Qt039

P
Lêi më ®Çu 
§èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nμo, dï lμ doanh nghiÖp th¬ng m¹i 
hay doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn ph¶i cã thÞ trêng 
®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i th× ho¹t ®éng 
chñ yÕu lμ trªn thÞ trêng. Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng c¶ 
trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt c¶ trªn thÞ trêng. Muèn duy tr× vμ ph¸t triÓn s¶n 
xuÊt ph¶i lμm tèt kh©u tiªu thô vμ viÖc ®ã chØ thùc hiÖn ®îc qua viÖc 
më réng thÞ trêng. 
Tríc kia trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, doanh nghiÖp 
kh«ng ph¶i lo vÒ thÞ trêng tiªu thô. S¶n phÈm doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra 
®îc Nhμ níc ph©n phèi ®Õn c¸c ®¬n vÞ vμ c¸ nh©n cã nhu cÇu. Ngμy 
nay víi c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña Nhμ níc, mäi doanh nghiÖp 
s¶n xuÊt ngoμi viÖc ph¶i thùc hiÖn tèt s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n 
xuÊt cßn ph¶i t×m ra cho m×nh mét thÞ trêng phï hîp ®Ó tiªu thô nh÷ng 
s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Trong khi ®ã, thÞ trêng th× cã h¹n vÒ khèi lîng 
tiªu dïng. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó gi÷ cho 
m×nh phÇn thÞ trêng cò vμ t×m kiÕm më réng thªm nh÷ng thÞ trêng míi 
®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. 
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty May ChiÕn Th¾ng em nhËn 
thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu lμ gia 
c«ng theo ®¬n ®Æt hμng cña kh¸ch níc ngoμi. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®· ®¹t 
®îc nh÷ng yªu cÇu vÒ ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, s¶n 
phÈm ®· ®îc nh÷ng kh¸ch hμng níc ngoμi khã tÝnh nh c¸c níc EU chÊp 
nhËn. Tuy nhiªn, nÕu chØ gia c«ng cho kh¸ch hμng níc ngoμi th«i th× 
hiÖu qu¶ doanh thu ®em l¹i sÏ kh«ng cao bëi v× C«ng ty chØ thu ®îc phÝ 
gia c«ng. MÆt kh¸c, viÖc gia c«ng cho kh¸ch hμng níc ngoμi lμm cho s¶n 
xuÊt cña C«ng ty bÞ ®éng do ph¶i phô thuéc vμo ®¬n hμng vμ nguyªn 
liÖu cña kh¸ch hμng ®a ®Õn. 
Khã kh¨n cña C«ng ty hiÖn nay lμ lμm thÕ nμo ®Ó më réng thÞ tr-êng 
tiªu thô trùc tiÕp (b¸n FOB) c¸c s¶n ph¶m cña C«ng ty. H×nh thøc 
nμy ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao bëi v× gi¸ FOB thêng cao h¬n gi¸ gia c«ng 
1
rÊt nhiÒu. 
VËy yªu cÇu vÒ më réng thÞ trêng tiªu thô lμ mét tÊt yÕu kh¸ch 
quan ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn C«ng ty. Më réng thÞ trêng sÏ cho phÐp 
doanh nghiÖp chuyÓn dÇn tõ h×nh thøc gia c«ng cho níc ngoμi sang 
h×nh thøc mua nguyªn liÖu b¸n thμnh phÈm nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao 
h¬n. 
Tríc thùc tÕ ®ã cña C«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc 
trong thêi gian qua em xin chon ®Ò tμi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng 
thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng”. Kh«ng kÓ 
më ®Çu vμ kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh: 
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ thÞ trêng vμ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña 
doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 
Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty May 
ChiÕn Th¾ng tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2000. 
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm 
cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. 
§Ó cã thÓ nghiªn cøu ®Ò tμi nμy em ®· sö dông mét sè ph¬ng ph¸p 
nghiªn cøu nh: Ph©n tÝch, so s¸nh, biÓu ®å nh»m thÊy râ ®îc nh÷ng khã 
kh¨n, tån t¹i trong c«ng t¸c më réng thÞ trêng cña C«ng ty ®Ó tõ ®ã ®Ò 
ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 
Ch ¬ng I 
Lý luËn chung vÒ thÞ tr êng vμ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh 
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. 
i. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thÞ trêng. 
1. Kh¸i niÖm thÞ tr êng. 
a) C¸c kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng: 
ThÞ trêng lμ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña s¶n xuÊt hμng ho¸. Do 
®ã thÞ trêng lμ mét ph¹m trï kinh tÕ cña s¶n xuÊt hμng ho¸. Cã rÊt nhiÒu 
2
quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ thÞ trêng nhng theo quan ®iÓm chung ®Þnh 
nghÜa nh sau: " ThÞ trêng bao gåm toμn bé c¸c ho¹t ®éng trao ®æi hμng 
ho¸ ®îc diÔn ra trong sù thèng nhÊt h÷u c¬ víi c¸c mèi quan hÖ do chóng 
ph¸t sinh vμ g¾n liÒn víi mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh". 
b) C¸c nh©n tè cña thÞ trêng: 
§Ó h×nh thμnh nªn thÞ trêng cÇn ph¶i cã 4 yÕu tè sau: 
- C¸c chñ thÓ tham gia trao ®æi: Chñ yÕu lμ bªn b¸n, bªn mua. C¶ 
hai bªn ph¶i cã vËt chÊt cã gi¸ trÞ trao ®æi. 
- §èi tîng trao ®æi: lμ hμng ho¸, dÞch vô. 
- C¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ: C¶ hai bªn hoμn toμn ®éc lËp 
víi nhau, gi÷a hä h×nh thμnh c¸c mèi quan hÖ nh: quan hÖ cung-cÇu; 
quan hÖ gi¸ c¶; quan hÖ c¹nh tranh. 
- §Þa ®iÓm trao ®æi nh: chî, cöa hμng. . . diÔn ra trong mét kh«ng 
gian nhÊt ®Þnh. 
2. Ph©n lo¹i thÞ tr êng. 
Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh 
cã hiÖu qu¶ lμ doanh nghiÖp ph¶i biÕt thÞ trêng vμ viÖc nghiªn cøu 
ph©n lo¹i thÞ trêng lμ rÊt cÇn thiÕt. Cã 4 c¸ch ph©n lo¹i thÞ trêng phæ 
biÕn nh sau: 
* Ph©n lo¹i theo ph¹m vi l·nh thæ 
- thÞ trêng ®Þa ph¬ng: Bao gåm tËp hîp kh¸ch hμng trong 
ph¹m vi ®Þa ph¬ng n¬i thuéc ®Þa phËn ph©n bè cña doanh nghiÖp. 
- ThÞ trêng vïng: Bao gåm tËp hîp nh÷ng kh¸ch hμng ë mét 
vïng ®Þa lý nhÊt ®Þnh. Vïng nμy ®îc hiÓu nh mét khu vùc ®Þa lý réng 
lín cã sù ®ång nhÊt vÒ kinh tÕ – x· héi. 
- ThÞ trêng toμn quèc: Hμng ho¸ vμ dÞch vô ®îc lu th«ng 
trªn tÊt c¶ c¸c vïng, c¸c ®Þa ph¬ng cña mét níc. 
- ThÞ trêng quèc tÕ: Lμ n¬i diÔn ra c¸c giao dÞch bu«n b¸n 
hμng hãa vμ dÞch vô gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ thuéc c¸c quèc gia kh¸c 
nhau. 
3
* Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ gi÷a ngêi mua vμ ngêi b¸n 
- ThÞ trêng c¹nh tranh hoμn h¶o: Trªn thÞ trêng cã nhiÒu ng-êi 
mua vμ nhiÒu ngêi b¸n cïng mét lo¹i hμng ho¸, dÞch vô. Hμng ho¸ ®ã 
mang tÝnh ®ång nhÊt vμ gi¸ c¶ lμ do thÞ trêng quyÕt ®Þnh. 
- ThÞ trêng c¹nh tranh kh«ng hoμn h¶o: Trªn thÞ trêng cã 
nhiÒu ngêi mua vμ ngêi b¸n cïng mét lo¹i hμng hãa, s¶n phÈm nhng 
chóng kh«ng ®ång nhÊt. §iÒu nμy cã nghÜa lo¹i hμng hãa s¶n phÈm ®ã 
cã nhiÒu kiÓu d¸ng, mÉu m·, bao b×, nh·n hiÖu kÝch thíc… kh¸c nhau. 
Gi¸ c¶ hμng hãa ®îc Ên ®Þnh mét c¸ch linh ho¹t theo t×nh h×nh tiªu thô 
trªn thÞ trêng. 
- ThÞ trêng ®éc quyÒn: Trªn thÞ trêng chØ cã mét nhãm ng-êi 
liªn kÕt víi nhau cïng s¶n xuÊt ra mét lo¹i hμng hãa. Hä cã thÓ kiÓm 
so¸t hoμn toμn sè lîng dù ®Þnh b¸n ra trªn thÞ trêng còng nh gi¸ c¶ cña 
chóng. 
* Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông cña hμng hãa 
- ThÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt: §èi tîng hμng hãa lu th«ng trªn 
thÞ trêng lμ c¸c lo¹i t liÖu s¶n xuÊt nh nguyªn vËt liÖu, n¨ng lîng, ®éng 
lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ… 
- ThÞ trêng t liÖu tiªu dïng: §èi tîng hμng hãa lu th«ng trªn 
thÞ trêng lμ c¸c vËt phÈm tiªu dïng phôc vô trùc tiÕp nhu cÇu tiªu dïng 
cña d©n c nh quÇn ¸o, c¸c lo¹i thøc ¨n chÕ biÕn, ®å dïng d©n dông… 
* Ph©n lo¹i theo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp 
- ThÞ trêng ®Çu vμo: Lμ n¬i doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c 
giao dÞch nh»m mua c¸c yÕu tè ®Çu vμo cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt. Cã 
bao nhiªu yÕu tè ®Çu vμo th× sÏ cã bÊy nhiªu thÞ trêng ®Çu vμo (thÞ tr-êng 
lao ®éng, thÞ trêng tμi chÝnh –tiÒn tÖ, thÞ trêng khoa häc c«ng 
nghÖ, thÞ trêng bÊt ®éng s¶n…). 
- ThÞ trêng ®Çu ra: Lμ n¬i doanh nghiÖp tiÕn hμnh c¸c giao 
dÞch nh»m b¸n c¸c s¶n phÈm ®Çu ra cña m×nh. Tuú theo tÝnh chÊt sö 
dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp mμ thÞ trêng ®Çu ra lμ t liÖu s¶n 
xuÊt hay thÞ trêng t liÖu tiªu dïng. 
4
3. Vai trß cña thÞ tr êng. 
ThÞ trêng cã vai trß quan träng ®èi víi s¶n xuÊt hμng ho¸, kinh 
doanh vμ qu¶n lý kinh tÕ. 
ThÞ trêng lμ chiÕc “cÇu nèi” cña s¶n xuÊt vμ tiªu dïng. ThÞ trêng lμ 
kh©u quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hμng ho¸. Ngoμi ra thÞ 
trêng cßn lμ n¬i kiÓm nghiÖm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ lu th«ng vμ 
thùc hiÖn yªu cÇu qui luËt tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. 
ThÞ trêng lμ n¬i thÓ hiÖn quan hÖ hμng ho¸ - tiÒn tÖ. ThÞ trêng cã 
vai trß kÝch thÝch më réng nhu cÇu vÒ hμng ho¸ vμ dÞch vô tõ ®ã më 
réng s¶n xuÊt thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. 
ThÞ trêng ®îc coi lμ " tÊm g¬ng " ®Ó c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh 
nhËn biÕt ®îc nhu cÇu x· héi vμ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña chÝnh 
b¶n th©n m×nh. ThÞ trêng lμ thíc ®o kh¸ch quan cña mäi c¬ së kinh 
doanh. 
Tãm l¹i, trong qu¶n lý kinh tÕ, thÞ trêng cã vai trß v« cïng quan 
träng. Nã lμ ®èi tîng, lμ c¨n cø cña kÕ ho¹ch ho¸. ThÞ trêng lμ c«ng cô 
bæ sung cho c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ cña Nhμ níc, lμ 
m«i trêng kinh doanh vμ lμ n¬i Nhμ níc t¸c ®éng vμo qu¸ tr×nh kinh doanh 
cña c¬ së. 
4. Chøc n¨ng thÞ tr êng vμ c¸c qui luËt kinh tÕ thÞ tr êng. 
Chøc n¨ng cña thÞ trêng lμ nh÷ng t¸c ®éng kh¸ch quan vèn cã b¾t 
nguån tõ b¶n chÊt cña thÞ trêng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ ®êi sèng kinh 
tÕ x· héi. ThÞ trêng cã 4 chøc n¨ng chÝnh: Chøc n¨ng thõa nhËn, chøc 
n¨ng thùc hiÖn, chøc n¨ng ®iÒu kiÕt kÝch thÝch vμ chøc n¨ng th«ng tin. 
Sù ho¹t ®éng cña kinh tÕ thÞ trêng ph¶i tu©n theo 3 qui luËt sau: 
Qui luËt gi¸ trÞ: ®©y lμ qui luËt c¬ b¶n cña s¶n xuÊt vμ lu th«ng 
hμng ho¸. 
Qui luËt cung - cÇu: Theo qui luËt nμy gi¸ c¶ cña hμng ho¸ phô 
thuéc vμo mèi quan hÖ cung - cÇu vÒ s¶n phÈm ®ã trªn thÞ trêng. 
5
Qui luËt c¹nh tranh: §©y lμ qui luËt tån t¹i tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ 
thÞ trêng. 
ii. B¶n chÊt cña ho¹t ®éng tiªu thô. 
1. ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm may mÆc. 
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ vμ x· héi may mÆc ngoμi 
chøc n¨ng che ®Ëy vμ b¶o vÖ, s¶n phÈm cßn cã chøc n¨ng quan träng 
lμm ®Ñp, xuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng nh vËy nªn s¶n phÈm may mÆc cã c¬ 
cÊu tÝnh chÊt thÈm mü còng nh tÝnh chÊt tiªu dïng hÕt søc phong phó 
vμ ®a d¹ng, ngμy cμng hoμn thiÖn phï hîp víi tr×nh ®é ngêi tiªu dïng hÕt 
søc phong phó vμ ®a d¹ng. 
Hμng may mÆc chñ yÕu lμ hμng may s½n vμ mét phÇn 
may ®o, hμng may s½n cã nh÷ng nÐt kh¸ riªng biÖt kh¸c víi hμng may 
®o, nªn thÞ trêng cña mÆt hμng nμy cã nh÷ng nÐt kh¸ ®¹c biÖt, kh¸c víi 
thÞ trêng kh¸c, ®ã lμ thÞ trêng mμ trong ®ã kh¸ch hμng cha cô thÓ mμ 
chØ cã ph©n lo¹i mét c¸ch s¬ lîc nhÊt (mang tÝnh chÊt chung nhiÒu 
h¬n). 
Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña hμng may mÆc cho thÞ trêng tiªu 
dïng mÆt hμng nμy cã nh÷ng c¸ch ph©n lo¹i riªng, dùa trªn c¸c tiªu thøc 
riªng ch¼ng h¹n nh: 
Ngμy nay quan hÖ mua b¸n gi÷a c¸c quèc gia ngμy cμng 
ph¸t triÓn vμ më réng h×nh thμnh nªn thÞ trêng trong níc vμ thÞ trêng 
ngoμi níc. 
Nhu cÇu tiªu dïng may mÆc ë n«ng th«n còng sÏ kh¸c víi 
thμnh phè dùa vμo mÆt ®Þa lý cã thÓ ph©n thμnh thÞ trêng thμnh thÞ 
vμ thÞ trêng n«ng th«n. 
NÕu dùa vμo møc thu nhËp d©n c sÏ h×nh thμnh thÞ trêng 
cã møc thu nhËp cao, thÞ trêng cã møc thu nhËp trung b×nh vμ thÞ trêng 
cã møc thu nhËp thÊp. 
NÕu ph©n theo løa tuæi th× nhãm thÞ trêng dμnh cho ngêi 
cao tuèi, trung niªn hoÆc Ýt tuæi. 
6
NÕu dùa vμo tiªu thøc nghÒ nghiÖp, mçi ngμnh nghÒ sÏ cã 
mét nhu cÇu ¨n mÆt kh¸c nhau, tÝnh chÊt c«ng viÖc h×nh thμnh nªn 
c¸ch ¨n mÆc cho mçi ngêi. 
NÕu dùa vμo tiªu thøc mïa vô: thÞ trêng mïa ®«ng vμ thÞ tr-êng 
mïa hÌ nh vËy, c¸c tiªu thøc ph©n lo¹i thÞ trêng hμng may mÆc rÊt 
phong phó vμ ®a d¹ng. VÒ mÆt lý thuyÕt cã thÓ lùa chän bÊt kú mét 
®Æc tÝnh nμo cña c«ng chóng ®Ó ph©n lo¹i thÞ trêng. 
2. Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm may mÆc. 
2.1. Quan niÖm. 
Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lμ viÖc C«ng ty t×m 
c¸ch t¨ng møc tiªu thô s¶n phÈm b»ng c¸ch ®a shitaka nh÷ng s¶n phÈm 
hiÖn cã cña m×nh vμo nh÷ng thÞ trêng míi vμ t×m c¸ch thu hót kh¸ch 
hμng cña ®èi thñ c¹nh tranh. 
Më réng thÞ trêng gåm: Më réng thÞ trêng theo chiÒu réng 
vμ më réng thÞ trêng theo chiÒu s©u: 
2.2. Néi dung 
a. Më réng thÞ trêng theo chiÒu réng. 
Mçi mét ngμnh hμng lu«n lu«n mong muèn t×m ®îc nh÷ng 
thÞ trêng míi ®Ó cho khèi lîng tiªu thô hμng hãa tiªu thô ngμy cμng cao, 
®Ó doanh sè b¸n hμng ngμy cμng cao, më réng thÞ trêng theo chiÒu 
réng ®îc hiÓu lμ më réng quy m« thÞ trêng ë ®©y ta cã thÓ ph¸t triÓn 
thÞ trêng theo vïng ®Þa lý, tÝnh thêi vô, theo ®èi tîng ngêi tiªu dïng. 
* Më réng thÞ trêng theo vïng ®Þa lý: 
Më réng thÞ trêng theo vïng ®Þa lý tøc lμ më réng thÞ trêng 
theo khu vùc ®Þa lý hμnh chÝnh. ViÖc më réng theo vïng ®¹i lý lμm cho 
sè lîng ngêi tiªu thô t¨ng lªn, hμng hãa ®îc b¸n nhiÒu h¬n, tuú theo kh¶ 
n¨ng ph¸t triÓn tíi ®©u mμ ngμnh hμng cã chiÕn lîc ph¸t triÓn cña m×nh, 
hiÖn nay ngμnh hμng cã thÓ ®a s¶n phÈm sang c¸c thÞ trêng kh¸c trong 
níc vμ híng ph¸t triÓn thÞ trêng cña ngμnh hμng kh«ng nh÷ng ë trong níc 
7
mμ cßn më réng sang c¸c níc trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn ®Ó 
cã thÓ më réng thÞ trêng theo tõng vïng th× mÆt hμng nμy cÇn cã sù c¶i 
tiÕn vÒ chÊt lîng, h×nh thøc vÒ mÉu mμ ph¶i phï hîp víi thÞ hiÕu vμ kh¶ 
n¨ng thanh to¸n ngêi tiªu dïng. Cã nh vËy kh¶ n¨ng chÊp nhËn nã cña thÞ 
trêng míi sÏ cao khi ®ã míi t¨ng ®îc khèi lîng hμng hãa b¸n ra c«ng t¸c ph¸t 
triÓn thÞ trêng míi thu ®îc kÕt qu¶. Song kh«ng thÓ dÔ dμng mang hμng 
hãa cña m×nh ®Õn mét n¬i kh¸c b¸n lμ thμnh c«ng mμ tríc khi quyÕt 
®Þnh mëi réng thÞ trêng ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng, xem xÐt thÞ hiÕu ng-êi 
tiªu dïng, ®iÒu kiÖn thu nhËp sù ph©n bè d©n c, phong tôc tËp qu¸n, 
®èi thñ c¹nh tranh (nh÷ng mÆt hμng thay thÕ) vμ ®¸nh gi¸ ®óng kh¶ n¨ng 
c¹nh tranh trªn thÞ trêng míi. Do ®ã ®Ó cã thÓ më réng thÞ trêng theo 
vïng ®Þa lý ®¹t hiÖu qu¶ cao ®ßi hái pr cã mét kho¶ng thêi gian nhÊt 
®Þnh ®Ó hμng hãa cã thÓ tiÕp cËn ®îc víi ngêi tiªu dïng vμ thÝch øng 
víi tõng khu vùc thÞ trêng vμ ngμnh hμng ph¶i tæ chøc ®îc m¹ng líi tiªu 
thô tèi u nhÊt. 
* Më réng thÞ trêng tÝnh ®Õn thêi vô cña s¶n phÈm. 
Khi mét s¶n phÈm ra ta ph¶i tÝnh ®Õn chu kú sèng cña s¶n 
phÈm, trong chu k× sèng ®ã nã phô thuéc vμo tÝnh thêi vô cña s¶n 
phÈm v× qu¸ tr×nh tån t¹i s¶n phÈm nã phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, 
mμ tõng khu vùc mét cã mét ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¸c nhau t¹o ra tÝnh thêi 
vô nã chia lμm bèn mïa (xu©n, h¹, thu, ®«ng). Cho nªn khi më réng thÞ tr-êng 
ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn. 
* Më réng thÞ trêng theo ®èi tîng ngêi tiªu dung. 
Cïng víi viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng theo vïng ®Þa lý, chóng ta 
cã thÓ më réng thÞ trêng b»ng c¸ch khuyÕn khÝch, kÝch thÝch c¸c nhãm 
kh¸ch hμng cña ®èi thñ c¹nh tranh chuyÓn sang sö dông mÆt hμng cña 
ngμnh hμng m×nh. NÕu tríc ®©y mÆt hμng nμy chØ nh»m vμo mét ®èi 
tîng nhÊt ®Þnh trªn thÞ trêng th× nay thu hót thªm nhiÒu ®èi tîng kh¸c. 
Mét sè hμng ho¸ ®øng díi gãc ®é ngêi tiªu dïng xem xÐt th× nã ®ßi hái 
ph¶i ®¸p øng nhiÒu môc tiªu sö dông kh¸c nhau. Do ®ã cã thÓ nh»m vμo 
nh÷ng nhãm ngêi tiªu dïng kh¸c nhau hoÆc Ýt quan t©m tíi hμng hãa cña 
8
ngμnh hμng mét c¸ch dÔ dμng. Nhãm ngêi nμy cã thÓ ®îc xÕp vμo khu 
vùc thÞ trêng cßn bá trèng mμ ngμnh hμng cã thÓ khai th¸c. Cã thÓ cïng 
mét lo¹i hμng hãa, ®èi víi nhãm kh¸ch hμng cã kh¶ n¨ng thêng xuyªn th× 
nh×n nhËn díi mét c«ng dông kh¸c nhng khi híng vμo mét nhãm kh¸ch 
hμng th× ngμnh hμng ph¶i híng ngêi sö dông vμo mét c«ng dông kh¸c, 
mÆc dï ®ã lμ hμng hãa duy nhÊt. 
- Tãm l¹i: Më réng thÞ trêng theo chiÒu réng nh»m vμo 
nhãm ngêi míi lμ mét trong nh÷ng c¸ch ph¸t triÓn thÞ trêng sèng, nã ®ßi 
hái c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng míi ph¶i chÆt chÏ, cÈn thËn tû mû bëi 
v× thÞ trêng hμng hãa ®Çy biÕn ®éng vμ tiªu dïng ngμy cμng cao. V× 
vËy t¨ng sè lîng ngêi tiªu dïng hμng hãa nh»m vμo t¨ng sè b¸n vμ doanh 
thu nhiÒu lîi nhuËn lμ néi dung quan träng cña c«ng t¸c më réng thÞ tr-êng 
theo chiÒu réng. 
b. Më réng thÞ trêng theo chiÒu s©u. 
Mçi mét ngμnh hμng còng cã thÓ ®Æt c©u hái liÖu víi nh·n 
hiÖu hiÖn t¹i cña ngêi m×nh víi uy tÝn s½n cã hμng hãa th× cã thÓ t¨ng 
khèi lîng hμng hãa b¸n cho nhãm kh¸ch hμng hiÖn cã mμ kh«ng ph¶i thay 
®æi g× cho hμng hãa. Hay nãi c¸ch kh¸c ngμnh vÉn tiÕp tôc kinh doanh 
nh÷ng s¶n phÈm quen thuéc trªn thÞ trêng hiÖn t¹i nhng t×m c¸ch ®Èy 
m¹nh khèi lîng hμng hãa tiªu thô lªn. Trong nh÷ng trêng hîp nμy ngμnh 
hμng cã thÓ sö dông nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh h¹ thÊp gi¸ hμng hãa ®Ó 
thu hót nhiÒu ngêi mua h¬n n÷a hoÆc qu¶ng c¸o m¹nh h¬n ®Ó môc 
®Ých cuèi cïng lμ kh«ng mÊt ®i kh¸ch hμng hiÖn cã cña m×nh vμ tËp 
trung tù sang sö dông duy nhÊt mét mÆt hμng cña ngμnh hμng. Mçi 
ngμnh hμng ngμy nay cμng t¨ng cêng c«ng t¸c Marketing, n©ng cao chÊt 
lîng dÞch vô kh¸ch hμng ®Ó kh«ng ngõng thu hót kh¸ch hμng vμ n©ng 
cao uy tÝn cña ngμnh hμng trªn thÞ trêng. 
* X©m nhËp s©u h¬n vμo thÞ trêng: 
§©y lμ h×nh thøc më réng vμ ph¸t triÓn thÞ trêng theo chiÒu 
s©u trªn c¬ së khai th¸c tèt h¬n nh÷ng hμng hãa hiÖn t¹i trªn thÞ trêng 
hiÖn tai. §Ó t¨ng ®îc doanh sè b¸n trªn thÞ trêng nμy ngμnh hμng nãi 
9
chung vμ mÆt hμng may mÆc nãi riªng ph¶i thu hót ®îc kh¸ch hμng hiÖn 
t¹i. Víi thÞ trêng nμy kh¸ch hμng ®· quen víi hμng hãa cña ngμnh hμng v× 
vËy ®Ó thu hót hän ngμnh hμng cã thÓ sö dông chiÕn lîc gi¶m gi¸ thÝch 
hîp, tiÕn hμnh qu¶ng c¸o, xóc tiÕn, khuyÕn m¹i, n©ng cao chÊt lîng dÞch 
vô kh¸ch hμng ®Ó kh«ng mÊt ®i mét kh¸ch hμng nμo vμ tËp trung nh÷ng 
kh¸ch hμng ®ång thêi sö dông nhiÒu hμng hãa t¬ng tù sang sö dông duy 
nhÊt hμng hãa cña ngμnh hμng. ViÖc x©m nhËp s©u h¬n vμo thÞ trêng 
hμng hãa hiÖn t¹i lμ mét cè g¾ng lín cña ngμnh hμng. MÆc dï ngμnh 
hμng cã thuËn lîi víi s¶n phÈm cña ngμnh. Do vËy ®Ó g©y ®îc chó ý tËp 
trung cña ngêi tiªu dïng ngμnh hμng ph¶i chi phÝ thªm mét kho¶n tμi 
chÝnh nhÊt ®Þnh. Tuú thuéc vμo quy m« thÞ trêng hiÖn t¹i mμ ngμnh 
hμng lùu chän chiÕn lîc x©m nhËp s©u h¬n vμo thÞ trêng. NÕu quy m« 
cña thÞ trêng hiÖn t¹i qóa nhá bÐ th× viÖc x©m nhËp s©u h¬n vμo thÞ 
trêng cã thÓ thùc ngay c¶ t¹i nh÷ng thÞ trêng míi song ®iÒu quan träng lμ 
nh÷ng chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn cã ®îc båi ®¾p bëi lîi nhuËn thu ®îc 
khi khai th¸c c¸c kh¸ch hμng míi. 
* §a d¹ng hãa s¶n phÈm: 
X· héi ngμy nay cμng ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña con ngêi 
