บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร

Padvee Academy
Padvee AcademyEducator à Home school
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร?
วิชาปรัชญาศาสนา
วัตถุประสงค์ประจาบท
 ศึกษาความหมาย จุดกาเนิด และพัฒนาการสืบทอดความคิดทางศาสนา
ตั้งแต่ยุคปฐมกาลจนถึงปัจจุบัน
การนับถือศาสนาต่างๆ ทั่วโลก
What
is Religion?
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
ความหมายของศาสนา (Religion)
 ภาษาอังกฤษ
คาว่า “Religion” มาจากภาษาลาติน ว่า “Religare” หรือ “Religio”
แปลว่า ผูกพัน, สัมพันธ์ รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า หรือ การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า
 ภาษาบาลี
คาว่า “สาสน” แปลว่า คาสั่งสอน
ศาสนาคืออะไร ??
 Saint Augustine กล่าวว่า ศาสนา คือ ความดีอันเกิดจาการถวายความ
บริสุทธิ์ซึ่งได้มาจากพระเจ้ากลับคืนไปยังพระเจ้า
 D.R. Bali กล่าวว่า ศาสนา คือ ความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่อยู่เหนือ
ปรากฏการณ์ของโลก ได้แก่เรื่องพระเจ้า
 ศาสตราจารย์เสฐียร พันธรังสี กล่าวว่า ศาสนาต้องเป็นเรื่องเชื่อถือได้โดยมี
ความศักดิ์สิทธิ์ มีคาสอนทางจรรยา มีศาสดา และมีผู้สืบทอด
 พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า ศาสนา คือระบบการปฏิบัติที่ทาให้เกิดการผูกพันและ
เข้าถึงกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุด
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
 ๑) เกิดจากความกลัว ต่อธรรมชาติ ( Fear of Nature)
บ่อเกิดศาสนา
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บ่อเกิดศาสนา
๒) เกิดจากความไม่รู้ (Lack of Knowledge) ได้ แก่ ความไม่รู้ต่อสิ่ง
ที่อยู่รอบตัวของเรา ความไม่รู้ (อวิชชา) นี้ย่อมสร้างโนภาพให้กับมนุย์
จนเกิดเป็นศาสนาได้
บ่อเกิดศาสนา
๓) เกิดจากความต้องการผสมสนองตอบแทน (Need of Recompens)
ได้แก่ การที่มนุษย์มีศาสนาหรือศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพื่อต้องการ
ให้ได้สิ่งตอบแทน เช่น นับถือผี ต้องการให้ผีช่วย เพื่อความปลอดภัย
บ้าง หรือเชื่อพระเจ้า ก็ต้องการให้ชีวิตดีขึ้น
องค์ประกอบของศาสนา
 มีอยู่ ๕ ประการดังนี้
๑. ผู้ก่อตั้ง
องค์ประกอบของศาสนา
๒. ศาสนธรรมหรือคาสั่งสอน
องค์ประกอบของศาสนา
๓. ศาสนพิธี
องค์ประกอบของศาสนา
๔. ศาสนสถาน
องค์ประกอบของศาสนา
๕. ศาสนบุคคล
ลักษณะเด่นของศาสนา
 ๑. เน้นศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์
 ๒. เน้นการปฏิบัติตามคัมภีร์ด้วยความศรัทธาผ่านพิธีกรรมต่างๆ
 ๓. เน้นการเข้าถึงจุดหมายสูงสุดในชีวิตเบื้องหลังความตายเป็นส่วนใหญ่
 ๔. เน้นรูปแบบชุมชนหรือสังคมของบุคคลในศาสนา ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
เช่น พระ นักพรต ฤาษี เป็นต้น
ศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ
แบ่งย่อยออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑) ศาสนาที่เชื่อในพระผู้สร้าง (God)
ผู้สร้างเป็นความจริง สูงสุดเป็นผู้สร้าง
สรรพสิ่งได้แก่ศาสนาคริสต์ อิสลาม และ
พราหมณ์ - ฮินดู
๒) ศาสนาไม่เชื่อในพระผู้สร้าง ความจริง
สูงสุดเป็นสภาวะที่ไม่มีใครกาหนด ศาสนา
เหล่านี้ได้แก่ ศาสนาพุทธและศาสนาเชน
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
1. ในการดาเนินชีวิตประจาวัน มนุษย์มีความจาเป็นต้องมีเกณฑ์ตัดสิน
ที่จะวัดหรือจาแนกแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด
อะไรควร อะไรไม่ควร
2. มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มิได้มีความต้องการทางด้านวัตถุแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่มนุษย์ยังมีความคิดและจิตใจที่จาเป็นจะต้องได้รับการ
สนองตอบความต้องการอีกด้วย
3. ยิ่งมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่เท่าใด มนุษย์ก็ยิ่งมีความต้องการ
ศาสนามากขึ้นเท่านั้น
4. มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการที่พึ่งพิงทางจิตใจและต้องการหลักประกัน
ในการกระทาของตนเอง
5. ที่สาคัญที่สุดก็คือ ศาสนาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
คนสัมผัส
กับโลก
ภายนอก
อารมณ์
เหตุผล
การ
คิด
ความ
คิด
กลุ่ม
หนึ่ง
การ
ยอมรับ
และ
ความ
เชื่อ
สถาบัน
ศาสนา
การ
ปฏิบัติทั้ง
ส่วนตัว
และ
ส่วนรวม
ลำดับขั้นตอนกำรเกิดศำสนำ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
1. การเกิดความคิดใหม่ๆ ของมนุษย์
2. การนาความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุง เพิ่มเติม และ ผสมผสาน
เข้ากับความคิดเดิม
3. อิทธิพลของความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถลบล้างความเชื่อแบบเดิมๆได้
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
ศาสนาพื้นฐานดั้งเดิม
วิวัฒนาการของศาสนา
• วิญญาณนิยม
• ธรรมชาติเทวนิยม
• เทวนิยม
• อเทวนิยม
วิญญาณนิยม สิ่งลี้ลับ : มนะ
(อานาจที่ไม่มีตัวตน
แต่มีชีวิตจิตใจ มีพลัง
วิเศษ)
- ยุคหมอผี (Shaman)
- มนะคือวิญญาณที่สิง
สถิตย์อยู่ทั่วไป
- เกิดรูปแกะสลักซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ประจาเผ่า
(Totemism)
Totem ข้อห้ามเรียกว่า “ตาบู” (Taboo)
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
ปิรามิด ศาลปู่ตา
แม่น้ำคงคำ
ธรรมชาติเทวนิยม • เรียก
วิญญาณว่า
เทวดา หรือ
เทพเจ้า
• เจ้าที่เจ้าทาง
• ผีบ้านผี
เรือน
เทพวรุณทรงช้าง 5 เศียร พระสุริยเทพ
เทวนิยม • เทพเจ้าสูงสุด
เหนือกว่าเทพเจ้า
ทั้งหลาย
• ทรงสร้างโลกและ
สรรพสิ่ง
• กาหนดชะตา
กรรมของมนุษย์
อเทวนิยม
• ทุกสิ่งทุกอย่าง
เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย
• กรรมหรือการ
กระทาของมนุษย์
คือตัวกาหนด
ความเป็นไป
พระพุทธเจ้ำ
มหำวีระ
ศาสนาดั้งเดิม คือศาสนา
และความเชื่อทั้งหลายที่มี
อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
สรุปวิวัฒนาการของความเชื่อทางศาสนา
(เสฐียร พันธรังษี)
 การนับถือธรรมชาติ (Nature Worship)
 การนับถือผีสางเทวดา (Animal Worship)
 การนับถือบรรพบุรุษ (Ancestor Worship)
 การนับถือพระเจ้าหลายองค์ (Poly-theism)
 การนับถือพระเจ้าองค์เดียว (Heno-theism)
 ขั้นการนับถือเทพเจ้าองค์หนึ่งของชนกลุ่มหนึ่ง (Heno-theism)
 ขั้นการนับถือเทพเจ้าองค์เดียว (Meno-theism)
 ขั้นเหตุผล (พระพุทธศาสนา)
ลักษณะเด่นของศำสนำแต่ละยุค
๑. ศำสนำดึกดำบรรพ์
- เน้นผลประโยชน์ในโลกนี้
(กลัวมำกๆ + ระคนดวยควำมหวัง)
๒. ศำสนำโบรำณ
- เน้นสัญลักษณ์หรือปรัมปรวิทยำ
(กลัวน้อยลง หวังมำกขึ้น)
๓. ศำสนำยิว
- เน้นประวัติศำสตร์และกฎหมำย (หวังมำกขึ้น)
๔. ศำสนำคริสต์
- เน้นประวัติศำสตร์และควำมเชื่อเพื่อภพหน้ำ (หวังมำกๆ)
๕. ศำสนำอิสลำม
- เน้นกฎหมำยหรือระเบียบ ประเพณี
๖. ศำสนำฮินดู
- เน้นพิธีกรรม
๗. ศำสนำเชน
- เน้นภำคปฏิบัติเพื่อภพหน้ำ
๘. ศำสนำพุทธ
- เน้นกำรวิเครำะห์ด้วยสติปัญญำเพื่อภพหน้ำ
