2015 02-11 systemanalyser i nav

Ta temperaturen på systemporteføljen
Software 2015 // Arkitektur i praksis // 11. februar 2015
Petter Hafskjold, Sjefsarkitekt NAV IKT
Innhold
Innledning
Teknisk kvalitet
Funksjonell egnethet
Oppsummering
NAV, 28.02.2016 Side 3
Kort om NAV
400 mrd. kr./år
456 kontorer
19 000 ansatte 52 stønadsordninger
Totalt 175 systemer
NAV, 28.02.2016 Side 4
Systemanalysen skal både vurdere
teknisk kvalitet og funksjonell egnethet
Systemfokus Fokus på funksjonell støtte
Funksjon1 Funksjon2
Vurdere IKT-systemenes
tekniske kvalitet
Vurdere hvor god
funksjonell støtte IKT-
systemene gir
Vurdere kvalitet på den
forretningsfunksjonen
som leveres
Forretningsfunksjon
Forretningsfokus
NAV, 28.02.2016 Side 5
Vurdering av de forskjellige lagene i
arkitekturen
Applikasjon
Vurdering av teknisk
kvalitet
Applikasjons-
tjeneste
Vurdering av
funksjonell egnethet
Forretnings-
funksjon
Vurdering av
funksjonenes kvalitet
Forretning
Applikasjoner
(IT-støtte)
NAV, 28.02.2016 Side 6
Helhetlig modell med forretning og IKT
Forretning
Applikasjoner
(IT-støtte)
• ArchiMate som notasjon
• Sentrert rundt prosess
• Bruker «referanseprosess» for
vurdering, ikke «reell prosess»
Innhold
Innledning
Teknisk kvalitet
Funksjonell egnethet
Oppsummering
NAV, 28.02.2016 Side 8
Teknisk kvalitet – metode fra 2012
Kvalitetskriterie Vurdering
Totalvurdering Løsningen har begrenset funksjonalitet som er aktuelt å viderefør
aktuelle må videreutvikles i stor grad før eventuelt gjenbruk (innk
1 Økonomi Løsningen har akseptabel forvaltningskostnad.
2 Funksjonalitet og arkitektur Til dels akseptabel funksjonalitet for dagens saksbehandling. Kan
endringer eller tillegg (for eksempel kopiere ut data som selvbetje
åpningstid). Brukergrensesnittet dekker ikke dagens krav.
3 Informasjonsbehandling og
datalagring
Akseptabel datakvalitet og bruk av fellesløsning for arkiv, samt e
sentrale data som for eksempel selve kravskjema gir noe dårlig da
databaser på en del områder gir til dels dårlig datakvalitet og vans
4 Sikkerhet Akseptabel sikkerhet, men for stor grad av manuelle rutiner for å
med ATK. Er ikke knyttet til ny felles tilgangsadministrasjon.
5 Teknologi Infotrygd er en stormaskinløsning med Cobol, DB2 og DL/1. Hov
framover, men er ikke i tråd med NAVs valg av framtidig teknisk
6 Endringsevne Enkelte mindre funksjonelle endringer krever omfattende program
Dette er særlig pga binding til lokale enheter (TK-binding) og opp
regioner.
7 Forvaltbarhet Løsningen forvaltes og driftes iht kontrakt og det er få feilsituasjo
ID Beskrivelse God Middels Dårlig
K.1 Økonomi
Lisenskostnad
Lisensmodell Fri bruk eller virksomhetsmodell Per bruker, cpu Store hopp i modellen
Markedssituasjon Mange leverandører Få leverandører En eller ingen leverandører
Forvaltningskostnad
K.2 Funksjonalitet
Funksjonalitet
Selvbetjening Kan inngå i selvbetjeningsløsning. Kan inngå med begrensede
tilpasninger
Kan ikke inngå eller krever store
endringer eller investeringer.
Universell tilgjengelighet Er utformet ift universell
tilgjengelighet.
Kan tilpasses med begrensede
investeringer
Kan ikke tipasses eller krever store
endringer eller investeringer.
