Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ch5_DigitalFirm_52.ppt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 30 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Ch5_DigitalFirm_52.ppt (20)

Plus récents (20)

Publicité

Ch5_DigitalFirm_52.ppt

 1. 1. Chapter 5 การบริหารองค์กร ดิจิตอล
 2. 2. ข้อมูล (Data) คือ  Data - Streams of raw facts representing events occurring in organizations or the physical environment before they have been organized and arranged into a form that people can understand and use.  ข้อมูล - เป็ นข้อมูลข้อเท็จจริงที่แทนเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในองค์กรหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็ นข้อมูลที่ ก่อนจะมีการจัดเรียบเรียงใหม่ให้อยู่ในรูปแบบที่ดูเข้าใจ ง่ายสาหรับการใช้งาน  ข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจาวัน เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลที่เป็ น หน่วยพื้นฐาน ซึ่งยังไม่มีความหมายและไม่สามารถนาไป ตีความได้ ข้อมูลอาจเป็ นตัวเลข เช่น จานวน ปริมาณ ระยะทาง หรืออาจเป็ นตัวอักษร หรือข้อความเช่น ชื่อ สถานที่อยู่ นอกจากนี้ข้อมูลอาจเป็ นภาพ และเสียงได้
 3. 3. สารสนเทศ (Information) คือ  Information - Data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human beings.  สารสนเทศ - ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล หรือ จัดรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายและเป็น ประโยชน์ต่อผู้ใช ้งาน  สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ถูก จัดโครงสร ้างหรือนาข้อมูลไปผ่านกระบวนการ ประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถแสดง ความหมาย มีคุณค่าสรุปตีความได้สาหรับผู้ใช ้หรือ ช่วยในการตัดสินใจได้
 4. 4. Input (data) Output (information) Processing Classify Arrange Calculate Information System Feedback Environment Organization Suppliers (ผู้ จัดหา) Customers Regulatory Agencies (ตัวแทน จาหน่าย) Stockholders (ผู้ถือหุ้น) Competitors (ผู้ แข่งขัน)
 5. 5. Function of an information system  Input captures or collects raw data from within the organization or from its external environment.  Processing converts this raw input into a more meaningful form.  Output transfers the processed information to the people who will use it or to the activities for which it will be used.  Feedback is output that is returned to appropriate members of the organization to help them evaluate or correct the input stage.
 6. 6. การประมวลผล (Processing) ที่ทา ให้ Data เป็ น Information เช่น - การจัดกลุ่มข้อมูล - การเรียงข้อมูลตามเงื่อนไข - การคานวณข้อมูล - การหายอดรวมของข้อมูล - การรวบรวมข้อมูล
 7. 7. 331 น้ายาล้างจาน 20.00 863 กาแฟ 40.00 173 อาหารแมว 50.00 331 น้ายาล้างจาน 20.00 663 หมูแผ่น 30.00 524 ซอสพริก 50.00 113 น้าขิง 10.00 331 น้ายาล้างจาน 20.00 Data and information Sales Region: Nortwest Store: Superstore # 122 Item No. Description Units Sold Total Sales 331 น้ายาล้างจาน 400 8000
 8. 8. What Is an Information System?  ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ระบบที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือ ประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร, การ สนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร นอกจากนี้ยังช่วยบุคลากรในองค์กรนั้นในการ ประสานงาน, การวิเคราะห์ปัญหา การสร ้าง แบบจาลองวัตถุที่มีความซับซ ้อน และการสร ้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ระบบสารสนเทศ (Information System) ในทางด้านเทคนิค หมายถึง กลุ่มของระบบงานที่ ประกอบด้วย Hardware, Software ที่ทา