๙. ศำสนำเต๋ำ
- เน้นควำมสันโดษและกลมกลืนกับธรรมชำติ
๑๐. ศำสนำขงจื๊อ
- เน้นกำรเมืองเชิงจริยธรรม
๑๑. ศำสนำซิกส์
- เน้นควำมเคำรพระหว่ำงครูกับ ศิษย์
๑๒. ศำสนำชินโต
- เน้นประวัติศำสตร์ (ควำมเชื่อ + รำชสำนัก)
ทฤษฎีต่ำงๆ
จิตวิทยำ: ทฤษฎีเอกภำพทำงจิตของ มนุษย์ (Psychic
Unity of Mankind)
มนุษย์ยุคบุพพกำลมีควำมเชื่อทำงศำสนำคล้ำยคลึงกัน
ทั้งๆ ที่มิได้ติดต่อกัน เพรำะ :-
- เกิดจำกประสบกำรณ์ขั้นพื้นฐำนที่คล้ำยคลึงกัน
- เกิดจำกควำมจำเป็นเพื่อดำรงชีวิตที่คล้ำยคลึงกัน
- บทสรุปจึงตั้งอยู่บนพื้นฐำนทำงควำมเชื่อที่เร้นลับหรือ
วิญญำณ
ทฤษฎีบ่อเกิดของศาสนา
สามารถสรุปทฤษฎีบ่อเกิดของศาสนา
ออกเป็น 3 กลุ่มคือ
1. ทฤษฎีจิตวิทยา
2. ทฤษฏีมานุษยวิทยา
3. ทฤษฎีสังคมวิทยา
ทฤษฏีจิตวิทยา
Religious Instinct
 ศาสนาเกิดจากสัญชาตญาณพิเศษทางศาสนาของมนุษย์
 ถือว่ามนุษย์มีสัญชาตญาณทางศาสนามาแต่กาเนิด
Fear
 ศาสนาก่อตัวมาจากความกลัว
 ได้รับการสนับสนุนมาก
ทฤษฎีมานุษยวิทยา
 ศาสนาและอารยธรรมของโลกมีจุดกาเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน
หรือมีจุดร่วมกัน
 อูราอัลไต, ซีไมท์ และอารยันทูราเนียเป็นต้นกาเนิดทางภาษา
ศาสนาและเชื้อชาติต่างๆ
 จึงได้บทสรุปว่า แนวความคิดทางศาสนาเดิมของมนุษย์ทั่วโลกมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เพราะมีจุดกาเนิดร่วมกันมาแต่เดิม
ทฤษฎีมานุษยวิทยาที่สาคัญ
John Lubbock
 ในยุคแรกวิวัฒนาการทาง
ความคิดของมนุษย์เริ่ม
ตั้งแต่ไม่มีแนวความคิด
ทางศาสนา ต่อมามนุษย์
จึงเริ่มนับถือธรรมชาติว่า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา
(บุพกาล) จึงปรากฏขึ้น
ทฤษฎีมานุษยวิทยาที่สาคัญ (ต่อ)
E.B. Tyler
 จุดเริ่มต้นของการเกิด
ศาสนาทั่วโลก มาจาก
ความเชื่อของมนุษย์ที่ว่า
วิญญาณมีอยู่จริง ซึ่งเป็น
ความเชื่อรูปแบบเก่าแก่
ที่สุดและสาคัญที่สุด เป็น
ความเชื่อที่สร้างอารย
ธรรมให้กับสังคมมนุษย์
ทฤษฎีมานุษยวิทยาที่สาคัญ (ต่อ)
Herbert Spencer
 ลัทธิบูชาบรรพบุรุษคือ
รูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดใน
แนวความคิดทางความ
เชื่อหรือศาสนาของมนุษย์
ความคิดนี้ ไม่ได้รับ
สนับสนุนเหมือนความคิด
ของ E.B. Tylor
ทฤษฎีสังคมวิทยา
Joachim Wech
 ถือว่าศาสนาเป็นสถาบันทางสังคม
 จัดบ่อเกิดทางศาสนาเป็น 2
ประเภท
1. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
(Natural Religion)
2. เกิดจากระบบของสังคม
(Associative Religion)
Natural Religion
 เกิดจากการที่มนุษย์ไม่เข้าใจในธรรมชาติ
 ยกย่องปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 บางครั้งเรียกว่าศาสนาสากล
 ลักษณะที่สาคัญ
1. ยึดมั่นกับความเชื่อที่แสดงออกด้านพื้นฐานของสังคม
เดิม
2. เน้นหนักด้นพฤติกรรมทางศาสนาที่ในสังคมต่างๆ
3. ระบบความเชื่อ ผูกพันกับสภาวะเหนือธรรมชาติ
Associative Religion
 มีองค์พิธีการ (Rites) เป็นส่วนควบคุมกากับ
 เป็นไปตามกระแสแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมนั้นๆ
 มีวิวัฒนาการมาเป็นลาดับ
 มีรูปแบบ ระบบที่ตอบสนองสังคมนั้นๆ
 เป็นศาสนาประเภทที่มีความมั่นคงถาวร
ศาสนาที่ตายแล้ว www.themegallery.com
เห็นด้วยหรือไม่?
The End
สวัสดี...
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่
www.philosophychicchic.com
สนุกกับการเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาแบบชิคๆ เคียงคู่รอยยิ้ม
1 sur 56