Automatiseringsgrad Høy Middels Lav
Elektronisk samhandling Bruker eller kan enkelt bruke
elektronisk samhandling.
Kan bruke elektronisk samhandling
med begrensede tilpasninger.
Kan ikke bruke eller krever store
endringer eller investeringer.
Økonomireglement Oppfyller økonomireglementet. Mindre anmerkninger som kan
møtes med begrensesde
tilpasninger.
Møter ikke økonomireglementet og
krever store endringer.
Tilgjengelighet / åpningstid Normalt 24/7 Utvidet åpningstid, men noe nedetid
ifm nattbatch.
Problemer med tilgjengelighet.
Ytelse Ingen ytelsesproblemer Ytelsesproblemer som kan
håndteres og reduseres.
Ytelsesproblemer som skaper
problemer og som er vanskelig å
fjerne.
Kvalitativ vurdering basert på funksjonalitet og pris i forhold til markedet og om det finnes reele åpen
kildekode-løsninger.
Kvalitativ vurdering basert på brukernes behov.
Kvalitativ vurdering som delvis bygger på vurderingene under knyttet til endringsevne og forvaltbarhet.
44 spørsmål innen 7 områder
Vurdering
applikasjon
Begrunnelse for konklusjon Områdevurdering Svar Kommentarer til
områdevurdering
Infotrygd Løsningen har begrenset
funksjonalitet som må
videreutvikles før evt gjenbruk.
Det er ressurskrevende å
gjøre endringer og teknologien
vil på sikt være ute av
markedet.
Lisenskostnad Nei
Lisensmodell Nei
Markedssituasjon Mange kan levere kompetanse overordnet. Noen få områder som er vanskeligere å dekkeFlere leverandører kan gjøre forvaltning
Forvaltningskostnad Grønn 7 mill per år. Relativt rimelig drift/vedlikehold, men lite endrings
Funksjonalitet Gul / vurdere per rutine Akseptabelt på sentral
funksjonalitet, lite
brukervennlig.
Selvbetjening Rød Lite bruk, teknisk mulig og
noen grensesnitt til selvbetj.
Ytelsesutfordring?
Universell utforming Rød Brukergr.snit…
Automatiseringsgrad Per rutine/gruppe
Elektronisk samhandling Gul Filoverføring med andre i Nav,
ikke direkte ut selv. Det er
synkron overføring vha. MQ
eller bussen der det er behov.
Gosys, Arena, Pesys.
Økonomireglement Per rutine/gruppe Barnetrygd, kontaktstøtte og
gravferd er grønne (SR).
Tilgjengelighet / åpningstid Gul Batch-vindu er fra 20-07 og
helger (åpent noen
lørdager/helger)
Ytelse Grønn
Økonomi Akseptabel
forvaltningskostnad og
konkurranse i markedet.
Til dels akseptabel
funksjonalitet for dagens
saksbehandling. Kan ikke
inngå i selvbetjening uten
større endringer eller tillegg
(for eksempel kopiere ut data
som selvbetjening slår opp
mot for å få ytelse og
åpningstid)
Funksjonalitet
Systemer i alle 12 porteføljer vurdert
Områdene som vurderes:
1. Økonomi
2. Funksjonalitet
3. Informasjonsbehandling
og datalagring
4. Sikkerhet
5. Teknologi
6. Endringsevne
7. Forvaltbarhet
NAV, 28.02.2016 Side 9
Vurdering av teknisk kvalitet
NAV, 28.02.2016 Side 10
Vurdering teknisk kvalitet
 Metoden fra 2012 er videreført, vil bli justert noe på sikt
 Skala er utvidet fra 3 til 5 nivåer for å få mer nyanserte
vurderinger
Vurdering Beskrivelse
5
Meget god
Applikasjonen har generelt god teknisk kvalitet, endringsevne og
tilgjengelighet. Applikasjonen god datakvalitet og ingen
sikkerhetsmangler. Foretrukken teknologi.
4
God
Applikasjonen har generelt god teknisk kvalitet, men noen mindre
mangler.
