Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

8 step ikash new(แก้แล้ว).ppt

36 000 vues

Publié le

New I-KASH @ Chaingmai (1 of 3)

Publié dans : Business

8 step ikash new(แก้แล้ว).ppt

 1. 1. การเริ่มต้นธุรกิจอย่างHow To ถูกต้อง Get Start ( 8 STEP ) The 7 great line of network marketing Unicity The Make Life Better Company
 2. 2. • การเริ่มต้นให้มีผลลัพท์ อย่าง 100%• หัวใจของธุรกิจคือการ COPY• Concept Unicity : X=Y
 3. 3. Why Join X=Y วิธี ผล การถ้า X ง่ายแต่ Y ไม่เวิร์ค/ ลัพท์ X ยากหน่อย แต่ Y เวิร์ค มันไม่เกี่ยวกับ ยากหรือง่ายแต่เกี่ยวกับ Y
 4. 4. Why Join ผลลัพธ์ของ UNICITY ที่ ระบบรับรองY = 6 เดือน - 1 ปี แลก 1 แสน Y = 3 ปี แลก 1 ล้าน Y = 5 ปี แลก มังคั่ง และ ่ การอยากได้ Y แล้วไม่แทนค่า เกษียน เรียกว่า ‘เพ้อ’
 5. 5. Why Join เราจะแทนค่า x อย่างไร ?
 6. 6. X = 8 Step 1. สมัคร + ใช้สินค้า + ศึกษาธุรกิจข้อมูล
 7. 7. การเริ ่ ม ต้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง 8 STEP สมัคร BA ศึกษาธุรกิจ ข้อมูล 1. สมัคร ใช้สินค้า ศึกษาข้อมูล
 8. 8. เทคนิดการเคลื่อนคน“เป็นไงบ้างครับ รับฟังข้อมูลแล้วคุณชอบในส่วนไหนบ้างครับ เรื่องรายได้ หรือเรื่องสุขภาพ” (รอคำาตอบ)“เยี่ยมเลยครับ ผมก็ชอบเหมือนกัน จากข้อมูลทั้งหมด ถ้าวันนี้ผม
 9. 9. สมัครสมาชิก ( BA )เอกสารในการสมัคร• 1. สำาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด• 2.สำาเนาบัญชีธนาคาร 1 ชุด• 3.ค่าสมัคร 500 /ตลอดชีพ
 10. 10. Why Join การเริ่มธุรกิจมี 3 แบบ S ธุรกิจขนาดเล็ก 100 PV M ธุรกิจขนาดกลาง 200 PV
 11. 11. Why Joinตัดสินใจเป็นเจ้าของแฟรน์ ไชล์ 500 PV(เพื่อศึกษา แบ่งเป็นกลุ่ม ล้าง ศักยภาพใน สารพิษการทำาตลาดของ ชะลอ สินค้า) ความชรา
 12. 12. ผลประโยชน์จาก VIP CODE• รับผลตอบแทน 20-35%• ลงทุนกับร่างกาย เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ สวยขึ้น ดูดีขึ้น• มีสินค้าหมุนเวียน• ได้รับการโฟกัสจากมืออาชีพ• โอกาสได้มีทีมงานที่เป็นVIP CODE• ได้สิทธ์เข้าคอร์ส Eagle kash camp• ทำาครั้งเดียว
 13. 13. ข้อเปรียบเทียบระหว่างทำา VIP code กับไม่ทำา VIP code 500 200 PV PV 500 500 500 500 500 500 PV PV PV PV PV PV20%+5% 25%+5% 30%+5% 5%+5% 5%+5% 5%+5%4,200+1,050 5,250+1,050 6,300+1,050 1,050+1,050 1,050+1,050 1,050+1,050 รายได้ = รายได้ = 18,900 บาท 6,300 บาท
 14. 14. Why Joinแฟรน์ไชล์ 500 PV ทำาเพียงครั้งเดียว เดือนที1 ่ เดือนที2 ่ เรา เรา 500 200 PV PV A A B C D 500 200 500 500 500 PV PV PV PV PV 20% 3% 20% 25% 30%
