Qt035

P
më ®Çu 
I. Môc ®Ých nghiªn cøu 
BÊt ®éng s¶n (B§S) g¾n liÒn víi cuéc sèng cña mäi thμnh viªn trong 
x· héi. Cïng víi thÞ trêng vèn, thÞ trêng lao ®éng thÞ trêng B§S lμ mét 
trong nh÷ng thÞ trêng ®Çu vμo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ThÞ trêng B§S lμ 
mét trong nh÷ng thÞ trêng quan träng cña nÒn kinh tÕ. Víi m« h×nh kinh 
tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cña níc ta tríc ®©y thÞ trêng nμy cha ph¸t triÓn. 
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu thμnh 
phÇn theo ®Þnh híng XHCN cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc nh÷ng n¨m võa 
qua, thÞ trêng B§S níc ta ®· ®ang h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn víi tèc ®é 
nhanh vμ hÕt søc phøc t¹p. 
NÒn kinh tÕ níc ta trong nh÷ng n¨m qua ®· chÊm døt ®îc t×nh tr¹ng 
suy tho¸i, ph¸t triÓn t¬ng ®èi toμn diÖn vμ liªn tôc t¨ng trëng víi nhÞp ®é 
cao. Tõ n¨m 1986 nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp 
trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi cã sù 
®iÒu chØnh cña Nhμ níc, nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn ®ang ®îc h×nh 
thμnh râ nÐt. NÒn kinh tÕ níc ta ®îc chuyÓn ®æi mét bíc theo híng khai 
th¸c kh¶ n¨ng ®Çu t vμ ph¸t triÓn toμn diÖn x· héi, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ x· 
héi lμm tiªu chuÈn chän ph¬ng híng hiÖu qu¶ quy m« ®Çu t. 
Thñ ®« Hμ Néi vμ thμnh phè Hå ChÝ Minh lμ n¬i tËp trung nhiÒu 
®iÒu kiÖn u viÖt thu hót vèn ®Çu t cña c¶ níc vμ quèc tÕ nh»m ph¸t huy 
m¹nh mÏ vai trß trung t©m kinh tÕ v¨n ho¸ khoa häc kü thuËt ®Çu mèi ph¸t 
triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i, liªn kÕt thóc ®Èy vμ l«i kÐo c¸c vïng kh¸c ph¸t 
triÓn. §Ó t¨ng cêng ®Çu t t¹i c¸c vïng ®« thÞ trªn vμ c¸c khu c«ng nghiÖp 
Nhμ níc cÇn quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch u tiªn vμ luËt ph¸p 
nh»m b¶o hé quyÒn lîi hîp ph¸p vμ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña chñ ®Çu t 
h×nh thμnh ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng hμng ho¸, dÞch vô, søc lao ®éng, 
vèn, kü thuËt c«ng nghÖ trong ®ã næi bËt lªn lμ thÞ trêng B§S. 
1
Thùc tÕ cho thÊy nÕu ®Çu t vμ ph¸t triÓn ®óng møc th× thÞ trêng 
B§S sÏ r¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ to lín: 
 Kinh doanh B§S t¹o ra lîi nhuËn lín v× vËy dÔ dμng hÊp dÉn vèn 
®Çu t vμ B§S nhÊt lμ vèn níc ngoμi vμ vèn tÝch luü cña c¸c tÇng 
líp d©n c 
 Nhμ níc sÏ t¨ng nguån thu, ®ång thêi qu¶n lý tèt tμi nguyªn ®Êt 
 ThÞ trêng B§S díi sù qu¶n lý vμ ®iÒu chØnh cña Nhμ níc sÏ ph¸t 
triÓn lμnh m¹nh, hiÖn tîng kinh doanh ngÇm ®ù¬c xo¸ bá 
 Nhμ ë vμ ®Êt ë lμ lÜnh vùc quan träng chøa ®ùng c¸c yÕu tè 
kinh tÕ – x· héi – chÝnh trÞ, do vËy qu¶n lý vμ ph¸t triÓn ®óng 
møc thÞ trêng B§S sÏ kÐo theo nhiÒu yÕu tè kh¸c nh: sö dông 
®Êt ®óng môc ®Ých tr¸nh l·ng phÝ ®Êt, t¹o ®îc chç ë cho nh©n 
d©n, ®¶m b¶o chÝnh s¸ch quy ho¹ch cña Nhμ níc… 
Tuy nhiªn hiÖn nay do t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ trêng, do biÖn ph¸p 
qu¶n lý cßn yÕu kÐm thiÕu ®ång bé nªn thÞ trêng B§S ë níc ta h×nh 
thμnh tù ph¸t thiÕu tæ chøc ngoμi tÇm qu¶n lý. T×nh h×nh ph¸t triÓn cña 
thÞ trêng B§S cha lμnh m¹nh ¶nh hëng lín tíi sù ph¸t triÓn n«ng th«n vμ 
®« thÞ theo quy ho¹ch g©y thÊt thu cho ng©n s¸ch nhμ níc vμ ¶nh hëng 
kh«ng nhá tíi t©m lý ngêi d©n. Nh÷ng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng 
thÓ hiÖn râ ë nh÷ng ®iÓm sau: 
 Tû lÖ giao dÞch phi chÝnh thøc cao. ThÞ trêng “ngÇm” ph¸t triÓn 
m¹nh n¹n ®Çu c¬ ®Êt ®ai g©y hçn lo¹n thÞ trêng. 
 MÊt c©n b»ng cung cÇu do nhu cÇu cña ngêi d©n t¨ng nhanh. 
 ThÞ trêng nãng l¹nh bÊt thêng, gÝa c¶ dÔ biÕn ®éng. 
 Th«ng tin vÒ thÞ trêng kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu minh b¹ch vμ khã 
tiÕp cËn nªn xuÊt hiÖn nhiÒu “cß måi” ®Êt ®ai nhμ ë. 
 Quy tr×nh mua b¸n phøc t¹p qua nhiÒu kh©u trung gian kh«ng 
cÇn thiÕt, tèn nhiÒu thêi gian, chi phÝ giao dÞch cao. 
2
 Cßn tån t¹i c¬ chÕ bao cÊp, cßn cã sù ph©n biÖt kh«ng cÇn 
thiÕt gi÷a quèc doanh, ngoμi quèc doanh, gi÷a trong níc vμ ngoμi 
níc trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch, trong qu¶n lý ®iÒu hμnh cña bé 
m¸y Nhμ níc vÒ lÜnh vùc B§S vμ thÞ trêng B§S. 
Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï Nhμ níc ®· tËp trung nhiÒu søc lùc vμ 
tiÒn cña nh»m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn nhng thùc tÕ ®©y vÉn lμ vÊn ®Ò 
cßn nhiÒu bÕ t¾c cÇn kh¾c phôc vμ gi¶i quýªt. §iÒu nμy lu«n thóc ®Èy 
c¸c nhμ qu¶n lý ph¶i nhanh chãng t×m ra c¸c biÖn ph¸p hç trî nh»m qu¶n 
lý vμ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng B§S. 
II. §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu 
ThÞ trêng B§S lμ thÞ trêng réng lín bao gåm thÞ trêng ®Êt vμ thÞ tr-êng 
nhμ ®Êt. Trong ph¹m vi cña ®Ò tμi tèt nghiÖp chØ ®i vμo ph©n tÝch 
mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy thÞ trêng B§S nhμ ®Êt. 
Trong thÞ trêng nhμ ®Êt còng ph©n thμnh nhiÒu lo¹i theo tõng ph¹m 
vi nh. Theo yÕu tè sö dông ph©n ra thμnh: thÞ trêng nhμ ë, thÞ trêng 
kh¸ch s¹n, thÞ trêng v¨n phßng, thÞ trêng c«ng nghiÖp. Theo khu vùc ®Þa 
lý cã thÞ trêng nhμ ®Êt ë c¸c ®« thÞ, thÞ trêng nhμ ®Êt ë n«ng th«n, thÞ 
trêng nhμ ®Êt ë c¸c ®« thÞ lín…Ngoμi ra cßn nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c sÏ 
®îc ®Ò cËp kü trong phÇn sau. 
Do thêi gian cã h¹n còng nh tr×nh ®é cßn h¹n chÕ ®å ¸n tèt nghiÖp 
chØ ®i s©u vμo thÞ trêng nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi, n¬i mμ thÞ trêng B§S ph¸t 
triÓn t¬ng ®èi sím vμ còng t¬ng ®èi phøc t¹p thu hót sù quan t©m cña c¸c 
nhμ qu¶n lý vμ cã ¶nh hëng s©u s¾c tíi nÒn kinh tÕ. 
§èi tîng nghiªn cøu cña khoa häc thÞ trêng nhμ ®Êt lμ nghiªn cøu c¸c 
yÕu tè c¬ b¶n cña thÞ trêng nhμ ®Êt nh: cung, cÇu, gi¸ c¶ nhμ ®Êt vμ 
mèi quan hÖ gi÷a chóng ®ång thêi nghiªn cøu c¸c nguyªn t¾c, ph¬ng 
3
ph¸p ®Þnh gi¸ nhμ ®Êt còng nh sù t¸c ®éng cña Nhμ níc ®èi víi lo¹i thÞ tr-êng 
nμy nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt ®¹t hiÖu qu¶ cao. 
§Ó n¾m ®îc néi dung cña khoa häc thÞ trêng nhμ ®Êt cÇn ph¶i trang 
bÞ kiÕn thøc cña nhiÒu khoa häc kh¸c cã liªn quan nh: qu¶n lý nhμ níc vÒ 
®Êt ®ai vμ nhμ ë, kinh tÕ tμi nguyªn ®Êt, kinh tÕ ®« thÞ, kinh tÕ n«ng 
th«n, quy ho¹ch ®Êt ®ai, kinh tÕ x©y dùng… 
C¸c ph¬ng ph¸p dïng ®Ó nghiªn cøu lμ: ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng 
hîp, ph¬ng ph¸p hÖ thèng, ph¬ng ph¸p thèng kª, ph¬ng ph¸p to¸n häc, ph- 
¬ng ph¸p tæng kÕt thùc tiÔn ®Ó lμm s¸ng tá phong phó thªm nh÷ng vÊn 
®Ò vÒ lý luËn. 
III Néi dung cña ®å ¸n tèt nghiÖp 
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò vÒ thÞ trêng B§S 
I. Kh¸i niÖm B§S 
II. Kh¸i niÖm thÞ trêng B§S 
1. Kh¸i niÖm 
2. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ trêng B§S 
3. Ph©n lo¹i thÞ trêng B§S 
III. Kh¸i qu¸t vÒ thÞ trêng nhμ ®Êt 
1. Kh¸i niÖm thÞ trêng nhμ ®Êt. 
2. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng nhμ ®Êt. 
3. VÞ trÝ cña thÞ trêng nhμ ®Êt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi 
I. Nh÷ng mÆt ®îc cña viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt 
II. Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm trong ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt vμ hËu 
qu¶ 
4
III. Nguyªn nh©n cña nh÷ng yÕu kÐm trªn 
Ch¬ng III. Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy thÞ trêng nhμ ®Êt 
A. Mét sè kinh nghiÖm qu¶n lý thÞ trêng B§S – nhμ ®Êt t¹i mét sè níc 
trªn thÕ giíi vμ bμi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam. 
I. Mét sè kinh nghiÖm qu¶n lý thÞ trêng B§S – nhμ ®Êt t¹i mét sè n-íc. 
II. C¸c bμi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam 
B. Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng Nhμ ®Êt t¹i Hμ 
Néi 
I. Nhãm c¸c ph¬ng ph¸p chung vÒ ph¸p lý, tμi chÝnh 
II. BiÖn ph¸p ®æi míi c«ng t¸c quy ho¹ch, x©y dùng quy ho¹ch, kÕ 
ho¹ch tæng thÓ vÒ ph¸t triÓn c¸c vïng vμ sö dông ®Êt ®ai cã hiÖu 
qu¶ ®¸p øng c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi ®Êt níc. 
III. BiÖn ph¸p t¹o lËp vμ ph¸t triÓn thÞ trêng hμng ho¸ cho thÞ trêng 
nhμ ®Êt 
IV. BiÖn ph¸p x©y dùng n¨ng lùc thÓ chÕ vμ tæ chøc tham gia thÞ tr-êng 
nhμ ®Êt 
V. Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng b»ng viÖc sö dông c¸c biÖn 
ph¸p tμi chÝnh 
VI. BiÖn ph¸p t¨ng cêng hiÖu qu¶ vμ n¨ng lùc qu¶n lý nhμ níc ®èi víi 
thÞ trêng nhμ ®Êt 
VII. BiÖn ph¸p tæ chøc cung cÊp th«ng tin cho thÞ trêng nhμ ®Êt 
VIII. øng dông c¸c biÖn ph¸p tin häc ®Ó gãp phÇn qu¶n lý thÞ trêng 
nhμ ®Êt 
5
Ch¬ng I 
Mét sè vÊn ®Ò vÒ 
bÊt ®éng s¶n vμ thÞ trêng bÊt ®éng s¶n. 
I.Kh¸i niÖm vÒ bÊt ®éng s¶n (B§S) 
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i, tμi s¶n ®· ®îc chia thμnh “ 
bÊt ®éng s¶n” vμ “ ®éng s¶n”. Sù ph©n lo¹i nμy cã nguån gèc tõ luËt cæ 
La M·, theo ®ã B§S kh«ng chØ lμ ®Êt ®ai, cña c¶i trong lßng ®Êt mμ cßn 
lμ nh÷ng g× ®îc t¹o ra do søc lao ®éng cña con ngêi trªn m¶nh ®Êt. 
Ph¸p luËt cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®Òu tiÕp nhËn c¸ch ph©n lo¹i tμi 
s¶n nh trªn, ®Òu thèng nhÊt ë chç coi B§S gåm ®Êt ®ai vμ nh÷ng tμi s¶n 
g¾n liÒn víi ®Êt ®ai. Tuy nhiªn, hÖ thèng ph¸p luËt cña mçi níc còng cã 
nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng thÓ hiÖn ë quan ®iÓm ph©n lo¹i vμ tiªu chÝ 
6
ph©n lo¹i, t¹o ra c¸i gäi lμ “khu vùc gi¸p ranh gi÷a hai kh¸i niÖm B§S vμ 
®éng s¶n”. 
HÇu hÕt c¸c níc ®Òu coi B§S lμ ®Êt ®ai vμ nh÷ng tμi s¶n cã liªn quan 
®Õn ®Êt ®ai, kh«ng t¸ch rêi víi ®Êt ®ai, ®îc x¸c ®Þnh bëi vÞ trÝ ®Þa lý 
cña ®Êt (Ph¸p, NhËt, §øc…), nhng cã níc (Nga) quy ®Þnh cô thÓ B§S lμ 
“m¶nh ®Êt” chø kh«ng ph¶i lμ ®Êt ®ai nãi chung. 
Tuy nhiªn cã níc l¹i cã quan niÖm kh¸c vÒ nh÷ng tμi s¶n “ g¾n liÒn” víi 
nh÷ng ®Êt ®ai ®îc coi lμ B§S. §iÒu 520 LuËt d©n sù Ph¸p quy ®Þnh 
nh÷ng “mïa mμng cha gÆt, tr¸i c©y cha bøt khái c©y lμ B§S, nÕu bøt khái 
c©y ®îc coi lμ ®éng s¶n. T¬ng tù, quy ®Þnh nμy còng ®îc thÓ hiÖn ë 
LuËt d©n sù NhËt B¶n, LuËt d©n sù B¾c Kú vμ Sμi Gßn cò. Trong khi ®ã 
®iÒu 100 LuËt d©n sù Th¸i Lan quy ®Þnh: “B§S lμ ®Êt ®ai vμ nh÷ng vËt 
g¾n liÒn víi ®Êt ®ai hoÆc hîp thμnh mét hÖ thèng nhÊt víi ®Êt ®ai vμ 
c¸c tμi s¶n g¾n víi viÖc së h÷u ®Êt”. LuËt d©n sù §øc ®a ra kh¸i niÖm 
B§S bao gåm ®Êt ®ai vμ c¸c tμi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt. 
Theo Mc Kenzie and Betts. 1996.trang 3: “B§S bao gåm ®Êt ®ai vμ 
nh÷ng tμi s¶n kh«ng di dêi ®îc ®îc quy ®Þnh bëi ph¸p luËt”. 
HiÖn nay cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ B§S, cã thÓ cã ba kh¸i 
niÖm nh sau: 
Kh¸i niÖm 1: B§S lμ ®Êt, cïng víi nhμ vμ c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c trªn ®Êt 
§©y lμ kh¸i niÖm cha ®ñ bëi kh«ng quy ®Þnh râ c¸c ph¬ng tiÖn trªn 
®Êt nh thÕ nμo th× ®îc coi lμ B§S. 
Kh¸i niÖm 2: B§S lμ 
1, §Êt 
2, Nhμ vμ c¸c c«ng tr×nh kh¸c x©y trªn ®Êt 
Kh¸i niÖm nμy kh¸c c¸c kh¸i niÖm trªn ë chç: coi nh÷ng vËt kh«ng di 
dêi ®îc lμ B§S, cã hai thø kh«ng di dêi ®îc ®ã lμ ®Êt vμ nhμ. 
7
Kh¸i niÖm nμy t¸ch nhμ khái ®Êt. 
Kh¸i niÖm 3: Theo ®iÒu 181 Bé luËt d©n sù (n¨m 1995) B§S lμ tμi s¶n 
kh«ng di dêi ®îc bao gåm: 
- §Êt 
- Nhμ ë, c«ng tr×nh x©y dùng g¾n liÒn víi ®Êt kÓ c¶ tμi s¶n x©y 
dùng g¾n liÒn víi nhμ ë 
- C¸c tμi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt 
- C¸c tμi s¶n kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh 
Kh¸i niÖm thø 3 cã u ®iÓm: 
- Mét lμ: B§S lμ tμi s¶n kh«ng thÓ di dêi ®îc, yÕu tè kh«ng thÓ di dêi 
®îc nh lμ yÕu tè sè 1. 
- Hai lμ: KÓ thø tù c¸c yÕu tè kh«ng di dêi ®îc nh: nhμ x©y trªn ®Êt, 
vËt x©y dùng g¾n liÒn víi nhμ ngoμi ra cßn cã c¸c tμi s¶n cè ®Þnh kh¸c 
do ph¸p luËt quy ®Þnh bëi v×: trong B§S th× cã tμi s¶n cè ®Þnh. ë ®©y 
kh«ng kÓ tμi s¶n cè ®Þnh nãi chung theo nghÜa trong kÕ to¸n (tμu thuû, 
m¸y bay, m¸y mãc thiÕt bÞ…) lμ vËt cã thÓ di dêi ®ù¬c tuy nhiªn kh«ng 
ph¶i lμ B§S. B§S chØ bao gåm nh÷ng tμi s¶n cè ®Þnh g¾n liÒn víi nhμ 
mμ th«i. 
Nãi chung B§S lμ ®Êt vμ c¸c c«ng tr×nh vËt kiÕn tróc ®· x©y dùng trªn 
®ã. 
C¸c kh¸i niÖm vÒ B§S 
8 
Kh¸i niÖm 1 
B§S lμ ®Êt, 
cïng víi nhμ 
vμ c¸c ph- 
¬ng tiÖn 
kh¸c trªn 
®Êt 
Kh¸i niÖm 2 
B§S lμ: 
- §Êt, 
- Nhμ vμ c¸c 
c«ng tr×nh 
kh¸c x©y 
trªn ®Êt 
Kh¸i niÖm 3 
B§S lμ tμi s¶n kh«ng di dêi ®îc bao 
gåm: 
- §Êt; 
- Nhμ ë, c«ng tr×nh x©y dùng g¾n 
liÒn víi ®Êt kÓ c¶ tμi s¶n x©y 
dùng g¾n liÒn víi nhμ ë; 
- C¸c tμi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt; 
- C¸c tμi s¶n kh¸c do ph¸p luËt 
quy ®Þnh
II. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng bÊt ®éng s¶n 
1. Kh¸i niÖm 
Tõ khi thùc hiÖn chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung 
sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa (1986), ViÖt Nam 
®· nç lùc x©y dùng vμ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c yÕu tè cña kinh tÕ thÞ tr-êng. 
§Õn nay vÒ c¬ b¶n chóng ta ®· h×nh thμnh ®Çy ®ñ c¸c bé phËn cña 
kinh tÕ thÞ trêng, trong ®ã mét sè thÞ trêng ®· ph¸t triÓn kh¸ nh thÞ trêng 
c¸c s¶n phÈm ®Çu ra, nhÊt lμ thÞ trêng hμng ho¸ vμ mét sè s¶n phÈm 
phôc vô. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c thÞ trêng s¶n phÈm ®Çu vμo cã ý nghÜa 
quan träng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh thÞ trêng vèn 
thÞ trêng lao ®éng ®Æc biÖt lμ thÞ trêng B§S l¹i míi chØ trong giai ®o¹n 
ban ®Çu h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn. 
Cã thÓ thÊy r»ng b¶n th©n thÞ trêng B§S kh«ng tù dng mμ cã, nã phô 
thuéc vμo yÕu tè khi nμo B§S ®îc coi lμ hμng ho¸, ®îc trao ®æi, mua, b¸n, 
cho thuª, chuyÓn nhîng v.v… Nãi chung lμ ho¹t ®éng kinh doanh B§S. 
HiÖn nay quan niÖm vÒ thÞ trêng B§S còng ®ang ®ù¬c tranh luËn vμ 
næi lªn mét sè ý kiÕn nh sau: 
Kh¸i niÖm 1: ThÞ trêng B§S lμ thÞ trêng cña ho¹t ®éng mua b¸n, trao 
®æi, cho thuª, thÕ chÊp, chuyÓn nhîng quyÓn sö dông B§S theo quy 
luËt cña thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc. 
9
Kh¸i niÖm 2: ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n lμ tæng hoμ c¸c giao dÞch d©n 
sù vÒ B§S t¹i mét ®Þa bμn nhÊt ®Þnh, trong thêi gian nhÊt ®Þnh. 
Kh¸i niÖm 3: ThÞ trêng B§S lμ tæ chøc c¸c quyÒn cã liªn quan ®Õn 
®Êt sao cho chóng cã thÓ trao ®æi gi¸ trÞ gi÷a c¸c c¸ nh©n hoÆc thùc 
thÓ. C¸c quyÒn nμy ®éc lËp víi c¸c ®Æc tÝnh vËt chÊt mμ thêng ®îc gäi 
lμ ®Êt. 
§Þnh nghÜa thø ba nμy nghiªng vÒ thÞ trêng bÊt ®éng s¶n lμ mét m« 
h×nh, mét tæ chøc ®Ó c¸c quyÒn cã liªn quan ®Õn ®Êt ®îc thùc hiÖn 
mét c¸ch ®éc lËp. Tuy r»ng tÝnh kh¸ch quan cña thÞ trêng B§S lμ quan 
hÖ giao dÞch mua b¸n B§S theo quy luËt ®Æc thï cña thÞ trêng gi¸ trÞ 
nhng vÒ chñ quan lμ sù giao dÞch ®ã ph¶i ®îc tæ chøc theo mét ý ®å 
nhÊt ®Þnh. 
Cã thÓ m« t¶ thÞ trêng B§S theo m« h×nh sau: 
10
Qu¶n lý nhμ níc 
- Quy luËt cung 
cÇu 
- Khan hiÕm 
- C¹nh tranh 
- §éc quyÒn 
- Lîi nhuËn 
- ……… 
Do quan niÖm kh¸c nhau vÒ hμng ho¸ B§S vμ ph¹m vi thÞ trêng nªn cã 
mét sè quan niÖm kh¸c nhau vÒ thÞ trêng B§S. 
 Cã ý kiÕn cho r»ng thÞ trêng B§S vμ thÞ trêng ®Êt ®ai lμ mét bëi 
v× tμi s¶n lμ nhμ, c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i g¾n víi ®Êt ®ai míi trë 
thμnh B§S ®îc. Do ®ã ®Êt ®ai b¶n th©n nã lμ B§S ®ång thêi lμ yÕu 
tè ®Çu tiªn cña bÊt kú B§S nμo kh¸c. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, thÞ tr-êng 
®Êt ®ai chØ lμ mét bé phËn cña thÞ trêng B§S vμ hμng ho¸ 
®Êt ®ai chØ lμ mét bé phËn cña hμng ho¸ B§S. 
 Trªn thùc tÕ, cã mét sè ngêi cho r»ng thÞ trêng BDS lμ thÞ trêng 
nhμ ®Êt (thÞ trêng ®Þa èc). Quan niÖm nμy kh¸ phæ biÕn ë nø¬c 
ta v× cho r»ng chØ cã nhμ ®Êt míi mang ra mua b¸n chuyÓn nhîng 
trªn thÞ trêng. Còng gièng nh quan niÖm trªn B§S nhμ ®Êt chØ lμ 
11 
Quy 
luËt 
®Æc 
thï 
B§S 
Quy 
luËt 
gi¸ 
trÞ 
Lîi 
Ých 
Ngêi 
së 
h÷u 
Ngêi 
sö 
dông 
Ng-êimua 
Ngêi 
b¸n 
Gi¸ 
®Êt 
Quan hÖ quèc tÕ 
héi nhËp 
Gi¸ 
®Êt
mét bé phËn cña hμng ho¸ B§S trªn thÞ trêng. V× vËy quan niÖm 
nμy lμ kh«ng ®Çy ®ñ. 
 Mét quan niÖm kh¸ phæ biÕn kh¸c cho r»ng thÞ trêng B§S lμ ho¹t 
®éng mua b¸n, trao ®æi, cho thuª, thÕ chÊp, chuyÓn dÞch quyÒn 
së h÷u (quyÒn sö dông) B§S theo quy luËt thÞ trêng. Kh¸i niÖm nμy 
ph¶n ¸nh trùc diÖn c¸c ho¹t ®éng cña thÞ trêng cô thÓ. Kh¸i niÖm 
nμy dÔ lμm ngêi ta nhËn biÕt ph¹m vi vμ néi dung cña thÞ trêng 
B§S h¬n lμ kh¸i niÖm cã tÝnh kh¸i qu¸t. Còng cã ý kiÕn bæ sung 
cho kh¸i niÖm nμy, cho r»ng thÞ trêng B§S lμ thÞ trêng cña ho¹t 
®éng mua b¸n trao ®æi cho thuª, thÕ chÊp, chuyÓn dÞch quyÒn së 
h÷u (quyÒn sö dông) B§S theo quy luËt thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña 
nhμ níc. ý kiÕn nμy xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm lμ ho¹t ®éng cña thÞ tr-êng 
B§S ë hÇu hÕt c¸c níc ®Òu ®îc ®iÒu chØnh b»ng ph¸p luËt 
d©n sù hoÆc ph¸p luËt ®Êt ®ai vμ chÞu sù can thiÖp vμ qu¶n lý 
chÆt chÏ cña nhμ níc. 
C¸c kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng B§S 
12 
Kh¸i niÖm 1 
ThÞ trêng B§S 
lμ thÞ trêng cña 
ho¹t ®éng mua 
b¸n, trao ®æi, cho 
thuª, thÕ chÊp, 
chuyÓn nhîng 
quyÓn sö dông 
B§S theo quy luËt 
cña thÞ trêng cã 
sù qu¶n lý cña 
Nhμ níc 
Kh¸i niÖm 2 
ThÞ trêng bÊt 
®éng s¶n lμ tæng 
hoμ c¸c giao dÞch 
d©n sù vÒ B§S t¹i 
mét ®Þa bμn nhÊt 
®Þnh, trong thêi 
gian nhÊt ®Þnh. 
Kh¸i niÖm 3 
ThÞ trêng B§S lμ 
tæ chøc c¸c quyÒn 
cã liªn quan ®Õn 
®Êt sao cho chóng 
cã thÓ trao ®æi gi¸ 
trÞ gi÷a c¸c c¸ 
nh©n hoÆc thùc 
thÓ. C¸c quyÒn nμy 
®éc lËp víi c¸c ®Æc 
tÝnh vËt chÊt mμ th-êng 
®îc gäi lμ ®Êt
2. TÝnh tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ trêng B§S 
Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña thÞ trêng B§S lμ mét qu¸ tr×nh 
tÊt yÕu kh¸ch quan g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hμng 
ho¸. C¬ së kinh tÕ – x· héi cña sù ra ®êi vμ tån t¹i cña s¶n xuÊt hμng ho¸ 
lμ ph©n c«ng lao ®éng gi÷a ngêi s¶n xuÊt nμy vμ ngêi s¶n xuÊt kh¸c, do 
quan hÖ kh¸c nhau vÒ t liÖu s¶n xuÊt quy ®Þnh. 
Con ngêi ngoμi c¸c nhu cÇu vÒ ¨n mÆc, lμm viÖc, lao ®éng… th× nhμ 
ë còng lμ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®ù¬c cña cuéc sèng. æn ®Þnh 
chç ë lμ c«ng viÖc ®Çu tiªn con ngêi cÇn lμm tríc khi b¾t tay vμo thùc 
hiÖn c¸c dù ®Þnh tiÕp theo. HiÖn nay trong khi d©n sè ®ang t¨ng nhanh, 
qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ diÔn ra nhanh chãng, møc sèng cña con ngêi ngμy 
cμng t¨ng lªn … nhu cÇu vÒ nhμ ë vμ ®Êt ®ai do vËy còng t¨ng lªn, trong 
khi ®ã ®Êt ®ai vμ nhμ ë l¹i cã h¹n viÖc mua b¸n, chuyÓn nhîng, cho 
thuª… lμ mét ho¹t ®éng tÊt yÕu ph¶i diÔn ra. Bªn c¹nh ®ã th× c¸c yÕu tè 
x· héi nh t©m lý, thãi quen tËp qu¸n còng ¶nh hëng ®¸ng kÓ tíi viÖc n¶y 
sinh nhu cÇu vÒ B§S. Ngμy nay khi cuéc sèng ë c¸c ®« thÞ ngμy cμng 
ph¸t triÓn th× sè thÕ hÖ trong mét gia ®×nh gi¶m ®i, nhu cÇu ®îc sèng 
riªng t¨ng lªn, con c¸i khi ®· lín ®Òu cã mong muèn ®îc cã phßng riªng do 
vËy nhu cÇu x©y dùng më réng chç ë t¨ng nªn. §iÒu nμy lμ mét trong 
nh÷ng nguyªn nh©n dÉn tíi nhu cÇu vÒ B§S t¨ng lªn. Trong nÒn kinh tÕ 
thÞ trêng khi mμ ®· cã cÇu, lîi nhuËn mμ cÇu nμy mang l¹i l¹i rÊt lín, ph¸p 
luËt l¹i kh«ng cÊm th× tÊt yÕu ngêi ta sÏ t×m c¸ch ®¸p øng cung. Cung 
cÇu gÆp nhau trªn c¬ së ph¸p luËt cho phÐp th× tÊt yÕu h×nh thμnh thÞ 
trêng. 
13
NÒn kinh tÕ vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ trêng th× mäi yÕu tè ®Çu vμo 
s¶n xuÊt vμ ®Çu ra s¶n phÈm ®Òu trë thμnh hμng ho¸ vμ h×nh thμnh c¸c 
lo¹i thÞ trêng chuyªn biÖt ph¸t triÓn ë c¸c møc ®é kh¸c nhau. Trong ®iÒu 
kiÖn ®ã nÕu kh«ng thõa nhËn c¸c B§S lμ hμng ho¸, kh«ng thõa nhËn thÞ 
trêng B§S th× sÏ t¹o nªn sù khuýªt thiÕu, kÐm ®ång bé trong hÖ thèng thÞ 
trêng lμm suy yÕu ®éng lùc thóc ®Èy cña c¬ chÕ thÞ trêng tíi sù vËn 
hμnh cña nÒn kinh tÕ. 
ThÞ trêng B§S lμ mét bé phËn cña hÖ thèng thÞ trêng. Nãi nh thÕ cã 
nghÜa lμ thÞ trêng B§S lμ mét lo¹i thÞ trêng, nã tån t¹i vμ ph¸t triÓn theo 
quy luËt riªng nhng còng chÞu ¶nh hëng cña c¸c lo¹i thÞ trêng kh¸c vμ cña 
nhiÒu yÕu tè kinh tÕ, x· héi kh¸c. X· héi cμng ph¸t triÓn th× nhμ ®Êt, ®Êt 
cμng cã vai trß quan träng. ViÖt Nam ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo ®Þnh h-íng 
x· héi chñ nghÜa, trong bèi c¶nh nh vËy cμng ph¶i hiÓu râ thÞ trêng 
B§S nh mét bé phËn cÊu thμnh cña thÞ trêng níc nhμ cã tÝnh tíi ®iÒu 
kiÖn héi nhËp quèc tÕ. Ch¾c ch¾n viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng 
cña nø¬c ta cßn cÇn nhiÒu thêi gian cho viÖc hoμn thiÖn thÞ trêng B§S. 
Víi lý do nh trªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh lμ sù h×nh thμnh vμ tån t¹i vμ ph¸t 
triÓn cña thÞ trêng B§S kh«ng ph¶i lμ tríc m¾t mμ cßn lμ l©u dμi. 
3. Ph©n lo¹i thÞ trêng B§S 
* Theo c¸c cÊp cña thÞ trêng 
ThÞ trêng cÊp I: ThÞ trêng cÊp I: lμ thÞ trêng ngêi së h÷u ®Êt chuyÓn 
giao quyÒn sö dông ®Êt cho ngêi kh¸c. ThÞ trêng nμy hoμn toμn do Nhμ 
níc khèng chÕ 
ThÞ trêng cÊp II: lμ thÞ trêng ngêi ®îc cÊp quyÒn sö dông ®Êt t¸i 
chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt. Trong thÞ trêng nμy c¶ ngêi b¸n vμ ng-êi 
mua ®Òu kh«ng ph¶i lμ ngêi së h÷u ®Êt ®ai hä chØ tham gia mua b¸n 
quyÒn sö dông ®Êt. 
14
ThÞ trêng cÊp III: lμ thÞ trêng ngêi sö dông ®Êt cho thuª quyÒn sö 
dông ®Êt hoÆc cho thuª B§S n»m trªn ®Êt ®ai. 
* Theo ®èi tîng cña thÞ trêng 
- ThÞ trêng nhμ ë 
- ThÞ trêng kh¸ch s¹n 
- ThÞ trêng nhμ cho thuª 
- ThÞ trêng v¨n phßng 
* Theo môc ®Ých sö dông 
- ThÞ trêng mua vμ b¸n 
- ThÞ trêng cho thuª 
- ThÞ trêng thÕ chÊp, b¶o hiÓm 
* Theo khu vùc 
- ThÞ trêng B§S ë ®« thÞ 
- ThÞ trêng B§S ë n«ng th«n 
- ThÞ trêng B§S ë c¸c ®« thÞ lín 
Ph©n lo¹i thÞ trêng B§S 
15 
Theo c¸c cÊp 
cña thÞ trêng 
· ThÞ trêng 
cÊp I 
· ThÞ trêng 
cÊp II 
· TrÞ trêng 
cÊp III 
Theo ®èi tîng 
cña thÞ trêng 
· ThÞ trêng 
nhμ ë 
· ThÞ trêng 
kh¸ch s¹n 
· ThÞ trêng 
nhμ cho 
thuª 
· ThÞ trêng 
VP 
Theo môc ®Ých 
sö dông 
· ThÞ trêng 
mua b¸n 
· ThÞ trêng 
cho thuª 
· ThÞ trêng 
thÕ chÊp, 
b¶o hiÓm 
Theo khu vùc 
· ThÞ trêng 
B§S ë ®« 
thÞ 
· ThÞ trêng 
B§S ë n«ng 
th«n 
· ThÞ trêng 
B§S ë c¸c 
®« thÞ lín
III. Kh¸i qu¸t vÒ thÞ trêng nhμ ®Êt 
1. Kh¸i niÖm 
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, thÞ trêng nhμ ®Êt ngμy cμng 
®îc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn. ThÞ trêng nhμ ®Êt ®îc coi lμ mét bé phËn 
cña thÞ trêng B§S vμ lμ n¬i diÔn ra c¸c hμnh vi mua vμ b¸n hμng ho¸ nhμ 
vμ ®Êt còng nh c¸c dÞch vô g¾n liÒn víi hμng ho¸ ®ã. 
ThÞ trêng nhμ ®Êt lμ thÞ trêng c¸c yÕu tè nhμ vμ ®Êt hîp thμnh. Theo 
nghÜa hÑp, thÞ trêng nhμ ®Êt gåm thÞ trêng c¸c yÕu tè nhμ vμ ®Êt ë, v-ên 
tîc, khu«n viªn g¾n liÒn víi nhμ. Theo nghÜa réng, thÞ trêng nhμ ®Êt 
bao gåm ®Êt ë, vên tîc vμ khu«n viªn g¾n liÒn víi nhμ vμ ®Êt ®Ó sö dông 
cho c¸c môc ®Ých kh¸c. Trªn thùc tÕ hiÖn nay ë níc ta mét sè ý kiÕn quan 
niÖm vÒ thÞ trêng B§S theo nghÜa hÑp ®ång nghÜa lμ thÞ trêng nhμ 