3
Akseptabelt
Applikasjonen har akseptable teknisk kvalitet, men det er behov
for å utbedre mangler.
2
Store
mangler
Applikasjonen har store mangler som krever omfattende
endringer for å utbedre.
1
Dårlig
Applikasjonen har svært store mangler eller benytter teknologi
som må erstattes. Det er i liten grad mulig å forbedre
applikasjonen.
NAV, 28.02.2016 Side 11
Innhold
Innledning
Teknisk kvalitet
Funksjonell egnethet
Oppsummering
NAV, 28.02.2016 Side 12
Identifisert overordnede prosessteg og
funksjoner som er vurdert i fire dimensjoner
Søknad
Mottak
Fakta-
inn-
henting
Innsyn
Saks-
beh.
Veiledning
Oppgaver
 Funksjonell støtte
– Hvor god er funksjonaliteten?
– Støttes manuell behandling?
– Støttes automatisk behandling?
 Brukskvalitet
– Hvor brukervennlig er løsningen?
– Lett å lære?
– Dokumentasjon?
– Prosesstøtte?
 Etterlevelse (Compliance)
– Økonomireglement?
– Personvern?
– Forvaltningslov?
– Riktige regler implementert?
– Kontroll av etterlevelse (auditing)?
 Gevinstpotensial
– Hva er effekt av forbedret
systemstøtte?
Innbygger
Saks-
behandler
NAV, 28.02.2016 Side 13
Vurderingsskala
Vurdering Beskrivelse
5
Meget godt
egnet
Det er meget god funksjonell støtte til funksjonen og det er ikke
identifisert behov for endringer eller utvidelse av funksjonen for å
støtte fremtidige behov.
4
God
egnet
Dagens behov støttes godt, men det kan være behov for å endre
eller utvide funksjonen for å støtte fremtidige behov.
3
Akseptabelt
Dagens systemstøtte er akseptabel, men det er behov for
forbedringer.
2
Store
mangler
Dagens systemstøtte er mangelfull og det bør iverksettes tiltak
1
Ikke
akseptabel
Dagens systemstøtte er ikke akseptabel (f.eks. sikkerhetsbrudd,
store kvalitetsutfordringer, dagens volum kan ikke håndteres) og
det er behov for strakstiltak for å forbedre systemstøtten.
NAV, 28.02.2016 Side 14
Vurdering av de enkelte prosessene
NAV, 28.02.2016 Side 15
Eksempel på detaljert modell og
vurdering
NAV, 28.02.2016 Side 16
Foreldrepenger
Eksempel på modell og vurdering
NAV, 28.02.2016 Side 17
Vurdering funksjonell egnethet
NAV, 28.02.2016 Side 18
Innhold
Innledning
Teknisk kvalitet
Funksjonell egnethet
Oppsummering
NAV, 28.02.2016 Side 19
Oppsummering
 Ta utgangspunkt i ISO 25010 – Produktkvalitet *
* NAVs modell har to tilleggsdimensjoner, etterlevelse og informasjonsforvaltning
NAV, 28.02.2016 Side 20
Oppsummering
 Ta utgangspunkt i ISO 25010 – Produktkvalitet
 Teknisk kvalitet
– Etabler klare kriterier
– Bedre med for mange enn for få spørsmål / områder
 Funksjonell egnethet
– Enkle prosessmodeller er tilstrekkelig
– Etabler klare kriterier
 Gjennomfør intervjuer for å samle inn informasjon
– Unngår misforståelser
– Lærer mye om de enkelte systemene og organisasjonens
forretningsprosesser
– Organisasjonens modenhet innen modellering øker
– Dokumenter kommentarer som kan være nyttig i senere vurderinger
 Start med en «god nok» modell og juster etter hvert
1 sur 20

Recommandé

2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav par
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i navPetter Hafskjold
1K vues38 diapositives
2016 02-11 teknisk gjeld - sw2016 par
2016 02-11 teknisk gjeld - sw20162016 02-11 teknisk gjeld - sw2016
2016 02-11 teknisk gjeld - sw2016Petter Hafskjold
