Functions of NGO’s on Turkey’s EU Accession Process

Parliamentary Exchange and Dialogue
Parliamentary Exchange and DialogueParliamentary Exchange and Dialogue
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum Konulu
Diyalog Forumu
Parliamentary Exchange and Dialogue Project
Dialogue Forum on Civil Society in Turkey and the
European Union

14-15 Aralık 2013
1
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Sivil Toplum Kuruluşlarının Türkiye’nin Avrupa
Birliğine Katılım Sürecindeki İşlevleri

Functions of NGO’s on Turkey’s EU Accession
Process

2
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

SUNUM PLANI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Türkiye’de Sivil Toplum
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum Kamu İşbirliğine İlişkin Kurumsal Çerçeve
Yasama Süreçlerine Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı
AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını İlgilendiren
Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler
Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda Yürütülen AB
Projeleri
AB Müzakere Sürecinde Mevcut Durum
Sonuç

3
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Türkiye’de Sivil Toplum
• Sivil Toplum Kuruluşları
 Halkın yasama süreçlerine katılımı yönünde önemli bir araç
 Yereldeki sorunları devlete doğru bir şekilde aktarabilme rolü
• Sekizinci ve Dokuzuncu Kalkınma Planında sivil toplum sektörüne
atıflar
• Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018): Güçlü, çeşitli, çoğulcu ve
sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun ortam oluşturularak sosyal
ve ekonomik kalkınma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin
daha etkin katılımının sağlanması
4
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Türkiye’de Sivil Toplum
Sivil Toplum Kuruluşları:
«Toplumsal sorunlara çözüm bulma çabasının oluştuğu iletişim ve
müzakere alanı»

«Siyasi ve ekonomik ilişkilerin ve yaşam alanlarının dışında yer alan
ve hareket eden yapı»

5
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları
• 1962 Birkelbach Raporu
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı kapsamında insan
haklarının uluslararası bir boyut kazanmasına yardımcı olan
Helsinki süreci
• 1993 Maastricht Antlaşması

6
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları

• AB üyelik sürecinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan
haklarına saygının önemi
• Sivil toplum ve şeffaf toplum
• Sivil toplum görevleri,
 Dışlanan veya ayrımcılığa maruz kalan kişileri harekete geçirme ve
destek sağlama
 Kalkınma politikalarının geliştirilmesinde rol oynama
 Siyasetçiler için bir uyarı sistemi fonksiyonu rolü üstlenme

7
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları

Katılım müzakerelerinin rolü:
Türkiye'deki reform sürecini desteklemek;
Katılım müzakerelerinin çerçevesini
belirlemek;
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında
sivil toplum aracılığıyla siyasi ve kültürel
diyaloğu geliştirmek.

8
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları

Katılım müzakerelerinin rolü:
 Türkiye'deki reform sürecini desteklemek;
 Katılım müzakerelerinin çerçevesini belirlemek;
 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında sivil toplum
aracılığıyla politik ve kültürel diyaloğu geliştirmek.

9
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları

AB- Türkiye temel belgelerinde Sivil Toplum,
 2001 yılı Ulusal Programı
 2003 yılı Ulusal Programı
 2008 yılı Ulusal Programı

10
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları
AB- Türkiye temel belgelerinde Sivil Toplum,
Türkiye İlerleme Raporları:
2013 yılı İlerleme Raporu
Gelişen aktif bir sivil toplum,
Meşru bir paydaş olarak değerlendirilmesi ihtiyacı,
STK’ların lobicilik güçlerini artırması,
AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu programları

11
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Sivil Toplum Kamu İşbirliğine İlişkin Kurumsal Çerçeve
İçişleri Bakanlığı’na bağlı “Dernekler Dairesi Başkanlığı’’-Derneklerin kayıt ve
denetlenmesi

Başbakanlığa bağlı “Vakıflar Genel Müdürlüğü” vakıfların kayıt ve denetleme işleri
Avrupa Birliği Bakanlığı
‘Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı”
Sivil Toplumla Diyalog Toplantıları
Sektörel İzleme Alt Komite Toplantısı
Avrupa Birliği’ne Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları
12
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Sivil Toplum Kamu İşbirliğine İlişkin Kurumsal Çerçeve

13
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu
Yasama Süreçlerine Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Uzlaşma Komisyonu
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Türkiye İnsan Hakları Kurumu İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları

14
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu
AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını
İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler
Türkiye'nin içinde bulunduğu Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin
ülkemizde demokratik bir ortam yaratmaya ve toplumun refah ve
huzurunu teminat altına almaya yönelik siyasi reform sürecine
katkısı bulunmaktadır.
Reformların hayata geçirilebilmesi, sivil toplum kuruluşları ile
etkin ve yapıcı bir işbirliğine bağlıdır. Avrupa Birliği sürecinin,
önemli katkılarından bir tanesi, sivil toplumun gelişmesi ve sivil
toplumun ülke politikalarının ve uygulamalarının oluşturulma
sürecine olan etkisinin artmasıdır.
15
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu
AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını
İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler

2001 yılından itibaren, AB sürecine bağlı olarak,
Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü, Sendikal Haklar
alanlarında düzenlemeler yapılmıştır.
Sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren mevzuatta
kolaylaştırıcı nitelikte düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.

16
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını
İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler

Sendikal Haklar
- 9 Ağustos 2002 Üçüncü Uyum Paketi
- 6 Temmuz 2004 tarihli hukuki düzenleme
- 16 Nisan 2005 tarihli Sendikalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
- 1 Ağustos 2007 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ile
Avrupa Sosyal Şartında değişiklik getiren Protokol

17
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını
İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler

Sendikal Haklar
– 26 Mayıs 2007 tarihli Sendikalar Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
– 27 Nisan 2009 5892 sayılı Kanun- 1 Mayıs günü Emek ve
Dayanışma Günü
– 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği- 4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nu
değiştiren Kanun
– 18 Ekim 2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu

18
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını
İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler
Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü
9 Nisan 2002 tarihli İkinci Uyum Paketiyle, Siyasi Partiler Kanunu, Dernekler
Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda değişiklik yapılmıştır.
9 Ağustos 2002 tarihli Üçüncü Uyum Paketiyle, İçişleri Bakanlığı bünyesinde
Dernekler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Yabancı vakıfların Türkiye’deki
teşkilatlanma ve faaliyetlerine ilişkin hukuki dayanak sağlanmıştır.
Sivil toplumun en önemli aktörlerinden olan dernekler ile devlet arasındaki
ilişkiler polis teşkilatı yerine sivil birimler tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

19
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını
İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler
Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü
11 Ocak 2003 tarihli Dördüncü Uyum Paketiyle, kurulması yasak derneklerle
ilgili kısıtlamalar daraltılmış, derneklerin bildiri, beyanname, vb. yayınları ile
ilgili uygulamadaki zorluklar kaldırılmış, derneklerin yurtdışında teşkilat
kurmaları ve faaliyette bulunmaları Bakanlar Kurulu iznine tabi olmaktan
çıkarılmıştır.

4 Şubat 2003 tarihli Beşinci Uyum Paketiyle, yabancı dernek ve kuruluşlarla
ilişkilerde izin alınmaması, denetleme ile ilgili yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi, taşınmazlara ilişkin bildirimin yapılmaması durumlarında
düzenlemeler çerçevesinde söz konusu olan hapis cezası yerine para cezası
getirilmiştir.
20
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını
İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler
Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü
7 Ağustos 2003 tarihli Yedinci Uyum Paketiyle, Dernekler Kanunu, Medeni
Kanun’un derneklere ilişkin hükümleri ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.
23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanunuyla,
dernek kurma özgürlüğü genişletilmiş ve derneklerin faaliyetlerine yönelik bazı
kısıtlamalar kaldırılmıştır.
27 Şubat 2008 tarihinde 5737 sayılı Vakıflar Kanunu yürürlüğe girmiştir.

21
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını
İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler
Kamu Denetçiliği Kurumu (29 Haziran 2012)
Türkiye İnsan Hakları Kurumu (30 Haziran 2012)
Demokratikleşme Paketi (30 Eylül 2013)

22
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu
Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda
Yürütülen AB Projeleri
Sivil Toplum Kuruluşu Destekleri:
• “Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım
Yapılması” Yönetmelik
• İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı “İçişleri Bakanlığı
Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge”
• “Sosyal Destek Programı”
• Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 yılı Destek Yönetmeliği çerçevesinde
“Gençlik Projeleri Destek Programı”

23
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda
Yürütülen AB Projeleri
• 2002-2012 yılları arasında toplam yedi hibe programı
yürütülmüştür.
• Bu programlar kapsamında yerel kuruluşların gerçekleştirdiği 265
projeye toplam 10,5 Milyon Avro destek sağlanmıştır.

24
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda
Yürütülen AB Projeleri
• Bu programlardan ikisi Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından
yürütülmüştür:
– “Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Kamu Kuruluşları
Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK’ların Demokratik
Katılımcılık Seviyelerinin Artırılması Projesi”
– Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplum Kuruluşlarının
Güçlendirilmesi hibe programı (STK Hibe Programı)

25
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda
Yürütülen AB Projeleri

Sivil Toplum Diyaloğu
Ana Hedefler
AB ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında karşılıklı bilgi
paylaşımının sağlanması,
Farklı kültürlerin, politik ve ekonomik sistemlerin yakınlaşması,
Üyelik imkan ve gereklilikleri hakkında farkındalık yaratılması
Hedef Kitle: iş dünyası, meslek örgütleri, sosyal ortaklar, yerel yönetimler,
üniversiteler, sivil toplum örgütleri, gençlik, medya, kültürel faaliyetler.
26
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda
Yürütülen AB Projeleri
Sivil toplum diyaloğu projelerine mali destek sağlamak amacıyla başta Avrupa
Birliği Bakanlığı olmak üzere
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından
toplam 7 hibe programı yürütülmüştür.
Sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen
317 projeye yaklaşık 45 milyon Avro hibe
desteği sağlanmıştır.

27
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda
Yürütülen AB Projeleri
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGULAMASI YAPILMIŞ PROJELER
Bilgi Köprüleri
“Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi
Projesi” (CSD I)
“AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu II” (CSD II)
“Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu III Projesi” (CSD III)

28
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda
Yürütülen AB Projeleri
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGULAMASI YAPILMIŞ PROJELER

“Etik Kültürün Geliştirilmesinde KamuÖzel Sektör-Sivil Toplum İşbirliği” Projesi
“ Kamu Sektörü-STK İşbirliğinin
Güçlendirilmesi ” Projesi
"Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü
İşbirliğinin Güçlendirilmesi" Projesi
29
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu
AB KATILIM MÜZAKERELERİNDE MEVCUT DURUM (ARALIK 2013)
AB Müzakere Sürecinde Mevcut Durum
AÇILAN FASILLAR

25

BİLİM VE ARAŞTIRMA

20

İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI
İSTATİSTİK
MALİ KONTROL
TRANS-AVRUPA AĞLARI
TÜKETİCİNİN VE SAĞ. KORUNMASI
ŞİRKETLER HUKUKU

1 KK+EP
2 KK+EP
6 KK+EP
1 KK+ EP
5 KK+EP
5 KK+EP

3
9
11
13
14
29

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA
SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4 KK+EP
5 KK+EP
4 KK+EP

30 DIŞ İLİŞKİLER
FRANSA’NIN BLOKE ETTİĞİ 4 FASIL
11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA (EP)

27
12

VERGİLENDİRME
ÇEVRE
GIDA GÜVEN., VET. VE BİTKİ SAĞ.

3 KK+EP
5 KK+EP
6 KK+EP

17 EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA
33 MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER
34 KURUMLAR (Müzakerelerin sonunda)

22

BÖLGESEL POL. ve YAPI. ARAÇ. KOOR.

6 KK+EP

18
32
21
28
6
7
10
4
16

2
13
14
15
23
24
30
33

31

TARAMA SONU RAPORU KONSEYDE BEKLEYEN
FASILLAR
İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI
BALIKÇILIK
TAŞIMACILIK POLİTİKASI
ENERJİ
YARGI VE TEMEL HAKLAR
ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK
DIŞ İLİŞKİLER

TEKNİK AÇILIŞ KRİTERLERİ KESİNLEŞEN FASILLAR

ASKIYA ALINAN 8 FASIL

GEÇİCİ
KAPANDI

1

MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

1

İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTÎSİ
MALİ HİZMETLER
TARIM VE KIRSAL KALKINMA
BALIKÇILIK
TAŞIMACILIK POLİTİKASI
GÜMRÜK BİRLİĞİ

3
5
8
11
19
29

MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI (EP)
İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU
SERBESTÎSİ (EP)
KAMU ALIMLARI
REKABET POLİTİKASI
TARIM VE KIRSAL KALKINMA (EP+F)
SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM
GÜMRÜK BİRLİĞİ (EP)

4 AK
1 AK
3 AK
6 AK
5 AK
2 AK
1 AK

MPB SUNDUĞUMUZ, KONSEYDE BEKLEYEN FASILLAR
17 EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA
26 EĞİTİM VE KÜLTÜR
MPB SUNULMASI İÇİN TEKNİK OLARAK HAZIR
FASILLAR
9
MALİ HİZMETLER (EP)
SİYASİ BLOKAJA TABİ OLMAYAN FASILLAR
5