ngμy cμng t¨ng, chu kú sèng cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng ngμy cμng 
ng¾n, do vËy s¶n phÈm ngμy cμng ®ßi hái ph¶i ®îc ®æi míi theo chiÒu 
híng phï hîp víi ngêi tiªu dïng. Quy luËt dông Ých trªn c¬ chÕ thÞ trêng 
chØ ra r»ng môc tiªu cuèi cïng cña ngêi tiªu dïng ®ang ë dông Ých tèi ®a 
hä ph¶i tr¶ bÊt cø gi¸ nμo, tr¸nh b¸n hμng ë dông Ých tèi thiÓu v× ngêi tiªu 
dïng sÏ döng dung víi hμng hãa. Do vËy tuú thuéc vμo ®Æc ®iÓm cña 
s¶n phÈm mμ ngμnh hμng nghiªn cøu dông Ých tèi ®a vμ sö dông lîi tèi 
thiÓu cña c¸c hμng hãa mμ doanh nghiÖp kinh doanh tõ ®ã kh«ng ngõng 
c¶i tiÕn hμng hãa ®Ó thay ®æi ®é dông Ých cña ngêi tiªu dïng. 
* Ph©n ®o¹n, lùu chän thÞ trêng môc tiªu: 
C¸c nhãm ngêi tiªu dïng cã thÓ h×nh thμnh theo c¸c ®Æc 
®iÓm kh¸c nhau nh t©m lý, tr×nh ®é, tuæi t¸c, giíi tÝnh, së thÝch… qu¸ 
tr×nh ph©n chia ngêi tiªu dïng thμnh c¸c nhãm trªn c¬ së c¸c ®Æc ®iÓm 
10
kh¸c biÖt gäi lμ ph©n ®o¹n thÞ trêng. Mçi ®o¹n thÞ trêng kh¸c nhau quan 
t©m tíi ®Æc tÝnh kh¸c nhau cña s¶n phÈm. Do vËy mçi doanh nghiÖp, 
mçi ngμnh hμng ®Òu tËp trung mäi nç lùc cña chÝnh m×nh vμo viÖc 
tho¶ m·n tèt nhu cÇu ®Æc thï cña mçi ®o¹n thÞ trêng nμo ®Ó t¨ng doanh 
sè b¸n vμ thu nhiÒu lîi nhuËn, c«ng t¸c ph©n ®o¹n thÞ trêng gióp cho 
ngμnh hμng t×m ®îc thÞ phÇn hÊp dÉn nhÊt, t×m ra thÞ trêng träng 
®iÓm ®Ó tiÕn hμnh khai th¸c. 
* Ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi: 
Lμ viÖc ngμnh hμng khèng chÕ kªnh tiªu thô hμng hãa ®Õn 
tËn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng. Më réng thÞ trêng tiªu thô b»ng c¸ch 
khèng chÕ kªnh tiªu thô cã nghÜa lμ ngμnh hμng tæ chøc m¹ng líi tiªu 
thô, kªnh ph©n phèi hμng hãa ®Çy ®ñ hoμn h¶o cho ®Õn tËn tay ngêi 
tiªu dïng cuèi cïng. Th«ng qua hÖ thèng kªnh ph©n phèi vμ ®êng d©y tiªu 
thô s¶n phÈm ®îc qu¶n lý chÆt chÏ, thÞ trêng s¶n phÈm sÏ cã kh¶ n¨ng 
ph¸t triÓn vμ ®¶m b¶o cho ngêi tiªu dïng sÏ nhËn ®îc nh÷ng mÆt hμng 
míi víi møc gi¸ tèi u do ngμnh hμng ®Æt ra mμ kh«ng ph¶i chÞu bÊt cø 
mét kho¶n chi phÝ nμo kh¸c. viÖc më réng thÞ trêng ®ång nghÜa víi viÖc 
tæ chøc m¹ng líi tiªu thô vμ kªnh ph©n phèi hμng hãa hoμn h¶o cña 
ngμnh hμng, hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm ngμy cμng më réng bao nhiªu 
th× kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng cμng lín bÊy nhiªu. viÖc ph¸t triÓn vμ 
qu¶n lý c¸c kªnh ph©n phèi ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng, cïng víi 
viÖc tæ chøc c¸c dÞch vô tiªu thô ®Çy ®ñ vμ hoμn h¶o sÏ kh«ng ngõng 
gãp phÇn lμm cho lîi Ých cho chÝnh ngμnh hμng mμ cßn b¶o vÖ lîi Ých 
cña ngêi tiªu dïng, cña x· héi. 
* Ph¸t triÓn ngîc: 
§ã lμ ngμnh hμng më réng thÞ trêng hμng hãa b»ng c¸ch 
cïng lóc võa khèng chÕ ®êng d©y tiªu thô võa ®¶m b¶o nguån cung cÊp 
æn ®Þnh, ®©y lμ mét m« h×nh ph¸t triÓn lý tëng song chØ dÔ dμng thùc 
hiÖn ®èi víi ngμnh hμng tù t×m cho m×nh mét c¸ch ph¸t triÓn thÞ trêng 
phï hîp nhÊt vμ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. 
3. Sù cÇn thiÕt cña më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. 
11
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng më réng thÞ trêng rÊt cÇn thiÕt 
®Õn mét doanh nghiÖp nã quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt s¶n 
phÈm ®¶m b¶o lîi nhuËn vμ t¨ng trëng cña C«ng ty bëi s¶n xuÊt t¨ng tr-ëng. 
NÕu s¶n xuÊt ra kh«ng cã thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm th× qu¸ tr×nh 
t¸i s¶n xuÊt khã cã thÓ thùc hiÖn ®îc thËm chÝ viÖc thu håi vèn còng 
kh«ng thÓ tiÕn hμnh ®îc. Do vËy ch¼ng nh÷ng s¶n xuÊt trong chu kú 
sau kh«ng t¨ng mμ ®Õn viÖc t¸i s¶n xuÊt kh«ng thÓ duy tr× ®îc vÊn ®Ò 
sèng cßn cña doanh nghiÖp lμ n¾m ch¾c thÞ trêng, chiÕm lÜnh thÞ 
phÇn ngμy cμng lín trong tiªu thô s¶n phÈm lμ vÊn ®Ò quan träng. Do ®ã 
viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô rÊt cÇn thiÕt ®Õn sù ph¸t triÓn cña 
doanh nghiÖp. 
Më réng thÞ trêng tiªu thô gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn mμ lîi 
nhuËn bao giê còng lμ môc tiªu quan träng cña kinh doanh. Lîi nhuËn sÏ 
thu ®îc cμng lín nÕu nh môc tiªu cña s¶n xuÊt s¶n phÈm ®i ®óng híng, 
®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng, kh¶ n¨ng thanh to¸n døt ®iÓm, Ýt cã hμng 
tån kho vμ ®îc c¸c b¹n hμng, c¸c ®¹i lý trong kªnh tiªu thô ñng hé, gãp søc. 
Nh vËy viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm gióp cho doanh 
nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu c¬ b¶n cña s¶n xuÊt kinh doanh môc tiªu lîi 
nhuËn. 
Më réng thÞ trêng tiªu thô trong c¬ chÕ thÞ trêng cßn lμ sù 
tù kh¼ng ®Þnh vÒ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng khi mμ trªn 
thÞ trêng ®ang cã sù cã sù c¹nh tranh gay g¾t. 
thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cμng ®îc më 
réng th× kh¶ n¨ng quay vßng vèn, kh¶ n¨ng tÝch luü kh¶ n¨ng më réng 
s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng më réng quy m«, gia t¨ng c¸c chñng lo¹i 
mÆt hμng míi duy tr× thÞ trêng cμng lín, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña s¶n 
xuÊt kinh doanh ®iÒu ®ã cã nghÜa lμ sù an toμn trong kinh doanh cña 
doanh nghiÖp cμng cao. 
Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cßn cã t¸c ®éng tÝch 
cùc ®Õn qu¸ tr×nh tæ chøc sx ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng 
nghÖ tiªn tiÕn, n©ng cao chÊt lîng vμ h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm. Dùa vμo 
12
ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô mμ doanh nghiÖp ®Ò ra ®îc nh÷ng 
ph¬ng híng c¸ch thøc tæ chøc s¶n xuÊt míi, ¸p dông khoa häc kü thuËt 
®Ó ®ap øng nhu cÇu thêng xuyªn biÕn ®æi. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, më 
réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm kh«ng ph¶i ®¬n thuμn lμ viÖc ®em b¸n 
c¸c s¶n phÈm doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra mμ ph¶i b¸n nh÷ng g× x· héi 
cÇn víi gi¸ c¶ thÞ trêng. Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®¶m b¶o 
chÊt lîng s¶n phÈm, chñng lo¹i phong phó ®a d¹ng, gi¸ c¶ hîp lý. Tõ ®ã 
doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng, c¶i tiÕn c«ng nghÖ 
s¶n xuÊt, t¨ng cêng ®Çu t chiÒu s©u, ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ míi 
vμo s¶n xuÊt. Thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong c¸c kh©u ®Ó h¹ gi¸ thμnh s¶n 
phÈm. 
Th«ng qua më réng thÞ trêng tiªu thô, doanh nghiÖp thu lîi 
nhuËn lμ nguån vèn tù cã cña doanh nghiÖp, t¨ng kh¶ n¨ng tËn dông c¸c 
c¬ héi hÊp dÉn trªn thÞ trêng vμ còng lμ nguån h×nh thμnh c¸c quü cña 
doanh nghiÖp dïng ®Ó kÝch thÝch lîi Ých c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó hä 
quan t©m g¾n bã víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 
13
4 C¸c nh©n tè ¶nh h ëng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. 
· Nh©n tè kh¸ch quan: 
+ Nh©n tè thuéc vμo tÇm vÜ m«: 
§ã lμ chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p cña Nhμ níc can thiÖp vμo 
thÞ trêng, tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng quèc gia vμ cña tõng thêi 
kú mμ Nhμ níc cã sù can thiÖp kh¸c nhau. Song c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu 
vμ phæ biÕn ®îc sö dông lμ: ThuÕ, quü b×nh æn gi¸, trî gi¸, l·i suÊt tÝn 
dông. . . vμ nh÷ng nh©n tè t¹i m«i trêng kinh doanh nh cung cÊp c¬ së h¹ 
tÇng bao gåm: C¬ së h¹ tÇng vÒ x· héi. TÊt c¶ ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp 
®Õn quan hÖ cung cÇu vμo m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 
+ Nh©n tè thuéc vÒ thÞ trêng, kh¸ch hμng: 
ThÞ trêng: lμ n¬i doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc t×m kiÕm c¸c yÕu tè 
®Çu vμo vμ ®Çu ra cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. BÊt cø 
mét sù biÕn ®éng nμo cña thÞ trêng còng ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng s¶n 
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mμ trùc tiÕp nhÊt lμ tíi c«ng t¸c tiªu 
thô s¶n phÈm. Quy m« cña thÞ trêng còng ¶nh hëng tíi c«ng t¸c tiªu thô 
s¶n phÈm cña doanh nghiÖp theo tû lÖ thuËn, tøc lμ thÞ trêng cμng lín 
th× kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm vμ kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn cμng cao. Tuy 
nhiªn, thÞ trêng lín th× søc Ðp cña thÞ trêng vμ ®èi thñ c¹nh tranh còng 
lín theo, yªu cÇu chiÕm lÜnh thÞ phÇn cña doanh nghiÖp còng sÏ cao 
h¬n. 
+ Kh¸ch hμng: 
T¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp th«ng 
qua kh¶ n¨ng mua hμng, kh¶ n¨ng thanh to¸n, c¬ cÊu chi tiªu cña kh¸ch 
hμng. 
+ Nh©n tè vÒ chÝnh trÞ x· héi: 
Nh©n tè vÒ chÝnh trÞ x· héi thêng thÓ hiÖn qua chÝnh s¸ch tiªu 
dïng, quan hÖ ngo¹i giao, t×nh h×nh ®Êt níc, ph¸t triÓn d©n sè, tr×nh ®é 
v¨n ho¸, tËp qu¸n sinh ho¹t, lèi sèng. . . c¸c nh©n tè nμy biÓu hiÖn nhu 
cÇu cña ngêi tiªu dïng. 
14
+ Nh©n tè vÒ ®Þa lý, thêi tiÕt khÝ hËu: C¸c t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn 
nhu cÇu tiªu dïng cña c¸c tÇng líp d©n c vμ do vËy nã t¸c ®éng ®Õn 
chñng lo¹i, c¬ cÊu hμng ho¸ trªn thÞ trêng. 
+ M«i trêng c«ng nghÖ: M«i trêng c«ng nghÖ chÝnh lμ sù ®ßi hái 
vÒ chÊt lîng hμng ho¸, mÉu m·, h×nh thøc chñng lo¹i s¶n phÈm gi¸ c¶. 
TÝnh chÊt cña m«i trêng c«ng nghÖ còng liªn quan ®Õn vËt liÖu ®Ó t¹o 
s¶n phÈm, ®Çu t kü thuËt. . . vμ qua ®ã gi¸ c¶ ®îc thiÕt lËp. Mçi chñng 
lo¹i hμng ho¸ muèn tiªu thô ®îc ph¶i phï hîp víi m«i trêng c«ng nghÖ n¬i 
®îc ®a ®Õn tiªu thô. 
· Nh©n tè chñ quan: 
§ã lμ nh©n tè thuéc vÒ b¶n chÊt doanh nghiÖp bao gåm: 
+ Nh©n tè vÒ chÊt lîng s¶n phÈm: 
Khi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vμ møc sèng cña con 
ngêi ®îc n©ng cao, ngêi tiªu dïng sÏ cã nhiÒu yªu cÇu míi vÒ hμng ho¸, 
hä ®ßi hái hμng ho¸ ph¶i cã chÊt lîng tèt, an toμn cho søc khoÎ. Do ®ã 
doanh nghiÖp muèn tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm th× ph¶i quan t©m 
®Õn chÊt lîng hμng ho¸ s¶n xuÊt, ra, lμm sao cho s¶n phÈm ph¶i cã møc 
chÊt lîng ®¸p øng ®îc yªu cÇu trung b×nh mμ x· héi ®Æt ra hoÆc cao 
h¬n. 
+ Nh©n tè gi¸: 
Gi¸ c¶ lμ mét yÕu tè c¬ b¶n, nã ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc 
kh¸ch hμng lùa chon s¶n phÈm nμo cña doanh nghiÖp. NÕu nh gi¸ c¶ 
cña doanh nghiÕp kh«ng hîp ký ph¶i c¨n cø vμo gi¸ thμnh s¶n xuÊt vμ gi¸ 
c¶ cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ cho phï 
hîp. 
+ Nh©n tè vÒ thêi gian: 
Thêi gian lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong kinh doanh hiÖn ®¹i ngμy nay. 
Do vËy, nh©n tè thêi gian v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp 
khi tiªu thô s¶n phÈm, ®ã lμ thêi c¬ ®Ó doanh nghiÖp chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. 
Nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®óng víi thêi ®iÓm tiªu dïng th× 
s¶n phÈm sÏ bÞ triÖt tiªu ngay tríc khi mang ra thÞ trêng. 
15
Ch ¬ng II 
Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ tr êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may 
chiÕn th¾ng tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004 
i. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty may chiÕn th¾ng. 
1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. 
Ra ®êi trong khãi löa cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc 
(2/3/1968), XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng tríc kia vμ nay lμ C«ng ty May 
ChiÕn Th¾ng thuéc Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam (VINATEX) tÝnh 
®Õn nay ®· trßn 37 tuæi. 
Ngμy 2 th¸ng 3 n¨m 1968, trªn c¬ së m¸y mãc, thiÕt bÞ vμ nh©n lùc 
cña tr¹m may Lª Trùc ( thuéc C«ng ty gia c«ng dÖt kim v¶i sîi cÊp I Hμ 
Néi ) vμ xëng may CÊp I Hμ T©y, Bé Néi Th¬ng quyÕt ®Þnh thμnh lËp 
XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng cã trô së t¹i sè 8B Phè Lª Trùc, quËn Ba 
§×nh Hμ Néi vμ giao cho Côc v¶i sîi may mÆc qu¶n lý. XÝ nghiÖp cã 
nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt c¸c lo¹i quÇn ¸o, mò v¶i, g¨ng tay, ¸o d¹, ¸o 
dÖt kim theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Côc v¶i sîi cho c¸c lùc lîng vò trang 
vμ trÎ em. C¬ së I cña XÝ nghiÖp réng trªn 3000m2 víi c¸c dÉy nhμ cÊp 4 
®îc dän dÑp, tu bæ ®ñ chç ®Ó l¾p 250 m¸y may. HÇu hÕt nhμ xëng ë 
®©y ®Òu cò vμ dét n¸t. ThiÕt bÞ cña XÝ nghiÖp lóc ®ã, mét phÇn do c¬ 
së cò ®Ó l¹i, mét phÇn ®îc bæ sung tõ XÝ nghiÖp May 10 sang, bao 
gåm c¸c m¸y may ®¹p ch©n cïng mét sè m¸y thïa, ®Ýnh do Liªn X« chÕ 
t¹o, cßn c¸c dông cô c¾t vÉn ë d¹ng thñ c«ng. MÆc dï trong ®iÒu kiÖn 
khã kh¨n tr¨m bÒ nhng nh÷ng s¶n phÈm ®Çu tiªn cña XÝ nghiÖp May 
ChiÕn Th¾ng ®Ó phôc vô bé ®éi vμ trÎ em ®· ®îc ®a ra xuÊt xëng, gãp 
phÇn nhá bÐ cña m×nh vμo sù nghiÖp kh¸ng chiÕn cña d©n téc. 
§Çu n¨m 1969, May ChiÕn Th¾ng ®îc bæ sung c¬ së II ë §øc Giang 
Gia L©m. Th¸ng 5 n¨m 1971 XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng chÝnh thøc 
®îc chuyÓn giao cho Bé C«ng nghiÖp nhÑ qu¶n lý víi nhiÖm vô míi lμ 
16
chuyªn s¶n xuÊt hμng xuÊt khÈu chñ yÕu lμ c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé lao 
®éng. Ngμy 16 th¸ng 4 n¨m 1972 Mü nÐm bom vμo khu vùc §øc Giang 
Gia L©m. C¬ së II cña XÝ nghiÖp ph¶i s¬ t¸n vÒ x· §«ng Trï huyÖn §«ng 
Anh nªn s¶n xuÊt gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhng xÝ nghiÖp vÉn hoμn 
thμnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. 
N¨m 1978 ®¸nh dÊu 10 n¨m x©y dùng vμ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp 
May ChiÕn Th¾ng. XÝ nghiÖp tiÕp tôc ph¸t triÓn lín m¹nh vÒ nhiÒu 
mÆt. Sau 10 n¨m gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng gÊp 11 lÇn, tæng sè c«ng 
nh©n viªn chøc t¨ng 3 lÇn. C¬ cÊu s¶n phÈm ngμy cμng ®îc n©ng cao. 
N¨m 1986, ®©y lμ thêi kú xo¸ bá bao cÊp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh 
doanh, ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i vît qua nhiÒu khã kh¨n kh¸ch quan vμ chñ 
quan v× c¬ chÕ thÞ trêng ë níc ta míi ®îc më ra, c¸c doanh nghiÖp cßn 
cha cã kinh nghiÖm víi kinh tÕ thÞ trêng. 
N¨m 1990, hÖ thèng XHCH ë Liªn X« vμ §«ng ¢u sôp ®æ ¶nh hëng 
to lín ®Õn xuÊt khÈu. Tõ ®©y, mét thÞ trêng æn ®Þnh vμ réng lín kh«ng 
cßn n÷a. XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng r¬i vμo t×nh tr¹ng v« cïng khã 
kh¨n, ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn xÝ nghiÖp ®· ph¶i ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së 
h¹ tÇng, m¸y mãc thiÕt bÞ, më réng thÞ trêng sang mét sè níc khu vùc II 
nh CHLB §øc, Hμ Lan, Thuþ §iÓn, Hμn Quèc. . . 
N¨m 1992 t¹i c¬ së sè 10 Thμnh C«ng Ba §×nh Hμ Néi míi x©y dùng 
xong ®· ®îc ®a vμo sö dông kÞp thêi. Ngμy 25 th¸ng 8 n¨m 1992 Bé 
C«ng nghiÖp nhÑ cã quyÕt ®Þnh sè 730/CNn – TCL§ chuyÓn xÝ 
nghiÖp May ChiÕn Th¾ng thμnh C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. §©y lμ mét 
sù kiÖn ®¸nh dÊu mét bíc trëng thμnh vÒ chÊt cña XÝ nghiÖp, tÝnh tù 
chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ qua chøc n¨ng ho¹t 
®éng míi cña C«ng ty. Tõ ®©y cïng víi viÖc s¶n xuÊt, nhiÖm vô kinh 
doanh ®· ®îc ®Æt lªn ®óng víi tÇm quan träng cña nã trong c¬ chÕ thÞ 
trêng. 
Ngμy 25 th¸ng 3 n¨m 1994 XÝ nghiÖp Th¶m len xuÊt khÈu §èng §a 
thuéc Tæng C«ng ty DÖt ViÖt Nam ®îc s¸t nhËp vμo C«ng ty May ChiÕn 
Th¾ng theo quyÕt ®Þnh sè 290/Q§ - TCL§ cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ. 
17
Tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 1995 C«ng ty ®· ®Çu t 12,96 tû ®ång cho x©y 
dùng c¬ b¶n vμ 13, 998 tû ®ång cho mua s¾m thiÕt bÞ. Sau gÇn 10 n¨m 
x©y dùng ( 1986 ®Õn 1997), C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®· cã tæng 
diÖn tÝch mÆt b»ng nhμ xëng réng 24836m2 trong ®ã 50% khu vùc s¶n 
xuÊt ®îc trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hoμ kh«ng khÝ ®¶m b¶o m«i trêng tèt 
cho ngêi lao ®éng vμ hÖ thèng m¸y mãc hiÖn ®¹i. 
Tríc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng may mÆc trong níc còng nh trªn 
thÕ giíi, C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña 
Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam phª duyÖt kÌm theo 
§iÒu lÖ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña C«ng ty. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi 
hμnh tõ ngμy 4/12/1996, C«ng ty May ChiÕn Th¾ng lμ doanh nghiÖp 
Nhμ níc, thμnh viªn ho¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt 
Nam, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp Nhμ níc, c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p 
luËt vμ §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty. 
Víi tªn giao dÞch ViÖt Nam lμ: C«ng ty May ChiÕn Th¾ng 
Tªn giao dÞch quèc tÕ lμ CHIEN THANG GARMENT COMPANY 
viÕt t¾t lμ CHIGAMEX. 
Trô së chÝnh: sè 10 Phè Thμnh C«ng Ba §×nh Hμ Néi. 
2. Chøc n¨ng nhiÖm vô, mÆt hμng s¶n xuÊt cña C«ng ty May ChiÕn 
Th¾ng. 
C«ng ty May ChiÕn Th¾ng lμ mét doanh nghiÖp Nhμ níc cã nhiÖm 
vô kinh doanh hμng dÖt may. C«ng ty tù s¶n xuÊt vμ tiªu thô s¶n phÈm 
may vμ c¸c hμng ho¸ kh¸c liªn quan ®Õn ngμnh dÖt may. Cô thÓ, C«ng ty 
chuyªn s¶n xuÊt 3 mÆt hμng chÝnh lμ: S¶n phÈm may, g¨ng tay da vμ 
th¶m len. 
· S¶n phÈm may C«ng ty thêng s¶n xuÊt bao gåm: 
- ¸o j¨ckÐt c¸c lo¹i nh ¸o j¾ckÐt 1 líp, 2 líp, 3 líp 
- ¸o v¸y c¸c lo¹i 
- QuÇn c¸c lo¹i 
- ¸o s¬ mi c¸c lo¹i 
18
- Kh¨n tay trÎ em 
- C¸c s¶n phÈm may kh¸c. 
· C¸c s¶n phÈm g¨ng tay cña C«ng ty bao gåm: 
- G¨ng g«n 
- G¨ng ®«ng nam n÷. 
· Th¶m len gåm cã: 
- S¶n xuÊt c«ng nghiÖp 
- S¶n xuÊt gia c«ng. 
C«ng ty May ChiÕn Th¾ng s¶n xuÊt phôc vô cho xuÊt khÈu vμ tiªu 
dïng trong níc theo 3 ph¬ng thøc: 
- NhËn gia c«ng toμn bé: Theo h×nh thøc nμy C«ng ty nhËn nguyªn 
vËt liÖu cña kh¸ch hμng theo hîp ®ång ®Ó gia c«ng thμnh phÈm hoμn 
chØnh vμ giao tr¶ cho kh¸ch hμng. 
- S¶n xuÊt hμng xuÊt khÈu díi h×nh thøc FOB: ë h×nh thøc nμy ph¶i 
c¨n cø vμo hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm ®· ®¨ng ký víi kh¸ch hμng, C«ng 
ty tù tæ chøc s¶n xuÊt vμ xuÊt s¶n phÈm cho kh¸ch hμng theo hîp ®ång ( 
mua nguyªn liÖu b¸n thμnh phÈm ). 
- S¶n xuÊt hμng néi ®Þa: c«ng ty thùc hiÖn toμn bé qu¸ tr×nh s¶n 
xuÊt kinh doanh tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu 
trong níc. 
Ph¬ng híng trong nh÷ng n¨m tíi cña C«ng ty phÊn ®Êu trë thμnh 
trung t©m s¶n xuÊt, kinh doanh th¬ng m¹i tæng hîp víi c¸c chiÕn lîc sau: 
+ Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®ång thêi t¨ng tû träng trong 
mÆt hμng FOB vμ mÆt hμng néi ®Þa. 
+ Duy tr× vμ ph¸t triÓn nh÷ng thÞ trêng ®· cã, tïng bíc khai th¸c më 
réng thÞ trêng míi ë c¶ trong vμ ngoμi níc. 
ii. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty may 
chiÕn th¾ng. 
1. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. 
a. Kho tμng, nhμ xëng: 
19
C«ng ty May ChiÕn Th¾ng cã diÖn tÝch nhμ xëng s¶n xuÊt lμ 
9260m2 DiÖn tÝch nhμ kho lμ 3810m2. 
§Æc ®iÓm chÝnh cña kiÕn tróc nhμ xëng lμ: nhμ x©y 5 tÇng cã 
thang m¸y ®Ó vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu cho c¸c ph©n xëng. Xung 
