Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx

 1. DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESSUPOST 2023
 2. Pressupost municipal 2  Què és?  És un instrument de planificació econòmica de l’entitat local que permet administrar i gestionar els recursos perseguint uns objectius polítics  Quina informació hi trobem?  Quant ingressarà l’Ajuntament i en què?  Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos  En quin termini?  L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de desembre  Quines organitzacions s’hi inclouen?  Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat municipal de la Música i les empreses Gramepark,SA, Grameimpuls,SA i BressolGramenet SA
 3. Quins documents trobem al pressupost? 3 Memòria explicativa de l’Alcaldessa Estat de despeses: crèdits necessaris per atendre al compliment d’obligacions Estat d’ingressos: estimacions dels recursos que es preveuen liquidar Bases d’execució del pressupost Annex de personal Annex d’inversions Annex d’estat del deute
 4. Estats consolidats 2023 4  Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal? PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Ajuntament 128.262.636,41 128.262.636,41 Patronat Municipal de la Música 993.966,76 993.966,76 Gramepark, S.A. 7.382.053,57 6.960.599,18 Grameimpuls, S.A. 12.779.964,30 12.674.964,30 BressolGramenet,S,A, 4.291.526,82 4.287.687,06 AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -9.936.547,87 -9.936.547,87 TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 143.773.599,99 143.243.305,84 ESTATS PRESSUPOSTARIS CONSOLIDATS 2023
 5. Pressupost 2023 Quins són els ingressos municipals? 5 • IMPOSTOS: IBI, IAE, IVEH,ICIO, Plusvàlua • TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic • CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques TRIBUTS •Fons complementari de finançament •Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials) •Fons de Cooperació Local de Catalunya PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT I DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES •INGRESSOS PATRIMONIALS (financers, venda / lloguer de patrimoni públic) •DONACIONS INGRESSOS DE DRET PRIVAT •Subvencions i transferències corrents •Subvencions i transferències de capital SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES • Recollida i gestió residus industrials o els ingressos del Teatre Municipal PREUS PÚBLICS PRÈSTECS MULTES I SANCIONS
 6. Pressupost 2023 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 6  De quants ingressos disposa l’Ajuntament? Com han variat? AJUNTAMENT: INGRESSOS PRESSUPOST 2022 PRESSUPOST 2023 VARIACIÓ Capítol I. Impostos Directes 36.959.989,95 36.760.000,00 -0,54% Capítol II. Impostos Indirectes 3.665.508,00 4.084.300,00 11,43% Capítol III. Taxes i altres ingressos 10.202.590,55 11.349.590,54 11,24% Capítol IV. Transferències Corrents 65.347.540,91 72.077.127,44 10,30% Capítol V. Ingressos Patrimonials 568.200,00 719.200,00 26,58% Capítol VI. Alienació inversions reals 0,00 0,00 Capítol VII. Transferències de capital 307.014,75 207.826,78 -32,31% Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00% Capítol IX. Passius financers 2.484.210,72 2.884.591,65 16,12% TOTAL 119.715.054,88 128.262.636,41 7,14%
 7. Pressupost 2023 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 7  Els ingressos per habitants INGRESSOS Pressupost 2023 Ingressos per habitant % Impostos locals 35.260.000,00 € 295,58 € 27,49% Aportació no finalista de l'estat 66.674.300,00 € 558,93 € 51,98% Aportació no finalista Generalitat 560.000,00 € 4,69 € 0,44% Taxes i altres ingressos 11.349.590,54 € 95,14 € 8,85% Subvencions finalistes (serveis) 10.427.127,44 € 87,41 € 8,13% Ingressos patrimonials 719.200,00 € 6,03 € 0,56% Subvencions finalistes (inversions) 207.826,78 € 1,74 € 0,16% Operacions financeres 3.064.591,65 € 25,69 € 2,39% TOTAL 128.262.636,41 € 1.075,23 € 100,00%
 8. Pressupost 2023 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 8  Els ingressos per habitants. La participació tributs de l’estat Municipi Població IMPOSTOS CEDITS TOTAL FONS COMPLEMENTARI FINANÇAMENT Fons per habitant Sant Boi de Llobregat 82.904 3.297.621,16 15.637.801,40 188,63 € Cornellà de Llobregat 87.173 3.474.857,94 16.731.232,94 191,93 € Sant Cugat del Vallès 90.664 8.166.593,78 10.463.339,35 115,41 € Santa Coloma Gramenet 118.821 3.871.985,01 41.657.394,55 350,59 € Mataró 126.988 4.934.971,65 22.958.357,01 180,79 € Sabadell 211.734 9.234.078,61 37.437.664,63 176,81 € Badalona 217.741 8.615.380,56 47.772.322,60 219,40 € Terrassa 218.535 9.297.135,83 36.009.509,80 164,78 € Hospitalet de Llobregat 261.068 9.446.205,94 57.610.786,81 220,67 € 1.415.628,00 286.278.409,09 202,23 € Municipi Població IMPOSTOS CEDITS TOTAL FONS COMPLEMENTARI FINANÇAMENT Fons per habitant PTE per habitant Santa Coloma Gramenet 119.289 5.584.300,00 61.090.000,00 512,12 € 558,93 € LIQUIDACIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT. EXERCICI 2020 LIQUIDACIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT. EXERCICI 2023
 9. Estructura pressupostària de despeses 9 Orgànica • Qui gasta • Respon a l’organigrama municipal Programa • Per a què es gasta • Respon al servei públic que s’està prestant (enllumenat, cultura, educació,…) Econòmica • En què es gasta • Respon a la naturalesa de la despesa (estudis per enllumenat, contractacions beques d’educació,…)
 10. Pressupost 2023 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 10  I quant ha canviat la nostra despesa respecte a l’any 2022? AJUNTAMENT: DESPESES PRESSUPOST 2022 PRESSUPOST 2023 VARIACIÓ Capítol I. Despeses de personal 39.970.450,16 42.729.308,58 6,90% Capítol II. Despeses en béns i serveis 45.952.664,69 48.353.240,45 5,22% Capítol III. Despesa financera 363.137,03 1.236.191,08 240,42% Capítol IV. Transferències Corrents 24.508.812,46 25.937.854,11 5,83% Capítol V. Fons de contigència 500.000,00 500.000,00 0,00% Capítol VI. Inversions reals 2.189.225,47 2.084.712,45 -4,77% Capítol VII. Transferències de capital 60.416,66 661.591,58 995,05% Capítol VIII. Actius financers 1.868.367,24 1.327.591,65 -28,94% Capítol IX. Passius financers 4.301.981,17 5.432.146,51 26,27% TOTAL 119.715.054,88 128.262.636,41 7,14%
 11. Dades per habitant 2023: sense inversions 11 ANY INGRESSOS CORRENTS HABITANTS (idescat) INGRESSOS CORRENTS per habitant IMPOSTOS MUNICIPALS per habitant 2018 100.654.860,12 € 118.821 847,11 € 267,67 € 2019 104.431.813,27 € 119.215 876,00 € 288,56 € 2020 104.703.198,11 € 120.443 869,32 € 296,72 € 2021 109.027.044,89 € 119.289 913,97 € 290,14 € 2022 116.541.363,46 € 119.289 976,97 € 298,27 € 2023 124.990.217,99 € 119.289 1.047,79 € 295,58 € 2018 91.449.404 118.821 2019 97.554.441 119.215 2020 99.773.698 120.443 2021 105.164.339 119.289 2022 111.092.598 119.289 2023 118.756.594 119.289 995,54 931,29 ANY DESPESES CORRENTS HABITANTS (idescat) DESPESES CORRENTS PER HABITANT 769,64 818,31 828,39 881,59
