Publicité
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
Prochain SlideShare
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Plus de Padvee Academy(20)

Publicité

วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ

  1. CHINESE PHILOSOPHY WORK SHEET 1 “ศึกษาชีวิตและปรัชญาของท่านขงจื๊อ จากภาพยนตร์” ๑. จากในเรื่อง คุณคิดว่า อะไรคือ อุดมคติในชีวิตของขงจื๊อ จงอธิบายพร้อมแสดง เหตุผลและยกตัวอย่างเรื่องราวประกอบ (“อุดมคติ” ในที่นี้หมายถึง หลักคิด หรือ อุดมการณ์ ที่มนุษย์ยึดถือเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต) .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
  2. ๒. จงวิเคราะห์บุคลิกและความคิดของขงจื๊อว่าส่งผลต่อความสุขและความทุกข์ใน ชีวิตของเขาอย่างไร ? พร้อมอธิบายสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ๓. คุณประทับใจในฉากหรือบทสนทนาตอนใดในเรื่องมากที่สุด เพราะอะไร จง อธิบาย และคุณคิดว่า จะสามารถนาข้อคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับการดาเนินชีวิต ของคุณได้หรือไม่ อย่างไร ? .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
  3. ๔. จากในเรื่อง ขงจื๊อกล่าวว่า “เอี๋ยนหุย” เป็นตัวแทนของ “มนุษยธรรม” หรือ “เหริน” (ren) ที่มี ชีวิต คุณคิดว่า จากชีวิตของ เอี๋ยนหุย นั้น คุณธรรม “เหริน” (ren) มีลักษณะอย่างไร ? ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ๕. ถ้าคุณสามารถเขียนจดหมายถึงตัวละครในเรื่องได้หนึ่งตัว คุณอยากบอกอะไรพวกเขา (ข้อนี้จะทา หรือ ไม่ทาก็ได้) ชื่อ – นามสกุล.......................................................................รหัส............................................... THANK YOU ^__^
Publicité