quanh nhμ xëng ®îc l¾p kÝnh t¹o ra mét kh«ng gian réng r·i tho¶i m¸i cho 
c«ng nh©n. Cã 50% khu vùc s¶n xuÊt ®îc trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hoμ 
kh«ng khÝ. §êng x·, s©n b·i trong C«ng ty ®îc ®æ bª t«ng. 
N¬i ®Æt ph©n xëng s¶n xuÊt: Sè 10 Thμnh C«ng Ba §×nh Hμ Néi 
178 NguyÔn L¬ng B»ng 
8B –Lª Trùc –Ba §×nh –Hμ néi. 
NhËn xÐt: C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn lμm viÖc tèt 
cho c«ng nh©n qua viÖc ®Çu t vμo nhμ xëng, n©ng cÊp chÊt lîng m«i tr-êng 
lμm viÖc, vÖ sinh cho c¸c s¶n phÈm lμm ra. ChÝnh ®iÒu kiÖn s¶n 
xuÊt còng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm lμm ra. Do ®ã ®Ó 
kh¸ch hμng níc ngoμi chÊp nhËn s¶n phÈm th× tÊt yÕu C«ng ty ph¶i 
ngμy cμng hoμn thiÖn ®iÒu kiÖn lμm viÖc trong xëng. §iÒu kiÖn lμm 
viÖc tèt còng gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lμm viÖc cña c«ng nh©n. 
Nhμ kho cña C«ng ty ®îc ®Æt ë tÇng I t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dμng cho 
viÖc vËn chuyÓn thμnh phÈm tõ tÇng xuèng. §iÒu kiÖn b¶o qu¶n cña 
c¸c kho rÊt tèt gióp cho s¶n phÈm kh«ng bÞ háng do bÞ Èm hay mÊt vÖ 
sinh. Víi hÖ thèng nhμ kho réng r·i 3810m2 ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho dù tr÷ 
thμnh phÈm víi sè lîng lín ®Ó cung cÊp kÞp thêi cho c¸c thÞ trêng khi cã 
nhu cÇu, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc më réng thÞ trêng cña C«ng ty. Tuy 
nhiªn do C«ng ty n»m trong néi thμnh nªn diÖn tÝch mÆt b»ng h¹n hÑp, 
C«ng ty kh«ng thÓ x©y dùng thªm kho tμng, nhμ xëng. §ång thêi viÖc 
vËn chuyÓn hμng ho¸ còng gÆp nhiÒu khã kh¨n do hμng ®ãng vμo 
container nªn ph¶i vËn chuyÓn vμo ban ®ªm. 
b. M¸y mãc thiÕt bÞ: 
Do ®Æc ®iÓm nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lμ may 
hμng xuÊt khÈu nªn C«ng ty ph¶i b¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm lμm ra. 
ChÝnh v× vËy mμ C«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng 
20
nghÖ. PhÇn lín m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty do NhËt chÕ t¹o vμ n¨m 
s¶n xuÊt tõ n¨m 1991 ®Õn 1997. Nh vËy, m¸y mãc thiÕt bÞ vμ c«ng 
nghÖ s¶n xuÊt lμ thuéc lo¹i míi, tiªn tiÕn vμ hiÖn ®¹i, ®¶m b¶o chÊt lîng 
cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. 
C«ng ty cã 36 lo¹i m¸y chuyªn dïng kh¸c nhau. ChÝnh ®iÒu nμy t¹o 
®iÒu kiÖn cho C«ng ty hoμn thiÖn c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 
s¶n phÈm, lμm cho s¶n phÈm hoμn thiÖn h¬n, chÊt lîng tèt h¬n, ®¸p øng 
®îc nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe cña kh¸ch hμng níc ngoμi, tõ ®ã t¹o lßng tin 
®èi víi kh¸ch hμng, n©ng cao ch÷ tÝn cho C«ng ty, gãp phÇn vμo viÖc 
më réng thÞ trêng. 
Víi sè lîng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, hμng n¨m C«ng ty cã thÓ s¶n 
xuÊt 5.000.000 s¶n phÈm may mÆc (qui ®æi theo s¬ mi) 2.000.000 s¶n 
phÈm may da. 
Sau ®©y lμ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó s¶n xuÊt cña 
C«ng ty tÝnh ®Õn ngμy 31 th¸ng 1 n¨m 2005: 
B¶ng sè 1: C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó sx cña C«ng ty ®Õn hÕt 
quý I/2005. 
Stt Tªn m¸y Nhμ sx XuÊt xø N¨m chÕ 
t¹o 
Sè lîng 
1 M¸y may b»ng 1 kim Juki Japan 1991- 
1997 
1173 
2 M¸y may b»ng 2 kim Brother Japan 1991- 
1997 
211 
3 M¸y trÇn diÒm Tuki Japan 1991- 
1997 
46 
4 M¸y v¾t sæ Tuki Japan 1991- 
1997 
100 
5 M¸y thïa b»ng Tuki Japan 1991- 
1997 
24 
6 M¸y thïa trßn Tuki Japan 1991- 
1997 
21 
7 M¸y ®Ýnh cóc Tuki Japan 1991- 
1997 
27 
21
8 M¸y chÆn bä Tuki Japan 1991- 
1997 
23 
9 M¸y v¾t g¸u Tuki Japan 1991- 
1997 
21 
10 M¸y Ðp mex Hashima Hongkong 1991- 
1997 
5 
11 M¸y lén cæ Fiblon Hongkong 1993 02 
12 M¸y dß kim Hashima Japan 1995 4 
13 M¸y thªu Jajima Japan 1995 4 
14 M¸y thiÕt kÕ mÉu thªu Jajima USA 1995 1 
15 M¸y lμm mÒm níc Japan 1992 2 
16 M¸y c¾t KM Japan 1991- 
1997 
26 
17 Nåi h¬i Naomoto Japan 1991- 
1997 
23 
18 Bμn hót ch©n kh«ng Naomoto Japan 1991- 
1997 
75 
19 M¸y dÝc d¾c Juki Japan 1991- 
1997 
40 
20 M¸y cuèn èng Brother Japan 1993 1 
21 M¸y chun Juki USA 1995 3 
22 M¸y hót Èm USA 1992 8 
23 M¸y c¾t thuû lùc Japan 1995 22 
24 M¸y lμ g¨ng ®«ng Juki Japan 1995 7 
25 M¸y lμ da Juki Japan 1995 2 
26 M¸y c¾t lãt Juki Japan 1997 2 
27 M¸y d¸n nilon Juki Japan 1992 1 
28 M¸y d¸n cao tÇn Jajima Japan 1994 1 
29 M¸y Ðp ch÷ Tuki Japan 1993 1 
30 M¸y d¸n mμng Tuki Japan 1994 2 
31 M¸y may m¸c Tuki Japan 1991 1 
32 M¸y Ðp m¸c Tuki Japan 1991 1 
33 C©n ®iÖn tö Japan 1994 3 
34 M¸y gi¸c Naomoto Japan 1995 2 
35 M¸y san chØ Hashima Japan 1991- 
1997 
8 
36 M¸y khoan dÊu tay Japan 1997 1 
2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. 
Lao ®éng lμ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng s¶n 
22
xuÊt kinh doanh bëi v× con ngêi lμ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Cho 
dï ®îc trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn nhng 
thiÕu lao ®éng cã tr×nh ®é tæ chøc th× còng kh«ng thùc hiÖn s¶n xuÊt 
®îc. NhÊt lμ ®èi víi ngμnh may ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu lao ®éng v× mçi 
m¸y may ph¶i cã 1 ngêi ®iÒu khiÓn. TÝnh ®Õn ngμy 31/12/2004 C«ng ty 
cã 2.476 ngêi lao ®éng. Trong tæng sè ®ã cã 2.375 ngêi lμ lao ®éng 
ngμnh c«ng nghiÖp chiÕm 96,27%, lao ®éng n÷ lμ 2.048 ngêi chiÕm 
84,5%, lao ®éng lμm c«ng t¸c qu¶n lý lμ 142 ngêi chiÕm 5,7%, lao ®éng 
cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn lμ 80 ngêi chiÕm 3,2%. 
Sè lao ®éng b×nh qu©n cña C«ng ty trong n¨m 2004 lμ 2.276 ngêi 
trong ®ã ngμnh may thªu cã 1.662 ng¬× chiÕm 73,02%, ngμnh da cã 527 
ngêi chiÕm 23,15% vμ ngμnh th¶m cã 87 ngêi chiÕm 3,83%. 
Thu nhËp b×nh qu©n chung c¶ C«ng ty trong n¨m 2004 lμ 913.000 
®ång/ngêi/th¸ng, t¨ng h¬n so víi møc thu nhËp b×nh qu©n c¶ C«ng ty 
trong n¨m 2003 (864.000 ®ång/ngêi/th¸ng) lμ 49.000®ång vμ t¬ng ®¬ng 
víi tØ lÖ t¨ng lμ 105,7%. Møc thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng 
trong C«ng ty ®îc t¨ng lªn tõ 728.000 ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 2001 ®Õn 
782.000 ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 2002 lμ 864.000 ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 2003 
vμ 913.000 ®ång/ngêi/th¸ng vμo n¨m 2004. Qua ®©y ta cã thÓ thÊy ®êi 
sèng cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty ngμy cμng ®îc æn ®Þnh vμ n©ng 
cao. 
BiÓu sè 1: Thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng ty tõ 2001 – 2004. 
23
1000000 
800000 
600000 
400000 
200000 
0 
Nam 
1997 
Nam 
1998 
Nam 
1999 
Nam 
2000 
Thu nhap 
Thu nhap 
Ngoμi ra c«ng t¸c ®μo t¹o båi dìng nghiÖp vô, n©ng cao tay nghÒ 
cho ngêi lao ®éng lu«n ®îc C«ng ty quan t©m víi nhËn thøc nguån lùc lμ 
yÕu tè quyÕt ®Þnh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn, do ®ã trong mét thêi gian dμi 
tõ n¨m 1992 ®Õn nay, C«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc häc tËp, 
n©ng cao tr×nh ®é cho ngêi lao ®éng, thu hót lùc lîng lao ®éng giái tõ 
bªn ngoμi vμo. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn cã chÕ ®é u ®·i ®èi víi nh÷ng 
lao ®éng giái tay nghÒ. Hμng n¨m, th«ng qua c¸c héi chî, triÓn l·m, C«ng 
ty tæ chøc cho c¸n bé qu¶n lý ®i th¨m quan, kh¶o s¸t c¸c thÞ trêng níc 
ngoμi nh»m n¾m b¾t ®îc nh÷ng c«ng nghÖ míi vμ xu híng ph¸t triÓn cña 
thÞ trêng. 
NhËn xÐt: §éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty chiÕm tû lÖ nhá 
5, 7% nhng l¹i gi÷ vai trß hÕt søc quan träng. Hä cã tr×nh ®é chuyªn m«n 
vÒ c¸c lÜnh vùc tμi chÝnh, th¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu, kü thuËt c«ng 
nghÖ. . . Do ®ã hä sÏ gi÷ vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt, 
thùc hiÖn ho¹t ®éng thu mua, nhËp khÈu nguyªn liÖu vμ tiªu thô hμng 
ho¸, gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hμnh liªn tôc. ChÝnh v× vËy ®Ó 
ph¸t triÓn thÞ trêng ®ßi hái lùc lîng nμy ph¶i kh«ng ngõng t×m tßi thÞ tr-êng, 
sö dông c¸c biÖn ph¸p Marketing, t×m kiÕm vμ ký kÕt c¸c hîp ®ång 
kinh tÕ víi kh¸ch hμng. 
24
§éi ngò lao ®éng trùc tiÕp quyÕt ®Þnh tíi sè lîng vμ chÊt lîng s¶m 
phÈm lμm ra. §Ó më réng thÞ trêng, C«ng ty ph¶i n©ng cao uy tÝn cña 
m×nh th«ng qua chÊt lîng s¶n phÈm vμ thêi h¹n giao hμng. ChÝnh v× 
vËy C«ng ty ph¶i ®μo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n nh»m gi¶m 
®Õn møc tèi thiÓu s¶n phÈm háng vμ ®¶m b¶o chÊt lîng cña s¶n phÈm, 
n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. 
3. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu. 
HiÖn nay nguyªn liÖu mμ C«ng ty dïng ®Ó s¶n xuÊt lμ v¶i c¸c lo¹i, 
da thuéc vμ phô liÖu c¸c lo¹i. HÇu hÕt c¸c nguyªn vËt liÖu mμ C«ng ty sö 
dông ®Ó s¶n xuÊt lμ nhËp khÈu tõ níc ngoμi. C¸c lo¹i nguyªn liÖu cña 
C«ng ty phÇn lín lμ do kh¸ch hμng ®Æt gia v«ng mang ®Õn mμ C«ng ty 
ph¶i nhËp vËt liÖu theo gi¸ cña ngêi gia c«ng. Nh vËy hiÖn nay C«ng ty 
cha chñ ®éng ®îc nguyªn liÖu cho ngêi s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, C«ng ty cha 
n¾m ch¾c ®îc thÞ hiÕu cña tõng thÞ trêng do ®ã kh«ng d¸m chñ ®éng 
mua nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt v× cã thÓ kh¸ch hμng gia c«ng kh©ng 
chÊp nhËn vμ khã b¸n trùc tiÕp ®îc. Tõ ®ã ta cã thÓ thÊy r»ng nguyªn 
vËt liÖu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô cña 
C«ng ty. Muèn tiªu thô ®îc s¶n ph¶m s¶n xuÊt ra C«ng ty ph¶i t×m nguån 
nguyªn liÖu phï hîp víi nhu cÇu cña tõng thÞ trêng kh¸c nhau. 
§Ó thÊy ®îc c¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña C«ng 
ty hiÖn nay. Chóng ta h·y xem xÐt b¶ng kim ng¹ch nhËp khÈu cña C«ng 
ty trong nh÷ng n¨m gÇn (tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004): 
25
26
ThÞ trêng 
N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 
TrÞ gi¸ 
( USD ) 
TØ lÖ 
% 
TrÞ gi¸ 
( USD ) 
TØ lÖ 
% 
TrÞ gi¸ 
( USD ) 
TØ lÖ 
% 
TrÞ gi¸ 
( USD ) 
TØ lÖ 
% 
Hμn Quèc 10.164.389 71,03 10.064.574 59,31 8.306.752 59,94 5.509.797 50,95 
§μi Loan 1.747.084 12,21 1.030.404 6,07 932.663 6,73 225.998 2,09 
NhËt 955.921 6,68 1.932.594 11,39 1.774.174 12,8 1.889.348 17,47 
Hång K«ng 844.915 5,9 1.199.540 7,06 1.103.788 7,96 507.355 4,7 
Trung Quèc 74.670 0,005 250.745 2,32 
ASEAN 149.763 1,05 636.494 4,6 424.189 3,9 
Mü 92.971 0,008 
§øc 61.022 0,006 
Anh 1.870.801 11,02 1.029.802 7,97 1.685.295 17,01 
EC 448.363 3,13 1.987 0,0001 
Th¸i Lan 66.552 0,0039 
In®«nªxia 66.851 0,004 
CH SÐc 18.893 0,001 
Malaixia 717.300 5,141 
ViÖt Nam ( XNK t¹i chç) 167.276 1,55 
Tæng céng 14.310.435 100 16.969.496 100 13.858.343 100 10.813.996 100 
B¶ng sè 2: Kim ng¹ch nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng 
2
3
Nh×n vμo b¶ng ta cã thÓ thÊy nguån nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty 
chñ yÕu ®îc nhËp tõ Hμn Quèc. N¨m 2001 chiÕm 71, 03% tæng gi¸ trÞ 
nguyªn liÖu nhËp, n¨m 2002 chiÕm 59, 31%, n¨m 2003 chiÕm 59, 94% 
vμ n¨m 2004 chiÕm 50, 95% tæng gi¸ trÞ nguyªn liÖu nhËp. Nguån 
nguyªn liÖu cña C«ng ty ®· më réng sang thÞ trêng Ch©u ¢u ( chñ yÕu 
lμ Anh ) chiÕm 11, 02% trong tæng gi¸ trÞ nguyªn liÖu nhËp n¨m 2002, 7, 
97% vμo n¨m 2003 vμ 17, 01% trong tæng gi¸ trÞ nguyªn liÖu nhËp n¨m 
2004. Lîng nguyªn liÖu nhËp tõ Hμn Quèc, §μi Loan vμ Hång K«ng gi¶m 
xuèng, nhËp tõ Trung Quèc, NhËt t¨ng lªn. §Æc biÖt trong n¨m 2004 
C«ng ty cßn ph¸t triÓn thªm ®îc 3 thÞ trêng míi cung cÊp nguån nguyªn 
liÖu cho m×nh ®ã lμ Mü, §øc vμ xuÊt nhËp khÈu t¹i chç ë ViÖt Nam. 
iii. Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty may 
chiÕn th¾ng. 
1. Kh¸i qu¸t vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 
ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh 
cña C«ng ty lμ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Tríc kia trong 
c¬ chÕ bao cÊp, kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh 
nghiÖp thêng do nhμ níc giao xuèng. Do vËy viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh 
thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lμ so s¸nh víi c¸c chØ 
tiªu ph¸p lÖnh mμ nhμ níc giao cho. 
HiÖn nay trong c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp hoμn 
toμn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh nªn viÖc lËp vμ tæ chøc thùc hiÖn kÕ 
ho¹ch lμ nhiÖm vô chñ yÕu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 
ChÝnh v× vËy mμ viÖc ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh 
h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch lμ hÕt søc quan träng. Nã gióp cho c¸c nhμ 
qu¶n trÞ doanh nghiÖp hiÓu biÕt, n¾m b¾t ®îc thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh 
s¶n xuÊt, ®ång thêi kÕt hîp víi nh÷ng th«ng tin rót ra tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt 
sÏ gióp cho hä lËp kÕ ho¹ch chÝnh x¸c, tæ chøc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch 
®ã. 
4
Hμng n¨m C«ng ty lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm dùa trªn 
c¬ së sau: 
- ChØ tiªu kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty giao. 
- T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m tríc. 
- Kh¶ n¨ng huy ®éng n¨ng lùc thiÕt bÞ, lao ®éng. 
- T×nh h×nh kh¸ch hμng: kh¶ n¨ng ký kÕt c¸c hîp 
®ång kinh tÕ cña C«ng ty víi c¸c kh¸ch hμng. 
- Nguån vËt t nguyªn liÖu cña C«ng ty cã kh¶ 
n¨ng khai th¸c. 
Sau ®©y lμ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh 
doanh cña C«ng ty tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2004 (b¶ng sè 5). 
5
B¶ng 5: mét sè chØ tiªu ®· thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2002 
– 2004 cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng. 
§¬n vÞ: 1.000.000®ång 
ChØ 
tiªu 
2002 2003 2004 
TH 
%so 
KH200 
2 
%so 
TH200 
1 
TH 
%so 
KH200 
3 
%so 
TH200 
2 
TH 
%so 
KH200 
4 
%so 
TH200 
3 
1. Gi¸ 
trÞ 
s¶n 
xuÊt 
37400 113,4 115,1 42600 100 113,9 40100 98,7 94,13 
2. 
Doanh 
thu 
55910 126 132,2 63154 123 112,9 57067 96,3 90,3 
3. Nép 
ng©n 
s¸ch 
1430 89,4 83,8 1480 118,6 103,4 123,5 94,2 83,4 
4. 
XuÊt 
khÈu 
53066 174,6 135,3 61051 119,2 115 54081 92,5 88,58 
5. Lîi 
nhuËn 
2015 113,5 112,3 2632 110,2 130,6 2286 83,12 86,85 
Ph©n tÝch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002: 
N¨m 2002 lμ mét n¨m rÊt thμnh c«ng cña C«ng ty may 
ChiÕn Th¾ng. Trong giai ®o¹n nμy s¶n xuÊt vμ kinh doanh cña C«ng ty 
rÊt æn ®Þnh. MÆc dï mÆt b»ng s¶n xuÊt cña C«ng ty cßn chËt hÑp 
song donah thu ®¹t t¬ng ®ãi cao 55,91 tØ ®ång, ®¹t 132,2% so víi thùc 
hiÖn 2001 vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng 115,1% so víi n¨m 2001 ®em l¹i lîi 
nhuËn cho C«ng ty lμ 2,015 tØ ®ång . 
Ph©n tÝch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003: 
6
N¨m 2003 lμ n¨m cã nhiÒu tiÕn bé trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt 
kinh doanh cña C«ng ty. HÇu hÕt c¸c chØ tiªu C«ng ty ®Òu hoμn thμnh 
vît møc so víi kÕ haäch ®Ò ra. Trong n¨m 2003 do cã nhiÒu cè g»ng 
trong viÖc t×m kiÕm vμ më réng thÞ trêng tiªu thô nªn C«ng ty ®· n©ng 
cao kim ng¹ch xuÊt khÈu b»ng viÖc xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng míi vμ 
cñng cè ph¸t triÓn c¸c thÞ trêng truyÒn thèng. §Æc biÖt C«ng ty ®· ®Èy 
m¹nh xuÊt khÈu trùc tiÕp (d¹ng FOB) lμ h×nh thøc mang l¹i gi¸ trÞ xuÊt 
khÈu cao h¬n rÊt nhiÒu so víi gia c«ng, v× thÕ doanh thu xuÊt khÈu cña 
C«ng ty ®· t¨ng lªn ®¸ng kÕ, doanh thu t¨ng 112,9% so víi n¨m 2002 trong 
®ã xuÊt khÈu ®· t¨ng 115% so víi n¨m 2002. Qua ®ã ®em l¹i lîi nhuËn 
cho C«ng ty ®¹t møc 2,632 tØ ®ång. 
Nh vËy n¨m 2003, kinh doanh cña C«ng ty cã sù t¨ng trëng 
v÷ng ch¾c vμ hiÖu qu¶. s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc tiªu thô ë nhiÒu n¬i 
trªn thÕ giíi, trong ®ã nhiÒu thÞ trêng cã ®ßi hái cao vÒ chÊt lîng, mÉu 
m· s¶n phÈm C«ng ty còng ®· gia t¨ng sè lîng tiªu thô nhiÒu h¬n so víi c¸c 
n¨ mtríc. §iÒu nμy chøng tá s¶n phÈm cña C«ng ty ®· t¹o ®îc chç ®øng 
trªn thÞ trêng vμ ®· ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. VÞ trÝ vμ h×nh ¶nh cña 
C«ng ty ®· ®îc t¹o dùng vμ ngêi tiªu dïng quèc tÕ. §¹t ®îc nh÷ng thμnh 
tùu nμy, nguyªn nh©n quan träng nhÊt lμ C«ng ty ®· t¹o ®îc thÕ c¹nh 
tranh thuËn lîi víi u thÕ trªn thÞ trêng b»ng c¸ch ®a d¹ng d¹ng ho¸ s¶n 
phÈm, ®¶m b¶o chÊt lîng, cung øng kÞp thêi theo nhu cÇu cña kh¸ch 
hμng, uy tÝn cña cty tiÕp tôc t¨ng lªn vμ thÞ trêng cña C«ng ty ®îc më 
réng, c¶ chiÒu réng vμ chiÒu s©u g©y dùng ®îc sù tÝn nhiÖm ®èi víi ng-êi 
tiªu dïng. 
Ph©n tÝch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004: 
N¨m 2004 do gÆp ph¶i nhiÒu biÕn ®éng lín vÒ thÞ trêng do 
®ã c¸c chØ tiªu mμ C«ng ty ®Æt ra ®Òu kh«ng hoμn thμnh ®îc mét c¸ch 
trän vÑn cô thÓ lμ doanh thu cña C«ng ty chØ ®¹t 57,067 tØ ®éng ®¹t 
96,3% so víi kÕ ho¹ch vμ ®¹t 90,3% so víi thùc hiÖn cña n¨m 2003. §©y 
lμ giai ®o¹n mμ C«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu ®èi thñ cã tiÒm lùc m¹nh 
vμ lîi thÕ c¹nh tranh nªn sè kh¸ch hμng t×m ®Õn C«ng ty ®· gi¶m sót, 
7
xuÊt khÈu cña C«ng ty chØ b»ng 88,58% so víi n¨m 2003. C¸c chØ tiªu 
cßn l¹i nh gi¸ trÞ s¶n xuÊt còng chØ ®¹t 98,7% so víi kÕ ho¹ch vμ gi¶m so 
víi n¨m tríc (94,13% so víi n¨m 2003). Tuy nhiªn, lîi nhuËn cña C«ng ty 
vÉn ®¹t 2,286 tØ ®ång. 
8
S¬ ®å 1: mét sè chØ tiªu chÝnh ®· thùc hiÖn trong giai ®o¹n 
2002 – 2004 cña C«ng ty. 
2002 2003 2004 
7000 
6500 
6000 
5500 
5000 
4500 
4000 
3500 
Ghi 
chó: 
GTSL 
DT 
9
2 .Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. 
· C¸c kh¸ch hμng chÝnh cña C«ng ty: 
Kh¸ch hμng cña C«ng ty lμ c¸c h·ng níc ngoμi kinh doanh hμng may 
mÆc. C«ng ty cã 8 kh¸ch hμng thêng xuyªn tõ n¨m 2001 ®Õn nay ®ã lμ: 
YOUNG SHIN, ITOCHU, JEANNES, HADONG, LEISURE, FLEXCON, 
UNICORE vμ MATAICHI. Trong ®ã kh¸ch hμng chñ yÕu tiªu thô nhiÒu 
nhÊt lμ h·ng ITOCHU vμ HADONG víi sè lîng tiªu thô trªn mét triÖu s¶n 
phÈm mét n¨m. 
Ngoμi nh÷ng kh¸ch hμng thêng xuyªn cña C«ng ty cßn cã nh÷ng 
kh¸ch hμng kh«ng thêng xuyªn tiªu thô víi sè lîng kh«ng lín. N¨m 2002 
C«ng ty mÊt ®i 3 kh¸ch hμng, nhng t×m ®îc thªm 8 kh¸ch hμng míi, trong 
sè ®ã cã 2 kh¸ch hμng hiÖn nay ®· chë thμnh kh¸ch hμng thêng xuyªn 
cña C«ng ty ®ã lμ P. PACIFIC vμ SK. GLOBAL. N¨m 2003 C«ng ty mÊt 
®i 6 kh¸ch hμng vμ t×m ®îc 7 kh¸ch hμng míi, trong ®ã cã 3 kh¸ch hμng 
vÉn tiÕp tôc ®Æt hμng cña C«ng ty trong n¨m 2004. N¨m 2004 C«ng ty 
mÊt ®i 5 kh¸ch hμng, trong ®ã cã mét kh¸ch hμng thêng xuyªn cña C«ng 
ty tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003. Còng trong n¨m 2004 C«ng ty ®· t×m thªm 
®îc 7 kh¸ch hμng míi. C¸c sè liÖu ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: 
10
B¶ng sè 6: C¸c kh¸ch hμng chñ yÕu cña C«ng ty 
ST 
T 
C¸c kh¸ch 
hμng chÝnh 
Sè lîng tªu thô s¶n phÈm 
N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 
1 Young Shin 129.916 110.659 138.199 124.490 
2 Itochu 1.451.900 1590.940 2.284.085 2.674.465 
3 Jean 199.523 99.327 139.435 88.678 
4 Hadong 1.933.760 2.447.148 1.796.869 1.978.591 
5 Flexcom 86.579 68.198 34.631 35.863 
6 Leisure 289.520 209.572 246.207 173.300 
7 Unicore 35.728 25.565 59.937 18.068 
8 Mataichi 8.808 12.890 52.488 20.316 