 12. Pressupost per programes de despesa 12  A quines polítiques es destina la major part del pressupost ? Política de despesa Pressupost 2023 Despesa per habitant % Serveis socials i promoció social 18.887.485,44 € 158,33 € 14,73% Educació 15.141.520,17 € 126,93 € 11,81% Benestar comunitari (Neteja i manteniment) 14.321.475,31 € 120,06 € 11,17% Seguretat i mobilitat ciutadana 11.651.947,03 € 97,68 € 9,08% Habitatge i Urbanisme 11.643.235,27 € 97,61 € 9,08% Administració general 11.484.444,37 € 96,27 € 8,95% Deute públic 6.617.337,59 € 55,47 € 5,16% Cultura 6.335.930,37 € 53,11 € 4,94% Aportacions AMB 5.593.738,72 € 46,89 € 4,36% Control jurídic, econòmic i financer 5.505.342,55 € 46,15 € 4,29%
 13. Pressupost per programes de despesa 13  A quines polítiques es destina la major part del pressupost part II? Política de despesa Pressupost 2023 Despesa per habitant % Esport 3.553.493,95 € 29,79 € 2,77% Foment de l'ocupació 3.346.409,88 € 28,05 € 2,61% Medi ambient 3.320.748,99 € 27,84 € 2,59% Sistemes d'informació i comunicació 3.089.126,93 € 25,90 € 2,41% Atenció ciutadania, participació i civisme 2.442.741,16 € 20,48 € 1,90% Òrgans de govern 2.353.489,25 € 19,73 € 1,83% Actuacions caràcter econòmic 2.130.025,14 € 17,86 € 1,66% Sanitat 666.376,32 € 5,59 € 0,52% Defensor/a ciutadania 177.767,96 € 1,49 € 0,14% TOTAL 128.262.636,41 € 1.075,23 € 100,00%
 14. Pressupost per programes de despesa 14  Respecte altres municipis. Exercici 2020 DESPESAMITJAPER ÀREES DE DESPESA DEUTE PÚBLIC 5,20% 56,28 € 6,00% 58,99 € 3,41% 32,77 € SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 39,00% 422,12 € 40,50% 398,19 € 33,34% 320,75 € PROMOCIÓ SOCIAL 12,90% 139,63 € 13,00% 127,81 € 21,47% 206,58 € PRODUCCIÓ BENS PÚBLICS 15,20% 164,52 € 15,20% 149,44 € 18,23% 175,41 € ACTUACIONS ECONÒMIC 7,20% 77,93 € 8,20% 80,62 € 2,45% 23,58 € ACTUACIONS GENERAL 20,50% 221,89 € 17,10% 168,12 € 21,10% 203,04 € TOTAL 100,00% 1.082,37 € 100,00% 983,18 € 100,00% 962,13 € TOTAL MUNICIPIS TRAM POBLACIÓ SANTACOLOMAG COMPARATIVA DE DESPESA . LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020
 15. Inversions més significatives Pressupost 2023 15 Renovació de jocs infantils Marquesines de camps de futbol i pistes atletisme Renovació enllumenat i escales mecàniques Instal·lació ascensor a l’avinguda Ramon Berenguer Equipament policia local: càmeres i vehicles Remodelacio del Centre de Recursos per a la Infància i Joventut: Rellotge XXI
 16. Continuem amb inversions ja iniciades al 2022 (+40 milions) 16 La nova comissaria de la policia local Adquisició d’immobles per tanteig i retracte Residència i habitatge dotacional per joves a les Oliveres Agenda Urbana Local Projectes Sostenibilitat i transformació (EDUSI i Fons Next Generation) Nova escola Bressol municipal al carrer Amèrica
 17. Pressupost 2023 Les previsions dels ens depenents 17  Patronat Municipal de la Música, Grameimpuls SA, Gramepark SA i BressolGramenet SA PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Patronat Municipal de la Música 993.966,76 993.966,76 ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES INGRESSOS DESPESES Gramepark, S.A. 7.482.614,62 7.482.347,74 Grameimpuls, S.A. 12.894.964,30 12.894.964,30 BressolGramenet,S,A, 4.191.526,82 4.191.526,82 PRESSUPOST GENERAL 2023
 18. Evolució deute viu municipal 18  Finalitzem: I com ha evolucionat el deute municipal en els últims anys? 65.99% 63.75% 48.16% 38.19% 34.08% 49.07% 46.45% 49.20% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RATIO LEGAL ENDEUTAMENT CONSOLIDADA
 19. Gràcies per la vostra atenció 19
Publicité