Publicité

Zs stainless steel horizontal single stage centrifugal pump

Công ty cổ phần OKS | Tổng thầu thi công Nhà máy GMP, Tổng thầu thi công Nhà kho GSP
17 Mar 2016
Publicité

Contenu connexe

Plus de Công ty cổ phần OKS | Tổng thầu thi công Nhà máy GMP, Tổng thầu thi công Nhà kho GSP(20)

Publicité

Zs stainless steel horizontal single stage centrifugal pump

  1. Ó·²·³«³ ·²´»¬ °®»--«®» ÒÐÍØ ×²-¬¿´´¿¬·±² ®»¯«·®»³»²¬- Ý«®ª»- Ñ°»®¿¬·²¹ ½±²¼·¬·±² Ó±¬±® Í»½¬·±² ¼®¿©·²¹ Ó¿¬»®·¿´ ͽ±°» ±º °»®º±®³¿²½» êðئ ͽ±°» ±º °»®º±®³¿²½» ëðئ Ю±¼«½¬ ®¿²¹» ëðئ Ю±¼«½¬ ®¿²¹» êðئ ײ-¬¿´´¿¬·±² ͵»¬½¸ Í·¦» ¿²¼ ©»·¹¸¬ ëðئ Í·¦» ¿²¼ ©»·¹¸¬ êðئ ÆÍëðó íîó ööö ëðئ êðئ ÆÍêëó ìðó ëðئöööö ÆÍêëó ëðó ëðئöööö ÆÍëðó íîó öööö ÆÍêëó ìðó êðئöööö ÆÍêëó ëðó êðئöööö ë ë ë ë ê ê é è ç ïð ïï ïî ïí ïì ïë ïê ïé ïé ïè í í í ì Ü»º·²·¬·±² ±º Ó±¼»´
  2. ÆÍ êëóëðóîððñê ïïòð Æ Í êë ëð îðð ê ïïòð ͬ¿·²´»-- -¬»»´ ¸±®·¦±²¬¿´ -·²¹´»ó-¬¿¹» ½»²¬®·º«¹¿´°«³° Ò±³·²¿´ ¼·¿³»¬»® ±º ·³°»´´»® ³³ Ü·¿³»¬»® ±º ±«¬´»¬ ³³ Ü·¿³»¬»® ±º ·²´»¬ ³³ ͬ«¾ -¸¿º¬ Ú®»¯«»²½§ êðئ Ó±¬±® б©»® µÉ í Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ì Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ Ú±® ëðئ ±³·¬¬»¼
  3. ë Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ê Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ͬ¿²¼¿®¼ ª±´¬¿¹»æêðئ ï îîðÊ í îîðÊ í íèðÊ í ìêðÊ êðئ櫲¼»® ¬¸» ½±²-¬¿²¬ -°»»¼ ±º íìëð®°³ ±® íëðð®°³ Ы³° ¸»¿¼ ر®·¦±²¬¿´ ¼·®»½¬·±² ·- ¬¸» ·²´»¬ º±® ¬¸» °«³°ô ¿²¼ ª»®¬·½¿´ ¼·®»½¬·±² ·- ¬¸» ±«¬´»¬ º±® ¬¸» °«³°ò
  4. é Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ è Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼
  5. ç Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïð Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ Ï ø³ ñ¸÷í íìëð íëðð íìëð íëðð ÆÍëðóíîóïêðñê ïòï ÆÍëðóíîóïêðñê ïòë ÆÍëðóíîóïêðñê îòî ÆÍëðóíîóïêðñê íòð ÆÍëðóíîóîððñê ìòð ÆÍëðóíîóîððñê ëòë ÆÍêëóìðóïîëñê ïòë ÆÍêëóìðóïîëñê îòî ÆÍêëóìðóïîëñê íòð ÆÍêëóìðóïîëñê ìòð ÆÍêëóìðóïêðñê ëòë ÆÍêëóìðóïêðñê éòë ÆÍêëóìðóîððñê ïïòð ÆÍêëóëðóïîëñê íòð ÆÍêëóëðóïîëñê ìòð ÆÍêëóëðóïîëñê ëòë ÆÍêëóëðóïêðñê éòë ÆÍêëóëðóïêðñê çòî ÆÍêëóëðóîððñê ïïòð ÆÍêëóëðóîððñê ïëòð ÆÍêëóëðóîððñê ïèòë