Recommandé

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา par
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาPadvee Academy
26.1K vues56 diapositives
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ par
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆ
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องความดีความชั่วในศาสนาต่างๆAnchalee BuddhaBucha
21.3K vues47 diapositives
บทที่ ๑ ศาสนาโบราณ par
บทที่ ๑ ศาสนาโบราณบทที่ ๑ ศาสนาโบราณ
บทที่ ๑ ศาสนาโบราณPadvee Academy
6.1K vues26 diapositives
ศาสนาเปรียบเทียบ 1 par
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1thnaporn999
39.5K vues78 diapositives
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย par
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย Bom Anuchit
11.4K vues105 diapositives
อารยธรรมจีน par
อารยธรรมจีนอารยธรรมจีน
อารยธรรมจีนพัน พัน
17.7K vues20 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ศาสนาสากล par
ศาสนาสากลศาสนาสากล
ศาสนาสากลThanaponSuwan
1.5K vues16 diapositives
ความหมายและประเภทของศาสนา par
ความหมายและประเภทของศาสนาความหมายและประเภทของศาสนา
ความหมายและประเภทของศาสนานายวินิตย์ ศรีทวี
24.3K vues48 diapositives
ศาสนาคริสต์ par
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์นายวินิตย์ ศรีทวี
20.7K vues55 diapositives
ศาสนายิว par
ศาสนายิวศาสนายิว
ศาสนายิวPadvee Academy
38.9K vues49 diapositives
ศาสนาพราหมณ์ par
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์นายวินิตย์ ศรีทวี
9.3K vues46 diapositives
ศาสนาอิสลาม par
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามพัน พัน
8.9K vues14 diapositives

Tendances(20)

ศาสนาสากล par ThanaponSuwan
ศาสนาสากลศาสนาสากล
ศาสนาสากล
ThanaponSuwan1.5K vues
อารยธรรมอินเดีย par Ppor Elf'ish
อารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย
Ppor Elf'ish2.6K vues
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๗ ปรัชญาตะวันตก par Padvee Academy
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๗ ปรัชญาตะวันตกปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๗ ปรัชญาตะวันตก
ปรัชญาเบื้องต้น บทที่ ๗ ปรัชญาตะวันตก
Padvee Academy93K vues
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par Padvee Academy
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
Padvee Academy22.7K vues
ศาสนาโบราณ บทที่ ๒ par Padvee Academy
ศาสนาโบราณ บทที่ ๒ ศาสนาโบราณ บทที่ ๒
ศาสนาโบราณ บทที่ ๒
Padvee Academy3.6K vues
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร par ampy48
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ampy4812.1K vues
ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99954.5K vues
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อม par Padvee Academy
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อมปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อม
ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๖ ปรัชญากรีกสมัยเสื่อม
Padvee Academy25K vues
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-1page par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-1pageสไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-1page
สไลด์ หลักคำสอนอขงศาสนาต่างๆ ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f25-1page
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อ par Padvee Academy
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อวิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อ
วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเล่าจื๊อ
Padvee Academy26.9K vues

