Stockholm stad 101117

Pedagog Stockholm
Pedagog StockholmPedagog Stockholm
Cristina Robertson Fördjupning 10-11-17
Läraren i kontext
Rätten till kunskap ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Källa: Skolinspektionen, 2010-11-01
Systemfel eller processfel ? ,[object Object],[object Object]
Allt hårdare tryck på lärare????? Nytt avtal Individuell lön Nytt betygssystem Nya kursplaner Ny läroplan Ny skollag Tidsutnyttjande Kontroller Administration Jämförelser Sant? Falskt?
Allt hårdare tryck på lärare????? Nytt avtal Individuell lön Nytt betygssystem Nya kursplaner Ny läroplan Ny skollag Tidsutnyttjande Kontroller Administration Jämförelser Sant? Falskt?
Den svenska skolan En skola för alla omsorg och tillgänglighet Ekonomistyrning effektivitet och kontroll Låg respekt för de professionellas kunskaper Omdefiniering av lärarrollen Omdöme Yrkesskicklighet Professionella värderingar Nöjda kunder Konkurrensutsättning Standardisering Uppföljning Utvärdering Dokumentation Välutbildad & certifierad Källa: Stenlås (2009). En yrkeskår i kläm IN UT
Stockholm Mål Process Resultat
Process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas över tiden Operativa processer Samhällsbehov? Stödprocesser Ledningsprocesser Individuellt behov?
Källa: Nordenbo m fl, 2008 Mål Process Resultat Processkvalitet Strukturkvalitet Systemkvalitet Resultatkvalitet Målkvalitet Teacher beliefs Teacher personality Teacher subject Teacher behaviours Student achievement Relational Rule management Didactic
Samverkande system ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Motverkande system ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Demings 14 punkter: 1. Skapa en kultur för långsiktighet och kontinuerliga förbättringar. 2. Börja med det nya kvalitetstänkandet. 3. Försök inte kontrollera in kvalitet. 4. Reducera antalet leverantörer och titta inte enbart på priset. 5. Förbättra kontinuerligt alla processer. 6. Alla skall ha möjlighet till utveckling i arbetet. 7. Betona vikten av ledarskap. 8. Utplåna rädsla i organisationen. 9. Riv murarna mellan avdelningar. 10. Handla istället för att skapa slogans. 11. Ta bort ackordssystemen. 12. Tillåt känslor av yrkesstolthet. 13. Uppmuntra medarbetarna till utbildning och lärande. 14. Initiera åtgärder för att starta förändringsprocessen.
Källa: Berg (1995). Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling: Begränsad professionalism Utvidgad professionalism Autonomi Individuell, fokuserande lärare som är ensamarbetande Kollektiv, fokuserande skolan som organisation Yrkesethos Konservatism, individualism, nuorientering Flexibilitet, samarbete, framförhållning Kunskapsbas Ämnen, allmän och ämnesmetodik etc. Läroplansteori, skolan som organisation, utvecklingsarbete och ämnen etc.
Robertson, 2005 Begränsad professionalism Utvidgad professionalism Autonomi 1 Vuxna i centrum Barnet/eleven i centrum 2 Sluten kultur (Isolering) Öppen kultur (Integrering) 3 Enskilt arbete Samverkan 4 Någon annans ansvar Vårt gemensamma ansvar 5 Privata ambitioner Kollektiva och professionella ambitioner Yrkesethos 1 Förgivettagen värdegrund Genomarbetad, tydliggjord värdegrund 2 Nuorientering Framförhållning 3 Egennytta Gemensammas bästa 4 Exkludering av olikhet Inkludering av olikhet 5 Status qvo Flexibilitet Kunskaps-bas 1 Ämnessegregering Ämnesöverskridande 2 Traditionen/läroböckerna styr Måldokumenten styr 3 Personlig förståelse (huvudsakligen egna personliga och konkreta erfarenheter) Teoretisk förståelse (baseras på mångas erfarenheter och olika källor)
Balans mellan inre och yttre styrning Mål Resultat Inre styrning Komplex och obestämd Professionellt ansvarstagande Undervisningskvalitet Lärarexcellens Förtroende Kollegial dialog Inre motivation Sammanhang Livslångt lärande Yttre styrning Mätbar och ”genomskinlig” Uppdragsreglering Undervisningskvantitet Nöjda avnämare Kontroll Öppna jämförelser Yttre motivation Fakta ” Rätt” kunskap i ”rätt” tid
Det handlar om vad vi tillsammans kan och vill, vilka strukturer vi bygger, hur vi använder våra system, och vad vi gör!
Lärares lärande
Allt lärande handlar om relationen mellan det bekanta och obekanta. Att lära sig något nytt är att möta det tidigare okända. Men det som redan är bekant är aldrig helt igenom känt eller identifierbart och det obekanta är aldrig helt okänt. Källa: Bernt Gustavsson, 1996
