Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

Télécharger pour lire hors ligne

ลักษณะโดยทั่วไปของตลาด
1. แบ่งตามลักษณะการขายสินค้า
2.แบ่งตามลักษณะการแข่งขันที่มีอยู่ในตลาด
3. แบ่งตามชนิดสินค้า
4. แบ่งตามวัตถุุประสงค์ของการใช้สินค้า

ลักษณะโดยทั่วไปของตลาด
1. แบ่งตามลักษณะการขายสินค้า
2.แบ่งตามลักษณะการแข่งขันที่มีอยู่ในตลาด
3. แบ่งตามชนิดสินค้า
4. แบ่งตามวัตถุุประสงค์ของการใช้สินค้า

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

  1. 1. ตลาดในระบบเศรษฐกิจ การแบ่งตลาด 1. ตลาดขายส่ง - ทาการซื้อขายจานวนครั้งละมากๆ เพื่อขายส่งให้กับ พ่อค้าระดับรองลงไปเพื่อนาไปขายให้กับผู้ขายปลีก เช่น เสื้อผ้า สินค้าเกษตร 2. ตลาดขายปลีก - ทาการซื้อขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซื้อขายใน จานวนไม่มากนัก เช่น สบู่ ยาสีฟัน เสื้อผ้า แบ่งตามลักษณะการ ขายสินค้า
  2. 2. ตลาดในระบบเศรษฐกิจ การแบ่งตลาด 1. ตลาดสินค้าเกษตร - ทาการซื้อขายสินค้าเกษตรเป็นหลัก เช่น ข้าว ผลไม้ เนื้อสัตว์ 2. ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม - ทาการซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักร รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แบ่งตามชนิดสินค้า 3. ตลาดสินค้าบริการ - มีการซื้อขายสินค้าบริการต่างๆ เช่น บริการขนส่ง สินค้า ประกันภัย ธนาคาร
  3. 3. ตลาดในระบบเศรษฐกิจ การแบ่งตลาด 1. ตลาดสินค้าผู้บริโภค - เป็นตลาดที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าไปบริโภคโดยตรง เช่น เสื้อผ้า อาหาร ของใช้ในชีวิตประจาวัน 2. ตลาดสินค้าผู้ผลิต - เป็นตลาดที่ผู้ซื้อนาไปใช้ในการผลิตอีกทอดหนึ่งมัก อยู่ในรูปของวัตถุดิบ เช่น น้ามัน เครื่องจักร แบ่งตามวัตถุประสงค์ ของการใช้สินค้า 3. ตลาดเงินและตลาดทุน - ตลาดเงินเป็นตลาดที่มีการระดมทุนและให้กู้ยืมระยะ สั้นๆ ไม่เกิน1ปี ส่วนตลาดทุนเป็นตลาดที่มีการระดม ทุนและให้กู้ยืมยาวเกิน 1 ปี เช่น หุ้น เงินทุนของ ธนาคาร
  4. 4. ตลาดในระบบเศรษฐกิจ การแบ่งตลาด 1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ - ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเต็มที่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ราคา สินค้าถูกกาหนดโดยกลไกตลาด เป็นตลาดในอุดมคติไม่มีจริง แบ่งตามลักษณะการ แข่งขัน 2. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (1) ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด มีผู้ขายเป็นจานวนมากและมี อิสระในการวางนโยบายการขาย โดยสินค้าที่ผลิตมีลักษณะหรือ มาตรฐานที่แตกต่างกัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน (2) ตลาดผู้ขายน้อยราย มีผู้ขายไม่กี่รายแต่ขายสินค้าจานวน มากเมื่อเทียบกับตลาดทั้งหมด ถ้าผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะ ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรายอื่น เช่น บริษัทโรงกลั่นน้ามัน (3) ตลาดผูกขาด เป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงรายเดียว ทาให้ผู้ขายมี อิทธิพลเหนือราคา เช่น โรงงานยาสูบ รถไฟ

×