9 Amatexa 17.479 254.677 186.635 
10 Gun Yong 59.843 
11 Sunkyong 7.707 
12 Scavi 4135 
13 Par nia 988,27 
14 Fu han 38.845 
15 Ber han 15.550 
16 Ha no mex 10.500 
17 Pan paccific 123.299 58.308 62.435 
18 Utimex 13.587 
19 SK.Global 16.146 9500 32.453 
20 Indochina 13.373 
21 WooBo 10.697 21.705 
22 DaLiMex 12.300 48.727 
23 Mit sui 6.029 73.560 
24 ASia-HS 8.929 
25 Vpacific 30.262 
26 Boong 40.319 
27 EU Rasia 4062 4000 
28 Ba lan 3010 
29 Garnet 16.626 
30 Phó h¸n 268 
31 Tocontap 13.456 
32 X40 1.465 
33 B¨c Hμ 50.265 
· C¸c thÞ trêng chñ yÕu cña C«ng ty: 
C«ng ty May ChiÕn Th¾ng may gia c«ng cho c¸c kh¸ch hμng níc 
ngoμi. Bªn c¹nh viÖc gia c«ng cho kh¸ch hμng níc ngoμi C«ng ty còng 
®ang ®Èy m¹nh h×nh thøc mua nguyªn liÖu b¸n thμnh phÈm ( b¸n FOB ) 
11
®Ó t¨ng dÇn tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vμ thu vÒ nhiÒu 
lîi nhuËn h¬n. V× h×nh thøc b¸n FOB sÏ ®em l¹i cho C«ng ty doanh thu 
cao h¬n rÊt nhiÒu so víi h×nh thøc gia c«ng. C¸c thÞ trêng chñ yÕu tiªu 
thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tõ 2001 ®Õn n¨m 2004 sÏ ®îc 
thÓ hiÖn trong b¶ng sè 7: 
12
B¶ng sè 7: C¸c thÞ trêng chñ yÕu cña C«ng ty. 
§¬n vÞ tÝnh: USD 
C¸c thÞ tr-êng 
TrÞ gi¸ gia c«ng 
N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 
Gia c«ng FOB Gia c«ng FOB Gia c«ng FOB Gia c«ng FOB 
1-CHLB 
§øc 
1.356.18 
3 
1.171.12 
7 
18.998 1.358.61 
7 
1.227.49 
3 
14.700 
2-NhËt 233.853 127.348 423.293 449.335 
3-§μi Loan 376.857 196.446 172.804 145.130 
4-Canada 58.468 167.863 89.404 70.081 
5-Hμ Lan 382.924 232.465 115.391 132.278 
6-Anh 225.720 572.096 354.118 155.897 
7-Ph¸p 40.261 24.810 107.878 106.478 276.797 163.03 
8 
8-Hμn 
Quèc 
166.846 231.310 162.204 74.856 
9-T©y Ban 
Nha 
105.626 114.697 548.802 420.0 
00 
329.506 187.44 
0 
10-EU 140.034 83.499 - 
11- 
18.730 6886 - 
Singapore 
12-Lμo 7560 - - 
13-§«ng ¢u - 140.184 75.172 867.445 851.7 
16 
71.137 70.632 
14-Iran -- 32.528 45.157 45.157 - 16.819 16.819 
15-CH SÐc - 240.502 24.052 - 183.900 183.50 
0 
16-ý - 362.309 - - 
13
17-Thuþ 
§iÓn 
- 62.908 45.382 38.009 
18-óc - - 6.656 38.716 
19-§an 
- - 5.310 29.643 
M¹ch 
20-BØ - - 5278 22.422 
21-Nam Mü - - 5167 - 
22-Thuþ 
- - 59.665 33.297 - 
SÜ 
23-Braxin - - 10.488 
24-CHLB 
Nga 
- - 306.215 306.21 
5 
25-Mexico - - 14.483 12.960 
26-C¸c thÞ 
373.094 96.087 231.525 232.568 139.283 
trêng kh¸c 
Tæng céng 3.495.15 
6 
153.425 4.094.20 
0 
439.494 4.532.30 
4 
3.822.92 
3 
955.70 
4 
14
Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy thÞ trêng truyÒn thèng cña C«ng ty trong 
nh÷ng n¨m qua lμ: CHLB §øc, §μi Loan, NhËt, CaNa§a, Hμ Lan, Anh, 
Ph¸p, Hμn Quèc, T©y Ban Nha vμ §«ng ¢u. §øc lμ thÞ trêng chiÕm tØ 
träng cao nhÊt trong tæng gi¸ trÞ gia c«ng. Tuy nhiªn tõ n¨m 2002 trë l¹i 
®©y xu híng tiªu thô cña thÞ trêng nμy còng gi¶m xuèng. Bªn c¹nh ®ã, 
xu híng tiªu thô gi¶m ®i trong nh÷ng n¨m 2002, 2003 vμ n¨m 2004 ë c¸c 
thÞ trêng §μi Loan, Canada, Hμ Lan, Anh, Hμn Quèc vμ EU. Ngîc l¹i ë 
mét sè thÞ trêng nh T©y Ban Nha, §«ng ¢u l¹i cã xu híng tiªu thô t¨ng lªn 
tõ n¨m 2002 trë l¹i ®©y. N¨m 2001 C«ng ty cã 9 thÞ trêng. N¨m 2002 
C«ng ty më réng thªm ®îc nhiÒu thÞ trêng kh¸c nh: T©y Ban Nha, §«ng 
¢u, Singapore, EC. . . C¸c thÞ trêng míi nμy cã lîng tiªu thô chiÕm 28, 7% 
tæng gi¸ trÞ gia c«ng cña C«ng ty n¨m 2002. N¨m 2003 vμ n¨m 2004 
C«ng ty tiÕp tôc më réng ®îc thªm mét sè thÞ trêng kh¸c, ®a tæng sè thÞ 
trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty tõ 9 thÞ trêng n¨m 2001 lªn ®Õn h¬n 
25 thÞ trêng vμo n¨m 2004. C¸c thÞ trêng míi nμy cã sè lîng tiªu thô b»ng 
26, 55% tæng gi¸ trÞ gia c«ng cña C«ng ty n¨m 2003 vμ b»ng 25, 2% n¨m 
2004. 
§Ó thÊy ®îc nh÷ng thÞ trêng lín cña C«ng ty ta xem xÐt biÓu ®å vÒ 
tØ träng doanh thu trªn c¸c thÞ trêng xuÊt khÈu cña C«ng ty trong n¨m 
2001 ®Õn n¨m 2004: ( biÓu ®å 2; 3; 4;5): 
15
C¸c thÞ tr­êng 
70.081 
155.897 
74.856 
141.769 
33.638 
367.400 
38.009 
38.716 
29.643 
22.422 
10.488 
306.215 
14.483 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 
1400 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 
1400 
1-CHLB §øc 
2 – NhËt 
3 - §μi Loan 
4 – Canada 
5 – Hμ Lan 
6 – Anh 
7 – Ph¸p 
8 – Hμn Quèc 
9 – T©y Ban Nha 
10 – EU 
11 – Singapo 
12 – Lμo 
13 - §«ng ¢u 
14 – Iran 
15 – Céng hoμ 
SÐc 
16 – ý 
17 – Thuþ §iÓn 
18 – óc 
19 - §an M¹ch 
20 – BØ 
21 – Nam Mü 
22 – Thuþ Sü 
23 – Braxin 
24 – Céng HLB 
Nga 
25 – Mexico 
26 – C¸c TT kh¸c 
1.242.193 
449.335 
145.130 
132.278 
107.878 439.835 
516.946 
139.283 §¬n vÞ tÝnh: USD 
1-CHLB §øc 
2 – NhËt 
3 - §μi Loan 
4 – Canada 
5 – Hμ Lan 
6 – Anh 
7 – Ph¸p 
8 – Hμn Quèc 
9 – T©y Ban Nha 
10 – EU 
11 – Singapo 
12 – Lμo 
13 - §«ng ¢u 
14 – Iran 
15 – Céng hoμ 
SÐc 
16 – ý 
17 – Thuþ §iÓn 
18 – óc 
19 - §an M¹ch 
20 – BØ 
21 – Nam Mü 
22 – Thuþ Sü 
23 – Braxin 
24 – Céng HLB 
Nga 
25 – Mexico 
26 – C¸c TT kh¸c 
423.293 1.358.617 
172.804 
89.404 
115.391 
354.118 
106.478 
162.204 
968.802 
232.568 §¬n vÞ tÝnh: USD 
C¸c thÞ tr­êng 
33.297 
1.719.161 
45.382 
6.656 
5.310 
5.278 
5.167 
16
BiÓu 2 : C¸c thÞ tr¬ng tiªu thô cña c«ng ty n¨m 2001 
17
BiÓu 3 : C¸c thÞ tr¬ng tiªu thô cña c«ng ty n¨m 2002 
C¸c thÞ tr­êng 
70.081 
155.897 
74.856 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 
1400 
141.769 
33.638 
367.400 
38.009 
38.716 
29.643 
22.422 
10.488 
306.215 
14.483 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 
1400 
1-CHLB §øc 
2 NhËt 
3 μi Loan 
4 Canada 
5 Hμ Lan 
6 Anh 
7 Ph¸p 
8 Hμn Quèc 
9 – T©y Ban Nha 
10 – EU 
11 – Singapo 
12 – Lμo 
13 - §«ng ¢u 
14 – Iran 
15 – Céng hoμ 
SÐc 
16 – ý 
17 – Thuþ §iÓn 
18 – óc 
19 - §an M¹ch 
20 – BØ 
21 – Nam Mü 
22 – Thuþ Sü 
23 – Braxin 
24 – Céng HLB 
Nga 
25 – Mexico 
26 – C¸c TT kh¸c 
1.242.193 
449.335 
145.130 
132.278 
107.878 439.835 
516.946 
139.283 §¬n vÞ tÝnh: USD 
1-CHLB §øc 
2 – NhËt 
3 - §μi Loan 
4 – Canada 
5 – Hμ Lan 
6 – Anh 
7 – Ph¸p 
8 – Hμn Quèc 
9 – T©y Ban Nha 
10 – EU 
11 – Singapo 
12 – Lμo 
13 - §«ng ¢u 
14 – Iran 
15 – Céng hoμ 
SÐc 
16 – ý 
17 – Thuþ §iÓn 
18 – óc 
19 - §an M¹ch 
20 – BØ 
21 – Nam Mü 
22 – Thuþ Sü 
23 – Braxin 
24 – Céng HLB 
Nga 
25 – Mexico 
26 – C¸c TT kh¸c 
423.293 1.358.617 
172.804 
89.404 
115.391 
354.118 
106.478 
162.204 
968.802 
232.568 §¬n vÞ tÝnh: USD 
C¸c thÞ tr­êng 
33.297 
1.719.161 
45.382 
6.656 
5.310 
5.278 
5.167 
18
BiÓu 4 : C¸c thÞ tr¬ng tiªu thô cña c«ng ty n¨m 2003 
BiÓu 5 : C¸c thÞ tr¬ng tiªu thô cña c«ng ty n¨m 2004 
Nh×n vμo biÓu ®å chóng ta thÊy CHLB §øc lμ thÞ tr¬ng ®em l¹i 
doanh thu lín nhÊt tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004. Tuy nhiªn doanh thu tõ 
thÞ trêng nμy cã xu híng gi¶m theo tõng n¨m. N¨m 2001, Hμ Lan lμ thÞ tr-êng 
cã tØ träng doanh thu ®øng thø 2 sau §øc, tiÕp ®ã lμ §μi Loan. N¨m 
2002, thÞ trêng Anh lμ thÞ trêng cã tØ träng doanh thu lín thø 2 sau §øc. 
19
N¨m 2003, T©y Ban Nha lμ thÞ trêng cã tØ träng doanh thu ®øng thø 2 
tiÕp ®Õn lμ NhËt. N¨m 2004, xu híng tiªu thô ë thÞ trêng NhËt t¨ng do ®ã 
tØ träng doanh thu cña C«ng ty ë NhËt ®øng thø 2 sau §øc. 
Bªn c¹nh viÖc gia c«ng cho kh¸ch hμng níc ngoμi, C«ng ty cßn b¸n 
trùc tiÕp cho kh¸ch hμng níc ngoμi ( b¸n FOB) nhng h×nh thøc nμy míi 
chØ chiÕm tØ träng nhá trong tæng doanh thu cña C«ng ty. 
B¶ng sè 8: Doanh thu qua c¸c n¨m cña C«ng ty 
ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 
Gi¸ trÞ 
(tØ 
®ång) 
TØ 
träng 
% 
Gi¸ trÞ 
(tØ 
®ång) 
TØ 
träng 
% 
Gi¸ trÞ 
(tØ 
®ång) 
TØ 
träng 
% 
Gi¸ trÞ 
(tØ 
®ång) 
TØ 
träng 
% 
1- Doanh thu 42, 
274 
100 55, 
910 
100 63, 
154 
100 57, 
067 
100 
2- Doanh thu 
xuÊt khÈu trong 
®ã: 
39, 
211 
92, 
75 
53, 
066 
94, 9 61, 
051 
96, 
67 
54, 
081 
94, 7 
+ Doanh thu b¸n 
FOB 
2, 901 6, 89 5, 906 10, 
56 
15, 
632 
24, 
75 
13, 
743 
24, 
08 
+ Doanh thu gia 
c«ng 
36, 
310 
85, 
89 
47, 16 84, 3 45, 
419 
71, 9 40, 
338 
70, 
68 
3- Doanh thu néi 
®Þa 
1, 391 3, 3 2, 844 5, 09 2, 103 3, 32 2, 986 5, 23 
Nh×n vμo b¶ng doanh thu cña C«ng ty ta thÊy: Doanh thu b¸n FOB 
tuy kh«ng lín nhng cã xu híng t¨ng nhanh. N¨m 2001 lμ 2. 901 triÖu ®ång, 
n¨m 2002 lμ 5. 906 triÖu ®ång, n¨m 2003 lμ 15. 632 triÖu ®ång vμ n¨m 
2004 lμ 13. 743 triÖu ®ång. Tuy nhiªn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm b¸n 
FOB cña C«ng ty cha ®îc x¸c ®Þnh râ rμng. N¨m 2002 C«ng ty b¸n FOB 
cho 2 thÞ trêng lμ Ph¸p vμ Iran, n¨m 2002 b¸n FOB cho 5 thÞ trêng lμ: 
§øc, §«ng ¢u, Iran, CH SÐc, Thuþ SÜ. N¨m 2003 C«ng ty b¸n FOB cho 8 
thÞ trêng lμ §øc, Ph¸p, T©y Ban Nha, §«ng ¢u, Iran, CH SÐc, CHLB Nga 
vμ Mexico. Së dÜ viÖc b¸n FOB thu ®îc kÕt qu¶ thÊp lμ do C«ng ty 
kh«ng cã kªnh tiªu thô s¶n phÈm ë níc ngoμi mμ chØ t×m kiÕm kh¸ch 
20
hμng níc ngoμi, sau ®ã tho¶ thuËn vμ ký hîp ®ång b¸n hμng cho hä t¹i 
c¶ng xÕp. 
§èi víi thÞ trêng néi ®Þa th× ®©y kh«ng ph¶i lμ thÞ trêng chÝnh cña 
C«ng ty v× hμng may mÆc cña C«ng ty ®îc s¶n xuÊt b»ng trang thiÕt bÞ 
hiÖn ®¹i s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng n-íc 
ngoμi. NÕu b¸n trong níc th× kh«ng thu ®îc lîi nhuËn cao vμ lîi nhuËn 
®em l¹i kh«ng khÊu hao kÞp m¸y mãc thiÕt bÞ. Bëi vËy doanh thu b¸n néi 
®Þa cña C«ng ty chØ chiÕm trªn díi 5% tæng gi¸ trÞ tiªu thô. N¨m 2001 lμ 
3, 3%, n¨m 2002 lμ 5, 09%, n¨m 2003 lμ 3, 32% vμ n¨m 2004 lμ 5, 23% 
trong tæng doanh thu tiªu thô. Tuy nhiªn thÞ trêng néi ®Þa kh«ng ph¶i lμ 
kh«ng cã tÇm quan träng, nhÊt lμ trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mμ t×nh 
h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng, nã sÏ ¶nh hëng 
®Õn thÞ trêng níc ngoμi cña C«ng ty. Trong khi ®ã thÞ trêng néi ®Þa lμ 
mét thÞ trêng kh¸ réng lín víi trªn 70 triÖu d©n, nã sÏ tr¸nh ®îc rñi ro khi 
mÊt mét sè thÞ trêng níc ngoμi. 
Trªn ®©y lμ mét sè thÞ trêng tiªu thô chñ yÕu cña C«ng ty vμ mét sè 
thÞ trêng míi khai th¸c cña C«ng ty. TiÕp theo lμ t×nh h×nh tiªu thô c¸c 
s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty trªn c¸c thÞ trêng. 
· T×nh h×nh tiªu thô mét sè s¶n phÈm trªn thÞ trêng: 
§Ó më réng thÞ trêng tiªu thô cÇn ph¶i xem xÐt thÞ trêng nμo cÇn 
lo¹i s¶n phÈm g× ®Ó tõ ®ã t×m mäi c¸ch ®a s¶n phÈm ®ã vμo thÞ trêng 
cÇn lo¹i s¶n phÈm ®ã. ViÖc nghiªn cøu nμy gióp cho viÖc g¾n s¶n 
phÈm víi thÞ trêng ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p Marketing phï hîp. 
- T×nh h×nh tiªu thô ¸o j¨cket. 
B¶ng sè 9: T×nh h×nh tiªu thô ¸o j¨cket trªn c¸c thÞ trêng 
ST 
T 
ThÞ trêng Sè lîng (s¶n phÈm) 
N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 
21
1 Néi ®Þa 2.175 27.303 69.405 81.125 
2 CHLB §øc 353.150 279.661 343.958 304.175 
3 NhËt 59.843 17.890 54.972 63.920 
4 Hμ Lan 107.435 64.418 27.361 30.975 
5 Ph¸p 6.646 22.301 23.916 36.437 
6 T©y Ban 
Nha 
30.476 31.346 37.457 42.291 
7 Hμn Quèc 38.800 23.960 17.735 6.360 
8 EC 27.811 7.209 20.649 
9 BØ 2.030 9.216 
10 §«ng ¢u 4.882 33 
11 Anh 9.976 6.283 
12 §an M¹ch 1.585 8.834 
13 Canada 3.619 2.788 
14 Thuþ SÜ 11.455 
15 ý 115.830 
16 §μi Loan 2.700 
17 Brazin 4.272 
18 Tæng céng 626.336 603.513 601.039 613.757 
Nh×n vμo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: ThÞ trêng tiªu thô nhiÒu ¸o j¨cket 
nhÊt lμ CHLB §øc: N¨m 2001 chiÕm 56, 38%, n¨m 2002 chiÕm 46, 3%, 
n¨m 2003 chiÕm 57, 22% vμ n¨m 2004 chiÕm 49, 55% tæng sè ¸o j¨cket 
xuÊt khÈu cña C«ng ty.ThÞ trêng truyÒn thèng cña ¸o j¨cket lμ CHLB 
§øc, Hμ Lan vμ Hμn Quèc, tuy nhiªn lîng ¸o j¨cket tiªu thô ë thÞ trêng Hμ 
Lan vμ Hμn Quèc gi¶m ®i rÊt nhiÒu, tõ 107.435 s¶n phÈm n¨m 2001 
xuèng cßn 30.975 s¶n phÈm n¨m 2004 ë Hμ Lan vμ tõ 38.800 s¶n phÈm 
n¨m 2001 xuèng cßn 6.360 s¶n phÈm n¨m 2004 ë Hμn Quèc.Nh vËy cã 
thÓ nãi ®èi víi 2 thÞ trêng nμy th× ¸o j¨cket ®· ë vμo giai ®o¹n suy 
tho¸i.MÆc dï trong n¨m 2002 C«ng ty ®· xuÊt khÈu ¸o j¨cket sang 3 thÞ tr-êng 
míi lμ Anh, Canada vμ ý.Nhng do nh÷ng thÞ trêng cò tiªu thô nhiÒu 
tríc ®©y C«ng ty xuÊt khÈu ®· gi¶m: N¨m 2001 lμ 626.336 s¶n phÈm, 
n¨m 2002 lμ 603.513 s¶n phÈm, n¨m 2003 lμ 601.039 s¶n phÈm vμ n¨m 
2004 lμ 613.757 s¶n phÈm.§©y lμ ®iÒu kiÖn bÊt lîi lín cho C«ng ty bëi 
v× s¶n phÈm ¸o j¨cket chiÕm tØ träng cao nhÊt trong tæng gi¸ trÞ c¸c 
mÆt hμng xuÊt khÈu cña C«ng ty.VËy nÕu muèn t¨ng nhanh doanh thu 
xuÊt khÈu th× ph¶i t¨ng khèi lîng tiªu thô ¸o j¨cket vμ n©ng cao tØ lÖ b¸n 
22
FOB. 
BiÓu sè 8: Tû träng (%) doanh thu néi ®Þa vμ doanh thu xuÊt khÈu 
cña c«ng ty tõ 2001 ®Õn 2004. 
- T×nh h×nh tiªu thô g¨ng tay 
MÆt hμng tiªu thô g¨ng tay ®øng thø 2 vÒ mÆt tæng gi¸ trÞ xuÊt 
khÈu sau s¶n phÈm ¸o j¨cket.TØ träng cña chóng trong tæng gi¸ trÞ xuÊt 
khÈu c¸c n¨m lμ: N¨m 2001 chiÕm 45, 72%, n¨m 2002 chiÕm 22, 8%, n¨m 
2003 chiÕm 20, 67% vμ n¨m 2004 chiÕm 35, 95%.§©y lμ s¶n phÈm mμ 
C«ng ty hîp t¸c víi h·ng HA DONG - Hμn Quèc ®Ó x©y dùng c«ng nghÖ 
s¶n xuÊt cho nªn n¨m 2000 phÝa Hμn Quèc ®· bao tiªu s¶n phÈm. 
Tõ n¨m 2001 tíi nay C«ng ty ®· thùc hiÖn gia c«ng vμ xuÊt khÈu trùc 
tiÕp sang mét sè thÞ trêng.T×nh h×nh tiªu thô g¨ng g«n ë mét sè thÞ tr-êng 
nh sau. 
B¶ng sè 10: T×nh h×nh tiªu thô g¨ng g«n trªn c¸c thÞ trêng 
ST 
T 
ThÞ trêng Sè lîng ( chiÕc ) TØ träng % 
N¨m 
2001 
N¨m 
2002 
N¨m 
2003 
N¨m 
2004 
N¨ 
m 
200 
1 
N¨m 
2002 
N¨m 
2003 
N¨m 
2004 
1 EU 93.384 5,4 
2 Canada 211.96 
4 
522.38 
2 
293.11 
0 
198.93 
6 
12, 
27 
24,2 
2 
22,0 
2 
12,5 
5 
3 Hμ Lan 27.120 61.740 1,5 
7 
3,9 
4 Anh 826.83 
6 
932.86 
0 
357.48 
0 
450.60 
0 
47, 
88 
43,2 
5 
26,8 
6 
28,4 
4 
5 Ph¸p 67.560 86.424 99.480 6120 3,9 4,0 7,47 0,38 
6 CHLB 77.760 148.07 124.40 219.42 4,5 6,86 9,3 13,8 
23
§øc 2 4 0 4 
7 Singapor 
e 
70.296 24.048 65.460 4,0 
7 
1,15 4,13 
8 Thuþ 
§iÓn 
21.978 158.52 
0 
128.16 
6 
1,02 11,9 8,09 
9 T©y ban 
nha 
59.980 36000 71.964 2,76 2,7 4,54 
10 Hμn 
Quèc 
37.834 62.400 133.33 
2 
1,7 4,69 
11 óc 24.120 1,8 8,4 
12 Nam Mü 18.720 5.058 1,4 
13 Mexico 0,32 
14 C¸c thÞ 
trêng kh¸c 
351.91 
2 
323.71 
4 
156.51 
8 
243.50 
7 
20, 
41 
15,0 
4 
11,8 
6 
15,3 
6 
15 Tæng 
Céng 
1.726.8 
32 
2.156.7 
42 
1.330.7 
52 
1.584.3 
33 
100 100 100 100 
Ta cã thÓ dÔ thÊy nh÷ng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm g¨ng g«n cña 
C«ng ty tõ n¨m 2001 trë l¹i ®©y víi khèi lîng lín lμ: CHLB §øc (cã khèi lîng 
tiªu thô n¨m sau cao h¬n n¨m tríc) Anh chiÕm tØ träng 47, 88% n¨m 2001, 
n¨m 2002 lμ 43, 25%, n¨m 2003 lμ 26, 86% vμ n¨m 2004 lμ 28, 44% tæng 
sè g¨ng g«n xuÊt khÈu.Canada còng lμ thÞ trêng tiªu thô g¨ng g«n lín: 
N¨m 2001 chiÕm 12, 27%; n¨m 2002 chiÕm 24, 22%; n¨m 2003 chiÕm 
22, 02% vμ n¨m 2004 chiÕm 12, 55% tæng sè g¨ng g«n xuÊt 
khÈu.Nh÷ng thÞ trêng nμy ®Òu tiªu thô mét khèi lîng lín nªn nã vÉn lμ 
thÞ trêng tiªu thô chñ yÕu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. 
S¶n phÈm g¨ng tay da ( bao gåm g¨ng g«n vμ g¨ng ®«ng nam n÷ 
( cã sè lîng tiªu thô lín: N¨m 2001 lμ 1.875.090 s¶n phÈm, n¨m 2002 lμ 
2.232.464 s¶n phÈm, n¨m 2003 lμ 1.933.760 s¶n phÈm vμ n¨m 2004 lμ 
2.047.670 s¶n phÈm.§©y lμ s¶n phÈm cã tû träng cao trong c¬ cÊu gi¸ 
trÞ c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu do ®ã viÖc t¨ng khèi lîng tiªu thô sÏ mang l¹i 
nhiÒu l¬Þ nhuËn cho C«ng ty. 
- T×nh h×nh tiªu thu ¸o v¸y: 
¸o v¸y lμ s¶n phÈm ®øng thø 3 trong c¬ cÊu gi¸ trÞ c¸c s¶n phÈm 
24
xuÊt khÈu cña C«ng ty.S¶n phÈm nμy ®îc tiªu thô chñ yÕu ë §μi Loan víi 
sè lîng nh sau: N¨m 2001 lμ 186.175 s¶n phÈm, n¨m 2002 gi¶m xuèng 
cßn 9.932 s¶n phÈm, n¨m 2003 lμ 129.435 s¶n phÈm vμ n¨m 2004 lμ 
88.678 s¶n phÈm.Tuy n¨m 2002 s¶n phÈm v¸y ¸o ®îc xuÊt sang thÞ trêng 
§μi Loan gi¶m xuèng nhng còng trong n¨m 2002 C«ng ty cßn xuÊt ®îc 
s¶n phÈm ¸o v¸y sang thÞ trêng §«ng ¢u mét lîng lμ 18.848 s¶n phÈm vμ 
Anh lμ 78.150 s¶n phÈm.N¨m 2003 C«ng ty xuÊt s¶n phÈm ¸o v¸y sang 
thÞ trêng Anh mét lîng lμ 57.797 s¶n phÈm.§Õn n¨m 2004 sè lîng ¸o v¸y 
xuÊt khÈu cña C«ng ty ®· bÞ gi¶m xuèng v× trong n¨m 2004 s¶n phÈm 
v¸y ¸o chØ ®îc xuÊt khÈu sang thÞ trêng §μi Loan.Thªm vμo ®ã sè lîng 
tiªu thô s¶n phÈm v¸y ¸o ë thÞ trêng §μi Loan gi¶m xuèng chØ cßn 
88.678 s¶n phÈm. 
Qua ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô 3 lo¹i s¶n phÈm chÝnh chóng ta 
thÊy; S¶n phÈm chiÕm tØ träng cao nhÊt lμ ¸o j¨cket, møc tiªu thô s¶n 
phÈm nμy lμ t¬ng ®èi æn ®Þnh.Cßn s¶n phÈm g¨ng tay cã møc tiªu thô 
t¨ng.§©y lμ dÊu hiÖu tèt ®èi víi 2 s¶n phÈm nμy.Nhng s¶n phÈm ¸o v¸y 
cã møc tiªu thô gi¶m ®¸ng kÓ.Nguyªn nh©n lμ do s¶n phÈm nμy chñ yÕu 
chØ xuÊt sang thÞ trêng §μi Loan.Do ®ã nã phô thuéc vμo møc tiªu thô 
s¶n phÈm ¸o v¸y á thÞ trêng §μi Loan.Tõ thùc tr¹ng nμy ®ßi hái C«ng ty 
cÇn ph¶i khai th¸c nhiÒu thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm nμy ®Æc biÖt lμ 
thÞ trêng néi ®Þa ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng phô thuéc, bÞ ¶nh hëng cña sù 
biÕn ®éng trong thÞ trêng §μi Loan. 
Ngoμi 3 s¶n phÈm trªn C«ng ty cßn s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm theo 
®¬n ®Æt hμng cña kh¸ch níc ngoμi hoÆc tiªu thô trong níc.Ch¼ng h¹n ¸o 
s¬ mi trong n¨m 2001 chØ tiªu thô ë thÞ trêng Anh, Ph¸p ®Õn n¨m 2004 
®· ®îc më réng ra thÞ trêng NhËt, §«ng ¢u vμ c¸c thÞ trêng kh¸c.Kh¨n tay 
trÎ em ®îc xuÊt sang thÞ trêng NhËt.C¸c s¶n phÈm kh¸c ngoμi 3 s¶n 
phÈm ®· nªu cã sè lîng tiªu thô hμng n¨m nh sau: ( B¶ng sè 11) 
25
B¶ng sè 11: T×nh h×nh tiªu thô mét sè s¶n phÈm kh¸c cña CT. 
STT Tªn s¶n 
phÈm. 
§¬n 
vÞ 
tÝn 
h 
Sè lîng tiªu thô s¶n phÈm 
N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 
Tæng 
xuÊt 
Tæng 
xuÊt 
Tæng 
xuÊt 
Tæng 
sè 
khÈu 
sè 
khÈu 
sè 
khÈu 
sè 
xuÊt 
khÈu 
1 QuÇn ¸o bé 8808 8808 50786 46970 49543 49543 
2 Pþama sp 59040 59040 
3 C¸c s¶n 
phÈm kh¸c 
sp 4521 1200 1200 46798 38344 10455 
4 Th¶m mm 2476, 
46 
1493, 
53 
3991, 
64 
3809, 
33 
8867, 
06 
8027 632,0 
4 
605 
5 S¬ mi c¸c loai ch 21614 21614 15633 
1 
15633 
1 
12227 
0 
12227 
0 
12676 10938 
6 Kh¨n tay trÎ 
em 
sp 14519 
00 
14519 
00 
15909 
40 
15909 
40 
22840 
85 
22840 
85 
26744 
65 
26744 
65 
7 QuÇn c¸c lo¹i ch 2000 2000 67382 67382 46503 46503 
8 MacLoGo sp 56460 
00 
56460 
00 
36300 
00 
36300 
00 
9 Hμng m· TÊ 
m 
988,2 
7 
988,2 
7 
B¶ng sè liÖu cho ta thÊy hÇu hÕt tæng sè lîng s¶n phÈm ®· tiªu thô 
b»ng tæng sè lîng s¶n phÈm ®· xuÊt khÈu.Tõ n¨m 2002 trë l¹i ®©y C«ng 
ty kh«ng s¶n xuÊt Pyjama n÷a mμ chuyÓn híng s¶n xuÊt M¸c Logo, s¶n 
phÈm nμy ®îc xuÊt khÈu hÕt.S¶n phÈm kh¨n tay trÎ em ®îc tiªu thô víi sè 
lîng ngμy cμng t¨ng.§iÒu ®ã chøng tá s¶n phÈm kh¨n tay TrÎ em ®îc 
kh¸ch hμng níc ngoμi a chuéng.§ã lμ mét lîi thÕ cña C«ng ty. 
Trªn ®©y lμ thùc tr¹ng vÒ thÞ trêng t×nh h×nh tiªu thô c¸c s¶n phÈm 
cña C«ng ty.Ta ®· thÊy ®îc t×nh h×nh më réng thÞ trêng cña C«ng ty 
trong mÊy n¨m gÇn ®©y vμ xu thÕ ph¸t triÓn s¶n phÈm cña C«ng ty.Sau 
®©y ta sÏ nghiªn cøu nh÷ng gi¶i ph¸p mμ C«ng ty ®· ¸p dông nh»m më 
réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng dÇn kh¶ n¨ng b¸n FOB cña C«ng 
ty. 