GKRY’NİN BLOKE ETTİĞİ 6 FASIL

KAMU ALIMLARI

3 AK

8
19

REKABET POLİTİKASI
SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

6 AK
2 AK

ENGEL
GKRY

26

EP
EP
GKRY
GKRY
GKRY
EP

TEKNİK OLARAK KAPANMAYA HAZIR OLAN FASILLAR
31
DIŞ, GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI
23
YARGI VE TEMEL HAKLAR
20 İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI
24
ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK
21 TRANS-AVRUPA AĞLARI
2
İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI
15
ENERJİ
*AK: Açılış Kriteri *KK: Kapanış Kriteri *EP: Ek Protokol *GKRY: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi * F: Fransa

EĞİTİM VE KÜLTÜR

MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER
F
TARAMA SONU RAPORU KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE SUNULMAMIŞ
FASILLAR
DIŞ, GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI

GKRY

30
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

AB Müzakere Sürecinde Mevcut Durum
İnsan hakları, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme
özgürlüğü ve sendikal haklar bakımından 23. Fasıl önem arz
etmektedir.
Avrupa Komisyonu 2011-12 Genişleme Stratejisi’nde
açıklanan yeni yaklaşıma ve 2012 yılı Avrupa Parlamentosu
Raporuna da 23. Faslın açılmasını destekleyici ifadeler
bulunmasına rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından
bloke edilmekte olan 23. Faslın açılması yönünde henüz
herhangi bir adım atılmamıştır.
31
PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG
PROJESİ
AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu

Sonuç
 Sivil toplum kuruluşlarının, kamu bilincinin gelişebildiği,
demokratik katılıma imkan veren ve iletişime açık birer platform
olarak AB sürecinde oynadığı rol açıktır.
 Katılım sürecinin önemli bir ayağını sivil toplum oluşturmaktadır.

 Sivil toplum alanında yapılan hukuki düzenlemelerin ve atılan
adımların desteklenmesi amacıyla 23. Faslın açılması önem arz
etmektedir.

32
The Working Party on Enlargement and Countries
Negotiating Accession to the Union (COELA) Visit

TEŞEKKÜRLER
Ege ERKOÇAK
Avrupa Birliği Bakanlığı
Siyasi İşler Başkanı
Ministry for EU Affairs
Director for Political Affairs
eerkocak@ab.gov.tr

33
1 sur 33

Contenu connexe

En vedette(20)

Sivil Toplum Kuruluşu Nedir? İşlevleri Nelerdir?Sivil Toplum Kuruluşu Nedir? İşlevleri Nelerdir?
Sivil Toplum Kuruluşu Nedir? İşlevleri Nelerdir?
Parliamentary Exchange and Dialogue12K vues
Question 5Question 5
Question 5
Alex Moore129 vues
Front cover start 2 finishFront cover start 2 finish
Front cover start 2 finish
Alex Moore200 vues
Dps progressionDps progression
Dps progression
Alex Moore155 vues
Question 6Question 6
Question 6
Alex Moore177 vues
Question 6Question 6
Question 6
Alex Moore527 vues
Hipaa trainingHipaa training
Hipaa training
schmoikel987125 vues
Presentation1Presentation1
Presentation1
Alex Moore291 vues
Digipak Poster ConstructionDigipak Poster Construction
Digipak Poster Construction
Alex Moore341 vues
FADER Label and Matt and KimFADER Label and Matt and Kim
FADER Label and Matt and Kim
Alex Moore220 vues
BarryislandBarryisland
Barryisland
Alex Moore1.1K vues
Functions of NGO’s Functions of NGO’s
Functions of NGO’s
Parliamentary Exchange and Dialogue391 vues
Survey Monkey AnswersSurvey Monkey Answers
Survey Monkey Answers
Alex Moore409 vues
Karar Alma Mekanizmalarında KadınlarKarar Alma Mekanizmalarında Kadınlar
Karar Alma Mekanizmalarında Kadınlar
Parliamentary Exchange and Dialogue1.4K vues
FADER Label and Matt and Kim FADER Label and Matt and Kim
FADER Label and Matt and Kim
Alex Moore336 vues
Why does language changeWhy does language change
Why does language change
Alex Moore3.5K vues

Plus de Parliamentary Exchange and Dialogue(20)