®Êt. 
ThÞ trêng nhμ ®Êt tríc hÕt ®îc hiÓu lμ n¬i diÔn ra c¸c hμnh vi mua vμ 
b¸n hμng ho¸ nhμ ®Êt còng nh dÞch vô g¾n liÒn víi hμng ho¸ ®ã. Qu¸ 
tr×nh trao ®æi – mua vμ b¸n nhμ ®Êt lu«n vËn ®éng vμ ph¸t triÓn lμm cho 
c¸c ph¬ng thøc giao dÞch, trao ®æi còng diÔn ra nhiÒu d¹ng kh¸c nhau. 
ë níc ta, trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nhμ níc quy ®Þnh ®Êt ®ai thuéc 
së h÷u toμn d©n, do Nhμ níc thèng nhÊt qu¶n lý vμ Nhμ níc giao cho c¸c 
tæ chøc vμ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dμi. C¸c tæ chøc c¸ nh©n ®îc 
Nhμ níc giao ®Êt sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: quyÒn 
chuyÓn ®æi, quyÒn chuyÓn nhîng, quyÒn thõa kÕ, quyÒn cho thuª, 
quyÒn thÕ chÊp vμ quyÒn kinh doanh gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö 
dông ®Êt ®Ó hîp t¸c kinh doanh. Do vËy ë níc ta thùc chÊt hμng ho¸ trao 
®æi trªn thÞ trêng nhμ ®Êt lμ quyÒn sö dông ®Êt vμ quyÒn së h÷u nhμ ë. 
16
V× vËy thÞ trêng nhμ ®Êt cã thÓ h×nh dung mét c¸ch trõu tîng lμ n¬i mμ 
ngêi mua vμ ngêi b¸n tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ sè lîng, chÊt lîng vμ gi¸ 
c¶ hμng ho¸. 
2. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng nhμ ®Êt 
ThÞ trêng nhμ ®Êt lμ mét bé phËn chñ yÕu cña thÞ trêng B§S. ThÞ tr-êng 
nhμ ®Êt ®îc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cïng víi qóa tr×nh ph¸t triÓn 
hμng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. ThÞ trêng nhμ ®Êt cã c¸c ®Æc 
®iÓm sau: 
2.1.ThÞ trêng nhμ ®Êt mang tÝnh vïng, tÝnh khu vùc s©u s¾c 
Nhμ ®Êt lμ mét lo¹i hμng hãa cè ®Þnh vμ kh«ng thÓ di dêi vÒ mÆt 
vÞ trÝ vμ nã chÞu ¶nh hëng cña yÕu tè tËp qu¸n, t©m lý, thÞ hiÕu. Trong 
khi ®ã t©m lý, tËp qu¸n, thÞ hiÕu cña mçi vïng, ®Þa ph¬ng kh¸c nhau. 
§ång thêi ®Êt ®ai kh«ng thÓ di chuyÓn tõ vïng nμy sang vïng kh¸c ®îc, 
t©m lý, thÞ hiÕu, tËp qu¸n còng kh«ng thÓ di chuyÓn tõ vïng nμy sang 
vïng kh¸c ®îc. ThÞ trêng nhμ ®Êt thêng bao gåm hμng lo¹t thÞ trêng nhá, 
mçi thÞ trõ¬ng mang b¶n chÊt ®Þa ph¬ng víi quy m« vμ tr×nh ®é kh¸c 
nhau do cã sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng miÒn do ®iÒu 
kiÖn tù nhiªn vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi kh¸c nhau quy 
®Þnh. 
2.2. ThÞ trõ¬ng nhμ ®Êt lμ thÞ trêng kh«ng hoμn h¶o 
Do nhμ ®Êt cã tÝnh dÞ biÖt (xuÊt ph¸t tõ ®Æc trng cña mçi vïng, chÞu 
sù chi phèi cña diÒu kiÖn tù nhiªn còng nh truyÒn thèng, tËp qu¸n sö 
dông), tin tøc thÞ trêng bÞ h¹n chÕ, thÞ trêng nhμ ®Êt mang tÝnh chÊt 
®éc quyÒn h¬n thÞ trêng hμng ho¸ nªn thÞ trêng nhμ ®Êt lμ thÞ trêng 
c¹nh tranh kh«ng ®Çy ®ñ. Sù t¸c ®éng cña Nhμ níc lμ mét trong c¸c yÕu 
tè t¹o nªn tÝnh kh«ng hoμn h¶o cña thÞ trêng B§S. BÊt cø Nhμ níc nμo 
®Òu cã sù can thiÖp vμo thÞ trêng nhμ ®Êt ë c¸c møc ®é kh¸c nhau trong 
17
®ã chñ yÕu lμ ®Êt ë ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn chung. Nhμ níc 
lËp quy ho¹ch kinh tÕ – x· héi vμ quy ho¹ch sö dông ®Êt, t¹o c¬ së cho 
viÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt, t¹o quü ®Êt míi, ®Çu t ®Ó t¨ng 
gi¸ trÞ ®Êt, quy ®Þnh khung ph¸p luËt ®Ó qu¶n lý viÖc sö dông ®Êt. Nhμ 
níc cßn can thiÖp trùc tiÕp thÞ trêng nhμ ®Êt b»ng biÖn ph¸p ®Êu gi¸ 
quyÒn sö dông ®Êt, sö dông quü ®Êt c«ng ®Ó ®iÒu hoμ thÞ trêng…Do 
®ã kh«ng thÓ bá qua vai trß cña Nhμ níc khai th¸c ®Êt ®ai nh mét nguån 
tμi nguyªn to lín cho sù ph¸t triÓn. Tuy nhiªn ®èi víi thÞ trêng c¸c s¶n 
phÈm nhμ ®Êt hoμn chØnh nh nhμ ë t¹i khu ®« thÞ ®· æn ®Þnh vÒ quy 
ho¹ch (thÞ trêng thø cÊp), Nhμ níc cÇn t«n träng tÝnh thÞ trêng vμ t¹o 
®iÒu kiÖn ®Ó thÞ trêng nμy ph¸t triÓn. 
2.3. Cung trong thÞ trêng nhμ ®Êt ph¶n øng chËm h¬n so víi cÇu vμ lμ nguån 
cung cã giíi h¹n t¬ng ®èi. 
Mäi hμng ho¸ ®îc ®a ra thÞ trêng khi ®îc thõa nhËn vμ xuÊt hiÖn cÇu 
t¨ng lªn th× nhμ s¶n xuÊt cã thÓ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vμ t¨ng lîng cung 
nhanh chãng. Tuy nhiªn khi cÇu vÒ nhμ ®Êt t¨ng lªn th× cung nhμ ®Êt trªn 
thÞ trêng nhμ ®Êt kh«ng thÓ ph¶n øng nhanh chãng nh c¸c hμng ho¸ 
th«ng thêng kh¸c bëi v× viÖc t¨ng cung nhμ ®Êt víi mét lo¹i môc ®Ých cô 
thÓ nμo ®ã cÇn cã thêi gian dμnh cho t¹o nguån cung thÞ trêng nh xin 
phÐp chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông, mua ®Êt, xin cÊp phÐp x©y dùng, 
thiÕt kÕ, thi c«ng… 
“§Êt ®ai lμ tμi nguyªn quèc gia v« cïng quý gi¸, lμ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc 
biÖt, lμ thμnh phÇn quan träng hμng ®Çu cña m«i trêng sèng, lμ ®Þa bμn 
ph©n bè c¸c khu d©n c, x©y dùng c¸c c¬ së kinh tª, v¨n ho¸, x· héi, an 
ninh, quèc phßng” – (LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993). 
§Êt ®ai bao gåm c¸c lo¹i sau: 
- §Êt n«ng nghiÖp; 
18
- §Êt l©m nghiÖp; 
- §Êt khu d©n c n«ng th«n; 
- §Êt ®« thÞ; 
- §Êt chuyªn dïng; 
- §Êt cha sö dông 
Nhμ ë chØ ®îc x©y dùng trªn c¸c khu ®Êt ®· ®îc Nhμ níc cho phÐp phï 
hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vμ quy ho¹ch cña Nhμ níc. Ngμy nay khi 
nhu cÇu vÒ nhμ ®Êt t¨ng nhanh ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngêi d©n tù ®éng 
chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt sang x©y dùng nhμ ë. Trªn thùc tÕ cung 
kh«ng nhÊt thiÕt cè ®Þnh cho tõng môc ®Ých sö dông cô thÓ nhng tæng 
cung ®Êt lμ cè ®Þnh vμ h¹n chÕ b»ng kiÓm so¸t quy ho¹ch cã ¶nh hëng 
lín ®Õn giíi h¹n cung ®Êt bæ sung cho nh÷ng môc ®Ých cô thÓ ®ã. 
2.4. ThÞ trêng nhμ ®Êt cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi thÞ trêng tμi chÝnh – tiÒn 
tÖ 
Hμng ho¸ nhμ ®Êt lμ lo¹i hμng ho¸ cã gÝa trÞ lín do ®ã c¸c ho¹t ®éng 
giao dÞch, ®Çu t, kinh doanh trªn thÞ trêng nhμ ®Êt ®Òu cã nhu cÇu rÊt 
lín vÒ vèn. Mét phÇn nhu cÇu vÒ vèn cho ho¹t ®éng ®Çu t kinh doanh 
nhμ ®Êt ®îc huy ®éng trªn thÞ trêng ®ång thêi mét lîng vèn ®ù¬c huy 
®éng trªn thÞ trêng tμi chÝnh ®îc ®Çu t trªn thÞ trêng nhμ ®Êt – mét thÞ 
trêng ®Çu t ®îc a chuéng do lîi nhuËn thu ®îc cao. Hμng ho¸ nhμ ®Êt cã 
gi¸ trÞ lín cã mét sè ®Æc ®iÓm nh kh«ng thÓ di dêi, l©u bÒn … nªn th-êng 
®ãng vai trß lμ tμi s¶n thÕ chÊp trong ho¹t ®éng vay mîn trªn thÞ tr-êng 
vèn. ChÝnh v× vËy, thÞ trêng nhμ ®Êt cña mét quèc gia chØ cã thÓ 
ph¸t triÓn lμnh m¹nh vμ æn ®Þnh khi cã mét thÞ trêng vèn ph¸t triÓn lμnh 
m¹nh vμ æn ®Þnh. Muèn cã thÞ trêng B§S lμnh m¹nh th× ph¶i cã thÞ tr-êng 
tiÒn tÖ hïng m¹nh lμm hËu thÉu. Nhng huy ®éng vèn trong thÞ trêng 
tiÒn tÖ nhμ kinh doanh nhμ ®Êt ph¶i lu«n n¾m v÷ng mét ®Æc tÝnh kinh 
tÕ cña nhμ ®Êt lμ khã chuyÓn ®æi nã ngay thμnh tiÒn, ch¼ng h¹n ®Ó 
19
kÞp tr¶ nî kÞp thêi hay ®Ó gãp vèn kinh doanh nh÷ng ngêi mua nhμ ®Êt 
còng cÇn vay tiÒn trong thÞ trêng tiÒn tÖ. NÕu kh«ng cã c¬ chÕ cho vay 
®Ó mua nhμ nμy th× thÞ trêng khã mμ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Gi÷a hai thÞ tr-êng 
nμy cã mèi liªn hÖ kh¨ng khÝt, biÕn ®éng cña thÞ trêng nμy sÏ dÉn 
®Õn biÕn ®éng ë thÞ trêng kia. 
2.5. Toμn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña thÞ trêng nhμ ®Êt chia lμm ba kh©u: 
 Kh©u s¶n xuÊt b¾t ®Çu b»ng viÖc t×m kiÕm vμ khai th¸c ®Êt ®ai 
®Ó x©y dùng c«ng tr×nh. Khai th¸c ®Êt ®ai cã ý nghÜa lμ chuyÓn 
®Êt thuéc lo¹i kh¸c ®Êt ®ai x©y dùng b»ng c¸ch t¹o lËp mÆt b»ng 
x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt, do ®ã ngêi kinh doanh B§S – nhμ ®Êt 
cã khi ®îc gäi lμ “ngêi khai th¸c”. 
ThÞ trêng quyÒn sö dông ®Êt chñ yÕu ho¹t ®éng vμo giai ®o¹n nμy, 
bao gåm thÞ trêng cÊp I – trong ®ã Nhμ níc ®¹i diÖn cho chñ së h÷u 
toμn d©n vÒ ®Êt ®ai thùc hiÖn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt cho 
bªn cã nhu cÇu vμ thÞ trêng cÊp II – trong ®ã ngêi sö dông ®Êt cã ba 
ph¬ng thøc: tho¶ thuËn, ®Êu thÇu dù ¸n sö dông ®Êt vμ ®Êu gi¸ 
quyÒn sö dông ®Êt 
 Kh©u lu th«ng lμ thùc hiÖn gi¸ trÞ vμ gi¸ trÞ sö dông cña nhμ ®Êt 
th«ng qua h×nh thùc mua b¸n, cho thuª vμ thÕ chÊp. Do nhμ ®Êt lμ 
tμi s¶n cè ®Þnh l¹i cã gi¸ trÞ lín nªn ph¬ng thøc lu th«ng cã ®Æc 
®iÓm riªng xoay quanh vÊn ®Ò së h÷u vμ quyÒn sö dông. C¸c vÊn 
®Ò næi lªn trong kh©u nμy lμ th«ng tin, mÉu m·, chÊt lîng, gi¸ c¶, 
ph¸p lý ®Òu kh¸ phøc t¹p nªn hai bªn mua vμ b¸n ®Òu cÇn ®Õn 
trung t©m nh ngêi m«i giíi, chuyªn viªn gi¸ vμ luËt s cè vÊn. 
 Kh©u tiªu thô b¾t ®Çu khi kÕt thóc qu¸ tr×nh giao dÞch vμ nhμ ®Êt 
®îc chuyÓn cho ngêi tiªu dïng. Do nhμ ®Êt cã ®Æc tÝnh cè ®Þnh, 
l©u bÒn vμ t¨ng trÞ nªn vÊn ®Ò qu¶n lý nhμ ®Êt cã ý nghÜa quan 
träng, bao gåm qu¶n lý quyÒn vμ s¶n tÞch, qu¶n lý söa ch÷a vμ 
qu¶n lý dÞch vô nh cÊp níc, cÊp ®iÖn, thu gom r¸c, gi÷ xe, an ninh 
20
vμ nhiÒu dÞch vô kh¸c trong vμ ngoμi nhμ… C¸c chung c dï lμ 
chung c cho thuª hay chung c céng ®ång së h÷u cμng cÇn ®Õn 
c«ng t¸c qu¶n lý B§S ®îc chuyªn nghiÖp ho¸, x· héi ho¸ vμ thÞ trêng 
ho¸. 
C¸c ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng B§S - nhμ ®Êt 
3. VÞ trÝ cña thÞ trêng B§S - nhμ ®Êt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 
Cïng víi qu¸ tr×nh qu¶n lý vËn hμnh nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nguån hμng 
ho¸ nhμ ®Êt ngμy cμng phong phó vμ ®a d¹ng víi chÊt lîng ngμy cμng cao 
nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu sö dông cña d©n c 
gãp phÇn vμo viÖc x©y dùng vμ ph¸t triÓn ®Êt níc. 
3.1.ThÞ trêng nhμ ®Êt ph¸t triÓn lμ nh©n tè quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn 
kinh tÕ x· héi ®Êt níc vμ n©ng cao ®êi sèng cña c¸c tÇng líp d©n c. 
ThÞ trêng nhμ ®Êt gi÷ mét vÞ trÝ quan träng ®èi víi sù æn ®Þnh x· héi. 
ThÞ trêng nhμ ®Êt cña bÊt cø x· héi nμo còng g¾n víi chÝnh s¸ch cña 
21 
ThÞ tr-êng 
nhμ 
®Êt mang 
tÝnh 
vïng 
tÝnh khu 
vùc s©u 
s¾c 
ThÞ 
trõ¬ng 
nhμ ®Êt 
lμ thÞ tr-êng 
kh«ng 
hoμn h¶o 
Cung 
trong thÞ 
trêng nhμ 
®Êt ph¶n 
øng chËm 
h¬n so víi 
cÇu vμ lμ 
nguån 
cung cã 
giíi h¹n t- 
¬ng ®èi 
ThÞ tr-êng 
nhμ 
®Êt cã 
mèi liªn 
hÖ chÆt 
chÏ víi 
thÞ trêng 
tμi 
chÝnh-tiÒn 
tÖ 
Toμn bé 
qu¸ tr×nh 
ho¹t ®éng 
cña thÞ 
trêng nhμ 
®Êt chia 
lμm ba 
kh©u: 
s¶n xuÊt, 
lu th«ng, 
tiªu thô
mét quèc gia, mét khi thÞ trêng nhμ ®Êt ph¸t triÓn lμnh m¹nh còng tøc lμ 
c¸c chÝnh s¸ch vÒ nhμ ®Êt ph¸t triÓn phï hîp, x· héi æn ®Þnh. 
Vai trß cña thÞ trêng B§S ®îc x¸c ®Þnh trong mèi quan hÖ t¸c ®éng 
cña thÞ trêng nμy ®èi víi c¸c thÞ trêng kh¸c vμ ®èi víi tæng thÓ nÒn kinh 
tÕ quèc d©n thÓ hiÖn trong s¬ ®å sau: 
GDP Sö dông 
22 
Tæng tiªu dïng 
cuèi cïng 
Tæng tÝch 
luü 
TÝch luü 
TSC§ 
TÝch luü 
TSC§ kh¸c 
TÝch luü 
B§S 
ThiÕt bÞ 
víi tμi s¶n 
trªn ®Êt 
VËt 
kiÕn 
tróc 
Tμi s¶n 
kh¸c 
ThÞ tr-êng 
hμng 
ho¸ 
dÞch 
vô 
ThÞ tr-êng 
m¸y 
mãc 
thiÕt 
bÞ 
ThÞ tr-êng 
vËt 
liÖu 
x©y 
dùng 
ThÞ tr-êng 
søc 
lao 
®éng 
ThÞ 
trêng 
B§S 
ThÞ tr-êng 
nguyªn 
vËt liÖu, 
b¸n 
thμnh 
Tiªu dïng 
t nh©n 
Tiªu dïng 
chÝnh 
phñ 
TÝch luü 
TSL§
ThÞ trêng B§S lμ yÕu tè hμng ®Çu t¸c ®éng quyÕt ®Þnh tíi t¨ng, gi¶m 
tÝch luü cña nÒn kinh tÕ gãp phÇn n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n, 
t¹o ®iÒu kiÖn cho hä an c lËp nghiÖp, ®ång thêi t¹o c¬ së vËt chÊt cho sù 
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 
Tuú theo quy m« vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn, c¸c nÒn kinh tÕ thÞ trêng trªn 
thÕ giíi ®Òu quan t©m ®Õn tæng tÝch luü trong mèi quan hÖ gi÷a tÝch 
luü vμ tiªu dïng cña nÒn kinh tÕ. ë møc thÊp, tæng tÝch luü thêng chiÕm 
tû träng 10 – 20% GDP, ë møc cao tû träng nμy chiÕm 30 – 40% GDP. 
Trong tæng tÝch luü th× tμi s¶n cè ®Þnh lu«n cao gÊp nhiÒu lÇn so víi 
tμi s¶n lu ®éng. Tuú theo ®Æc ®iÓm cña mçi nÒn kinh tÕ, møc cao nμy 
cã khi lªn ®Õn 7 – 9 lÇn. Cã thÓ nãi, tÝch luü tμi s¶n cè ®Þnh lμ tÝch luü 
chñ yÕu ®èi víi tÊt c¶ c¸c nÒn kinh tÕ. Tμi s¶n cè ®Þnh bao gåm nhiÒu 
lo¹i, trong ®ã tμi s¶n bÊt ®éng s¶n thêng chiÕm ®a phÇn, thêng lμ trªn 
60% tæng tÝch luü tμi s¶n cè ®Þnh. Tμi s¶n B§S víi t c¸ch lμ nh÷ng hμng 
ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng ®· trùc tiÕp trë thμnh mét trong nh÷ng thμnh tè 
quan träng cña GDP. Quy m« cña thμnh tè nμy ®èi víi nh÷ng nÒn kinh tÕ 
cã tæng tÝch lòy thÊp còng chiÕm 5 – 10% GDP, ®èi víi nh÷ng nÒn kinh 
tÕ cã tæng tÝch luü cao cã thÓ tíi 15 – 20% GDP. Do quy m« ®ã, thÞ tr-êng 
B§S khi nãng lªn sÏ lμm cho nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng trëng cao h¬n 
so víi b×nh thêng vμ khi nguéi ®i sÏ lμm cho t¨ng trëng gi¶m ®i kh«ng 
b×nh thêng, cã khi cßn t¨ng trëng ©m (®èi víi nh÷ng nÒn kinh tÕ “bong 
bãng”, thuËt ng÷ dïng cho nh÷ng quèc gia ph¸t triÓn khu vùc qu¸ nãng vÒ 
thÞ trêng B§S). 
23
ThÞ trêng nhμ ®Êt ph¸t triÓn thóc ®Èy ¸p dông khoa häc, kü thuËt vμ 
c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng nhμ ë còng nh c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho 
c¸c ho¹t ®éng trùc tiÕp cña con ngêi, cho nhu cÇu v¨n ho¸, x· héi, thÓ 
thao, giao tiÕp cña céng ®ång. Sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña thÞ trêng 
nhμ ®Êt còng ®ång thêi lμ kÕt qu¶ cña sù t¸c ®éng t¬ng hç lÉn nhau gi÷a 
c¸c yÕu tè c¬ b¶n lμ cung vμ cÇu, ®ã còng lμ sù t¸c ®éng t¬ng hç gi÷a c¸c 
yÕu tè s¶n xuÊt vμ tiªu dïng, s¶n xuÊt tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng ngμy 
cμng cao cña con ngêi vÒ n¬i ¨n chèn ë, ®i l¹i, sinh ho¹t, n¬i con ngêi thùc 
hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh vμ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §ång thêi thÞ trêng nhμ 
®Êt ph¸t triÓn ¶nh hëng tíi sù ph¸t trتn cña thÞ trêng hμng ho¸, thÞ trêng 
vèn… gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña thÞ trêng ®¸p øng nhu 
cÇu nhiÒu mÆt ®êi sèng con ngêi. 
3.2. ThÞ trêng nhμ ®Êt lμ n¬i thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cho 
c¸c nhμ kinh doanh nhμ ®Êt. 
Trªn thÞ trêng nhμ ®Êt, c¸c nhμ kinh doanh B§S vμ nh÷ng ngêi tiªu dïng 
thùc hiÖn viÖc mua b¸n cña m×nh. Víi vai trß lμ mét hμng ho¸ ®Æc biÖt, 
®Êt ®ai vμ nhμ ë ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u vμ quúªn sö dông tõ ngêi nμy 
sang ngêi kh¸c. ViÖc mua ®i b¸n l¹i nh vËy t¹o ra mét khèi lîng hμng ho¸ 
kh«ng bao giê c¹n kiÖt cung cÊp cho thÞ trêng, lμm cho thÞ trêng hμng 
ho¸ nhμ ®Êt lu«n lu«n phong phó. ThÞ trêng lμ n¬i chuyÓn ho¸ vèn tõ 
h×nh th¸i hiÖn vËt sang gi¸ trÞ, lμ nh©n tè quyÕt ®Þnh tèc ®é chu 
chuyÓn vèn, sù t¨ng trëng cña kinh doanh vμ sù tån t¹i cña c¸c doanh 
nghiÖp kinh doanh B§S. 
3.3. §éng th¸i ph¸t triÓn cña thÞ trêng nhμ ®Êt t¸c ®éng tíi nhiÒu lo¹i thÞ tr-êng 
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Æc biÖt lμ thÞ trêng tμi chÝnh – tiÒn tÖ. 
Do c¸c quan hÖ liªn ®íi, nh©n qu¶, thÞ trêng nhμ ®Êt ngoμi sù vËn 
hμnh cña chÝnh m×nh th× thÞ trêng nμy cßn t¸c ®éng vμo nhiÒu läai thÞ 
trêng kh¸c. DÔ nhËn thÊy nhÊt lμ thÞ trêng m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt liÖu 
24
x©y dùng, c¸c ngμnh c«ng nghiÖp n¨ng lîng, cÊp níc viÔn th«ng vμ s¶n 
xuÊt ®å néi thÊt, ®å ®iÖn vμ ®iÖn tö gia dông ®¾t tiÒn…ë c¸c níc ph¸t 
triÓn, ngμnh B§S t¨ng s¶n lîng 1 USD th× c¸c ngμnh cã liªn quan t¨ng 1,5 
– 2 USD. Ngμnh B§S còng lμ ®èi tîng phôc vô cña thÞ trêng tiÒn tÖ, 
ch¼ng h¹n chiÕm 1/3 kho¶n cho vay cña hÖ thèng ng©n hμng Hång 
K«ng. 
T¸c ®éng cña thÞ trêng nhμ ®Êt cßn lan to¶ s©u ®Ëm vμo thÞ trêng 
tμi chÝnh – tiÒn tÖ. Trªn thùc tÕ, khi l·i suÊt tiÒn göi thÊp ®¸ng kÓ so víi 
lîi nhuËn cã thÓ thu ®ù¬c tõ kinh doanh nhμ ®Êt, tõ ®Çu c¬ nhμ ®Êt th× 
nhiÒu nhμ kinh doanh s½n sμng kh«ng göi tiÒn vμo ng©n hμng, thËm 
chÝ rót tiÒn göi ra khái ng©n hμng ®μm ph¸n ®Ó ®îc ng©n hμng cho vay 
thªm ®Ó ®Çu t vμo nhμ ®Êt. T×nh tr¹ng nμy t¸c ®éng m¹nh vμo thÞ trêng 
tÝn dông c¶ ë phÝa cung tÝn dông, c¶ ë phÝa cÇu tÝn dông. §Ó x¶y ra 
kh«ng Ýt ®æ vì, lμm ph¸ ho¹i hμng lo¹t nhμ ®Çu c¬ nhμ ®Êt vμ c¸c tæ 
chøc tÝn dông tham gia vμo qu¸ tr×nh ®Çu c¬ nμy. 
MÆt kh¸c ë níc ta hiÖn nay gi¸ ®Êt thêng ®îc giao b¸n b»ng vμng v× 
vËy khi gi¸ vμng thay ®æi còng ¶nh hëng tíi gi¸ ®Êt. Các chuyên gia địa ốc 
nhận định, giá vàng lên xuống thất thường trong thời gian qua đã khiến thị trường 
nhà đất biến động mạnh theo kiểu “rao nhiều nhưng bán chẳng được bao”. Người 
mua thì sợ đắt, người bán thì sợ “hớ”, do vậy, khả năng thành công của các phiên 
giao dịch chỉ tính trên đầu ngón tay. Theo các trung tâm giao dịch nhà đất ở Hà 
Nội, việc giá vàng cao hay thấp thì thị trường nhà đất nhìn chung vẫn hoạt động 
bình thường. Tuy nhiên, việc lên xuống thất thường khó dự đoán theo kiểu “sáng 
nắng chiều mưa” như hiện nay tạo tâm lý bất an cho hầu hết những người mua 
bán. Chẳng hạn chiều h«m tríc, giá vàng bán ra tại Công ty vàng bạc SJC là 
800.000 đồng/chỉ thì sáng h«m sau, giá vàng đã tăng lên mức 810.000 đồng/chỉ. 
"Không ai đoán được, chiều h«m tíi, giá vàng tiếp tục tăng hay giảm", ông Trịnh 
Văn Luận, Giám đốc Trung tâm Nhà đất Uy tín nói. Theo các trung tâm bất động 
25
sản, nhiều người bán nhà lại muốn quay về cách giao dịch cũ, niêm yết giá bán 
bằng vàng (hiện có tới 90% số căn hộ được rao bán theo hình thức này). Tuy 
nhiên, trong 2 tháng qua, lượng giao dịch thành công nhà đất bằng vàng của hầu 
hết các công ty bất động sản đã giảm tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên 
nhân chủ yếu là do giá vàng và USD liên tục biến động theo chiều hướng tăng 
cao, khiến cho hầu hết các phiên giao dịch bị ngừng trệ. 
Mặc dù giá nhà từ thời điểm rao đến lúc bán hầu như không tăng nhưng khi 
hoàn tất một hợp đồng cũng mất khoảng 1-2 tháng. Do vậy, khi giá vàng tăng, 
người mua có khả năng phải trả thêm cho mỗi căn nhà khoảng vài chục triệu 
động. "Thậm chí, người mua và người bán còn không thống nhất nổi giữa giá 
vàng ở chợ đen và vàng tại các công ty vàng bạc, vì nó chênh nhau quá xa. Xót 
của, nhiều người mua thậm chí còn hủy bỏ việc mua bán do không thống nhất về 
giá cả", ông Luận nói. Ông nhận định, thời gian tới nếu giá vàng không ổn định 
thì có khả năng tỷ lệ giao dịch bằng vàng sẽ giảm mạnh, thậm chí sẽ không còn ai 
dám mua bán nhà đất theo hình thức này nữa. 
ë tr¹ng th¸i b×nh thêng, thÞ trêng nhμ ®Êt vμ thÞ trêng tμi chÝnh tiÒn 
tÖ n¬ng tùa vμo nhau ®Ó cïng ph¸t triÓn. Nh÷ng giao dÞch nhμ ®Êt lu«n 
lu«n kÐo theo nh÷ng giao dÞch tμi chÝnh, tiÒn tÖ. §¬n gi¶n nhÊt trong 
mèi quan hÖ nμy lμ tæ chøc tμi chÝnh- tiÒn tÖ ®øng gi÷a ngêi mua vμ 
ngêi b¸n nhμ ®Êt ®Ó gióp hä an toμn hiÖu qu¶. ë møc ®é phøc t¹p, tæ 
chøc tμi chÝnh tiÒn tÖ cã thÓ cho bªn mua nhμ ®Êt vay mét kho¶n tμi 
chÝnh tiÒn tÖ ®Ó thanh to¸n cho bªn b¸n nhμ ®Êt. HoÆc bªn b¸n nhμ ®Êt 
vay mét kho¶n tμi chÝnh ®Ó n©ng cÊp tμi s¶n tríc khi ®em b¸n. ë tÇm 
cao h¬n, tæ chøc tμi chÝnh tiÒn tÖ trùc tiÕp ®Çu t cïng víi tæ chøc kinh 
doanh nhμ ®Êt ®Ó cïng së h÷u tμi s¶n nhμ ®Êt hμng ho¸ b¸n trªn thÞ trr-êng. 
Tõ mèi quan hÖ nμy, kh«ng Ýt ng©n hμng ®Þa èc, quü x©y dùng 
nhμ ë…®· ®îc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn t¹i nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. 
26
3.4. Ph©n bæ hîp lý tμi nguyªn ®Êt ®ai. 
Thêi bao cÊp sö dông ®Êt ®ai kh«ng mÊt tiÒn dÉn ®Õn l·ng phÝ ®Êt. 
Huy ®éng ®îc nguån vèn to lín th«ng qua sö dông ®Êt ®Ó ph¸t triÓn, t¨ng 
thu nhËp ng©n s¸ch trung ¬ng vμ ®Þa ph¬ng. Tõ n¨m 1999 ®Õn 2000 
diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp t¨ng liªn tôc (chñ yÕu do khai hoang më réng 
diÖn tÝch tõ ®Êt cha sö dông (chiÕm 50,5%) vμ do ®Êt rõng bÞ chÆt ph¸ 
®Ó chuyÓn sang s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (chiÕm 16,98% diÖn tÝch t¨ng 
®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp). Trong giai ®o¹n 1995 – 2000 tuy ®· chuyÓn 
gÇn 400.000 ha ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (b»ng kho¶ng 4,3% diÖn tÝch 
®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n¨m 2000) sang sö dông vμo môc ®Ých kh¸c 
nhng diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thùc sù sö dông vÉn t¨ng 
1.351.598 ha (b»ng kho¶ng 14,46% diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
n¨m 2000) (nguån: theo kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt n¨m 2000 ®· ®îc Thñ tíng 
ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 24/2001/Q§-TTg ngμy 1/3/2001) 
27
B¶ng 1.1: Tæng diÖn tÝch ®Êt ®· giao vμ cho thuª trong c¶ níc 
(TÝnh ®Õn 31-12-2000) 
§¬n 
vÞ: ha 
Lo¹i ®Êt 
Tæng diÖn 
tÝch tù nhiªn 
Tæng diÖn 
tÝch ®· giao, 
cho thuª 
So s¸nh 3/2 
(%) 
1 2 3 4 
Tæng sè 32.924.060 
1. §Êt cha sö dông 10.021.939 2.739.188 
1. §Êt sö dông 
- §Êt n«ng 
nghiÖp 
- §Êt l©m nghiÖp 
- §Êt ë ®« thÞ 
- §Êt ë n«ng th«n 
- §Êt chuyªn dïng 
9.345.345 
11.580.755 
72.139 
371.039 
1.532843 
21.132.450 
9.345.345 
9.811.084 
72.139 
371.039 
1.532.843 
100,0 
84,7 
100,0 
100,0 
100,0 
Nguån: Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000 – Tæng côc ®Þa chÝnh 
Do t¸c ®éng nãi trªn nªn ngμnh B§S cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn 
kinh tÕ quèc d©n, ®îc ®¸nh gi¸ lμ mét ngμnh kinh tÕ c¬ së víi ý nghÜa lμ 
t¹o c¬ së vËt chÊt cho ngμnh kh¸c ph¸t triÓn, lμ ngμnh kinh tÕ ®Çu ®μn 
víi ý nghÜa lμ nã thóc ®Èy c¸c ngμnh kh¸c ph¸t triÓn, lμ ngμnh kinh tÕ trô 
cét v× cã tû träng lín trong nÒn kinh tÕ. 
28
VÞ trÝ cña thÞ trêng B§S- nhμ ®Êt trong nÒn KTQD 
29 
ThÞ trêng 
nhμ ®Êt ph¸t 
triÓn lμ 
nh©n tè 
quan träng 
gãp phÇn 
ph¸t triÓn 
kinh tÕ x· 
héi ®Êt níc 
vμ n©ng cao 
®êi sèng cña 
c¸c tÇng líp 
ThÞ trêng 
nhμ ®Êt lμ 
n¬i thùc 
hiÖn t¸i s¶n 
xuÊt c¸c yÕu 
tè s¶n xuÊt 
cho c¸c nhμ 
kinh doanh 
nhμ ®Êt. 
§éng th¸i ph¸t 
triÓn cña thÞ 
trêng nhμ ®Êt 
t¸c ®éng tíi 
nhiÒu lo¹i thÞ 
trêng trong 
nÒn KTQD 
®Æc biÖt lμ 
thÞ trêng tμi 
chÝnh – tiÒn 
tÖ. 
Ph©n bæ hîp 
lý tμi nguyªn 
®Êt ®ai.
Ch¬ngII 
Thùc tr¹ng thÞ trêng nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi 
trong thêi gian qua 
1. u ®iÓm cña viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt ë Hμ Néi. 
ThÞ trêng nhμ ®Êt lμ mét vÊn ®Ò kh¸ch quan trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 
Nã lμ mét ph¹m trï kinh tÕ vμ lÞch sö, h¬n n÷a thÞ trêng nhμ ®Êt l¹i 
tån t¹i l©u dμi cïng nÒn kinh tÕ thÞ trêng. ViÖc ph¸t triÓn thÞ trêng B§S 
trong thêi gian qua ®· ®em l¹i mét sè kÕt qu¶ nh sau: 
1.1 C¸c nhu cÇu vÒ nhμ - ®Êt ®îc ®¸p øng ®Çy ®ñ víi chÊt lîng cao h¬n. 
Trong thêi kú 1996 – 2000 Nhμ níc ®· giao 9,3 triÖu ha ®Êt n«ng 
nghiÖp cho c¸c hé n«ng d©n, c¸c n«ng trêng, trang tr¹i vμ trªn 260 ngh×n 
ha ®Êt chuyªn dïng (b»ng 17% tæng diÖn tÝch quü ®Êt nμy) nh»m ®¸p 
øng nhu cÇu kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ, ®· giao vμ cho thuª 25 ngh×n 
ha ®Êt ë ®« thÞ (b»ng 34% quü ®Êt nμy). Nh÷ng diÖn tÝch ®Êt ®ù¬c 
Nhμ níc giao vμ cho thuª ®· gãp phÇn quan träng t¹o ra nh÷ng thμnh tùu 
cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, x©y dùng c«ng nghiÖp, c¶i t¹o vμ ph¸t triÓn 
hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, kinh tÕ, x· héi. 
30
B¶ng 1.1: T×nh h×nh sö dông ®Êt t¹i Hμ Néi giai ®o¹n 1997 – 2000 