 15. 15. วิธีการทำา VIP CODE• ตัดสินใจเป็นVIP CODE (เมื่อตอนตัดสินใจแล้ว เวลาไม่สำาคัญ)4. ทำาทันที เงินสด หรือ บัตรเครดิต2. เงินน้อย ทยอยทำา ขยัน
 16. 16. ใช้สินค้าอย่างผู้ประกอบการ (VIP : 500 PV)• ลูกค้าคนแรกที่ต้องเปิดใจ• ใช้สินค้าอย่างเข้าใจ• เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์• การให้และการแบ่งปัน “ Sharing ”• ทำาตัวให้ผู้คนสงสัย … จากการใช้ สินค้าในชีวิตประจำาวัน
 17. 17. เทคนิดการเคลื่อนสินค้า“แล้วจากการฟังข้อมูล ไม่ทราบว่าชอบสินค้าตัวไหน และอยากดูแลสุขภาพตรงไหนเป็นพิเศษบ้างครับ(หยุดรอคำาตอบ)“งันดีเลยครับ ขอให้ไว้ใจผม ในการ ้ดูแลการจัดชุดสินค้าให้คุณ เพราะผมได้ศกษาข้อมูลของสินค้ามาอย่างดี ึ
 18. 18. เริ่มต้นล้างสารพิษส่วนเกินออกจากร่างกาย
 19. 19. บำารุงสุขภาพให้แข็งแรงทุกวัน
 20. 20. ตื่นนอนตอนเช้า•
 21. 21. เพิมพลังงานด้วย… ่
 22. 22. ก่อนอาหาร ต้อง…
 23. 23. หลังอาหารตาม ด้วย…
 24. 24. ระหว่างวัน
 25. 25. ก่อนนอน…
 26. 26. Before After
 27. 27. คำาพูดก่อนการนำาแนะชุด( BOP )• เมื่อคุณสมัครแล้ว อยากทำางาน ยาก หรือ ง่าย• อยากทำาแบบ มือสมัครเล่น หรือ มืออาชีพ• อยากได้ผลลัพธ์ ช้า หรือ เร็ว• ถ้าอย่างนั้น คุณ ต้องมี ชุด BOP
 28. 28. ประเด็นการนำาแนะชุด( BOP )3 ประเด็นในการเสนอชุด BOP ( Business Owner Pack หรือ Starter Pack) 1) เป็นชุดข้อมูลเริ่มต้นการทำาธุรกิจ ที่ผู้ประสบ ความสำาเร็จทุกท่านใช้เป็นคูมือในการทำางาน ่ 2) ชุด BOP มีข้อมูลสำาคัญต่างๆ ในการทำาธุรกิจ ให้ประสบความสำาเร็จ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน บริษัทฯ สินค้าและการใช้สนค้า แผนธุรกิจ รวม ิ ถึงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ประสบความ สำาเร็จ 3) ชุดข้อมูลทั้งหมด ถ่ายทอดประสบการณ์
 29. 29. + + 1. รู้จกกับบริษัท แผนการตลาด และชันเรียน ั ้ นักธุรกิจใหม่ + + + + 2. เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เชิงลึก + + + 4. บริหารตัวเองและ3. วิธีการสู่ความสำาเร็จ องค์กร
 30. 30. 1. ข้อมูลบริษท และ ั แผนการตลาด2. ข้อมูลการเริมต้นอย่างถูก ่ ต้อง
 31. 31. 3. ข้อมูลด้านสินค้าและ สุขภาพ
 32. 32. การเริ ่ ม ต้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง 8 STEP สมัคร BA ศึกษาธุรกิจ ข้อมูล 2.เป้าหมายและความ ฝัน
 33. 33. ความฝัน ทำาได้ อย เลย าก ยังทำา ไม่ได้ ฝันไม่ได้ไม่เป็นไร = ต้องทำาให้ได้+เวลา =เพ้อฝัน เป้าหมาย ‒เดือนนี้ ไม่ได้เอา เดือนห ‒ปีนี้ ไม่ได้เอา ปีหน้า ‒ชาตินี้ ไม่ได้เอา ชาติหน
 34. 34. ความฝัน
 35. 35. เงิน ต่อ 10,0ออมเงิน เดือปี 120, ต่ อน 00ออมเงิน ต่อ 000 1.2
 36. 36. ความฝัน
 37. 37. เทคนิคการเขียนฝัน อีก 3-5 ปีข้างหน้า เราได้เป็นไดมอนณอยากได้อะไร ?