1.3K vues21 diapositives
2014 01-30 arkitektur i nav par
2014 01-30 arkitektur i nav2014 01-30 arkitektur i nav
2014 01-30 arkitektur i navPetter Hafskjold
610 vues17 diapositives
2012 10-24 ark2012 - arkitektur i mod par
2012 10-24 ark2012 - arkitektur i mod2012 10-24 ark2012 - arkitektur i mod
2012 10-24 ark2012 - arkitektur i modPetter Hafskjold
721 vues63 diapositives
2014 10-28 nokios - virksomhetsarkitektur i nav par
2014 10-28 nokios - virksomhetsarkitektur i nav2014 10-28 nokios - virksomhetsarkitektur i nav
2014 10-28 nokios - virksomhetsarkitektur i navPetter Hafskjold
617 vues24 diapositives
IKT-arkitektur for digital vurdering: UFS148 par
IKT-arkitektur for digital vurdering: UFS148IKT-arkitektur for digital vurdering: UFS148
IKT-arkitektur for digital vurdering: UFS148Ingrid Melve
701 vues29 diapositives

Contenu connexe

Similaire à 2015 02-11 systemanalyser i nav

Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010 par
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Devoteam daVinci
1.3K vues22 diapositives
Asp norge par
Asp norgeAsp norge
Asp norgeJPTorgersrud
687 vues11 diapositives
Statens legemiddelverk - direktør Gro Ramsten Wesenberg par
Statens legemiddelverk - direktør Gro Ramsten WesenbergStatens legemiddelverk - direktør Gro Ramsten Wesenberg
Statens legemiddelverk - direktør Gro Ramsten WesenbergVisma Consulting AS
409 vues21 diapositives
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter par
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterKjell Steffner
1.2K vues160 diapositives
Erfaringer med FSR i NorgesGruppen ASA par
Erfaringer med FSR i NorgesGruppen ASAErfaringer med FSR i NorgesGruppen ASA
Erfaringer med FSR i NorgesGruppen ASAravnorge
955 vues24 diapositives
2013 - Strøm 3 - Øivind Bohn Vestli - 7 viktige projekterfaringer å ta med se... par
2013 - Strøm 3 - Øivind Bohn Vestli - 7 viktige projekterfaringer å ta med se...2013 - Strøm 3 - Øivind Bohn Vestli - 7 viktige projekterfaringer å ta med se...
2013 - Strøm 3 - Øivind Bohn Vestli - 7 viktige projekterfaringer å ta med se...Prosjekt 2013
744 vues14 diapositives

Similaire à 2015 02-11 systemanalyser i nav(20)

Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010 par Devoteam daVinci
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Devoteam daVinci1.3K vues
Statens legemiddelverk - direktør Gro Ramsten Wesenberg par Visma Consulting AS
Statens legemiddelverk - direktør Gro Ramsten WesenbergStatens legemiddelverk - direktør Gro Ramsten Wesenberg
Statens legemiddelverk - direktør Gro Ramsten Wesenberg
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter par Kjell Steffner
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Kjell Steffner1.2K vues
Erfaringer med FSR i NorgesGruppen ASA par ravnorge
Erfaringer med FSR i NorgesGruppen ASAErfaringer med FSR i NorgesGruppen ASA
Erfaringer med FSR i NorgesGruppen ASA
ravnorge955 vues
2013 - Strøm 3 - Øivind Bohn Vestli - 7 viktige projekterfaringer å ta med se... par Prosjekt 2013
2013 - Strøm 3 - Øivind Bohn Vestli - 7 viktige projekterfaringer å ta med se...2013 - Strøm 3 - Øivind Bohn Vestli - 7 viktige projekterfaringer å ta med se...
2013 - Strøm 3 - Øivind Bohn Vestli - 7 viktige projekterfaringer å ta med se...