§¬n vÞ: 
1000 ha 
ChØ tiªu N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 
Dù kiÕn 
n¨m 2000 
§Êt n«ng nghiÖp 43,6 43 43,2 43,6 
§Êt l©m nghiÖp 6,7 6,8 6,5 6,1 
§Êt chuyªn dïng 19,3 20,2 20,3 20,5 
§Êt ë 11,5 11,5 11,6 11,7 
§Êt cha sö dông 11 10,6 10,5 10,2 
Tæng 92,1 91,1 92,1 92,1 
(Nguån: Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000 – Tæng côc ®Þa chÝnh) 
T×nh h×nh sö dông ®Êt t¹ i Hμ Néi 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
N¨ m 1997 N¨ m 1998 N¨ m 1999 Dù kiÕn n¨ m 
2000 
N¨ m 
DiÖn tÝch (1000 
ha) 
§ Êt n«ng nghiÖp § Êt l©m nghiÖp § Êt chuyªn dï ng 
§ Êt ë § Êt ch- a sö dông 
TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2000 phÇn lín ®Êt ë c¸c ®« thÞ ®· ®îc giao ®Õn 
tËn tay ngêi d©n ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh ë 
31
®©y. Theo ®iÒu tra cña viÖn Nghiªn cøu qu¶n lý trung ¬ng th¸ng 2/2002 
cho thÊy h¬n 97% tæng diÖn tÝch nhμ ®Êt ë ®« thÞ hiÖn nay lμ do c¸ 
nh©n, hé gia ®×nh sö dông. 
C¬ cÊu së h÷u nhμ ë t¹i Hμ Néi 
- Nhμ t 76,3% 
- Nhμ thuª cña t nh©n 1,0% 
- Nhμ thuª cña Nhμ níc 17,1% 
- Nhμ ®a së h÷u 1,5% 
- Cha râ chñ së h÷u 4,1% 
C¬ cÊu së h÷u nhμ ë t¹ i Hμ Néi 
76% 
1% 
17% 
2% 4% 
Nhμ t- Nhμ thuª cña t- nh©n 
Nhμ thuª cña Nhμ n- í c Nhμ ®a së h÷u 
Ch- a râ chñ së h÷u 
32
B¶ng 2.2: C¬ cÊu c¸c chñ së h÷u ®Êt ë ®« thÞ 
(TÝnh ®Õn 31-12-2000) 
DiÖn tÝch 
®Êt 
n¨m 1995 
N¨m 2000 
DiÖn tÝch 
(ha) 
C¬ cÊu 
(%) 
Tæng diÖn tÝch ®Êt ë 
®« thÞ 
57.504 72.139 100,0 
Trong ®ã 
C¸ nh©n, hé gia ®×nh 
Tæ chøc kinh tÕ 
70.084 
1.444 
97,1 
2,0 
Níc ngoμi 
UBND x· 
C¸c tæ chøc kh¸c 
1 
192 
418 
- 
0,3 
0,6 
Nguån: Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 200 – Tæng côc ®Þa chÝnh 
1.2 C¸c ho¹t ®éng trong thÞ trêng quyÒn sö dông ®Êt ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn 
biÕn ®ét ph¸. 
ViÖc mua b¸n, chuyÓn ®æi, cho thuª l¹i… quyÒn sö dông ®Êt më ra 
nh÷ng c¬ héi ®Ó ngêi sö dông ®Êt ®Çu t vμ sö dông ®Êt hiÖu qu¶ h¬n. 
QuyÒn sö dông ®Êt ®· më ra hμng chôc triÖu m2 ®Êt ®· ®îc trao ®æi tõ 
chñ sö dông cò sang chñ sö dông míi ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu thiÕt thùc 
cho ®Çu t ph¸t triÓn. T¹i thμnh phè Hå ChÝ Minh chØ tÝnh tõ n¨m 1995 
®Õn n¨m 2002 ®· gi¶i quyÕt mua b¸n chuyÓn dÞch nhμ ë ®îc 101.201 hå 
s¬, 6.077 giÊy phÐp cho ngêi níc ngoμi thuª, giao ®Êt cho 11.415 hé gia 
®×nh vμ tæ chøc víi diÖn tÝch gÇn 28 triÖu m2 (Nguån: Së ®Þa chÝnh - 
nhμ ®Êt thμnh phè Hå ChÝ Minh) 
1.3 ThÞ trêng nhμ ë ph¸t triÓn rÊt s«i ®éng. 
Trªn 75% tæng sè hé gia ®×nh ®· ®îc giao hoÆc nhËn quyÒn sö dông 
®Êt ®Ó tù x©y dùng nhμ hoÆc mua nhμ ®Êt ë. TuyÖt ®¹i bé phËn sè hé 
33
cßn l¹i ®· cã nhμ ë theo ph¬ng thøc thuª nhμ. Nh×n chung, h¬n 99% 
tæng sè hé gia ®×nh ®· cã nhμ ë. QuyÒn cã nhμ ë cña ngêi d©n vÒ c¬ 
b¶n ®· ®îc thùc hiÖn mÆc dï chÊt lîng cao cßn chiÕm tû träng rÊt nhá 
(kho¶ng 13% tæng diÖn tÝch nhμ ë). NhiÒu ®Þa ph¬ng ®· n©ng cao 
diÖn tÝch nhμ ë b×nh qu©n ®Çu ngêi tõ 3 – 4 m2 tríc ®©y lªn 6 – 8 m2 
hiÖn nay. T¹i thμnh phè Hå ChÝ Minh tèc ®é ph¸t triÓn nhμ ®· cã chuyÓn 
biÕn tÝch cùc, quü nhμ t¨ng nhanh c¶ vÒ sè lîng vμ chÊt lîng, ®¹t yªu 
cÇu ®· ®Ò ra, trong 5 n¨m 1996 – 2000 diÖn tÝch nhμ t¨ng b×nh qu©n 
2,5 triÖu m2/n¨m, n¨m 5 tríc ®ã 1991 – 1995 lμ 2 triÖu m2, diÖn tÝch ë 
b×nh qu©n tõ 7,5 m2/ngêi n¨m 1991 ®· n©ng dÇn lªn 10,27m2/ngêi (n¨m 
2000), tæng diÖn tÝch quü nhμ ë cña thμnh phè tõ 31 triÖu m2 (n¨m 
1990) lªn 52 triÖu m2 (n¨m 2000) (nguån Së ®Þa chÝnh – nhμ ®Êt thμnh 
phè Hå ChÝ Minh). 
Mét sè nh©n tè míi trong thÞ trêng nhμ ë nh Nhμ níc thùc hiÖn viÖc 
b¸n nhμ ë thuéc së h÷u nhμ níc cho ngêi ®ang thuª nhμ, c¸c doanh 
nghiÖp thuéc mäi thμnh phÇn ®îc khuyÕn khÝch kinh doanh trong lÜnh 
vùc x©y nhμ ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. Nhμ níc b¾t ®Çu thùc hiÖn thÝ 
®iÓm viÖc b¸n nhμ thuéc së h÷u Nhμ níc ë mét sè ®Þa ph¬ng nh»m t¹o 
ra nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc. 
Trong 10 n¨m qua 1991 – 2000, diÖn tÝch nhμ ë c¶ níc t¨ng tõ 629 
triÖu lªn trªn 700 triÖu m2, trong ®ã khu vùc ®« thÞ t¨ng trªn 50 triÖu m2. 
Nhμ do d©n tù x©y chiÕm kho¶ng 75% tæng diÖn tÝch nhμ ®îc x©y 
dùng. Tõ n¨m 1991 – 2000, t¹i c¸c ®« thÞ trªn c¶ níc ®· cã gÇn 600 dù ¸n 
nhμ ë vμ khu ®« thÞ míi. (Nguån: Dù th¶o b¸o c¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn 
nhμ ë 10 n¨m 1991 – 2000 vμ c¸c gi¶i ph¸p lín giai ®o¹n 2001 - 2010). 
34
DiÖn tÝch nhμ do d©n tù x©y 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
1998 1999 2000 N¨ m 
DiÖn tÝch (m2) 
KÕ ho¹ ch hμng n¨m Thùc hiÖn 
T¹i thμnh phè Hμ Néi, trong 5 n¨m 1991 –1995 ®· thùc hiÖn x©y dùng 
trªn 800.000 m2 nhμ ë. Giai ®o¹n 1996 – 2000 ®· triÓn khai gÇn 200 dù ¸n 
nhμ ë (phÇn lín dù ¸n nhá lÎ, cã quy m« kh«ng lín). B×nh qu©n mçi n¨m 
Hμ Néi x©y dùng trªn 200.000 m2 nhμ ë. 
35
B¶ng 2.3: T×nh h×nh ph¸t triÓn nhμ ë ®« thÞ ViÖt Nam 
giai ®o¹n 1991 – 2000 
§¬n vÞ 
tÝnh: 1000m2 
N¨m Toμn quèc Hμ Néi Tp. Hå ChÝ 
Minh 
1991 – 1995 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 – 1999 
1996 
1997 
1998 
1999 
26.000 
1.488 
2.292 
5.373 
6.021 
10.866 
25.000 
5.122 
5.921 
6.252 
7.705 
2.347 
327 
395 
514 
523 
587 
2.438 
522 
509 
719 
688 
8.800 
450 
560 
2.791 
2.380 
2.698,5 
8.378 
1.720 
2.279 
2.383 
1.996 
(Nguån: Dù th¶o ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhμ ë ®« thÞ 2001 – 2005 – Bé 
x©y dùng) 
B¶ng 2.4: T×nh h×nh ph¸t triÓn nhμ ë 
giai ®o¹n 2000 – 2004 
§¬ 
n vÞ:m 2 
T 
T 
§Þa ph- 
¬ng 
N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2004 
Dù kiÕn 
n¨m 2004 
1 C¶ níc 11.000.00 
0 
17.236.76 
9 
18.270.97 
5 
19.732.65 
3 
21.702.91 
8 
2 4 TP lín 3.620.133 5.174.653 5.776.789 4.948.500 5.226.045 
3 Hμ Néi 597.510 620.887 943.000 1.000.000 1.050.000 
36
4 H¶i 
Phßng 
270.000 443.491 470.100 498.000 522.900 
5 §μ N½ng 111.838 390.272 413.688 438.500 460.425 
6 Tp HCM 2.640.785 3.600.000 3.950.000 3.012.000 3.192.720 
(Nguån: Côc qu¶n lý nhμ - Bé x©y dùng) 
DiÖn tÝch 
1000m2 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
0 
T×nh h×nh ph¸ t triÓn nhμ t¹ i Hμ Néi 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 N¨ m 
Hμ Néi lμ thμnh phè cã quü nhμ ë lín thø 2 trong c¶ níc víi kho¶ng 12 
triÖu m2 (450.000 c¨n hé), chiÕm gÇn 15% quü nhμ toμn quèc. 
Nhμ ë thuéc së h÷u Nhμ níc cã kho¶ng 5 triÖu m2 chiÕm h¬n 40% quü 
nhμ toμn thμnh phè bao gåm: Nhμ ë thuéc së h÷u Nhμ níc do ngμnh §Þa 
chÝnh – Nhμ ®Êt qu¶n lý cho thuª kho¶ng 2 triÖu m2 víi 65.000 hîp ®ång 
cho thuª nhμ ë. Nhμ do c¬ quan tù qu¶n kho¶ng 3 triÖu m2 víi 85.000 c¨n 
hé. 
37
KÕ ho¹ch ph¸t triÓn nhμ ë thμnh phè Hμ Néi giai ®o¹n 1998 – 2000 
tãm t¾t trong b¶ng sau cho thÊy sè lîng nhμ thùc tÕ x©y dùng míi mçi 
n¨m vît môc tiªu kÕ ho¹ch. 
38
B¶ng 2.5: KÕt qu¶ thùc hiÖn ph¸t triÓn nhμ ë Thμnh phè Hμ Néi 
giai ®o¹n 1998 – 2000 
Sè liÖu ph¸t triÓn nhμ ë 
hμng n¨m 
KÕ ho¹ch hμng 
n¨m 
(M2) 
Thùc hiÖn 
(M2) 
Tû lÖ 
(%) 
1998 – 2000 
Ph¸t triÓn nhμ ë theo dù ¸n 
Nhμ ë do d©n tù x©y dùng 
1.150.000 
340.000 
810.000 
1.352.212 
402.858 
950.354 
117,7 
118,5 
117,3 
N¨m 1998 
Ph¸t triÓn nhμ ë theo dù ¸n 
Nhμ ë do d©n tù x©y dùng 
300.000 
70.000 
230.000 
339.191 
85.591 
253.600 
113,0 
112,0 
110,0 
N¨m 1999 
Ph¸t triÓn nhμ ë theo dù ¸n 
Nhμ ë do d©n tù x©y dùng 
400.000 
120.000 
280.000 
416.511 
130.162 
286.349 
104,1 
108,5 
102,3 
N¨m 2000 
Ph¸t triÓn nhμ ë theo dù ¸n 
Nhμ ë do d©n tù x©y dùng 
450.000 
150.000 
300.000 
597.510 
187.105 
410.405 
132,8 
124,7 
136,8 
(Nguån: Dù th¶o b¸o c¸o triÓn khai kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nhμ ë Hμ Néi n¨m 
2001-2005) 
Nhμ ë thuéc së h÷u t nh©n vμ së h÷u kh¸c cã kho¶ng 7 triÖu m2 
chiÕm gÇn 60% quü nhμ. HiÖn nay míi chØ cã kho¶ng gÇn 30% c¸c nhμ 
t nh©n cã giÊy tê chøng nhËn quyÒn së h÷u vμ quyÒn sö dông ®Êt ë 
hoÆc sö dông ®Êt hîp ph¸p. 
Trong toμn bé quü nhμ ë Hμ Néi cã kho¶ng 80% lμ nhμ thÊp tÇng (1 – 
3 tÇng); 20% lμ nhμ chung c cao tÇng (4 –5 tÇng). Nh÷ng n¨m võa qua, 
nhμ cao tÇng do nh©n d©n tù ®Çu t x©y dùng chiÕm kho¶ng 20% quü 
nhμ t nh©n. 
39
PhÇn lín c¸c khu nhμ ë Hμ Néi kh«ng ®îc x©y dùng ®ång bé, h¹ tÇng 
kü thuËt ch¾p v¸, thiÕu tiÖn nghi, thiÕu c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng, 
m«i trõ¬ng bÞ « nhiÔm, mËt ®é d©n c ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu, g©y 
qu¸ t¶i ë khu trung t©m. 
Tõ n¨m 1998 ®Õn nay, vÞÖc ph¸t triÓn nhμ ë ®· ®îc thùc hiÖn theo 
c¸c dù ¸n vμ h×nh thμnh c¸c khu ®« thÞ míi trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn 
®« thÞ ®ång bé c¶ nhμ ë vμ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi. 
Trong n¨m 2000 thμnh phè Hμ Néi x©y dùng míi ®îc 597.510 m2 nhμ 
ë, trong ®ã diÖn tÝch nhμ ë ®îc x©y dùng tõ nguån vèn Trung ¬ng lμ 
82.128 m2, tõ nguån vèn ®Þa ph¬ng lμ 515.382 m2. Trong sè diÖn tÝch 
nhμ ë ®îc x©y dùng tõ nguån vèn ®Þa ph¬ng, ngêi d©n tù x©y dùng ®îc 
410.405 m2, diÖn tÝch nhμ ë ®îc x©y dùng tõ c¸c nguån vèn huy ®éng, 
vèn x©y nhμ ®Ó b¸n lÇ 104.977 m2 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª Hμ Néi 
n¨m 2000) 
1.4 ThÞ trêng kinh doanh mÆt b»ng x©y dùng, kinh doanh diÖn tÝch v¨n 
phßng, kh¸ch s¹n, nhμ hμng, khu vui ch¬i gi¶i trÝ… ®· cã nh÷ng khëi s¾c 
NhiÒu kho¶n ®Çu t rÊt lín cña nhiÒu thμnh phÇn kinh tÕ ®· ®îc ®Çu 
t vμo lÜnh vùc nμy (tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001, chØ riªng ®Çu t níc ngoμi 
vμo lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n, v¨n phßng ®· lªn ®Õn gÇn 7 tû USD). 
Theo thèng kª cña uû ban Nhμ níc vÒ hîp t¸c ®Çu t (SCCI) tríc ®©y, 
tÝnh ®Õn cuèi n¨m 1994 trong sè 1174 dù ¸n liªn doanh víi h¬n 11,3 tû 
USD ®Çu t vμo ViÖt Nam cã 132 dù ¸n (chiÕm 11,24%) víi tæng sè vèn 
kho¶ng 2 tû USD (chiÕm 17,85%) ®Çu t vμo lÜnh vùc kh¸ch s¹n, du lÞch. 
Riªng trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 1995 ®· cã kho¶ng 600 triÖu USD (chiÕm 
12% trong tæng sè) ®Çu t vμo lÜnh vùc kh¸ch s¹n. 
40
§©y lμ thÞ trêng ®îc ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thêi kú 
®æi míi. C¸c lùc lîng tham gia thÞ trêng nμy gåm nhiÒu lo¹i nh c¸c ph¸p 
nh©n quèc doanh, c¸c ph¸p nh©n c«ng quyÒn, t nh©n, d©n tù x©y, liªn 
doanh víi níc ngoμi, liªn doanh trong níc. Mét phÇn lín quü nhμ ®îc 
chuyÓn thμnh c¸c v¨n phßng cho thuª, diÖn tÝch th¬ng m¹i vμ kh¸ch s¹n 
mini. ThÞ trêng nμy ®¸p øng ®îc nhiÒu lo¹i ®èi tîng theo thø tù u tiªn ®îc 
chi phèi bëi møc sinh lêi trong kinh doanh, tríc hÕt lμ ®¸p øng nhu cÇu 
cña ngêi níc ngoμi (kh¸ch du lÞch, ngêi níc ngoμi thuª lμm v¨n phßng 
hoÆc më c¬ së kinh doanh), tiÕp ®Õn lμ c¸c nhμ kinh doanh trong níc 
cho thuª lμm v¨n phßng ®¹i diÖn, më cöa hμng kinh doanh th¬ng m¹i vμ 
kh¸ch du lÞch néi ®Þa. 
Theo Công ty cung cấp dịch vụ quản lý tài sản CB Richard Ellis, giá thuê văn 
phòng tại TP HCM hiện tăng 5-10% so với năm 2003. Thành phố này tiếp tục 
đứng ở vị trí thứ năm trong tổng số 15 địa điểm có giá thuê văn phòng cao nhất 
châu Á. 
Cụ thể, giá văn phòng loại A (những tòa nhà trung tâm thành phố) có giá thuê 
25-30 USD/m2, loại B (những khu hơi xa trung tâm thành phố) giá 17-22 
USD/m2 và văn phòng loại C có giá cho thuê 10-15 USD/m2. 
Thị trường cho thuê văn phòng Hà Nội cũng có mức tăng tương tự. Công ty 
bất động sản Chesterton cho biết, văn phòng loại A có giá cho thuê 23-25 
USD/m2, loại B 16-19 USD/m2, loại C 9-15 USD/m2. Khoảng 17/20 tòa nhà văn 
phòng loại A và B đạt tỷ lệ thuê trên 90% như Hanoi Tower, Melia, Daewoo... 
Nhiều tòa nhà loại C đã được đặt kín chỗ trong thời gian dài. 
41
42
"Thị trường cho thuê văn phòng năm nay sẽ tiếp tục "nóng", đặc biệt là Hà 
Nội bởi nguồn vốn FDI đổ vào VN nhiều hơn. Ngoài ra, rất nhiều công ty có vốn 
đầu tư nước ngoài tại TP HCM có kế hoạch mở rộng kinh doanh ra Hà Nội", đại 
diện Chesterton nhận định. 
B¶ng 2.6: §Çu t níc ngoμi vμo thÞ trêng kinh doanh diÖn tÝch 
th¬ng m¹i, v¨n phßng, kh¸ch s¹n t¹i ViÖt Nam. 
(TÝnh theo vèn ®¨ng ký cßn hiÖu lùc ®Õn ngμy 29-2-2000) 
§¬n vÞ: triÖu 
USD 
§Õn 7-7-2000 §Õn 31-12- 
§Çu t Tû lÖ % 2002 
Tæng sè 35.972 100,00 42.937 
1. C¸c ngμnh c«ng nghiÖp 14.837 41,2 19.229,3 
- C«ng nghiÖp nÆng 6.575 18,3 
- C«ng nghiÖp nhÑ 3.748 10,4 
- C«ng nghiÖp thùc phÈm 2.356 6,5 
- DÇu khÝ 2.155 6,0 4.229,3 
2. C¸c ngμnh kinh doanh 
11.786 32,6 
diÖn tÝch th¬ng m¹i, v¨n 
phßng, kh¸ch s¹n, khu 
c«ng nghiÖp 
- Kh¸ch s¹n, du lÞch 3.781 10,5 4.983,4 
- Khu th¬ng m¹i 548 1,5 
- X©y dùng v¨n phßng, c¨n 
4.288 11,9 
hé 
- X©y dùng khu ®« thÞ míi 2.346 6,5 
- X©y dùng h¹ tÇng khu 
803 2,2 
CN, khu chÕ xuÊt 
3. C¸c ngμnh nghÒ kh¸c 9.349 26,1 
Nguån: Bé kÕ ho¹ch vμ §Çu t n¨m 2002 
43
§Çu t­n­í 
c ngoμi vμo thÞ tr­êng 
kinh doanh diÖn tÝch 
th­ 
¬ng m¹ i, v¨ n phßng, kh¸ ch s¹ n t¹ i ViÖt Nam 
18% 
10% 
7% 
6% 
12% 2% 11% 
2% 
7% 
25% 
C«ng nghiÖp nÆng C«ng nghiÖp nhÑ 
C«ng nghiÖp thùc phÈm DÇu khÝ 
Kh¸ch s¹n, du lÞch Khu th- ¬ng m¹i 
X©y dùng v¨n phßng, c¨n hé X©y dùng khu ®« thÞ mí i 
X©y dùng h¹ tÇng khu CN, khu chÕ xuÊt C¸c ngμnh nghÒ kh¸c 
1.5 Qua thùc tÕ vËn hμnh cña thÞ trêng nhμ ®Êt, c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhμ 
níc ®èi víi thÞ trêng nμy cã ®iÒu kiÖn hoμn thiÖn, thu ng©n s¸ch nhμ níc tõ 
lÜnh vùc nμy kh«ng ngõng t¨ng lªn. 
VÒ mÆt qu¶n lý, mét mÆt Nhμ níc cÇn khÈn tr¬ng ban hμnh vμ bæ 
sung c¸c v¨n b¶n ph¸p lý, ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ liªn quan ®Õn viÖc 
®iÒu chØnh tõng vÊn ®Ò cô thÓ cña thÞ trêng B§S nh ®Êt ®ai, nhμ ë t¹o 
lËp mÆt b»ng cho s¶n xuÊt… nh»m t¹o dÇn c¸c ®iÒu kiÖn cho thÞ trêng 
nhμ ®Êt ®i vμo ho¹t ®éng vμ ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, Nhμ níc còng cã nh÷ng 
chÝnh s¸ch nh»m ®iÒu chØnh nh÷ng khiÕm khuyÕt cña thÞ trêng nhμ 
®Êt th«ng qua viÖc t¹o dùng c¸c quü ph¸t triÓn h¹ tÇng vμ ®« thÞ, chÝnh 
s¸ch hç trî l·i suÊt, ph¸t ®éng phong trμo x©y nhμ t×nh nghÜa, trî cÊp vÒ 
nhμ ë, ®Êt ë cho nh÷ng ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng…Nh÷ng chÝnh s¸ch 
nμy ®· gãp phÇn kh«ng nhá vμo viÖc æn ®Þnh vμ bíc ®Çu ph¸t triÓn thÞ 
trêng B§S. 
Trong 10 n¨m qua ChÝnh phñ ®· chØ ®¹o viªc biªn so¹n th¶o vμ ban 
hμnh nhiÒu chÝnh s¸ch nh»m thóc ®Èy c«ng t¸c qu¶n lý vμ ph¸t triÓn nhμ 
44
ë theo híng chuyÓn tõ c¬ chÕ bao cÊp vÒ nhμ ë sang chÝnh s¸ch t¹o 
®iÒu kiÖn ®Ó nh©n d©n chñ ®éng tham gia c¶i thiÖn chç ë. 
· N¨m 1991 Nhμ níc ban hμnh ph¸p lÖnh nhμ ë 
· N¨m 1992 ban hμnh chÝnh s¸ch xo¸ bao cÊp, ®Êt tiÒn nhμ vμo 
tiÒn l¬ng 
· N¨m 1993 ban hμnh luËt ®Êt ®ai vμ c¸c chÝnh s¸ch chuyÓn ho¹t 
®éng cho thuª nhμ sang ph¬ng thøc kinh doanh. 
· N¨m 1994 ban hμnh chÝnh s¸ch cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së 
h÷u nhμ ë vμ chÝnh s¸ch mua b¸n vμ kinh doanh nhμ ë. TriÓn 
khai chÝnh s¸ch b¸n nhμ ë thuéc së h÷u nhμ níc cho ngêi ®ang 
thuª. 
· N¨m 1996 ban hμnh c¬ chÕ hç trî ngêi cã c«ng c¶i thiÖn nhμ ë. 
· N¨m 1997 vμ 1998 ban hμnh c¬ chÕ thÝ ®iÓm mét sè u ®·i vμ 
khuyÕn khÝch ®Çu t x©y dùng nhμ ë. 
· N¨m 1998 ChÝnh phñ ®· cho ¸p dông c¬ chÕ vay vèn c¶i thiÖn 
nhμ ë ®èi víi ®ång bμo bÞ b·o lôt ®ång b»ng s«ng Cöu Long 
· N¨m 1999 ban hμnh NghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc Héi 
vÒ giao dÞch d©n sù vÒ nhμ ë x¸c lËp tríc ngμy 1/7/1991. 
· N¨m 2000 ChÝnh phñ ban hμnh chÝnh s¸ch hç trî ngêi ho¹t ®éng 
c¸ch m¹ng tríc C¸ch m¹ng thμng 8/1945 c¶i thiÖn nhμ ë. 
· N¨m 2001 ChÝnh phñ ®· tr×nh Quèc héi th«ng qua LuËt ®Êt ®ai 
söa ®æi LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003. 
C¸c v¨n b¶n ph¸p lý vÒ qu¶n lý ®Êt ®« thÞ ®· ®îc bæ sung vμ hoμn 
thiÖn dÇn bao gåm c¸c v¨n b¶n chñ yÕu sau: 
· NghÞ ®Þnh sè 88/CP ngμy 17/8/1994 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý, 
sö dông ®Êt ®« thÞ 
· NghÞ ®Þnh sè 91/CP ngaú 17/8/1994 cña ChÝnh phñ ban hμnh 
®iÒu lÖ qu¶n lý quy ho¹ch ®« thÞ. 
45
· Bé luËt d©n sù cña níc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 
1995 (phÇn quy ®Þnh vÒ chuyÓn quyÒn sö dung ®Êt). 
· NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngμy 17/8/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh 
khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt. 
· NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§-CP ngμy 29/3/1999 cña ChÝnh phñ 
vÒ thñ tôc chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa 
kÕ quyÒn sö dông ®Êt vμ thÕ chÊp, gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn 
sö dông ®Êt. 
· Th«ng t sè 1417/1999/TT-TC§C ngμy 18/9/1999 cña tæng côc 
®Þa chÝnh híng dÉn thi hμnh nghÞ ®Þnh 17/1999/N§-CP. 
· NghÞ ®Þnh 60/CP ngμy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ vÒ quyÒn së 
h÷u vμ quyÒn sö dông ®Êt t¹i ®« thÞ. 
· NghÞ ®Þnh 38/2000/N§-CP ngμy 23/8/2000 cña ChÝnh phñ vÒ 
thu tiÒn sö dông ®Êt 
HiÖn nay nhμ níc ®· ban hμnh gÇn 500 v¨n b¶n c¸c lo¹i liªn quan ®Õn 
®Êt vμ nhμ ®Êt. C¸c v¨n b¶n nμy phÇn nμo ®· gãp phÇn tÝch cùc vμo 
viÖc qu¶n lý thÞ trêng nhμ ®Êt. 
Sù trao ®æi gi÷a c¸c ®èi tîng mua b¸n trªn thÞ trêng nhμ ®Êt mét mÆt 
gãp phÇn lμm thÞ trêng nhμ ®Êt s«i ®éng h¬n, mÆt kh¸c gióp cho c¸c 
kho¶n thu ng©n s¸ch trong lÜnh vùc nμy còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ do c¸c lo¹i 
thuÕ vμ phÝ chuyÓn giao quyÒn sö dông ®Êt vμ nhμ ë. HiÖn nay thuÕ 
chuûªn quyÒn së h÷u ®Êt ®èi víi ®Êt ë lμ 4%. Tæng møc thuÕ vμ phÝ 
ph¶i nép khi thùc hiÖn giao dÞch chuyÓn nhîng vÒ nhμ ®Êt tõ 3-5% 
46
B¶ng 2.7: Thu ng©n s¸ch nhμ níc liªn quan ®Õn B§S 
giai ®o¹n 1995 – 2000 
§¬n 
vÞ: tû ®ång 
ChØ tiªu 
N¨m 
1995 
N¨m 
1996 
N¨m 
1997 
N¨m 
1998 
N¨m 
1999 
N¨m 
2000 
ThuÕ c¬ quan 
sö dông ®Êt 
289 319 329 355 347 213 
Thu cÊp 
quyÒn xö dông 
®Êt 
890 1.173 969 800 913 1.009 
TiÒn thuª ®Êt 0 0 455 382 408 390 
Thu tiÒn b¸n 
200 347 802 822 771 836 
nhμ së h÷u 
nhμ níc 
Tæng 1.379 1.839 2.555 2.359 2.439 2.448 
(Nguån: Côc qu¶n lý c«ng s¶n – Bé tμi chÝnh) 
47
Thu ng©n s¸ ch Nhμ n­í 
c liªn quan ®Õn B§S 
1379 
1839 
2555 
2359 2439 2448 
Tû ®ång 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
0 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 N¨ m 
Theo kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt giai ®o¹n tõ n¨m 1996 – 2000 c¸c kho¶n thu tõ 
®Êt ®îc 4.645 tû ®ång/n¨m. 
Nh÷ng u ®iÓm trong ph¸t triÓn thÞ trêng B§S – 
nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi nh÷ng n¨m qua 
48 
C¸c nhu 
cÇu vÒ 
nhμ - ®Êt 
®îc ®¸p 
øng ®Çy 
®ñ h¬n 
víi chÊt l-îng 
cao 
h¬n 
C¸c ho¹t 
®éng 
trong thÞ 
trêng 
quyÒn sö 
dông ®Êt 
®· t¹o ra 
nh÷ng 
chuyÓn 
biÕn ®ét 
ph¸ 
ThÞ tr-êng 
nhμ ë 
ph¸t 
triÓn rÊt 
s«i ®éng 
ThÞ trêng 
kinh doanh 
mÆt b»ng 
XD, diÖn 
tÝch VP 
kh¸ch s¹n, 
nhμ hμng, 
vui ch¬i 
gi¶i trÝ cã 
nhiÒu khëi 
s¾c 
C«ng t¸c 
cña Nhμ n-íc 
®èi víi 
thÞ trêng 
nμy kh«ng 
ngõng 
hoμn 
thiÖn, thu 
ng©n s¸ch 
kh«ng 
ngõng t¨ng 
lªn
2. Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm trong viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt t¹i Hμ 
Néi 
2.1 Tû lÖ giao dÞch phi chÝnh quy cao, t×nh tr¹ng vi ph¹m quy ®Þnh vÒ nhμ 
®Êt rÊt cao. 
§©y cã thÓ coi lμ mét vÊn ®Ò næi cém hiÖn nay. Cïng víi tÝnh chÊt 
manh nha cña thÞ trêng, c¸c giao dÞch mua b¸n phi chÝnh quy tån t¹i víi 
tû lÖ lín (nhÊt lμ ®èi víi quyÒn sö dông ®Êt), víi nhiÒu h×nh thøc phong 
phó ®a d¹ng vμ chñ yÕu ë c¸c khu vùc ®« thÞ. Theo thèng kª cña së tμi 
chÝnh thμnh phè Hå ChÝ Minh sè vô mua b¸n nhμ cã ®¨ng ký t¹i c¬ quan 
thuÕ mét vμi n¨m qua nh sau: 
N¨m 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Sè vô mua b¸n 
nhμ cã ®¨ng ký 
21.043 41.600 37.480 34.271 35.294 48.775 
Nguån: Së ®Þa chÝnh thμnh phè Hå ChÝ Minh - 2001 
49
Sè vô mua b¸ n nhμ cã ®¨ ng ký ví i c¬ quan thuÕ 
21.043 
41.6 
37.48 
34.271 35.294 
48.775 
Sè vô mua b¸ n 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 N¨ m 
Theo íc tÝnh con sè nμy chØ b»ng kho¶ng 30% sè vô giao dÞch trªn 
thùc tÕ. ChÝnh viÖc kh«ng qu¶n lý ®îc giao dÞch nμy ®· dÉn ®Õn n¹n 
®Çu c¬ trong lÜnh vùc nhμ ®Êt còng nh ®Èy gi¸ nhμ ®Êt lªn cao bÊt th-ßng 
thÓ hiÖn râ qua 2 c¬n sèt nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi vμ thμnh phè Hå ChÝ 
Minh giai ®o¹n 1992 – 1993 vμ 2001 – 2002. 
C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®Êt ®ai 
®îc t¨ng cêng ®· ph¸t hiÖn nhiÒu vi ph¹m trong qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai, 
®Ó uèn n¾n vμ cã nhiÒu gi¶i ph¸p xö lý. KÕt qu¶ thanh tra cho thÊy vi 
ph¹m chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®Êt ®ai lμ phæ biÕn, cã n¬i, cã lóc vi ph¹m 
rÊt nghiªm träng. 
Thñ tíng ChÝnh phñ ®· chØ ®¹o Thanh tra Nhμ níc cïng víi c¸c tØnh, 
thμnh phè trong c¶ níc tiÕn hμnh thanh tra c¸c x·, phêng n¬i cã khiÕu 
kiÖn ®èi víi viÖc cÊp ®Êt, b¸n ®Êt, thu, chi ng©n s¸ch, c¸c kho¶n ®ãng 
gãp cña nh©n d©n, vÒ x©y dùng c¬ b¶n ë n«ng th«n. Trong 2 n¨m 1998 
vμ 1999 ®· tiÕn hμnh thanh tra 35,4% sè x· phêng trong toμn quèc. Qua 
thanh tra ®· ph¸t hiÖn nhiÒu sai ph¹m vÒ ®Êt ®ai: diÖn tÝch sai ph¹m lμ 
50
25.014,82 ha vμ sè tiÒn b¸n ®Êt tr¸i phÐp lμ 310.178,28 triÖu ®ång, tham 
« chiÕm ®o¹t tiÒn ®Êt 4.532 triÖu ®ång, ®Ó thÊt thu tiÒn sö dông ®Êt 
9.745 triÖu ®ång (trong ®ã n¨m 1999 sai ph¹m vÒ ®Êt lμ 4.507 ha, sè 
tiÒn b¸n ®Êt tr¸i phÐp lμ 256.584 triÖu ®ång, thÊt thu tiÒn sö dông ®Êt lμ 
7.865 triÖu ®ång) (Nguån: KÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 1999 – Tæng 
côc ®i¹ chÝnh) 
KÕt qu¶ thanh tra cña 25 tØnh, thμnh phè ®· kiÓm tra 994 c¬ quan, 
tæ chøc, ph¸t hiÖn cã 458 ®¬n vÞ (chiÕm 46% sè ®¬n vÞ ®îc thanh tra) 
vi ph¹m qu¶n lý, sö dông ®Êt víi diÖn tÝch 33.845,98 ha trong ®ã giao 
®Êt cho c¸n bé lμm nhμ ë kh«ng ®óng thÈm quyÒn 369,23 ha, cho thuª, 
cho mîn 49,82 ha, bÞ lÊn chiÕm 1.324,6 ha, sai ph¹m kh¸c lμ 6.113,25 ha, 
c¸c ®¬n vÞ cha nép tiÒn thuª ®Êt vμ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt 
cho Nhμ níc lμ 203 tû 32 triÖu ®ång. 
Ph¸t triÓn nhμ lén xén. Vai trß kiÓm so¸t vμ qu¶n lý thiÕu hiÖu qu¶ ë 
nhiÒu cÊp chÝnh quyÒn ®· t¹o nªn sù hçn lo¹n trong quy ho¹ch vμ kiÕn 
tróc kh«ng gian ®« thÞ. Ch¼ng h¹n trong n¨m 2000 ë 5 quËn néi thμnh 
Hμ Néi ®· cã 160.340 m2 x©y dùng kh«ng xin phÐp hoÆc tr¸i phÐp chiÕm 
58% tæng diÖn tÝch nhμ ë ®îc x©y dùng trong n¨m. QuËn §èng §a lμ n¬i 
t×nh tr¹ng nμy diÔn ra phæ biÕn nhÊt, chiÕm tíi 85% 
2.2 MÊt c©n ®èi vÒ cung cÇu: 
Nhu cÇu cña d©n c vÒ nhμ ë vμ nhu cÇu cña khu vùc doanh nghiÖp 
vÒ mÆt kinh doanh rÊt lín vμ nh×n chung cha ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ. 
Trong khi ®ã cung vÒ mÆt b»ng trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ 
xuÊt, mÆt b»ng cho doanh nghiÖp vμ diÖn tÝch kh¸ch s¹n, v¨n phßng l¹i 
vît xa cÇu. 
51