 38. 38. เขียนเป้าหมายความฝันในสมุด เริ่มต้นอย่างถูกต้องตอบคำาถามเหล่านี้ 1. คุณอยากมีอะไร 2. สถานที่ ที่คุณอยากไป 3. คุณอยากทำาอะไรในชีวิต 4. ถ้าคุณเลือกได้ คุณอยากจะเป็น อะไร
 39. 39. เขียนเป้าหมายความฝันในสมุด เริ่มต้นอย่างถูกต้องข้อสังเกตของความฝัน 1.ฝันต้องใหญ่ 2.ฝันต้องชัดเจน 3.มีระยะเวลากำาหนด 4.ฝันต้องเป็นไปได้ 5.ปราศจากการลงมือทำา ไม่ต่าง อะไรกับ เพ้อฝัน
 40. 40. การเริ ่ ม ต้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง 8 STEP สมัคร BA ศึกษาธุรกิจ ข้อมูล 3. บัญชีรายชือ ่
 41. 41. แหล่งของบัญชีรายชื่อ• เพื่อน• ญาติ• คนรู้จัก
 42. 42. การหาบัญชีรายชื่อ พ่อ อืนๆ ่ แม่ ร้าน เพือน ่ประจำา เรา มัธยม เพื่อน มหาวิทย ชมรม าลัย เพื่อนร่วม งาน
 43. 43. ทคนิคในการคิดบัญชีรายชื่อ ไม่ต้องคิดแทนเค้า ปรับความคิดเป็นผู้ให้
 44. 44. 3.การทำาบัญชีรายชื่อ• คนใกล้ รูจัก ้ 0% ชิด 50% ห่างๆ เรา ไม่รู้80-100% จัก
 45. 45. เขียนบัญชีรายชือ ใน ่ สมุด Name list and Organization bookการจัดกลุ่มบัญชีรายชือ ่ A = คนที่มีเครดิตเหนือเรา B = คนที่มีเครดิตเท่าเรา C = คนที่มีเครดิตตำ่ากว่าเรา N = network อื่น หรือ พวกประกัน ชีวเขียนรายชื่อ 50-100 ชื่อ ิต
 46. 46. การเริ ่ ม ต้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง 8 STEP สมัคร BA ศึกษาธุรกิจ ข้อมูล 4. การเชิญ การ ทาบทาม
 47. 47. การชวนคนเพื่อนัดหมาย• แบบตัวต่อตัว• โดยอ้อม - 1.โทรเอง ท์ โทรศัพ 2.โทรทีม
 48. 48. อัตราส่วนการชวนคนแล้ว สำาเร็จ ถ้าชวน 20 คน รับปากว่าจะมาร่วมประชุม 12 คนมาจริง 8 คน ตัดสินใจสมัคร 4 คน ทำาธุรกิจกับเรา จริงจัง 1 คน
 49. 49. คัดแยกกลุ่มผู้มงหวัง ุ่
 50. 50. ขั้นตอนการโทรเชิญ (สำาคัญ) 1. ทักทายสั้นๆ (ชื่นชม ถ้ามี) 2. ถามวัน หลักการ ว่าง ผลที่โทรมา( 3. เหตุโทรทำานัด 4.่นเต้น) ภาพโดยการตั้ง ตื คัดคุณ คำานัดหมายได้ วางหูทนที 5. ถาม ั
 51. 51. หลักการในการ หลักการที่ไม่ โทรนัด ควรทำา• ควรนัดล่วงหน้าอย่าง • ไม่อธิบายรายละเอียด น้อย 2 วัน ของบริษท หรือ แสดง ั• มีวธีคิดแห่งการเป็นผู้ ิ แผน ทางโทรศัพท์ ให้เสมอ • ไม่ตอที่จะนัด หากเขา ื้• ฝึกพูดตามสคริปจน ไม่รับนัด แค่โทรนัดใหม่ ชำานาญ แล้วเก็บรายชือไว้ ่• ปรับสคริปเป็นภาษาตัว • ไม่ทะเลาะ หรือ เอง อย่างธรรมชาติ โต้ตอบ ดูถกผู้มุ่งหวัง ู ต้องเข้าใจว่า เขาอาจจะ ยังไม่เข้าใจ • ไม่ว่าร้ายหรือ กล่าว
