Q1-Module-2-Ang-Lipunang-Politikal.pptx

LIPUNANG POLITIKAL:
PRINSIPYO NG SUBSIDIARITY
AT PRINSIPYO NG PAGKAKAISA
Panimula: • Isa sa pinakamasayang
bahagi ng buhay high-
school ang paghahanap
ng mga matatalik at
tunay na kaibigan.
• nagsasama-sama ang
mga magkakatulad ang
mga INTERES, HILIG,
o PANGARAP.
Panimula:
• Ang pamayanan ay hawig sa isang
BARKADAHAN. Sama-sama silang
bumubuo ng mga sistema kung paano
haharapin ang mga hamon sa buhay. May
mga kwento silang pinagdadaanan at
nabubuo ang kanilang kultura.
Ano ang kultura?
• Kultura ang tawag sa mga
nabuong gawi ng pamayanan.
• Ito ang mga tradisyon,
nakasanayan, mga
pamamaraan ng pagpapasya,
at mga hangarin na kanilang
pinagbahaginan sa paglipas
ng panahon.
• Gabay ang mga tradisyong ito
sa mga hamon sa
kinabukasan.
PAMPOLITIKA
• paraan ng
pagsasaayos ng
lipunan upang
masiguro na ang
bawat isa ay
malayang magkaroon
ng maayos na
pamumuhay at
makamit ang
pansariling mithiin
sabay ang
kabutihang panlahat
• pinangungunahan
ng pamahalaan
PAMAHALAAN
• Tungkuling isatitik ang
pagpapahalaga at
adhikain ng mga
mamamayan
• Mukha ng estado sa
international na larangan
• Nagpapatupad ng batas
upang matiyak ang
soberanya at mapanatili
ang seguridad at
kapayapaan
Lipunang Pampolitikal
• Habang lumalaki ang mga grupo, nagiging
mas mahirap na pakinggan ang lahat at
panatilihin ang dating nakukuha lamang sa
bigayan at pasensiyahan.
• Sa dami ng interes at nagkakaiba-ibang
pananaw, mas masalimuot na ang sitwasyon.
Hindi na lamang iisang kultura ang mayroon,
maraming kultura ang umiiral na pare-
parehong nagnanasa ng pagyabong.
Lipunang Pampolitikal
• Pampolitika ang tawag sa paraan ng
pagsasaayos ng lipunan upang masiguro
na ang mga bawat isa ay malayang
magkaroon nang maayos na
pamumuhay, makamit ang pansariling
mithiin sabay ang kabutihang panlahat.
• Pinangungunahan ito ng pamahalaan.
Tungkulin ng pamahalaan sa lipunan
1. Gumawa ng mga batas na naglalaman sa mga
pagpapahalaga at adhikain ng mga mamamayan.
2. Magtatatag ng mga estruktura na
maninigurong nakakamit ng mga tao ang
kanilang batayang pangangailangan.
3. Mag-iipon, mag-iingat, at magbabahagi ng yaman sa
pamamagitan ng pagbubuwis at pagbibigay-serbisyo.
4. Magpapatupad ng batas upang matiyak ang
soberanya at mapanatili ang seguridad at
kapayapaan sa loob ng bansa na kailangan sa
pagiging produktibo ng lipunan.
Isang Kaloob ng Tiwala
• Ang pamamahala ay usapin ng pagkakaloob ng
tiwala. Nagiging pinuno ang isang tao dahil sa
tiwala ng mga nasasakupan.
• Ang mga pinuno ay may matatayog na
pangarap na maaaring maabot sa
pakikipagtulungan sa iba. May talas sila ng
paningin upang makita ang potensiyal ng grupo
o pamayanan. Mulat sila sa mga katutubong
yaman ng grupo at ang mga potensyal sa pag-
unlad nila nang sama-sama.
Q1-Module-2-Ang-Lipunang-Politikal.pptx
Ang lipunan ay hindi pinapatakbo
ng iilan. Kailangan pa ring
makilahok ng taumbayan, gawin
ang kayang gawin ng bawat isa, at
ibahagi ang bunga ng paggawa sa
bayan.
Ang proyekto ng pinuno ay
hindi proyektong para sa
kanyang sarili. Ito ay proyekto
para sa kanya at para sa
kaniyang pinamumunuan.
PRINSIPYO NG
PAKIKIPAGTULUNGAN
(SUBSIDIARITY)
• Tumutulong sa pamahalaan ang
mga mamayan na magawa nila ang
makakapag paunlad sa kanila na
walang makakahadlang sa kalayaan
ng mga mamayan mula sa pinuno
sa pamamagitan ng pag –aambag
sa estado ng kanilang buwis, lakas
PRINSIPYO NG PAGKAKAISA