Dùa theo diÖn tÝch b×nh qu©n ®Çu ngêi vμ sè d©n ta cã thÓ tÝnh 
to¸n ra ®îc nhu cÇu vÒ diÖn tÝch ë cña ngêi d©n Hμ Néi nh sau: 
B¶ng 2.8: Nhu cÇu vÒ diÖn tÝch nhμ ë t¹i Hμ Néi 
N¨m 
D©n sè 
(ngêi) 
DiÖn tÝch 
b×nh qu©n 
(m2/ngêi) 
Nhu cÇu vÒ 
nhμ ë 
(m2) 
Nhu cÇu t×m 
nhμ míi 
(m2) 
1954 370.000 6,7 2.479.000 286.572,4 
1965 840.000 6,2 5.208.000 602.044,8 
1980 876.000 5,8 5.080.800 587.340,48 
1990 966.300 4,6 4.444.980 513.869,688 
1992 2.155.000 4,5 9.697.500 1.121.031 
1995 2.315.000 4,8 11.112.000 1.284.547,2 
1996 2.364.000 5 11.820.000 1.366.392 
1999 2.522.000 6,3 15.888.600 1.836.722,16 
2000 2.570.000 6,5 16.705.000 1.931.098 
2010 3.500.000 10 35.000.000 
Theo thèng kª th× hiÖn nay ë Hμ Néi cã 11,56% c¸c hé cã nhμ muèn 
®æi nhμ míi (®ã lμ cha kÓ c¸c hé gia ®×nh hiÖn nay cha cã nhμ) 
Thùc tÕ cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng vÒ chç ë cña ngêi d©n nh sau: 
52
C h ª n h l Ö c h g i ÷ a c u n g 
C h ª n h l Ö c h g i ÷ a c u n g 
v μ c Ç u n h μ ë 
D i Ö n 
2 E + 0 7 
0 
2 E + 0 7 
v μ c Ç u n h μ ë 
N ¨ m 
D i Ö n 
t Ý c h 
0 
N ¨ m 
t Ý c h 
N h u c Ç u (m2 ) T × n h h × n h p h ¸t triÓ n (m2 ) 
N h u c Ç u (m2 ) T × n h h × n h p h ¸t triÓ n (m2 ) 
Chªnh lÖch gi÷a cung vμ cÇu nhμ ë 
2500000 
2000000 
1500000 
1000000 
500000 
0 
1992 1995 1996 1999 2000 
N¨ m 
DiÖn tÝch (m2) 
Nhu cÇu (m2) T×nh h×nh ph¸t triÓn (m2) 
Nhμ níc ®· ph¸t huy néi lùc cña c¸c thμnh phÇn kinh tÕ vμ gi¶i quyÕt 
nhu cÇu bøc xóc vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh 
phñ ®· cho phÐp thÝ ®iÓm x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp võa vμ nhá. 
53
T¹i Hμ Néi ®ang tiÕp tôc triÓn khai ®Çu t x©y dùng côm c«ng nghiÖp tËp 
trung võa vμ nhá sau: 
B¶ng 2.9: C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng côm c«ng nghiÖp 
võa vμ nhá t¹i Hμ Néi 
STT Tªn dù ¸n DiÖn 
tÝch 
Ghi chó 
1 Côm C«ng nghiÖp t©p trung võa vμ nhá 
Tõ Liªm 
21,13 ha 
2 Côm s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp tËp 
trung quËn CÇu GiÊy 
8,35 ha 
3 Côm s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp tËp 
trung quËn Hai Bμ Trng 
9,03 ha 
4 Côm c«ng nghiÖp dÖt – may Nguyªn 
Khª - §«ng Anh 
18,6 ha Giai ®o¹n 
1 
5 Khu c«ng nghiÖp Nam Th¨ng Long 30,3 ha Giai ®o¹n 
1 
6 C¸c khu tiÓu thñ c«ng nghiÖp vμ lμng 
nghÒ truyÒn thèng ë V©n Hμ-Liªn Hμ 
(§«ng Anh), B¸t Trμng–Kiªu Kþ (Gia 
L©m), lμng nghÒ Thanh Tr× 
§ang chØ 
®¹o lËp 
dù ¸n 
Nguån: Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000 – Tæng côc ®Þa chÝnh 
2.3 ThÞ trêng “nãng, l¹nh” bÊt thêng, gi¸ c¶ dÔ biÕn ®éng dÉn ®Õn n¹n ®Çu 
c¬ trong nhμ ®Êt. 
54
Trong kho¶ng 10 n¨m qua thÞ trêng nhμ ®Êt ®· tr¶i qua c¬n sèt n¨m 
1993, ®ãng b¨ng trong nh÷ng n¨m 1997-1999 råi l¹i sèt l¹i vμo cuèi n¨m 
2000. Gi¸ c¶ dÔ biÕn ®éng, cã n¬i, cã lóc theo híng nh¶y vät, trong khi 
tæng giao dÞch trªn thùc tÕ kh«ng t¨ng ®ét biÕn. Trªn thùc tÕ, gi¸ ®Êt 
b×nh qu©n ë Hμ Néi ®· thuéc lo¹ic cao trong khu vùc, t¬ng ®¬ng víi khu 
“l·nh thæ míi” (New Territories) ë Hång K«ng (xÊp xØ 3000 USD/m2) Cßn 
tån t¹i hÖ thèng hai gi¸: gi¸ do Nhμ níc quy ®Þnh, cao h¬n c¶ Thîng H¶i, 
B¾c Kinh. Riªng mét sè khu vùc trung t©m Hμ Néi, gi¸ ®Êt cßn cao h¬n 
gÊp chôc lÇn so víi gi¸ ®Êt trung b×nh trong thμnh phè. 
Ta h·y so s¸nh tû lÖ gi÷a gi¸ trÞ B§S vμ tæng thu nhËp quèc néi 
(GDP), gi÷a ViÖt Nam vμ mét sè níc trªn thÕ giíi. N¨m 1990, khi gi¸ B§S ë 
NhËt ®¹t møc kû lôc, tæng gi¸ trÞ ®Êt cña NhËt ®øng hμng ®Çu thÕ giíi 
(trªn c¶ Mü) cung chØ b»ng 5,8 lÇn tæng s¶n phÈm quèc néi cña NhËt. ë 
§μi Loan vμo n¨m 1997, tæng gi¸ trÞ ®Êt cña tÊt c¶ mäi khu phè, mäi xãm 
lμng … gÊp 9,6 lÇn GDP cña §μi Loan n¨m ®ã. ë ViÖt Nam, ta chØ lÊy 
mét khu vùc ë khu vùc Hμ Néi dμi 5 km, réng 5 km vμ gi¶ sö gi¸ trung 
b×nh cña 1 m2 ®Êt lμ 1500USD (kho¶ng 5 c©y vμng) th× tæng gi¸ trÞ cña 
25 km2 (tøc 25 tiÖu m2) ®Êt néi thμnh Hμ Néi lμ 37,5 tû USD, nhiÒu gÊp 
1,16 lÇn toμn bé GDP cña ViÖt Nam n¨m 2001. 
HiÖn nay khung gi¸ ®Êt do nhμ níc quy ®Þnh nh sau: 
Gi¸ ®Êt ®« thÞ hiÖn hμnh 
§¬n vÞ tÝnh: 
1000®/m2 
Lo¹i 
®« 
thÞ 
Lo¹i 
®êng 
phè 
VÞ trÝ 1 VÞ trÝ 2 VÞ trÝ 3 VÞ trÝ 4 
Gi¸ 
Gi¸ tèi 
Gi¸ tèi 
Gi¸ tèi 
Gi¸ 
Gi¸ tèi 
tèi 
®a 
thiÓu 
®a 
tèi 
®a 
thiÓu 
thiÓu 
Gi¸ 
tèi 
thiÓ 
u 
Gi¸ 
tèi 
®a 
I 1 4.600 11.50 2.760 6.900 1.380 3.450 460 1.150 
55
2 
3 
4 
2.700 
1.800 
900 
0 
6.750 
4.500 
2.250 
1.620 
1.080 
540 
4.050 
2.700 
1.350 
810 
540 
270 
2.025 
1.350 
675 
270 
180 
90 
675 
450 
225 
II 1 
2 
3 
4 
2.600 
1.950 
1800 
710 
6.500 
4.875 
4.500 
1.775 
1.560 
1.170 
780 
420 
3.900 
2.950 
1.950 
1.050 
780 
580 
390 
210 
1.950 
1.450 
975 
525 
260 
190 
130 
70 
650 
475 
325 
175 
III 1 
2 
3 
4 
1.600 
1.200 
800 
400 
4.000 
3.000 
2.000 
1.000 
960 
720 
480 
240 
2.400 
1.800 
1.200 
600 
400 
300 
200 
100 
1.000 
750 
500 
250 
130 
100 
70 
30 
325 
250 
175 
75 
IV 1 
2 
3 
4 
800 
600 
400 
200 
2.000 
1.500 
1.000 
500 
480 
360 
240 
129 
1.200 
900 
600 
300 
200 
150 
100 
50 
500 
375 
250 
125 
70 
50 
30 
16 
175 
125 
75 
40 
V 1 
2 
3 
600 
400 
200 
1.500 
1.000 
500 
330 
220 
110 
825 
550 
275 
150 
100 
50 
375 
250 
125 
50 
30 
16 
125 
75 
40 
Nguån: Ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngμy 17/8/1994 cña 
ChÝnh phñ 
Gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do chÝnh quyÒn tØnh thμnh phè trùc thuéc trung ¬ng 
quy ®Þnh dùa trªn khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ChÝnh phñ ban hμnh, ngoμi 
ra gi¸ ®Êt cßn ®îc nh©n thªm mét hÖ sè k tõ 0,5 ®Õ 1,8 lÇn møc gi¸ quy 
®Þnh tuy nhiªn trªn thùc tÕ hÖ sè nμy cã n©ng lªn ®Õn 3 hoÆc 4 lÇn th× 
vÉn cã cã sù chªnh lÖch ®¸ng kÓ víi gi¸ thÞ trêng. Khung gi¸ ®Êt cßn réng 
vμ cha cã quy chÕ ®iÒu chØnh râ rμng trong trêng hîp gi¸ thùc tÕ vît xa 
khung gi¸ ChÝnh phñ quy ®Þnh. 
LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai ®· ®îc Quèc 
héi ViÖt nam th«ng qua vμ mét b¶ng dù kiÕn gi¸ ®Êt míi c¸c lo¹i ®Êt ®« 
thÞ còng võa ®îc ®Ö tr×nh trong kú häp Quèc héi ViÖt nam th¸ng 6/2001. 
Dù th¶o khung gi¸ míi nμy ®îc ®iÒu chØnh s¸t víi gi¸ thÞ trêng, t¹o sù c«ng 
56
b»ng trong gi¶i to¶ ®Òn bï, trong viÖc thu håi thuÕ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, 
tiÒn sö dông ®Êt 
Gi¸ ®Êt ®« thÞ s¾p ban hμnh 
§¬n vÞ tÝnh: 
1000®/m2 
Lo¹i 
®« 
thÞ 
Lo¹i 
®êng 
phè 
VÞ trÝ 1 VÞ trÝ 2 VÞ trÝ 3 VÞ trÝ 4 VÞ trÝ 5 
Gi¸ 
Gi¸ 
Gi¸ 
Gi¸ 
Gi¸ 
Gi¸ 
Gi¸ 
Gi¸ 
Gi¸ 
t«Ý 
tèi 
t«Ý 
tèi 
t«Ý 
tèi 
t«Ý 
tèi 
t«Ý 
thiÓ 
®a 
thiÓ 
®a 
thiÓ 
®a 
thiÓ 
®a 
thiÓ 
u 
u 
u 
u 
u 
Gi¸ 
tèi 
®a 
I 1 
2 
3 
4 
5 
2.000 
1.400 
980 
700 
500 
40.00 
0 28.00 
0 49.60 
0 13.70 
09 
.600 
1.400 
1.000 
700 
500 
350 
28.00 
0 19.60 
0 13.70 
09 
.600 
06 
.700 
1.000 
7000 
5000 
350 
250 
19.60 
0 13.70 
09 
.600 
6.700 
4.700 
700 
500 
350 
250 
150 
13.70 
09 
.600 
6.700 
4.700 
3.300 
500 
350 
250 
150 
100 
9.600 
6.700 
4.700 
3.300 
2.300 
II 1 
2 
3 
4 
5 
1.400 
1.000 
700 
500 
350 
28.00 
0 19.60 
0 13.70 
09 
.600 
6.700 
1.000 
7000 
500 
350 
250 
19.60 
0 13.70 
09 
.600 
6.700 
4.700 
700 
500 
350 
250 
150 
13.70 
09.600 
6.700 
4.700 
3.300 
500 
350 
250 
150 
100 
9.600 
6.700 
4.700 
3.300 
2.300 
350 
250 
150 
100 
50 
6.700 
4.700 
3.300 
2.300 
1.600 
III 1 
2 
3 
4 
5 
1.000 
7000 
500 
350 
250 
20.00 
0 14.00 
09 
.800 
6.850 
4.800 
700 
500 
350 
250 
150 
14.00 
09 
.800 
6.850 
4.800 
3.350 
500 
350 
250 
150 
100 
9.800 
6.850 
4.800 
3.350 
2.350 
350 
250 
150 
100 
50 
6.850 
4.800 
2.350 
2.350 
1.650 
250 
150 
100 
80 
50 
4.800 
3.320 
2.350 
1.650 
1.150 
IV 1 
2 
3 
4 
5 
800 
550 
400 
250 
200 
16.00 
0 11.20 
07 
.850 
5.500 
30850 
550 
400 
250 
200 
150 
11.20 
07 
.850 
5.500 
3.850 
2.700 
400 
250 
200 
150 
100 
7.850 
5.500 
3.850 
2.700 
1.900 
250 
200 
150 
100 
50 
5.500 
3.850 
2.700 
1.900 
1.300 
200 
150 
100 
70 
50 
3.850 
2.700 
1.900 
1.300 
900 
57
V 1 
2 
3 
4 
5 
200 
150 
100 
70 
50 
4.000 
2.800 
1.950 
1.350 
950 
150 
100 
70 
50 
30 
2.800 
1.950 
1.350 
950 
650 
100 
70 
50 
30 
20 
1.950 
1.350 
950 
650 
450 
70 
50 
30 
20 
10 
1.350 
950 
650 
450 
300 
50 
30 
20 
15 
10 
950 
650 
450 
300 
250 
Nguån: Dù th¶o nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ khung gi¸ theo luËt söa 
®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai 
Tõ gi¸ ®Êt söa ®æi trªn ta thÊy gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®Òu t¨ng lªn tõ 3 ®Õn 4 
lÇn. HiÖn nay gi¸ c¶ nhμ ®Êt trªn thÞ trêng kh«ng ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ 
së gi¸ Nhμ níc mμ x¸c ®Þinh trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a ngêi mua vμ b¸n: 
B¶ng 2.10: C¬ së ®Þnh gi¸ trong giao dÞch thùc tÕ t¹i Hμ Néi 
C¬ së ®Þnh gi¸ mua (b¸n) 
C¬ së ®Þnh gi¸ mua C¬ së ®Þnh gi¸ b¸n 
Sè ngêi Tû lÖ % Sè ngêi Tû lÖ % 
- Qua t vÊn b¹n bÌ 37 22,02 27 18,24 
- Qua khung gi¸ Nhμ níc 60 35,71 28 18,92 
- Qua trung t©m giao 
16 9,52 20 13,51 
dÞch 
- Qua b¸o chÝ 13 7,74 10 6,76 
- Qua tho¶ thuËn víi ngêi 
73 43,45 61 41,22 
mua (b¸n) 
- Qua cß 2 1,19 - - 
- Kh¸c 4 2.38 2 1,35 
Tæng 168 100.00 148 100.00 
Nguån: §iÒu tra cña ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trung ¬ng th¸ng 
2/2002 
58
C¬ së ®Þnh gi¸ b¸ n 
20% 
21% 
8% 4% 
45% 
2% 
Qua t- vÊn b¹n bÌ Qua khung gi¸ Nhμ n- í c. Qua trung t©m giao dÞch 
Qua b¸o chÝ Qua tho¶ thuËn Kh¸ c 
C¬ së ®Þnh gi¸ mua 
20% 
21% 
8% 4% 
45% 
2% 
Qua t- vÊn b¹n bÌ Qua khung gi¸ Nhμ n- í c. Qua trung t©m giao dÞch 
Qua b¸o chÝ Qua tho¶ thuËn Kh¸ c 
HiÖn nay gi¸ mét m2 chung c thÊp nhÊt lμ 5,3 triÖu ®ång/m2 th«ng th-êng 
tõ 6,5 - 9,5 triÖu ®ång/m2. Trong khi ®ã theo Së x©y dùng Hμ Néi 
suÊt ®Çu t cho nhμ chung c tõ 9 dÕn 21 tÇng (bao gåm c¶ x©y l¾p vμ 
thiÕt bÞ) lμ 3,2 ®Õn 3,5 triÖu ®ång/m2. Nh vËy nh×n chung gi¸ nhμ chung 
c ®· bÞ ®éi lªn kho¶ng 20% so víi thùc tÕ. 
Theo trung t©m ®Þa èc ACB gi¸ mét sè c¨n nhμ giao b¸n ®Çu th¸ng 
1/2004 nh sau: 
59
· Nhμ 2 tÇng mÆt ngâ V¨n Ch¬ng diÖn tÝch 25,3 m2 cã sæ ®á: gi¸ 
1,13 tû ®ång. (I) 
· Nhμ 4 tÇng ngâ 1194 ®êng L¸ng mÆt ®êng vμo bÖnh viÖn 
GTVT diÖn tÝch 54 m2 mÆt tiÒn 5 m cã tÇng 1 dïng ®Ó kinh 
doanh, cã sæ ®á: gi¸ 2,9 tû ®ång. (II) 
· Nhμ 3,5 tÇng CÈm Héi diÖn tÝch 48m2 cã sæ ®á: gi¸ 1,7 tû 
®ång. (III) 
· Nhμ 2,5 tÇng ngâ 253 Thuþ Khuª diÖn tÝch 20 m2 ngâ vμo réng 3 
m: gi¸ 600 triÖu ®ång. (IV) 
NÕu tÝnh theo gi¸ quy ®Þnh cña nhμ níc. 
Gnhμ - ®Êt = Gnhμ + G®Êt 2.1 
G®Êt = diÖn tÝch *gi¸ ®Êt do thμnh phè quy ®Þnh * hÖ sè ®iÒu chØnh 
Gi¸ ®Êt do thμnh phè quy ®Þnh c¨n cø vμo vÞ trÝ 
(t¹m lÊy hÖ sè k theo møc lín nhÊt cho phÐp lμ 1,8) 
Gnhμ lÊy theo suÊt ®Çu t cña së x©y dùng Hμ Néi (tÝnh theo gi¸ x©y 
míi hoμn toμn). 
B¶ng 2.11: So s¸nh gi¸ nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi theo 
møc cao nhÊt theo quy ®Þnh vμ thùc tÕ 
Lo¹i 
Gi¸ ®Êt 
theo 
quy 
®Þnh 
Tr®/m2 
DiÖn 
tÝch 
®Êt 
m2 
Gi¸ nhμ 
theo quy 
®Þnh 
Tr®/m2 
DiÖn 
tÝch 
nhμ 
m2 
Gi¸ nhμ 
®Êt cao 
nhÊt 
theo quy 
®Þnh 
Tr® 
Gi¸ nhμ 
®Êt 
thùc tÕ 
Tr® 
Chªnh 
lÖch 
(8/7) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
I 2,350 23,5 1,999 50,6 200,554 1130 5,63 
II 1,620 54 1,691 216 522,72 2900 5,55 
60
III 4,404 48 1,799 192 724,377 1700 2,35 
IV 1,510 20 1,999 60 174,3 600 3,44 
Trë l¹i vÊn ®Ò ®Çu c¬, cã ba lo¹i nhu cÇu ®èi víi nhμ ®Êt: 
· Nhu cÇu tiªu dïng (nhμ ®Ó ë). 
· Nhu cÇu yÕu tè s¶n xuÊt (nhμ xëng, v¨n phßng, kh¸ch s¹n). 
· Nhu cÇu kinh doanh (Nhu cÇu mua ®i b¸n l¹i nh»m môc ®Ých thu 
lîi). 
Nhu cÇu sau cïng nμy lμm n¶y sinh c¸i gäi lμ thÞ trêng ®Çu c¬ nhμ 
®Êt. Trong thÞ trêng nμy khi nhμ ®Êt ®ang lªn gi¸, nhiÒu ngêi dù b¸o 
r»ng gi¸ cßn t¨ng thªm nªn hé cã tiÒn vμ vay tiÒn ®Ó mua hßng sau nμy 
b¸n l¹i kiÕm lêi, cμng lμm t¨ng nhu cÇu vμ do ®ã ®Èy gi¸ nhμ ®Êt lªn cao 
n÷a. Ngîc l¹i khi gi¸ nhμ ®Êt xuèng gi¸ th× nhiÒu ngêi sî gi¸ cßn xuèng tiÕp 
nªn ®em nhμ ®Êt cã s½n ra b¸n lμm t¨ng thªm nguån cung vμ v× vËy 
cμng lμm h¹ gi¸ nhμ ®Êt xuèng n÷a. 
Ngoμi d¹ng ®Çu c¬ th«ng thêng, nhμ ®Êt cßn lμ ®èi tîng cña d¹ng 
®Çu c¬ röa tiÒn ®Ó trèn tr¸nh ph¸p luËt vμ d¹ng ®Çu c¬ gi÷ tiÒn ®Ó ®èi 
phã víi l¹m ph¸t. Khi ®Çu c¬ nhμ ®Êt ph¸t triÓn qu¸ møc, thóc ®Èy thÞ tr-êng 
nhμ ®Êt ph×nh ra qu¸ nhanh, qu¸ lín, thu hót qu¸ nhiÒu vèn tõ thÞ tr - 
êng tiÒn tÖ th× rÊt dÔ trë thμnh nguyªn nh©n gãp phÇn h×nh thμnh nÒn 
“kinh tÕ bong bãng” mμ hËu qu¶ gÇn ®©y lμ cuéc khñng ho¶ng tμi chÝnh 
Ch©u ¸ n¨m 1997. 
ë Th¸i Lan b¾t ®Çu tõ n¨m 1985 khi Th¸i Lan thùc thi chÝnh s¸ch níi 
láng vÒ tμi chÝnh vμ cho phÐp ngêi níc ngoμi tham gia vμo ®Çu t trong n-íc 
nÒn kinh tÕ Th¸i Lan cã nh÷ng bíc t¨ng trëng nh¶y vät. ChØ trong vßng 
3 n¨m ®Õn n¨m 1995 Th¸i Lan ®· t¨ng ®îc gÊp ®«i vèn ®Çu t níc ngoμi, 
tuy nhiªn lîng vèn nμy l¹i tËp trung vμo lÜnh vùc B§S. Trong tæng c¬ cÊu 
vay nî cña c¸c ng©n hμng th¬ng m¹i Th¸i Lan, vèn vay cho ®Çu t vμo lÜnh 
vùc B§S chiÕm 10-35%. Bªn c¹nh ®ã h×nh thøc ®Çu t gi¸n tiÕp th«ng qua 
61
thÞ trêng chøng kho¸n cao. Khi khñng ho¶ng tμi chÝnh Ch©u ¸ x¶y ra vμ 
n¨m 1997 nÒn kinh tÕ Th¸i Lan r¬i vμo khñng ho¶ng, thu nhËp vμ tiªu 
dïng gi¶m m¹nh. VÒ phÝa thÞ trêng trong níc, thÞ trêng B§S mét mÆt thu 
hÑp vμ bÞ giíi h¹n bëi nhu cÇu néi ®Þa trong ®Çu t trμn lan g©y mÊt c©n 
b»ng cung cÇu. Theo thèng kª ®Õn n¨m 1997 tû lÖ kh«ng sö dông B§S ë 
Th¸i Lan t¨ng ë møc 15%. Gi¸ B§S rít xuèng lÜnh vùc ®Çu t nμy kh«ng 
cßn lμ lÜnh vùc sinh lêi cho c¸c chñ ®Çu t nh tríc ®©y n÷a. Kh«ng gi¶i 
quyÕt ®îc ®Çu ra cho B§S c¸c chñ ®Çu t kh«ng tr¶ ®îc nî vay ng©n hμng. 
HËu qu¶ theo ®ã kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî níc ngoμi. 
HÖ thèng tμi chÝnh khñng ho¶ng. 
2.4 Quy tr×nh mua b¸n phøc t¹p, qua nhiÒu kh©u trung gian kh«ng cÇn 
thiÕt, tèn nhiÒu thêi gian, chi phÝ giao dÞch cao. 
Mäi lo¹i h×nh giao dÞch ®Òu cã sù tham gia c¸c c¬ quan cã thÈm 
quyÒn Nhμ níc, Ýt nhiÒu m¨ng tÝnh chÊt “xin-cho”. §Ó hoμn thμnh tÊt 
mét hîp ®ång giao dÞch d©n sù, c¸c bªn tham gia ph¶i qua nhiÒu bíc víi 
nhiÒu lo¹i thñ tôc ë c¸c ®i¹ ®iÓm kh¸c nhau, ®ßi hái ph¶i ®i l¹i nhiÒu lÇn 
rÊt tèn kÐm thêi gian vμ søc lùc. 
VÝ dô ®Ó thùc hiÖn thñ tôc chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt do c¬ 
quan ®Þa chÝnh vμ c¬ quan thuÕ lμm. Sau khi ®îc phÐp cña c¬ quan 
nhμ níc cã thÈm quyÒn (®Êt ®« thÞ lμ UBND tØnh, thμnh phè) ngêi cã 
B§S ph¶i ®Õn c¬ quan thuÕ xuÊt tr×nh toμn bé hå s¬ vμ nép thuÕ 
chuyÓn quyÒn, ngêi nhËn chuyÓn nhîng nép lÖ phÝ tríc b¹. Lμm c¸c thñ 
tôc tμi chÝnh xong, ngêi cã B§S quay l¹i c¬ quan ®Þa chÝnh lμm thñ tôc 
x¸c nhËn diÖn tÝch, ®o vÏ lËp b¶n ®å vμ cÊp giÊy chuyÓn nhîng quyÒn 
sö dông ®Êt. NÕu viÖc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cã g¾n víi viÖc b¸n 
nhμ vμ c«ng tr×nh th× l¹i ph¶i ®Õn c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn 
së h÷u tμi s¶n lμm thñ tôc chuyÓn nhîng. 
62
Theo Viet-trade ngμy 8/1/2004 ®Ó mua ®îc c¨n hé trong khu ®« thÞ 
míi th× chi phÝ trung gian lªn tíi 30 triÖu ®ång/ c¨n hé. 
2.5 Cßn tån t¹i c¬ chÕ bao cÊp, cßn cã sù ph©n biÖt kh«ng cÇn thiÕt gi÷a 
quèc doanh, ngoμi quèc doanh, gi÷a trong níc vμ ngoμi níc trong c¬ chÕ 
chÝnh s¸ch, trong qu¶n lý ®iÒu hμnh cña bé m¸y Nhμ níc vÒ lÜnh vùc B§S 
vμ thÞ trêng B§S. 
Tån t¹i nμy t¹o m«i trêng thuËn lîi cho tham nhòng, s¸ch nhiÔu cña 
phÇn tö tho¸i ho¸, biÕn chÊt trong c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhμ níc vÒ nhμ, 
®Êt g©y nh÷ng bÊt b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi kinh doanh vμ thu nhËp trong 
x· héi, lμm mÐo mã c¸c quan hÖ giao dÞch trong thÞ trêng B§S. 
§èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoμi do cha t¸ch ®îc 
quyÒn cho thuª ®Êt th« (cña Nhμ níc) víi quyÒn cho thuª h¹ tÇng ( cña c¸c 
doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng h¹ tÇng), dÉn ®Õn nh÷ng u ®·i vÒ gi¸ 
thuª ®Êt, miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt cña Nhμ níc ph¶i th«ng qua doanh 
nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng vμ nhiÒu khi c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp sö 
dông ®Êt lμm mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh l¹i kh«ng ®îc hëng. 
ViÖc gãp vèn liªn doanh b»ng gÝa trÞ quyÒn sö dông ®Êt lμ mét gi¶i 
ph¸p tèt trong thêi kú ®Çu (1987 - 1993), khi ta thiÕu vèn, gi¸ cho thuª ®Êt 
cao, ®Õn nay kh«ng cßn ý nghÜa ®¸ng kÓ. 
Theo quy ®Þnh hiÖn hμnh, c¸c nhμ ®Çu t níc ngoμi kh«ng ®îc quyÒn 
thuª ®Êt trùc tiÕp cña c¸ nh©n, hé gia ®×nh, tæ chøc. LuËt ®Êt ®ai quy 
®Þnh râ cho c¸c tæ chøc trong níc thuª ®Êt cã nhiÒu quyÒn h¬n so víi tæ 
chøc níc ngoμi thuª ®Êt. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoμi khi 
chuyÓn nhîng, cæ phÇn ho¸ còng gÆp ph¶i khã kh¨n do t×nh tr¹ng ph¸p lý 
vÒ quyÒn sö dông ®Êt kh«ng râ rμng. ViÖc xö lý quyÒn sö dông ®Êt gãp 
vèn khi doanh nghiÖp liªn doanh gi¶i thÓ hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng tríc 
thêi h¹n ®îc quy ®Þnh kh¸c nhau trong LuËt ®Çu t níc ngoμi vμ LuËt ®Êt 
63
®ai. NghÞ ®Þnh 17/1999/N§-CP vÒ thñ tôc chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, 
cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp vμ gãp vèn 
b»ng gÝa trÞ quyÒn sö dông ®Êt, khi gi¶i thÓ doanh nghiÖp, quyÒn sö 
dông ®Êt ®· gãp vèn ®îc xö lý theo tho¶ thuËn cña c¸c bªn. 
Theo quy ®Þnh cña LuËt ®Çu t níc ngoμi vμ NghÞ ®Þnh sè 
24/2000/N§-CP (§iÒu 43), khi gi¶i thÓ doanh nghiÖp hoÆc chÊm døt ho¹t 
®éng tríc thêi h¹n, gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt trong thêi gian cßn l¹i thuéc 
tμi s¶n thanh lý cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, quy ®Þnh trªn kh«ng ¸p 
dông ®îc trong trêng hîp doanh nghiÖp Nhμ níc thuéc ®èi tîng thuª ®Êt 
cña Nhμ níc tr¶ tiÒn hμng n¨m. Ngoμi ra, theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai 
(§iÒu 23), ®èi víi trêng hîp ®îc bªn ViÖt Nam lμ tæ chøc ®îc Nhμ níc giao 
®Êt, Nhμ níc sÏ thu håi l¹i ®Êt khi doanh nghiÖp gi¶i thÓ. 
2.6 Th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu minh b¹ch vμ khã tiÕp cËn. 
Tån t¹i nμy t¹o ra nhiÒu tiªu cùc trong viÖc mua b¸n B§S, gãp phÇn 
lμm gia t¨ng t×nh tr¹ng ®Çu c¬ rÊt nÆng nÒ vÒ nhμ ®Êt, g©y ra nh÷ng 
khiÕu kiÖn tranh chÊp nhμ ®Êt (hiÖn cã kho¶ng 60-70% khiÕu kiÖn 
trong x· héi khiÕu kiÖn vÒ nhμ ®Êt). Tuy nhiªn, c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu 
n¹i, tè cao, tranh chÊp nhμ cöa ®Êt ®ai ë c¸c ®Þa ph¬ng cha ®¸p øng ®îc 
yªu cÇu thùc tÕ, rÊt dÔ g©y ra t×nh tr¹ng mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ – x· 
héi. 
MÊy n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh khiÕu n¹i, tè c¸o gia t¨ng vμ gay g¾t 
phøc t¹p, néi dung vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn c¸c vÊn 
®Ò vÒ nμh ®Êt. XuÊt hiÖn kh¸ nhiÒu ®oμn khiÕu kiÖn vît cÊp ë nhiÒu 
tØnh, thμnh phè lªn trung ¬ng vμ hÇu hÕt cã néi dung khiÕu kiÖn vÒ ®Êt 
®ai. Mét sè n¬i khiÕu kiÖn rÊt gay g¾t trë thμnh diÓm nãng gi¶i quyÕt 
kÐo dμi, ¶nh hëng ®Õn trËt tù, an ninh ®Þa ph¬ng. 
64
Theo thèng kª hμng n¨m cã trªn 10 v¹n vô viÖc khiÕu kiÖn liªn quan 
®Õn nhμ ®Êt (chiÕm kháang 65% tæng sè vô viÖc khiÕu kiÖn cña c«ng 
d©n göi ®Õn c¬ quan Nhμ níc). Riªng thanh tra Nhμ níc hμng n¨m tiÕp 
nhËn tõ 5.000 – 7.000 ®¬n khiÕu kiÖn vît cÊp liªn quan ®Õn ®Êt ®ai (ch-a 
tÝnh nh÷ng ®¬n trïng lÆp). 
Qua thùc tiÔn thÊy r»ng khiÕu kiÖn, tranh chÊp ®Êt ®ai ®îc thÓ hiÖn 
chñ yÕu trong mèi quan hÖ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ nhμ níc víi c«ng d©n vμ 
gi÷a c«ng d©n víi c«ng d©n, bao gåm nh÷ng d¹ng sau: 
 §ßi l¹i ®Êt cã nhμ ë c¸c khu vùc ®« thÞ trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o XHCN 
vμ c¶i t¹o c«ng th¬ng nghiÖp Nhμ níc ®· qu¶n lý nhng kh«ng lμm ®ñ 
thñ tôc, hå s¬ trng thu, mua, hoÆc ®Ó thÊt l¹c hå s¬, nay chñ ®Êt 
cò ®· dïng nhiÒu h×nh thøc xin hoÆc ®ßi l¹i ®Êt ë. 
 §ßi l¹i ®Êt Nhμ níc ®· giao cho c¸c ®¬n vÞ qu©n ®éi, c«ng an vμ c¸c 
tæ chøc lμm kinh tÕ (n«ng, l©m, ng trêng, tr¹i giam, khu kinh tÕ míi), 
nay mét sè ®¬n vÞ sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých, kh«ng cã hiÖu 
qu¶, b¸n ®Êt, “ph¸t canh thu t«” hoÆc sö dông ®Êt c«ng lμm kinh tÕ 
gia ®Þnh, giao kho¸n cho nhiÒu ®èi tîng ë nhiÒu n¬i kh¸c (trong ®ã 
kh«ng Ýt c¸n bé, nh©n viªn Nhμ níc nhËn ®Êt víi h×nh thøc lμm 
trang tr¹i nhng thùc tÕ hä kh«ng lμm mμ thuª chÝnh ngêi d©n ë ®Þa 
ph¬ng ®ã lμm). 
 §ßi l¹i ®Êt mμ chÝnh quyÒn cò ®· lÊy ®Ó lËp Êp chiÕn lîc, lËp khu 
qu©n sù, tr¹i lÝnh, kho tμng … tríc n¨m 1975. 
 Tranh chÊp ®Êt ®êng ®i, ngâ xãm, ranh giíi ®Êt ë, ®Êt vên, ®Êt 
s¶n xuÊt thuéc quyÒn sö dông cña c¸c hé gia ®×nh còng diÔn ra 
kh¸ phæ biÕn. 
 KhiÕu kiÖn ®ßi l¹i nhμ, ®Êt cña c¸c c¬ së t«n gi¸o diÔn ra kh¸ phæ 
biÕn, phøc t¹p. 
 Chñ cò ®ßi l¹i ®Êt nhê ngêi kh¸c tr«ng coi, ngêi ®îc nhê tr«ng coi 
qua thêi gian ®· coi nh cña m×nh. 
65
 KhiÕu kiÖn lÊy ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng, kh«ng chØ 
vÒ gi¸ ®Òn bï, mμ cßn vÒ c¸ch lμm thiÕu c«ng khai, mÊt d©n chñ, 
kh«ng nhÊt qu¸n, kh«ng c«ng b»ng, bít xÐn tiÒn ®Òn bï. 
 KhiÕu n¹i ®Ó ®ßi ®îc hîp thøc ho¸, c«ng nhËn quyÒn së h÷u nhμ ë, 
quyÒn sö dông ®Êt ë t¹i ®« thÞ (®Ó kh«ng ph¶i thùc hiÖn nghÜa 
vô tμi chÝnh) mμ khi mua kh«ng cã x¸c nhËn chÝnh quyÒn ®Þa ph- 
¬ng cã h¬n 3.000 vô viÖc tån ®äng tõ tríc ®Õn nay cha ®îc gi¶i 
quyÕt ®îc. Cã nhiÒu trêng hîp c¶i t¹o ®óng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt 
nhng nay hé vÉn khiÕu kiÖn ®ßi l¹i quyÒn lîi. Mét sè trêng hîp gia 
®×nh nh÷ng ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng còng bÞ c¶i t¹o nhμ, ®Êt, 
hiÖn ®ang thùc sù khã kh¨n vÒ chç ë cã ®¬n xin l¹i nhμ cò, g©y khã 
kh¨n kh«ng nhá cho c¸c c¬ quan nhμ níc trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt. 
VÒ tè c¸o tËp trung ë c¸c néi dung sau: 
 ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng giao ®Êt tr¸i thÈm quyÒn, ®Êt giao 
kh«ng ®óng danh s¸ch ®îc phª duyÖt theo quyÕt ®Þnh cña c¬ 
quan cã thÈm quyÒn, giao sai vÞ trÝ, sai diÖn tÝch, kh«ng ®óng 
quy ho¹ch, thu tiÒn ®Êt vît nhiÒu lÇn so víi quy ®Þnh cña Nhμ n-íc, 
sö dông tiÒn ®Êt kh«ng ®óng chÕ ®é tμi chÝnh. 
 ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng qu¶n lý sö dông quü ®Êt c«ng vμ quü 
®Êt c«ng Ých 5% sai môc ®Ých, sai ph¸p luËt, cho thuª ®Êt tr¸i 
thÈm quyÒn. 
Th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu minh b¹ch vμ khã tiÕp cËn, t¹i Hμ Néi 
nguån th«ng tin ®Ó cã ®îc ng«i nhμ hiÖn t¹i cña ngêi pháng vÊn tËp trung 
chñ yÕu lμ th«ng qua b¹n bÌ, hä hμng (chiÕm 70,24%), qua th«ng tin ®¹i 
chóng 16,67%, qua c¸c trung t©m m«i giíi nhμ ®Êt chØ chiÕm cã 13,10% 
(nguån: ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trung ¬ng). 
66
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035
Qt035