 52. 52. โทรทีม ( ต้องตืนเต้น ่) 1) สวัสดี…(ทักทายสันๆ 30 วินาที) ้ 2) วัน....., วัน......... ยุ่งมัย? ๊ 3) คือยังงี้ ตอนนีเรากำาลังคุยอยู่กับ ้คุณ........ ซึงเป็นเจ้าของ ่ โปรเจคหนึ่งอยู่ เป็น Wellness SolutionLicence มาจากอเมริกา คุณ............ได้แสดงตัวเลขให้ดูมนน่า ัสนใจ มากเลย
 53. 53. สวัสดีครับ พอ ดีผมกำาลังนั่งคุยอยู่กบ คุณ................... อยู่ ั คือตอนนี้เราต้องการคนร่วมโปรเจคซัก 2-3 คน ที่มี ศักยภาพมีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ แล้วก็......(บุคลิกของเค้า) มาร่วมโปรเจค ก็เห็นว่าคุณ เป็นคนที่ม.........สอดคล้องกับ ี โปรเจคนี้ น่าจะร่วมงานกับเราได้4 เอางี้ถามตรงๆเลยละกัน ถ้าโปรเจคนีรีเทิรนให้คณได้... ้ ์ ุ .....ต่อ/เดือน ตัวเลขนีคณสนใจมัย? ้ ุ ๊สนใจ แต่ตองทำาอะไรบ้างละ ้ ทำานัดต่อทันทีต้อง......(ขาย)......หรือเปล่า ให้ถามย้อนกลับไปเช่น ต้องถามคุณก่อนว่าชอบ......(ขาย)......หรือครับ?ชอบ/ไม่ชอบ โอเคสบายใจได้คณต้องชอบโปรเจคนี้ ุ แน่นอน (กลับไปเริมข้อ 4 ใหม่) ่
 54. 54. สวัสดี......................... ( คุยเรื่องทั่วไป ประมาณ 1นาที ชมเชยเรื่องดีๆ )เย็นวัน..................... ว่างไหม(ถ้าตอบไม่ว่าง ก็ไม่เป็นไร)**ตื่นเต้น**ตอนนีผมมีธุรกิจตัวหนึ่ง มันน่าทึ่งมากเลย เป็นธุรกิจด้านการตลาดที่ ้ประสบความสำาเร็จมาก และ กำาลังขยายตัวทำาเงินได้มากอยู่ในขณะนี้ 4) ผมขอถามนิดหนึงนะครับ ถ้าธุรกิจนีทำาเงินได้จริง และไม่ ่ ้รบกวนเวลาทำางานปกติของคุณ คุณจะสนใจช่องทางมีรายได้เพิ่มเติมในช่วงนี้ไหม (หยุดรอตอบ) ผมไม่สามารถให้สัญญาอะไรในตอนนีได้ ้นะ เรามาเจอกันซัก 20 นาที แล้วผมจะแสดงตัวเลขบางอย่างให้คุณดู**นัดหมาย** “ วันไหนในช่วงสัปดาห์นี้ที่จะสะดวกที่สุดสำาหรับคุณ ”( ผมว่างวัน.…………..................... และวัน.......……………...วันไหนสะดวกสำาหรับคุณครับ ) # ถ้าเขาลังเล * “ เอาละคุณ.............…………...ผมแน่ใจว่าคุณมีคำาถามมากมายแต่เหตุที่ผมโทรมา ก็เพียงเผื่อว่าคุณยินดีจะพบกันเพื่อคุยรายละเอียด” แล้วทำาการนัดหมายต่อ # ถ้าเขายืนกรานไม่รับนัด หรือ ไม่สนใจ * “ คุณ........................ครับ ดูเหมือนว่าคุณลังเลเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองทบทวนดูนะแล้วผมค่อยโทรกลับมา อีกครั้งนะครับ” * “ ที่จริงเราสามารถพบกัน พร้อมกับผู้ร่วมงานผมอีกคนหนึ่งซึ่งเขาสามารถตอบคุณได้ทุกคำาถาม” * “ เอาละ คุณ.............. ทำาไม ไม่ลองให้ผมส่งข้อมูล ( เทป , VCD )