(SOLIDARITY)
• Tungkulin ng mga mamayan ang
magtulungan at ng pamahalaan ang
magtayo ng mga estruktura upang
makapagtulungan ang mga
mamayan.
NINOY
AQUINO
• Isang tinig
lamang
noong
diktatura ni
Marcos
MALALA
YOUSAFZAI
• Isang tinig ng
musmos na
nanindigan
para sa
karapatan ng
mga
kababaihan na
makapag-aral
sa Pakistan sa
kabila ng
pagtatangka sa
kaniyang buhay
MARTIN LUTHERKING JR.
• Isang tinig
lamang ng
African-
American na
sumisigaw ng
pagkilala sa
tao lagpas sa
kulay ng balat
Q1-Module-2-Ang-Lipunang-Politikal.pptx
LIPUNANGPAMPOLITIKA
• Proseso ng paghahanap
sa kabutihang panlahat,
at pagsasaayos ng sarili
at ng pamayanan
upanghigit na matupad
anglayuning ito.
Ang LIPUNANG PAMPOLITIKA ay isang ugnayang
nakaangkla sa pananagutan ng pinuno na
pangalagaan ang nabubuong kasaysayan ng
pamayanan. Ang pag-unlad ng isang lipunan ay
hindi gawa ng pinuno, gawa ito ng pag-ambag ng
talino at lakas ng mga kasapi sa kabuuang
pagsisikipa ng lipunan.
Ang pag-unlad ng
lipunan ay hindi
gawa ng pinuno.
Gawa ito ng talino
at lakas ng mga
kasapi sa
kabuuang
pagsisikap ng
lipunan.
Ang namumuno ay hindi espesyal
na nilalang na hiwalay sa
kasaysayan ng tao at bayan.
Nangunguna lamang sila sa grupo,
hindi nasa itaas ng iba. Utang na
loob nila sa taumbayan na
ipinaubaya sa kanila ang
pangunguna sa bayan.
Kapwa “boss”
ang pangulo at
ang
mamamayan.
Tulad ng isang
barkada, walang
sinuman ang
nangunguna.
“Boss” ng bayan ang pangulo –
magtiwala ang bayan sa
pangunguna ng pinuno dahil
may makikitang higit at dakila
ang pinuno para sa kasaysayan
at kabutihang panlahat.
“Boss” naman ng pinuno ang
taumbayan – walang gagawin
ang pinuno kundi ingatan,
payabungin, at paunlarin ang
mga karapatan at kalayaan
ng mga tao sa bayan.
Ang tunay na “Boss” ay ang
KABUTIHANG PANLAHAT –
ang pag-iingat sa ugnayang
pamayanan at ang
pagpapalawig ng mga tagumpay
ng lipunan.
PANGKATANG
GAWAIN
1. Bumuo ng maikling dayalogo/dramatization
bawat pangkat na nagpapakita ng isang
halimbawa ng subsidiarity at solidarity na
prinsipyo.
2. Bibigyan ang pangkat ng 4 na minuto upang
magsagawa ng pagpaplano at pagtatalaga sa
mga kasapi sa pangkat na magtatanghal.
3. Magkakaroon ng pagtatanghal ang bawat
pangkat at paliwanag sa mga halimbawang
binuo sa loob ng 4 minuto kada grupo.
Ang pagtatanghal ay mamarkahan
ayon sa mga sumusunod:
Kahusayan sa pagbibigay ng bawat halimbawa: 20
Kaisahan at partisipasyon ng mga kasapi 10
Katahimikan sa oras ng pagpaplano 10
Kabuuang pagtatanghal sa klase at kaayusan 10
Kabuuang Puntos: 50 puntos
• Bakit mahalaga ang prinsipyo ng
pakikipagtulungan at pakikipagbukluran
sa loob ng lipunan?
• Bakit mahalagang makita ang
pagpapatakbo sa lipunan bilang kapwa-
pananagutan ng pinuno at mamamayan
PAGPAPAHALAGA
TAKDA:
Isulat kung ano ang tinutukoy sa pangungusap.
NO ERASURES. Wrong SpellingWrong.
1. Ang tawag sa mga nabuong gawi ng
pamayanan.
2. Tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan
upang masiguro na ang mga bawat isa ay
malayang magkaroon ng maayos na
pamumuhay.
3. Tumutulong sa pamahalaan ang mga
mamayan na magawa nila ang makakapag
paunlad sa kanila na walang makakahadlang
sa kalayaan ng mga mamayan.
Isulat kung ano ang tinutukoy sa pangungusap.
NO ERASURES. Wrong SpellingWrong.
4. Tungkulin ng mga mamayan ang
magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo
ng mga estruktura upang makapagtulungan
ang mga mamayan.