Fyra typer av lärande som funktion av det handlingsutrymme som finns i lärandesituationen Källa: Ellström, 1996 Aspekt av lärande- situationen Typer av lärande/lärandenivåer Reproduktivt lärande Metodstyrt lärande Problemstyrt lärande Kreativt lärande Uppgift Given Given Given Ej given Metod Given Given Ej given Ej given Resultat Given Ej given Ej given Ej given
Samband mellan handlings- kunskaps- och lärandenivå Källa: Ellström, 1996 Handlingsnivå Kunskapsnivå Lärandenivå Rutinbaserat handlande Implicit (tyst) kunskap Reproduktivt lärande Regelbaserat handlande Procedurkunskap (”knowing how”) Metodstyrt lärande Kunskapsbaserat handlande Teoretisk kunskap (”knowing that”) Problemstyrt lärande Reflektivt handlande Meta-koginitiv kunskap Utvecklingsinriktat (kreativt) lärande
Hur kan forskningsöversikter användas? - tre olika modeller för att koppla samman forskning och skolutveckling ,[object Object],[object Object],[object Object],Källa: Daniel Sundberg &Jan Håkansson Linnéuniversitetet. Fördjupningskonferens 20 maj 2010
Källa: Daniel Sundberg &Jan Håkansson Linnéuniversitetet. Fördjupningskonferens 20 maj 2010 Modeller Tillämpning Konsumtion Kommunikation Signum Linjär, rationalistisk Koncept och metod Kommunikationsbasera d Symboliska värden Tillämpning Nytta, fylla en brist Ömsesidigt kvalificerat lärande Styrformer Avnämare Användare Processledning Huvudfråga Fungerar det? Vad tjänar vi på detta? Kvalificerar vi vår kunskap? Teori - Praktik Teorin är ’praktiklös’ Praktiken är ’teorilös’ Teorin har sin praktik och praktiken har sin teori Normer för samverkan Teorin normerande för praktiken Praktiken normerande för teorin Teori och praktik är ömsesidigt normerande Relationer vertikala utformare -tillämpare vertikala producent - konsument horisontella kunskapsaktör -kunskapsaktör Troliga långsiktiga konsekvenser separering mellan forskningens värld och praktikens värld separering mellan forskningens värld och praktikens värld integrering med bibehållen integritet mellan forskning och yrkespraxis
Källa: Hargreaves, 1995 Forskningsbaserad kunskap Lärarens kunskap systematisk improviserad generell kontextspecifik regelstyrd svår att reglera (målstyrd?) rationell även moralisk och känslomässig offentlig privat nedskriven muntlig explicit, uttalad tyst teoretisk praktisk frågeorienterad beslutsorienterad i form av påståenden och förslag berättande, metaforisk
Ny kunskap Medium Status Ursprung Situation Mottagare Form Relationer Känslor Värderingar Situation Kultur Förkunskaper Tidigare erfarenheter
KUNSKAPEN Tillgänglig Tydlig Trovärdig Timad Utmanande och inspirerande Öppen Kränkande T rivial O igenkännbar M otstridig Normativ Hotande
Tid Intresse Dialog Behov och sug efter ny kunskap Stress Få beröringspunkter Ointresse Svag kompetens Isolering UTNYTTJANDET Motstånd Lärande förhållningssätt Detta rör inte mig! Har hört det förut! Har inte tid!
Professionalism Kollektivt lärande Delaktighet Öppenhet Tid för reflektion och dialog Stöd och uppmuntran Gemensamma visioner Diffusa mål, direktiv Nedtystad opposition Revirtänkande Arbete utan vinst Överlevnadsstrategier Rädsla Vrede FÖRÄNDRING
Föreläsningens dramaturgi
Ordens makt Flumpedagogik Ordning och reda Utvecklingsområden Brister
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Arbetssätt Cristina Robertson
Reaktiva och förebyggande förbättringar? Vilket föredrar du? Metaforer
McGregors ”teori X” och ”teori Y” ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Människosyn
Källa: Wiliam, 2010 Vart ska eleven? Var är eleven nu? Hur kommer hon/han dit? Lärare Klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken utsträckning eleverna har lärt/förstått Ge återkoppling som för de lärande framåt Kamrat Förstå och vara delaktig i intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra Elev Förstå intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande
Källa: Wiliam, 2010 Vart ska läraren ? Var är läraren nu? Hur kommer hon/han dit? Utbildare Klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken utsträckning lärarna har lärt/förstått Ge återkoppling som för de lärande framåt Kollega Förstå och vara delaktig i intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas Aktivera lärarna som (undervisnings)resurser för varandra Lärare Förstå intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas Aktivera lärarna som ägare av sitt eget lärande
Höga förväntningar Låga förväntningar Ytkunskaper Djupkunskaper Summativ bedömning Formativ bedömning
1 sur 36

