Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
12 de maio de 2013Ascensión do Señor (C)Lucas 24, 46-53Red evangelizadora BUENASNOTICIASAnima a seguir a Xesús. Pásao.José...
Son os últimosSon os últimosmomentos de Xesúsmomentos de Xesúscos seus.cos seus.Axiña os deixará para entrarAxiña os deixa...
Xesús só pensa enXesús só pensa enque chegue a todosque chegue a todosos pobos o anuncioos pobos o anunciodo perdón edo pe...
Ninguén ha de sentirse perdido.Ninguén ha de sentirse perdido.Ninguén ha de vivir sen esperanza.Ninguén ha de vivir sen es...
Segundo o relato de Lucas, Xesús nonpensaen sacerdotes nin bispos.Tampouco en doutores o teólogos.Quere deixar na terra “t...
Serán as testemuñas deSerán as testemuñas deXesús as que comunicarán aXesús as que comunicarán asúa experiencia dun Deus b...
Pero Xesús coñece ben os seus discípulos.Son débiles e covardes.Onde encontrarán a audacia para sertestemuñas de alguén qu...
Xesústranquilízaos:“Eu enviareivos oque meu Paiprometeu”.Non lles vai faltara “forza do alto”.O Espírito deDeus hadefendel...
Para expresar graficamente o desexo de Xesús, oPara expresar graficamente o desexo de Xesús, oevanxelista Lucas describe a...
Aos cristiánsAos cristiánsesquecéusenos queesquecéusenos quesomos portadoressomos portadoresda bendición deda bendición de...
Tamén hoxe é posible buscar o ben,Tamén hoxe é posible buscar o ben,facer o ben, difundir o ben.facer o ben, difundir o be...
Na Igrexa de Xesús temos esquecidoque o primeiro é promover unha““pastoral da bondade”.pastoral da bondade”.Temos que sent...
Así espertou nasAsí espertou nasxentes de Galilea axentes de Galilea aesperanza nun Deusesperanza nun DeusSalvador.Salvado...
A BENDICIÓN DE XESÚS Son os últimos momentos de Xesús cos seus. Axiña os deixará para entrar definitivamente no misteriodo...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