3.C¸c gi¶i ph¸p C«ng ty ®· ¸p dông trong viÖc më réng thÞ tr êng. 
Gi¶i ph¸p chñ yÕu cña C«ng ty ®Ó më réng thÞ trêng ®îc tËp trung 
26
vμo viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng. 
§iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng cã vai trß quan träng ®èi víi viÖc më 
réng thÞ trêng ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña C«ng ty.§ã còng chÝnh lμ qu¸ 
tr×nh ®i t×m lêi gi¶i cho ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n 
xuÊt nh thÕ nμo? S¶n xuÊt cho ai? Mét C«ng ty muèn thμnh c«ng trong 
viÖc më réng thÞ trêng th× chØ nªn ®a ra thÞ trêng c¸i mμ thÞ trêng cÇn, 
kh«ng nªn ®a ra thÞ trêng c¸i mμ m×nh cã. 
§iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng bao g«m c¸c giai ®o¹n: thu thËp sè 
liÖu xö lý th«ng tin sè liÖu, ®¸nh gi¸ xem thÞ trêng nμo lμ thÞ trêng cã 
triÓn väng nhÊt.Tõ ®ã C«ng ty míi lùa chän thÞ trêng, lùa chän c«ng 
nghÖ vμ tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng ®· chän. 
C«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng ë C«ng ty May ChiÕn Th¾ng 
míi thùc sù ®îc quan t©m tõ n¨m 1992 trë l¹i ®©y.V× tríc kia C«ng ty chñ 
yÕu s¶n xuÊt theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhμ níc giao, c¸c kh¸ch hμng 
cña C«ng ty chñ yÕu do cÊp trªn t×m vμ giíi thiÖu.KÓ tõ n¨m 1992 trë l¹i 
®©y, C«ng ty ®îc giao quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh.Ngoμi 
nh÷ng kh¸ch hμng quen thuéc tríc ®©y ( chñ yÕu lμ kh¸ch hμng ®Æt gia 
c«ng ), C«ng ty ph¶i t×m kiÕm thÞ trêng ®Ó më réng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn 
C«ng ty.Sau ®©y ta xem xÐt vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu 
thÞ trêng cña C«ng ty. 
· §èi víi thÞ trêng níc ngoμi: 
C«ng ty May ChiÕn Th¾ng t×m hiÓu thÞ trêng níc ngoμi th«ng qua 
nhiÒu kªnh bao gåm c¶ trùc tiÕp vμ gi¸n tiÕp. 
- H×nh thøc gi¸n tiÕp gåm cã: 
+ Th«ng qua phong th¬ng m¹i vμ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. 
§©y lμ mét tæ chøc chuyªn nghiªn cøu t×nh h×nh qu¶ng c¸o t¹i c¸c 
thÞ trêng níc ngoμi vμ gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ 
v¹ch ra kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o.Hä sÏ n¾m b¾t ®îc nhiÒu th«ng tin vÒ nhu 
cÇu còng nh vÒ c¸c kh¸ch hμng níc ngoμi.Do ®ã ®©y sÏ lμ nguån cung 
cÊp th«ng tin quan träng cho C«ng ty. 
+ Th«ng qua Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam: Lμ c¬ quan chñ 
27
qu¶n cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng vμ nhiÒu C«ng ty dÖt may kh¸c do 
®ã ngoμi viÖc qu¶n lý phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c c«ng ty, trong ngμnh, 
Tæng c«ng ty cßn cã nhiÖm vô t×m kiÕm thÞ trêng vμ kh¸ch hμng cho 
c¸c c«ng ty thμnh viªn nh»m ph¸t triÓn ngμnh dÖt may ViÖt Nam. 
+Th«ng qua b¹n hμng cña c«ng ty :C¸c c«ng ty kinh doanh cïng mét 
mÆt hμng trong mét níc thêng lμ ®èi thñ c¹nh tranh cña nhau hoÆc cïng 
hîp t¸c kinh doanh trong mét nghμnh thêng lμ biÕt nhau .Do ®ã may 
chiÕn th¾ng cã thÓ t×m hiÓu c¸c c«ng ty kh¸c hoÆc mét thÞ trêng nμo 
®ã th«ng qua kh¸ch hμng quen thuéc cña c«ng ty 
- C¸c ph¬ng ph¸p trùc tiÕp : 
+ Th«ng qua héi chî trong níc vμ quèc tÕ :Héi chî lμ n¬i c«ng ty trng 
bμy nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty víi kh¸ch hμng .Qua ®ã kh¸ch hμng cã 
thÓ t×m hiÓu vÒ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ,tõ ®ã tho¶ thuËn víi c«ng ty 
vÒ c¸c c¬ héi lμm ¨n vμ ký kÕt víi c«ng ty c¸c hîp ®ång kinh tÕ .Th«ng 
qua héi chî c«ng ty còng thu thËp ®îc nhiÒu th«ng tin vÒ thÞ hiÕu cña 
kh¸ch hμng tõng níc . 
+ C«ng ty liªn hÖ víi Bé th¬ng m¹i ®Î tham gia c¸c ®oμn kh¶o s¸t thÞ 
trêng quèc tÕ :Qua ®©y C«ng ty cã thÓ n¾m b¾t ®îc thÞ trêng hμng dÖt 
may cña c¸c níc ,t×m hiÓu vμ lμm quen víi c¸c c«ng ty kinh doanh hμng 
may mÆc ë tõng níc ,®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh thÞ trêng nμo mμ c«ng ty cã 
kh¶ n¨ng th©m nhËp vμ kh¸ch hμng nμo c«ng ty cã thÓ ®Æt quan hÖ 
lμm ¨n 
· §èi víi thÞ trêng trong níc: 
Do nhiÖm vô C«ng ty lμ chuyªn may hμng xuÊt khÈu cho nªn thÞ tr-êng 
trong níc cña c«ng ty cha ®uùc quan t©m .C«ng ty chØ cã mét sè 
cöa hμng May ®o ë khu vùc Hμ Néi .Chøc n¨ng cña c¸c cöa hμng nμy lμ 
ph¸t triÓn May ®o thêi trang ,n¾m b¾t thÞ hiÕu tiªu dïng néi ®Þa , giíi 
thiÖu vμ b¸n s¶n phÈm ,chμo hμng vμ nhËn ®¬n ®Æt hμng ,tõng bíc ph¸t 
triÓn s¶n xuÊt thêi trang vμ n¾m b¾t thÞ trêng trong níc . 
28
4.§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng më réng thÞ tr êng cña c«ng ty. 
a. Nh÷ng thμnh tùu ®¹t ®îc: 
Qua nh÷ng cè g¾ng cña c«ng ty trong viÖc më réng thÞ trêng tiªu 
thô s¶n phÈm trong mÊy n¨m qua , C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu 
sau: 
+ ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc më réng .MÆc dï 
n¨m 2002 C«ng ty ®· mÊt ®i mét sè thÞ trêng nh :PhÇn Lan ,óc ,Mü,chØ 
cßn l¹i n¨m thÞ trêng nhng nhê nh÷ng cè g¾ng më réng thÞ trêng cña 
c«ng ty nªn trong n¨m 2003 s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc b¸n ë trªn 13 
thÞ trêng kh¸c nhau vμ n¨m 2004 l¹i t¨ng lªn 18 thÞ trêng níc ngoμi 
Tèc ®é t¨ng donh thu ngμy cμng lín ,n¨m 2001 lμ 42,274 tØ ®ång 
,n¨m 2002 lμ 55,910 tØ ®ång ,n¨m 2003 lμ 63,154 tû ®ång vμ n¨m 2004 
lμ 57,067 tû ®ång .Trong ®ã doanh thu b¸n FOB n¨m 2001 lμ 6,89% vμ 
®Õn n¨m 2004 lªn24,08% trong tæng doanh thu .Doanh thu b¸n néi ®Þa 
còng t¨ng lªn ,tõ chç chØ chiÕm 3,3% tæng doanh thu n¨m 2001 lªn 
5,23% tæng doanh thu vμo n¨m 2004.§©y lμ dÊu hiÖu ®¸ng mõng chøng 
tá c«ng ty ®· chuyÓn dÇn tõ h×nh thøc gia c«ng sang b¸n trùc tiÕp cho n-íc 
ngoμi ®Ó thu l¹i lîi nhuËn cao h¬n .Doanh thu néi ®Þa tuy t¨ng cha 
®¸ng kÓ nhng nã lμ bíc khëi ®Çu kh¶ quan cho viÖc më réng ph¸t triÓn 
thÞ trêng néi ®Þa –mét thÞ trêng lín ,kh¸ æn ®Þnh vμ Ýt c¹nh tranh h¬n 
thÞ trêng níc ngoμi .TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã sÏ gióp cho c«ng ty chñ ®éng 
trong s¶n xuÊt , h¹n chÕ nh÷ng rñi ro trong kinh doanh . 
+ Kh¸ch hμng cña c«ng ty ngμy cμng t¨ng,n¨m 2001 kh¸ch hμng cña 
c«ng ty chØ cã kho¶ng 11 ®Õn 12 c«ng ty kinh doanh hμng may cña níc 
ngoa× nhng n¨m 2004 t¨ng lªn 20 c«ng ty 
+ S¶n phÈm cña c«ng ty ngμy cμng ®a d¹ng :®Ó ®¸p øng nhu cÇu 
®a d¹ng cña kh¸ch hμng C«ng ty ®· häc hái tõ phÝa kh¸ch hμng ®Ó ®a 
d¹ng ho¸ c¸c mÆt hμng gia c«ng .Tríc ®©y c«ng ty míi chØ gia c«ng ®îc 
¸o j¸ckÐt th× ngμy nay ®· cã thÓ gia c«ng ¸o s¬ mi ,quÇn ©u ,g¨ng tay da 
,kh¨n tay trÎ em,m¸c Logo... 
+ ChÊt lîng c¸c s¶n phÈm còng ®îc n©ng cao dÇn ,hiÖn ®¹i dÇn 
29
®em l¹i uy tÝn cho c«ng ty thÓ hiÖn qua sè lîng hîp ®ång ngμy cμng gia 
t¨ng . 
+ C«ng ty ®· bíc ®Çu sö dông nguyªn phô liÖu trong níc nh :chØ 
may, bao b× s¶n phÈm ...nh»m t¨ng thªm lîi nhuËn cho c«ng ty ,t¨ng tÝnh 
chñ ®éng trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c yÕu tè ®Çu vμo. 
b. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ: 
Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®îc th× c«ng ty vÉn cßn cã nh÷ng h¹n 
chÕ trong qu¸ tr×nh më réng thÞ trêng cña c«ng ty ,c«ng ty cÇn gi¶i 
quyÕt kÞp thêi nh»m lμm cho qu¸ tr×nh më réng thÞ trêng cña c«ng ty 
®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n .Nh÷ng mÆt h¹n chÕ hiÖn nay lμ : 
+ MÆt hμng ¸o J¸cket cã tû träng lín nhÊt trong tæng gi¸ trÞ xuÊt 
khÈu cña c«ng ty ®ang cã xu híng tiªu thô gi¶m dÇn nhÊt lμ nh÷ng níc 
nhËp chñ yÕu tríc ®©y nh EU,NhËt ...cho dï c«ng ty ®· më réng tiªu thô 
¸o J¸cket sang rÊt nhiÒu níc kh¸c . 
+ MÉu mèt cña C«ng ty cha ®a d¹ng ,phÇn lín nh÷ng mÉu mèt hiÖn 
nay lμ lμm theo mÉu mèt cña kh¸ch hμng hoÆc thiÕt kÕ theo yªu cÇu 
cña kh¸ch . 
+ ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm b¸n FOB cña c«ng ty cßn Ýt víi khèi l-îng 
tiªu thô cßn nhá n¨m ,2004 cã 8 níc tiªu thô s¶n phÈm b¸n FOB víi 
tæng trÞ gi¸ chiÕm kho¶ng 24,08%tæng doanh thu mμ s¶n phÈm b¸n 
FOB thêng cã gi¸ gÊp 5 ®Õn 7 lÇn gi¸ s¶n phÈm gia c«ng . 
+ Sè lîng tiªu thô kh«ng æn ®Þnh trªn c¸c thÞ trêng ,cã n¨m t¨ng rÊt 
cao nhng cã n¨m l¹i gi¶m xuèng rÊt thÊp. Lý do lμ sè lîng tiªu thô phô 
thuéc vμo ®¬n ®Æt hμng cña kh¸ch hμng . 
+ Nguån nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm b¸n FOB .cßn 
thiÕu 
+ ThÞ trêng trong níc vÉn cha ®îc quan t©m ®óng møc .§êi sèng 
vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi d©n t¨ng cao ,nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cã chÊt 
lîng vμ hîp thêi trang còng t¨ng nhanh trong khi ®ã C«ng ty míi chØ cã 
mét sè cöa hμng thêi trang ë khu vùc Hμ Néi vμ doanh thu ë thÞ trêng néi 
®Þa míi chiÕm kho¶ng kho¶ng 5% tæng doanh thu . 
30
c. Nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu: 
+ Nguån th«ng tin vÒ thÞ trêng ,vÒ kh¸ch hμng cña c«ng ty cßn h¹n 
chÕ ,c«ng ty cha cã bé phËn chuyªn s©u vÒ nghiªn cøu thÞ trêng .C«ng 
ty míi chØ t×m hiÓu thÞ trêng th«ng qua mét sè kªnh nh th«ng qua c¬ 
quan chñ qu¶n ,qua b¹n hμng vμ qua c¸c héi chî triÓn l·m 
+ C«ng ty cha sö dông hÖ thèng internet vμo phôc vô viÖc khai th¸c 
nguån hμng vμ b¹n hμng . 
Nguån nguyªn liÖu thÞ trêng néi ®Þa h¹n chÕ ,ngμnh dÖt cha cung 
øng ®îc s¶n phÈm cã chÊt lîng .Trong khi ®ã nguån nguyªn liÖu níc 
ngoμi ®¾t ,c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng vÒ vèn do ®ã hiÖn nay c«ng ty 
chñ yÕu sö dông nguyªn liÖu cña kh¸ch hμng ®Æt gia c«ng ,lμm cho 
c«ng ty kh«ng chñ ®éng ®îc nguån nguyªn liÖu . 
+ §éi ngò c¸n bé kü thuËt cßn thiÕu vμ cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña 
kh¸ch hμng 
+ C«ng ty vÉn cßn thiÕu mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng . 
+ Ho¹t ®éng Marketing cßn rÊt Ýt ,cha cã sù nghiªn cøu s©u s¾c vÒ 
thÞ trêng, cha l«i cuèn thu hót ®îc kh¸ch hμng .Ho¹t ®éng Marketing cña 
c«ng ty míi chØ dõng l¹i ë møc chμo hμng ë héi chî triÓn l·m. 
Ch ¬ng III 
Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ tr êng tiªu thô s¶n phÈm 
I. Ph¬ng híng cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng trong thêi gian 
tíi vÒ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. 
1. Môc tiªu ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010. 
§Ó häi nhËp vμo thÞ trêng thÕ giíi trong xu híng th¬ng m¹i 
ho¸ toμn cÇu, C«ng ty may ChiÕn Th¾ng díi sù chØ ®¹o cña së c«ng 
nghiÖp Hμ Néi ®· ®Æt ra cho m×nh ®Þnh híng ph¸t triÓn phï hîp víi 
chiÕn lîc ph¸t triÓn ngμnh dÖt may ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010. Môc tiªu 
ph¸t triÓn cña ngμnh dÖt may ®Õn n¨m 2010 lμ: 
31
Híng ra xuÊt khÈu nh»m t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ, ®¶m b¶o 
c©n ®èi tr¶ nî vμ t¸i s¶n xuÊt më réng c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña ngμnh, tho¶ 
n·m nhu cÇu tiªu dïng trong níc vÒ sè lîng, chÊt lîng chñng lo¹i vμ gi¸ c¶; 
tõng bíc ®a ngμnh c«ng nghiÖp dÖt may ViÖt Nam trë thμnh mét trong 
nh÷ng ngμnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm, mòi nhän vÒ xuÊt khÈu, t¹o 
nhiÒu viÖc lμm cho x· héi, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, héi nhËp v÷ng 
ch¾c kinh tÕ khu vùc vμ thÕ giíi. 
Quan ®iÓm chung vÒ ph¸t triÓn ngμnh dÖt may lμ: 
§a d¹ng ho¸ c¸c thμnh phÇn kinh tÕ ®Ó huy ®éng nguån lùc 
bªn trong vμ bªn ngoμi, kÓ c¶ nguån lùc quèc tÕ cho tõng bíc ph¸t triÓn 
®ét biÕn trong thêi gian ng¾n ®èi víi ngμnh dÖt may ViÖt Nam. §Èy 
m¹nh kªu gäi ®Çu t níc ngoμi vμo ViÖt Nam kÓ c¶ ®Çu t vμo trång b«ng 
vμ trång d©u nu«i t»m. 
Coi träng ph¸t triÓn chiÒu réng ®i ®«i cñng cè chiÒu s©u. 
C«ng nghiÖp dªt ®ang theo híng ph¸t triÓn thμnh tõng côm, 
n»m trong khu vùc c«ng nghiÖp nh»m tiÕt kiÖm vèn ®Çu t cho c¬ së h¹ 
tÇng, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò níc th¶i vμ « nhiÔm m«i trêng sinh th¸i. §©y lμ 
®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó h×nh thμnh c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá ®ång 
thêi t¹o c¬ héi ®ua c«ng nghÖ míi vμo s¶n xuÊt vμ ¸p dông m« h×nh 
qu¶n lý tiªn tiÕn. C«ng nghiÖp may cÇn ph¸t triÓn réng kh¾p nh»m huy 
®éng mäi nguån vèn vμ thu hót c¸c nguån lùc tõ mäi miÒn ®Êt níc vμ cña 
mäi thμnh phÇn kinh tÕ. Thùc hiÖn ®îc ®iÒu nμy còng lμ gãp phÇn thùc 
hiÖn chñ tr¬ng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa vïng s©u vïng xa cña 
®¶ng vμ nhμ níc. 
TËp trung ph¸t triÓn c¸c vïng nguyªn liÖu nh b«ng, t¬, sîi 
tæng hîp cïng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ dÇn ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 
nguyªn liÖu ®Çu vμo cho ngμnh dÖt may, n©ng cao tû lÖ gi¸ trÞ xuÊt 
khÈu néi ®Þa trªn s¶n phÈm dÖt may, tõ ®ã n©ng cao phÇn lîi nhuËn 
cho ngμnh vμ cho ®Êt níc. 
§Çu t c«ng nghÖ míi nhÊt víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m t¹o bíc 
nh¶y vät vÒ chÊt lîng vμ s¶n lîng. MÆt kh¸c, coi träng tËn dông c¸c thiÕt 
32
bÞ ®· qua sö dông, c«ng nghÖ tiªn tiÕn tõ c¸c níc c«ng nghiÖp ho¸, thÕ 
hÖ tõ nh÷ng n¨m 90 trë l¹i ®©y. §Çu t ph¸t triÓn theo híng chuyªn m«n 
ho¸ cao theo lo¹i c«ng nghÖ cao. Mçi doanh nghiÖp nªn ®Ó chuyªn s©u 
vμ lμm chñ mét vμi c«ng nghÖ ®Ó t¹o ra nh÷ng mÆt hμng míi chÊt lîng 
cao. 
§Çu t ph¸t triÓn ngμnh dÖt g¸n víi gi¶i quyÕt m«i trêng trong 
®ã bao gåm c¶ m«i tr¬ng sinh th¸i, m«i trêng dao ®éng vμ m«i trêng x· 
héi. Víi quan ®iÓm ph¸t triÓn cña ngμnh dÖt may, C«ng ty may ChiÕn 
th¾ng còng x©y dùng môc tiªu ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 cô thÓ nh sau: 
§¸p øng kÞp thêi vμ ®Çy ®ñ nhu cÇu hμng xuÊt khÈu vμ 
®Èy m¹nh xuÊt khÈu trong tõng giai ®o¹n cô thÓ, cñng cè vμ ph¸t triÓn 
thÞ trêng trong níc. 
Toμn C«ng ty cã møc t¨ng trëng b×nh qu©n 13% n¨m 2005 
vμ 14% tíi n¨m 2010, t¹o c«ng ¨n viÖc lμm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng vμ 
vμo n¨m 2010 víi møc thu nhËp binh qu©n 100$/th¸ng/ngêi. 
B¶ng 1: Môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi 
gian tíi. 
ChØ tiªu §¬n vÞ 2005 2010 
1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt Tr. § 64585 123800 
2. s¶n phÈm xuÊt 
1000c 9500 16370 
khÈu 
3. Doanh thu Tr.§ 77621 173400 
4. Nép ng©n s¸ch Tr.§ 1298 2899,6 
2. Ph¬ng híng ho¹t ®éng nh»m thóc ®Èy më réng thÞ trêng 
tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng. 
Tõ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty c¸c xu híng 
ph¸t triÓn cña thÞ trêng ngμnh may mÆc nãi chung, cña C«ng ty may 
ChiÕn Th¾ng nãi riªng, C«ng ty ®· ®Ò ra híng ®i ®óng ®¾n. Nh»m ®Èy 
m¹nh s¶n xuÊt xuÊt khÈu. §ång thêi më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao 
tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n phÈm t¬ng 
lai. 
33
C¸c ®Þnh híng chung: 
C«ng ty sÏ t¨ng vèn kinh doanh, më réng quy m« s¶n xuÊt 
®Ò phñ hîp víi tiÒm n¨ng còng nh yÕu cÇu cña C«ng ty. 
Më réng xuÊt khÈu ®èi víi thÞ trêng truyÒn thèng nh NhËt 
B¶n, §øc…, th¨m nhËp thÞ trêng ®èi víi C«ng ty ®ã lμ Mü, singapoxe, 
EV… 
DÇn chuyÓn sang dïng nguyªn vËt liÖu trong níc hoμn toμn 
thay ch mét sè nguyªn phô kiÖn nhËp khÈu hiÖn nay. 
TiÕp tôc båi dìng n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé kü 
thuËt ®Ó tiÕp thu nhanh chãng sù chuyÓn dÞch s¶n xuÊt, sù chuyÓn 
giao kü thuËt c«ng nghÖ phôc vô cho s¶n xuÊt. 
TiÕp tôc n©ng cao chÊt lîng ®Ó cã thÓ ®Èy m¹nh tiªu thô 
trªn thÞ trêng EU. 
Xóc tiÕn qu¶ng c¸o, b¸n hμng réng r·i, th©m hËp héi chî 
triÓn l·m ®Ó cã thÓ giíi thiÖu s¶n phÈm, t×m c¸c b¹n hμng, kh¸ch hμng. 
X©y dùng ®îc hÖ thèng kªnh ph©n phèi hoμn chØnh bao 
gåm c¸c cöa hμng, c¸c ®¹i lý trong vμ ngoμi níc. 
2.1. Coi träng thÞ trêng truyÒn thèng kÕt hîp víi c¸c thÞ tr-êng 
träng ®iÓm vμ më réng thÞ trêng tiÒm n¨ng. 
Trong nh÷ng n¨m tíi, bªn c¹nh viÖc cñng cè vÞ trÝ cña C«ng 
ty t¹i c¸c thÞ trêng NhËt B¶n, ch©u ©u th× viÖc thÞ trêng Mü, §«ng ¢u… 
vμ thÞ trêng néi ®Þa nh thÞ trêng thμnh phè Hå ChÝ Minh, Vinh, §μ 
N½ng còng ®îc xem lμ viÖc lμm rÊt quan träng. 
HiÖn nay Mü lμ thÞ trêng môc tiªu mμ C«ng ty may ChiÕn 
Th¾ng cè g¾ng t×m mäi c¸ch ®Ó chiÕm ®îc sù a chuéng s¶n phÈm bëi 
v× Mü lμ thÞ trêng cã hy väng cã thÓ t¨ng nhanh tèc ®é xuÊt khÈu vμo 
Mü. 
2.2. §Èy m¹nh ®Çu t chiÒu s©u, c¶i tiÕn kü thuËt. 
HiÖn nay mÆc dï ®· ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ 
nhng nh×n chung c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty chØ dõng l¹i ë nh÷ng chñng 
34
lo¹i ®¬n gi¶n, dÔ lμm, kiÓu c¸ch mÉu mμ ®¬n ®iÖu, gi¸ trÞ kh«ng cao. 
V× vËy ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, n©ng cao doanh thu vμ cã nhiÒu 
®¬n ®Æt hμng buéc C«ng ty ph¶i ®Çu t trang thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng 
nghÖ hiÖn ®¹i h¬n n÷a. 
Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i ®Çu t c¶i tiÕn kü thuËt ®ång thêi víi 
c¶i tiÕn c¸ch thøc tæ chøc qu¶n lý, bè trÝ tuyÓn dông nh©n sù phï hîp vμ 
c¸ch thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh 
nghiÖp . 
35
II.Thμnh lËp bé phËn Marketing nh»m hç trî cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm. 
1. Sù cÇn thiÕt. 
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngμy nay mçi doanh nghiÖp muèn tån 
t¹i vμ ph¸t triÓn th× ph¶i t×m moÞ c¸ch thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña 
m×nh, chØ cã tiªu thô s¶n phÈm nhanh míi ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n, cã 
nh vËy míi thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn.§Ó hç trî cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n 
phÈm th× vai trß cña marketing trong doanh nghiÖp rÊt quan 
träng.Marketing sÏ thùc hiÖn nghiªn cøc thÞ trêng vμ ®Ò ra c¸c chÝnh 
s¸ch vÒ s¶n phÈm, vÒ gi¸, vÒ ph©n phèi vμ xóc tiÕn b¸n hμng nh»m ®¸p 
øng tèt nhÊt nhu cÇu thÞ trêng môc tiªu. 
§èi víi C«ng ty May ChiÕn Th¾ng hiÖn nay c«ng t¸c marketing ®· ®- 
îc quan t©m nhng cha ®óng møc.C«ng ty míi chØ cã mét ngêi ë phßng 
xuÊt khÈu lμm nhiÖm vô nghiªn cøc thÞ trêng níc ngoμi vμ Phßng kinh 
doanh tiÕp thÞ víi chøc n¨ng nhiÖm vô lμ khai th¸c vËt t hμng ho¸, tæ 
chøc tiªu thô hμng ho¸ mμ C«ng ty khai th¸c tiÕt kiÖm ®îc; Qu¶n lý c¸c 
cöa hμng kinh doanh cña C«ng ty t×m kiÕm hîp ®ång kinh doanh.Nh 
vËy, c«ng t¸c marketing trong C«ng ty míi chØ dõng l¹i ë viÖc nghiªn cøu 
thÞ trêng cha sö dông ®Õn c¸c chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n 
phèi xóc tiÕn b¸n hμng.ChÝnh v× vËy ®Ó ph¸p triÓn thÞ trêng tiªu thô 
s¶n phÈm cña C«ng ty, ®Æc biÖt lμ viÖc n©ng cao tØ träng b¸n hμng 
FOB th× viÖc thμnh lËp bé phËn marketing lμ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi C«ng 
ty. 
Bé phËn Marketing sÏ n»m ë phßng kinh doanh tiÕp thÞ ®Ó tËn 
dông nh÷ng c¬ së s½n cã cña phßng nh: Trang thiÕt bÞ vμ nh÷ng ngêi 
cã kinh nghiÖm trong viÖc t×m hiÓu thÞ trêng. 
2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé phËn Marketing. 
- Nghiªn cøu nhu cÇu, chÊt lîng, gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i hμng may mÆc 
cña c¸c ®èi thñ trªn thÞ trêng. 
- Nghiªn cøu mua b¸n c¸c yÕu tè nh»m phôc vô cho s¶n xuÊt víi chi 
phÝ thÊp nhÊt cã thÓ. 
36
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039
Qt039

