Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ÖZEL TANI VE TEDAVĠ MERKEZLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ      SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI       DR.ÖMER FARUK ERBAY    2...
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU SAYILARI 2012KURUM TÜRÜ       TÜRKİYE GENELİ  İSTANBULTIP MERKEZİ          496    ...
AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIKKURULUġLARI HAKKINDAKĠ YÖNETMELĠK KAPSAMINDAKĠ ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI -- ĠSTA...
TIP MERKEZİ / DAL MERKEZİTIP MERKEZĠ:Bakanlıkça belirlenen kadrolarında en az dört klinisyen uzmanla  açılabilen özel sağ...
POLİKLİNİK / MUAYENEHANE VE DİĞER SAĞLIK           KURULUŞLARIPOLĠKLĠNĠK: En az iki tabip tarafından müĢtereken...
Tıp ve Dal Merkezleri yukarıda zikredilen Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesidoğrultusunda 31/12/2013 tarihine kadar bina ve...
ÖN İZİN VE MÜRACAATYönetmeliğe uyum sağlayabilmek için ön izin almak Ģarttır.Yönetmeliğin 11 inci maddesindea) Tıp merkezi...
Ayrıca, aĢağıdaki durumlarda da ön izin alınması zorunludur:a) BaĢka amaçla inĢa edilmiĢ binaların, tıp merkezi binasına d...
LABORATUVAR / MÜESSESELABORATUVAR: 992 Sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mah...
25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvar  Yönetmeliği kapsamında, bu Yönetmeliğin yür...
Laboratuvarlar mezkur Yönetmelik doğrultusunda beĢ sınıfa ayrılmıĢtır.a) Basit Hizmet Laboratuvarı,b) Kapsamlı Hizmet Labo...
ŞUBEMİZ GÖREV ALANINDAKİ ÖZEL SAĞLIK      KURULUŞLARI  SAĞLIK PERSONEL SAYILARI 2012
ARZ EDERĠM.   Dr.Ömer Faruk ERBAYĠstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

öMer faruk erbay_sunum[1].pp t [repaired]

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

öMer faruk erbay_sunum[1].pp t [repaired]