5. Ang tunay na “Boss” ay ang .
SAGOT:
1. Kultura
2. Pampolitika
3. PRINSIPYO NG PAKIKIPAGTULUNGAN
(SUBSIDIARITY)
4. PRINSIPYO NG PAGKAKAISA
(SOLIDARITY)
5. Kabutihang Panlahat
PAGSUSULIT
MODYUL 1
1. Binubuo ng tao ang
lipunan at binubuo ng
lipunan ang tao.
2. Ang kabutihang
panlahat ay binubuo
ng 4 na elemento.
3. Isa sa mga hadlang ang
indibidwalismo sa pagkamit
ng kabutihang panlahat.
4. Ang pangunahing
karapatan ng tao ay dapat
na mapangalagaan.
5. Hindi namimili ng edad
o antas sa buhay ang
pagtiyak na manaig ang
kabutihang panlahat.
6. Ang bawat indibidwal ay
nararapat mapaunlad tungo
Sa kanyang kaganapan.
7. Kinakailangan ng sama-
samang pagkilos ng mga
tao sa kabutihang panlahat.
8. Ayon kay Dr. Dy, hindi
gawa ng tao ang wika,
galing ito sa pamahalaan.
9. Si Santo Tomas Aquinas
ang may akda ng Summa
Teologica kung saan
sinasabing sa
pamamagitan ng lipunan,
nakakamit ng tao ang
paglikha.
10. Ayon kay Jacques
Maritian, gugustuhin ng
tao na mabuhay sa lipunan
dahil nilikha siyang ‘di
perpekto at dahil marami
siyang pangangailangang
materyal sa kalikasan.
PAGSUSULIT
MODYUL 2
1. Ang pananagutan ng
pinuno ay pangalagaan ang
nabubuong kasaysayan ng
pamayanan.
2. Ang pag-unlad ng isang
lipunan ay gawa ng isang
pinuno.
3. Ang pamamahala ay
usapin ng pagkakaloob ng
tiwala sa pinuno.
4. Pamumulitika ang tawag
sa paraan ng pagsasaayos
ng lipunan.
5. Mula sa “itaas”
patungo sa “ibaba” ang
prinsipyo ng mahusay
na pamamahala.
6. Ang pag-unlad ng
lipunan ay hindi gawa ng
pinuno. Gawa ito ng
pag-aambag ng talino at
lakas sa mga kasapi sa
kabuuang pagsisikap.
7. Sa lipunang
pampolitika, ang ideya
ay mabigyang
prayoridad at
pagpapahalaga ang
ugnayan sa loob nito.
8. Ang modelo ng
lipunan ay ang relasyon
ng magbabarkada kung
saan “walang boss” sa
barkadahan.
9. Si Corazon Aquino
ang tinig na
nagpasimula para sa
maraming sinisikil ng
diktaturyang Marcos.
10. Ang kapangyarihan
ay ipinagkatiwala
lamang sa mga
namumuno.
11. Sa isang lipunang
pampulitika, sino/alin
ang kinikilalang boss?
a) Mamamayan
b) Pangulo
c) Pinuno sa simbahan
12. Tawag sa nabubuong
gawi, tradisyon, at
paraan ng pagpapasya at
hangarin ng pamayanan.
a) Batas
b) Kultura
c) Relihiyon
13. Alin sa mga sumusunod
ang hindi nagpapakita ng
Solidarity?
a) Bayanihan ng kapit-bahay
b) Pagkakaroon ng pulong
c) Pagkakaroon ng kaalitan
14. Maaaring ihambing
ang lipunan sa isang____?
a) Pamilya
b) Magkasintahan
c) Barkadahan
15. Nagsilbing halimbawa sa
lipunan dahil sa adbokasiya
niya na pagkilala sa tao
lagpas sa kulay ng balat.
a) Malala Yousafzai
b) Ninoy Aquino
c) Martin Luther King
16. Mukha ng estado sa
internasyunal na larangan
ang _________.
a) Pamahalaan
b) Politika
c) Kultura
17. Sa prinsipyo ng _____, tumutulong
ang pamahalaan sa mamamayan na
magawa ang makapagpapaunlad sa
kanila sa pamamagitan ng pag-aambag
ng estado ng buwis at lakas.
a) Solidarity
b) Subsidiarity
c) Pamamahala
18. Ang pamamahala ay
usapin ng pagkakaloob
ng __________.
a) Boto
b) Buwis
c) Tiwala
19. Tawag sa paraan ng
pagsasaayos ng lipunan upang
masiguro na ang bawat isa ay
malayang magkaroon ng maayos
na pamumuhay.
a) Lipunan
b) Pamahalaan
c) Pampolitika
20. Sa prinsipyo ng ___, tungkulin
ng mamamayan na magtulungan
kasama ng pamahalaan upang
magtayo ng estruktura.
a) Solidarity
b) Subsidiarity
c) Pamamahala
1. T
2. M
3. T
4. M
5. M
6. T
7. T
8. T
9. M
10.T
1. A
2. B
3. C
4. C
5. C
6. A
7. B
8. C
9. C
10.A
1 sur 61