Prosjekt 2013744 vues
IT-utvikling som Business as Usual par Geir Amsjø
IT-utvikling som Business as UsualIT-utvikling som Business as Usual
IT-utvikling som Business as Usual
Geir Amsjø719 vues
Energien: Cebyc par energien
Energien: CebycEnergien: Cebyc
Energien: Cebyc
energien468 vues
2012 – Strøm A - Jorun Kongerud og Stein Tore Rasmussen - Omstilling i store ... par Prosjekt 2013
2012 – Strøm A - Jorun Kongerud og Stein Tore Rasmussen - Omstilling i store ...2012 – Strøm A - Jorun Kongerud og Stein Tore Rasmussen - Omstilling i store ...
2012 – Strøm A - Jorun Kongerud og Stein Tore Rasmussen - Omstilling i store ...
Prosjekt 20131.1K vues
FITS - IKT-drift slik det burde være par Snorre Løvås
FITS - IKT-drift slik det burde væreFITS - IKT-drift slik det burde være
FITS - IKT-drift slik det burde være
Snorre Løvås1.1K vues

2015 02-11 systemanalyser i nav

 • 1. Ta temperaturen på systemporteføljen Software 2015 // Arkitektur i praksis // 11. februar 2015 Petter Hafskjold, Sjefsarkitekt NAV IKT
 • 3. NAV, 28.02.2016 Side 3 Kort om NAV 400 mrd. kr./år 456 kontorer 19 000 ansatte 52 stønadsordninger Totalt 175 systemer
 • 4. NAV, 28.02.2016 Side 4 Systemanalysen skal både vurdere teknisk kvalitet og funksjonell egnethet Systemfokus Fokus på funksjonell støtte Funksjon1 Funksjon2 Vurdere IKT-systemenes tekniske kvalitet Vurdere hvor god funksjonell støtte IKT- systemene gir Vurdere kvalitet på den forretningsfunksjonen som leveres Forretningsfunksjon Forretningsfokus
 • 5. NAV, 28.02.2016 Side 5 Vurdering av de forskjellige lagene i arkitekturen Applikasjon Vurdering av teknisk kvalitet Applikasjons- tjeneste Vurdering av funksjonell egnethet Forretnings- funksjon Vurdering av funksjonenes kvalitet Forretning Applikasjoner (IT-støtte)
 • 6. NAV, 28.02.2016 Side 6 Helhetlig modell med forretning og IKT Forretning Applikasjoner (IT-støtte) • ArchiMate som notasjon • Sentrert rundt prosess • Bruker «referanseprosess» for vurdering, ikke «reell prosess»
 • 8. NAV, 28.02.2016 Side 8 Teknisk kvalitet – metode fra 2012 Kvalitetskriterie Vurdering Totalvurdering Løsningen har begrenset funksjonalitet som er aktuelt å viderefør aktuelle må videreutvikles i stor grad før eventuelt gjenbruk (innk 1 Økonomi Løsningen har akseptabel forvaltningskostnad. 2 Funksjonalitet og arkitektur Til dels akseptabel funksjonalitet for dagens saksbehandling. Kan endringer eller tillegg (for eksempel kopiere ut data som selvbetje åpningstid). Brukergrensesnittet dekker ikke dagens krav. 3 Informasjonsbehandling og datalagring Akseptabel datakvalitet og bruk av fellesløsning for arkiv, samt e sentrale data som for eksempel selve kravskjema gir noe dårlig da databaser på en del områder gir til dels dårlig datakvalitet og vans 4 Sikkerhet Akseptabel sikkerhet, men for stor grad av manuelle rutiner for å med ATK. Er ikke knyttet til ny felles tilgangsadministrasjon. 5 Teknologi Infotrygd er en stormaskinløsning med Cobol, DB2 og DL/1. Hov framover, men er ikke i tråd med NAVs valg av framtidig teknisk 6 Endringsevne Enkelte mindre funksjonelle endringer krever omfattende program Dette er særlig pga binding til lokale enheter (TK-binding) og opp regioner. 