Harmonization of Gender Equality MechanismsHarmonization of Gender Equality Mechanisms
Harmonization of Gender Equality Mechanisms
Parliamentary Exchange and Dialogue419 vues
Yasama Sürecinde Sivil Toplum KatılımıYasama Sürecinde Sivil Toplum Katılımı
Yasama Sürecinde Sivil Toplum Katılımı
Parliamentary Exchange and Dialogue587 vues
Kadınların Karar Alma Mekanızmalarına KatılımıKadınların Karar Alma Mekanızmalarına Katılımı
Kadınların Karar Alma Mekanızmalarına Katılımı
Parliamentary Exchange and Dialogue693 vues
Genre et Médias Perspectives Pour Une Lutte Contre le Genre et Médias Perspectives Pour Une Lutte Contre le
Genre et Médias Perspectives Pour Une Lutte Contre le
Parliamentary Exchange and Dialogue327 vues
Symposium on Gender Equality ParisSymposium on Gender Equality Paris
Symposium on Gender Equality Paris
Parliamentary Exchange and Dialogue346 vues
Women in Decision Making MechanismsWomen in Decision Making Mechanisms
Women in Decision Making Mechanisms
Parliamentary Exchange and Dialogue818 vues
Pexd Project Paris ProgrammePexd Project Paris Programme
Pexd Project Paris Programme
Parliamentary Exchange and Dialogue369 vues
Prof. Dr. Özer Sencar - Üniversite Gençliğinin ProfiliProf. Dr. Özer Sencar - Üniversite Gençliğinin Profili
Prof. Dr. Özer Sencar - Üniversite Gençliğinin Profili
Parliamentary Exchange and Dialogue1.5K vues
Oya Bumin - Gençlik, Demokrasi ve DeğişimOya Bumin - Gençlik, Demokrasi ve Değişim
Oya Bumin - Gençlik, Demokrasi ve Değişim
Parliamentary Exchange and Dialogue461 vues
Political Participation In The Youth - Fabrizio di BoneventuraPolitical Participation In The Youth - Fabrizio di Boneventura
Political Participation In The Youth - Fabrizio di Boneventura
Parliamentary Exchange and Dialogue275 vues
Gençlik, Demokrasi ve Değişim Yaz KampıGençlik, Demokrasi ve Değişim Yaz Kampı
Gençlik, Demokrasi ve Değişim Yaz Kampı
Parliamentary Exchange and Dialogue432 vues
Symposium On EU Turkey Relations Future ProspectsSymposium On EU Turkey Relations Future Prospects
Symposium On EU Turkey Relations Future Prospects
Parliamentary Exchange and Dialogue229 vues
Quality Through Transparency - Michael Catenhusen Quality Through Transparency - Michael Catenhusen
Quality Through Transparency - Michael Catenhusen
Parliamentary Exchange and Dialogue266 vues
EU Regulatory Fitness - Norbert SagstetterEU Regulatory Fitness - Norbert Sagstetter
EU Regulatory Fitness - Norbert Sagstetter
Parliamentary Exchange and Dialogue714 vues
İyi Yönetişim Sempozyumu Programıİyi Yönetişim Sempozyumu Programı
İyi Yönetişim Sempozyumu Programı
Parliamentary Exchange and Dialogue283 vues