Recommandé

Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak... par
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...Ralph Isidro
240.2K vues28 diapositives
EsP 9 modyul3-lipunang-pangekonomiya edited.pptx par
EsP 9 modyul3-lipunang-pangekonomiya edited.pptxEsP 9 modyul3-lipunang-pangekonomiya edited.pptx
EsP 9 modyul3-lipunang-pangekonomiya edited.pptxCrislynTabioloCercad
9.5K vues20 diapositives
Ang lipunan at kabutihang panlahat par
Ang lipunan at kabutihang panlahatAng lipunan at kabutihang panlahat
Ang lipunan at kabutihang panlahatcristineyabes1
113.4K vues35 diapositives
Lipunang Politikal par
Lipunang PolitikalLipunang Politikal
Lipunang Politikalzynica mhorien marcoso
3.6K vues11 diapositives
EsP 9-Modyul 6 par
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6Rivera Arnel
128K vues21 diapositives

Contenu connexe

Tendances

LIPUNANG SIBIL,MEDIA AT SIMBAHAN.pptx par
LIPUNANG SIBIL,MEDIA AT SIMBAHAN.pptxLIPUNANG SIBIL,MEDIA AT SIMBAHAN.pptx
LIPUNANG SIBIL,MEDIA AT SIMBAHAN.pptxLovelyDeGuzmanValdez
9.2K vues36 diapositives
EsP 9-Modyul 2 par
EsP 9-Modyul 2EsP 9-Modyul 2
EsP 9-Modyul 2Rivera Arnel
97.4K vues24 diapositives
Kawalan ng katapatan par
Kawalan ng katapatanKawalan ng katapatan
Kawalan ng katapatanMartinGeraldine
1.9K vues13 diapositives
EsP 9 M1 Kabutihang Panlahat par
EsP 9 M1 Kabutihang PanlahatEsP 9 M1 Kabutihang Panlahat
EsP 9 M1 Kabutihang PanlahatIan Mayaan
176.7K vues25 diapositives
Modyul 3-171028042221 par
Modyul 3-171028042221Modyul 3-171028042221
Modyul 3-171028042221JohnRaygieCineta
1.1K vues17 diapositives
Pagtuklas sa papel ng pamilya sa lipunan at lipunan par
Pagtuklas sa papel ng pamilya sa lipunan at lipunanPagtuklas sa papel ng pamilya sa lipunan at lipunan
Pagtuklas sa papel ng pamilya sa lipunan at lipunanMartinGeraldine
2.6K vues12 diapositives

Tendances(20)

EsP 9 M1 Kabutihang Panlahat par Ian Mayaan
EsP 9 M1 Kabutihang PanlahatEsP 9 M1 Kabutihang Panlahat
EsP 9 M1 Kabutihang Panlahat
Ian Mayaan176.7K vues
Pagtuklas sa papel ng pamilya sa lipunan at lipunan par MartinGeraldine
Pagtuklas sa papel ng pamilya sa lipunan at lipunanPagtuklas sa papel ng pamilya sa lipunan at lipunan
Pagtuklas sa papel ng pamilya sa lipunan at lipunan
MartinGeraldine2.6K vues
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018 par Edna Azarcon
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Es p 9 Module 6 Karapatan at Tungkulin 2018
Edna Azarcon71.3K vues
Modyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawa par meglauryn23
Modyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawaModyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawa
Modyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawa
meglauryn23108.7K vues
Kabutihang panlahat par cruzleah
Kabutihang panlahatKabutihang panlahat
Kabutihang panlahat
cruzleah4.8K vues
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf par APRILYNDITABLAN1
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdfESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
APRILYNDITABLAN12.8K vues
Module 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya par LUDIVINABAUTISTA
Module 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng PamilyaModule 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
LUDIVINABAUTISTA3.8K vues

