Publicité

6º domingo tob 2018

9 Feb 2018
Publicité

Contenu connexe

Publicité

6º domingo tob 2018

 1. 6º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B6º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B «O que sexa declarado enfermo de lepra, andará«O que sexa declarado enfermo de lepra, andará farrapento e despeiteado, gritando:farrapento e despeiteado, gritando: Impuro, impuro!Impuro, impuro! (Lev 13, 44-469.(Lev 13, 44-469.
 2. A soidade que se lles impón non é un castigo senónA soidade que se lles impón non é un castigo senón unha forma de prevención. A limpeza é entendidaunha forma de prevención. A limpeza é entendida en sentido hixiénico e en sentido ritual.en sentido hixiénico e en sentido ritual. A lepra require un rito de purificación e de limpeza.A lepra require un rito de purificación e de limpeza.
 3. No mundo actual, a limpeza identifícaseNo mundo actual, a limpeza identifícase co grao de cultura e de desenvolvementoco grao de cultura e de desenvolvemento das persoas e dos pobos.das persoas e dos pobos. Pero bótase de menos unha limpeza integral,Pero bótase de menos unha limpeza integral, das persoas e das estruturas sociais.das persoas e das estruturas sociais.
 4. O evanxeo desteO evanxeo deste domingo preséntanosdomingo preséntanos a figura dun leproso.a figura dun leproso. Achégase a XesúsAchégase a Xesús un leproso,un leproso, suplicándolle desuplicándolle de xeonllos:xeonllos: - Se queres, podes limparme.- Se queres, podes limparme.
 5. Sentindo lástima,Sentindo lástima, estendeu a manestendeu a man e tocouno dicindo:e tocouno dicindo: - Quero, queda- Quero, queda limpo.limpo. A lepra quitóuselleA lepra quitóuselle inmediatamente einmediatamente e quedou limpo.quedou limpo. (Mc 1, 40-42)(Mc 1, 40-42)
 6. Nun segundo momento, Xesús imponlle ao leprosoNun segundo momento, Xesús imponlle ao leproso un silencio e unha declaración.un silencio e unha declaración. O silencio responde á decisión de Xesús de pasarO silencio responde á decisión de Xesús de pasar inadvertido de momento. E é tamén unha xustificacióninadvertido de momento. E é tamén unha xustificación do rexeitamento que encontra ao seu paso.do rexeitamento que encontra ao seu paso.
 7. Por outra parte, a declaración aos sacerdotes non éPor outra parte, a declaración aos sacerdotes non é só unha obediencia á Lei, senón a condiciónsó unha obediencia á Lei, senón a condición indispensable para poder circular con liberdade.indispensable para poder circular con liberdade.
 8. Xesús pide de novoXesús pide de novo que se manteña enque se manteña en segredo a súasegredo a súa intervención.intervención. Pero o relato subliñaPero o relato subliña que o leproso curadoque o leproso curado non obedeceu.non obedeceu. ProclamaProclama aos catro ventos oaos catro ventos o que Xesús fixo con el.que Xesús fixo con el.
 9. «Se queres, podes limparme» ““Oh Deus, crea en min unOh Deus, crea en min un corazón puro, renóvame porcorazón puro, renóvame por dentro con espírito firme”dentro con espírito firme” (Salmo 51, 12).(Salmo 51, 12). súplica confiada. Nós, como o leproso temos que dirixir a XesúsNós, como o leproso temos que dirixir a Xesús esa súplica confiada.esa súplica confiada.
 10. «Quero, queda limpo» Xesús repetiu que non abonda limpar os vasosXesús repetiu que non abonda limpar os vasos por fórapor fóra (Mt 23,25).(Mt 23,25). Hai que manter limpo o corazón, do que nacen todosHai que manter limpo o corazón, do que nacen todos os males que contaminan o homeos males que contaminan o home (Mt 15,18-20).(Mt 15,18-20).
 11. - Señor Xesús,Señor Xesús, Ti compadécesteTi compadéceste da nosa leprada nosa lepra e dos nosos farrapos.e dos nosos farrapos. Recórdanos tiRecórdanos ti a benaventuranzaa benaventuranza dos limpos de corazón.dos limpos de corazón. Só así poderemos “anunciar” a verdade e a rectitudeSó así poderemos “anunciar” a verdade e a rectitude da conciencia, nun mundo que ao ben lle chama malda conciencia, nun mundo que ao ben lle chama mal e ao mal lle chama ben, como xa lamentaba oe ao mal lle chama ben, como xa lamentaba o profeta Isaíasprofeta Isaías (Is 5, 20).(Is 5, 20). Amén.Amén.
 12. José Román Flecha Andrés Texto: a SEMILLA, Ciclo B –Editorial Monte Carmelo 2017 Presentación: Antonia Castro Panero
Publicité