Functions of NGO’s on Turkey’s EU Accession Process

 • 1. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum Konulu Diyalog Forumu Parliamentary Exchange and Dialogue Project Dialogue Forum on Civil Society in Turkey and the European Union 14-15 Aralık 2013 1
 • 2. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Sivil Toplum Kuruluşlarının Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecindeki İşlevleri Functions of NGO’s on Turkey’s EU Accession Process 2
 • 3. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu SUNUM PLANI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Türkiye’de Sivil Toplum Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kamu İşbirliğine İlişkin Kurumsal Çerçeve Yasama Süreçlerine Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda Yürütülen AB Projeleri AB Müzakere Sürecinde Mevcut Durum Sonuç 3
 • 4. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Türkiye’de Sivil Toplum • Sivil Toplum Kuruluşları  Halkın yasama süreçlerine katılımı yönünde önemli bir araç  Yereldeki sorunları devlete doğru bir şekilde aktarabilme rolü • Sekizinci ve Dokuzuncu Kalkınma Planında sivil toplum sektörüne atıflar • Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018): Güçlü, çeşitli, çoğulcu ve sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun ortam oluşturularak sosyal ve ekonomik kalkınma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin daha etkin katılımının sağlanması 4
 • 5. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Türkiye’de Sivil Toplum Sivil Toplum Kuruluşları: «Toplumsal sorunlara çözüm bulma çabasının oluştuğu iletişim ve müzakere alanı» «Siyasi ve ekonomik ilişkilerin ve yaşam alanlarının dışında yer alan ve hareket eden yapı» 5
 • 6. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları • 1962 Birkelbach Raporu • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı kapsamında insan haklarının uluslararası bir boyut kazanmasına yardımcı olan Helsinki süreci • 1993 Maastricht Antlaşması 6
 • 7. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları • AB üyelik sürecinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygının önemi • Sivil toplum ve şeffaf toplum • Sivil toplum görevleri,  Dışlanan veya ayrımcılığa maruz kalan kişileri harekete geçirme ve destek sağlama  Kalkınma politikalarının geliştirilmesinde rol oynama  Siyasetçiler için bir uyarı sistemi fonksiyonu rolü üstlenme 7
 • 8. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları Katılım müzakerelerinin rolü: Türkiye'deki reform sürecini desteklemek; Katılım müzakerelerinin çerçevesini belirlemek; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında sivil toplum aracılığıyla siyasi ve kültürel diyaloğu geliştirmek. 8
 • 9. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları Katılım müzakerelerinin rolü:  Türkiye'deki reform sürecini desteklemek;  Katılım müzakerelerinin çerçevesini belirlemek;  Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında sivil toplum aracılığıyla politik ve kültürel diyaloğu geliştirmek. 9
 • 10. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları AB- Türkiye temel belgelerinde Sivil Toplum,  2001 yılı Ulusal Programı  2003 yılı Ulusal Programı  2008 yılı Ulusal Programı 10
 • 11. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Türkiye’nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları AB- Türkiye temel belgelerinde Sivil Toplum, Türkiye İlerleme Raporları: 2013 yılı İlerleme Raporu Gelişen aktif bir sivil toplum, Meşru bir paydaş olarak değerlendirilmesi ihtiyacı, STK’ların lobicilik güçlerini artırması, AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu programları 11
 • 12. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Sivil Toplum Kamu İşbirliğine İlişkin Kurumsal Çerçeve İçişleri Bakanlığı’na bağlı “Dernekler Dairesi Başkanlığı’’-Derneklerin kayıt ve denetlenmesi Başbakanlığa bağlı “Vakıflar Genel Müdürlüğü” vakıfların kayıt ve denetleme işleri Avrupa Birliği Bakanlığı ‘Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı” Sivil Toplumla Diyalog Toplantıları Sektörel İzleme Alt Komite Toplantısı Avrupa Birliği’ne Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları 12
 • 13. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Sivil Toplum Kamu İşbirliğine İlişkin Kurumsal Çerçeve 13
 • 14. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Yasama Süreçlerine Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Uzlaşma Komisyonu TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Türkiye İnsan Hakları Kurumu İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 14
 • 15. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler Türkiye'nin içinde bulunduğu Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin ülkemizde demokratik bir ortam yaratmaya ve toplumun refah ve huzurunu teminat altına almaya yönelik siyasi reform sürecine katkısı bulunmaktadır. Reformların hayata geçirilebilmesi, sivil toplum kuruluşları ile etkin ve yapıcı bir işbirliğine bağlıdır. Avrupa Birliği sürecinin, önemli katkılarından bir tanesi, sivil toplumun gelişmesi ve sivil toplumun ülke politikalarının ve uygulamalarının oluşturulma sürecine olan etkisinin artmasıdır. 15