Similaire à Q1-Module-2-Ang-Lipunang-Politikal.pptx

Aralin_2_Lesson.pptx par
Aralin_2_Lesson.pptxAralin_2_Lesson.pptx
Aralin_2_Lesson.pptxAbegailJoyLumagbas1
169 vues53 diapositives
Esp9-quarter1-module3.pptx par
Esp9-quarter1-module3.pptxEsp9-quarter1-module3.pptx
Esp9-quarter1-module3.pptxMaryMariconMabalot
5 vues24 diapositives
EsP 9 M2 Lipunang Pampolitika par
EsP 9 M2 Lipunang PampolitikaEsP 9 M2 Lipunang Pampolitika
EsP 9 M2 Lipunang PampolitikaIan Mayaan
113.5K vues22 diapositives
Modyul 2 [Autosaved].pptx par
Modyul 2 [Autosaved].pptxModyul 2 [Autosaved].pptx
Modyul 2 [Autosaved].pptxschool
408 vues35 diapositives
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity par
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at SolidarityEdukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at SolidarityMika Rosendale
116.7K vues31 diapositives
pptx_20230924_225628_0000.pptx par
pptx_20230924_225628_0000.pptxpptx_20230924_225628_0000.pptx
pptx_20230924_225628_0000.pptxPaulineSebastian2
8 vues19 diapositives

Similaire à Q1-Module-2-Ang-Lipunang-Politikal.pptx(20)

EsP 9 M2 Lipunang Pampolitika par Ian Mayaan
EsP 9 M2 Lipunang PampolitikaEsP 9 M2 Lipunang Pampolitika
EsP 9 M2 Lipunang Pampolitika
Ian Mayaan113.5K vues
Modyul 2 [Autosaved].pptx par school
Modyul 2 [Autosaved].pptxModyul 2 [Autosaved].pptx
Modyul 2 [Autosaved].pptx
school408 vues
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity par Mika Rosendale
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at SolidarityEdukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity
Mika Rosendale116.7K vues
PPT-ESP9-Q1M1.2-Layuning ng Lipunan-Kabutihang Panlahat.pptx par PaulineSebastian2
PPT-ESP9-Q1M1.2-Layuning ng Lipunan-Kabutihang Panlahat.pptxPPT-ESP9-Q1M1.2-Layuning ng Lipunan-Kabutihang Panlahat.pptx
PPT-ESP9-Q1M1.2-Layuning ng Lipunan-Kabutihang Panlahat.pptx
esp9_q1_mod04_layunin-ng-lipunan-kabutihang-panlahat-lahat-maiaangat_Week-5.pptx par JenetteDCervantes
esp9_q1_mod04_layunin-ng-lipunan-kabutihang-panlahat-lahat-maiaangat_Week-5.pptxesp9_q1_mod04_layunin-ng-lipunan-kabutihang-panlahat-lahat-maiaangat_Week-5.pptx
esp9_q1_mod04_layunin-ng-lipunan-kabutihang-panlahat-lahat-maiaangat_Week-5.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx par ambross2
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxReporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
ambross2558 vues

Plus de PaulineSebastian2

ESP9_MODYUL 4-LIPUNANG SIBIL, MEDIA AT SIMBAHAN.pptx par
ESP9_MODYUL 4-LIPUNANG SIBIL, MEDIA AT SIMBAHAN.pptxESP9_MODYUL 4-LIPUNANG SIBIL, MEDIA AT SIMBAHAN.pptx
ESP9_MODYUL 4-LIPUNANG SIBIL, MEDIA AT SIMBAHAN.pptxPaulineSebastian2
13 vues33 diapositives
EsP8-M3-Ang Komunikasyon.pptx par
EsP8-M3-Ang Komunikasyon.pptxEsP8-M3-Ang Komunikasyon.pptx
EsP8-M3-Ang Komunikasyon.pptxPaulineSebastian2
43 vues10 diapositives
RPMS-PPST-Multiyear-2023.final.pptx par
RPMS-PPST-Multiyear-2023.final.pptxRPMS-PPST-Multiyear-2023.final.pptx
RPMS-PPST-Multiyear-2023.final.pptxPaulineSebastian2
4.7K vues31 diapositives
EsP 10 - MODYUL 15.pptx par
EsP 10 - MODYUL 15.pptxEsP 10 - MODYUL 15.pptx
EsP 10 - MODYUL 15.pptxPaulineSebastian2
18 vues14 diapositives
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptx par
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptxGr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptx
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptxPaulineSebastian2
30 vues24 diapositives
EsP 10 - MODYUL 16.pptx par
EsP 10 - MODYUL 16.pptxEsP 10 - MODYUL 16.pptx
EsP 10 - MODYUL 16.pptxPaulineSebastian2
31 vues34 diapositives

Plus de PaulineSebastian2(20)

