Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

4º domingo tob 2018

 1. 4º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B4º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B ““Suscitarei un profeta de entre os teus irmáns, coma ti.Suscitarei un profeta de entre os teus irmáns, coma ti. Poñerei as miñas palabras na súa boca e el dirallesPoñerei as miñas palabras na súa boca e el diralles o que eu lle mande”o que eu lle mande” (Dt 18,18).(Dt 18,18). Deus anuncia o envío dun profeta como Moisés.Deus anuncia o envío dun profeta como Moisés.
 2. Esa elección por parte de Deus esixe unha fidelidadeEsa elección por parte de Deus esixe unha fidelidade exquisita por parte do elixido.exquisita por parte do elixido. A fidelidade é unA fidelidade é un dondon de Deus en beneficio do pobo. Ede Deus en beneficio do pobo. E unhaunha tarefatarefa que atañe aos que escoitan a mensaxe doque atañe aos que escoitan a mensaxe do profeta enviado por Deus.profeta enviado por Deus.
 3. ““A quen non escoiteA quen non escoite as palabras que pronuncieas palabras que pronuncie no meu nome,no meu nome, eu pedireille contas”.eu pedireille contas”. Así o manifesta o mesmo oráculo do SeñorAsí o manifesta o mesmo oráculo do Señor que se recolle neste texto.que se recolle neste texto.
 4. OO poder esmagapoder esmaga as xentes,as xentes, aa autoridadeautoridade axúdaas a crecer.axúdaas a crecer. OO poderpoder é transitorio,é transitorio, mentres que amentres que a autoridadeautoridade permanece.permanece. AA autoridadeautoridade non pode confundirse conon pode confundirse co poder.poder. AA autoridadeautoridade provén do valor da mensaxe e daprovén do valor da mensaxe e da coherencia do mensaxeiro.coherencia do mensaxeiro.
 5. Hoxe o evanxeoHoxe o evanxeo preséntanos a Xesúspreséntanos a Xesús en Cafarnaúm.en Cafarnaúm. É un sábado e XesúsÉ un sábado e Xesús acode á sinagoga.acode á sinagoga. (Mc 1,21-28)(Mc 1,21-28)
 6. ““Todos quedaron abraiados da súa doutrina,Todos quedaron abraiados da súa doutrina, porque non ensinaba como os escribas,porque non ensinaba como os escribas, senón con autoridade”.senón con autoridade”.
 7. A autoridade de Xesús vincúlase á súa ensinanzaA autoridade de Xesús vincúlase á súa ensinanza e á súa forma de actuar.e á súa forma de actuar. Libera un enfermo dun mal espírito.Libera un enfermo dun mal espírito. A súa autoridade identifícase coa compaixón.A súa autoridade identifícase coa compaixón.
 8. O enfermo descobre en XesúsO enfermo descobre en Xesús o verdadeiro profeta prometido por Deus.o verdadeiro profeta prometido por Deus. O texto recolle os gritos que lle dirixe a Xesús.O texto recolle os gritos que lle dirixe a Xesús.
 9. Que queres de nós,Que queres de nós, Xesús Nazareno?Xesús Nazareno? ViñechesViñeches acabar connosco?acabar connosco? Sei quen es:Sei quen es: O Santo de Deus.O Santo de Deus. (Mc 1, 21-24)
 10. ““Sei quen es: o Santo deSei quen es: o Santo de D eus”D eus” Xesús participa coma ninguén da santidade de Deus.Xesús participa coma ninguén da santidade de Deus. A Igrexa deberá recordar estes gritos. É a primeira confesión de fe, que agroma das periferias existenciais do mundo, como di o Papa Francisco.
 11. Señor Jesús, también nosotros te reconocemosSeñor Jesús, también nosotros te reconocemos •como o Santo de Deus,como o Santo de Deus, •como o Maestro que habla con autoridad ecomo o Maestro que habla con autoridad e •como o testigo de a compasión de Deus.como o testigo de a compasión de Deus. ¡Bendito seas por siempre, Señor! Amén.¡Bendito seas por siempre, Señor! Amén.
 12. José Román Flecha Andrés Texto: a SEMILLA, Ciclo B –Editorial Monte Carmelo 2017 Presentación: Antonia Castro Panero
Publicité