Recommandé

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcn par
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcnCông nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcn
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcnharrylamvn
42 vues33 diapositives
ChứNg Từ Kế ToáN par
ChứNg Từ Kế ToáNChứNg Từ Kế ToáN
ChứNg Từ Kế ToáNdotram
968 vues23 diapositives
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn par
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvnChien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvnTrần Đức Anh
343 vues109 diapositives
Tien luong jjj par
Tien luong jjjTien luong jjj
Tien luong jjjchainuocmam
264 vues66 diapositives
Da400 par
Da400Da400
Da400Taxi Nội Bài
207 vues50 diapositives
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch... par
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...nataliej4
122 vues14 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Qt083 par
Qt083Qt083
Qt083Phi Phi
136 vues76 diapositives
Vi203 par
Vi203Vi203
Vi203Phi Phi
591 vues787 diapositives
Qt090 par
Qt090Qt090
Qt090Phi Phi
87 vues48 diapositives
Qt051 par
Qt051Qt051
Qt051Phi Phi
187 vues73 diapositives
Qt022 par
Qt022Qt022
Qt022Phi Phi
329 vues80 diapositives
Qt079 par
Qt079Qt079
Qt079Phi Phi
235 vues37 diapositives

En vedette(19)

Qt083 par Phi Phi
Qt083Qt083
Qt083
Phi Phi136 vues
Vi203 par Phi Phi
Vi203Vi203
Vi203
Phi Phi591 vues
Qt051 par Phi Phi
Qt051Qt051
Qt051
Phi Phi187 vues
Qt022 par Phi Phi
Qt022Qt022
Qt022
Phi Phi329 vues
Qt079 par Phi Phi
Qt079Qt079
Qt079
Phi Phi235 vues
Qt042 par Phi Phi
Qt042Qt042
Qt042
Phi Phi148 vues
Qt058 par Phi Phi
Qt058Qt058
Qt058
Phi Phi245 vues
Qt087 par Phi Phi
Qt087Qt087
Qt087
Phi Phi136 vues
Qt070 par Phi Phi
Qt070Qt070
Qt070
Phi Phi241 vues
Qt038 par Phi Phi
Qt038Qt038
Qt038
Phi Phi202 vues
Qt092 par Phi Phi
Qt092Qt092
Qt092
Phi Phi148 vues
Qt098 par Phi Phi
Qt098Qt098
Qt098
Phi Phi161 vues
Qt066 par Phi Phi
Qt066Qt066
Qt066
Phi Phi211 vues
Qt040 par Phi Phi
Qt040Qt040
Qt040
Phi Phi199 vues
Qt046 par Phi Phi
Qt046Qt046
Qt046
Phi Phi220 vues
Qt044 par Phi Phi
Qt044Qt044
Qt044
Phi Phi147 vues
Fcccatalystdesignmorphphysiooptimization 150107212315-conversion-gate01 par Phi Phi
Fcccatalystdesignmorphphysiooptimization 150107212315-conversion-gate01Fcccatalystdesignmorphphysiooptimization 150107212315-conversion-gate01
Fcccatalystdesignmorphphysiooptimization 150107212315-conversion-gate01
Phi Phi1.1K vues

Similaire à Qt035

đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước par
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcnataliej4
47 vues17 diapositives
SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên ... par
SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên ...SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên ...
SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên ...NuioKila
53 vues12 diapositives
Xhh chinh sach xa hoi par
Xhh chinh sach xa hoi Xhh chinh sach xa hoi
Xhh chinh sach xa hoi VU Tuan
619 vues28 diapositives
Tailieu.vncty.com qt246 par
Tailieu.vncty.com  qt246Tailieu.vncty.com  qt246
Tailieu.vncty.com qt246Trần Đức Anh
249 vues57 diapositives
Qt081 par
Qt081Qt081
Qt081Phi Phi
128 vues97 diapositives
Bh17 par
Bh17Bh17
Bh17pttong89
250 vues56 diapositives

Similaire à Qt035(18)

đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước par nataliej4
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
nataliej447 vues
SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên ... par NuioKila
SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên ...SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên ...
SKKN Hiệu Trưởng Chỉ Đạo Việc Đánh Giá, Xếp Loại Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên ...
NuioKila53 vues
Xhh chinh sach xa hoi par VU Tuan
Xhh chinh sach xa hoi Xhh chinh sach xa hoi
Xhh chinh sach xa hoi
VU Tuan619 vues
Qt081 par Phi Phi
Qt081Qt081
Qt081
Phi Phi128 vues
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ... par nataliej4
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ...Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ...
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên đ...
nataliej418 vues
Qt039 par Phi Phi
Qt039Qt039
Qt039
Phi Phi235 vues
Tailieu.vncty.com thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noi par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noiTailieu.vncty.com  thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noi
Tailieu.vncty.com thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noi
Qt099 par Phi Phi
Qt099Qt099
Qt099
Phi Phi158 vues
Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại công ty bánh kẹo hải hà par nataliej4
Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại công ty bánh kẹo hải hàThực trạng công tác bảo hộ lao động tại công ty bánh kẹo hải hà
Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại công ty bánh kẹo hải hà
nataliej437 vues
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat par Hung Nguyen
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung datLuan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat
Hung Nguyen64 vues
Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ... par jackjohn45
Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ...Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ...
Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ...
jackjohn4576 vues
bctntlvn (6).pdf par Luanvan84
bctntlvn (6).pdfbctntlvn (6).pdf
bctntlvn (6).pdf
Luanvan84606 vues
Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7 par nataliej4
Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7
Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7
nataliej416 vues

Plus de Phi Phi

Vsf 473 lect_13_bonsai37 par
Vsf 473 lect_13_bonsai37Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37Phi Phi
598 vues1 diapositive
Vsf 473 lect_13_bonsai36 par
Vsf 473 lect_13_bonsai36Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36Phi Phi
190 vues1 diapositive
Vsf 473 lect_13_bonsai35 par
Vsf 473 lect_13_bonsai35Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35Phi Phi
131 vues1 diapositive
Vsf 473 lect_13_bonsai34 par
Vsf 473 lect_13_bonsai34Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34Phi Phi
140 vues1 diapositive
Vsf 473 lect_13_bonsai33 par
Vsf 473 lect_13_bonsai33Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33Phi Phi
143 vues1 diapositive
Vsf 473 lect_13_bonsai32 par
Vsf 473 lect_13_bonsai32Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32Phi Phi
109 vues1 diapositive

Plus de Phi Phi(20)

Vsf 473 lect_13_bonsai37 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai37Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37
Phi Phi598 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai36 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai36Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36
Phi Phi190 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai35 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai35Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35
Phi Phi131 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai34 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai34Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34
Phi Phi140 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai33 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai33Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33
Phi Phi143 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai32 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai32Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32
Phi Phi109 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai31 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai31Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31
Phi Phi95 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai30 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai30Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30
Phi Phi116 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai29 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai29Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29
Phi Phi78 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai28 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai28Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28
Phi Phi71 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai26 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai26Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26
Phi Phi43 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai25 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai25Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25
Phi Phi40 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai24 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai24Vsf 473 lect_13_bonsai24
Vsf 473 lect_13_bonsai24
Phi Phi37 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai23 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai23Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23
Phi Phi35 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai22 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai22Vsf 473 lect_13_bonsai22
Vsf 473 lect_13_bonsai22
Phi Phi38 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai21 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai21Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21
Phi Phi42 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai20 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai20Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20
Phi Phi35 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai19 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai19Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19
Phi Phi45 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai18 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai18Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18
Phi Phi32 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai17 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai17Vsf 473 lect_13_bonsai17
Vsf 473 lect_13_bonsai17
Phi Phi36 vues