ESP9_MODYUL 4-LIPUNANG SIBIL, MEDIA AT SIMBAHAN.pptx par PaulineSebastian2
ESP9_MODYUL 4-LIPUNANG SIBIL, MEDIA AT SIMBAHAN.pptxESP9_MODYUL 4-LIPUNANG SIBIL, MEDIA AT SIMBAHAN.pptx
ESP9_MODYUL 4-LIPUNANG SIBIL, MEDIA AT SIMBAHAN.pptx
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptx par PaulineSebastian2
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptxGr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptx
Gr7-Modyul15 Pansariling Salik sa Pagpili ng Negosyo.pptx

Q1-Module-2-Ang-Lipunang-Politikal.pptx

 • 1. LIPUNANG POLITIKAL: PRINSIPYO NG SUBSIDIARITY AT PRINSIPYO NG PAGKAKAISA
 • 2. Panimula: • Isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay high- school ang paghahanap ng mga matatalik at tunay na kaibigan. • nagsasama-sama ang mga magkakatulad ang mga INTERES, HILIG, o PANGARAP.
 • 3. Panimula: • Ang pamayanan ay hawig sa isang BARKADAHAN. Sama-sama silang bumubuo ng mga sistema kung paano haharapin ang mga hamon sa buhay. May mga kwento silang pinagdadaanan at nabubuo ang kanilang kultura.
 • 4. Ano ang kultura? • Kultura ang tawag sa mga nabuong gawi ng pamayanan. • Ito ang mga tradisyon, nakasanayan, mga pamamaraan ng pagpapasya, at mga hangarin na kanilang pinagbahaginan sa paglipas ng panahon. • Gabay ang mga tradisyong ito sa mga hamon sa kinabukasan.
 • 5. PAMPOLITIKA • paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay at makamit ang pansariling mithiin sabay ang kabutihang panlahat • pinangungunahan ng pamahalaan
 • 6. PAMAHALAAN • Tungkuling isatitik ang pagpapahalaga at adhikain ng mga mamamayan • Mukha ng estado sa international na larangan • Nagpapatupad ng batas upang matiyak ang soberanya at mapanatili ang seguridad at kapayapaan
 • 7. Lipunang Pampolitikal • Habang lumalaki ang mga grupo, nagiging mas mahirap na pakinggan ang lahat at panatilihin ang dating nakukuha lamang sa bigayan at pasensiyahan. • Sa dami ng interes at nagkakaiba-ibang pananaw, mas masalimuot na ang sitwasyon. Hindi na lamang iisang kultura ang mayroon, maraming kultura ang umiiral na pare- parehong nagnanasa ng pagyabong.
 • 8. Lipunang Pampolitikal • Pampolitika ang tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang mga bawat isa ay malayang magkaroon nang maayos na pamumuhay, makamit ang pansariling mithiin sabay ang kabutihang panlahat. • Pinangungunahan ito ng pamahalaan.
 • 9. Tungkulin ng pamahalaan sa lipunan 1. Gumawa ng mga batas na naglalaman sa mga pagpapahalaga at adhikain ng mga mamamayan. 2. Magtatatag ng mga estruktura na maninigurong nakakamit ng mga tao ang kanilang batayang pangangailangan. 3. Mag-iipon, mag-iingat, at magbabahagi ng yaman sa pamamagitan ng pagbubuwis at pagbibigay-serbisyo. 4. Magpapatupad ng batas upang matiyak ang soberanya at mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa loob ng bansa na kailangan sa pagiging produktibo ng lipunan.
 • 10. Isang Kaloob ng Tiwala • Ang pamamahala ay usapin ng pagkakaloob ng tiwala. Nagiging pinuno ang isang tao dahil sa tiwala ng mga nasasakupan. • Ang mga pinuno ay may matatayog na pangarap na maaaring maabot sa pakikipagtulungan sa iba. May talas sila ng paningin upang makita ang potensiyal ng grupo o pamayanan. Mulat sila sa mga katutubong yaman ng grupo at ang mga potensyal sa pag- unlad nila nang sama-sama.
 • 12. Ang lipunan ay hindi pinapatakbo ng iilan. Kailangan pa ring makilahok ng taumbayan, gawin ang kayang gawin ng bawat isa, at ibahagi ang bunga ng paggawa sa bayan.
 • 13. Ang proyekto ng pinuno ay hindi proyektong para sa kanyang sarili. Ito ay proyekto para sa kanya at para sa kaniyang pinamumunuan.