 1. 1. ÖZEL TANI VE TEDAVĠ MERKEZLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI DR.ÖMER FARUK ERBAY 23/05/2012 tarih ve 5314 sayılı Bakanlık onayı ile uygun bulunan SağlıkBakanlığı TaĢra TeĢkilatı Kadro Standartları Yönergesi doğrultusunda, aĢağıdabelirtilen kuruluĢlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek üzere Özel Tanı ve TedaviMerkezleri ġubesi kurulmuĢtur.
 2. 2. ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU SAYILARI 2012KURUM TÜRÜ TÜRKİYE GENELİ İSTANBULTIP MERKEZİ 496 207DAL MERKEZİ 408 99POLİKLİNİK 457 217992’YE TABİ LAB. -- 1803153’E TABİ MÜES. -- 201MUAYENEHANE -- 1391GENETİK TANI MERKEZİ 54 19TOPLAM -- 2314
 3. 3. AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIKKURULUġLARI HAKKINDAKĠ YÖNETMELĠK KAPSAMINDAKĠ ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI -- ĠSTANBUL KASIM-2012TIP MERKEZĠDAL MERKEZĠPOLĠKLĠNĠKLABORATUAR VE MÜESSESEMUAYENEHANEKONAKLAMA TESĠSLERĠNDE KURULACAK SAĞLIK TESĠSLERĠHAVAALANI VE GÜMRÜKLÜ ALANLARDAKĠ SAĞLIK ÜNĠTELERĠ
 4. 4. TIP MERKEZİ / DAL MERKEZİTIP MERKEZĠ:Bakanlıkça belirlenen kadrolarında en az dört klinisyen uzmanla açılabilen özel sağlık kuruluĢu olarak tanımlanmıĢtır. Tıp merkezi, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diĢ tabibi ortaklığında açılır.DAL MERKEZĠ:09.03.2000 tarih ve 23988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik ( Mülga:RG-15/02/2008-26788 ) kapsamında aynı uzmanlık dalında ve en az iki uzman hekimle faaliyet göstermek üzere açılmıĢ sağlık kuruluĢlarıdır. Dal Merkezleri RG: 15/02/2008-26788 sayılı Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi ( DeğiĢik:RG- 10/03/2010-27517 ) doğrultusunda 31/12/2013 tarihine kadar faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bu süre içinde kadro sayılarını 4e çıkarmaları halinde tıp merkezi olabileceklerdir.
 5. 5. POLİKLİNİK / MUAYENEHANE VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARIPOLĠKLĠNĠK: En az iki tabip tarafından müĢtereken açılabilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak Ģekilde oluĢturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari Ģartları taĢıyan sağlık kuruluĢudur.MUAYENEHANE: (DeğiĢik:RG-25/9/2010-27710) Muayenehane, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari Ģartları taĢıyan ve bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi iĢlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluĢudur. Ayrıca aynı dairede birden fazla hekim muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir hekim için ayrı uygunluk belgesi düzenlenir.KONAKLAMA TESĠSLERĠNDE KURULACAK SAĞLIK TESĠSLERĠ: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde kurulacak sağlık tesisleri ve bu konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık üniteleridir.HAVAALANI VE GÜMRÜKLÜ ALANLARDAKĠ SAĞLIK ÜNĠTELERĠ: Havaalanı ve gümrüklü alanlarda, uçuĢ güvenliği, gümrükle geçiĢ yapılabilen bölgelerdeki hastalar ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk iĢlemlerinin düzenlenmesi amacıyla, yolcu ve havaalanı personeline hizmet sunmak üzere kurulan sağlık üniteleridir.
 6. 6. Tıp ve Dal Merkezleri yukarıda zikredilen Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesidoğrultusunda 31/12/2013 tarihine kadar bina ve fiziki Ģartları ve mevcut hekimkadroları ile faaliyetlerine devam ederler. 31/12/2013 tarihinden önce yürürlükteolan Yönetmeliğe uygun ön izin müracaatı yapmayanların uygunluk belgelerininiptal edileceği yönetmelik ile sabittir.Polikliniklerin ön izin alma mecburiyetleri bulunmamakla birlikte bina ve diğerfiziki Ģartlara uyum sağlamaları yönetmelikte zikredilmiĢtir.
 7. 7. ÖN İZİN VE MÜRACAATYönetmeliğe uyum sağlayabilmek için ön izin almak Ģarttır.Yönetmeliğin 11 inci maddesindea) Tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Ģartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmıĢ belgelerin,b) Tıp merkezinin hizmet birimlerinin yerleĢimi ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların gösterildiği, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım mimari projenin,1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planının,2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planlarının,3) Cerrahi uzmanlık dalı olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cepheleri kapsayan planların düzenlenerek Ġl Sağlık Müdürlüklerine baĢvurulması ve ön izin sürecinin baĢlatılmasının talep edilmesinin gerekli olduğu belirtilmiĢtir.
 8. 8. Ayrıca, aĢağıdaki durumlarda da ön izin alınması zorunludur:a) BaĢka amaçla inĢa edilmiĢ binaların, tıp merkezi binasına dönüĢtürülmesi halindetadilat iĢlerine baĢlanılmadan önce,b) Bakanlık tarafından ön izin verilmiĢ mimari projenin uygulanması sırasında, buprojede bir değiĢiklik yapılması durumunda,c) RuhsatlandırılmıĢ tıp merkezi binasında, ön izne esas mimari projeyi deetkileyecek değiĢikliğe sebep olan tadilat iĢlerine baĢlanılmadan önce,ç) RuhsatlandırılmıĢ tıp merkezi binasına, 9 uncu maddedeki planlamaya uygunolmak Ģartıyla ilave bina yapılmak istenmesi halinde.
 9. 9. LABORATUVAR / MÜESSESELABORATUVAR: 992 Sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu Kapsamında Bakanlığımızca ruhsatlandırılan Mikrobiyoloji-Biyokimya- Patoloji laboratuvarlarıdır.MÜESSESE: 3153 Sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımızca ruhsatlandırılan Radyoloji-Radyoterapi-Fizik Tedavi ve Nükleer Tıp müesseseleridir.
 10. 10. 25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata uygun olarak açılan laboratuvarlar, iki yıl süre ile mevcut durumları ile faaliyete devam edebilirler. Bu süre içinde bu Yönetmelikte belirlenen ölçütlere uygun olarak ruhsat alırlar. Belirtilen süre içinde ruhsat almayan laboratuvarın faaliyetine son verilir.
 11. 11. Laboratuvarlar mezkur Yönetmelik doğrultusunda beĢ sınıfa ayrılmıĢtır.a) Basit Hizmet Laboratuvarı,b) Kapsamlı Hizmet Laboratuvarı,c) Ġleri Düzey Hizmet Laboratuvarı,ç) Referans Hizmet Laboratuvarı,d) Ulusal Referans Laboratuvarı.
 12. 12. ŞUBEMİZ GÖREV ALANINDAKİ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI SAĞLIK PERSONEL SAYILARI 2012
 13. 13. ARZ EDERĠM. Dr.Ömer Faruk ERBAYĠstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı

×