 9. 9. เป้ าหมายของระบบสารสนเทศ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน (Increase Work Efficiency) - หน่วยงานที่มีระบบสารสนเทศที่ดี จะสามารถเพิ่ม ผลผลิต และประสิทธิภาพของงานได้ 2. เพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร (Increase Productivity) 3. เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า (Increase Customer Service Quality) 4. สามารถนาสารสนเทศมาวิเคราะห์ เพื่อหากลยุทธ ์ ในการแข่งขันทางธุรกิจได้(Strategic Plan) - การ มี IT ที่ดีกว่าคู่แข่งทาให้เราได้เปรียบคู่แข่ง 5. สามารถประเมิน/ คาดเดาสถานการณ์ ที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคตได้ (Forecast/ Project) http://www.bu.ac.th/elearning/co
 10. 10. ปัจจุบันองค์กรนิยมเก็บข้อมูลโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร ์
 11. 11. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นการรวมเทคโนโลยีกับ สารสนเทศเข้าด้วยกัน  เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง ระบบงานและกระบวนการ ต่างๆ ในการนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์อุปกรณ์ โทรคมนาคมรวมทั้ง Software ต่างๆมาใช้ในการจัดเก็บ ข้อมูล รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และนาเสนอใน รูปแบบที่สามารถนาไปใช ้ประโยชน์ได้  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในงานที่เกี่ยวกับการ ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้เป็ นสารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช ้ เป็ นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร ์ กับเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสาร และ
 12. 12. เทคโนโลยีสารสนเทศ มี ส่วนประกอบดังนี้ 1. ฮาร ์ดแวร ์(Hardware) 2. ซอฟต์แวร ์(Software) 3. เครือข่ายคอมพิวเตอร ์และการ ติดต่อสื่อสาร (Computer Network and Communication) 4. ข้อมูลและฐานข้อมูล (Data and Database)
 13. 13. Why IT Now?  Internet growth and technology convergence - E-business - E-commerce - E-government (เช่น การทาบัตรประชาชน, การเสียภาษี ทาง Internet, ข้อมูลทะเบียนราษฎร ์)  Transformation of the business enterprise Decentralization, Location independence  Globalization Customers now can shop in a worldwide marketplace 24 hours a day.  Rise of the information economy (เศรษฐกิจสารสนเทศ) - Information Economy includes all informational goods and services. - Knowledge- and information-based economies - New products and service  Emergence of the digital firm
 14. 14. เสียภาษีผ่าน Internet http://rdserver.rd.go.th/pu
 15. 15. จองตั๋วเครื่องบินผ่าน Internet http://www.thaiair.com/Bookings_Sch
 16. 16. ซื้อสินค้าผ่าน Internet http://www.amaz
 17. 17. Information system are more than computer การใช้ระบบสารสนเทศให้ได้อย่างมี ประสิทธิผล จาเป็ นจะต้องมีความเข้าใจใน โครงสร้างองค์กร การบริหารงาน และ เทคโนโลยีข่าวสาร
 18. 18. Dimensions of Information System  Organization  ระบบสารสนเทศเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร บางองค์กรการทางานขึ้นกับระบบ สารสนเทศ เช่น ธนาคาร มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล  องค์กรโดยทั่วไปประกอบด้วยหน้าที่หลัก คือ การขายและการตลาด, การผลิต , การเงิน, การบัญชี, การบริหารทรัพยากร บุคคล
 19. 19.  Management ผู้บริหารสามารถนาระบบสารสนเทศไปช่วยใน การแก้ไขปัญหาได้ ผู้บริหารแต่ละระดับจะต้องมี ระบบสารสนเทศที่นาเสนอในรูปแบบที่ต่าง กัน Senior Managers : กาหนดแผนกล ยุทธ์ระยะยาวทางการผลิตสินค้าและบริการ Middle Managers :พัฒนา แผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผนการระยะยาวที่ Senior Managers กาหนด Operational Managers : ควบคุม การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในรายวันให้เป็ นไปด้วย
 20. 20.  Technology  Computer Hardware  Computer Software เช่น C, PASCAL, MS office, Accounts receivable, Payroll, Inventory, Point of Sale และอื่นๆ  Storage technology  Magnetic disk เช่น Floppy disk, Hard  Optical disc เช่น CD-ROM, CD-RW, DVD, HD DVD, Blu-ray Disc  Magnetic Tape  Flash memory เช่น Flash Drive  Comunication technology เช่น Network (LAN, MAN,WAN, Internet) และอื่นๆ
 21. 21. ทางเลือกใหม่สาหรับการออกแบบ โครงสร้างองค์กรดิจิตอลและองค์กร เครือข่าย  การลดจานวนระดับชั้นผู้บริหาร ลดจานวนชั้น เพิ่มอานาจการตัดสินใจ  การแยกสถานที่ทางานออกจากงานที่ทา เช่น การประชุมทางไกล (Tele-Conference) , การทางานนอก Office ผ่านระบบ Internet  การทบทวนกระบวนการทางาน การใช้ระบบ สารสนเทศช่วยลดค่าใช ้จ่ายในการทางาน เพิ่มประสิทธิภาพ ของการทางานให้สูงขึ้น  การเพิ่มการคล่องตัวขององค์กร ช่วยให้องค์กร ขนาดเล็กปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับองค์กร
 22. 22. ทางเลือกใหม่สาหรับการออกแบบ โครงสร้างองค์กรดิจิตอลและองค์กร เครือข่าย  วิธีการบริหารองค์กรที่เปลี่ยนไป เช่น ผู้บริหาร สามารถเห็นรายงานยอดขายทั่วประเทศ หรือยอดขายของ บริษัทคู่แข่ง ได้ในเวลาไม่นาน การนาระบบ Enterprise Resource Planing(ERP) ซึ่ง เป็ นระบบการบริหารงานธุรกิจที่รวม การวางแผนการ ดาเนินงาน แผนการผลิต แผนการขาย และแผนการเงินเข้า ด้วยกัน  การกาหนดขอบเขตการทางานใหม่ ระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายช่วย เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น รายการ สั่งซื้อสินค้า หรือชาระเงินในรูปแบบ Electronic ระหว่าง องค์กร โดยไม่ต้องรอออกเอกสาร ซึ่งองค์กรจะเชื่อมต่อ ระบบสารสนเทศขององค์กรหนึ่งเข้ากับระบบสารสนเทศของ
 23. 23. สรุปข้อดีของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศสามารถทางานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  ระบบสารสนเทศนาเสนอประสิทธิภาพ ผ่านการให้บริการต่างๆ เช่น ตู้เบิกเงิน ATM, ระบบโทรศัพท์หรือเครื่องบินที่ใช้ คอมพิวเตอร ์ควบคุม  ระบบ Internet ช่วยในการเผยแพร่ ข่าวสารไปสู่คนทั่วโลก  ระบบสารสนเทศช่วยองค์กร ให้สามารถ เรียนรู ้รูปแบบการซื้อสินค้า และ
 24. 24. ข้อเสียของระบบสารสนเทศ  เพิ่มการตกงานของบุคลากร  สามารถบันทึกรายละเอียดส่วนบุคคล ได้อย่างง่ายดายซึ่งอาจเป็ นการละเมิด สิทธิส่วนบุคคล  ระบบสารสนเทศถูกนามาใช้งานอย่าง กว้างขวาง ความล้มเหลวของ ระบบงานอาจนาไปสู่ความล้มเหลว ขององค์กร เช่นระบบขนส่งมวลชน หยุดทางาน  ระบบ Internet อาจถูกนามาใช้ในการ
 25. 25. องค์กรดิจิตอล(Digital Firm) องค์กรดิจิตอล(Digital Firm) คือองค์กรที่ เกือบทุกส่วนขององค์กร โดยเฉพาะในส่วน ที่มีการติดต่อกับลูกค้า บริษัทผู้สนับสนุน วัตถุดิบ และพนักงาน เป็นการบริหาร จัดการในระบบดิจิตอล กระบวนการหลัก ทางธุรกิจ สามารถทาให้ประสบผลสาเร็จได้ โดยการใช ้เครือข่ายดิจิตอล ที่ครอบคลุม กว้างขวางทั่วทั้งองค์กร หรือเชื่อมโยงเข้า กับองค์กรอื่นจานวนมาก
 26. 26. The emerging digital firm Electronic Business Electronic Commerce Factories •Just-in-time production (JIT) •Continuous inventory replenishment •Production Planning Remote office and work groups •Communicate plans and policies •Group collaboration •Electronic communication •Scheduling Business partners • Joint design • Outsourcing Suppliers • Procurement (การจัดหา) • Supply chain management (การบริหารห่วงโซ่อุปทาน) Customers • Online marketing • Online sales • Built-to-order products • Customer service • Sales force automation
 27. 27. http://www.ghb.co.th/th/index.html
 28. 28. การบ ้าน 1. ให้นิสิตไปหาตัวอย่างของระบบงานที่เป็นการนา Information System หรือ Information Technology มาใช ้ในองค์กรต่างๆ เนื้อหาความ ยาวของรายงานประมาณ 3-7 แผ่นกระดาษ A4 เช่น การซื้อขายผ่าน Internet ของบริษัท A , การนาระบบบัญชีมาใช ้ในองค์กร B, การชาระ ภาษีผ่านทาง Internet ของกรมสรรพกร
 29. 29. Reference :  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ: สัลยุทธ์สว่างวรรณ (เรียบเรียง) บทที่ 1 การบริหารองค์กรดิจิตอล  Management Information Systems: Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon Chapter 1 Managing the Digital Firm

×