Qt035

 • 1. më ®Çu I. Môc ®Ých nghiªn cøu BÊt ®éng s¶n (B§S) g¾n liÒn víi cuéc sèng cña mäi thμnh viªn trong x· héi. Cïng víi thÞ trêng vèn, thÞ trêng lao ®éng thÞ trêng B§S lμ mét trong nh÷ng thÞ trêng ®Çu vμo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ThÞ trêng B§S lμ mét trong nh÷ng thÞ trêng quan träng cña nÒn kinh tÕ. Víi m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cña níc ta tríc ®©y thÞ trêng nμy cha ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu thμnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc nh÷ng n¨m võa qua, thÞ trêng B§S níc ta ®· ®ang h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh vμ hÕt søc phøc t¹p. NÒn kinh tÕ níc ta trong nh÷ng n¨m qua ®· chÊm døt ®îc t×nh tr¹ng suy tho¸i, ph¸t triÓn t¬ng ®èi toμn diÖn vμ liªn tôc t¨ng trëng víi nhÞp ®é cao. Tõ n¨m 1986 nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi cã sù ®iÒu chØnh cña Nhμ níc, nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn ®ang ®îc h×nh thμnh râ nÐt. NÒn kinh tÕ níc ta ®îc chuyÓn ®æi mét bíc theo híng khai th¸c kh¶ n¨ng ®Çu t vμ ph¸t triÓn toμn diÖn x· héi, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lμm tiªu chuÈn chän ph¬ng híng hiÖu qu¶ quy m« ®Çu t. Thñ ®« Hμ Néi vμ thμnh phè Hå ChÝ Minh lμ n¬i tËp trung nhiÒu ®iÒu kiÖn u viÖt thu hót vèn ®Çu t cña c¶ níc vμ quèc tÕ nh»m ph¸t huy m¹nh mÏ vai trß trung t©m kinh tÕ v¨n ho¸ khoa häc kü thuËt ®Çu mèi ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i, liªn kÕt thóc ®Èy vμ l«i kÐo c¸c vïng kh¸c ph¸t triÓn. §Ó t¨ng cêng ®Çu t t¹i c¸c vïng ®« thÞ trªn vμ c¸c khu c«ng nghiÖp Nhμ níc cÇn quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch u tiªn vμ luËt ph¸p nh»m b¶o hé quyÒn lîi hîp ph¸p vμ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña chñ ®Çu t h×nh thμnh ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng hμng ho¸, dÞch vô, søc lao ®éng, vèn, kü thuËt c«ng nghÖ trong ®ã næi bËt lªn lμ thÞ trêng B§S. 1
 • 2. Thùc tÕ cho thÊy nÕu ®Çu t vμ ph¸t triÓn ®óng møc th× thÞ trêng B§S sÏ r¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ to lín:  Kinh doanh B§S t¹o ra lîi nhuËn lín v× vËy dÔ dμng hÊp dÉn vèn ®Çu t vμ B§S nhÊt lμ vèn níc ngoμi vμ vèn tÝch luü cña c¸c tÇng líp d©n c  Nhμ níc sÏ t¨ng nguån thu, ®ång thêi qu¶n lý tèt tμi nguyªn ®Êt  ThÞ trêng B§S díi sù qu¶n lý vμ ®iÒu chØnh cña Nhμ níc sÏ ph¸t triÓn lμnh m¹nh, hiÖn tîng kinh doanh ngÇm ®ù¬c xo¸ bá  Nhμ ë vμ ®Êt ë lμ lÜnh vùc quan träng chøa ®ùng c¸c yÕu tè kinh tÕ – x· héi – chÝnh trÞ, do vËy qu¶n lý vμ ph¸t triÓn ®óng møc thÞ trêng B§S sÏ kÐo theo nhiÒu yÕu tè kh¸c nh: sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých tr¸nh l·ng phÝ ®Êt, t¹o ®îc chç ë cho nh©n d©n, ®¶m b¶o chÝnh s¸ch quy ho¹ch cña Nhμ níc… Tuy nhiªn hiÖn nay do t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ trêng, do biÖn ph¸p qu¶n lý cßn yÕu kÐm thiÕu ®ång bé nªn thÞ trêng B§S ë níc ta h×nh thμnh tù ph¸t thiÕu tæ chøc ngoμi tÇm qu¶n lý. T×nh h×nh ph¸t triÓn cña thÞ trêng B§S cha lμnh m¹nh ¶nh hëng lín tíi sù ph¸t triÓn n«ng th«n vμ ®« thÞ theo quy ho¹ch g©y thÊt thu cho ng©n s¸ch nhμ níc vμ ¶nh hëng kh«ng nhá tíi t©m lý ngêi d©n. Nh÷ng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thÓ hiÖn râ ë nh÷ng ®iÓm sau:  Tû lÖ giao dÞch phi chÝnh thøc cao. ThÞ trêng “ngÇm” ph¸t triÓn m¹nh n¹n ®Çu c¬ ®Êt ®ai g©y hçn lo¹n thÞ trêng.  MÊt c©n b»ng cung cÇu do nhu cÇu cña ngêi d©n t¨ng nhanh.  ThÞ trêng nãng l¹nh bÊt thêng, gÝa c¶ dÔ biÕn ®éng.  Th«ng tin vÒ thÞ trêng kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu minh b¹ch vμ khã tiÕp cËn nªn xuÊt hiÖn nhiÒu “cß måi” ®Êt ®ai nhμ ë.  Quy tr×nh mua b¸n phøc t¹p qua nhiÒu kh©u trung gian kh«ng cÇn thiÕt, tèn nhiÒu thêi gian, chi phÝ giao dÞch cao. 2
 • 3.  Cßn tån t¹i c¬ chÕ bao cÊp, cßn cã sù ph©n biÖt kh«ng cÇn thiÕt gi÷a quèc doanh, ngoμi quèc doanh, gi÷a trong níc vμ ngoμi níc trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch, trong qu¶n lý ®iÒu hμnh cña bé m¸y Nhμ níc vÒ lÜnh vùc B§S vμ thÞ trêng B§S. Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï Nhμ níc ®· tËp trung nhiÒu søc lùc vμ tiÒn cña nh»m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn nhng thùc tÕ ®©y vÉn lμ vÊn ®Ò cßn nhiÒu bÕ t¾c cÇn kh¾c phôc vμ gi¶i quýªt. §iÒu nμy lu«n thóc ®Èy c¸c nhμ qu¶n lý ph¶i nhanh chãng t×m ra c¸c biÖn ph¸p hç trî nh»m qu¶n lý vμ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng B§S. II. §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu ThÞ trêng B§S lμ thÞ trêng réng lín bao gåm thÞ trêng ®Êt vμ thÞ tr-êng nhμ ®Êt. Trong ph¹m vi cña ®Ò tμi tèt nghiÖp chØ ®i vμo ph©n tÝch mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy thÞ trêng B§S nhμ ®Êt. Trong thÞ trêng nhμ ®Êt còng ph©n thμnh nhiÒu lo¹i theo tõng ph¹m vi nh. Theo yÕu tè sö dông ph©n ra thμnh: thÞ trêng nhμ ë, thÞ trêng kh¸ch s¹n, thÞ trêng v¨n phßng, thÞ trêng c«ng nghiÖp. Theo khu vùc ®Þa lý cã thÞ trêng nhμ ®Êt ë c¸c ®« thÞ, thÞ trêng nhμ ®Êt ë n«ng th«n, thÞ trêng nhμ ®Êt ë c¸c ®« thÞ lín…Ngoμi ra cßn nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c sÏ ®îc ®Ò cËp kü trong phÇn sau. Do thêi gian cã h¹n còng nh tr×nh ®é cßn h¹n chÕ ®å ¸n tèt nghiÖp chØ ®i s©u vμo thÞ trêng nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi, n¬i mμ thÞ trêng B§S ph¸t triÓn t¬ng ®èi sím vμ còng t¬ng ®èi phøc t¹p thu hót sù quan t©m cña c¸c nhμ qu¶n lý vμ cã ¶nh hëng s©u s¾c tíi nÒn kinh tÕ. §èi tîng nghiªn cøu cña khoa häc thÞ trêng nhμ ®Êt lμ nghiªn cøu c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña thÞ trêng nhμ ®Êt nh: cung, cÇu, gi¸ c¶ nhμ ®Êt vμ mèi quan hÖ gi÷a chóng ®ång thêi nghiªn cøu c¸c nguyªn t¾c, ph¬ng 3
 • 4. ph¸p ®Þnh gi¸ nhμ ®Êt còng nh sù t¸c ®éng cña Nhμ níc ®èi víi lo¹i thÞ tr-êng nμy nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt ®¹t hiÖu qu¶ cao. §Ó n¾m ®îc néi dung cña khoa häc thÞ trêng nhμ ®Êt cÇn ph¶i trang bÞ kiÕn thøc cña nhiÒu khoa häc kh¸c cã liªn quan nh: qu¶n lý nhμ níc vÒ ®Êt ®ai vμ nhμ ë, kinh tÕ tμi nguyªn ®Êt, kinh tÕ ®« thÞ, kinh tÕ n«ng th«n, quy ho¹ch ®Êt ®ai, kinh tÕ x©y dùng… C¸c ph¬ng ph¸p dïng ®Ó nghiªn cøu lμ: ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp, ph¬ng ph¸p hÖ thèng, ph¬ng ph¸p thèng kª, ph¬ng ph¸p to¸n häc, ph- ¬ng ph¸p tæng kÕt thùc tiÔn ®Ó lμm s¸ng tá phong phó thªm nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lý luËn. III Néi dung cña ®å ¸n tèt nghiÖp Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò vÒ thÞ trêng B§S I. Kh¸i niÖm B§S II. Kh¸i niÖm thÞ trêng B§S 1. Kh¸i niÖm 2. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ trêng B§S 3. Ph©n lo¹i thÞ trêng B§S III. Kh¸i qu¸t vÒ thÞ trêng nhμ ®Êt 1. Kh¸i niÖm thÞ trêng nhμ ®Êt. 2. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng nhμ ®Êt. 3. VÞ trÝ cña thÞ trêng nhμ ®Êt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n Ch¬ng II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi I. Nh÷ng mÆt ®îc cña viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt II. Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm trong ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt vμ hËu qu¶ 4
 • 5. III. Nguyªn nh©n cña nh÷ng yÕu kÐm trªn Ch¬ng III. Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy thÞ trêng nhμ ®Êt A. Mét sè kinh nghiÖm qu¶n lý thÞ trêng B§S – nhμ ®Êt t¹i mét sè níc trªn thÕ giíi vμ bμi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam. I. Mét sè kinh nghiÖm qu¶n lý thÞ trêng B§S – nhμ ®Êt t¹i mét sè n-íc. II. C¸c bμi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam B. Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng Nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi I. Nhãm c¸c ph¬ng ph¸p chung vÒ ph¸p lý, tμi chÝnh II. BiÖn ph¸p ®æi míi c«ng t¸c quy ho¹ch, x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch tæng thÓ vÒ ph¸t triÓn c¸c vïng vμ sö dông ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶ ®¸p øng c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi ®Êt níc. III. BiÖn ph¸p t¹o lËp vμ ph¸t triÓn thÞ trêng hμng ho¸ cho thÞ trêng nhμ ®Êt IV. BiÖn ph¸p x©y dùng n¨ng lùc thÓ chÕ vμ tæ chøc tham gia thÞ tr-êng nhμ ®Êt V. Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng b»ng viÖc sö dông c¸c biÖn ph¸p tμi chÝnh VI. BiÖn ph¸p t¨ng cêng hiÖu qu¶ vμ n¨ng lùc qu¶n lý nhμ níc ®èi víi thÞ trêng nhμ ®Êt VII. BiÖn ph¸p tæ chøc cung cÊp th«ng tin cho thÞ trêng nhμ ®Êt VIII. øng dông c¸c biÖn ph¸p tin häc ®Ó gãp phÇn qu¶n lý thÞ trêng nhμ ®Êt 5
 • 6. Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò vÒ bÊt ®éng s¶n vμ thÞ trêng bÊt ®éng s¶n. I.Kh¸i niÖm vÒ bÊt ®éng s¶n (B§S) Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i, tμi s¶n ®· ®îc chia thμnh “ bÊt ®éng s¶n” vμ “ ®éng s¶n”. Sù ph©n lo¹i nμy cã nguån gèc tõ luËt cæ La M·, theo ®ã B§S kh«ng chØ lμ ®Êt ®ai, cña c¶i trong lßng ®Êt mμ cßn lμ nh÷ng g× ®îc t¹o ra do søc lao ®éng cña con ngêi trªn m¶nh ®Êt. Ph¸p luËt cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®Òu tiÕp nhËn c¸ch ph©n lo¹i tμi s¶n nh trªn, ®Òu thèng nhÊt ë chç coi B§S gåm ®Êt ®ai vμ nh÷ng tμi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt ®ai. Tuy nhiªn, hÖ thèng ph¸p luËt cña mçi níc còng cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng thÓ hiÖn ë quan ®iÓm ph©n lo¹i vμ tiªu chÝ 6
 • 7. ph©n lo¹i, t¹o ra c¸i gäi lμ “khu vùc gi¸p ranh gi÷a hai kh¸i niÖm B§S vμ ®éng s¶n”. HÇu hÕt c¸c níc ®Òu coi B§S lμ ®Êt ®ai vμ nh÷ng tμi s¶n cã liªn quan ®Õn ®Êt ®ai, kh«ng t¸ch rêi víi ®Êt ®ai, ®îc x¸c ®Þnh bëi vÞ trÝ ®Þa lý cña ®Êt (Ph¸p, NhËt, §øc…), nhng cã níc (Nga) quy ®Þnh cô thÓ B§S lμ “m¶nh ®Êt” chø kh«ng ph¶i lμ ®Êt ®ai nãi chung. Tuy nhiªn cã níc l¹i cã quan niÖm kh¸c vÒ nh÷ng tμi s¶n “ g¾n liÒn” víi nh÷ng ®Êt ®ai ®îc coi lμ B§S. §iÒu 520 LuËt d©n sù Ph¸p quy ®Þnh nh÷ng “mïa mμng cha gÆt, tr¸i c©y cha bøt khái c©y lμ B§S, nÕu bøt khái c©y ®îc coi lμ ®éng s¶n. T¬ng tù, quy ®Þnh nμy còng ®îc thÓ hiÖn ë LuËt d©n sù NhËt B¶n, LuËt d©n sù B¾c Kú vμ Sμi Gßn cò. Trong khi ®ã ®iÒu 100 LuËt d©n sù Th¸i Lan quy ®Þnh: “B§S lμ ®Êt ®ai vμ nh÷ng vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai hoÆc hîp thμnh mét hÖ thèng nhÊt víi ®Êt ®ai vμ c¸c tμi s¶n g¾n víi viÖc së h÷u ®Êt”. LuËt d©n sù §øc ®a ra kh¸i niÖm B§S bao gåm ®Êt ®ai vμ c¸c tμi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt. Theo Mc Kenzie and Betts. 1996.trang 3: “B§S bao gåm ®Êt ®ai vμ nh÷ng tμi s¶n kh«ng di dêi ®îc ®îc quy ®Þnh bëi ph¸p luËt”. HiÖn nay cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ B§S, cã thÓ cã ba kh¸i niÖm nh sau: Kh¸i niÖm 1: B§S lμ ®Êt, cïng víi nhμ vμ c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c trªn ®Êt §©y lμ kh¸i niÖm cha ®ñ bëi kh«ng quy ®Þnh râ c¸c ph¬ng tiÖn trªn ®Êt nh thÕ nμo th× ®îc coi lμ B§S. Kh¸i niÖm 2: B§S lμ 1, §Êt 2, Nhμ vμ c¸c c«ng tr×nh kh¸c x©y trªn ®Êt Kh¸i niÖm nμy kh¸c c¸c kh¸i niÖm trªn ë chç: coi nh÷ng vËt kh«ng di dêi ®îc lμ B§S, cã hai thø kh«ng di dêi ®îc ®ã lμ ®Êt vμ nhμ. 7
 • 8. Kh¸i niÖm nμy t¸ch nhμ khái ®Êt. Kh¸i niÖm 3: Theo ®iÒu 181 Bé luËt d©n sù (n¨m 1995) B§S lμ tμi s¶n kh«ng di dêi ®îc bao gåm: - §Êt - Nhμ ë, c«ng tr×nh x©y dùng g¾n liÒn víi ®Êt kÓ c¶ tμi s¶n x©y dùng g¾n liÒn víi nhμ ë - C¸c tμi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt - C¸c tμi s¶n kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh Kh¸i niÖm thø 3 cã u ®iÓm: - Mét lμ: B§S lμ tμi s¶n kh«ng thÓ di dêi ®îc, yÕu tè kh«ng thÓ di dêi ®îc nh lμ yÕu tè sè 1. - Hai lμ: KÓ thø tù c¸c yÕu tè kh«ng di dêi ®îc nh: nhμ x©y trªn ®Êt, vËt x©y dùng g¾n liÒn víi nhμ ngoμi ra cßn cã c¸c tμi s¶n cè ®Þnh kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh bëi v×: trong B§S th× cã tμi s¶n cè ®Þnh. ë ®©y kh«ng kÓ tμi s¶n cè ®Þnh nãi chung theo nghÜa trong kÕ to¸n (tμu thuû, m¸y bay, m¸y mãc thiÕt bÞ…) lμ vËt cã thÓ di dêi ®ù¬c tuy nhiªn kh«ng ph¶i lμ B§S. B§S chØ bao gåm nh÷ng tμi s¶n cè ®Þnh g¾n liÒn víi nhμ mμ th«i. Nãi chung B§S lμ ®Êt vμ c¸c c«ng tr×nh vËt kiÕn tróc ®· x©y dùng trªn ®ã. C¸c kh¸i niÖm vÒ B§S 8 Kh¸i niÖm 1 B§S lμ ®Êt, cïng víi nhμ vμ c¸c ph- ¬ng tiÖn kh¸c trªn ®Êt Kh¸i niÖm 2 B§S lμ: - §Êt, - Nhμ vμ c¸c c«ng tr×nh kh¸c x©y trªn ®Êt Kh¸i niÖm 3 B§S lμ tμi s¶n kh«ng di dêi ®îc bao gåm: - §Êt; - Nhμ ë, c«ng tr×nh x©y dùng g¾n liÒn víi ®Êt kÓ c¶ tμi s¶n x©y dùng g¾n liÒn víi nhμ ë; - C¸c tμi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt; - C¸c tμi s¶n kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh
 • 9. II. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng bÊt ®éng s¶n 1. Kh¸i niÖm Tõ khi thùc hiÖn chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa (1986), ViÖt Nam ®· nç lùc x©y dùng vμ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c yÕu tè cña kinh tÕ thÞ tr-êng. §Õn nay vÒ c¬ b¶n chóng ta ®· h×nh thμnh ®Çy ®ñ c¸c bé phËn cña kinh tÕ thÞ trêng, trong ®ã mét sè thÞ trêng ®· ph¸t triÓn kh¸ nh thÞ trêng c¸c s¶n phÈm ®Çu ra, nhÊt lμ thÞ trêng hμng ho¸ vμ mét sè s¶n phÈm phôc vô. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c thÞ trêng s¶n phÈm ®Çu vμo cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh thÞ trêng vèn thÞ trêng lao ®éng ®Æc biÖt lμ thÞ trêng B§S l¹i míi chØ trong giai ®o¹n ban ®Çu h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn. Cã thÓ thÊy r»ng b¶n th©n thÞ trêng B§S kh«ng tù dng mμ cã, nã phô thuéc vμo yÕu tè khi nμo B§S ®îc coi lμ hμng ho¸, ®îc trao ®æi, mua, b¸n, cho thuª, chuyÓn nhîng v.v… Nãi chung lμ ho¹t ®éng kinh doanh B§S. HiÖn nay quan niÖm vÒ thÞ trêng B§S còng ®ang ®ù¬c tranh luËn vμ næi lªn mét sè ý kiÕn nh sau: Kh¸i niÖm 1: ThÞ trêng B§S lμ thÞ trêng cña ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi, cho thuª, thÕ chÊp, chuyÓn nhîng quyÓn sö dông B§S theo quy luËt cña thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc. 9
 • 10. Kh¸i niÖm 2: ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n lμ tæng hoμ c¸c giao dÞch d©n sù vÒ B§S t¹i mét ®Þa bμn nhÊt ®Þnh, trong thêi gian nhÊt ®Þnh. Kh¸i niÖm 3: ThÞ trêng B§S lμ tæ chøc c¸c quyÒn cã liªn quan ®Õn ®Êt sao cho chóng cã thÓ trao ®æi gi¸ trÞ gi÷a c¸c c¸ nh©n hoÆc thùc thÓ. C¸c quyÒn nμy ®éc lËp víi c¸c ®Æc tÝnh vËt chÊt mμ thêng ®îc gäi lμ ®Êt. §Þnh nghÜa thø ba nμy nghiªng vÒ thÞ trêng bÊt ®éng s¶n lμ mét m« h×nh, mét tæ chøc ®Ó c¸c quyÒn cã liªn quan ®Õn ®Êt ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ®éc lËp. Tuy r»ng tÝnh kh¸ch quan cña thÞ trêng B§S lμ quan hÖ giao dÞch mua b¸n B§S theo quy luËt ®Æc thï cña thÞ trêng gi¸ trÞ nhng vÒ chñ quan lμ sù giao dÞch ®ã ph¶i ®îc tæ chøc theo mét ý ®å nhÊt ®Þnh. Cã thÓ m« t¶ thÞ trêng B§S theo m« h×nh sau: 10
 • 11. Qu¶n lý nhμ níc - Quy luËt cung cÇu - Khan hiÕm - C¹nh tranh - §éc quyÒn - Lîi nhuËn - ……… Do quan niÖm kh¸c nhau vÒ hμng ho¸ B§S vμ ph¹m vi thÞ trêng nªn cã mét sè quan niÖm kh¸c nhau vÒ thÞ trêng B§S.  Cã ý kiÕn cho r»ng thÞ trêng B§S vμ thÞ trêng ®Êt ®ai lμ mét bëi v× tμi s¶n lμ nhμ, c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i g¾n víi ®Êt ®ai míi trë thμnh B§S ®îc. Do ®ã ®Êt ®ai b¶n th©n nã lμ B§S ®ång thêi lμ yÕu tè ®Çu tiªn cña bÊt kú B§S nμo kh¸c. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, thÞ tr-êng ®Êt ®ai chØ lμ mét bé phËn cña thÞ trêng B§S vμ hμng ho¸ ®Êt ®ai chØ lμ mét bé phËn cña hμng ho¸ B§S.  Trªn thùc tÕ, cã mét sè ngêi cho r»ng thÞ trêng BDS lμ thÞ trêng nhμ ®Êt (thÞ trêng ®Þa èc). Quan niÖm nμy kh¸ phæ biÕn ë nø¬c ta v× cho r»ng chØ cã nhμ ®Êt míi mang ra mua b¸n chuyÓn nhîng trªn thÞ trêng. Còng gièng nh quan niÖm trªn B§S nhμ ®Êt chØ lμ 11 Quy luËt ®Æc thï B§S Quy luËt gi¸ trÞ Lîi Ých Ngêi së h÷u Ngêi sö dông Ng-êimua Ngêi b¸n Gi¸ ®Êt Quan hÖ quèc tÕ héi nhËp Gi¸ ®Êt
 • 12. mét bé phËn cña hμng ho¸ B§S trªn thÞ trêng. V× vËy quan niÖm nμy lμ kh«ng ®Çy ®ñ.  Mét quan niÖm kh¸ phæ biÕn kh¸c cho r»ng thÞ trêng B§S lμ ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi, cho thuª, thÕ chÊp, chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u (quyÒn sö dông) B§S theo quy luËt thÞ trêng. Kh¸i niÖm nμy ph¶n ¸nh trùc diÖn c¸c ho¹t ®éng cña thÞ trêng cô thÓ. Kh¸i niÖm nμy dÔ lμm ngêi ta nhËn biÕt ph¹m vi vμ néi dung cña thÞ trêng B§S h¬n lμ kh¸i niÖm cã tÝnh kh¸i qu¸t. Còng cã ý kiÕn bæ sung cho kh¸i niÖm nμy, cho r»ng thÞ trêng B§S lμ thÞ trêng cña ho¹t ®éng mua b¸n trao ®æi cho thuª, thÕ chÊp, chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u (quyÒn sö dông) B§S theo quy luËt thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc. ý kiÕn nμy xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm lμ ho¹t ®éng cña thÞ tr-êng B§S ë hÇu hÕt c¸c níc ®Òu ®îc ®iÒu chØnh b»ng ph¸p luËt d©n sù hoÆc ph¸p luËt ®Êt ®ai vμ chÞu sù can thiÖp vμ qu¶n lý chÆt chÏ cña nhμ níc. C¸c kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng B§S 12 Kh¸i niÖm 1 ThÞ trêng B§S lμ thÞ trêng cña ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi, cho thuª, thÕ chÊp, chuyÓn nhîng quyÓn sö dông B§S theo quy luËt cña thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc Kh¸i niÖm 2 ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n lμ tæng hoμ c¸c giao dÞch d©n sù vÒ B§S t¹i mét ®Þa bμn nhÊt ®Þnh, trong thêi gian nhÊt ®Þnh. Kh¸i niÖm 3 ThÞ trêng B§S lμ tæ chøc c¸c quyÒn cã liªn quan ®Õn ®Êt sao cho chóng cã thÓ trao ®æi gi¸ trÞ gi÷a c¸c c¸ nh©n hoÆc thùc thÓ. C¸c quyÒn nμy ®éc lËp víi c¸c ®Æc tÝnh vËt chÊt mμ th-êng ®îc gäi lμ ®Êt
 • 13. 2. TÝnh tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ trêng B§S Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña thÞ trêng B§S lμ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu kh¸ch quan g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hμng ho¸. C¬ së kinh tÕ – x· héi cña sù ra ®êi vμ tån t¹i cña s¶n xuÊt hμng ho¸ lμ ph©n c«ng lao ®éng gi÷a ngêi s¶n xuÊt nμy vμ ngêi s¶n xuÊt kh¸c, do quan hÖ kh¸c nhau vÒ t liÖu s¶n xuÊt quy ®Þnh. Con ngêi ngoμi c¸c nhu cÇu vÒ ¨n mÆc, lμm viÖc, lao ®éng… th× nhμ ë còng lμ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®ù¬c cña cuéc sèng. æn ®Þnh chç ë lμ c«ng viÖc ®Çu tiªn con ngêi cÇn lμm tríc khi b¾t tay vμo thùc hiÖn c¸c dù ®Þnh tiÕp theo. HiÖn nay trong khi d©n sè ®ang t¨ng nhanh, qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ diÔn ra nhanh chãng, møc sèng cña con ngêi ngμy cμng t¨ng lªn … nhu cÇu vÒ nhμ ë vμ ®Êt ®ai do vËy còng t¨ng lªn, trong khi ®ã ®Êt ®ai vμ nhμ ë l¹i cã h¹n viÖc mua b¸n, chuyÓn nhîng, cho thuª… lμ mét ho¹t ®éng tÊt yÕu ph¶i diÔn ra. Bªn c¹nh ®ã th× c¸c yÕu tè x· héi nh t©m lý, thãi quen tËp qu¸n còng ¶nh hëng ®¸ng kÓ tíi viÖc n¶y sinh nhu cÇu vÒ B§S. Ngμy nay khi cuéc sèng ë c¸c ®« thÞ ngμy cμng ph¸t triÓn th× sè thÕ hÖ trong mét gia ®×nh gi¶m ®i, nhu cÇu ®îc sèng riªng t¨ng lªn, con c¸i khi ®· lín ®Òu cã mong muèn ®îc cã phßng riªng do vËy nhu cÇu x©y dùng më réng chç ë t¨ng nªn. §iÒu nμy lμ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn tíi nhu cÇu vÒ B§S t¨ng lªn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng khi mμ ®· cã cÇu, lîi nhuËn mμ cÇu nμy mang l¹i l¹i rÊt lín, ph¸p luËt l¹i kh«ng cÊm th× tÊt yÕu ngêi ta sÏ t×m c¸ch ®¸p øng cung. Cung cÇu gÆp nhau trªn c¬ së ph¸p luËt cho phÐp th× tÊt yÕu h×nh thμnh thÞ trêng. 13
 • 14. NÒn kinh tÕ vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ trêng th× mäi yÕu tè ®Çu vμo s¶n xuÊt vμ ®Çu ra s¶n phÈm ®Òu trë thμnh hμng ho¸ vμ h×nh thμnh c¸c lo¹i thÞ trêng chuyªn biÖt ph¸t triÓn ë c¸c møc ®é kh¸c nhau. Trong ®iÒu kiÖn ®ã nÕu kh«ng thõa nhËn c¸c B§S lμ hμng ho¸, kh«ng thõa nhËn thÞ trêng B§S th× sÏ t¹o nªn sù khuýªt thiÕu, kÐm ®ång bé trong hÖ thèng thÞ trêng lμm suy yÕu ®éng lùc thóc ®Èy cña c¬ chÕ thÞ trêng tíi sù vËn hμnh cña nÒn kinh tÕ. ThÞ trêng B§S lμ mét bé phËn cña hÖ thèng thÞ trêng. Nãi nh thÕ cã nghÜa lμ thÞ trêng B§S lμ mét lo¹i thÞ trêng, nã tån t¹i vμ ph¸t triÓn theo quy luËt riªng nhng còng chÞu ¶nh hëng cña c¸c lo¹i thÞ trêng kh¸c vμ cña nhiÒu yÕu tè kinh tÕ, x· héi kh¸c. X· héi cμng ph¸t triÓn th× nhμ ®Êt, ®Êt cμng cã vai trß quan träng. ViÖt Nam ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, trong bèi c¶nh nh vËy cμng ph¶i hiÓu râ thÞ trêng B§S nh mét bé phËn cÊu thμnh cña thÞ trêng níc nhμ cã tÝnh tíi ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ. Ch¾c ch¾n viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña nø¬c ta cßn cÇn nhiÒu thêi gian cho viÖc hoμn thiÖn thÞ trêng B§S. Víi lý do nh trªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh lμ sù h×nh thμnh vμ tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña thÞ trêng B§S kh«ng ph¶i lμ tríc m¾t mμ cßn lμ l©u dμi. 3. Ph©n lo¹i thÞ trêng B§S * Theo c¸c cÊp cña thÞ trêng ThÞ trêng cÊp I: ThÞ trêng cÊp I: lμ thÞ trêng ngêi së h÷u ®Êt chuyÓn giao quyÒn sö dông ®Êt cho ngêi kh¸c. ThÞ trêng nμy hoμn toμn do Nhμ níc khèng chÕ ThÞ trêng cÊp II: lμ thÞ trêng ngêi ®îc cÊp quyÒn sö dông ®Êt t¸i chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt. Trong thÞ trêng nμy c¶ ngêi b¸n vμ ng-êi mua ®Òu kh«ng ph¶i lμ ngêi së h÷u ®Êt ®ai hä chØ tham gia mua b¸n quyÒn sö dông ®Êt. 14
 • 15. ThÞ trêng cÊp III: lμ thÞ trêng ngêi sö dông ®Êt cho thuª quyÒn sö dông ®Êt hoÆc cho thuª B§S n»m trªn ®Êt ®ai. * Theo ®èi tîng cña thÞ trêng - ThÞ trêng nhμ ë - ThÞ trêng kh¸ch s¹n - ThÞ trêng nhμ cho thuª - ThÞ trêng v¨n phßng * Theo môc ®Ých sö dông - ThÞ trêng mua vμ b¸n - ThÞ trêng cho thuª - ThÞ trêng thÕ chÊp, b¶o hiÓm * Theo khu vùc - ThÞ trêng B§S ë ®« thÞ - ThÞ trêng B§S ë n«ng th«n - ThÞ trêng B§S ë c¸c ®« thÞ lín Ph©n lo¹i thÞ trêng B§S 15 Theo c¸c cÊp cña thÞ trêng · ThÞ trêng cÊp I · ThÞ trêng cÊp II · TrÞ trêng cÊp III Theo ®èi tîng cña thÞ trêng · ThÞ trêng nhμ ë · ThÞ trêng kh¸ch s¹n · ThÞ trêng nhμ cho thuª · ThÞ trêng VP Theo môc ®Ých sö dông · ThÞ trêng mua b¸n · ThÞ trêng cho thuª · ThÞ trêng thÕ chÊp, b¶o hiÓm Theo khu vùc · ThÞ trêng B§S ë ®« thÞ · ThÞ trêng B§S ë n«ng th«n · ThÞ trêng B§S ë c¸c ®« thÞ lín
 • 16. III. Kh¸i qu¸t vÒ thÞ trêng nhμ ®Êt 1. Kh¸i niÖm Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, thÞ trêng nhμ ®Êt ngμy cμng ®îc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn. ThÞ trêng nhμ ®Êt ®îc coi lμ mét bé phËn cña thÞ trêng B§S vμ lμ n¬i diÔn ra c¸c hμnh vi mua vμ b¸n hμng ho¸ nhμ vμ ®Êt còng nh c¸c dÞch vô g¾n liÒn víi hμng ho¸ ®ã. ThÞ trêng nhμ ®Êt lμ thÞ trêng c¸c yÕu tè nhμ vμ ®Êt hîp thμnh. Theo nghÜa hÑp, thÞ trêng nhμ ®Êt gåm thÞ trêng c¸c yÕu tè nhμ vμ ®Êt ë, v-ên tîc, khu«n viªn g¾n liÒn víi nhμ. Theo nghÜa réng, thÞ trêng nhμ ®Êt bao gåm ®Êt ë, vên tîc vμ khu«n viªn g¾n liÒn víi nhμ vμ ®Êt ®Ó sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c. Trªn thùc tÕ hiÖn nay ë níc ta mét sè ý kiÕn quan niÖm vÒ thÞ trêng B§S theo nghÜa hÑp ®ång nghÜa lμ thÞ trêng nhμ ®Êt. ThÞ trêng nhμ ®Êt tríc hÕt ®îc hiÓu lμ n¬i diÔn ra c¸c hμnh vi mua vμ b¸n hμng ho¸ nhμ ®Êt còng nh dÞch vô g¾n liÒn víi hμng ho¸ ®ã. Qu¸ tr×nh trao ®æi – mua vμ b¸n nhμ ®Êt lu«n vËn ®éng vμ ph¸t triÓn lμm cho c¸c ph¬ng thøc giao dÞch, trao ®æi còng diÔn ra nhiÒu d¹ng kh¸c nhau. ë níc ta, trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nhμ níc quy ®Þnh ®Êt ®ai thuéc së h÷u toμn d©n, do Nhμ níc thèng nhÊt qu¶n lý vμ Nhμ níc giao cho c¸c tæ chøc vμ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dμi. C¸c tæ chøc c¸ nh©n ®îc Nhμ níc giao ®Êt sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: quyÒn chuyÓn ®æi, quyÒn chuyÓn nhîng, quyÒn thõa kÕ, quyÒn cho thuª, quyÒn thÕ chÊp vμ quyÒn kinh doanh gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó hîp t¸c kinh doanh. Do vËy ë níc ta thùc chÊt hμng ho¸ trao ®æi trªn thÞ trêng nhμ ®Êt lμ quyÒn sö dông ®Êt vμ quyÒn së h÷u nhμ ë. 16
 • 17. V× vËy thÞ trêng nhμ ®Êt cã thÓ h×nh dung mét c¸ch trõu tîng lμ n¬i mμ ngêi mua vμ ngêi b¸n tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ sè lîng, chÊt lîng vμ gi¸ c¶ hμng ho¸. 2. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng nhμ ®Êt ThÞ trêng nhμ ®Êt lμ mét bé phËn chñ yÕu cña thÞ trêng B§S. ThÞ tr-êng nhμ ®Êt ®îc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cïng víi qóa tr×nh ph¸t triÓn hμng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. ThÞ trêng nhμ ®Êt cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: 2.1.ThÞ trêng nhμ ®Êt mang tÝnh vïng, tÝnh khu vùc s©u s¾c Nhμ ®Êt lμ mét lo¹i hμng hãa cè ®Þnh vμ kh«ng thÓ di dêi vÒ mÆt vÞ trÝ vμ nã chÞu ¶nh hëng cña yÕu tè tËp qu¸n, t©m lý, thÞ hiÕu. Trong khi ®ã t©m lý, tËp qu¸n, thÞ hiÕu cña mçi vïng, ®Þa ph¬ng kh¸c nhau. §ång thêi ®Êt ®ai kh«ng thÓ di chuyÓn tõ vïng nμy sang vïng kh¸c ®îc, t©m lý, thÞ hiÕu, tËp qu¸n còng kh«ng thÓ di chuyÓn tõ vïng nμy sang vïng kh¸c ®îc. ThÞ trêng nhμ ®Êt thêng bao gåm hμng lo¹t thÞ trêng nhá, mçi thÞ trõ¬ng mang b¶n chÊt ®Þa ph¬ng víi quy m« vμ tr×nh ®é kh¸c nhau do cã sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng miÒn do ®iÒu kiÖn tù nhiªn vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi kh¸c nhau quy ®Þnh. 2.2. ThÞ trõ¬ng nhμ ®Êt lμ thÞ trêng kh«ng hoμn h¶o Do nhμ ®Êt cã tÝnh dÞ biÖt (xuÊt ph¸t tõ ®Æc trng cña mçi vïng, chÞu sù chi phèi cña diÒu kiÖn tù nhiªn còng nh truyÒn thèng, tËp qu¸n sö dông), tin tøc thÞ trêng bÞ h¹n chÕ, thÞ trêng nhμ ®Êt mang tÝnh chÊt ®éc quyÒn h¬n thÞ trêng hμng ho¸ nªn thÞ trêng nhμ ®Êt lμ thÞ trêng c¹nh tranh kh«ng ®Çy ®ñ. Sù t¸c ®éng cña Nhμ níc lμ mét trong c¸c yÕu tè t¹o nªn tÝnh kh«ng hoμn h¶o cña thÞ trêng B§S. BÊt cø Nhμ níc nμo ®Òu cã sù can thiÖp vμo thÞ trêng nhμ ®Êt ë c¸c møc ®é kh¸c nhau trong 17
 • 18. ®ã chñ yÕu lμ ®Êt ë ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn chung. Nhμ níc lËp quy ho¹ch kinh tÕ – x· héi vμ quy ho¹ch sö dông ®Êt, t¹o c¬ së cho viÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt, t¹o quü ®Êt míi, ®Çu t ®Ó t¨ng gi¸ trÞ ®Êt, quy ®Þnh khung ph¸p luËt ®Ó qu¶n lý viÖc sö dông ®Êt. Nhμ níc cßn can thiÖp trùc tiÕp thÞ trêng nhμ ®Êt b»ng biÖn ph¸p ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, sö dông quü ®Êt c«ng ®Ó ®iÒu hoμ thÞ trêng…Do ®ã kh«ng thÓ bá qua vai trß cña Nhμ níc khai th¸c ®Êt ®ai nh mét nguån tμi nguyªn to lín cho sù ph¸t triÓn. Tuy nhiªn ®èi víi thÞ trêng c¸c s¶n phÈm nhμ ®Êt hoμn chØnh nh nhμ ë t¹i khu ®« thÞ ®· æn ®Þnh vÒ quy ho¹ch (thÞ trêng thø cÊp), Nhμ níc cÇn t«n träng tÝnh thÞ trêng vμ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thÞ trêng nμy ph¸t triÓn. 2.3. Cung trong thÞ trêng nhμ ®Êt ph¶n øng chËm h¬n so víi cÇu vμ lμ nguån cung cã giíi h¹n t¬ng ®èi. Mäi hμng ho¸ ®îc ®a ra thÞ trêng khi ®îc thõa nhËn vμ xuÊt hiÖn cÇu t¨ng lªn th× nhμ s¶n xuÊt cã thÓ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vμ t¨ng lîng cung nhanh chãng. Tuy nhiªn khi cÇu vÒ nhμ ®Êt t¨ng lªn th× cung nhμ ®Êt trªn thÞ trêng nhμ ®Êt kh«ng thÓ ph¶n øng nhanh chãng nh c¸c hμng ho¸ th«ng thêng kh¸c bëi v× viÖc t¨ng cung nhμ ®Êt víi mét lo¹i môc ®Ých cô thÓ nμo ®ã cÇn cã thêi gian dμnh cho t¹o nguån cung thÞ trêng nh xin phÐp chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông, mua ®Êt, xin cÊp phÐp x©y dùng, thiÕt kÕ, thi c«ng… “§Êt ®ai lμ tμi nguyªn quèc gia v« cïng quý gi¸, lμ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lμ thμnh phÇn quan träng hμng ®Çu cña m«i trêng sèng, lμ ®Þa bμn ph©n bè c¸c khu d©n c, x©y dùng c¸c c¬ së kinh tª, v¨n ho¸, x· héi, an ninh, quèc phßng” – (LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993). §Êt ®ai bao gåm c¸c lo¹i sau: - §Êt n«ng nghiÖp; 18
 • 19. - §Êt l©m nghiÖp; - §Êt khu d©n c n«ng th«n; - §Êt ®« thÞ; - §Êt chuyªn dïng; - §Êt cha sö dông Nhμ ë chØ ®îc x©y dùng trªn c¸c khu ®Êt ®· ®îc Nhμ níc cho phÐp phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vμ quy ho¹ch cña Nhμ níc. Ngμy nay khi nhu cÇu vÒ nhμ ®Êt t¨ng nhanh ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngêi d©n tù ®éng chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt sang x©y dùng nhμ ë. Trªn thùc tÕ cung kh«ng nhÊt thiÕt cè ®Þnh cho tõng môc ®Ých sö dông cô thÓ nhng tæng cung ®Êt lμ cè ®Þnh vμ h¹n chÕ b»ng kiÓm so¸t quy ho¹ch cã ¶nh hëng lín ®Õn giíi h¹n cung ®Êt bæ sung cho nh÷ng môc ®Ých cô thÓ ®ã. 2.4. ThÞ trêng nhμ ®Êt cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi thÞ trêng tμi chÝnh – tiÒn tÖ Hμng ho¸ nhμ ®Êt lμ lo¹i hμng ho¸ cã gÝa trÞ lín do ®ã c¸c ho¹t ®éng giao dÞch, ®Çu t, kinh doanh trªn thÞ trêng nhμ ®Êt ®Òu cã nhu cÇu rÊt lín vÒ vèn. Mét phÇn nhu cÇu vÒ vèn cho ho¹t ®éng ®Çu t kinh doanh nhμ ®Êt ®îc huy ®éng trªn thÞ trêng ®ång thêi mét lîng vèn ®ù¬c huy ®éng trªn thÞ trêng tμi chÝnh ®îc ®Çu t trªn thÞ trêng nhμ ®Êt – mét thÞ trêng ®Çu t ®îc a chuéng do lîi nhuËn thu ®îc cao. Hμng ho¸ nhμ ®Êt cã gi¸ trÞ lín cã mét sè ®Æc ®iÓm nh kh«ng thÓ di dêi, l©u bÒn … nªn th-êng ®ãng vai trß lμ tμi s¶n thÕ chÊp trong ho¹t ®éng vay mîn trªn thÞ tr-êng vèn. ChÝnh v× vËy, thÞ trêng nhμ ®Êt cña mét quèc gia chØ cã thÓ ph¸t triÓn lμnh m¹nh vμ æn ®Þnh khi cã mét thÞ trêng vèn ph¸t triÓn lμnh m¹nh vμ æn ®Þnh. Muèn cã thÞ trêng B§S lμnh m¹nh th× ph¶i cã thÞ tr-êng tiÒn tÖ hïng m¹nh lμm hËu thÉu. Nhng huy ®éng vèn trong thÞ trêng tiÒn tÖ nhμ kinh doanh nhμ ®Êt ph¶i lu«n n¾m v÷ng mét ®Æc tÝnh kinh tÕ cña nhμ ®Êt lμ khã chuyÓn ®æi nã ngay thμnh tiÒn, ch¼ng h¹n ®Ó 19