Contenu connexe

Tendances(12)

KungälvKungälv
Kungälv
Annica Leaf747 vues
Bfl lilla edet 13 aug 2013Bfl lilla edet 13 aug 2013
Bfl lilla edet 13 aug 2013
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning728 vues
Kollegialt lärande i PIMLab Kollegialt lärande i PIMLab
Kollegialt lärande i PIMLab
Eva Marsh959 vues
Bedömning för lärande och iktBedömning för lärande och ikt
Bedömning för lärande och ikt
Malin Frykman794 vues
Bedömning nfu slideshareBedömning nfu slideshare
Bedömning nfu slideshare
Michael Rystad1.1K vues
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07
Undervisning för lärande Drottning Blanka Kba 2015 01 07
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning620 vues
Kungälvs rektorsgruppKungälvs rektorsgrupp
Kungälvs rektorsgrupp
Sandra Svensson GR350 vues
Flerspråksenheten kungälvFlerspråksenheten kungälv
Flerspråksenheten kungälv
Sandra Svensson GR358 vues

Similaire à Stockholm stad 101117(20)

Utvecklingsforum på Ullevi KonferensUtvecklingsforum på Ullevi Konferens
Utvecklingsforum på Ullevi Konferens
Sandra Svensson GR589 vues
Entreprenöriellt lärandeEntreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärande
Sandra Svensson GR469 vues
Processuppgift 3, Tjörns kommunProcessuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommun
Malin Frykman415 vues
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)
Umeå University, Applied Educational Science500 vues
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
KUB-projektet406 vues
Gärdenfors; Lusten att förståGärdenfors; Lusten att förstå
Gärdenfors; Lusten att förstå
vivecadahl2.3K vues
Växa tillsammansVäxa tillsammans
Växa tillsammans
malinstang329 vues
Uppstart Löderup aug 2012Uppstart Löderup aug 2012
Uppstart Löderup aug 2012
Carolina Thornström431 vues
Norra hisingen 17 juniNorra hisingen 17 juni
Norra hisingen 17 juni
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning386 vues
Mittlärande föreläsningMittlärande föreläsning
Mittlärande föreläsning
Sundsvalls kommun270 vues
Lund Arenan 9/3-20-15Lund Arenan 9/3-20-15
Lund Arenan 9/3-20-15
zoogran325 vues

Plus de Pedagog Stockholm(20)

När hjärnan springer maratonNär hjärnan springer maraton
När hjärnan springer maraton
Pedagog Stockholm3K vues
Bloggträff 2013 05-02Bloggträff 2013 05-02
Bloggträff 2013 05-02
Pedagog Stockholm351 vues
Betyg gymnasieskolan  powerpointBetyg gymnasieskolan  powerpoint
Betyg gymnasieskolan powerpoint
Pedagog Stockholm1.5K vues
Traktor 9 dec 2012Traktor 9 dec 2012
Traktor 9 dec 2012
Pedagog Stockholm1.3K vues
Traktor 9 dec 2012Traktor 9 dec 2012
Traktor 9 dec 2012
Pedagog Stockholm232 vues
Pedagogiska programbanken- Lathund pp ver_7Pedagogiska programbanken- Lathund pp ver_7
Pedagogiska programbanken- Lathund pp ver_7
Pedagog Stockholm4.1K vues
Från ord till handling  presentationFrån ord till handling  presentation
Från ord till handling presentation
Pedagog Stockholm4.5K vues
Särskilt it-stöd 120507Särskilt it-stöd 120507
Särskilt it-stöd 120507
Pedagog Stockholm332 vues
Global citizen december 2011Global citizen december 2011
Global citizen december 2011
Pedagog Stockholm1.2K vues
Global Entrepreneurship ProgrammeGlobal Entrepreneurship Programme
Global Entrepreneurship Programme
Pedagog Stockholm448 vues
Stockholm2012Stockholm2012
Stockholm2012
Pedagog Stockholm1.1K vues
No inspirationsplats 100325No inspirationsplats 100325
No inspirationsplats 100325
Pedagog Stockholm601 vues