Similaire à บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร

บทที่ 1 ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาเทววิทยาเบื้องต้น par
บทที่ 1 ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาเทววิทยาเบื้องต้นบทที่ 1 ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาเทววิทยาเบื้องต้น
บทที่ 1 ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาเทววิทยาเบื้องต้นGawewat Dechaapinun
1.6K vues17 diapositives
บทที่ 1 par
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1manit akkhachat
4.3K vues15 diapositives
111 par
111111
111manit akkhachat
564 vues15 diapositives
ศาสนาเปรียบเทียบ par
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
16.3K vues5 diapositives
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
3.9K vues48 diapositives
ลัทธิเชน par
ลัทธิเชนลัทธิเชน
ลัทธิเชนWataustin Austin
100 vues12 diapositives

Similaire à บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร(20)

บทที่ 1 ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาเทววิทยาเบื้องต้น par Gawewat Dechaapinun
บทที่ 1 ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาเทววิทยาเบื้องต้นบทที่ 1 ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาเทววิทยาเบื้องต้น
บทที่ 1 ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาเทววิทยาเบื้องต้น
ศาสนาเปรียบเทียบ par thnaporn999
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
thnaporn99916.3K vues
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par Jani Kp
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
Jani Kp3.9K vues
ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด par pentanino
ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด
ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด
pentanino3.3K vues
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007 par Dream'Es W.c.
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
Dream'Es W.c.4K vues
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง par พัน พัน
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ par niralai
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
niralai5.2K vues
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน par Tongsamut vorasan
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชนแนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
กลางภาค ส43101 ม.6 par thnaporn999
กลางภาค ส43101 ม.6กลางภาค ส43101 ม.6
กลางภาค ส43101 ม.6
thnaporn99911.4K vues
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555 par Carzanova
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555
เชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก วัดมเหยงคณ์ วันที่ 5 เดือน 5 2555
Carzanova743 vues
Chris par Ele Ict
ChrisChris
Chris
Ele Ict333 vues
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร par guestf16531
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสารหลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
guestf16531767 vues

Plus de Padvee Academy

หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book] par
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]Padvee Academy
4K vues101 diapositives
Onpage stucture checklist par
Onpage stucture checklist Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist Padvee Academy
34.9K vues4 diapositives
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre) par
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)Padvee Academy
17.8K vues55 diapositives
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย par
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียPadvee Academy
11.6K vues92 diapositives
ปรัชญากับวิถีชีวิต par
ปรัชญากับวิถีชีวิตปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิตPadvee Academy
10.6K vues163 diapositives
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา par
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาPadvee Academy
2.2K vues25 diapositives

Plus de Padvee Academy(20)

หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book] par Padvee Academy
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
Padvee Academy4K vues
Onpage stucture checklist par Padvee Academy
Onpage stucture checklist Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist
Padvee Academy34.9K vues
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre) par Padvee Academy
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
Padvee Academy17.8K vues
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย par Padvee Academy
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
Padvee Academy11.6K vues
ปรัชญากับวิถีชีวิต par Padvee Academy
ปรัชญากับวิถีชีวิตปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิต
Padvee Academy10.6K vues
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา par Padvee Academy
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
Padvee Academy2.2K vues
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์ par Padvee Academy
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
Padvee Academy622 vues
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes) par Padvee Academy
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
Padvee Academy70.8K vues
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ par Padvee Academy
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อวิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
Padvee Academy1.3K vues
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu) par Padvee Academy
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
Padvee Academy21.4K vues
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism par Padvee Academy
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
Padvee Academy11.6K vues
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism par Padvee Academy
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhismพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
Padvee Academy15.4K vues
Timeline : history of philosophy par Padvee Academy
Timeline : history of philosophyTimeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophy
Padvee Academy3.5K vues
Timeline : A History of Eastern Philosophy par Padvee Academy
Timeline : A History of Eastern PhilosophyTimeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern Philosophy
Padvee Academy971 vues
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์ par Padvee Academy
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
Padvee Academy311 vues
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic) par Padvee Academy
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
Padvee Academy616 vues
ศิลปะแห่งความรัก par Padvee Academy
ศิลปะแห่งความรักศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรัก
Padvee Academy1.9K vues
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ par Padvee Academy
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
Padvee Academy1.7K vues
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics... par Padvee Academy
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
Padvee Academy5.2K vues
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law) par Padvee Academy
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
Padvee Academy20.9K vues

บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร