Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

พันธกิจมหาฯกับสังคม_PartOne

148 vues

Publié le

“พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมในยุคทองแห่งโอกาส” บรรยายโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ในการประชุม 4th Engagement Thailand Annual Conference “University Social Commitment in a Challenging Century” ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Engagement Thailand
Powerpoint part ONE

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

พันธกิจมหาฯกับสังคม_PartOne

 1. 1. พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม วิจารณ์ พานิช อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในยุคทองของมหาวิทยาลัย เสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการThe 4th Engagement Thailand Annual Conference : University Social Commitment in a Challenging Century 5 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แห่งโอกาส PART ONE
 2. 2. ศตวรรษแรกของมหาวิทยาลัยไทย ภารกิจหลัก ๔ สร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างความรู้ สร้างสรรค์ความดีงาม พัฒนาสังคม
 3. 3. ศตวรรษที่สองของมหาวิทยาลัยไทย เป้าหมาย ประเทศไทย ๔.๐ ใน ๒๐ ปี ความท้าทาย
 4. 4. ศตวรรษที่สองของมหาวิทยาลัยไทย เป้าหมาย ประเทศไทย ๔.๐ ใน ๒๐ ปี ความท้าทาย เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 5. 5. ศ. ดร. วิจิตร ศรีสะอ้าน
 6. 6. ศ. ดร. วิจิตร ศรีสะอ้าน
 7. 7. ศ. ดร. วิจิตร ศรีสะอ้าน
 8. 8. สู่ประเทศไทย ๔.๐ • นวัตกรรม • บูรณาการ • Value creation ด้วย มหา วิทยา ลัย
 9. 9. แต่หากมหาวิทยาลัยทาตามกระบวนทัศน์เดิม
 10. 10. แต่หากมหาวิทยาลัยทาตามกระบวนทัศน์เดิม
 11. 11. แต่หากมหาวิทยาลัยทาตามกระบวนทัศน์เดิม จะไม่ได้ผล
 12. 12. หากจะให้ได้ผล ต้องใช้หลักการ “Engagement”
 13. 13. หากจะให้ได้ผล ต้องใช้หลักการ “Engagement” มหาวิทยาลัย E Inside Partners + ภารกิจหลัก สร้างสรรค์ปทท. ๔.๐ เป้าปลายทางโฟกัส
 14. 14. มหาวิทยาลัยไทย ศตวรรษที่ ๑ ศตวรรษที่ ๒ ภารกิจหลัก ๔ สร้างสรรค์สังคม ร่วมสร้างสรรค์ปทท. ๔.๐ ภารกิจหลัก มหาวิทยาลัย ๔.๐
 15. 15. มหาวิทยาลัยไทย ศตวรรษที่ ๑ ศตวรรษที่ ๒ มหาวิทยาลัย ๔.๐ เน้น ศาสตร์ทฤษฎี เน้น ศาสตร์ปฏิบัติ (Phronesis)
 16. 16. ต้องการการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จาก Technology Transfer สู่ Engagement Paradigm http://www.engagementthailand.org มหาวิทยาลัย ๔.๐
 17. 17. ต้องการการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จาก Technology Transfer สู่ Engagement Paradigm ร่วมคิด ร่วมทา / ร่วมลงทุน มีการสร้าง/ใช้ค & น ร่วมรับผล http://www.engagementthailand.org มหาวิทยาลัย ๔.๐
 18. 18. ต้องการการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ หุ้นส่วน ร่วมทุน ช่วยเหลือไม่ใช่ ความสัมพันธ์แนวราบ เท่าเทียมกัน ผู้รู้ช่วยเหลือผู้ไม่รู้ มหาวิทยาลัย ๔.๐
 19. 19. เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทาภารกิจหลัก • การเรียนรู้ / ผลิตบัณฑิต เรียนโดยการสร้างความรู้ใส่ตัว ไม่ใช่รับถ่ายทอดความรู้ Activity/Team-Based Learning  Reflection Mastery Learning Transformative Learning Learn = Work การเรียนรู้จากสภาพจริง 21st Century Learning มหาวิทยาลัย ๔.๐ https://www.gotoknow.org/posts/tags/ศาสตร์และศิลป์ของการสอน
 20. 20. เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทาภารกิจหลัก •การเรียนรู้ / ผลิตบัณฑิต เรียนรู้จากสภาพจริง มหาวิทยาลัย ๔.๐ Engagement Activities = Assets for Learning
 21. 21. PART TWO

×