 • 14. PRINSIPYO NG PAKIKIPAGTULUNGAN (SUBSIDIARITY) • Tumutulong sa pamahalaan ang mga mamayan na magawa nila ang makakapag paunlad sa kanila na walang makakahadlang sa kalayaan ng mga mamayan mula sa pinuno sa pamamagitan ng pag –aambag sa estado ng kanilang buwis, lakas
 • 15. PRINSIPYO NG PAGKAKAISA (SOLIDARITY) • Tungkulin ng mga mamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga estruktura upang makapagtulungan ang mga mamayan.
 • 17. MALALA YOUSAFZAI • Isang tinig ng musmos na nanindigan para sa karapatan ng mga kababaihan na makapag-aral sa Pakistan sa kabila ng pagtatangka sa kaniyang buhay
 • 18. MARTIN LUTHERKING JR. • Isang tinig lamang ng African- American na sumisigaw ng pagkilala sa tao lagpas sa kulay ng balat
 • 20. LIPUNANGPAMPOLITIKA • Proseso ng paghahanap sa kabutihang panlahat, at pagsasaayos ng sarili at ng pamayanan upanghigit na matupad anglayuning ito.
 • 21. Ang LIPUNANG PAMPOLITIKA ay isang ugnayang nakaangkla sa pananagutan ng pinuno na pangalagaan ang nabubuong kasaysayan ng pamayanan. Ang pag-unlad ng isang lipunan ay hindi gawa ng pinuno, gawa ito ng pag-ambag ng talino at lakas ng mga kasapi sa kabuuang pagsisikipa ng lipunan.
 • 22. Ang pag-unlad ng lipunan ay hindi gawa ng pinuno. Gawa ito ng talino at lakas ng mga kasapi sa kabuuang pagsisikap ng lipunan.
 • 23. Ang namumuno ay hindi espesyal na nilalang na hiwalay sa kasaysayan ng tao at bayan. Nangunguna lamang sila sa grupo, hindi nasa itaas ng iba. Utang na loob nila sa taumbayan na ipinaubaya sa kanila ang pangunguna sa bayan.
 • 24. Kapwa “boss” ang pangulo at ang mamamayan. Tulad ng isang barkada, walang sinuman ang nangunguna.
 • 25. “Boss” ng bayan ang pangulo – magtiwala ang bayan sa pangunguna ng pinuno dahil may makikitang higit at dakila ang pinuno para sa kasaysayan at kabutihang panlahat.
 • 26. “Boss” naman ng pinuno ang taumbayan – walang gagawin ang pinuno kundi ingatan, payabungin, at paunlarin ang mga karapatan at kalayaan ng mga tao sa bayan.
 • 27. Ang tunay na “Boss” ay ang KABUTIHANG PANLAHAT – ang pag-iingat sa ugnayang pamayanan at ang pagpapalawig ng mga tagumpay ng lipunan.
 • 29. 1. Bumuo ng maikling dayalogo/dramatization bawat pangkat na nagpapakita ng isang halimbawa ng subsidiarity at solidarity na prinsipyo. 2. Bibigyan ang pangkat ng 4 na minuto upang magsagawa ng pagpaplano at pagtatalaga sa mga kasapi sa pangkat na magtatanghal. 3. Magkakaroon ng pagtatanghal ang bawat pangkat at paliwanag sa mga halimbawang binuo sa loob ng 4 minuto kada grupo.
 • 30. Ang pagtatanghal ay mamarkahan ayon sa mga sumusunod: Kahusayan sa pagbibigay ng bawat halimbawa: 20 Kaisahan at partisipasyon ng mga kasapi 10 Katahimikan sa oras ng pagpaplano 10 Kabuuang pagtatanghal sa klase at kaayusan 10 Kabuuang Puntos: 50 puntos
 • 31. • Bakit mahalaga ang prinsipyo ng pakikipagtulungan at pakikipagbukluran sa loob ng lipunan? • Bakit mahalagang makita ang pagpapatakbo sa lipunan bilang kapwa- pananagutan ng pinuno at mamamayan PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 • 32. Isulat kung ano ang tinutukoy sa pangungusap. NO ERASURES. Wrong SpellingWrong. 1. Ang tawag sa mga nabuong gawi ng pamayanan. 2. Tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang mga bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay. 3. Tumutulong sa pamahalaan ang mga mamayan na magawa nila ang makakapag paunlad sa kanila na walang makakahadlang sa kalayaan ng mga mamayan.
 • 33. Isulat kung ano ang tinutukoy sa pangungusap. NO ERASURES. Wrong SpellingWrong. 4. Tungkulin ng mga mamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga estruktura upang makapagtulungan ang mga mamayan. 5. Ang tunay na “Boss” ay ang .