Recommandé

Luận văn tốt nghiệp par
Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệpguest3c41775
791 vues79 diapositives
Luận văn tốt nghiệp par
Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệpguest3c41775
720 vues64 diapositives
Khóa luận tốt nghiệp par
Khóa luận tốt nghiệpKhóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệpguest3c41775
1.4K vues133 diapositives
Luận văn tốt nghiệp par
Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệpguest3c41775
789 vues125 diapositives
Qt097 par
Qt097Qt097
Qt097Phi Phi
198 vues40 diapositives
Qt045 par
Qt045Qt045
Qt045Phi Phi
162 vues94 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh... par
Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh...Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh...
Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh...nataliej4
46 vues24 diapositives
đề áN nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ par
đề áN nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọđề áN nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
đề áN nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọnataliej4
26 vues12 diapositives
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep par
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiepChien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiepAnny Anny
113 vues62 diapositives
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán par
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toánMẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toánNTA LAzy
174 vues138 diapositives
Qt094 par
Qt094Qt094
Qt094Phi Phi
239 vues49 diapositives
Tailieu.vncty.com mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c... par
Tailieu.vncty.com  mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...Tailieu.vncty.com  mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...
Tailieu.vncty.com mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...Trần Đức Anh
404 vues75 diapositives

Tendances(14)

Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh... par nataliej4
Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh...Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh...
Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh...
nataliej446 vues
đề áN nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ par nataliej4
đề áN nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọđề áN nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
đề áN nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
nataliej426 vues
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep par Anny Anny
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiepChien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Anny Anny113 vues
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán par NTA LAzy
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toánMẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
NTA LAzy174 vues
Qt094 par Phi Phi
Qt094Qt094
Qt094
Phi Phi239 vues
Tailieu.vncty.com mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c... par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...Tailieu.vncty.com  mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...
Tailieu.vncty.com mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...
Qt100 par Phi Phi
Qt100Qt100
Qt100
Phi Phi199 vues
Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t... par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t...Tailieu.vncty.com  hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t...
Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t...
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng par Akatsuki Kun
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắngGiải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Giải pháp thúc đẩy hoạt động gia công ở công ty may chiến thắng
Akatsuki Kun334 vues
Kt tlg va cac khoan trich theo lg par boy_kute
Kt tlg va cac khoan trich theo lgKt tlg va cac khoan trich theo lg
Kt tlg va cac khoan trich theo lg
boy_kute303 vues
Qt099 par Phi Phi
Qt099Qt099
Qt099
Phi Phi158 vues
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương par Tuấn Anh
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tuấn Anh802 vues

Similaire à Qt039

Tailieu.vncty.com qt246 par
Tailieu.vncty.com  qt246Tailieu.vncty.com  qt246
Tailieu.vncty.com qt246Trần Đức Anh
249 vues57 diapositives
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên par
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh NguyênBáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh NguyênDương Hà
538 vues40 diapositives
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2 par
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2Góc Nhỏ May Mắn
687 vues135 diapositives
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da par
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song daBao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song dalephuongthuy
448 vues59 diapositives
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy par
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duyBáo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duyThu Vien Luan Van
43 vues73 diapositives
Kt cp, gia thanh par
Kt cp, gia thanhKt cp, gia thanh
Kt cp, gia thanhxam3391
289 vues87 diapositives

Similaire à Qt039(9)

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên par Dương Hà
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh NguyênBáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên
Dương Hà538 vues
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2 par Góc Nhỏ May Mắn
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da par lephuongthuy
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song daBao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da
lephuongthuy448 vues
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy par Thu Vien Luan Van
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duyBáo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy
Kt cp, gia thanh par xam3391
Kt cp, gia thanhKt cp, gia thanh
Kt cp, gia thanh
xam3391289 vues
Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7 par nataliej4
Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7
Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7
nataliej416 vues
Qt069 par Phi Phi
Qt069Qt069
Qt069
Phi Phi181 vues

Plus de Phi Phi

Vsf 473 lect_13_bonsai37 par
Vsf 473 lect_13_bonsai37Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37Phi Phi
598 vues1 diapositive
Vsf 473 lect_13_bonsai36 par
Vsf 473 lect_13_bonsai36Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36Phi Phi
190 vues1 diapositive
Vsf 473 lect_13_bonsai35 par
Vsf 473 lect_13_bonsai35Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35Phi Phi
131 vues1 diapositive
Vsf 473 lect_13_bonsai34 par
Vsf 473 lect_13_bonsai34Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34Phi Phi
140 vues1 diapositive
Vsf 473 lect_13_bonsai33 par
Vsf 473 lect_13_bonsai33Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33Phi Phi
143 vues1 diapositive
Vsf 473 lect_13_bonsai32 par
Vsf 473 lect_13_bonsai32Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32Phi Phi
109 vues1 diapositive

Plus de Phi Phi(20)

Vsf 473 lect_13_bonsai37 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai37Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37
Phi Phi598 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai36 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai36Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36
Phi Phi190 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai35 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai35Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35
Phi Phi131 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai34 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai34Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34
Phi Phi140 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai33 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai33Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33
Phi Phi143 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai32 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai32Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32
Phi Phi109 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai31 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai31Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31
Phi Phi95 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai30 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai30Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30
Phi Phi116 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai29 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai29Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29
Phi Phi78 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai28 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai28Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28
Phi Phi71 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai26 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai26Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26
Phi Phi43 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai25 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai25Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25
Phi Phi40 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai24 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai24Vsf 473 lect_13_bonsai24
Vsf 473 lect_13_bonsai24
Phi Phi37 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai23 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai23Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23
Phi Phi35 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai22 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai22Vsf 473 lect_13_bonsai22
Vsf 473 lect_13_bonsai22
Phi Phi38 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai21 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai21Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21
Phi Phi42 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai20 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai20Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20
Phi Phi35 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai19 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai19Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19
Phi Phi45 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai18 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai18Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18
Phi Phi32 vues
Vsf 473 lect_13_bonsai17 par Phi Phi
Vsf 473 lect_13_bonsai17Vsf 473 lect_13_bonsai17
Vsf 473 lect_13_bonsai17
Phi Phi36 vues