  6. ïï Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïî Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïòë î í ì ëòë éòë Ü®·ª·²¹ ³±¬±® î í ì ëòë éòë ïð ïë Ü®·ª·²¹ ³±¬±®
  7. ïí Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïì Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ óïêðñê íòð ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð ð ïð îð íð ìð ëð êð éð Ï ×ÓòÙÐÓ Ï ËÍòÙÐÓ º¬ Ø ³ Ø íë íð îë îð ïë ïð ë ð ïðð éë ëð îë ð Ï ³í ñ¸ð í ê ç ïî ïë ïè îï óïêðñê îòî óïêðñê ïòë óïêðñê ïòï ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð ð ïð îð íð ìð ëð êð éð Ï ×ÓòÙÐÓ Ï ËÍòÙÐÓ º¬ Ø ³ Ø éð êð ëð ìð íð îð ïð ð îðð ïëð ïðð ëð ð Ï ³í ñ¸ð í ê ç ïî ïë ïè îï óîððñê ëòë óîððñê ìòð Ï ³í ñ¸ð í ê ç ïî ïë ïè îï û Û¬¿ ³ ÒÐÍØ í î ï ð êð ìð îð ð ÒÐÍØ Û¬¿ óïêðñê ïòïñïòë óïêðñê îòîñíòð óïêðñê îòîñíòð óïêðñê ïòïñïòë û Û¬¿ ³ ÒÐÍØ í î ï ð êð ìð îð ð Ï ³í ñ¸ð í ê ç ïî ïë ïè îï ÒÐÍØ Û¬¿ Ï ³í ñ¸ð ð ï î í ì ë ê í ê ç ïî ïë ïè îï µÉ Ðî íòð îòë îòð ïòë ïòð ðòë ¸° Ðî íòð íòë ìòð îòë îòð ïòë ïòð óïêðñê íòð Ï ´ñ- óïêðñê îòî óïêðñê ïòë óïêðñê ïòï µÉ Ðî ë ì í î ï ð ¸° Ðî ê ë ì í î ï ð ð ï î í ì ë ê Ï ´ñ- Ï ³í ñ¸ð í ê ç ïî ïë ïè îï óîððñê ëòë óîððñê ìòð í ïç îíòì îèòê íëòê ìë ëéòë êòí ïè îîòî îéòì íìòë ììòï ëêòë ç ïéòí îïòî îêòì ííòé ìíòí ëëòé îð îèòì íçòï ìçòì ïè ïêòè îîòè îçòí ìð ëðòë ïë ïèòè îì íðòè ìïòî ëîòë ïîòë ïêòì îð îë íî ìî ëì ÆÍëðóíîóïêðñê ïòï ÆÍëðóíîóïêðñê ïòë ÆÍëðóíîóïêðñê îòî ÆÍëðóíîóïêðñê íòð ÆÍëðóíîóîððñê ìòð ÆÍëðóíîóîððñê ëòë ïòï ïòë îòî íòð ìòð ëòë ì ëòë éòë ïð ïë îð îë Ü®·ª·²¹ ³±¬±® ïîòë ïòë î í ì ëòë éòë Ü®·ª·²¹ ³±¬±®