Stockholm stad 101117

 • 3.
 • 4.
 • 5. Allt hårdare tryck på lärare????? Nytt avtal Individuell lön Nytt betygssystem Nya kursplaner Ny läroplan Ny skollag Tidsutnyttjande Kontroller Administration Jämförelser Sant? Falskt?
 • 6. Allt hårdare tryck på lärare????? Nytt avtal Individuell lön Nytt betygssystem Nya kursplaner Ny läroplan Ny skollag Tidsutnyttjande Kontroller Administration Jämförelser Sant? Falskt?
 • 7. Den svenska skolan En skola för alla omsorg och tillgänglighet Ekonomistyrning effektivitet och kontroll Låg respekt för de professionellas kunskaper Omdefiniering av lärarrollen Omdöme Yrkesskicklighet Professionella värderingar Nöjda kunder Konkurrensutsättning Standardisering Uppföljning Utvärdering Dokumentation Välutbildad & certifierad Källa: Stenlås (2009). En yrkeskår i kläm IN UT
 • 9. Process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas över tiden Operativa processer Samhällsbehov? Stödprocesser Ledningsprocesser Individuellt behov?
 • 10. Källa: Nordenbo m fl, 2008 Mål Process Resultat Processkvalitet Strukturkvalitet Systemkvalitet Resultatkvalitet Målkvalitet Teacher beliefs Teacher personality Teacher subject Teacher behaviours Student achievement Relational Rule management Didactic
 • 11.
 • 12.
 • 13. Demings 14 punkter: 1. Skapa en kultur för långsiktighet och kontinuerliga förbättringar. 2. Börja med det nya kvalitetstänkandet. 3. Försök inte kontrollera in kvalitet. 4. Reducera antalet leverantörer och titta inte enbart på priset. 5. Förbättra kontinuerligt alla processer. 6. Alla skall ha möjlighet till utveckling i arbetet. 7. Betona vikten av ledarskap. 8. Utplåna rädsla i organisationen. 9. Riv murarna mellan avdelningar. 10. Handla istället för att skapa slogans. 11. Ta bort ackordssystemen. 12. Tillåt känslor av yrkesstolthet. 13. Uppmuntra medarbetarna till utbildning och lärande. 14. Initiera åtgärder för att starta förändringsprocessen.
 • 14. Källa: Berg (1995). Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling: Begränsad professionalism Utvidgad professionalism Autonomi Individuell, fokuserande lärare som är ensamarbetande Kollektiv, fokuserande skolan som organisation Yrkesethos Konservatism, individualism, nuorientering Flexibilitet, samarbete, framförhållning Kunskapsbas Ämnen, allmän och ämnesmetodik etc. Läroplansteori, skolan som organisation, utvecklingsarbete och ämnen etc.
 • 15. Robertson, 2005 Begränsad professionalism Utvidgad professionalism Autonomi 1 Vuxna i centrum Barnet/eleven i centrum 2 Sluten kultur (Isolering) Öppen kultur (Integrering) 3 Enskilt arbete Samverkan 4 Någon annans ansvar Vårt gemensamma ansvar 5 Privata ambitioner Kollektiva och professionella ambitioner Yrkesethos 1 Förgivettagen värdegrund Genomarbetad, tydliggjord värdegrund 2 Nuorientering Framförhållning 3 Egennytta Gemensammas bästa 4 Exkludering av olikhet Inkludering av olikhet 5 Status qvo Flexibilitet Kunskaps-bas 1 Ämnessegregering Ämnesöverskridande 2 Traditionen/läroböckerna styr Måldokumenten styr 3 Personlig förståelse (huvudsakligen egna personliga och konkreta erfarenheter) Teoretisk förståelse (baseras på mångas erfarenheter och olika källor)
 • 16. Balans mellan inre och yttre styrning Mål Resultat Inre styrning Komplex och obestämd Professionellt ansvarstagande Undervisningskvalitet Lärarexcellens Förtroende Kollegial dialog Inre motivation Sammanhang Livslångt lärande Yttre styrning Mätbar och ”genomskinlig” Uppdragsreglering Undervisningskvantitet Nöjda avnämare Kontroll Öppna jämförelser Yttre motivation Fakta ” Rätt” kunskap i ”rätt” tid
 • 17. Det handlar om vad vi tillsammans kan och vill, vilka strukturer vi bygger, hur vi använder våra system, och vad vi gör!
 • 19. Allt lärande handlar om relationen mellan det bekanta och obekanta. Att lära sig något nytt är att möta det tidigare okända. Men det som redan är bekant är aldrig helt igenom känt eller identifierbart och det obekanta är aldrig helt okänt. Källa: Bernt Gustavsson, 1996