Qt039

 • 1. Lêi më ®Çu §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nμo, dï lμ doanh nghiÖp th¬ng m¹i hay doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn ph¶i cã thÞ trêng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i th× ho¹t ®éng chñ yÕu lμ trªn thÞ trêng. Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng c¶ trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt c¶ trªn thÞ trêng. Muèn duy tr× vμ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ph¶i lμm tèt kh©u tiªu thô vμ viÖc ®ã chØ thùc hiÖn ®îc qua viÖc më réng thÞ trêng. Tríc kia trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lo vÒ thÞ trêng tiªu thô. S¶n phÈm doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ®îc Nhμ níc ph©n phèi ®Õn c¸c ®¬n vÞ vμ c¸ nh©n cã nhu cÇu. Ngμy nay víi c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña Nhμ níc, mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ngoμi viÖc ph¶i thùc hiÖn tèt s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cßn ph¶i t×m ra cho m×nh mét thÞ trêng phï hîp ®Ó tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Trong khi ®ã, thÞ trêng th× cã h¹n vÒ khèi lîng tiªu dïng. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó gi÷ cho m×nh phÇn thÞ trêng cò vμ t×m kiÕm më réng thªm nh÷ng thÞ trêng míi ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty May ChiÕn Th¾ng em nhËn thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu lμ gia c«ng theo ®¬n ®Æt hμng cña kh¸ch níc ngoμi. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®· ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu vÒ ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, s¶n phÈm ®· ®îc nh÷ng kh¸ch hμng níc ngoμi khã tÝnh nh c¸c níc EU chÊp nhËn. Tuy nhiªn, nÕu chØ gia c«ng cho kh¸ch hμng níc ngoμi th«i th× hiÖu qu¶ doanh thu ®em l¹i sÏ kh«ng cao bëi v× C«ng ty chØ thu ®îc phÝ gia c«ng. MÆt kh¸c, viÖc gia c«ng cho kh¸ch hμng níc ngoμi lμm cho s¶n xuÊt cña C«ng ty bÞ ®éng do ph¶i phô thuéc vμo ®¬n hμng vμ nguyªn liÖu cña kh¸ch hμng ®a ®Õn. Khã kh¨n cña C«ng ty hiÖn nay lμ lμm thÕ nμo ®Ó më réng thÞ tr-êng tiªu thô trùc tiÕp (b¸n FOB) c¸c s¶n ph¶m cña C«ng ty. H×nh thøc nμy ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao bëi v× gi¸ FOB thêng cao h¬n gi¸ gia c«ng 1
 • 2. rÊt nhiÒu. VËy yªu cÇu vÒ më réng thÞ trêng tiªu thô lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn C«ng ty. Më réng thÞ trêng sÏ cho phÐp doanh nghiÖp chuyÓn dÇn tõ h×nh thøc gia c«ng cho níc ngoμi sang h×nh thøc mua nguyªn liÖu b¸n thμnh phÈm nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. Tríc thùc tÕ ®ã cña C«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc trong thêi gian qua em xin chon ®Ò tμi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng”. Kh«ng kÓ më ®Çu vμ kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ thÞ trêng vμ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2000. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. §Ó cã thÓ nghiªn cøu ®Ò tμi nμy em ®· sö dông mét sè ph¬ng ph¸p nghiªn cøu nh: Ph©n tÝch, so s¸nh, biÓu ®å nh»m thÊy râ ®îc nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i trong c«ng t¸c më réng thÞ trêng cña C«ng ty ®Ó tõ ®ã ®Ò ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Ch ¬ng I Lý luËn chung vÒ thÞ tr êng vμ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. i. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thÞ trêng. 1. Kh¸i niÖm thÞ tr êng. a) C¸c kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng: ThÞ trêng lμ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña s¶n xuÊt hμng ho¸. Do ®ã thÞ trêng lμ mét ph¹m trï kinh tÕ cña s¶n xuÊt hμng ho¸. Cã rÊt nhiÒu 2
 • 3. quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ thÞ trêng nhng theo quan ®iÓm chung ®Þnh nghÜa nh sau: " ThÞ trêng bao gåm toμn bé c¸c ho¹t ®éng trao ®æi hμng ho¸ ®îc diÔn ra trong sù thèng nhÊt h÷u c¬ víi c¸c mèi quan hÖ do chóng ph¸t sinh vμ g¾n liÒn víi mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh". b) C¸c nh©n tè cña thÞ trêng: §Ó h×nh thμnh nªn thÞ trêng cÇn ph¶i cã 4 yÕu tè sau: - C¸c chñ thÓ tham gia trao ®æi: Chñ yÕu lμ bªn b¸n, bªn mua. C¶ hai bªn ph¶i cã vËt chÊt cã gi¸ trÞ trao ®æi. - §èi tîng trao ®æi: lμ hμng ho¸, dÞch vô. - C¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ: C¶ hai bªn hoμn toμn ®éc lËp víi nhau, gi÷a hä h×nh thμnh c¸c mèi quan hÖ nh: quan hÖ cung-cÇu; quan hÖ gi¸ c¶; quan hÖ c¹nh tranh. - §Þa ®iÓm trao ®æi nh: chî, cöa hμng. . . diÔn ra trong mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh. 2. Ph©n lo¹i thÞ tr êng. Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ lμ doanh nghiÖp ph¶i biÕt thÞ trêng vμ viÖc nghiªn cøu ph©n lo¹i thÞ trêng lμ rÊt cÇn thiÕt. Cã 4 c¸ch ph©n lo¹i thÞ trêng phæ biÕn nh sau: * Ph©n lo¹i theo ph¹m vi l·nh thæ - thÞ trêng ®Þa ph¬ng: Bao gåm tËp hîp kh¸ch hμng trong ph¹m vi ®Þa ph¬ng n¬i thuéc ®Þa phËn ph©n bè cña doanh nghiÖp. - ThÞ trêng vïng: Bao gåm tËp hîp nh÷ng kh¸ch hμng ë mét vïng ®Þa lý nhÊt ®Þnh. Vïng nμy ®îc hiÓu nh mét khu vùc ®Þa lý réng lín cã sù ®ång nhÊt vÒ kinh tÕ – x· héi. - ThÞ trêng toμn quèc: Hμng ho¸ vμ dÞch vô ®îc lu th«ng trªn tÊt c¶ c¸c vïng, c¸c ®Þa ph¬ng cña mét níc. - ThÞ trêng quèc tÕ: Lμ n¬i diÔn ra c¸c giao dÞch bu«n b¸n hμng hãa vμ dÞch vô gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ thuéc c¸c quèc gia kh¸c nhau. 3
 • 4. * Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ gi÷a ngêi mua vμ ngêi b¸n - ThÞ trêng c¹nh tranh hoμn h¶o: Trªn thÞ trêng cã nhiÒu ng-êi mua vμ nhiÒu ngêi b¸n cïng mét lo¹i hμng ho¸, dÞch vô. Hμng ho¸ ®ã mang tÝnh ®ång nhÊt vμ gi¸ c¶ lμ do thÞ trêng quyÕt ®Þnh. - ThÞ trêng c¹nh tranh kh«ng hoμn h¶o: Trªn thÞ trêng cã nhiÒu ngêi mua vμ ngêi b¸n cïng mét lo¹i hμng hãa, s¶n phÈm nhng chóng kh«ng ®ång nhÊt. §iÒu nμy cã nghÜa lo¹i hμng hãa s¶n phÈm ®ã cã nhiÒu kiÓu d¸ng, mÉu m·, bao b×, nh·n hiÖu kÝch thíc… kh¸c nhau. Gi¸ c¶ hμng hãa ®îc Ên ®Þnh mét c¸ch linh ho¹t theo t×nh h×nh tiªu thô trªn thÞ trêng. - ThÞ trêng ®éc quyÒn: Trªn thÞ trêng chØ cã mét nhãm ng-êi liªn kÕt víi nhau cïng s¶n xuÊt ra mét lo¹i hμng hãa. Hä cã thÓ kiÓm so¸t hoμn toμn sè lîng dù ®Þnh b¸n ra trªn thÞ trêng còng nh gi¸ c¶ cña chóng. * Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông cña hμng hãa - ThÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt: §èi tîng hμng hãa lu th«ng trªn thÞ trêng lμ c¸c lo¹i t liÖu s¶n xuÊt nh nguyªn vËt liÖu, n¨ng lîng, ®éng lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ… - ThÞ trêng t liÖu tiªu dïng: §èi tîng hμng hãa lu th«ng trªn thÞ trêng lμ c¸c vËt phÈm tiªu dïng phôc vô trùc tiÕp nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c nh quÇn ¸o, c¸c lo¹i thøc ¨n chÕ biÕn, ®å dïng d©n dông… * Ph©n lo¹i theo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp - ThÞ trêng ®Çu vμo: Lμ n¬i doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c giao dÞch nh»m mua c¸c yÕu tè ®Çu vμo cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt. Cã bao nhiªu yÕu tè ®Çu vμo th× sÏ cã bÊy nhiªu thÞ trêng ®Çu vμo (thÞ tr-êng lao ®éng, thÞ trêng tμi chÝnh –tiÒn tÖ, thÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ, thÞ trêng bÊt ®éng s¶n…). - ThÞ trêng ®Çu ra: Lμ n¬i doanh nghiÖp tiÕn hμnh c¸c giao dÞch nh»m b¸n c¸c s¶n phÈm ®Çu ra cña m×nh. Tuú theo tÝnh chÊt sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp mμ thÞ trêng ®Çu ra lμ t liÖu s¶n xuÊt hay thÞ trêng t liÖu tiªu dïng. 4
 • 5. 3. Vai trß cña thÞ tr êng. ThÞ trêng cã vai trß quan träng ®èi víi s¶n xuÊt hμng ho¸, kinh doanh vμ qu¶n lý kinh tÕ. ThÞ trêng lμ chiÕc “cÇu nèi” cña s¶n xuÊt vμ tiªu dïng. ThÞ trêng lμ kh©u quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hμng ho¸. Ngoμi ra thÞ trêng cßn lμ n¬i kiÓm nghiÖm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ lu th«ng vμ thùc hiÖn yªu cÇu qui luËt tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. ThÞ trêng lμ n¬i thÓ hiÖn quan hÖ hμng ho¸ - tiÒn tÖ. ThÞ trêng cã vai trß kÝch thÝch më réng nhu cÇu vÒ hμng ho¸ vμ dÞch vô tõ ®ã më réng s¶n xuÊt thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. ThÞ trêng ®îc coi lμ " tÊm g¬ng " ®Ó c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh nhËn biÕt ®îc nhu cÇu x· héi vμ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña chÝnh b¶n th©n m×nh. ThÞ trêng lμ thíc ®o kh¸ch quan cña mäi c¬ së kinh doanh. Tãm l¹i, trong qu¶n lý kinh tÕ, thÞ trêng cã vai trß v« cïng quan träng. Nã lμ ®èi tîng, lμ c¨n cø cña kÕ ho¹ch ho¸. ThÞ trêng lμ c«ng cô bæ sung cho c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ cña Nhμ níc, lμ m«i trêng kinh doanh vμ lμ n¬i Nhμ níc t¸c ®éng vμo qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¬ së. 4. Chøc n¨ng thÞ tr êng vμ c¸c qui luËt kinh tÕ thÞ tr êng. Chøc n¨ng cña thÞ trêng lμ nh÷ng t¸c ®éng kh¸ch quan vèn cã b¾t nguån tõ b¶n chÊt cña thÞ trêng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ ®êi sèng kinh tÕ x· héi. ThÞ trêng cã 4 chøc n¨ng chÝnh: Chøc n¨ng thõa nhËn, chøc n¨ng thùc hiÖn, chøc n¨ng ®iÒu kiÕt kÝch thÝch vμ chøc n¨ng th«ng tin. Sù ho¹t ®éng cña kinh tÕ thÞ trêng ph¶i tu©n theo 3 qui luËt sau: Qui luËt gi¸ trÞ: ®©y lμ qui luËt c¬ b¶n cña s¶n xuÊt vμ lu th«ng hμng ho¸. Qui luËt cung - cÇu: Theo qui luËt nμy gi¸ c¶ cña hμng ho¸ phô thuéc vμo mèi quan hÖ cung - cÇu vÒ s¶n phÈm ®ã trªn thÞ trêng. 5
 • 6. Qui luËt c¹nh tranh: §©y lμ qui luËt tån t¹i tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. ii. B¶n chÊt cña ho¹t ®éng tiªu thô. 1. ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm may mÆc. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ vμ x· héi may mÆc ngoμi chøc n¨ng che ®Ëy vμ b¶o vÖ, s¶n phÈm cßn cã chøc n¨ng quan träng lμm ®Ñp, xuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng nh vËy nªn s¶n phÈm may mÆc cã c¬ cÊu tÝnh chÊt thÈm mü còng nh tÝnh chÊt tiªu dïng hÕt søc phong phó vμ ®a d¹ng, ngμy cμng hoμn thiÖn phï hîp víi tr×nh ®é ngêi tiªu dïng hÕt søc phong phó vμ ®a d¹ng. Hμng may mÆc chñ yÕu lμ hμng may s½n vμ mét phÇn may ®o, hμng may s½n cã nh÷ng nÐt kh¸ riªng biÖt kh¸c víi hμng may ®o, nªn thÞ trêng cña mÆt hμng nμy cã nh÷ng nÐt kh¸ ®¹c biÖt, kh¸c víi thÞ trêng kh¸c, ®ã lμ thÞ trêng mμ trong ®ã kh¸ch hμng cha cô thÓ mμ chØ cã ph©n lo¹i mét c¸ch s¬ lîc nhÊt (mang tÝnh chÊt chung nhiÒu h¬n). Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña hμng may mÆc cho thÞ trêng tiªu dïng mÆt hμng nμy cã nh÷ng c¸ch ph©n lo¹i riªng, dùa trªn c¸c tiªu thøc riªng ch¼ng h¹n nh: Ngμy nay quan hÖ mua b¸n gi÷a c¸c quèc gia ngμy cμng ph¸t triÓn vμ më réng h×nh thμnh nªn thÞ trêng trong níc vμ thÞ trêng ngoμi níc. Nhu cÇu tiªu dïng may mÆc ë n«ng th«n còng sÏ kh¸c víi thμnh phè dùa vμo mÆt ®Þa lý cã thÓ ph©n thμnh thÞ trêng thμnh thÞ vμ thÞ trêng n«ng th«n. NÕu dùa vμo møc thu nhËp d©n c sÏ h×nh thμnh thÞ trêng cã møc thu nhËp cao, thÞ trêng cã møc thu nhËp trung b×nh vμ thÞ trêng cã møc thu nhËp thÊp. NÕu ph©n theo løa tuæi th× nhãm thÞ trêng dμnh cho ngêi cao tuèi, trung niªn hoÆc Ýt tuæi. 6
 • 7. NÕu dùa vμo tiªu thøc nghÒ nghiÖp, mçi ngμnh nghÒ sÏ cã mét nhu cÇu ¨n mÆt kh¸c nhau, tÝnh chÊt c«ng viÖc h×nh thμnh nªn c¸ch ¨n mÆc cho mçi ngêi. NÕu dùa vμo tiªu thøc mïa vô: thÞ trêng mïa ®«ng vμ thÞ tr-êng mïa hÌ nh vËy, c¸c tiªu thøc ph©n lo¹i thÞ trêng hμng may mÆc rÊt phong phó vμ ®a d¹ng. VÒ mÆt lý thuyÕt cã thÓ lùa chän bÊt kú mét ®Æc tÝnh nμo cña c«ng chóng ®Ó ph©n lo¹i thÞ trêng. 2. Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm may mÆc. 2.1. Quan niÖm. Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lμ viÖc C«ng ty t×m c¸ch t¨ng møc tiªu thô s¶n phÈm b»ng c¸ch ®a shitaka nh÷ng s¶n phÈm hiÖn cã cña m×nh vμo nh÷ng thÞ trêng míi vμ t×m c¸ch thu hót kh¸ch hμng cña ®èi thñ c¹nh tranh. Më réng thÞ trêng gåm: Më réng thÞ trêng theo chiÒu réng vμ më réng thÞ trêng theo chiÒu s©u: 2.2. Néi dung a. Më réng thÞ trêng theo chiÒu réng. Mçi mét ngμnh hμng lu«n lu«n mong muèn t×m ®îc nh÷ng thÞ trêng míi ®Ó cho khèi lîng tiªu thô hμng hãa tiªu thô ngμy cμng cao, ®Ó doanh sè b¸n hμng ngμy cμng cao, më réng thÞ trêng theo chiÒu réng ®îc hiÓu lμ më réng quy m« thÞ trêng ë ®©y ta cã thÓ ph¸t triÓn thÞ trêng theo vïng ®Þa lý, tÝnh thêi vô, theo ®èi tîng ngêi tiªu dïng. * Më réng thÞ trêng theo vïng ®Þa lý: Më réng thÞ trêng theo vïng ®Þa lý tøc lμ më réng thÞ trêng theo khu vùc ®Þa lý hμnh chÝnh. ViÖc më réng theo vïng ®¹i lý lμm cho sè lîng ngêi tiªu thô t¨ng lªn, hμng hãa ®îc b¸n nhiÒu h¬n, tuú theo kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tíi ®©u mμ ngμnh hμng cã chiÕn lîc ph¸t triÓn cña m×nh, hiÖn nay ngμnh hμng cã thÓ ®a s¶n phÈm sang c¸c thÞ trêng kh¸c trong níc vμ híng ph¸t triÓn thÞ trêng cña ngμnh hμng kh«ng nh÷ng ë trong níc 7
 • 8. mμ cßn më réng sang c¸c níc trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ më réng thÞ trêng theo tõng vïng th× mÆt hμng nμy cÇn cã sù c¶i tiÕn vÒ chÊt lîng, h×nh thøc vÒ mÉu mμ ph¶i phï hîp víi thÞ hiÕu vμ kh¶ n¨ng thanh to¸n ngêi tiªu dïng. Cã nh vËy kh¶ n¨ng chÊp nhËn nã cña thÞ trêng míi sÏ cao khi ®ã míi t¨ng ®îc khèi lîng hμng hãa b¸n ra c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng míi thu ®îc kÕt qu¶. Song kh«ng thÓ dÔ dμng mang hμng hãa cña m×nh ®Õn mét n¬i kh¸c b¸n lμ thμnh c«ng mμ tríc khi quyÕt ®Þnh mëi réng thÞ trêng ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng, xem xÐt thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng, ®iÒu kiÖn thu nhËp sù ph©n bè d©n c, phong tôc tËp qu¸n, ®èi thñ c¹nh tranh (nh÷ng mÆt hμng thay thÕ) vμ ®¸nh gi¸ ®óng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng míi. Do ®ã ®Ó cã thÓ më réng thÞ trêng theo vïng ®Þa lý ®¹t hiÖu qu¶ cao ®ßi hái pr cã mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó hμng hãa cã thÓ tiÕp cËn ®îc víi ngêi tiªu dïng vμ thÝch øng víi tõng khu vùc thÞ trêng vμ ngμnh hμng ph¶i tæ chøc ®îc m¹ng líi tiªu thô tèi u nhÊt. * Më réng thÞ trêng tÝnh ®Õn thêi vô cña s¶n phÈm. Khi mét s¶n phÈm ra ta ph¶i tÝnh ®Õn chu kú sèng cña s¶n phÈm, trong chu k× sèng ®ã nã phô thuéc vμo tÝnh thêi vô cña s¶n phÈm v× qu¸ tr×nh tån t¹i s¶n phÈm nã phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, mμ tõng khu vùc mét cã mét ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¸c nhau t¹o ra tÝnh thêi vô nã chia lμm bèn mïa (xu©n, h¹, thu, ®«ng). Cho nªn khi më réng thÞ tr-êng ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn. * Më réng thÞ trêng theo ®èi tîng ngêi tiªu dung. Cïng víi viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng theo vïng ®Þa lý, chóng ta cã thÓ më réng thÞ trêng b»ng c¸ch khuyÕn khÝch, kÝch thÝch c¸c nhãm kh¸ch hμng cña ®èi thñ c¹nh tranh chuyÓn sang sö dông mÆt hμng cña ngμnh hμng m×nh. NÕu tríc ®©y mÆt hμng nμy chØ nh»m vμo mét ®èi tîng nhÊt ®Þnh trªn thÞ trêng th× nay thu hót thªm nhiÒu ®èi tîng kh¸c. Mét sè hμng ho¸ ®øng díi gãc ®é ngêi tiªu dïng xem xÐt th× nã ®ßi hái ph¶i ®¸p øng nhiÒu môc tiªu sö dông kh¸c nhau. Do ®ã cã thÓ nh»m vμo nh÷ng nhãm ngêi tiªu dïng kh¸c nhau hoÆc Ýt quan t©m tíi hμng hãa cña 8
 • 9. ngμnh hμng mét c¸ch dÔ dμng. Nhãm ngêi nμy cã thÓ ®îc xÕp vμo khu vùc thÞ trêng cßn bá trèng mμ ngμnh hμng cã thÓ khai th¸c. Cã thÓ cïng mét lo¹i hμng hãa, ®èi víi nhãm kh¸ch hμng cã kh¶ n¨ng thêng xuyªn th× nh×n nhËn díi mét c«ng dông kh¸c nhng khi híng vμo mét nhãm kh¸ch hμng th× ngμnh hμng ph¶i híng ngêi sö dông vμo mét c«ng dông kh¸c, mÆc dï ®ã lμ hμng hãa duy nhÊt. - Tãm l¹i: Më réng thÞ trêng theo chiÒu réng nh»m vμo nhãm ngêi míi lμ mét trong nh÷ng c¸ch ph¸t triÓn thÞ trêng sèng, nã ®ßi hái c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng míi ph¶i chÆt chÏ, cÈn thËn tû mû bëi v× thÞ trêng hμng hãa ®Çy biÕn ®éng vμ tiªu dïng ngμy cμng cao. V× vËy t¨ng sè lîng ngêi tiªu dïng hμng hãa nh»m vμo t¨ng sè b¸n vμ doanh thu nhiÒu lîi nhuËn lμ néi dung quan träng cña c«ng t¸c më réng thÞ tr-êng theo chiÒu réng. b. Më réng thÞ trêng theo chiÒu s©u. Mçi mét ngμnh hμng còng cã thÓ ®Æt c©u hái liÖu víi nh·n hiÖu hiÖn t¹i cña ngêi m×nh víi uy tÝn s½n cã hμng hãa th× cã thÓ t¨ng khèi lîng hμng hãa b¸n cho nhãm kh¸ch hμng hiÖn cã mμ kh«ng ph¶i thay ®æi g× cho hμng hãa. Hay nãi c¸ch kh¸c ngμnh vÉn tiÕp tôc kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm quen thuéc trªn thÞ trêng hiÖn t¹i nhng t×m c¸ch ®Èy m¹nh khèi lîng hμng hãa tiªu thô lªn. Trong nh÷ng trêng hîp nμy ngμnh hμng cã thÓ sö dông nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh h¹ thÊp gi¸ hμng hãa ®Ó thu hót nhiÒu ngêi mua h¬n n÷a hoÆc qu¶ng c¸o m¹nh h¬n ®Ó môc ®Ých cuèi cïng lμ kh«ng mÊt ®i kh¸ch hμng hiÖn cã cña m×nh vμ tËp trung tù sang sö dông duy nhÊt mét mÆt hμng cña ngμnh hμng. Mçi ngμnh hμng ngμy nay cμng t¨ng cêng c«ng t¸c Marketing, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô kh¸ch hμng ®Ó kh«ng ngõng thu hót kh¸ch hμng vμ n©ng cao uy tÝn cña ngμnh hμng trªn thÞ trêng. * X©m nhËp s©u h¬n vμo thÞ trêng: §©y lμ h×nh thøc më réng vμ ph¸t triÓn thÞ trêng theo chiÒu s©u trªn c¬ së khai th¸c tèt h¬n nh÷ng hμng hãa hiÖn t¹i trªn thÞ trêng hiÖn tai. §Ó t¨ng ®îc doanh sè b¸n trªn thÞ trêng nμy ngμnh hμng nãi 9
 • 10. chung vμ mÆt hμng may mÆc nãi riªng ph¶i thu hót ®îc kh¸ch hμng hiÖn t¹i. Víi thÞ trêng nμy kh¸ch hμng ®· quen víi hμng hãa cña ngμnh hμng v× vËy ®Ó thu hót hän ngμnh hμng cã thÓ sö dông chiÕn lîc gi¶m gi¸ thÝch hîp, tiÕn hμnh qu¶ng c¸o, xóc tiÕn, khuyÕn m¹i, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô kh¸ch hμng ®Ó kh«ng mÊt ®i mét kh¸ch hμng nμo vμ tËp trung nh÷ng kh¸ch hμng ®ång thêi sö dông nhiÒu hμng hãa t¬ng tù sang sö dông duy nhÊt hμng hãa cña ngμnh hμng. ViÖc x©m nhËp s©u h¬n vμo thÞ trêng hμng hãa hiÖn t¹i lμ mét cè g¾ng lín cña ngμnh hμng. MÆc dï ngμnh hμng cã thuËn lîi víi s¶n phÈm cña ngμnh. Do vËy ®Ó g©y ®îc chó ý tËp trung cña ngêi tiªu dïng ngμnh hμng ph¶i chi phÝ thªm mét kho¶n tμi chÝnh nhÊt ®Þnh. Tuú thuéc vμo quy m« thÞ trêng hiÖn t¹i mμ ngμnh hμng lùu chän chiÕn lîc x©m nhËp s©u h¬n vμo thÞ trêng. NÕu quy m« cña thÞ trêng hiÖn t¹i qóa nhá bÐ th× viÖc x©m nhËp s©u h¬n vμo thÞ trêng cã thÓ thùc ngay c¶ t¹i nh÷ng thÞ trêng míi song ®iÒu quan träng lμ nh÷ng chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn cã ®îc båi ®¾p bëi lîi nhuËn thu ®îc khi khai th¸c c¸c kh¸ch hμng míi. * §a d¹ng hãa s¶n phÈm: X· héi ngμy nay cμng ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña con ngêi ngμy cμng t¨ng, chu kú sèng cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng ngμy cμng ng¾n, do vËy s¶n phÈm ngμy cμng ®ßi hái ph¶i ®îc ®æi míi theo chiÒu híng phï hîp víi ngêi tiªu dïng. Quy luËt dông Ých trªn c¬ chÕ thÞ trêng chØ ra r»ng môc tiªu cuèi cïng cña ngêi tiªu dïng ®ang ë dông Ých tèi ®a hä ph¶i tr¶ bÊt cø gi¸ nμo, tr¸nh b¸n hμng ë dông Ých tèi thiÓu v× ngêi tiªu dïng sÏ döng dung víi hμng hãa. Do vËy tuú thuéc vμo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm mμ ngμnh hμng nghiªn cøu dông Ých tèi ®a vμ sö dông lîi tèi thiÓu cña c¸c hμng hãa mμ doanh nghiÖp kinh doanh tõ ®ã kh«ng ngõng c¶i tiÕn hμng hãa ®Ó thay ®æi ®é dông Ých cña ngêi tiªu dïng. * Ph©n ®o¹n, lùu chän thÞ trêng môc tiªu: C¸c nhãm ngêi tiªu dïng cã thÓ h×nh thμnh theo c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c nhau nh t©m lý, tr×nh ®é, tuæi t¸c, giíi tÝnh, së thÝch… qu¸ tr×nh ph©n chia ngêi tiªu dïng thμnh c¸c nhãm trªn c¬ së c¸c ®Æc ®iÓm 10
 • 11. kh¸c biÖt gäi lμ ph©n ®o¹n thÞ trêng. Mçi ®o¹n thÞ trêng kh¸c nhau quan t©m tíi ®Æc tÝnh kh¸c nhau cña s¶n phÈm. Do vËy mçi doanh nghiÖp, mçi ngμnh hμng ®Òu tËp trung mäi nç lùc cña chÝnh m×nh vμo viÖc tho¶ m·n tèt nhu cÇu ®Æc thï cña mçi ®o¹n thÞ trêng nμo ®Ó t¨ng doanh sè b¸n vμ thu nhiÒu lîi nhuËn, c«ng t¸c ph©n ®o¹n thÞ trêng gióp cho ngμnh hμng t×m ®îc thÞ phÇn hÊp dÉn nhÊt, t×m ra thÞ trêng träng ®iÓm ®Ó tiÕn hμnh khai th¸c. * Ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi: Lμ viÖc ngμnh hμng khèng chÕ kªnh tiªu thô hμng hãa ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng. Më réng thÞ trêng tiªu thô b»ng c¸ch khèng chÕ kªnh tiªu thô cã nghÜa lμ ngμnh hμng tæ chøc m¹ng líi tiªu thô, kªnh ph©n phèi hμng hãa ®Çy ®ñ hoμn h¶o cho ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng. Th«ng qua hÖ thèng kªnh ph©n phèi vμ ®êng d©y tiªu thô s¶n phÈm ®îc qu¶n lý chÆt chÏ, thÞ trêng s¶n phÈm sÏ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vμ ®¶m b¶o cho ngêi tiªu dïng sÏ nhËn ®îc nh÷ng mÆt hμng míi víi møc gi¸ tèi u do ngμnh hμng ®Æt ra mμ kh«ng ph¶i chÞu bÊt cø mét kho¶n chi phÝ nμo kh¸c. viÖc më réng thÞ trêng ®ång nghÜa víi viÖc tæ chøc m¹ng líi tiªu thô vμ kªnh ph©n phèi hμng hãa hoμn h¶o cña ngμnh hμng, hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm ngμy cμng më réng bao nhiªu th× kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng cμng lín bÊy nhiªu. viÖc ph¸t triÓn vμ qu¶n lý c¸c kªnh ph©n phèi ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng, cïng víi viÖc tæ chøc c¸c dÞch vô tiªu thô ®Çy ®ñ vμ hoμn h¶o sÏ kh«ng ngõng gãp phÇn lμm cho lîi Ých cho chÝnh ngμnh hμng mμ cßn b¶o vÖ lîi Ých cña ngêi tiªu dïng, cña x· héi. * Ph¸t triÓn ngîc: §ã lμ ngμnh hμng më réng thÞ trêng hμng hãa b»ng c¸ch cïng lóc võa khèng chÕ ®êng d©y tiªu thô võa ®¶m b¶o nguån cung cÊp æn ®Þnh, ®©y lμ mét m« h×nh ph¸t triÓn lý tëng song chØ dÔ dμng thùc hiÖn ®èi víi ngμnh hμng tù t×m cho m×nh mét c¸ch ph¸t triÓn thÞ trêng phï hîp nhÊt vμ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. 3. Sù cÇn thiÕt cña më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. 11
 • 12. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng më réng thÞ trêng rÊt cÇn thiÕt ®Õn mét doanh nghiÖp nã quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¶m b¶o lîi nhuËn vμ t¨ng trëng cña C«ng ty bëi s¶n xuÊt t¨ng tr-ëng. NÕu s¶n xuÊt ra kh«ng cã thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm th× qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt khã cã thÓ thùc hiÖn ®îc thËm chÝ viÖc thu håi vèn còng kh«ng thÓ tiÕn hμnh ®îc. Do vËy ch¼ng nh÷ng s¶n xuÊt trong chu kú sau kh«ng t¨ng mμ ®Õn viÖc t¸i s¶n xuÊt kh«ng thÓ duy tr× ®îc vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp lμ n¾m ch¾c thÞ trêng, chiÕm lÜnh thÞ phÇn ngμy cμng lín trong tiªu thô s¶n phÈm lμ vÊn ®Ò quan träng. Do ®ã viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô rÊt cÇn thiÕt ®Õn sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Më réng thÞ trêng tiªu thô gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn mμ lîi nhuËn bao giê còng lμ môc tiªu quan träng cña kinh doanh. Lîi nhuËn sÏ thu ®îc cμng lín nÕu nh môc tiªu cña s¶n xuÊt s¶n phÈm ®i ®óng híng, ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng, kh¶ n¨ng thanh to¸n døt ®iÓm, Ýt cã hμng tån kho vμ ®îc c¸c b¹n hμng, c¸c ®¹i lý trong kªnh tiªu thô ñng hé, gãp søc. Nh vËy viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm gióp cho doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu c¬ b¶n cña s¶n xuÊt kinh doanh môc tiªu lîi nhuËn. Më réng thÞ trêng tiªu thô trong c¬ chÕ thÞ trêng cßn lμ sù tù kh¼ng ®Þnh vÒ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng khi mμ trªn thÞ trêng ®ang cã sù cã sù c¹nh tranh gay g¾t. thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cμng ®îc më réng th× kh¶ n¨ng quay vßng vèn, kh¶ n¨ng tÝch luü kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng më réng quy m«, gia t¨ng c¸c chñng lo¹i mÆt hμng míi duy tr× thÞ trêng cμng lín, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña s¶n xuÊt kinh doanh ®iÒu ®ã cã nghÜa lμ sù an toμn trong kinh doanh cña doanh nghiÖp cμng cao. Më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cßn cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn qu¸ tr×nh tæ chøc sx ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn, n©ng cao chÊt lîng vμ h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm. Dùa vμo 12