 • 34. SAGOT: 1. Kultura 2. Pampolitika 3. PRINSIPYO NG PAKIKIPAGTULUNGAN (SUBSIDIARITY) 4. PRINSIPYO NG PAGKAKAISA (SOLIDARITY) 5. Kabutihang Panlahat
 • 36. 1. Binubuo ng tao ang lipunan at binubuo ng lipunan ang tao. 2. Ang kabutihang panlahat ay binubuo ng 4 na elemento.
 • 37. 3. Isa sa mga hadlang ang indibidwalismo sa pagkamit ng kabutihang panlahat. 4. Ang pangunahing karapatan ng tao ay dapat na mapangalagaan.
 • 38. 5. Hindi namimili ng edad o antas sa buhay ang pagtiyak na manaig ang kabutihang panlahat. 6. Ang bawat indibidwal ay nararapat mapaunlad tungo Sa kanyang kaganapan.
 • 39. 7. Kinakailangan ng sama- samang pagkilos ng mga tao sa kabutihang panlahat. 8. Ayon kay Dr. Dy, hindi gawa ng tao ang wika, galing ito sa pamahalaan.
 • 40. 9. Si Santo Tomas Aquinas ang may akda ng Summa Teologica kung saan sinasabing sa pamamagitan ng lipunan, nakakamit ng tao ang paglikha.
 • 41. 10. Ayon kay Jacques Maritian, gugustuhin ng tao na mabuhay sa lipunan dahil nilikha siyang ‘di perpekto at dahil marami siyang pangangailangang materyal sa kalikasan.
 • 43. 1. Ang pananagutan ng pinuno ay pangalagaan ang nabubuong kasaysayan ng pamayanan. 2. Ang pag-unlad ng isang lipunan ay gawa ng isang pinuno.
 • 44. 3. Ang pamamahala ay usapin ng pagkakaloob ng tiwala sa pinuno. 4. Pamumulitika ang tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan.
 • 45. 5. Mula sa “itaas” patungo sa “ibaba” ang prinsipyo ng mahusay na pamamahala.
 • 46. 6. Ang pag-unlad ng lipunan ay hindi gawa ng pinuno. Gawa ito ng pag-aambag ng talino at lakas sa mga kasapi sa kabuuang pagsisikap.
 • 47. 7. Sa lipunang pampolitika, ang ideya ay mabigyang prayoridad at pagpapahalaga ang ugnayan sa loob nito.
 • 48. 8. Ang modelo ng lipunan ay ang relasyon ng magbabarkada kung saan “walang boss” sa barkadahan.
 • 49. 9. Si Corazon Aquino ang tinig na nagpasimula para sa maraming sinisikil ng diktaturyang Marcos.
 • 50. 10. Ang kapangyarihan ay ipinagkatiwala lamang sa mga namumuno.
 • 51. 11. Sa isang lipunang pampulitika, sino/alin ang kinikilalang boss? a) Mamamayan b) Pangulo c) Pinuno sa simbahan
 • 52. 12. Tawag sa nabubuong gawi, tradisyon, at paraan ng pagpapasya at hangarin ng pamayanan. a) Batas b) Kultura c) Relihiyon
 • 53. 13. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng Solidarity? a) Bayanihan ng kapit-bahay b) Pagkakaroon ng pulong c) Pagkakaroon ng kaalitan
 • 54. 14. Maaaring ihambing ang lipunan sa isang____? a) Pamilya b) Magkasintahan c) Barkadahan
 • 55. 15. Nagsilbing halimbawa sa lipunan dahil sa adbokasiya niya na pagkilala sa tao lagpas sa kulay ng balat. a) Malala Yousafzai b) Ninoy Aquino c) Martin Luther King
 • 56. 16. Mukha ng estado sa internasyunal na larangan ang _________. a) Pamahalaan b) Politika c) Kultura
 • 57. 17. Sa prinsipyo ng _____, tumutulong ang pamahalaan sa mamamayan na magawa ang makapagpapaunlad sa kanila sa pamamagitan ng pag-aambag ng estado ng buwis at lakas. a) Solidarity b) Subsidiarity c) Pamamahala
 • 58. 18. Ang pamamahala ay usapin ng pagkakaloob ng __________. a) Boto b) Buwis c) Tiwala
 • 59. 19. Tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay. a) Lipunan b) Pamahalaan c) Pampolitika
 • 60. 20. Sa prinsipyo ng ___, tungkulin ng mamamayan na magtulungan kasama ng pamahalaan upang magtayo ng estruktura. a) Solidarity b) Subsidiarity c) Pamamahala
 • 61. 1. T 2. M 3. T 4. M 5. M 6. T 7. T 8. T 9. M 10.T 1. A 2. B 3. C 4. C 5. C 6. A 7. B 8. C 9. C 10.A