7º pascua ascension 3013 bene pagola

679 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

7º pascua ascension 3013 bene pagola

 1. 1. 12 de maio de 2013Ascensión do Señor (C)Lucas 24, 46-53Red evangelizadora BUENASNOTICIASAnima a seguir a Xesús. Pásao.José Antonio PagolaMúsica:Bach-concierto para oboe;present: B.Areskurrinaga HC;euskaraz:D.Amundarain
 2. 2. Son os últimosSon os últimosmomentos de Xesúsmomentos de Xesúscos seus.cos seus.Axiña os deixará para entrarAxiña os deixará para entrardefinitivamente no misterio do Paidefinitivamente no misterio do Pai.Xa non os poderá acompañar polos camiños do mundocomo o fixo en Galilea.A súa presenza non poderá ser substituída por ninguén.
 3. 3. Xesús só pensa enXesús só pensa enque chegue a todosque chegue a todosos pobos o anuncioos pobos o anunciodo perdón edo perdón eda misericordia deda misericordia deDeus.Deus.Que todos escoitenQue todos escoitena súa chamadaa súa chamadaá conversión.á conversión.
 4. 4. Ninguén ha de sentirse perdido.Ninguén ha de sentirse perdido.Ninguén ha de vivir sen esperanza.Ninguén ha de vivir sen esperanza.Todos han de saber que Deus comprendeTodos han de saber que Deus comprendee ama os seus fillos e fillas sen fin.e ama os seus fillos e fillas sen fin.Quen poderá anunciar esta Boa Nova?Quen poderá anunciar esta Boa Nova?
 5. 5. Segundo o relato de Lucas, Xesús nonpensaen sacerdotes nin bispos.Tampouco en doutores o teólogos.Quere deixar na terra “testemuñas”.Isto é o primeiro:“Vós sodes testemuñas destas cousas”.
 6. 6. Serán as testemuñas deSerán as testemuñas deXesús as que comunicarán aXesús as que comunicarán asúa experiencia dun Deus bosúa experiencia dun Deus boe contaxiarán o seu estilo dee contaxiarán o seu estilo devida traballando porvida traballando porun mundo máis humano.un mundo máis humano.
 7. 7. Pero Xesús coñece ben os seus discípulos.Son débiles e covardes.Onde encontrarán a audacia para sertestemuñas de alguén que foi crucificadopolo representante do Imperio eos dirixentes do Templo?
 8. 8. Xesústranquilízaos:“Eu enviareivos oque meu Paiprometeu”.Non lles vai faltara “forza do alto”.O Espírito deDeus hadefendelos.
 9. 9. Para expresar graficamente o desexo de Xesús, oPara expresar graficamente o desexo de Xesús, oevanxelista Lucas describe a súa partida deste mundo deevanxelista Lucas describe a súa partida deste mundo demaneira sorprendente:maneira sorprendente:Xesús volve ao Pai levantando as súas mans e bendicindoXesús volve ao Pai levantando as súas mans e bendicindoos seus discípulos.os seus discípulos.É o seu último xesto.É o seu último xesto.Xesús entra no misterio insondable de Deus e sobre oXesús entra no misterio insondable de Deus e sobre omundo descende a súa bendiciónmundo descende a súa bendición..
 10. 10. Aos cristiánsAos cristiánsesquecéusenos queesquecéusenos quesomos portadoressomos portadoresda bendición deda bendición deXesús.Xesús.A nosa primeiraA nosa primeiratarefa é sertarefa é sertestemuñas datestemuñas daBondade de Deus.Bondade de Deus.Manter viva aManter viva aesperanza.esperanza.Non renderrnosNon renderrnosante o mal.ante o mal.Este mundo queEste mundo queparece unparece un““inferno maldito”inferno maldito”non está perdido.non está perdido.Deus mírao conDeus mírao contenrura etenrura ecompaixón.compaixón.
 11. 11. Tamén hoxe é posible buscar o ben,Tamén hoxe é posible buscar o ben,facer o ben, difundir o ben.facer o ben, difundir o ben.É posible traballar por un mundo máis humano eÉ posible traballar por un mundo máis humano eun estilo de vida máis san.un estilo de vida máis san.Podemos ser máis solidarios e menos egoístas.Podemos ser máis solidarios e menos egoístas.máis austeros e menos escravos do diñeiro.máis austeros e menos escravos do diñeiro.A mesma crise económica pódenos empuxar aA mesma crise económica pódenos empuxar abuscar unha sociedade menos corrupta.buscar unha sociedade menos corrupta.
 12. 12. Na Igrexa de Xesús temos esquecidoque o primeiro é promover unha““pastoral da bondade”.pastoral da bondade”.Temos que sentirnos testemuñas e profetasdese Xesús que pasou a súa vida sementandoxestos e palabras de bondade.
 13. 13. Así espertou nasAsí espertou nasxentes de Galilea axentes de Galilea aesperanza nun Deusesperanza nun DeusSalvador.Salvador.Xesús é unhaXesús é unhabendición e a xentebendición e a xenteteno que coñecer.teno que coñecer.  
 14. 14. A BENDICIÓN DE XESÚS Son os últimos momentos de Xesús cos seus. Axiña os deixará para entrar definitivamente no misteriodo Pai. Xa non os poderá acompañar polos camiños do mundo como o fixo en Galilea. A súa presenza no poderá sersubstituida por ninguén.Xesús só pensa en que chegue a todos os pobos o anuncio do perdón e a misericordia de Deus. Quetodos escoiten a súa chamada á conversión. Ninguén ha de sentirse perdido. Ninguén ha de vivir sen esperanza.Todos han de saber que Deus comprende e ama os seus fillos e fillas sen fin. Quen poderá anunciar esta Boa Nova?Segundo o relato de Lucas, Xesús non pensa en sacerdotes nin bispos. Tampouco en doutores outeólogos. Quere deixar na terra “testemuñas”. Isto é o primeiro: “Vós sodes testemuñas destas cousas”. Serán astestemuñas de Xesús os que comunicarán a súa experiencia dun Deus bo e contaxiarán o seu estilo de vidatraballando por un mundo máis humano.Pero Xesús coñece ben os seus discípulos. Son débiles e covardes. Onde encontrarán a audacia paraser testetemuñas de alguén que foi crucificado pol o representante do Imperio e os dirixentes do Templo? Xesústranquilízaos: “Eu enviareivos o que meu Pai prometeu”. Non lles vai faltar a “forza do alto”. O Espírito de Deus hadefendelos.Para expresar graficamente o desexo de Xesús, o evanxelista Lucas describe a súa partida destemundo de maneira sorprendente: Xesús volve ao Pai levantando as súas mans e bendicindo os seus discípulos. É oseu último xesto. Xesús entra no misterio insondable de Deus e sobre o mundo descende a súa bendición.Aos cristiáns esquecéusenos que somos portadores da bendición de Xesús. A nosa primeira tarefa éser testemuñas da Bondade de Deus. Manter viva a esperanza. Non rendernos ante o mal. Este mundo que pareceun “inferno maldito” non está perdido. Deus mírao con tenrura e compaixón.Tamén hoxe é posible buscar o ben, facer o ben, difundir o ben. É posible traballar por un mundo máishumano e un estilo de vida máis san. Podemos ser máis solidarios e menos egoístas. Máis austeros e menosescravos do diñeiro. A mesma crise económica pódenos empuxar a buscar unha sociedade menos corrupta.Na Igrexa de Xesús temos esquecido que o primeiro é promover unha “pastoral da bondade”. Temosque sentirnos testemuñas e profetas dese Xesús que pasou a súa vida sementado xestos e palabras de bondade.Así espertou nas xentes de Galilea a esperanza nun Deus Salvador. Xesús é unha bendición e a xente teno quecoñecer. José Antonio Pagola

×