 • 20. Fyra typer av lärande som funktion av det handlingsutrymme som finns i lärandesituationen Källa: Ellström, 1996 Aspekt av lärande- situationen Typer av lärande/lärandenivåer Reproduktivt lärande Metodstyrt lärande Problemstyrt lärande Kreativt lärande Uppgift Given Given Given Ej given Metod Given Given Ej given Ej given Resultat Given Ej given Ej given Ej given
 • 21. Samband mellan handlings- kunskaps- och lärandenivå Källa: Ellström, 1996 Handlingsnivå Kunskapsnivå Lärandenivå Rutinbaserat handlande Implicit (tyst) kunskap Reproduktivt lärande Regelbaserat handlande Procedurkunskap (”knowing how”) Metodstyrt lärande Kunskapsbaserat handlande Teoretisk kunskap (”knowing that”) Problemstyrt lärande Reflektivt handlande Meta-koginitiv kunskap Utvecklingsinriktat (kreativt) lärande
 • 22.
 • 23. Källa: Daniel Sundberg &Jan Håkansson Linnéuniversitetet. Fördjupningskonferens 20 maj 2010 Modeller Tillämpning Konsumtion Kommunikation Signum Linjär, rationalistisk Koncept och metod Kommunikationsbasera d Symboliska värden Tillämpning Nytta, fylla en brist Ömsesidigt kvalificerat lärande Styrformer Avnämare Användare Processledning Huvudfråga Fungerar det? Vad tjänar vi på detta? Kvalificerar vi vår kunskap? Teori - Praktik Teorin är ’praktiklös’ Praktiken är ’teorilös’ Teorin har sin praktik och praktiken har sin teori Normer för samverkan Teorin normerande för praktiken Praktiken normerande för teorin Teori och praktik är ömsesidigt normerande Relationer vertikala utformare -tillämpare vertikala producent - konsument horisontella kunskapsaktör -kunskapsaktör Troliga långsiktiga konsekvenser separering mellan forskningens värld och praktikens värld separering mellan forskningens värld och praktikens värld integrering med bibehållen integritet mellan forskning och yrkespraxis
 • 24. Källa: Hargreaves, 1995 Forskningsbaserad kunskap Lärarens kunskap systematisk improviserad generell kontextspecifik regelstyrd svår att reglera (målstyrd?) rationell även moralisk och känslomässig offentlig privat nedskriven muntlig explicit, uttalad tyst teoretisk praktisk frågeorienterad beslutsorienterad i form av påståenden och förslag berättande, metaforisk
 • 25. Ny kunskap Medium Status Ursprung Situation Mottagare Form Relationer Känslor Värderingar Situation Kultur Förkunskaper Tidigare erfarenheter
 • 26. KUNSKAPEN Tillgänglig Tydlig Trovärdig Timad Utmanande och inspirerande Öppen Kränkande T rivial O igenkännbar M otstridig Normativ Hotande
 • 27. Tid Intresse Dialog Behov och sug efter ny kunskap Stress Få beröringspunkter Ointresse Svag kompetens Isolering UTNYTTJANDET Motstånd Lärande förhållningssätt Detta rör inte mig! Har hört det förut! Har inte tid!
 • 28. Professionalism Kollektivt lärande Delaktighet Öppenhet Tid för reflektion och dialog Stöd och uppmuntran Gemensamma visioner Diffusa mål, direktiv Nedtystad opposition Revirtänkande Arbete utan vinst Överlevnadsstrategier Rädsla Vrede FÖRÄNDRING
 • 30. Ordens makt Flumpedagogik Ordning och reda Utvecklingsområden Brister
 • 31.
 • 32. Reaktiva och förebyggande förbättringar? Vilket föredrar du? Metaforer
 • 33.
 • 34. Källa: Wiliam, 2010 Vart ska eleven? Var är eleven nu? Hur kommer hon/han dit? Lärare Klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken utsträckning eleverna har lärt/förstått Ge återkoppling som för de lärande framåt Kamrat Förstå och vara delaktig i intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra Elev Förstå intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande
 • 35. Källa: Wiliam, 2010 Vart ska läraren ? Var är läraren nu? Hur kommer hon/han dit? Utbildare Klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken utsträckning lärarna har lärt/förstått Ge återkoppling som för de lärande framåt Kollega Förstå och vara delaktig i intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas Aktivera lärarna som (undervisnings)resurser för varandra Lärare Förstå intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas Aktivera lärarna som ägare av sitt eget lärande
 • 36. Höga förväntningar Låga förväntningar Ytkunskaper Djupkunskaper Summativ bedömning Formativ bedömning