  8. ïë Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïê Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ º¬ Ø ïðð éë ëð îë ð Ï ³í ñ¸ð ïð îð íð ìð ³ Ø íë íð îë îð ïë ïð ë ð ð ð ëð ïðð ïëð îð ìð êð èð ïðð ïîð Ï ×ÓòÙÐÓ Ï ËÍòÙÐÓ óïîëñê ìòð óïîëñê íòð óïîëñê îòî óïîëñê ïòë º¬ Ø îðð ïëð ïðð ëð ð Ï ³í ñ¸ð ïð îð íð ìð ³ Ø éð êð ëð ìð íð îð ïð ð ð ð ëð ïðð ïëð îð ìð êð èð ïðð ïîð Ï ×ÓòÙÐÓ Ï ËÍòÙÐÓ óîððñê ïïòð óïêðñê éòë óïêðñê ëòë û Û¬¿ ³ ÒÐÍØ í î ï ð éð ëð íð ïð Ï ³í ñ¸ð ïð îð íð ìð óïîëñê îòî óïîëñê ïòë Û¬¿ ÒÐÍØ óïîëñê íòðñìòð óïîëñê ïòëñîòî óïîëñê íòðñìòð û Û¬¿ ³ ÒÐÍØ í î ï ð éð ëð íð ïð Ï ³í ñ¸ð ïð îð íð ìð óïêðñê ëòë óïêðñê éòë óîððñê ïïòð ÒÐÍØ Û¬¿ µÉ Ðî ì í î ï ð ¸° Ðî ë ì í î ï ð ð î ì ê è ïð ïîÏ ´ñ- Ï ³í ñ¸ð ïð îð íð ìð óïîëñê ìòð óïîëñê íòð óïîëñê îòî óïîëñê ïòë µÉ Ðî ïð è ê ì î ¸° Ðî ïì ïî ïð è ê ì ð î ì ê è ïð ïîÏ ´ñ- Ï ³í ñ¸ð ïð îð íð ìð óîððñê ïïòð óïêðñê éòë óïêðñê ëòë óïîëñê ëòë óïîëñê ìòð óïîëñê íòð óîððñê ïèòë óîððñê ïëòð óîððñê ïïòð óïêðñê çòî óïêðñê éòë óïîëñê ìòð óïîëñê íòð óïîëñê ëòë óîððñê ïëòðñïèòë óïêðñê çòî ñê éòëñïïòð óïîëñê ëòë óïîëñê ìòð óïîëñê íòð óîððñê ïèòë óîððñê ïëòð óîððñê ïïòð óïêðñê çòî óïêðñê éòë ÆÍêëóìðóïîëñê íòð ÆÍêëóìðóïîëñê ìòð ÆÍêëóìðóïêðñê ëòë ÆÍêëóìðóïêðñê éòë ë îê îçòê íéòè ìè ïð îëòê îçòì íéòí ìéòè ïë îëòî îçòï íêòè ìéòî îð îìòê îèòë íêòí ìêòê îë îì îè íê ìê íð ÆÍêëóìðóïîëñê ïòë ïêòï ïëòê ïëòï ïìòî ïí ïïòî îîòë îêòé íëòë ìë íë ÆÍêëóìðóïîëñê îòî îðòí îð ïçòé ïçòï ïè ïêòî ïìòí îðòé îëòî íìòë ìì ìð ííòî ìîòë í ì ëòë éòë ïòë îòî ïïÆÍêëóìðóîððñê ïïòð êì êíòê êíòî êîòê êî êïòí êðòë ëçòî éðêðëðìðíðîðïðë çòíïíïëòèïéòçïçòíîðîðòï ïìòïïèîðòèîíòîîìòëîëòîîëòí îïòïîëîèòííðòîíïòîíïòéíî îçòííîíìòîíëòëíëòèíëòííë íéìðìîìíòëìììíòîìí ìëìèëðëïòîëïòèëïòêëïòî ëîëëòëëèêðêïòíêïòëêïòëêï êîêëòìêèêèòçêçòîêçêèòíêè í ì ëòë éòë çòî ïï ïë ïèòë ÆÍêëóëðóïîëñê íòð ÆÍêëóëðóïîëñê ìòð ÆÍêëóëðóïîëñê ëòë ÆÍêëóëðóïêðñê éòë ÆÍêëóëðóïêðñê çòî ÆÍêëóëðóîððñê ïïòð ÆÍêëóëðóîððñê ïëòð ÆÍêëóëðóîððñê ïèòë ïðð î í ì ëòë éòë ïë Ü®·ª·²¹ ³±¬±® ïð ì ëòë éòë ïð ïîòë ïë îð îë Ü®·ª·²¹ ³±¬±®