 • 16. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler 2001 yılından itibaren, AB sürecine bağlı olarak, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü, Sendikal Haklar alanlarında düzenlemeler yapılmıştır. Sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren mevzuatta kolaylaştırıcı nitelikte düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. 16
 • 17. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler Sendikal Haklar - 9 Ağustos 2002 Üçüncü Uyum Paketi - 6 Temmuz 2004 tarihli hukuki düzenleme - 16 Nisan 2005 tarihli Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun - 1 Ağustos 2007 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ile Avrupa Sosyal Şartında değişiklik getiren Protokol 17
 • 18. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler Sendikal Haklar – 26 Mayıs 2007 tarihli Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 27 Nisan 2009 5892 sayılı Kanun- 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü – 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nu değiştiren Kanun – 18 Ekim 2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 18
 • 19. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü 9 Nisan 2002 tarihli İkinci Uyum Paketiyle, Siyasi Partiler Kanunu, Dernekler Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda değişiklik yapılmıştır. 9 Ağustos 2002 tarihli Üçüncü Uyum Paketiyle, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Yabancı vakıfların Türkiye’deki teşkilatlanma ve faaliyetlerine ilişkin hukuki dayanak sağlanmıştır. Sivil toplumun en önemli aktörlerinden olan dernekler ile devlet arasındaki ilişkiler polis teşkilatı yerine sivil birimler tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 19
 • 20. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü 11 Ocak 2003 tarihli Dördüncü Uyum Paketiyle, kurulması yasak derneklerle ilgili kısıtlamalar daraltılmış, derneklerin bildiri, beyanname, vb. yayınları ile ilgili uygulamadaki zorluklar kaldırılmış, derneklerin yurtdışında teşkilat kurmaları ve faaliyette bulunmaları Bakanlar Kurulu iznine tabi olmaktan çıkarılmıştır. 4 Şubat 2003 tarihli Beşinci Uyum Paketiyle, yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişkilerde izin alınmaması, denetleme ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, taşınmazlara ilişkin bildirimin yapılmaması durumlarında düzenlemeler çerçevesinde söz konusu olan hapis cezası yerine para cezası getirilmiştir. 20
 • 21. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü 7 Ağustos 2003 tarihli Yedinci Uyum Paketiyle, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun’un derneklere ilişkin hükümleri ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. 23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanunuyla, dernek kurma özgürlüğü genişletilmiş ve derneklerin faaliyetlerine yönelik bazı kısıtlamalar kaldırılmıştır. 27 Şubat 2008 tarihinde 5737 sayılı Vakıflar Kanunu yürürlüğe girmiştir. 21
 • 22. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu AB Reform Sürecine Bağlı Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarını İlgilendiren Mevzuatta Yapılan Düzenlemeler Kamu Denetçiliği Kurumu (29 Haziran 2012) Türkiye İnsan Hakları Kurumu (30 Haziran 2012) Demokratikleşme Paketi (30 Eylül 2013) 22
 • 23. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda Yürütülen AB Projeleri Sivil Toplum Kuruluşu Destekleri: • “Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması” Yönetmelik • İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” • “Sosyal Destek Programı” • Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 yılı Destek Yönetmeliği çerçevesinde “Gençlik Projeleri Destek Programı” 23
 • 24. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda Yürütülen AB Projeleri • 2002-2012 yılları arasında toplam yedi hibe programı yürütülmüştür. • Bu programlar kapsamında yerel kuruluşların gerçekleştirdiği 265 projeye toplam 10,5 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 24
 • 25. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda Yürütülen AB Projeleri • Bu programlardan ikisi Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmüştür: – “Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Kamu Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK’ların Demokratik Katılımcılık Seviyelerinin Artırılması Projesi” – Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi hibe programı (STK Hibe Programı) 25
 • 26. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda Yürütülen AB Projeleri Sivil Toplum Diyaloğu Ana Hedefler AB ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında karşılıklı bilgi paylaşımının sağlanması, Farklı kültürlerin, politik ve ekonomik sistemlerin yakınlaşması, Üyelik imkan ve gereklilikleri hakkında farkındalık yaratılması Hedef Kitle: iş dünyası, meslek örgütleri, sosyal ortaklar, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, gençlik, medya, kültürel faaliyetler. 26