 55. 55. คุณ.......…........ว่างมั๊ยในคืนวัน..…..............หรือวัน…..................(เยี่ยมมาก !!)ไม่แน่ใจว่าคุณรู้หรือเปล่านะว่าตอนนี้ผมเริ่มงานกับกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่ประสบความสำาเร็จมากเลย เป็นหนทางทำาเงินที่น่าสนใจมาก4) ขอถามสักนิดนะ ถ้าธุรกิจนี้ทำาเงินได้จริง และไม่รบกวนงานประจำาของคุณ คุณสนใจช่องทางมีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำาไหมครับ(รอคำาตอบ..............) (อาจมีคำาถามมา) # ได้แน่นอน แต่น่าจะรอถึงเย็นวัน................ แล้วคุณจะได้ขอมูลทุกอย่างโดยตรงตอนที่เรามีเวลามากกว่านี้ คุณ ้อาจจะสนหรือไม่สนก็ได้นะ แต่ผมก็อยากให้คุณลองประเมินดู = > นัดหมาย # เราจะทำางานให้กับตัวเองในธุรกิจนี้ และเรายังได้รับการสนับสนุนการทำาธุรกิจจากนักธุรกิจในกลุ่ม Unipowerโดยใช้ระบบการตลาดแบบแฟรนไชน์ อีกด้วย # ( ถ้ามีคำาถาม ) นี่แหละ ที่ผมอยากจะได้นัดหมาย เพื่อเราจะได้พูดคุยกันซัก 20 นาที = > ทำาการนัดหมาย
 56. 56. การเริ ่ ม ต้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง 8 STEP สมัคร BA ศึกษาธุรกิจ ข้อมูล 5. STP
 57. 57. การเตรียมตัวก่อนเข้าพบผู้ มุ่งหวัง เตรียมตัว เตรียมพร้อม เตรียมซ้อม เตรียมใจ
 58. 58. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก CDCD 4 ต.(เตรียม)
 59. 59. ความคิด 4 สิง ทีพึงคิดในใจเสมอก่อน ่ ่เข้าพบผู้มงหวัง ุ่ Unicity เป็นโอกาสที่ดีที่สุด Unipower เป็นระบบสนับสนุนที่ช่วยให้ ผู้คนประสบความสำาเร็จ ได้ง่ายและเร็ว ขึ้น เราสามารถช่วยเหลือผู้คนมากมายให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่า
 60. 60. ขั้นตอนในการแสดงแผน การเปิดใจ (ขาย Happy life Project ) เปิดแฟ้ม ปิดการขาย ( 6 เคลื่อน) Happy life Franchise Package การรันตีผลลัพธ์จาก KPI (พันธะ สัญญา) บอกเคล็ดลับ ไม่ชวนใครผิดวิธี ทำานัดใหม่ (วัคซีน)
 61. 61. การเริ ่ ม ต้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง 8 STEP สมัคร BA ศึกษาธุรกิจ ข้อมูล Impleme
 62. 62. ความสำาคัญในการทำาธุรกิจให้ได้ผล 100%• การวิเคราะห์รายชื่อ 25%• การนัดหมาย 25%• การ STP 25%• การ Edify 25%
 63. 63. Concept เปิดใจ Happy life X = Y เปิดแฟ้ม 6 เคลื่อน วัคซีน พันธะสัญญา ทำานัดใหม่ Happy life เขียนรายได้ที่เขา Project ต้องการ X=Y ผลลัพธ์ การแทนค่า เราแทนค่า x ในชีวิตเพื่อผลลัพธ์อะไร เงิน,รถ,บ้าน………….ความสุข 1.อิสรภาพทางด้านการเงิน Financial Freedom 3-5 ปี เอาไหมวเลขที่ทำาให้คุณมี Financial Free ถ้าเลือกได้คุณอยากมีเท่าไหร่ต่อเดือนดีครับ แต่ต้องมาจาก Passive นะ. อิสรภาพทางด้านเวลา Time Freedom 3-5 ปีเอาไหม 3. วิสัยทัศน์ทางด้านสุขภาพ Health Vision คุณจะใช้ชีวิตแบบไหนในอนาคต อีก 20-30 ปีข้างหน้า แข็งแรง เจ็บป่วย
 64. 64. เคล็ดวิชา
 65. 65. เทคนิคการเปิดใจ การฝึกใช้คำาถาม 22 ข้อ เพื่อการ Enroll68
 66. 66. เทคนิคการเปิดแฟ้มการเปิดแฟ้มสั้น กระชับใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีฟัง CD Happy Life บ่อยๆ
 67. 67. เทคนิคการ 6 เคลื่อนารปิดการขาย ( 6 เคลื่อน) เคลื่อนคน เคลื่อนสินค้า เคลื่อนระบบ พบupline Edify function ชวนกันเที่ยวฟรี
 68. 68. การเริ ่ ม ต้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง 8 STEP สมัคร BA ศึกษาธุรกิจ ข้อมูล 6. การติดตามผล
 69. 69. เป้าหมายของคุณ• เพือวัดระดับความสนใจ และสร้างสาย ่ สัมพันธ์• เพือตอบข้อสงสัย หรือความกังวล ่• เพือช่วยเริ่มต้นธุรกิจองผู้มุ่งหวัง ่
 70. 70. ติดตามผลภายใน 24 – 48 ช.ม. กลุ่ม YES !! กลุ่ม Not Yet !!A : มองเป็นธุรกิจ พร้อมทำา 5เคลื่อน พร้อมเข้าระบบเรียนรู้และพัฒนา ฝาก CD เอกสาร(network builder)B : มองเป็นธุรกิจ เหมือนกันแต่ ให้ศกษาข้อมูล ึไม่ยอมทำาตามระบบ จะขายๆ ๆอย่างเดียุ่งกับ… จะกินอย่าง เพิ่มเติมC : อย่า ยว (sale man)เดียว(consumer) พาเข้าสู่กระบวนการClear Why, 8 Steps
 71. 71. เทคนิคการติดตามผลการติดตามผลครั้งที่ 1 / F1 คือขั้นตอนที่สำาคัญที่สดของระบบ เพราะมัน ุ คือจังหวะที่ดีที่สุดที่คณจะ “ขายระบบ” และ ุ ช่วยให้เขาเดินตามเส้นทางสูความสำาเร็จได้ ่ อย่างถูกต้อง3.พูดถึง 4 หุ้นส่วนในการทำาธุรกิจก่อน4.เคลียร์ 8 ขั้นตอนในการเริ่มต้น และสอนให้ใช้ เป็น
 72. 72. การติดตามผลครั้งที่ 2 / F2เป้าหมายคือ ทำาให้เห็นภาพรวมของการทำางาน พื้นฐาน รู้จักตั้งเป้าหมายทีละขั้น และเข้าในกระบวนการสร้างทีม - มีเป้าหมายชัดเจน - ทำางานพื้นฐานเป็น - เข้าใจกระบวนการขยายทีม - รู้จักบทบาทของผู้นำา (CL) เพื่อเป็นต้นแบบให้ ดาวน์ไลน์ของท่านเลียนแบบ