 • 20. kÞp tr¶ nî kÞp thêi hay ®Ó gãp vèn kinh doanh nh÷ng ngêi mua nhμ ®Êt còng cÇn vay tiÒn trong thÞ trêng tiÒn tÖ. NÕu kh«ng cã c¬ chÕ cho vay ®Ó mua nhμ nμy th× thÞ trêng khã mμ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Gi÷a hai thÞ tr-êng nμy cã mèi liªn hÖ kh¨ng khÝt, biÕn ®éng cña thÞ trêng nμy sÏ dÉn ®Õn biÕn ®éng ë thÞ trêng kia. 2.5. Toμn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña thÞ trêng nhμ ®Êt chia lμm ba kh©u:  Kh©u s¶n xuÊt b¾t ®Çu b»ng viÖc t×m kiÕm vμ khai th¸c ®Êt ®ai ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh. Khai th¸c ®Êt ®ai cã ý nghÜa lμ chuyÓn ®Êt thuéc lo¹i kh¸c ®Êt ®ai x©y dùng b»ng c¸ch t¹o lËp mÆt b»ng x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt, do ®ã ngêi kinh doanh B§S – nhμ ®Êt cã khi ®îc gäi lμ “ngêi khai th¸c”. ThÞ trêng quyÒn sö dông ®Êt chñ yÕu ho¹t ®éng vμo giai ®o¹n nμy, bao gåm thÞ trêng cÊp I – trong ®ã Nhμ níc ®¹i diÖn cho chñ së h÷u toμn d©n vÒ ®Êt ®ai thùc hiÖn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt cho bªn cã nhu cÇu vμ thÞ trêng cÊp II – trong ®ã ngêi sö dông ®Êt cã ba ph¬ng thøc: tho¶ thuËn, ®Êu thÇu dù ¸n sö dông ®Êt vμ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt  Kh©u lu th«ng lμ thùc hiÖn gi¸ trÞ vμ gi¸ trÞ sö dông cña nhμ ®Êt th«ng qua h×nh thùc mua b¸n, cho thuª vμ thÕ chÊp. Do nhμ ®Êt lμ tμi s¶n cè ®Þnh l¹i cã gi¸ trÞ lín nªn ph¬ng thøc lu th«ng cã ®Æc ®iÓm riªng xoay quanh vÊn ®Ò së h÷u vμ quyÒn sö dông. C¸c vÊn ®Ò næi lªn trong kh©u nμy lμ th«ng tin, mÉu m·, chÊt lîng, gi¸ c¶, ph¸p lý ®Òu kh¸ phøc t¹p nªn hai bªn mua vμ b¸n ®Òu cÇn ®Õn trung t©m nh ngêi m«i giíi, chuyªn viªn gi¸ vμ luËt s cè vÊn.  Kh©u tiªu thô b¾t ®Çu khi kÕt thóc qu¸ tr×nh giao dÞch vμ nhμ ®Êt ®îc chuyÓn cho ngêi tiªu dïng. Do nhμ ®Êt cã ®Æc tÝnh cè ®Þnh, l©u bÒn vμ t¨ng trÞ nªn vÊn ®Ò qu¶n lý nhμ ®Êt cã ý nghÜa quan träng, bao gåm qu¶n lý quyÒn vμ s¶n tÞch, qu¶n lý söa ch÷a vμ qu¶n lý dÞch vô nh cÊp níc, cÊp ®iÖn, thu gom r¸c, gi÷ xe, an ninh 20
 • 21. vμ nhiÒu dÞch vô kh¸c trong vμ ngoμi nhμ… C¸c chung c dï lμ chung c cho thuª hay chung c céng ®ång së h÷u cμng cÇn ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý B§S ®îc chuyªn nghiÖp ho¸, x· héi ho¸ vμ thÞ trêng ho¸. C¸c ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng B§S - nhμ ®Êt 3. VÞ trÝ cña thÞ trêng B§S - nhμ ®Êt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n Cïng víi qu¸ tr×nh qu¶n lý vËn hμnh nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nguån hμng ho¸ nhμ ®Êt ngμy cμng phong phó vμ ®a d¹ng víi chÊt lîng ngμy cμng cao nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu sö dông cña d©n c gãp phÇn vμo viÖc x©y dùng vμ ph¸t triÓn ®Êt níc. 3.1.ThÞ trêng nhμ ®Êt ph¸t triÓn lμ nh©n tè quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt níc vμ n©ng cao ®êi sèng cña c¸c tÇng líp d©n c. ThÞ trêng nhμ ®Êt gi÷ mét vÞ trÝ quan träng ®èi víi sù æn ®Þnh x· héi. ThÞ trêng nhμ ®Êt cña bÊt cø x· héi nμo còng g¾n víi chÝnh s¸ch cña 21 ThÞ tr-êng nhμ ®Êt mang tÝnh vïng tÝnh khu vùc s©u s¾c ThÞ trõ¬ng nhμ ®Êt lμ thÞ tr-êng kh«ng hoμn h¶o Cung trong thÞ trêng nhμ ®Êt ph¶n øng chËm h¬n so víi cÇu vμ lμ nguån cung cã giíi h¹n t- ¬ng ®èi ThÞ tr-êng nhμ ®Êt cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi thÞ trêng tμi chÝnh-tiÒn tÖ Toμn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña thÞ trêng nhμ ®Êt chia lμm ba kh©u: s¶n xuÊt, lu th«ng, tiªu thô
 • 22. mét quèc gia, mét khi thÞ trêng nhμ ®Êt ph¸t triÓn lμnh m¹nh còng tøc lμ c¸c chÝnh s¸ch vÒ nhμ ®Êt ph¸t triÓn phï hîp, x· héi æn ®Þnh. Vai trß cña thÞ trêng B§S ®îc x¸c ®Þnh trong mèi quan hÖ t¸c ®éng cña thÞ trêng nμy ®èi víi c¸c thÞ trêng kh¸c vμ ®èi víi tæng thÓ nÒn kinh tÕ quèc d©n thÓ hiÖn trong s¬ ®å sau: GDP Sö dông 22 Tæng tiªu dïng cuèi cïng Tæng tÝch luü TÝch luü TSC§ TÝch luü TSC§ kh¸c TÝch luü B§S ThiÕt bÞ víi tμi s¶n trªn ®Êt VËt kiÕn tróc Tμi s¶n kh¸c ThÞ tr-êng hμng ho¸ dÞch vô ThÞ tr-êng m¸y mãc thiÕt bÞ ThÞ tr-êng vËt liÖu x©y dùng ThÞ tr-êng søc lao ®éng ThÞ trêng B§S ThÞ tr-êng nguyªn vËt liÖu, b¸n thμnh Tiªu dïng t nh©n Tiªu dïng chÝnh phñ TÝch luü TSL§
 • 23. ThÞ trêng B§S lμ yÕu tè hμng ®Çu t¸c ®éng quyÕt ®Þnh tíi t¨ng, gi¶m tÝch luü cña nÒn kinh tÕ gãp phÇn n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä an c lËp nghiÖp, ®ång thêi t¹o c¬ së vËt chÊt cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Tuú theo quy m« vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn, c¸c nÒn kinh tÕ thÞ trêng trªn thÕ giíi ®Òu quan t©m ®Õn tæng tÝch luü trong mèi quan hÖ gi÷a tÝch luü vμ tiªu dïng cña nÒn kinh tÕ. ë møc thÊp, tæng tÝch luü thêng chiÕm tû träng 10 – 20% GDP, ë møc cao tû träng nμy chiÕm 30 – 40% GDP. Trong tæng tÝch luü th× tμi s¶n cè ®Þnh lu«n cao gÊp nhiÒu lÇn so víi tμi s¶n lu ®éng. Tuú theo ®Æc ®iÓm cña mçi nÒn kinh tÕ, møc cao nμy cã khi lªn ®Õn 7 – 9 lÇn. Cã thÓ nãi, tÝch luü tμi s¶n cè ®Þnh lμ tÝch luü chñ yÕu ®èi víi tÊt c¶ c¸c nÒn kinh tÕ. Tμi s¶n cè ®Þnh bao gåm nhiÒu lo¹i, trong ®ã tμi s¶n bÊt ®éng s¶n thêng chiÕm ®a phÇn, thêng lμ trªn 60% tæng tÝch luü tμi s¶n cè ®Þnh. Tμi s¶n B§S víi t c¸ch lμ nh÷ng hμng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng ®· trùc tiÕp trë thμnh mét trong nh÷ng thμnh tè quan träng cña GDP. Quy m« cña thμnh tè nμy ®èi víi nh÷ng nÒn kinh tÕ cã tæng tÝch lòy thÊp còng chiÕm 5 – 10% GDP, ®èi víi nh÷ng nÒn kinh tÕ cã tæng tÝch luü cao cã thÓ tíi 15 – 20% GDP. Do quy m« ®ã, thÞ tr-êng B§S khi nãng lªn sÏ lμm cho nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng trëng cao h¬n so víi b×nh thêng vμ khi nguéi ®i sÏ lμm cho t¨ng trëng gi¶m ®i kh«ng b×nh thêng, cã khi cßn t¨ng trëng ©m (®èi víi nh÷ng nÒn kinh tÕ “bong bãng”, thuËt ng÷ dïng cho nh÷ng quèc gia ph¸t triÓn khu vùc qu¸ nãng vÒ thÞ trêng B§S). 23
 • 24. ThÞ trêng nhμ ®Êt ph¸t triÓn thóc ®Èy ¸p dông khoa häc, kü thuËt vμ c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng nhμ ë còng nh c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng trùc tiÕp cña con ngêi, cho nhu cÇu v¨n ho¸, x· héi, thÓ thao, giao tiÕp cña céng ®ång. Sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña thÞ trêng nhμ ®Êt còng ®ång thêi lμ kÕt qu¶ cña sù t¸c ®éng t¬ng hç lÉn nhau gi÷a c¸c yÕu tè c¬ b¶n lμ cung vμ cÇu, ®ã còng lμ sù t¸c ®éng t¬ng hç gi÷a c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vμ tiªu dïng, s¶n xuÊt tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng ngμy cμng cao cña con ngêi vÒ n¬i ¨n chèn ë, ®i l¹i, sinh ho¹t, n¬i con ngêi thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh vμ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §ång thêi thÞ trêng nhμ ®Êt ph¸t triÓn ¶nh hëng tíi sù ph¸t trتn cña thÞ trêng hμng ho¸, thÞ trêng vèn… gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña thÞ trêng ®¸p øng nhu cÇu nhiÒu mÆt ®êi sèng con ngêi. 3.2. ThÞ trêng nhμ ®Êt lμ n¬i thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cho c¸c nhμ kinh doanh nhμ ®Êt. Trªn thÞ trêng nhμ ®Êt, c¸c nhμ kinh doanh B§S vμ nh÷ng ngêi tiªu dïng thùc hiÖn viÖc mua b¸n cña m×nh. Víi vai trß lμ mét hμng ho¸ ®Æc biÖt, ®Êt ®ai vμ nhμ ë ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u vμ quúªn sö dông tõ ngêi nμy sang ngêi kh¸c. ViÖc mua ®i b¸n l¹i nh vËy t¹o ra mét khèi lîng hμng ho¸ kh«ng bao giê c¹n kiÖt cung cÊp cho thÞ trêng, lμm cho thÞ trêng hμng ho¸ nhμ ®Êt lu«n lu«n phong phó. ThÞ trêng lμ n¬i chuyÓn ho¸ vèn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang gi¸ trÞ, lμ nh©n tè quyÕt ®Þnh tèc ®é chu chuyÓn vèn, sù t¨ng trëng cña kinh doanh vμ sù tån t¹i cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh B§S. 3.3. §éng th¸i ph¸t triÓn cña thÞ trêng nhμ ®Êt t¸c ®éng tíi nhiÒu lo¹i thÞ tr-êng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Æc biÖt lμ thÞ trêng tμi chÝnh – tiÒn tÖ. Do c¸c quan hÖ liªn ®íi, nh©n qu¶, thÞ trêng nhμ ®Êt ngoμi sù vËn hμnh cña chÝnh m×nh th× thÞ trêng nμy cßn t¸c ®éng vμo nhiÒu läai thÞ trêng kh¸c. DÔ nhËn thÊy nhÊt lμ thÞ trêng m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt liÖu 24
 • 25. x©y dùng, c¸c ngμnh c«ng nghiÖp n¨ng lîng, cÊp níc viÔn th«ng vμ s¶n xuÊt ®å néi thÊt, ®å ®iÖn vμ ®iÖn tö gia dông ®¾t tiÒn…ë c¸c níc ph¸t triÓn, ngμnh B§S t¨ng s¶n lîng 1 USD th× c¸c ngμnh cã liªn quan t¨ng 1,5 – 2 USD. Ngμnh B§S còng lμ ®èi tîng phôc vô cña thÞ trêng tiÒn tÖ, ch¼ng h¹n chiÕm 1/3 kho¶n cho vay cña hÖ thèng ng©n hμng Hång K«ng. T¸c ®éng cña thÞ trêng nhμ ®Êt cßn lan to¶ s©u ®Ëm vμo thÞ trêng tμi chÝnh – tiÒn tÖ. Trªn thùc tÕ, khi l·i suÊt tiÒn göi thÊp ®¸ng kÓ so víi lîi nhuËn cã thÓ thu ®ù¬c tõ kinh doanh nhμ ®Êt, tõ ®Çu c¬ nhμ ®Êt th× nhiÒu nhμ kinh doanh s½n sμng kh«ng göi tiÒn vμo ng©n hμng, thËm chÝ rót tiÒn göi ra khái ng©n hμng ®μm ph¸n ®Ó ®îc ng©n hμng cho vay thªm ®Ó ®Çu t vμo nhμ ®Êt. T×nh tr¹ng nμy t¸c ®éng m¹nh vμo thÞ trêng tÝn dông c¶ ë phÝa cung tÝn dông, c¶ ë phÝa cÇu tÝn dông. §Ó x¶y ra kh«ng Ýt ®æ vì, lμm ph¸ ho¹i hμng lo¹t nhμ ®Çu c¬ nhμ ®Êt vμ c¸c tæ chøc tÝn dông tham gia vμo qu¸ tr×nh ®Çu c¬ nμy. MÆt kh¸c ë níc ta hiÖn nay gi¸ ®Êt thêng ®îc giao b¸n b»ng vμng v× vËy khi gi¸ vμng thay ®æi còng ¶nh hëng tíi gi¸ ®Êt. Các chuyên gia địa ốc nhận định, giá vàng lên xuống thất thường trong thời gian qua đã khiến thị trường nhà đất biến động mạnh theo kiểu “rao nhiều nhưng bán chẳng được bao”. Người mua thì sợ đắt, người bán thì sợ “hớ”, do vậy, khả năng thành công của các phiên giao dịch chỉ tính trên đầu ngón tay. Theo các trung tâm giao dịch nhà đất ở Hà Nội, việc giá vàng cao hay thấp thì thị trường nhà đất nhìn chung vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, việc lên xuống thất thường khó dự đoán theo kiểu “sáng nắng chiều mưa” như hiện nay tạo tâm lý bất an cho hầu hết những người mua bán. Chẳng hạn chiều h«m tríc, giá vàng bán ra tại Công ty vàng bạc SJC là 800.000 đồng/chỉ thì sáng h«m sau, giá vàng đã tăng lên mức 810.000 đồng/chỉ. "Không ai đoán được, chiều h«m tíi, giá vàng tiếp tục tăng hay giảm", ông Trịnh Văn Luận, Giám đốc Trung tâm Nhà đất Uy tín nói. Theo các trung tâm bất động 25
 • 26. sản, nhiều người bán nhà lại muốn quay về cách giao dịch cũ, niêm yết giá bán bằng vàng (hiện có tới 90% số căn hộ được rao bán theo hình thức này). Tuy nhiên, trong 2 tháng qua, lượng giao dịch thành công nhà đất bằng vàng của hầu hết các công ty bất động sản đã giảm tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do giá vàng và USD liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao, khiến cho hầu hết các phiên giao dịch bị ngừng trệ. Mặc dù giá nhà từ thời điểm rao đến lúc bán hầu như không tăng nhưng khi hoàn tất một hợp đồng cũng mất khoảng 1-2 tháng. Do vậy, khi giá vàng tăng, người mua có khả năng phải trả thêm cho mỗi căn nhà khoảng vài chục triệu động. "Thậm chí, người mua và người bán còn không thống nhất nổi giữa giá vàng ở chợ đen và vàng tại các công ty vàng bạc, vì nó chênh nhau quá xa. Xót của, nhiều người mua thậm chí còn hủy bỏ việc mua bán do không thống nhất về giá cả", ông Luận nói. Ông nhận định, thời gian tới nếu giá vàng không ổn định thì có khả năng tỷ lệ giao dịch bằng vàng sẽ giảm mạnh, thậm chí sẽ không còn ai dám mua bán nhà đất theo hình thức này nữa. ë tr¹ng th¸i b×nh thêng, thÞ trêng nhμ ®Êt vμ thÞ trêng tμi chÝnh tiÒn tÖ n¬ng tùa vμo nhau ®Ó cïng ph¸t triÓn. Nh÷ng giao dÞch nhμ ®Êt lu«n lu«n kÐo theo nh÷ng giao dÞch tμi chÝnh, tiÒn tÖ. §¬n gi¶n nhÊt trong mèi quan hÖ nμy lμ tæ chøc tμi chÝnh- tiÒn tÖ ®øng gi÷a ngêi mua vμ ngêi b¸n nhμ ®Êt ®Ó gióp hä an toμn hiÖu qu¶. ë møc ®é phøc t¹p, tæ chøc tμi chÝnh tiÒn tÖ cã thÓ cho bªn mua nhμ ®Êt vay mét kho¶n tμi chÝnh tiÒn tÖ ®Ó thanh to¸n cho bªn b¸n nhμ ®Êt. HoÆc bªn b¸n nhμ ®Êt vay mét kho¶n tμi chÝnh ®Ó n©ng cÊp tμi s¶n tríc khi ®em b¸n. ë tÇm cao h¬n, tæ chøc tμi chÝnh tiÒn tÖ trùc tiÕp ®Çu t cïng víi tæ chøc kinh doanh nhμ ®Êt ®Ó cïng së h÷u tμi s¶n nhμ ®Êt hμng ho¸ b¸n trªn thÞ trr-êng. Tõ mèi quan hÖ nμy, kh«ng Ýt ng©n hμng ®Þa èc, quü x©y dùng nhμ ë…®· ®îc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn t¹i nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. 26
 • 27. 3.4. Ph©n bæ hîp lý tμi nguyªn ®Êt ®ai. Thêi bao cÊp sö dông ®Êt ®ai kh«ng mÊt tiÒn dÉn ®Õn l·ng phÝ ®Êt. Huy ®éng ®îc nguån vèn to lín th«ng qua sö dông ®Êt ®Ó ph¸t triÓn, t¨ng thu nhËp ng©n s¸ch trung ¬ng vμ ®Þa ph¬ng. Tõ n¨m 1999 ®Õn 2000 diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp t¨ng liªn tôc (chñ yÕu do khai hoang më réng diÖn tÝch tõ ®Êt cha sö dông (chiÕm 50,5%) vμ do ®Êt rõng bÞ chÆt ph¸ ®Ó chuyÓn sang s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (chiÕm 16,98% diÖn tÝch t¨ng ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp). Trong giai ®o¹n 1995 – 2000 tuy ®· chuyÓn gÇn 400.000 ha ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (b»ng kho¶ng 4,3% diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n¨m 2000) sang sö dông vμo môc ®Ých kh¸c nhng diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thùc sù sö dông vÉn t¨ng 1.351.598 ha (b»ng kho¶ng 14,46% diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n¨m 2000) (nguån: theo kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt n¨m 2000 ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 24/2001/Q§-TTg ngμy 1/3/2001) 27
 • 28. B¶ng 1.1: Tæng diÖn tÝch ®Êt ®· giao vμ cho thuª trong c¶ níc (TÝnh ®Õn 31-12-2000) §¬n vÞ: ha Lo¹i ®Êt Tæng diÖn tÝch tù nhiªn Tæng diÖn tÝch ®· giao, cho thuª So s¸nh 3/2 (%) 1 2 3 4 Tæng sè 32.924.060 1. §Êt cha sö dông 10.021.939 2.739.188 1. §Êt sö dông - §Êt n«ng nghiÖp - §Êt l©m nghiÖp - §Êt ë ®« thÞ - §Êt ë n«ng th«n - §Êt chuyªn dïng 9.345.345 11.580.755 72.139 371.039 1.532843 21.132.450 9.345.345 9.811.084 72.139 371.039 1.532.843 100,0 84,7 100,0 100,0 100,0 Nguån: Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000 – Tæng côc ®Þa chÝnh Do t¸c ®éng nãi trªn nªn ngμnh B§S cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®îc ®¸nh gi¸ lμ mét ngμnh kinh tÕ c¬ së víi ý nghÜa lμ t¹o c¬ së vËt chÊt cho ngμnh kh¸c ph¸t triÓn, lμ ngμnh kinh tÕ ®Çu ®μn víi ý nghÜa lμ nã thóc ®Èy c¸c ngμnh kh¸c ph¸t triÓn, lμ ngμnh kinh tÕ trô cét v× cã tû träng lín trong nÒn kinh tÕ. 28
 • 29. VÞ trÝ cña thÞ trêng B§S- nhμ ®Êt trong nÒn KTQD 29 ThÞ trêng nhμ ®Êt ph¸t triÓn lμ nh©n tè quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt níc vμ n©ng cao ®êi sèng cña c¸c tÇng líp ThÞ trêng nhμ ®Êt lμ n¬i thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cho c¸c nhμ kinh doanh nhμ ®Êt. §éng th¸i ph¸t triÓn cña thÞ trêng nhμ ®Êt t¸c ®éng tíi nhiÒu lo¹i thÞ trêng trong nÒn KTQD ®Æc biÖt lμ thÞ trêng tμi chÝnh – tiÒn tÖ. Ph©n bæ hîp lý tμi nguyªn ®Êt ®ai.
 • 30. Ch¬ngII Thùc tr¹ng thÞ trêng nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi trong thêi gian qua 1. u ®iÓm cña viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt ë Hμ Néi. ThÞ trêng nhμ ®Êt lμ mét vÊn ®Ò kh¸ch quan trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Nã lμ mét ph¹m trï kinh tÕ vμ lÞch sö, h¬n n÷a thÞ trêng nhμ ®Êt l¹i tån t¹i l©u dμi cïng nÒn kinh tÕ thÞ trêng. ViÖc ph¸t triÓn thÞ trêng B§S trong thêi gian qua ®· ®em l¹i mét sè kÕt qu¶ nh sau: 1.1 C¸c nhu cÇu vÒ nhμ - ®Êt ®îc ®¸p øng ®Çy ®ñ víi chÊt lîng cao h¬n. Trong thêi kú 1996 – 2000 Nhμ níc ®· giao 9,3 triÖu ha ®Êt n«ng nghiÖp cho c¸c hé n«ng d©n, c¸c n«ng trêng, trang tr¹i vμ trªn 260 ngh×n ha ®Êt chuyªn dïng (b»ng 17% tæng diÖn tÝch quü ®Êt nμy) nh»m ®¸p øng nhu cÇu kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ, ®· giao vμ cho thuª 25 ngh×n ha ®Êt ë ®« thÞ (b»ng 34% quü ®Êt nμy). Nh÷ng diÖn tÝch ®Êt ®ù¬c Nhμ níc giao vμ cho thuª ®· gãp phÇn quan träng t¹o ra nh÷ng thμnh tùu cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, x©y dùng c«ng nghiÖp, c¶i t¹o vμ ph¸t triÓn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, kinh tÕ, x· héi. 30
 • 31. B¶ng 1.1: T×nh h×nh sö dông ®Êt t¹i Hμ Néi giai ®o¹n 1997 – 2000 §¬n vÞ: 1000 ha ChØ tiªu N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 Dù kiÕn n¨m 2000 §Êt n«ng nghiÖp 43,6 43 43,2 43,6 §Êt l©m nghiÖp 6,7 6,8 6,5 6,1 §Êt chuyªn dïng 19,3 20,2 20,3 20,5 §Êt ë 11,5 11,5 11,6 11,7 §Êt cha sö dông 11 10,6 10,5 10,2 Tæng 92,1 91,1 92,1 92,1 (Nguån: Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000 – Tæng côc ®Þa chÝnh) T×nh h×nh sö dông ®Êt t¹ i Hμ Néi 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 N¨ m 1997 N¨ m 1998 N¨ m 1999 Dù kiÕn n¨ m 2000 N¨ m DiÖn tÝch (1000 ha) § Êt n«ng nghiÖp § Êt l©m nghiÖp § Êt chuyªn dï ng § Êt ë § Êt ch- a sö dông TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2000 phÇn lín ®Êt ë c¸c ®« thÞ ®· ®îc giao ®Õn tËn tay ngêi d©n ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh ë 31
 • 32. ®©y. Theo ®iÒu tra cña viÖn Nghiªn cøu qu¶n lý trung ¬ng th¸ng 2/2002 cho thÊy h¬n 97% tæng diÖn tÝch nhμ ®Êt ë ®« thÞ hiÖn nay lμ do c¸ nh©n, hé gia ®×nh sö dông. C¬ cÊu së h÷u nhμ ë t¹i Hμ Néi - Nhμ t 76,3% - Nhμ thuª cña t nh©n 1,0% - Nhμ thuª cña Nhμ níc 17,1% - Nhμ ®a së h÷u 1,5% - Cha râ chñ së h÷u 4,1% C¬ cÊu së h÷u nhμ ë t¹ i Hμ Néi 76% 1% 17% 2% 4% Nhμ t- Nhμ thuª cña t- nh©n Nhμ thuª cña Nhμ n- í c Nhμ ®a së h÷u Ch- a râ chñ së h÷u 32
 • 33. B¶ng 2.2: C¬ cÊu c¸c chñ së h÷u ®Êt ë ®« thÞ (TÝnh ®Õn 31-12-2000) DiÖn tÝch ®Êt n¨m 1995 N¨m 2000 DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) Tæng diÖn tÝch ®Êt ë ®« thÞ 57.504 72.139 100,0 Trong ®ã C¸ nh©n, hé gia ®×nh Tæ chøc kinh tÕ 70.084 1.444 97,1 2,0 Níc ngoμi UBND x· C¸c tæ chøc kh¸c 1 192 418 - 0,3 0,6 Nguån: Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 200 – Tæng côc ®Þa chÝnh 1.2 C¸c ho¹t ®éng trong thÞ trêng quyÒn sö dông ®Êt ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn ®ét ph¸. ViÖc mua b¸n, chuyÓn ®æi, cho thuª l¹i… quyÒn sö dông ®Êt më ra nh÷ng c¬ héi ®Ó ngêi sö dông ®Êt ®Çu t vμ sö dông ®Êt hiÖu qu¶ h¬n. QuyÒn sö dông ®Êt ®· më ra hμng chôc triÖu m2 ®Êt ®· ®îc trao ®æi tõ chñ sö dông cò sang chñ sö dông míi ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu thiÕt thùc cho ®Çu t ph¸t triÓn. T¹i thμnh phè Hå ChÝ Minh chØ tÝnh tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 2002 ®· gi¶i quyÕt mua b¸n chuyÓn dÞch nhμ ë ®îc 101.201 hå s¬, 6.077 giÊy phÐp cho ngêi níc ngoμi thuª, giao ®Êt cho 11.415 hé gia ®×nh vμ tæ chøc víi diÖn tÝch gÇn 28 triÖu m2 (Nguån: Së ®Þa chÝnh - nhμ ®Êt thμnh phè Hå ChÝ Minh) 1.3 ThÞ trêng nhμ ë ph¸t triÓn rÊt s«i ®éng. Trªn 75% tæng sè hé gia ®×nh ®· ®îc giao hoÆc nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó tù x©y dùng nhμ hoÆc mua nhμ ®Êt ë. TuyÖt ®¹i bé phËn sè hé 33
 • 34. cßn l¹i ®· cã nhμ ë theo ph¬ng thøc thuª nhμ. Nh×n chung, h¬n 99% tæng sè hé gia ®×nh ®· cã nhμ ë. QuyÒn cã nhμ ë cña ngêi d©n vÒ c¬ b¶n ®· ®îc thùc hiÖn mÆc dï chÊt lîng cao cßn chiÕm tû träng rÊt nhá (kho¶ng 13% tæng diÖn tÝch nhμ ë). NhiÒu ®Þa ph¬ng ®· n©ng cao diÖn tÝch nhμ ë b×nh qu©n ®Çu ngêi tõ 3 – 4 m2 tríc ®©y lªn 6 – 8 m2 hiÖn nay. T¹i thμnh phè Hå ChÝ Minh tèc ®é ph¸t triÓn nhμ ®· cã chuyÓn biÕn tÝch cùc, quü nhμ t¨ng nhanh c¶ vÒ sè lîng vμ chÊt lîng, ®¹t yªu cÇu ®· ®Ò ra, trong 5 n¨m 1996 – 2000 diÖn tÝch nhμ t¨ng b×nh qu©n 2,5 triÖu m2/n¨m, n¨m 5 tríc ®ã 1991 – 1995 lμ 2 triÖu m2, diÖn tÝch ë b×nh qu©n tõ 7,5 m2/ngêi n¨m 1991 ®· n©ng dÇn lªn 10,27m2/ngêi (n¨m 2000), tæng diÖn tÝch quü nhμ ë cña thμnh phè tõ 31 triÖu m2 (n¨m 1990) lªn 52 triÖu m2 (n¨m 2000) (nguån Së ®Þa chÝnh – nhμ ®Êt thμnh phè Hå ChÝ Minh). Mét sè nh©n tè míi trong thÞ trêng nhμ ë nh Nhμ níc thùc hiÖn viÖc b¸n nhμ ë thuéc së h÷u nhμ níc cho ngêi ®ang thuª nhμ, c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thμnh phÇn ®îc khuyÕn khÝch kinh doanh trong lÜnh vùc x©y nhμ ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. Nhμ níc b¾t ®Çu thùc hiÖn thÝ ®iÓm viÖc b¸n nhμ thuéc së h÷u Nhμ níc ë mét sè ®Þa ph¬ng nh»m t¹o ra nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc. Trong 10 n¨m qua 1991 – 2000, diÖn tÝch nhμ ë c¶ níc t¨ng tõ 629 triÖu lªn trªn 700 triÖu m2, trong ®ã khu vùc ®« thÞ t¨ng trªn 50 triÖu m2. Nhμ do d©n tù x©y chiÕm kho¶ng 75% tæng diÖn tÝch nhμ ®îc x©y dùng. Tõ n¨m 1991 – 2000, t¹i c¸c ®« thÞ trªn c¶ níc ®· cã gÇn 600 dù ¸n nhμ ë vμ khu ®« thÞ míi. (Nguån: Dù th¶o b¸o c¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn nhμ ë 10 n¨m 1991 – 2000 vμ c¸c gi¶i ph¸p lín giai ®o¹n 2001 - 2010). 34
 • 35. DiÖn tÝch nhμ do d©n tù x©y 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 N¨ m DiÖn tÝch (m2) KÕ ho¹ ch hμng n¨m Thùc hiÖn T¹i thμnh phè Hμ Néi, trong 5 n¨m 1991 –1995 ®· thùc hiÖn x©y dùng trªn 800.000 m2 nhμ ë. Giai ®o¹n 1996 – 2000 ®· triÓn khai gÇn 200 dù ¸n nhμ ë (phÇn lín dù ¸n nhá lÎ, cã quy m« kh«ng lín). B×nh qu©n mçi n¨m Hμ Néi x©y dùng trªn 200.000 m2 nhμ ë. 35
 • 36. B¶ng 2.3: T×nh h×nh ph¸t triÓn nhμ ë ®« thÞ ViÖt Nam giai ®o¹n 1991 – 2000 §¬n vÞ tÝnh: 1000m2 N¨m Toμn quèc Hμ Néi Tp. Hå ChÝ Minh 1991 – 1995 1991 1992 1993 1994 1995 1996 – 1999 1996 1997 1998 1999 26.000 1.488 2.292 5.373 6.021 10.866 25.000 5.122 5.921 6.252 7.705 2.347 327 395 514 523 587 2.438 522 509 719 688 8.800 450 560 2.791 2.380 2.698,5 8.378 1.720 2.279 2.383 1.996 (Nguån: Dù th¶o ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhμ ë ®« thÞ 2001 – 2005 – Bé x©y dùng) B¶ng 2.4: T×nh h×nh ph¸t triÓn nhμ ë giai ®o¹n 2000 – 2004 §¬ n vÞ:m 2 T T §Þa ph- ¬ng N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2004 Dù kiÕn n¨m 2004 1 C¶ níc 11.000.00 0 17.236.76 9 18.270.97 5 19.732.65 3 21.702.91 8 2 4 TP lín 3.620.133 5.174.653 5.776.789 4.948.500 5.226.045 3 Hμ Néi 597.510 620.887 943.000 1.000.000 1.050.000 36
 • 37. 4 H¶i Phßng 270.000 443.491 470.100 498.000 522.900 5 §μ N½ng 111.838 390.272 413.688 438.500 460.425 6 Tp HCM 2.640.785 3.600.000 3.950.000 3.012.000 3.192.720 (Nguån: Côc qu¶n lý nhμ - Bé x©y dùng) DiÖn tÝch 1000m2 1200 1000 800 600 400 200 0 T×nh h×nh ph¸ t triÓn nhμ t¹ i Hμ Néi 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 N¨ m Hμ Néi lμ thμnh phè cã quü nhμ ë lín thø 2 trong c¶ níc víi kho¶ng 12 triÖu m2 (450.000 c¨n hé), chiÕm gÇn 15% quü nhμ toμn quèc. Nhμ ë thuéc së h÷u Nhμ níc cã kho¶ng 5 triÖu m2 chiÕm h¬n 40% quü nhμ toμn thμnh phè bao gåm: Nhμ ë thuéc së h÷u Nhμ níc do ngμnh §Þa chÝnh – Nhμ ®Êt qu¶n lý cho thuª kho¶ng 2 triÖu m2 víi 65.000 hîp ®ång cho thuª nhμ ë. Nhμ do c¬ quan tù qu¶n kho¶ng 3 triÖu m2 víi 85.000 c¨n hé. 37
 • 38. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn nhμ ë thμnh phè Hμ Néi giai ®o¹n 1998 – 2000 tãm t¾t trong b¶ng sau cho thÊy sè lîng nhμ thùc tÕ x©y dùng míi mçi n¨m vît môc tiªu kÕ ho¹ch. 38
 • 39. B¶ng 2.5: KÕt qu¶ thùc hiÖn ph¸t triÓn nhμ ë Thμnh phè Hμ Néi giai ®o¹n 1998 – 2000 Sè liÖu ph¸t triÓn nhμ ë hμng n¨m KÕ ho¹ch hμng n¨m (M2) Thùc hiÖn (M2) Tû lÖ (%) 1998 – 2000 Ph¸t triÓn nhμ ë theo dù ¸n Nhμ ë do d©n tù x©y dùng 1.150.000 340.000 810.000 1.352.212 402.858 950.354 117,7 118,5 117,3 N¨m 1998 Ph¸t triÓn nhμ ë theo dù ¸n Nhμ ë do d©n tù x©y dùng 300.000 70.000 230.000 339.191 85.591 253.600 113,0 112,0 110,0 N¨m 1999 Ph¸t triÓn nhμ ë theo dù ¸n Nhμ ë do d©n tù x©y dùng 400.000 120.000 280.000 416.511 130.162 286.349 104,1 108,5 102,3 N¨m 2000 Ph¸t triÓn nhμ ë theo dù ¸n Nhμ ë do d©n tù x©y dùng 450.000 150.000 300.000 597.510 187.105 410.405 132,8 124,7 136,8 (Nguån: Dù th¶o b¸o c¸o triÓn khai kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nhμ ë Hμ Néi n¨m 2001-2005) Nhμ ë thuéc së h÷u t nh©n vμ së h÷u kh¸c cã kho¶ng 7 triÖu m2 chiÕm gÇn 60% quü nhμ. HiÖn nay míi chØ cã kho¶ng gÇn 30% c¸c nhμ t nh©n cã giÊy tê chøng nhËn quyÒn së h÷u vμ quyÒn sö dông ®Êt ë hoÆc sö dông ®Êt hîp ph¸p. Trong toμn bé quü nhμ ë Hμ Néi cã kho¶ng 80% lμ nhμ thÊp tÇng (1 – 3 tÇng); 20% lμ nhμ chung c cao tÇng (4 –5 tÇng). Nh÷ng n¨m võa qua, nhμ cao tÇng do nh©n d©n tù ®Çu t x©y dùng chiÕm kho¶ng 20% quü nhμ t nh©n. 39
 • 40. PhÇn lín c¸c khu nhμ ë Hμ Néi kh«ng ®îc x©y dùng ®ång bé, h¹ tÇng kü thuËt ch¾p v¸, thiÕu tiÖn nghi, thiÕu c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng, m«i trõ¬ng bÞ « nhiÔm, mËt ®é d©n c ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu, g©y qu¸ t¶i ë khu trung t©m. Tõ n¨m 1998 ®Õn nay, vÞÖc ph¸t triÓn nhμ ë ®· ®îc thùc hiÖn theo c¸c dù ¸n vμ h×nh thμnh c¸c khu ®« thÞ míi trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ ®ång bé c¶ nhμ ë vμ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi. Trong n¨m 2000 thμnh phè Hμ Néi x©y dùng míi ®îc 597.510 m2 nhμ ë, trong ®ã diÖn tÝch nhμ ë ®îc x©y dùng tõ nguån vèn Trung ¬ng lμ 82.128 m2, tõ nguån vèn ®Þa ph¬ng lμ 515.382 m2. Trong sè diÖn tÝch nhμ ë ®îc x©y dùng tõ nguån vèn ®Þa ph¬ng, ngêi d©n tù x©y dùng ®îc 410.405 m2, diÖn tÝch nhμ ë ®îc x©y dùng tõ c¸c nguån vèn huy ®éng, vèn x©y nhμ ®Ó b¸n lÇ 104.977 m2 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª Hμ Néi n¨m 2000) 1.4 ThÞ trêng kinh doanh mÆt b»ng x©y dùng, kinh doanh diÖn tÝch v¨n phßng, kh¸ch s¹n, nhμ hμng, khu vui ch¬i gi¶i trÝ… ®· cã nh÷ng khëi s¾c NhiÒu kho¶n ®Çu t rÊt lín cña nhiÒu thμnh phÇn kinh tÕ ®· ®îc ®Çu t vμo lÜnh vùc nμy (tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001, chØ riªng ®Çu t níc ngoμi vμo lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n, v¨n phßng ®· lªn ®Õn gÇn 7 tû USD). Theo thèng kª cña uû ban Nhμ níc vÒ hîp t¸c ®Çu t (SCCI) tríc ®©y, tÝnh ®Õn cuèi n¨m 1994 trong sè 1174 dù ¸n liªn doanh víi h¬n 11,3 tû USD ®Çu t vμo ViÖt Nam cã 132 dù ¸n (chiÕm 11,24%) víi tæng sè vèn kho¶ng 2 tû USD (chiÕm 17,85%) ®Çu t vμo lÜnh vùc kh¸ch s¹n, du lÞch. Riªng trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 1995 ®· cã kho¶ng 600 triÖu USD (chiÕm 12% trong tæng sè) ®Çu t vμo lÜnh vùc kh¸ch s¹n. 40
 • 41. §©y lμ thÞ trêng ®îc ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thêi kú ®æi míi. C¸c lùc lîng tham gia thÞ trêng nμy gåm nhiÒu lo¹i nh c¸c ph¸p nh©n quèc doanh, c¸c ph¸p nh©n c«ng quyÒn, t nh©n, d©n tù x©y, liªn doanh víi níc ngoμi, liªn doanh trong níc. Mét phÇn lín quü nhμ ®îc chuyÓn thμnh c¸c v¨n phßng cho thuª, diÖn tÝch th¬ng m¹i vμ kh¸ch s¹n mini. ThÞ trêng nμy ®¸p øng ®îc nhiÒu lo¹i ®èi tîng theo thø tù u tiªn ®îc chi phèi bëi møc sinh lêi trong kinh doanh, tríc hÕt lμ ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi níc ngoμi (kh¸ch du lÞch, ngêi níc ngoμi thuª lμm v¨n phßng hoÆc më c¬ së kinh doanh), tiÕp ®Õn lμ c¸c nhμ kinh doanh trong níc cho thuª lμm v¨n phßng ®¹i diÖn, më cöa hμng kinh doanh th¬ng m¹i vμ kh¸ch du lÞch néi ®Þa. Theo Công ty cung cấp dịch vụ quản lý tài sản CB Richard Ellis, giá thuê văn phòng tại TP HCM hiện tăng 5-10% so với năm 2003. Thành phố này tiếp tục đứng ở vị trí thứ năm trong tổng số 15 địa điểm có giá thuê văn phòng cao nhất châu Á. Cụ thể, giá văn phòng loại A (những tòa nhà trung tâm thành phố) có giá thuê 25-30 USD/m2, loại B (những khu hơi xa trung tâm thành phố) giá 17-22 USD/m2 và văn phòng loại C có giá cho thuê 10-15 USD/m2. Thị trường cho thuê văn phòng Hà Nội cũng có mức tăng tương tự. Công ty bất động sản Chesterton cho biết, văn phòng loại A có giá cho thuê 23-25 USD/m2, loại B 16-19 USD/m2, loại C 9-15 USD/m2. Khoảng 17/20 tòa nhà văn phòng loại A và B đạt tỷ lệ thuê trên 90% như Hanoi Tower, Melia, Daewoo... Nhiều tòa nhà loại C đã được đặt kín chỗ trong thời gian dài. 41
 • 42. 42
 • 43. "Thị trường cho thuê văn phòng năm nay sẽ tiếp tục "nóng", đặc biệt là Hà Nội bởi nguồn vốn FDI đổ vào VN nhiều hơn. Ngoài ra, rất nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP HCM có kế hoạch mở rộng kinh doanh ra Hà Nội", đại diện Chesterton nhận định. B¶ng 2.6: §Çu t níc ngoμi vμo thÞ trêng kinh doanh diÖn tÝch th¬ng m¹i, v¨n phßng, kh¸ch s¹n t¹i ViÖt Nam. (TÝnh theo vèn ®¨ng ký cßn hiÖu lùc ®Õn ngμy 29-2-2000) §¬n vÞ: triÖu USD §Õn 7-7-2000 §Õn 31-12- §Çu t Tû lÖ % 2002 Tæng sè 35.972 100,00 42.937 1. C¸c ngμnh c«ng nghiÖp 14.837 41,2 19.229,3 - C«ng nghiÖp nÆng 6.575 18,3 - C«ng nghiÖp nhÑ 3.748 10,4 - C«ng nghiÖp thùc phÈm 2.356 6,5 - DÇu khÝ 2.155 6,0 4.229,3 2. C¸c ngμnh kinh doanh 11.786 32,6 diÖn tÝch th¬ng m¹i, v¨n phßng, kh¸ch s¹n, khu c«ng nghiÖp - Kh¸ch s¹n, du lÞch 3.781 10,5 4.983,4 - Khu th¬ng m¹i 548 1,5 - X©y dùng v¨n phßng, c¨n 4.288 11,9 hé - X©y dùng khu ®« thÞ míi 2.346 6,5 - X©y dùng h¹ tÇng khu 803 2,2 CN, khu chÕ xuÊt 3. C¸c ngμnh nghÒ kh¸c 9.349 26,1 Nguån: Bé kÕ ho¹ch vμ §Çu t n¨m 2002 43
 • 44. §Çu t­n­í c ngoμi vμo thÞ tr­êng kinh doanh diÖn tÝch th­ ¬ng m¹ i, v¨ n phßng, kh¸ ch s¹ n t¹ i ViÖt Nam 18% 10% 7% 6% 12% 2% 11% 2% 7% 25% C«ng nghiÖp nÆng C«ng nghiÖp nhÑ C«ng nghiÖp thùc phÈm DÇu khÝ Kh¸ch s¹n, du lÞch Khu th- ¬ng m¹i X©y dùng v¨n phßng, c¨n hé X©y dùng khu ®« thÞ mí i X©y dùng h¹ tÇng khu CN, khu chÕ xuÊt C¸c ngμnh nghÒ kh¸c 1.5 Qua thùc tÕ vËn hμnh cña thÞ trêng nhμ ®Êt, c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhμ níc ®èi víi thÞ trêng nμy cã ®iÒu kiÖn hoμn thiÖn, thu ng©n s¸ch nhμ níc tõ lÜnh vùc nμy kh«ng ngõng t¨ng lªn. VÒ mÆt qu¶n lý, mét mÆt Nhμ níc cÇn khÈn tr¬ng ban hμnh vμ bæ sung c¸c v¨n b¶n ph¸p lý, ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu chØnh tõng vÊn ®Ò cô thÓ cña thÞ trêng B§S nh ®Êt ®ai, nhμ ë t¹o lËp mÆt b»ng cho s¶n xuÊt… nh»m t¹o dÇn c¸c ®iÒu kiÖn cho thÞ trêng nhμ ®Êt ®i vμo ho¹t ®éng vμ ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, Nhμ níc còng cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m ®iÒu chØnh nh÷ng khiÕm khuyÕt cña thÞ trêng nhμ ®Êt th«ng qua viÖc t¹o dùng c¸c quü ph¸t triÓn h¹ tÇng vμ ®« thÞ, chÝnh s¸ch hç trî l·i suÊt, ph¸t ®éng phong trμo x©y nhμ t×nh nghÜa, trî cÊp vÒ nhμ ë, ®Êt ë cho nh÷ng ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng…Nh÷ng chÝnh s¸ch nμy ®· gãp phÇn kh«ng nhá vμo viÖc æn ®Þnh vμ bíc ®Çu ph¸t triÓn thÞ trêng B§S. Trong 10 n¨m qua ChÝnh phñ ®· chØ ®¹o viªc biªn so¹n th¶o vμ ban hμnh nhiÒu chÝnh s¸ch nh»m thóc ®Èy c«ng t¸c qu¶n lý vμ ph¸t triÓn nhμ 44