7 Forvaltbarhet Løsningen forvaltes og driftes iht kontrakt og det er få feilsituasjo ID Beskrivelse God Middels Dårlig K.1 Økonomi Lisenskostnad Lisensmodell Fri bruk eller virksomhetsmodell Per bruker, cpu Store hopp i modellen Markedssituasjon Mange leverandører Få leverandører En eller ingen leverandører Forvaltningskostnad K.2 Funksjonalitet Funksjonalitet Selvbetjening Kan inngå i selvbetjeningsløsning. Kan inngå med begrensede tilpasninger Kan ikke inngå eller krever store endringer eller investeringer. Universell tilgjengelighet Er utformet ift universell tilgjengelighet. Kan tilpasses med begrensede investeringer Kan ikke tipasses eller krever store endringer eller investeringer. Automatiseringsgrad Høy Middels Lav Elektronisk samhandling Bruker eller kan enkelt bruke elektronisk samhandling. Kan bruke elektronisk samhandling med begrensede tilpasninger. Kan ikke bruke eller krever store endringer eller investeringer. Økonomireglement Oppfyller økonomireglementet. Mindre anmerkninger som kan møtes med begrensesde tilpasninger. Møter ikke økonomireglementet og krever store endringer. Tilgjengelighet / åpningstid Normalt 24/7 Utvidet åpningstid, men noe nedetid ifm nattbatch. Problemer med tilgjengelighet. Ytelse Ingen ytelsesproblemer Ytelsesproblemer som kan håndteres og reduseres. Ytelsesproblemer som skaper problemer og som er vanskelig å fjerne. Kvalitativ vurdering basert på funksjonalitet og pris i forhold til markedet og om det finnes reele åpen kildekode-løsninger. Kvalitativ vurdering basert på brukernes behov. Kvalitativ vurdering som delvis bygger på vurderingene under knyttet til endringsevne og forvaltbarhet. 44 spørsmål innen 7 områder Vurdering applikasjon Begrunnelse for konklusjon Områdevurdering Svar Kommentarer til områdevurdering Infotrygd Løsningen har begrenset funksjonalitet som må videreutvikles før evt gjenbruk. Det er ressurskrevende å gjøre endringer og teknologien vil på sikt være ute av markedet. Lisenskostnad Nei Lisensmodell Nei Markedssituasjon Mange kan levere kompetanse overordnet. Noen få områder som er vanskeligere å dekkeFlere leverandører kan gjøre forvaltning Forvaltningskostnad Grønn 7 mill per år. Relativt rimelig drift/vedlikehold, men lite endrings Funksjonalitet Gul / vurdere per rutine Akseptabelt på sentral funksjonalitet, lite brukervennlig. Selvbetjening Rød Lite bruk, teknisk mulig og noen grensesnitt til selvbetj. Ytelsesutfordring? Universell utforming Rød Brukergr.snit… Automatiseringsgrad Per rutine/gruppe Elektronisk samhandling Gul Filoverføring med andre i Nav, ikke direkte ut selv. Det er synkron overføring vha. MQ eller bussen der det er behov. Gosys, Arena, Pesys. Økonomireglement Per rutine/gruppe Barnetrygd, kontaktstøtte og gravferd er grønne (SR). Tilgjengelighet / åpningstid Gul Batch-vindu er fra 20-07 og helger (åpent noen lørdager/helger) Ytelse Grønn Økonomi Akseptabel forvaltningskostnad og konkurranse i markedet. Til dels akseptabel funksjonalitet for dagens saksbehandling. Kan ikke inngå i selvbetjening uten større endringer eller tillegg (for eksempel kopiere ut data som selvbetjening slår opp mot for å få ytelse og åpningstid) Funksjonalitet Systemer i alle 12 porteføljer vurdert Områdene som vurderes: 1. Økonomi 2. Funksjonalitet 3. Informasjonsbehandling og datalagring 4. Sikkerhet 5. Teknologi 6. Endringsevne 7. Forvaltbarhet
 • 9. NAV, 28.02.2016 Side 9 Vurdering av teknisk kvalitet
 • 10. NAV, 28.02.2016 Side 10 Vurdering teknisk kvalitet  Metoden fra 2012 er videreført, vil bli justert noe på sikt  Skala er utvidet fra 3 til 5 nivåer for å få mer nyanserte vurderinger Vurdering Beskrivelse 5 Meget god Applikasjonen har generelt god teknisk kvalitet, endringsevne og tilgjengelighet. Applikasjonen god datakvalitet og ingen sikkerhetsmangler. Foretrukken teknologi. 4 God Applikasjonen har generelt god teknisk kvalitet, men noen mindre mangler. 3 Akseptabelt Applikasjonen har akseptable teknisk kvalitet, men det er behov for å utbedre mangler. 2 Store mangler Applikasjonen har store mangler som krever omfattende endringer for å utbedre. 1 Dårlig Applikasjonen har svært store mangler eller benytter teknologi som må erstattes. Det er i liten grad mulig å forbedre applikasjonen.