 73. 73. การเริ่มต้น 30 วัน แรกที่ แนะนำา•สมัคร BA ซื้อคูมือการเริมต้น BOP ่ ่2. เขียนรายชื่อ และวิเคราะห์รายชื่อกับทีม UPLINE3. ในครังแรก ๆ โทรทีมก่อน - > โทรเอง ้4. ฟังcd ใน BOP และ Package CD ชุดที่ 17.อ่านหนังสือ เงินสี่ดาน, โรงเรียนสอนธุรกิจ ้6. เข้า Workshop I-kash 1 วัน เร7. ทำา 3/2 ถึง 5/2 ในเดือนแรก า10.เชือและทำาตาม upline ในระบบ 100% ่11.ทำา QP (Quick Power) 1 2 3
 74. 74. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก CD
 75. 75. การเริ ่ ม ต้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง 8 STEP สมัคร BA ศึกษาธุรกิจ ข้อมูล 7. เข้าสู่ระบบ UNIPOWER
 76. 76. Unipower System รูปแบบการทำางาน ในธุรกิจเครือข่ายที่ ได้รับการพิสูจน์จากผู้นำาในองค์กรที่มีประสบการณ์ และประสบความสำาเร็จ ได้ กลั่นกรองเป็น... หัวใจ ของระบบ 1. ง่าย สามารถปฏิบัติได 2. สั้น กระชับ 3. ได้ผล 4. ลอกเลียนแบบได้
 77. 77. ลง ระบบ หัวใจสำาคัญที่จะทำาให้เราได้ Passive เ คือ 8 แผ่นในชุดBOP ฟังอย่างน้อย 5 CD ใน ระบบหนังสือ เงินสี่ด้าน ป.1 ป.2 ป.3 SOPPงานFunction UPS Training งาน Camp Ikash Workshop, บเข็ม Eagle Camp ประดั Kash Passion TO Wealth Course Landmark Forum
 78. 78. เพิ่มเติมCD Package 1 หนังสือ 41. I KASH เล่ม 1. โรงเรียนสอน2. ชีวิตที่คณเลือกได้ ุ ธุรกิจ 2. ความจริงเกี่ยว3. รายชือการเชิญ ่ กับ MLM4. 4 เตรียม 3. ถอดรหัสลับ สมองเงินล้าน5. การส่งต่อ HLP 4. รวยได้ไม่ตองเอา ้ ถ่าน
 79. 79. 3. การใช้งาน Function VIP Advance STP NBC HM OPP เห็นความเป็นไปได้ อยากได้ผลลัพธ์Eagle I-KASH How to Training UPS Get Start SOPPKASH เข้าใจมากขึน มันใจมากขึ้น กล้า ้ ่ ลงมือทำามากขึ้น เกิดผลลัพธ์
 80. 80. สิ่งสำาคัญในการเข้างานฟังก์ชั่น• Edify Function• MBM = Meeting Before Meeting• MAM = Meeting After Meeting
 81. 81. MBM = Meeting Before Meeting• ควรนัดผู้มุ่งหวัง ก่อนเริ่มประชุม 30-60 นาที (หากเป็นผู้มงหวังใหม่ให้ STP ก่อนพาเข้า ุ่ OPP)• พาชมบริษัท,สำานักงาน,เซ็นเตอร์• แนะนำาให้รู้จักกับอัพไลน์,ไซดไลน์,ดาวไลน์ ที่ มีภูมิหลังต่างๆกัน ถ้าสามารถให้ผู้มุ่งหวังได้ คุยกับเพื่อนร่วมธุรกิจทีมีอาชีพคล้ายกัน ด้วย ่ ยิ่งจะดี• โทรแจ้งอัพไลน์ล่วงหน้าว่าจะพาผู้มงหวังเข้า ุ่ มา โดยบอกชื่อ,อาชีพ,สิ่งทีเข้าสนใจเป็น ่ พิเศษ เพื่อให้อัพไลน์ รู้ล่วงหน้า จะได้ช่วย