 • 45. ë theo híng chuyÓn tõ c¬ chÕ bao cÊp vÒ nhμ ë sang chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n d©n chñ ®éng tham gia c¶i thiÖn chç ë. · N¨m 1991 Nhμ níc ban hμnh ph¸p lÖnh nhμ ë · N¨m 1992 ban hμnh chÝnh s¸ch xo¸ bao cÊp, ®Êt tiÒn nhμ vμo tiÒn l¬ng · N¨m 1993 ban hμnh luËt ®Êt ®ai vμ c¸c chÝnh s¸ch chuyÓn ho¹t ®éng cho thuª nhμ sang ph¬ng thøc kinh doanh. · N¨m 1994 ban hμnh chÝnh s¸ch cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhμ ë vμ chÝnh s¸ch mua b¸n vμ kinh doanh nhμ ë. TriÓn khai chÝnh s¸ch b¸n nhμ ë thuéc së h÷u nhμ níc cho ngêi ®ang thuª. · N¨m 1996 ban hμnh c¬ chÕ hç trî ngêi cã c«ng c¶i thiÖn nhμ ë. · N¨m 1997 vμ 1998 ban hμnh c¬ chÕ thÝ ®iÓm mét sè u ®·i vμ khuyÕn khÝch ®Çu t x©y dùng nhμ ë. · N¨m 1998 ChÝnh phñ ®· cho ¸p dông c¬ chÕ vay vèn c¶i thiÖn nhμ ë ®èi víi ®ång bμo bÞ b·o lôt ®ång b»ng s«ng Cöu Long · N¨m 1999 ban hμnh NghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc Héi vÒ giao dÞch d©n sù vÒ nhμ ë x¸c lËp tríc ngμy 1/7/1991. · N¨m 2000 ChÝnh phñ ban hμnh chÝnh s¸ch hç trî ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc C¸ch m¹ng thμng 8/1945 c¶i thiÖn nhμ ë. · N¨m 2001 ChÝnh phñ ®· tr×nh Quèc héi th«ng qua LuËt ®Êt ®ai söa ®æi LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý vÒ qu¶n lý ®Êt ®« thÞ ®· ®îc bæ sung vμ hoμn thiÖn dÇn bao gåm c¸c v¨n b¶n chñ yÕu sau: · NghÞ ®Þnh sè 88/CP ngμy 17/8/1994 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®« thÞ · NghÞ ®Þnh sè 91/CP ngaú 17/8/1994 cña ChÝnh phñ ban hμnh ®iÒu lÖ qu¶n lý quy ho¹ch ®« thÞ. 45
 • 46. · Bé luËt d©n sù cña níc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1995 (phÇn quy ®Þnh vÒ chuyÓn quyÒn sö dung ®Êt). · NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngμy 17/8/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt. · NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§-CP ngμy 29/3/1999 cña ChÝnh phñ vÒ thñ tôc chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt vμ thÕ chÊp, gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt. · Th«ng t sè 1417/1999/TT-TC§C ngμy 18/9/1999 cña tæng côc ®Þa chÝnh híng dÉn thi hμnh nghÞ ®Þnh 17/1999/N§-CP. · NghÞ ®Þnh 60/CP ngμy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ vÒ quyÒn së h÷u vμ quyÒn sö dông ®Êt t¹i ®« thÞ. · NghÞ ®Þnh 38/2000/N§-CP ngμy 23/8/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt HiÖn nay nhμ níc ®· ban hμnh gÇn 500 v¨n b¶n c¸c lo¹i liªn quan ®Õn ®Êt vμ nhμ ®Êt. C¸c v¨n b¶n nμy phÇn nμo ®· gãp phÇn tÝch cùc vμo viÖc qu¶n lý thÞ trêng nhμ ®Êt. Sù trao ®æi gi÷a c¸c ®èi tîng mua b¸n trªn thÞ trêng nhμ ®Êt mét mÆt gãp phÇn lμm thÞ trêng nhμ ®Êt s«i ®éng h¬n, mÆt kh¸c gióp cho c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch trong lÜnh vùc nμy còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ do c¸c lo¹i thuÕ vμ phÝ chuyÓn giao quyÒn sö dông ®Êt vμ nhμ ë. HiÖn nay thuÕ chuûªn quyÒn së h÷u ®Êt ®èi víi ®Êt ë lμ 4%. Tæng møc thuÕ vμ phÝ ph¶i nép khi thùc hiÖn giao dÞch chuyÓn nhîng vÒ nhμ ®Êt tõ 3-5% 46
 • 47. B¶ng 2.7: Thu ng©n s¸ch nhμ níc liªn quan ®Õn B§S giai ®o¹n 1995 – 2000 §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu N¨m 1995 N¨m 1996 N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 ThuÕ c¬ quan sö dông ®Êt 289 319 329 355 347 213 Thu cÊp quyÒn xö dông ®Êt 890 1.173 969 800 913 1.009 TiÒn thuª ®Êt 0 0 455 382 408 390 Thu tiÒn b¸n 200 347 802 822 771 836 nhμ së h÷u nhμ níc Tæng 1.379 1.839 2.555 2.359 2.439 2.448 (Nguån: Côc qu¶n lý c«ng s¶n – Bé tμi chÝnh) 47
 • 48. Thu ng©n s¸ ch Nhμ n­í c liªn quan ®Õn B§S 1379 1839 2555 2359 2439 2448 Tû ®ång 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 N¨ m Theo kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt giai ®o¹n tõ n¨m 1996 – 2000 c¸c kho¶n thu tõ ®Êt ®îc 4.645 tû ®ång/n¨m. Nh÷ng u ®iÓm trong ph¸t triÓn thÞ trêng B§S – nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi nh÷ng n¨m qua 48 C¸c nhu cÇu vÒ nhμ - ®Êt ®îc ®¸p øng ®Çy ®ñ h¬n víi chÊt l-îng cao h¬n C¸c ho¹t ®éng trong thÞ trêng quyÒn sö dông ®Êt ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn ®ét ph¸ ThÞ tr-êng nhμ ë ph¸t triÓn rÊt s«i ®éng ThÞ trêng kinh doanh mÆt b»ng XD, diÖn tÝch VP kh¸ch s¹n, nhμ hμng, vui ch¬i gi¶i trÝ cã nhiÒu khëi s¾c C«ng t¸c cña Nhμ n-íc ®èi víi thÞ trêng nμy kh«ng ngõng hoμn thiÖn, thu ng©n s¸ch kh«ng ngõng t¨ng lªn
 • 49. 2. Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm trong viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi 2.1 Tû lÖ giao dÞch phi chÝnh quy cao, t×nh tr¹ng vi ph¹m quy ®Þnh vÒ nhμ ®Êt rÊt cao. §©y cã thÓ coi lμ mét vÊn ®Ò næi cém hiÖn nay. Cïng víi tÝnh chÊt manh nha cña thÞ trêng, c¸c giao dÞch mua b¸n phi chÝnh quy tån t¹i víi tû lÖ lín (nhÊt lμ ®èi víi quyÒn sö dông ®Êt), víi nhiÒu h×nh thøc phong phó ®a d¹ng vμ chñ yÕu ë c¸c khu vùc ®« thÞ. Theo thèng kª cña së tμi chÝnh thμnh phè Hå ChÝ Minh sè vô mua b¸n nhμ cã ®¨ng ký t¹i c¬ quan thuÕ mét vμi n¨m qua nh sau: N¨m 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sè vô mua b¸n nhμ cã ®¨ng ký 21.043 41.600 37.480 34.271 35.294 48.775 Nguån: Së ®Þa chÝnh thμnh phè Hå ChÝ Minh - 2001 49
 • 50. Sè vô mua b¸ n nhμ cã ®¨ ng ký ví i c¬ quan thuÕ 21.043 41.6 37.48 34.271 35.294 48.775 Sè vô mua b¸ n 60 50 40 30 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 N¨ m Theo íc tÝnh con sè nμy chØ b»ng kho¶ng 30% sè vô giao dÞch trªn thùc tÕ. ChÝnh viÖc kh«ng qu¶n lý ®îc giao dÞch nμy ®· dÉn ®Õn n¹n ®Çu c¬ trong lÜnh vùc nhμ ®Êt còng nh ®Èy gi¸ nhμ ®Êt lªn cao bÊt th-ßng thÓ hiÖn râ qua 2 c¬n sèt nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi vμ thμnh phè Hå ChÝ Minh giai ®o¹n 1992 – 1993 vμ 2001 – 2002. C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®Êt ®ai ®îc t¨ng cêng ®· ph¸t hiÖn nhiÒu vi ph¹m trong qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai, ®Ó uèn n¾n vμ cã nhiÒu gi¶i ph¸p xö lý. KÕt qu¶ thanh tra cho thÊy vi ph¹m chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®Êt ®ai lμ phæ biÕn, cã n¬i, cã lóc vi ph¹m rÊt nghiªm träng. Thñ tíng ChÝnh phñ ®· chØ ®¹o Thanh tra Nhμ níc cïng víi c¸c tØnh, thμnh phè trong c¶ níc tiÕn hμnh thanh tra c¸c x·, phêng n¬i cã khiÕu kiÖn ®èi víi viÖc cÊp ®Êt, b¸n ®Êt, thu, chi ng©n s¸ch, c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n, vÒ x©y dùng c¬ b¶n ë n«ng th«n. Trong 2 n¨m 1998 vμ 1999 ®· tiÕn hμnh thanh tra 35,4% sè x· phêng trong toμn quèc. Qua thanh tra ®· ph¸t hiÖn nhiÒu sai ph¹m vÒ ®Êt ®ai: diÖn tÝch sai ph¹m lμ 50
 • 51. 25.014,82 ha vμ sè tiÒn b¸n ®Êt tr¸i phÐp lμ 310.178,28 triÖu ®ång, tham « chiÕm ®o¹t tiÒn ®Êt 4.532 triÖu ®ång, ®Ó thÊt thu tiÒn sö dông ®Êt 9.745 triÖu ®ång (trong ®ã n¨m 1999 sai ph¹m vÒ ®Êt lμ 4.507 ha, sè tiÒn b¸n ®Êt tr¸i phÐp lμ 256.584 triÖu ®ång, thÊt thu tiÒn sö dông ®Êt lμ 7.865 triÖu ®ång) (Nguån: KÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 1999 – Tæng côc ®i¹ chÝnh) KÕt qu¶ thanh tra cña 25 tØnh, thμnh phè ®· kiÓm tra 994 c¬ quan, tæ chøc, ph¸t hiÖn cã 458 ®¬n vÞ (chiÕm 46% sè ®¬n vÞ ®îc thanh tra) vi ph¹m qu¶n lý, sö dông ®Êt víi diÖn tÝch 33.845,98 ha trong ®ã giao ®Êt cho c¸n bé lμm nhμ ë kh«ng ®óng thÈm quyÒn 369,23 ha, cho thuª, cho mîn 49,82 ha, bÞ lÊn chiÕm 1.324,6 ha, sai ph¹m kh¸c lμ 6.113,25 ha, c¸c ®¬n vÞ cha nép tiÒn thuª ®Êt vμ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cho Nhμ níc lμ 203 tû 32 triÖu ®ång. Ph¸t triÓn nhμ lén xén. Vai trß kiÓm so¸t vμ qu¶n lý thiÕu hiÖu qu¶ ë nhiÒu cÊp chÝnh quyÒn ®· t¹o nªn sù hçn lo¹n trong quy ho¹ch vμ kiÕn tróc kh«ng gian ®« thÞ. Ch¼ng h¹n trong n¨m 2000 ë 5 quËn néi thμnh Hμ Néi ®· cã 160.340 m2 x©y dùng kh«ng xin phÐp hoÆc tr¸i phÐp chiÕm 58% tæng diÖn tÝch nhμ ë ®îc x©y dùng trong n¨m. QuËn §èng §a lμ n¬i t×nh tr¹ng nμy diÔn ra phæ biÕn nhÊt, chiÕm tíi 85% 2.2 MÊt c©n ®èi vÒ cung cÇu: Nhu cÇu cña d©n c vÒ nhμ ë vμ nhu cÇu cña khu vùc doanh nghiÖp vÒ mÆt kinh doanh rÊt lín vμ nh×n chung cha ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ. Trong khi ®ã cung vÒ mÆt b»ng trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, mÆt b»ng cho doanh nghiÖp vμ diÖn tÝch kh¸ch s¹n, v¨n phßng l¹i vît xa cÇu. 51
 • 52. Dùa theo diÖn tÝch b×nh qu©n ®Çu ngêi vμ sè d©n ta cã thÓ tÝnh to¸n ra ®îc nhu cÇu vÒ diÖn tÝch ë cña ngêi d©n Hμ Néi nh sau: B¶ng 2.8: Nhu cÇu vÒ diÖn tÝch nhμ ë t¹i Hμ Néi N¨m D©n sè (ngêi) DiÖn tÝch b×nh qu©n (m2/ngêi) Nhu cÇu vÒ nhμ ë (m2) Nhu cÇu t×m nhμ míi (m2) 1954 370.000 6,7 2.479.000 286.572,4 1965 840.000 6,2 5.208.000 602.044,8 1980 876.000 5,8 5.080.800 587.340,48 1990 966.300 4,6 4.444.980 513.869,688 1992 2.155.000 4,5 9.697.500 1.121.031 1995 2.315.000 4,8 11.112.000 1.284.547,2 1996 2.364.000 5 11.820.000 1.366.392 1999 2.522.000 6,3 15.888.600 1.836.722,16 2000 2.570.000 6,5 16.705.000 1.931.098 2010 3.500.000 10 35.000.000 Theo thèng kª th× hiÖn nay ë Hμ Néi cã 11,56% c¸c hé cã nhμ muèn ®æi nhμ míi (®ã lμ cha kÓ c¸c hé gia ®×nh hiÖn nay cha cã nhμ) Thùc tÕ cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng vÒ chç ë cña ngêi d©n nh sau: 52
 • 53. C h ª n h l Ö c h g i ÷ a c u n g C h ª n h l Ö c h g i ÷ a c u n g v μ c Ç u n h μ ë D i Ö n 2 E + 0 7 0 2 E + 0 7 v μ c Ç u n h μ ë N ¨ m D i Ö n t Ý c h 0 N ¨ m t Ý c h N h u c Ç u (m2 ) T × n h h × n h p h ¸t triÓ n (m2 ) N h u c Ç u (m2 ) T × n h h × n h p h ¸t triÓ n (m2 ) Chªnh lÖch gi÷a cung vμ cÇu nhμ ë 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1992 1995 1996 1999 2000 N¨ m DiÖn tÝch (m2) Nhu cÇu (m2) T×nh h×nh ph¸t triÓn (m2) Nhμ níc ®· ph¸t huy néi lùc cña c¸c thμnh phÇn kinh tÕ vμ gi¶i quyÕt nhu cÇu bøc xóc vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh phñ ®· cho phÐp thÝ ®iÓm x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp võa vμ nhá. 53
 • 54. T¹i Hμ Néi ®ang tiÕp tôc triÓn khai ®Çu t x©y dùng côm c«ng nghiÖp tËp trung võa vμ nhá sau: B¶ng 2.9: C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng côm c«ng nghiÖp võa vμ nhá t¹i Hμ Néi STT Tªn dù ¸n DiÖn tÝch Ghi chó 1 Côm C«ng nghiÖp t©p trung võa vμ nhá Tõ Liªm 21,13 ha 2 Côm s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp tËp trung quËn CÇu GiÊy 8,35 ha 3 Côm s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp tËp trung quËn Hai Bμ Trng 9,03 ha 4 Côm c«ng nghiÖp dÖt – may Nguyªn Khª - §«ng Anh 18,6 ha Giai ®o¹n 1 5 Khu c«ng nghiÖp Nam Th¨ng Long 30,3 ha Giai ®o¹n 1 6 C¸c khu tiÓu thñ c«ng nghiÖp vμ lμng nghÒ truyÒn thèng ë V©n Hμ-Liªn Hμ (§«ng Anh), B¸t Trμng–Kiªu Kþ (Gia L©m), lμng nghÒ Thanh Tr× §ang chØ ®¹o lËp dù ¸n Nguån: Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000 – Tæng côc ®Þa chÝnh 2.3 ThÞ trêng “nãng, l¹nh” bÊt thêng, gi¸ c¶ dÔ biÕn ®éng dÉn ®Õn n¹n ®Çu c¬ trong nhμ ®Êt. 54
 • 55. Trong kho¶ng 10 n¨m qua thÞ trêng nhμ ®Êt ®· tr¶i qua c¬n sèt n¨m 1993, ®ãng b¨ng trong nh÷ng n¨m 1997-1999 råi l¹i sèt l¹i vμo cuèi n¨m 2000. Gi¸ c¶ dÔ biÕn ®éng, cã n¬i, cã lóc theo híng nh¶y vät, trong khi tæng giao dÞch trªn thùc tÕ kh«ng t¨ng ®ét biÕn. Trªn thùc tÕ, gi¸ ®Êt b×nh qu©n ë Hμ Néi ®· thuéc lo¹ic cao trong khu vùc, t¬ng ®¬ng víi khu “l·nh thæ míi” (New Territories) ë Hång K«ng (xÊp xØ 3000 USD/m2) Cßn tån t¹i hÖ thèng hai gi¸: gi¸ do Nhμ níc quy ®Þnh, cao h¬n c¶ Thîng H¶i, B¾c Kinh. Riªng mét sè khu vùc trung t©m Hμ Néi, gi¸ ®Êt cßn cao h¬n gÊp chôc lÇn so víi gi¸ ®Êt trung b×nh trong thμnh phè. Ta h·y so s¸nh tû lÖ gi÷a gi¸ trÞ B§S vμ tæng thu nhËp quèc néi (GDP), gi÷a ViÖt Nam vμ mét sè níc trªn thÕ giíi. N¨m 1990, khi gi¸ B§S ë NhËt ®¹t møc kû lôc, tæng gi¸ trÞ ®Êt cña NhËt ®øng hμng ®Çu thÕ giíi (trªn c¶ Mü) cung chØ b»ng 5,8 lÇn tæng s¶n phÈm quèc néi cña NhËt. ë §μi Loan vμo n¨m 1997, tæng gi¸ trÞ ®Êt cña tÊt c¶ mäi khu phè, mäi xãm lμng … gÊp 9,6 lÇn GDP cña §μi Loan n¨m ®ã. ë ViÖt Nam, ta chØ lÊy mét khu vùc ë khu vùc Hμ Néi dμi 5 km, réng 5 km vμ gi¶ sö gi¸ trung b×nh cña 1 m2 ®Êt lμ 1500USD (kho¶ng 5 c©y vμng) th× tæng gi¸ trÞ cña 25 km2 (tøc 25 tiÖu m2) ®Êt néi thμnh Hμ Néi lμ 37,5 tû USD, nhiÒu gÊp 1,16 lÇn toμn bé GDP cña ViÖt Nam n¨m 2001. HiÖn nay khung gi¸ ®Êt do nhμ níc quy ®Þnh nh sau: Gi¸ ®Êt ®« thÞ hiÖn hμnh §¬n vÞ tÝnh: 1000®/m2 Lo¹i ®« thÞ Lo¹i ®êng phè VÞ trÝ 1 VÞ trÝ 2 VÞ trÝ 3 VÞ trÝ 4 Gi¸ Gi¸ tèi Gi¸ tèi Gi¸ tèi Gi¸ Gi¸ tèi tèi ®a thiÓu ®a tèi ®a thiÓu thiÓu Gi¸ tèi thiÓ u Gi¸ tèi ®a I 1 4.600 11.50 2.760 6.900 1.380 3.450 460 1.150 55
 • 56. 2 3 4 2.700 1.800 900 0 6.750 4.500 2.250 1.620 1.080 540 4.050 2.700 1.350 810 540 270 2.025 1.350 675 270 180 90 675 450 225 II 1 2 3 4 2.600 1.950 1800 710 6.500 4.875 4.500 1.775 1.560 1.170 780 420 3.900 2.950 1.950 1.050 780 580 390 210 1.950 1.450 975 525 260 190 130 70 650 475 325 175 III 1 2 3 4 1.600 1.200 800 400 4.000 3.000 2.000 1.000 960 720 480 240 2.400 1.800 1.200 600 400 300 200 100 1.000 750 500 250 130 100 70 30 325 250 175 75 IV 1 2 3 4 800 600 400 200 2.000 1.500 1.000 500 480 360 240 129 1.200 900 600 300 200 150 100 50 500 375 250 125 70 50 30 16 175 125 75 40 V 1 2 3 600 400 200 1.500 1.000 500 330 220 110 825 550 275 150 100 50 375 250 125 50 30 16 125 75 40 Nguån: Ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngμy 17/8/1994 cña ChÝnh phñ Gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do chÝnh quyÒn tØnh thμnh phè trùc thuéc trung ¬ng quy ®Þnh dùa trªn khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ChÝnh phñ ban hμnh, ngoμi ra gi¸ ®Êt cßn ®îc nh©n thªm mét hÖ sè k tõ 0,5 ®Õ 1,8 lÇn møc gi¸ quy ®Þnh tuy nhiªn trªn thùc tÕ hÖ sè nμy cã n©ng lªn ®Õn 3 hoÆc 4 lÇn th× vÉn cã cã sù chªnh lÖch ®¸ng kÓ víi gi¸ thÞ trêng. Khung gi¸ ®Êt cßn réng vμ cha cã quy chÕ ®iÒu chØnh râ rμng trong trêng hîp gi¸ thùc tÕ vît xa khung gi¸ ChÝnh phñ quy ®Þnh. LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai ®· ®îc Quèc héi ViÖt nam th«ng qua vμ mét b¶ng dù kiÕn gi¸ ®Êt míi c¸c lo¹i ®Êt ®« thÞ còng võa ®îc ®Ö tr×nh trong kú häp Quèc héi ViÖt nam th¸ng 6/2001. Dù th¶o khung gi¸ míi nμy ®îc ®iÒu chØnh s¸t víi gi¸ thÞ trêng, t¹o sù c«ng 56
 • 57. b»ng trong gi¶i to¶ ®Òn bï, trong viÖc thu håi thuÕ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, tiÒn sö dông ®Êt Gi¸ ®Êt ®« thÞ s¾p ban hμnh §¬n vÞ tÝnh: 1000®/m2 Lo¹i ®« thÞ Lo¹i ®êng phè VÞ trÝ 1 VÞ trÝ 2 VÞ trÝ 3 VÞ trÝ 4 VÞ trÝ 5 Gi¸ Gi¸ Gi¸ Gi¸ Gi¸ Gi¸ Gi¸ Gi¸ Gi¸ t«Ý tèi t«Ý tèi t«Ý tèi t«Ý tèi t«Ý thiÓ ®a thiÓ ®a thiÓ ®a thiÓ ®a thiÓ u u u u u Gi¸ tèi ®a I 1 2 3 4 5 2.000 1.400 980 700 500 40.00 0 28.00 0 49.60 0 13.70 09 .600 1.400 1.000 700 500 350 28.00 0 19.60 0 13.70 09 .600 06 .700 1.000 7000 5000 350 250 19.60 0 13.70 09 .600 6.700 4.700 700 500 350 250 150 13.70 09 .600 6.700 4.700 3.300 500 350 250 150 100 9.600 6.700 4.700 3.300 2.300 II 1 2 3 4 5 1.400 1.000 700 500 350 28.00 0 19.60 0 13.70 09 .600 6.700 1.000 7000 500 350 250 19.60 0 13.70 09 .600 6.700 4.700 700 500 350 250 150 13.70 09.600 6.700 4.700 3.300 500 350 250 150 100 9.600 6.700 4.700 3.300 2.300 350 250 150 100 50 6.700 4.700 3.300 2.300 1.600 III 1 2 3 4 5 1.000 7000 500 350 250 20.00 0 14.00 09 .800 6.850 4.800 700 500 350 250 150 14.00 09 .800 6.850 4.800 3.350 500 350 250 150 100 9.800 6.850 4.800 3.350 2.350 350 250 150 100 50 6.850 4.800 2.350 2.350 1.650 250 150 100 80 50 4.800 3.320 2.350 1.650 1.150 IV 1 2 3 4 5 800 550 400 250 200 16.00 0 11.20 07 .850 5.500 30850 550 400 250 200 150 11.20 07 .850 5.500 3.850 2.700 400 250 200 150 100 7.850 5.500 3.850 2.700 1.900 250 200 150 100 50 5.500 3.850 2.700 1.900 1.300 200 150 100 70 50 3.850 2.700 1.900 1.300 900 57
 • 58. V 1 2 3 4 5 200 150 100 70 50 4.000 2.800 1.950 1.350 950 150 100 70 50 30 2.800 1.950 1.350 950 650 100 70 50 30 20 1.950 1.350 950 650 450 70 50 30 20 10 1.350 950 650 450 300 50 30 20 15 10 950 650 450 300 250 Nguån: Dù th¶o nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ khung gi¸ theo luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai Tõ gi¸ ®Êt söa ®æi trªn ta thÊy gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®Òu t¨ng lªn tõ 3 ®Õn 4 lÇn. HiÖn nay gi¸ c¶ nhμ ®Êt trªn thÞ trêng kh«ng ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ Nhμ níc mμ x¸c ®Þinh trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a ngêi mua vμ b¸n: B¶ng 2.10: C¬ së ®Þnh gi¸ trong giao dÞch thùc tÕ t¹i Hμ Néi C¬ së ®Þnh gi¸ mua (b¸n) C¬ së ®Þnh gi¸ mua C¬ së ®Þnh gi¸ b¸n Sè ngêi Tû lÖ % Sè ngêi Tû lÖ % - Qua t vÊn b¹n bÌ 37 22,02 27 18,24 - Qua khung gi¸ Nhμ níc 60 35,71 28 18,92 - Qua trung t©m giao 16 9,52 20 13,51 dÞch - Qua b¸o chÝ 13 7,74 10 6,76 - Qua tho¶ thuËn víi ngêi 73 43,45 61 41,22 mua (b¸n) - Qua cß 2 1,19 - - - Kh¸c 4 2.38 2 1,35 Tæng 168 100.00 148 100.00 Nguån: §iÒu tra cña ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trung ¬ng th¸ng 2/2002 58
 • 59. C¬ së ®Þnh gi¸ b¸ n 20% 21% 8% 4% 45% 2% Qua t- vÊn b¹n bÌ Qua khung gi¸ Nhμ n- í c. Qua trung t©m giao dÞch Qua b¸o chÝ Qua tho¶ thuËn Kh¸ c C¬ së ®Þnh gi¸ mua 20% 21% 8% 4% 45% 2% Qua t- vÊn b¹n bÌ Qua khung gi¸ Nhμ n- í c. Qua trung t©m giao dÞch Qua b¸o chÝ Qua tho¶ thuËn Kh¸ c HiÖn nay gi¸ mét m2 chung c thÊp nhÊt lμ 5,3 triÖu ®ång/m2 th«ng th-êng tõ 6,5 - 9,5 triÖu ®ång/m2. Trong khi ®ã theo Së x©y dùng Hμ Néi suÊt ®Çu t cho nhμ chung c tõ 9 dÕn 21 tÇng (bao gåm c¶ x©y l¾p vμ thiÕt bÞ) lμ 3,2 ®Õn 3,5 triÖu ®ång/m2. Nh vËy nh×n chung gi¸ nhμ chung c ®· bÞ ®éi lªn kho¶ng 20% so víi thùc tÕ. Theo trung t©m ®Þa èc ACB gi¸ mét sè c¨n nhμ giao b¸n ®Çu th¸ng 1/2004 nh sau: 59
 • 60. · Nhμ 2 tÇng mÆt ngâ V¨n Ch¬ng diÖn tÝch 25,3 m2 cã sæ ®á: gi¸ 1,13 tû ®ång. (I) · Nhμ 4 tÇng ngâ 1194 ®êng L¸ng mÆt ®êng vμo bÖnh viÖn GTVT diÖn tÝch 54 m2 mÆt tiÒn 5 m cã tÇng 1 dïng ®Ó kinh doanh, cã sæ ®á: gi¸ 2,9 tû ®ång. (II) · Nhμ 3,5 tÇng CÈm Héi diÖn tÝch 48m2 cã sæ ®á: gi¸ 1,7 tû ®ång. (III) · Nhμ 2,5 tÇng ngâ 253 Thuþ Khuª diÖn tÝch 20 m2 ngâ vμo réng 3 m: gi¸ 600 triÖu ®ång. (IV) NÕu tÝnh theo gi¸ quy ®Þnh cña nhμ níc. Gnhμ - ®Êt = Gnhμ + G®Êt 2.1 G®Êt = diÖn tÝch *gi¸ ®Êt do thμnh phè quy ®Þnh * hÖ sè ®iÒu chØnh Gi¸ ®Êt do thμnh phè quy ®Þnh c¨n cø vμo vÞ trÝ (t¹m lÊy hÖ sè k theo møc lín nhÊt cho phÐp lμ 1,8) Gnhμ lÊy theo suÊt ®Çu t cña së x©y dùng Hμ Néi (tÝnh theo gi¸ x©y míi hoμn toμn). B¶ng 2.11: So s¸nh gi¸ nhμ ®Êt t¹i Hμ Néi theo møc cao nhÊt theo quy ®Þnh vμ thùc tÕ Lo¹i Gi¸ ®Êt theo quy ®Þnh Tr®/m2 DiÖn tÝch ®Êt m2 Gi¸ nhμ theo quy ®Þnh Tr®/m2 DiÖn tÝch nhμ m2 Gi¸ nhμ ®Êt cao nhÊt theo quy ®Þnh Tr® Gi¸ nhμ ®Êt thùc tÕ Tr® Chªnh lÖch (8/7) 1 2 3 4 5 6 7 8 I 2,350 23,5 1,999 50,6 200,554 1130 5,63 II 1,620 54 1,691 216 522,72 2900 5,55 60
 • 61. III 4,404 48 1,799 192 724,377 1700 2,35 IV 1,510 20 1,999 60 174,3 600 3,44 Trë l¹i vÊn ®Ò ®Çu c¬, cã ba lo¹i nhu cÇu ®èi víi nhμ ®Êt: · Nhu cÇu tiªu dïng (nhμ ®Ó ë). · Nhu cÇu yÕu tè s¶n xuÊt (nhμ xëng, v¨n phßng, kh¸ch s¹n). · Nhu cÇu kinh doanh (Nhu cÇu mua ®i b¸n l¹i nh»m môc ®Ých thu lîi). Nhu cÇu sau cïng nμy lμm n¶y sinh c¸i gäi lμ thÞ trêng ®Çu c¬ nhμ ®Êt. Trong thÞ trêng nμy khi nhμ ®Êt ®ang lªn gi¸, nhiÒu ngêi dù b¸o r»ng gi¸ cßn t¨ng thªm nªn hé cã tiÒn vμ vay tiÒn ®Ó mua hßng sau nμy b¸n l¹i kiÕm lêi, cμng lμm t¨ng nhu cÇu vμ do ®ã ®Èy gi¸ nhμ ®Êt lªn cao n÷a. Ngîc l¹i khi gi¸ nhμ ®Êt xuèng gi¸ th× nhiÒu ngêi sî gi¸ cßn xuèng tiÕp nªn ®em nhμ ®Êt cã s½n ra b¸n lμm t¨ng thªm nguån cung vμ v× vËy cμng lμm h¹ gi¸ nhμ ®Êt xuèng n÷a. Ngoμi d¹ng ®Çu c¬ th«ng thêng, nhμ ®Êt cßn lμ ®èi tîng cña d¹ng ®Çu c¬ röa tiÒn ®Ó trèn tr¸nh ph¸p luËt vμ d¹ng ®Çu c¬ gi÷ tiÒn ®Ó ®èi phã víi l¹m ph¸t. Khi ®Çu c¬ nhμ ®Êt ph¸t triÓn qu¸ møc, thóc ®Èy thÞ tr-êng nhμ ®Êt ph×nh ra qu¸ nhanh, qu¸ lín, thu hót qu¸ nhiÒu vèn tõ thÞ tr - êng tiÒn tÖ th× rÊt dÔ trë thμnh nguyªn nh©n gãp phÇn h×nh thμnh nÒn “kinh tÕ bong bãng” mμ hËu qu¶ gÇn ®©y lμ cuéc khñng ho¶ng tμi chÝnh Ch©u ¸ n¨m 1997. ë Th¸i Lan b¾t ®Çu tõ n¨m 1985 khi Th¸i Lan thùc thi chÝnh s¸ch níi láng vÒ tμi chÝnh vμ cho phÐp ngêi níc ngoμi tham gia vμo ®Çu t trong n-íc nÒn kinh tÕ Th¸i Lan cã nh÷ng bíc t¨ng trëng nh¶y vät. ChØ trong vßng 3 n¨m ®Õn n¨m 1995 Th¸i Lan ®· t¨ng ®îc gÊp ®«i vèn ®Çu t níc ngoμi, tuy nhiªn lîng vèn nμy l¹i tËp trung vμo lÜnh vùc B§S. Trong tæng c¬ cÊu vay nî cña c¸c ng©n hμng th¬ng m¹i Th¸i Lan, vèn vay cho ®Çu t vμo lÜnh vùc B§S chiÕm 10-35%. Bªn c¹nh ®ã h×nh thøc ®Çu t gi¸n tiÕp th«ng qua 61
 • 62. thÞ trêng chøng kho¸n cao. Khi khñng ho¶ng tμi chÝnh Ch©u ¸ x¶y ra vμ n¨m 1997 nÒn kinh tÕ Th¸i Lan r¬i vμo khñng ho¶ng, thu nhËp vμ tiªu dïng gi¶m m¹nh. VÒ phÝa thÞ trêng trong níc, thÞ trêng B§S mét mÆt thu hÑp vμ bÞ giíi h¹n bëi nhu cÇu néi ®Þa trong ®Çu t trμn lan g©y mÊt c©n b»ng cung cÇu. Theo thèng kª ®Õn n¨m 1997 tû lÖ kh«ng sö dông B§S ë Th¸i Lan t¨ng ë møc 15%. Gi¸ B§S rít xuèng lÜnh vùc ®Çu t nμy kh«ng cßn lμ lÜnh vùc sinh lêi cho c¸c chñ ®Çu t nh tríc ®©y n÷a. Kh«ng gi¶i quyÕt ®îc ®Çu ra cho B§S c¸c chñ ®Çu t kh«ng tr¶ ®îc nî vay ng©n hμng. HËu qu¶ theo ®ã kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî níc ngoμi. HÖ thèng tμi chÝnh khñng ho¶ng. 2.4 Quy tr×nh mua b¸n phøc t¹p, qua nhiÒu kh©u trung gian kh«ng cÇn thiÕt, tèn nhiÒu thêi gian, chi phÝ giao dÞch cao. Mäi lo¹i h×nh giao dÞch ®Òu cã sù tham gia c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn Nhμ níc, Ýt nhiÒu m¨ng tÝnh chÊt “xin-cho”. §Ó hoμn thμnh tÊt mét hîp ®ång giao dÞch d©n sù, c¸c bªn tham gia ph¶i qua nhiÒu bíc víi nhiÒu lo¹i thñ tôc ë c¸c ®i¹ ®iÓm kh¸c nhau, ®ßi hái ph¶i ®i l¹i nhiÒu lÇn rÊt tèn kÐm thêi gian vμ søc lùc. VÝ dô ®Ó thùc hiÖn thñ tôc chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt do c¬ quan ®Þa chÝnh vμ c¬ quan thuÕ lμm. Sau khi ®îc phÐp cña c¬ quan nhμ níc cã thÈm quyÒn (®Êt ®« thÞ lμ UBND tØnh, thμnh phè) ngêi cã B§S ph¶i ®Õn c¬ quan thuÕ xuÊt tr×nh toμn bé hå s¬ vμ nép thuÕ chuyÓn quyÒn, ngêi nhËn chuyÓn nhîng nép lÖ phÝ tríc b¹. Lμm c¸c thñ tôc tμi chÝnh xong, ngêi cã B§S quay l¹i c¬ quan ®Þa chÝnh lμm thñ tôc x¸c nhËn diÖn tÝch, ®o vÏ lËp b¶n ®å vμ cÊp giÊy chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt. NÕu viÖc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cã g¾n víi viÖc b¸n nhμ vμ c«ng tr×nh th× l¹i ph¶i ®Õn c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u tμi s¶n lμm thñ tôc chuyÓn nhîng. 62
 • 63. Theo Viet-trade ngμy 8/1/2004 ®Ó mua ®îc c¨n hé trong khu ®« thÞ míi th× chi phÝ trung gian lªn tíi 30 triÖu ®ång/ c¨n hé. 2.5 Cßn tån t¹i c¬ chÕ bao cÊp, cßn cã sù ph©n biÖt kh«ng cÇn thiÕt gi÷a quèc doanh, ngoμi quèc doanh, gi÷a trong níc vμ ngoμi níc trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch, trong qu¶n lý ®iÒu hμnh cña bé m¸y Nhμ níc vÒ lÜnh vùc B§S vμ thÞ trêng B§S. Tån t¹i nμy t¹o m«i trêng thuËn lîi cho tham nhòng, s¸ch nhiÔu cña phÇn tö tho¸i ho¸, biÕn chÊt trong c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhμ níc vÒ nhμ, ®Êt g©y nh÷ng bÊt b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi kinh doanh vμ thu nhËp trong x· héi, lμm mÐo mã c¸c quan hÖ giao dÞch trong thÞ trêng B§S. §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoμi do cha t¸ch ®îc quyÒn cho thuª ®Êt th« (cña Nhμ níc) víi quyÒn cho thuª h¹ tÇng ( cña c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng h¹ tÇng), dÉn ®Õn nh÷ng u ®·i vÒ gi¸ thuª ®Êt, miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt cña Nhμ níc ph¶i th«ng qua doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng vμ nhiÒu khi c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp sö dông ®Êt lμm mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh l¹i kh«ng ®îc hëng. ViÖc gãp vèn liªn doanh b»ng gÝa trÞ quyÒn sö dông ®Êt lμ mét gi¶i ph¸p tèt trong thêi kú ®Çu (1987 - 1993), khi ta thiÕu vèn, gi¸ cho thuª ®Êt cao, ®Õn nay kh«ng cßn ý nghÜa ®¸ng kÓ. Theo quy ®Þnh hiÖn hμnh, c¸c nhμ ®Çu t níc ngoμi kh«ng ®îc quyÒn thuª ®Êt trùc tiÕp cña c¸ nh©n, hé gia ®×nh, tæ chøc. LuËt ®Êt ®ai quy ®Þnh râ cho c¸c tæ chøc trong níc thuª ®Êt cã nhiÒu quyÒn h¬n so víi tæ chøc níc ngoμi thuª ®Êt. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoμi khi chuyÓn nhîng, cæ phÇn ho¸ còng gÆp ph¶i khã kh¨n do t×nh tr¹ng ph¸p lý vÒ quyÒn sö dông ®Êt kh«ng râ rμng. ViÖc xö lý quyÒn sö dông ®Êt gãp vèn khi doanh nghiÖp liªn doanh gi¶i thÓ hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng tríc thêi h¹n ®îc quy ®Þnh kh¸c nhau trong LuËt ®Çu t níc ngoμi vμ LuËt ®Êt 63
 • 64. ®ai. NghÞ ®Þnh 17/1999/N§-CP vÒ thñ tôc chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt, thÕ chÊp vμ gãp vèn b»ng gÝa trÞ quyÒn sö dông ®Êt, khi gi¶i thÓ doanh nghiÖp, quyÒn sö dông ®Êt ®· gãp vèn ®îc xö lý theo tho¶ thuËn cña c¸c bªn. Theo quy ®Þnh cña LuËt ®Çu t níc ngoμi vμ NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP (§iÒu 43), khi gi¶i thÓ doanh nghiÖp hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng tríc thêi h¹n, gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt trong thêi gian cßn l¹i thuéc tμi s¶n thanh lý cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, quy ®Þnh trªn kh«ng ¸p dông ®îc trong trêng hîp doanh nghiÖp Nhμ níc thuéc ®èi tîng thuª ®Êt cña Nhμ níc tr¶ tiÒn hμng n¨m. Ngoμi ra, theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai (§iÒu 23), ®èi víi trêng hîp ®îc bªn ViÖt Nam lμ tæ chøc ®îc Nhμ níc giao ®Êt, Nhμ níc sÏ thu håi l¹i ®Êt khi doanh nghiÖp gi¶i thÓ. 2.6 Th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu minh b¹ch vμ khã tiÕp cËn. Tån t¹i nμy t¹o ra nhiÒu tiªu cùc trong viÖc mua b¸n B§S, gãp phÇn lμm gia t¨ng t×nh tr¹ng ®Çu c¬ rÊt nÆng nÒ vÒ nhμ ®Êt, g©y ra nh÷ng khiÕu kiÖn tranh chÊp nhμ ®Êt (hiÖn cã kho¶ng 60-70% khiÕu kiÖn trong x· héi khiÕu kiÖn vÒ nhμ ®Êt). Tuy nhiªn, c«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè cao, tranh chÊp nhμ cöa ®Êt ®ai ë c¸c ®Þa ph¬ng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu thùc tÕ, rÊt dÔ g©y ra t×nh tr¹ng mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ – x· héi. MÊy n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh khiÕu n¹i, tè c¸o gia t¨ng vμ gay g¾t phøc t¹p, néi dung vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn c¸c vÊn ®Ò vÒ nμh ®Êt. XuÊt hiÖn kh¸ nhiÒu ®oμn khiÕu kiÖn vît cÊp ë nhiÒu tØnh, thμnh phè lªn trung ¬ng vμ hÇu hÕt cã néi dung khiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai. Mét sè n¬i khiÕu kiÖn rÊt gay g¾t trë thμnh diÓm nãng gi¶i quyÕt kÐo dμi, ¶nh hëng ®Õn trËt tù, an ninh ®Þa ph¬ng. 64
 • 65. Theo thèng kª hμng n¨m cã trªn 10 v¹n vô viÖc khiÕu kiÖn liªn quan ®Õn nhμ ®Êt (chiÕm kháang 65% tæng sè vô viÖc khiÕu kiÖn cña c«ng d©n göi ®Õn c¬ quan Nhμ níc). Riªng thanh tra Nhμ níc hμng n¨m tiÕp nhËn tõ 5.000 – 7.000 ®¬n khiÕu kiÖn vît cÊp liªn quan ®Õn ®Êt ®ai (ch-a tÝnh nh÷ng ®¬n trïng lÆp). Qua thùc tiÔn thÊy r»ng khiÕu kiÖn, tranh chÊp ®Êt ®ai ®îc thÓ hiÖn chñ yÕu trong mèi quan hÖ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ nhμ níc víi c«ng d©n vμ gi÷a c«ng d©n víi c«ng d©n, bao gåm nh÷ng d¹ng sau:  §ßi l¹i ®Êt cã nhμ ë c¸c khu vùc ®« thÞ trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o XHCN vμ c¶i t¹o c«ng th¬ng nghiÖp Nhμ níc ®· qu¶n lý nhng kh«ng lμm ®ñ thñ tôc, hå s¬ trng thu, mua, hoÆc ®Ó thÊt l¹c hå s¬, nay chñ ®Êt cò ®· dïng nhiÒu h×nh thøc xin hoÆc ®ßi l¹i ®Êt ë.  §ßi l¹i ®Êt Nhμ níc ®· giao cho c¸c ®¬n vÞ qu©n ®éi, c«ng an vμ c¸c tæ chøc lμm kinh tÕ (n«ng, l©m, ng trêng, tr¹i giam, khu kinh tÕ míi), nay mét sè ®¬n vÞ sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých, kh«ng cã hiÖu qu¶, b¸n ®Êt, “ph¸t canh thu t«” hoÆc sö dông ®Êt c«ng lμm kinh tÕ gia ®Þnh, giao kho¸n cho nhiÒu ®èi tîng ë nhiÒu n¬i kh¸c (trong ®ã kh«ng Ýt c¸n bé, nh©n viªn Nhμ níc nhËn ®Êt víi h×nh thøc lμm trang tr¹i nhng thùc tÕ hä kh«ng lμm mμ thuª chÝnh ngêi d©n ë ®Þa ph¬ng ®ã lμm).  §ßi l¹i ®Êt mμ chÝnh quyÒn cò ®· lÊy ®Ó lËp Êp chiÕn lîc, lËp khu qu©n sù, tr¹i lÝnh, kho tμng … tríc n¨m 1975.  Tranh chÊp ®Êt ®êng ®i, ngâ xãm, ranh giíi ®Êt ë, ®Êt vên, ®Êt s¶n xuÊt thuéc quyÒn sö dông cña c¸c hé gia ®×nh còng diÔn ra kh¸ phæ biÕn.  KhiÕu kiÖn ®ßi l¹i nhμ, ®Êt cña c¸c c¬ së t«n gi¸o diÔn ra kh¸ phæ biÕn, phøc t¹p.  Chñ cò ®ßi l¹i ®Êt nhê ngêi kh¸c tr«ng coi, ngêi ®îc nhê tr«ng coi qua thêi gian ®· coi nh cña m×nh. 65
 • 66.  KhiÕu kiÖn lÊy ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng, kh«ng chØ vÒ gi¸ ®Òn bï, mμ cßn vÒ c¸ch lμm thiÕu c«ng khai, mÊt d©n chñ, kh«ng nhÊt qu¸n, kh«ng c«ng b»ng, bít xÐn tiÒn ®Òn bï.  KhiÕu n¹i ®Ó ®ßi ®îc hîp thøc ho¸, c«ng nhËn quyÒn së h÷u nhμ ë, quyÒn sö dông ®Êt ë t¹i ®« thÞ (®Ó kh«ng ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tμi chÝnh) mμ khi mua kh«ng cã x¸c nhËn chÝnh quyÒn ®Þa ph- ¬ng cã h¬n 3.000 vô viÖc tån ®äng tõ tríc ®Õn nay cha ®îc gi¶i quyÕt ®îc. Cã nhiÒu trêng hîp c¶i t¹o ®óng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt nhng nay hé vÉn khiÕu kiÖn ®ßi l¹i quyÒn lîi. Mét sè trêng hîp gia ®×nh nh÷ng ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng còng bÞ c¶i t¹o nhμ, ®Êt, hiÖn ®ang thùc sù khã kh¨n vÒ chç ë cã ®¬n xin l¹i nhμ cò, g©y khã kh¨n kh«ng nhá cho c¸c c¬ quan nhμ níc trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt. VÒ tè c¸o tËp trung ë c¸c néi dung sau:  ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng giao ®Êt tr¸i thÈm quyÒn, ®Êt giao kh«ng ®óng danh s¸ch ®îc phª duyÖt theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, giao sai vÞ trÝ, sai diÖn tÝch, kh«ng ®óng quy ho¹ch, thu tiÒn ®Êt vît nhiÒu lÇn so víi quy ®Þnh cña Nhμ n-íc, sö dông tiÒn ®Êt kh«ng ®óng chÕ ®é tμi chÝnh.  ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng qu¶n lý sö dông quü ®Êt c«ng vμ quü ®Êt c«ng Ých 5% sai môc ®Ých, sai ph¸p luËt, cho thuª ®Êt tr¸i thÈm quyÒn. Th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu minh b¹ch vμ khã tiÕp cËn, t¹i Hμ Néi nguån th«ng tin ®Ó cã ®îc ng«i nhμ hiÖn t¹i cña ngêi pháng vÊn tËp trung chñ yÕu lμ th«ng qua b¹n bÌ, hä hμng (chiÕm 70,24%), qua th«ng tin ®¹i chóng 16,67%, qua c¸c trung t©m m«i giíi nhμ ®Êt chØ chiÕm cã 13,10% (nguån: ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trung ¬ng). 66