 • 11. NAV, 28.02.2016 Side 11 Innhold Innledning Teknisk kvalitet Funksjonell egnethet Oppsummering
 • 12. NAV, 28.02.2016 Side 12 Identifisert overordnede prosessteg og funksjoner som er vurdert i fire dimensjoner Søknad Mottak Fakta- inn- henting Innsyn Saks- beh. Veiledning Oppgaver  Funksjonell støtte – Hvor god er funksjonaliteten? – Støttes manuell behandling? – Støttes automatisk behandling?  Brukskvalitet – Hvor brukervennlig er løsningen? – Lett å lære? – Dokumentasjon? – Prosesstøtte?  Etterlevelse (Compliance) – Økonomireglement? – Personvern? – Forvaltningslov? – Riktige regler implementert? – Kontroll av etterlevelse (auditing)?  Gevinstpotensial – Hva er effekt av forbedret systemstøtte? Innbygger Saks- behandler
 • 13. NAV, 28.02.2016 Side 13 Vurderingsskala Vurdering Beskrivelse 5 Meget godt egnet Det er meget god funksjonell støtte til funksjonen og det er ikke identifisert behov for endringer eller utvidelse av funksjonen for å støtte fremtidige behov. 4 God egnet Dagens behov støttes godt, men det kan være behov for å endre eller utvide funksjonen for å støtte fremtidige behov. 3 Akseptabelt Dagens systemstøtte er akseptabel, men det er behov for forbedringer. 2 Store mangler Dagens systemstøtte er mangelfull og det bør iverksettes tiltak 1 Ikke akseptabel Dagens systemstøtte er ikke akseptabel (f.eks. sikkerhetsbrudd, store kvalitetsutfordringer, dagens volum kan ikke håndteres) og det er behov for strakstiltak for å forbedre systemstøtten.
 • 14. NAV, 28.02.2016 Side 14 Vurdering av de enkelte prosessene
 • 15. NAV, 28.02.2016 Side 15 Eksempel på detaljert modell og vurdering
 • 16. NAV, 28.02.2016 Side 16 Foreldrepenger Eksempel på modell og vurdering
 • 17. NAV, 28.02.2016 Side 17 Vurdering funksjonell egnethet
 • 18. NAV, 28.02.2016 Side 18 Innhold Innledning Teknisk kvalitet Funksjonell egnethet Oppsummering
 • 19. NAV, 28.02.2016 Side 19 Oppsummering  Ta utgangspunkt i ISO 25010 – Produktkvalitet * * NAVs modell har to tilleggsdimensjoner, etterlevelse og informasjonsforvaltning
 • 20. NAV, 28.02.2016 Side 20 Oppsummering  Ta utgangspunkt i ISO 25010 – Produktkvalitet  Teknisk kvalitet – Etabler klare kriterier – Bedre med for mange enn for få spørsmål / områder  Funksjonell egnethet – Enkle prosessmodeller er tilstrekkelig – Etabler klare kriterier  Gjennomfør intervjuer for å samle inn informasjon – Unngår misforståelser – Lærer mye om de enkelte systemene og organisasjonens forretningsprosesser – Organisasjonens modenhet innen modellering øker – Dokumenter kommentarer som kan være nyttig i senere vurderinger  Start med en «god nok» modell og juster etter hvert