 82. 82. MAM = Meeting After Meeting• นั่งล้อมเป็นวงกลม 5-10 คน ไม่ควรเป็นวง ใหญ่เกินไป สูงสุดน่าจะไม่เกิน 12 คน• ผู้นำาทีมีประสบการจะทำาหน้าที่เป็นพิธีกร เพื่อ ่ ให้ทุกคนแนะนำาตัวทีละคน โดยเริ่มจากเพื่อน เก่าที่มีประสบการณ์ก่อนสัก 2 ท่าน จากนั้น ค่อยเป็นเพื่อนใหม่ๆ แนะนำาตัว• ชี้นำาเชิงบวก• แนะนำาชุดข้อมูลหรือปิดบัตรงานประชุมที่ ใหญ่ขึ้น เช่น ถ้าวันนี้เป็นเป็น OPP ให้ปิด UPS ถ้าวันนี้เป็น UPS ให้ปิดบัตร TRN และ UPS เดือนถัดไป
 83. 83. การเริ ่ ม ต้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง 8 STEP สมัคร BA ศึกษาธุรกิจ ข้อมูล 8. วางแผนปรึกษา UP LINE
 84. 84. องค์ประกอบของทีม• Up line• Down line• Side line ห้าม CROSS LINE ข้าม สายงาน
 85. 85. ตังเป้าหมายชีวตและเป้าหมายธุรกิจแล้ว นำาเป้าหมายของคุณไปป ้ ิแผนปฏิบัต” ร่วมกัน สิ่งที่คุณต้องทำาคือ ิายชือผูมุ่งหวัง 50-100 รายชือ ่ ้ ่ ทีเปิดกว้างยอมรับใน คำาแนะนำาของอัพไลน์างอาจะยังไม่เข้าใจมากนักรับตัวเองจุดที่อาจจะขัดขวางต่อความสำาเร็จ ขอให้ถามอัพไลน์ “ผม/ดิฉน จะต้องลงทุนอะไรบ้าง” ั “มีอะไรที่ผม/ดิฉน จะต้องปรับปรุงบ้าง” ั “ผม/ดิฉน จะต้องทำาอะไรบ้าง” ั อัพไลน์ คือ คู่คิด, ที่ปรึกษา, โค้ช, เพื่อนร่วมทีมงาน และหุ้นส่วนสำาคัญของคุณ
 86. 86. โปรดจำาไว้วา ่• ไม่มีอัพไลน์คนไหนอยากเห็นคุณล้มเหลว พวก เขาจะทำาทุกอย่างเพือให้คุณประสบความสำาเร็จ ่• อัพไลน์ของคุณเป็นผู้ให้คำาแนะนำาในการทำา ธุรกิจ และเป็นผู้ถ่ายทอดระบบสูความสำาเร็จให้ ่ คุณ• คุณควรเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ทีจัดขึ้น เพื่อ ได้รับความรู้และการสนับสนุนอย่างต่อเนือง ่• ให้คุณมองทุ่งไปที่ “เหตุผล” ที่คุณทำาธุรกิจนี้• จงเป็น “นักเรียนของระบบ” โดยเรียนรู้จาก ซีดี หนังสือ และการประชุมต่างๆ
 87. 87. กฎเหล็ก ของทีม ชนะ▶ ให้เกียรติยกย่องกันและกัน • ค่าสมัคร▶ ห้ามข้ามสายงานปิดยอด 500 PV •▶ ห้ามยืมเงิน Up line • เงิน▶ ห้ามยืมของ Up line า • สินค้▶ ห้ามขอนอนบ้าน สือ line • Up่ • ออกบัตรค่างานฟังก์ช▶ ห้ามขอ Up line เลี้ยงข้าว
 88. 88. X = 8 Step 1. สมัคร + ใช้สินค้า + ศึกษาธุรกิจข้อมูล

×