 • 27. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda Yürütülen AB Projeleri Sivil toplum diyaloğu projelerine mali destek sağlamak amacıyla başta Avrupa Birliği Bakanlığı olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından toplam 7 hibe programı yürütülmüştür. Sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen 317 projeye yaklaşık 45 milyon Avro hibe desteği sağlanmıştır. 27
 • 28. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda Yürütülen AB Projeleri AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGULAMASI YAPILMIŞ PROJELER Bilgi Köprüleri “Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi” (CSD I) “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu II” (CSD II) “Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu III Projesi” (CSD III) 28
 • 29. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destekler ve Bu Bağlamda Yürütülen AB Projeleri AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGULAMASI YAPILMIŞ PROJELER “Etik Kültürün Geliştirilmesinde KamuÖzel Sektör-Sivil Toplum İşbirliği” Projesi “ Kamu Sektörü-STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi ” Projesi "Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliğinin Güçlendirilmesi" Projesi 29
 • 30. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu AB KATILIM MÜZAKERELERİNDE MEVCUT DURUM (ARALIK 2013) AB Müzakere Sürecinde Mevcut Durum AÇILAN FASILLAR 25 BİLİM VE ARAŞTIRMA 20 İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI İSTATİSTİK MALİ KONTROL TRANS-AVRUPA AĞLARI TÜKETİCİNİN VE SAĞ. KORUNMASI ŞİRKETLER HUKUKU 1 KK+EP 2 KK+EP 6 KK+EP 1 KK+ EP 5 KK+EP 5 KK+EP 3 9 11 13 14 29 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4 KK+EP 5 KK+EP 4 KK+EP 30 DIŞ İLİŞKİLER FRANSA’NIN BLOKE ETTİĞİ 4 FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA (EP) 27 12 VERGİLENDİRME ÇEVRE GIDA GÜVEN., VET. VE BİTKİ SAĞ. 3 KK+EP 5 KK+EP 6 KK+EP 17 EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA 33 MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER 34 KURUMLAR (Müzakerelerin sonunda) 22 BÖLGESEL POL. ve YAPI. ARAÇ. KOOR. 6 KK+EP 18 32 21 28 6 7 10 4 16 2 13 14 15 23 24 30 33 31 TARAMA SONU RAPORU KONSEYDE BEKLEYEN FASILLAR İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI BALIKÇILIK TAŞIMACILIK POLİTİKASI ENERJİ YARGI VE TEMEL HAKLAR ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK DIŞ İLİŞKİLER TEKNİK AÇILIŞ KRİTERLERİ KESİNLEŞEN FASILLAR ASKIYA ALINAN 8 FASIL GEÇİCİ KAPANDI 1 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTÎSİ MALİ HİZMETLER TARIM VE KIRSAL KALKINMA BALIKÇILIK TAŞIMACILIK POLİTİKASI GÜMRÜK BİRLİĞİ 3 5 8 11 19 29 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI (EP) İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTÎSİ (EP) KAMU ALIMLARI REKABET POLİTİKASI TARIM VE KIRSAL KALKINMA (EP+F) SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM GÜMRÜK BİRLİĞİ (EP) 4 AK 1 AK 3 AK 6 AK 5 AK 2 AK 1 AK MPB SUNDUĞUMUZ, KONSEYDE BEKLEYEN FASILLAR 17 EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA 26 EĞİTİM VE KÜLTÜR MPB SUNULMASI İÇİN TEKNİK OLARAK HAZIR FASILLAR 9 MALİ HİZMETLER (EP) SİYASİ BLOKAJA TABİ OLMAYAN FASILLAR 5 GKRY’NİN BLOKE ETTİĞİ 6 FASIL KAMU ALIMLARI 3 AK 8 19 REKABET POLİTİKASI SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 6 AK 2 AK ENGEL GKRY 26 EP EP GKRY GKRY GKRY EP TEKNİK OLARAK KAPANMAYA HAZIR OLAN FASILLAR 31 DIŞ, GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR 20 İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK 21 TRANS-AVRUPA AĞLARI 2 İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 15 ENERJİ *AK: Açılış Kriteri *KK: Kapanış Kriteri *EP: Ek Protokol *GKRY: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi * F: Fransa EĞİTİM VE KÜLTÜR MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER F TARAMA SONU RAPORU KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE SUNULMAMIŞ FASILLAR DIŞ, GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI GKRY 30
 • 31. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu AB Müzakere Sürecinde Mevcut Durum İnsan hakları, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklar bakımından 23. Fasıl önem arz etmektedir. Avrupa Komisyonu 2011-12 Genişleme Stratejisi’nde açıklanan yeni yaklaşıma ve 2012 yılı Avrupa Parlamentosu Raporuna da 23. Faslın açılmasını destekleyici ifadeler bulunmasına rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından bloke edilmekte olan 23. Faslın açılması yönünde henüz herhangi bir adım atılmamıştır. 31
 • 32. PARLAMENTOLAR ARASI DEĞİŞİM ve DİYALOG PROJESİ AB ve Türkiye’de Sivil Toplum konulu Diyalog Forumu Sonuç  Sivil toplum kuruluşlarının, kamu bilincinin gelişebildiği, demokratik katılıma imkan veren ve iletişime açık birer platform olarak AB sürecinde oynadığı rol açıktır.  Katılım sürecinin önemli bir ayağını sivil toplum oluşturmaktadır.  Sivil toplum alanında yapılan hukuki düzenlemelerin ve atılan adımların desteklenmesi amacıyla 23. Faslın açılması önem arz etmektedir. 32
 • 33. The Working Party on Enlargement and Countries Negotiating Accession to the Union (COELA) Visit TEŞEKKÜRLER Ege ERKOÇAK Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ministry for EU Affairs Director for Political Affairs eerkocak@ab.gov.tr 33