  9. ïé Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïè Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ íï íé íç ìé ëè éé íí íë ìé ëî éè èî ïêï ìç ëì éè èî èë ïêï ïéï ïèè íðð îëð íðð îïð Ôê îïð îïð îëð íðð îïð îïð îëð íðð íëð îëð îëð íðð íðð íðð íëð íëð íëð ÜÒï ëð ëð ëð ëð ëð ëð êë êë êë êë êë êë êë êë êë êë êë êë êë êë êë ÜÒî íî íî íî íî íî íî ìð ìð ìð ìð ìð ìð ìð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ëð ßï çè çè çè çè çè çè ïïè ïïè ïïè ïïè ïïè ïïè ïïè ïïè ïïè ïïè ïïè ïïè ïïè ïïè ïïè ßî éë éë éë éë éë éë èì èì èì èì èì èì èì çè çè çè çè çè çè çè çè Üï ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë Üî ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïîë ïðð ¿ èð èð èð èð èì èì èð èð èð èð ïðð ïðð ïðð èê èê èê èê èê ïðð ïðð Ø îçð íðé íðé íîî íçí ìïí íðé íðé íîî íìë ìïí ìïí ìëê íìî íêë íèë íèë íèë ìëê ìëê ìëê Øï ïëî ïëî ïëî ïëî îðð îðð ïëî ïëî ïëî ïëî îðð îðð îðð ïéî ïéî ïéî ïéî ïéî îðð îðð îðð Øî îçê îçê îçê îçê íèê íèê îçì îçì îçì îçì íèð íèð íèð ííè ííè ííè ííè ííè íèð íèð íèð Ôí îèð îèð îèð íðð ííð íéð îèð îèð íðð ííð íéð íéð ìîð ííð ííð íéð íéð íéð ìîð ìîð ìîð Ôì îìð îìð îìð îêð îçð ííð îìð îìð îêð îçð ííð ííð íèð îçð îçð ííð ííð ííð íèð íèð íèð Ôë ïçî ïçî ïçî îïî îìî îèð ïçî ïçî îïî îìî îèð îèð ííð îìî îìî îèð îèð îèð ííð ííð ííð ¿ï íî ìê ìê ìê ìé ëð ìë ìë ìë ìë ëð ëð ëð ìë ìë íé íé íé ëð ëð ëð Ôï ìéð ëðð ëðð ëíî ëêð êêð ëðî ëðî ëíî ëëé êèð êèð éçð ëìè ëéð êèð êèð êèð éçð éçð èíð Ôî íéð ìíð ìíð ìêð ìèð ëèð ìíð ìíð ìêð ìèð ëèð ëèð êçð ìêè ìçð ëèð ëèð ëèð êçð êçð éíð Üí ïêð ïêð ïêð ïêð ïêð ïêð ïèë ïèë ïèë ïèë ïèë ïèë ïèë ïèë ïèë ïèë ïèë ïèë ïèë ïèë ïèë Üì ïíç ïíç ïíç ïíç ïíç ïíç ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïìë ïêð ïêð ïêð ïêð ïêð ïêð ïêð ïêð ÆÍëðóíîóïêðñê ïòï ÆÍëðóíîóïêðñê ïòë ÆÍëðóíîóïêðñê îòî ÆÍëðóíîóïêðñê íòð ÆÍëðóíîóîððñê ìòð ÆÍëðóíîóîððñê ëòë ÆÍêëóìðóïîëñê ïòë ÆÍêëóìðóïîëñê îòî ÆÍêëóìðóïîëñê íòð ÆÍêëóìðóïîëñê ìòð ÆÍêëóìðóïêðñê ëòë ÆÍêëóìðóïêðñê éòë ÆÍêëóìðóîððñê ïïòð ÆÍêëóëðóïîëñê íòð ÆÍêëóëðóïîëñê ìòð ÆÍêëóëðóïîëñê ëòë ÆÍêëóëðóïêðñê éòë ÆÍêëóëðóïêðñê çòî ÆÍêëóëðóîððñê ïïòð ÆÍêëóëðóîððñê ïëòð ÆÍêëóëðóîððñê ïèòë Í·¦» Õ Í·¦» Õ
Publicité