Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Syllable and Word stress.pptx

  1. Study with Ms. Trinh
  2. • Âm tiết (Syllable) • Là một từ, hoặc là một bộ phận của một từ, bao gồm ít nhất một âm nguyên âm. • Đây là đơn vị nhỏ nhất của lời nói. • Mỗi từ đều được cấu tạo từ các âm tiết. Example: candy - 2 syllables house - 1 syllable fish father university hungry 1 syllable 2 syllables 5 syllables 2 syllable
  3. Game 3 Game 2 Game 1 tomorrow Saturday afternoon alone confident 4 3 1 2 3 beautifully amazing good purpose attention 3 3 3 2 3 2 1 2 1 2 Christmas school Gorgeous nice allow
  4. Word Stress là sự nhấn mạnh một âm tiết nhất định nào đấy trong một từ. • Khi đọc đến âm tiết này thì lực phát âm sẽ được nâng cao hoặc kéo dài ra hơn các âm tiết khác. • Nếu từ chỉ có 1 syllable thì không nhấn, từ 2 syllables trở lên mới cần nhấn âm. Example: banana /bəˈnænə/ person /ˈpɜːrsn/ beautiful /ˈbjuːtɪfl/ information /ˌɪnfərˈmeɪʃn/
  5. CHỌN ÂM TIẾT ĐƯỢC NHẤN MẠNH alone Saturday tomorrow afternoon winter hurry beautiful eleven /əˈləʊn/ /ˈsætərdeɪ/ /təˈmɑːrəʊ/ /ˌæftərˈnuːn/ /ˈwɪntər/ /ˈhɜːri/ /ˈbjuːtɪfl/ /ɪˈlevn/
  6. tomorrow midday Vietnam thirteen April holiday English winter Vietnamese morning seventeen education tomorrow midday Vietnam thirteen Âm 1 Âm 2 Âm 3 Âm 4 April holiday English winter morning Vietnamese education seventeen X
  7. A: When do you begin your holiday? B: On the thirtieth of August. A: That's next Saturday! B: We're leaving in the afternoon. A: When are you coming back? B: Sunday September the sixteenth. A: Wow. That sounds fantastic! GẠCH CHÂN NHỮNG TỪ CÓ 2 SYLLABLES TRỞ LÊN begin holiday thirtieth August Saturday leaving afternoon coming Sunday September sixteenth fantastic
  8. A: wɛn duː juː bɪˈgɪn jɔː ˈhɒlədeɪ? B: ɒn ðə ˈθɜːtɪəθ ɒv ˈɔːgəst. A: ðæts nɛkst ˈsætədeɪ! B: wɪə ˈliːvɪŋ ɪn ði ˈɑːftəˈnuːn. A: wɛn ɑː juː ˈkʌmɪŋ bæk? B: ˈsʌndeɪ sɛpˈtɛmbə ðə ˈsɪksˈtiːnθ. A: waʊ. ðæt saʊndz fænˈtæstɪk! DỰA VÀO CÁC ÂM IPA, HÃY ĐỌC ĐOẠN HỘI THOẠI DƯỚI
Publicité