 • 13. ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô mμ doanh nghiÖp ®Ò ra ®îc nh÷ng ph¬ng híng c¸ch thøc tæ chøc s¶n xuÊt míi, ¸p dông khoa häc kü thuËt ®Ó ®ap øng nhu cÇu thêng xuyªn biÕn ®æi. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm kh«ng ph¶i ®¬n thuμn lμ viÖc ®em b¸n c¸c s¶n phÈm doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra mμ ph¶i b¸n nh÷ng g× x· héi cÇn víi gi¸ c¶ thÞ trêng. Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, chñng lo¹i phong phó ®a d¹ng, gi¸ c¶ hîp lý. Tõ ®ã doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng, c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, t¨ng cêng ®Çu t chiÒu s©u, ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ míi vμo s¶n xuÊt. Thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong c¸c kh©u ®Ó h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm. Th«ng qua më réng thÞ trêng tiªu thô, doanh nghiÖp thu lîi nhuËn lμ nguån vèn tù cã cña doanh nghiÖp, t¨ng kh¶ n¨ng tËn dông c¸c c¬ héi hÊp dÉn trªn thÞ trêng vμ còng lμ nguån h×nh thμnh c¸c quü cña doanh nghiÖp dïng ®Ó kÝch thÝch lîi Ých c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó hä quan t©m g¾n bã víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 13
 • 14. 4 C¸c nh©n tè ¶nh h ëng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. · Nh©n tè kh¸ch quan: + Nh©n tè thuéc vμo tÇm vÜ m«: §ã lμ chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p cña Nhμ níc can thiÖp vμo thÞ trêng, tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng quèc gia vμ cña tõng thêi kú mμ Nhμ níc cã sù can thiÖp kh¸c nhau. Song c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu vμ phæ biÕn ®îc sö dông lμ: ThuÕ, quü b×nh æn gi¸, trî gi¸, l·i suÊt tÝn dông. . . vμ nh÷ng nh©n tè t¹i m«i trêng kinh doanh nh cung cÊp c¬ së h¹ tÇng bao gåm: C¬ së h¹ tÇng vÒ x· héi. TÊt c¶ ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn quan hÖ cung cÇu vμo m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Nh©n tè thuéc vÒ thÞ trêng, kh¸ch hμng: ThÞ trêng: lμ n¬i doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc t×m kiÕm c¸c yÕu tè ®Çu vμo vμ ®Çu ra cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. BÊt cø mét sù biÕn ®éng nμo cña thÞ trêng còng ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mμ trùc tiÕp nhÊt lμ tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Quy m« cña thÞ trêng còng ¶nh hëng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp theo tû lÖ thuËn, tøc lμ thÞ trêng cμng lín th× kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm vμ kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn cμng cao. Tuy nhiªn, thÞ trêng lín th× søc Ðp cña thÞ trêng vμ ®èi thñ c¹nh tranh còng lín theo, yªu cÇu chiÕm lÜnh thÞ phÇn cña doanh nghiÖp còng sÏ cao h¬n. + Kh¸ch hμng: T¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp th«ng qua kh¶ n¨ng mua hμng, kh¶ n¨ng thanh to¸n, c¬ cÊu chi tiªu cña kh¸ch hμng. + Nh©n tè vÒ chÝnh trÞ x· héi: Nh©n tè vÒ chÝnh trÞ x· héi thêng thÓ hiÖn qua chÝnh s¸ch tiªu dïng, quan hÖ ngo¹i giao, t×nh h×nh ®Êt níc, ph¸t triÓn d©n sè, tr×nh ®é v¨n ho¸, tËp qu¸n sinh ho¹t, lèi sèng. . . c¸c nh©n tè nμy biÓu hiÖn nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. 14
 • 15. + Nh©n tè vÒ ®Þa lý, thêi tiÕt khÝ hËu: C¸c t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn nhu cÇu tiªu dïng cña c¸c tÇng líp d©n c vμ do vËy nã t¸c ®éng ®Õn chñng lo¹i, c¬ cÊu hμng ho¸ trªn thÞ trêng. + M«i trêng c«ng nghÖ: M«i trêng c«ng nghÖ chÝnh lμ sù ®ßi hái vÒ chÊt lîng hμng ho¸, mÉu m·, h×nh thøc chñng lo¹i s¶n phÈm gi¸ c¶. TÝnh chÊt cña m«i trêng c«ng nghÖ còng liªn quan ®Õn vËt liÖu ®Ó t¹o s¶n phÈm, ®Çu t kü thuËt. . . vμ qua ®ã gi¸ c¶ ®îc thiÕt lËp. Mçi chñng lo¹i hμng ho¸ muèn tiªu thô ®îc ph¶i phï hîp víi m«i trêng c«ng nghÖ n¬i ®îc ®a ®Õn tiªu thô. · Nh©n tè chñ quan: §ã lμ nh©n tè thuéc vÒ b¶n chÊt doanh nghiÖp bao gåm: + Nh©n tè vÒ chÊt lîng s¶n phÈm: Khi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vμ møc sèng cña con ngêi ®îc n©ng cao, ngêi tiªu dïng sÏ cã nhiÒu yªu cÇu míi vÒ hμng ho¸, hä ®ßi hái hμng ho¸ ph¶i cã chÊt lîng tèt, an toμn cho søc khoÎ. Do ®ã doanh nghiÖp muèn tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm th× ph¶i quan t©m ®Õn chÊt lîng hμng ho¸ s¶n xuÊt, ra, lμm sao cho s¶n phÈm ph¶i cã møc chÊt lîng ®¸p øng ®îc yªu cÇu trung b×nh mμ x· héi ®Æt ra hoÆc cao h¬n. + Nh©n tè gi¸: Gi¸ c¶ lμ mét yÕu tè c¬ b¶n, nã ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc kh¸ch hμng lùa chon s¶n phÈm nμo cña doanh nghiÖp. NÕu nh gi¸ c¶ cña doanh nghiÕp kh«ng hîp ký ph¶i c¨n cø vμo gi¸ thμnh s¶n xuÊt vμ gi¸ c¶ cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ cho phï hîp. + Nh©n tè vÒ thêi gian: Thêi gian lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong kinh doanh hiÖn ®¹i ngμy nay. Do vËy, nh©n tè thêi gian v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp khi tiªu thô s¶n phÈm, ®ã lμ thêi c¬ ®Ó doanh nghiÖp chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. Nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®óng víi thêi ®iÓm tiªu dïng th× s¶n phÈm sÏ bÞ triÖt tiªu ngay tríc khi mang ra thÞ trêng. 15
 • 16. Ch ¬ng II Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ tr êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may chiÕn th¾ng tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004 i. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty may chiÕn th¾ng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. Ra ®êi trong khãi löa cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc (2/3/1968), XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng tríc kia vμ nay lμ C«ng ty May ChiÕn Th¾ng thuéc Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam (VINATEX) tÝnh ®Õn nay ®· trßn 37 tuæi. Ngμy 2 th¸ng 3 n¨m 1968, trªn c¬ së m¸y mãc, thiÕt bÞ vμ nh©n lùc cña tr¹m may Lª Trùc ( thuéc C«ng ty gia c«ng dÖt kim v¶i sîi cÊp I Hμ Néi ) vμ xëng may CÊp I Hμ T©y, Bé Néi Th¬ng quyÕt ®Þnh thμnh lËp XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng cã trô së t¹i sè 8B Phè Lª Trùc, quËn Ba §×nh Hμ Néi vμ giao cho Côc v¶i sîi may mÆc qu¶n lý. XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt c¸c lo¹i quÇn ¸o, mò v¶i, g¨ng tay, ¸o d¹, ¸o dÖt kim theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Côc v¶i sîi cho c¸c lùc lîng vò trang vμ trÎ em. C¬ së I cña XÝ nghiÖp réng trªn 3000m2 víi c¸c dÉy nhμ cÊp 4 ®îc dän dÑp, tu bæ ®ñ chç ®Ó l¾p 250 m¸y may. HÇu hÕt nhμ xëng ë ®©y ®Òu cò vμ dét n¸t. ThiÕt bÞ cña XÝ nghiÖp lóc ®ã, mét phÇn do c¬ së cò ®Ó l¹i, mét phÇn ®îc bæ sung tõ XÝ nghiÖp May 10 sang, bao gåm c¸c m¸y may ®¹p ch©n cïng mét sè m¸y thïa, ®Ýnh do Liªn X« chÕ t¹o, cßn c¸c dông cô c¾t vÉn ë d¹ng thñ c«ng. MÆc dï trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n tr¨m bÒ nhng nh÷ng s¶n phÈm ®Çu tiªn cña XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng ®Ó phôc vô bé ®éi vμ trÎ em ®· ®îc ®a ra xuÊt xëng, gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vμo sù nghiÖp kh¸ng chiÕn cña d©n téc. §Çu n¨m 1969, May ChiÕn Th¾ng ®îc bæ sung c¬ së II ë §øc Giang Gia L©m. Th¸ng 5 n¨m 1971 XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng chÝnh thøc ®îc chuyÓn giao cho Bé C«ng nghiÖp nhÑ qu¶n lý víi nhiÖm vô míi lμ 16
 • 17. chuyªn s¶n xuÊt hμng xuÊt khÈu chñ yÕu lμ c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng. Ngμy 16 th¸ng 4 n¨m 1972 Mü nÐm bom vμo khu vùc §øc Giang Gia L©m. C¬ së II cña XÝ nghiÖp ph¶i s¬ t¸n vÒ x· §«ng Trï huyÖn §«ng Anh nªn s¶n xuÊt gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhng xÝ nghiÖp vÉn hoμn thμnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. N¨m 1978 ®¸nh dÊu 10 n¨m x©y dùng vμ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng. XÝ nghiÖp tiÕp tôc ph¸t triÓn lín m¹nh vÒ nhiÒu mÆt. Sau 10 n¨m gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng gÊp 11 lÇn, tæng sè c«ng nh©n viªn chøc t¨ng 3 lÇn. C¬ cÊu s¶n phÈm ngμy cμng ®îc n©ng cao. N¨m 1986, ®©y lμ thêi kú xo¸ bá bao cÊp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i vît qua nhiÒu khã kh¨n kh¸ch quan vμ chñ quan v× c¬ chÕ thÞ trêng ë níc ta míi ®îc më ra, c¸c doanh nghiÖp cßn cha cã kinh nghiÖm víi kinh tÕ thÞ trêng. N¨m 1990, hÖ thèng XHCH ë Liªn X« vμ §«ng ¢u sôp ®æ ¶nh hëng to lín ®Õn xuÊt khÈu. Tõ ®©y, mét thÞ trêng æn ®Þnh vμ réng lín kh«ng cßn n÷a. XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng r¬i vμo t×nh tr¹ng v« cïng khã kh¨n, ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn xÝ nghiÖp ®· ph¶i ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng, m¸y mãc thiÕt bÞ, më réng thÞ trêng sang mét sè níc khu vùc II nh CHLB §øc, Hμ Lan, Thuþ §iÓn, Hμn Quèc. . . N¨m 1992 t¹i c¬ së sè 10 Thμnh C«ng Ba §×nh Hμ Néi míi x©y dùng xong ®· ®îc ®a vμo sö dông kÞp thêi. Ngμy 25 th¸ng 8 n¨m 1992 Bé C«ng nghiÖp nhÑ cã quyÕt ®Þnh sè 730/CNn – TCL§ chuyÓn xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng thμnh C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. §©y lμ mét sù kiÖn ®¸nh dÊu mét bíc trëng thμnh vÒ chÊt cña XÝ nghiÖp, tÝnh tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ qua chøc n¨ng ho¹t ®éng míi cña C«ng ty. Tõ ®©y cïng víi viÖc s¶n xuÊt, nhiÖm vô kinh doanh ®· ®îc ®Æt lªn ®óng víi tÇm quan träng cña nã trong c¬ chÕ thÞ trêng. Ngμy 25 th¸ng 3 n¨m 1994 XÝ nghiÖp Th¶m len xuÊt khÈu §èng §a thuéc Tæng C«ng ty DÖt ViÖt Nam ®îc s¸t nhËp vμo C«ng ty May ChiÕn Th¾ng theo quyÕt ®Þnh sè 290/Q§ - TCL§ cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ. 17
 • 18. Tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 1995 C«ng ty ®· ®Çu t 12,96 tû ®ång cho x©y dùng c¬ b¶n vμ 13, 998 tû ®ång cho mua s¾m thiÕt bÞ. Sau gÇn 10 n¨m x©y dùng ( 1986 ®Õn 1997), C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®· cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng nhμ xëng réng 24836m2 trong ®ã 50% khu vùc s¶n xuÊt ®îc trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hoμ kh«ng khÝ ®¶m b¶o m«i trêng tèt cho ngêi lao ®éng vμ hÖ thèng m¸y mãc hiÖn ®¹i. Tríc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng may mÆc trong níc còng nh trªn thÕ giíi, C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam phª duyÖt kÌm theo §iÒu lÖ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña C«ng ty. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hμnh tõ ngμy 4/12/1996, C«ng ty May ChiÕn Th¾ng lμ doanh nghiÖp Nhμ níc, thμnh viªn ho¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp Nhμ níc, c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vμ §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty. Víi tªn giao dÞch ViÖt Nam lμ: C«ng ty May ChiÕn Th¾ng Tªn giao dÞch quèc tÕ lμ CHIEN THANG GARMENT COMPANY viÕt t¾t lμ CHIGAMEX. Trô së chÝnh: sè 10 Phè Thμnh C«ng Ba §×nh Hμ Néi. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô, mÆt hμng s¶n xuÊt cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. C«ng ty May ChiÕn Th¾ng lμ mét doanh nghiÖp Nhμ níc cã nhiÖm vô kinh doanh hμng dÖt may. C«ng ty tù s¶n xuÊt vμ tiªu thô s¶n phÈm may vμ c¸c hμng ho¸ kh¸c liªn quan ®Õn ngμnh dÖt may. Cô thÓ, C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt 3 mÆt hμng chÝnh lμ: S¶n phÈm may, g¨ng tay da vμ th¶m len. · S¶n phÈm may C«ng ty thêng s¶n xuÊt bao gåm: - ¸o j¨ckÐt c¸c lo¹i nh ¸o j¾ckÐt 1 líp, 2 líp, 3 líp - ¸o v¸y c¸c lo¹i - QuÇn c¸c lo¹i - ¸o s¬ mi c¸c lo¹i 18
 • 19. - Kh¨n tay trÎ em - C¸c s¶n phÈm may kh¸c. · C¸c s¶n phÈm g¨ng tay cña C«ng ty bao gåm: - G¨ng g«n - G¨ng ®«ng nam n÷. · Th¶m len gåm cã: - S¶n xuÊt c«ng nghiÖp - S¶n xuÊt gia c«ng. C«ng ty May ChiÕn Th¾ng s¶n xuÊt phôc vô cho xuÊt khÈu vμ tiªu dïng trong níc theo 3 ph¬ng thøc: - NhËn gia c«ng toμn bé: Theo h×nh thøc nμy C«ng ty nhËn nguyªn vËt liÖu cña kh¸ch hμng theo hîp ®ång ®Ó gia c«ng thμnh phÈm hoμn chØnh vμ giao tr¶ cho kh¸ch hμng. - S¶n xuÊt hμng xuÊt khÈu díi h×nh thøc FOB: ë h×nh thøc nμy ph¶i c¨n cø vμo hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm ®· ®¨ng ký víi kh¸ch hμng, C«ng ty tù tæ chøc s¶n xuÊt vμ xuÊt s¶n phÈm cho kh¸ch hμng theo hîp ®ång ( mua nguyªn liÖu b¸n thμnh phÈm ). - S¶n xuÊt hμng néi ®Þa: c«ng ty thùc hiÖn toμn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu trong níc. Ph¬ng híng trong nh÷ng n¨m tíi cña C«ng ty phÊn ®Êu trë thμnh trung t©m s¶n xuÊt, kinh doanh th¬ng m¹i tæng hîp víi c¸c chiÕn lîc sau: + Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®ång thêi t¨ng tû träng trong mÆt hμng FOB vμ mÆt hμng néi ®Þa. + Duy tr× vμ ph¸t triÓn nh÷ng thÞ trêng ®· cã, tïng bíc khai th¸c më réng thÞ trêng míi ë c¶ trong vμ ngoμi níc. ii. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty may chiÕn th¾ng. 1. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. a. Kho tμng, nhμ xëng: 19
 • 20. C«ng ty May ChiÕn Th¾ng cã diÖn tÝch nhμ xëng s¶n xuÊt lμ 9260m2 DiÖn tÝch nhμ kho lμ 3810m2. §Æc ®iÓm chÝnh cña kiÕn tróc nhμ xëng lμ: nhμ x©y 5 tÇng cã thang m¸y ®Ó vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu cho c¸c ph©n xëng. Xung quanh nhμ xëng ®îc l¾p kÝnh t¹o ra mét kh«ng gian réng r·i tho¶i m¸i cho c«ng nh©n. Cã 50% khu vùc s¶n xuÊt ®îc trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hoμ kh«ng khÝ. §êng x·, s©n b·i trong C«ng ty ®îc ®æ bª t«ng. N¬i ®Æt ph©n xëng s¶n xuÊt: Sè 10 Thμnh C«ng Ba §×nh Hμ Néi 178 NguyÔn L¬ng B»ng 8B –Lª Trùc –Ba §×nh –Hμ néi. NhËn xÐt: C«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn lμm viÖc tèt cho c«ng nh©n qua viÖc ®Çu t vμo nhμ xëng, n©ng cÊp chÊt lîng m«i tr-êng lμm viÖc, vÖ sinh cho c¸c s¶n phÈm lμm ra. ChÝnh ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt còng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm lμm ra. Do ®ã ®Ó kh¸ch hμng níc ngoμi chÊp nhËn s¶n phÈm th× tÊt yÕu C«ng ty ph¶i ngμy cμng hoμn thiÖn ®iÒu kiÖn lμm viÖc trong xëng. §iÒu kiÖn lμm viÖc tèt còng gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lμm viÖc cña c«ng nh©n. Nhμ kho cña C«ng ty ®îc ®Æt ë tÇng I t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dμng cho viÖc vËn chuyÓn thμnh phÈm tõ tÇng xuèng. §iÒu kiÖn b¶o qu¶n cña c¸c kho rÊt tèt gióp cho s¶n phÈm kh«ng bÞ háng do bÞ Èm hay mÊt vÖ sinh. Víi hÖ thèng nhμ kho réng r·i 3810m2 ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho dù tr÷ thμnh phÈm víi sè lîng lín ®Ó cung cÊp kÞp thêi cho c¸c thÞ trêng khi cã nhu cÇu, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc më réng thÞ trêng cña C«ng ty. Tuy nhiªn do C«ng ty n»m trong néi thμnh nªn diÖn tÝch mÆt b»ng h¹n hÑp, C«ng ty kh«ng thÓ x©y dùng thªm kho tμng, nhμ xëng. §ång thêi viÖc vËn chuyÓn hμng ho¸ còng gÆp nhiÒu khã kh¨n do hμng ®ãng vμo container nªn ph¶i vËn chuyÓn vμo ban ®ªm. b. M¸y mãc thiÕt bÞ: Do ®Æc ®iÓm nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lμ may hμng xuÊt khÈu nªn C«ng ty ph¶i b¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm lμm ra. ChÝnh v× vËy mμ C«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng 20
 • 21. nghÖ. PhÇn lín m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty do NhËt chÕ t¹o vμ n¨m s¶n xuÊt tõ n¨m 1991 ®Õn 1997. Nh vËy, m¸y mãc thiÕt bÞ vμ c«ng nghÖ s¶n xuÊt lμ thuéc lo¹i míi, tiªn tiÕn vμ hiÖn ®¹i, ®¶m b¶o chÊt lîng cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. C«ng ty cã 36 lo¹i m¸y chuyªn dïng kh¸c nhau. ChÝnh ®iÒu nμy t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty hoμn thiÖn c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, lμm cho s¶n phÈm hoμn thiÖn h¬n, chÊt lîng tèt h¬n, ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe cña kh¸ch hμng níc ngoμi, tõ ®ã t¹o lßng tin ®èi víi kh¸ch hμng, n©ng cao ch÷ tÝn cho C«ng ty, gãp phÇn vμo viÖc më réng thÞ trêng. Víi sè lîng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, hμng n¨m C«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt 5.000.000 s¶n phÈm may mÆc (qui ®æi theo s¬ mi) 2.000.000 s¶n phÈm may da. Sau ®©y lμ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó s¶n xuÊt cña C«ng ty tÝnh ®Õn ngμy 31 th¸ng 1 n¨m 2005: B¶ng sè 1: C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó sx cña C«ng ty ®Õn hÕt quý I/2005. Stt Tªn m¸y Nhμ sx XuÊt xø N¨m chÕ t¹o Sè lîng 1 M¸y may b»ng 1 kim Juki Japan 1991- 1997 1173 2 M¸y may b»ng 2 kim Brother Japan 1991- 1997 211 3 M¸y trÇn diÒm Tuki Japan 1991- 1997 46 4 M¸y v¾t sæ Tuki Japan 1991- 1997 100 5 M¸y thïa b»ng Tuki Japan 1991- 1997 24 6 M¸y thïa trßn Tuki Japan 1991- 1997 21 7 M¸y ®Ýnh cóc Tuki Japan 1991- 1997 27 21
 • 22. 8 M¸y chÆn bä Tuki Japan 1991- 1997 23 9 M¸y v¾t g¸u Tuki Japan 1991- 1997 21 10 M¸y Ðp mex Hashima Hongkong 1991- 1997 5 11 M¸y lén cæ Fiblon Hongkong 1993 02 12 M¸y dß kim Hashima Japan 1995 4 13 M¸y thªu Jajima Japan 1995 4 14 M¸y thiÕt kÕ mÉu thªu Jajima USA 1995 1 15 M¸y lμm mÒm níc Japan 1992 2 16 M¸y c¾t KM Japan 1991- 1997 26 17 Nåi h¬i Naomoto Japan 1991- 1997 23 18 Bμn hót ch©n kh«ng Naomoto Japan 1991- 1997 75 19 M¸y dÝc d¾c Juki Japan 1991- 1997 40 20 M¸y cuèn èng Brother Japan 1993 1 21 M¸y chun Juki USA 1995 3 22 M¸y hót Èm USA 1992 8 23 M¸y c¾t thuû lùc Japan 1995 22 24 M¸y lμ g¨ng ®«ng Juki Japan 1995 7 25 M¸y lμ da Juki Japan 1995 2 26 M¸y c¾t lãt Juki Japan 1997 2 27 M¸y d¸n nilon Juki Japan 1992 1 28 M¸y d¸n cao tÇn Jajima Japan 1994 1 29 M¸y Ðp ch÷ Tuki Japan 1993 1 30 M¸y d¸n mμng Tuki Japan 1994 2 31 M¸y may m¸c Tuki Japan 1991 1 32 M¸y Ðp m¸c Tuki Japan 1991 1 33 C©n ®iÖn tö Japan 1994 3 34 M¸y gi¸c Naomoto Japan 1995 2 35 M¸y san chØ Hashima Japan 1991- 1997 8 36 M¸y khoan dÊu tay Japan 1997 1 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Lao ®éng lμ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng s¶n 22
 • 23. xuÊt kinh doanh bëi v× con ngêi lμ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Cho dï ®îc trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn nhng thiÕu lao ®éng cã tr×nh ®é tæ chøc th× còng kh«ng thùc hiÖn s¶n xuÊt ®îc. NhÊt lμ ®èi víi ngμnh may ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu lao ®éng v× mçi m¸y may ph¶i cã 1 ngêi ®iÒu khiÓn. TÝnh ®Õn ngμy 31/12/2004 C«ng ty cã 2.476 ngêi lao ®éng. Trong tæng sè ®ã cã 2.375 ngêi lμ lao ®éng ngμnh c«ng nghiÖp chiÕm 96,27%, lao ®éng n÷ lμ 2.048 ngêi chiÕm 84,5%, lao ®éng lμm c«ng t¸c qu¶n lý lμ 142 ngêi chiÕm 5,7%, lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn lμ 80 ngêi chiÕm 3,2%. Sè lao ®éng b×nh qu©n cña C«ng ty trong n¨m 2004 lμ 2.276 ngêi trong ®ã ngμnh may thªu cã 1.662 ng¬× chiÕm 73,02%, ngμnh da cã 527 ngêi chiÕm 23,15% vμ ngμnh th¶m cã 87 ngêi chiÕm 3,83%. Thu nhËp b×nh qu©n chung c¶ C«ng ty trong n¨m 2004 lμ 913.000 ®ång/ngêi/th¸ng, t¨ng h¬n so víi møc thu nhËp b×nh qu©n c¶ C«ng ty trong n¨m 2003 (864.000 ®ång/ngêi/th¸ng) lμ 49.000®ång vμ t¬ng ®¬ng víi tØ lÖ t¨ng lμ 105,7%. Møc thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty ®îc t¨ng lªn tõ 728.000 ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 2001 ®Õn 782.000 ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 2002 lμ 864.000 ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 2003 vμ 913.000 ®ång/ngêi/th¸ng vμo n¨m 2004. Qua ®©y ta cã thÓ thÊy ®êi sèng cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty ngμy cμng ®îc æn ®Þnh vμ n©ng cao. BiÓu sè 1: Thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng ty tõ 2001 – 2004. 23
 • 24. 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Nam 1997 Nam 1998 Nam 1999 Nam 2000 Thu nhap Thu nhap Ngoμi ra c«ng t¸c ®μo t¹o båi dìng nghiÖp vô, n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng lu«n ®îc C«ng ty quan t©m víi nhËn thøc nguån lùc lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn, do ®ã trong mét thêi gian dμi tõ n¨m 1992 ®Õn nay, C«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é cho ngêi lao ®éng, thu hót lùc lîng lao ®éng giái tõ bªn ngoμi vμo. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn cã chÕ ®é u ®·i ®èi víi nh÷ng lao ®éng giái tay nghÒ. Hμng n¨m, th«ng qua c¸c héi chî, triÓn l·m, C«ng ty tæ chøc cho c¸n bé qu¶n lý ®i th¨m quan, kh¶o s¸t c¸c thÞ trêng níc ngoμi nh»m n¾m b¾t ®îc nh÷ng c«ng nghÖ míi vμ xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng. NhËn xÐt: §éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty chiÕm tû lÖ nhá 5, 7% nhng l¹i gi÷ vai trß hÕt søc quan träng. Hä cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ c¸c lÜnh vùc tμi chÝnh, th¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu, kü thuËt c«ng nghÖ. . . Do ®ã hä sÏ gi÷ vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt, thùc hiÖn ho¹t ®éng thu mua, nhËp khÈu nguyªn liÖu vμ tiªu thô hμng ho¸, gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hμnh liªn tôc. ChÝnh v× vËy ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng ®ßi hái lùc lîng nμy ph¶i kh«ng ngõng t×m tßi thÞ tr-êng, sö dông c¸c biÖn ph¸p Marketing, t×m kiÕm vμ ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hμng. 24
 • 25. §éi ngò lao ®éng trùc tiÕp quyÕt ®Þnh tíi sè lîng vμ chÊt lîng s¶m phÈm lμm ra. §Ó më réng thÞ trêng, C«ng ty ph¶i n©ng cao uy tÝn cña m×nh th«ng qua chÊt lîng s¶n phÈm vμ thêi h¹n giao hμng. ChÝnh v× vËy C«ng ty ph¶i ®μo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n nh»m gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu s¶n phÈm háng vμ ®¶m b¶o chÊt lîng cña s¶n phÈm, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. 3. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu. HiÖn nay nguyªn liÖu mμ C«ng ty dïng ®Ó s¶n xuÊt lμ v¶i c¸c lo¹i, da thuéc vμ phô liÖu c¸c lo¹i. HÇu hÕt c¸c nguyªn vËt liÖu mμ C«ng ty sö dông ®Ó s¶n xuÊt lμ nhËp khÈu tõ níc ngoμi. C¸c lo¹i nguyªn liÖu cña C«ng ty phÇn lín lμ do kh¸ch hμng ®Æt gia v«ng mang ®Õn mμ C«ng ty ph¶i nhËp vËt liÖu theo gi¸ cña ngêi gia c«ng. Nh vËy hiÖn nay C«ng ty cha chñ ®éng ®îc nguyªn liÖu cho ngêi s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, C«ng ty cha n¾m ch¾c ®îc thÞ hiÕu cña tõng thÞ trêng do ®ã kh«ng d¸m chñ ®éng mua nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt v× cã thÓ kh¸ch hμng gia c«ng kh©ng chÊp nhËn vμ khã b¸n trùc tiÕp ®îc. Tõ ®ã ta cã thÓ thÊy r»ng nguyªn vËt liÖu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty. Muèn tiªu thô ®îc s¶n ph¶m s¶n xuÊt ra C«ng ty ph¶i t×m nguån nguyªn liÖu phï hîp víi nhu cÇu cña tõng thÞ trêng kh¸c nhau. §Ó thÊy ®îc c¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña C«ng ty hiÖn nay. Chóng ta h·y xem xÐt b¶ng kim ng¹ch nhËp khÈu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn (tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004): 25
 • 26. 26
 • 27. ThÞ trêng N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 TrÞ gi¸ ( USD ) TØ lÖ % TrÞ gi¸ ( USD ) TØ lÖ % TrÞ gi¸ ( USD ) TØ lÖ % TrÞ gi¸ ( USD ) TØ lÖ % Hμn Quèc 10.164.389 71,03 10.064.574 59,31 8.306.752 59,94 5.509.797 50,95 §μi Loan 1.747.084 12,21 1.030.404 6,07 932.663 6,73 225.998 2,09 NhËt 955.921 6,68 1.932.594 11,39 1.774.174 12,8 1.889.348 17,47 Hång K«ng 844.915 5,9 1.199.540 7,06 1.103.788 7,96 507.355 4,7 Trung Quèc 74.670 0,005 250.745 2,32 ASEAN 149.763 1,05 636.494 4,6 424.189 3,9 Mü 92.971 0,008 §øc 61.022 0,006 Anh 1.870.801 11,02 1.029.802 7,97 1.685.295 17,01 EC 448.363 3,13 1.987 0,0001 Th¸i Lan 66.552 0,0039 In®«nªxia 66.851 0,004 CH SÐc 18.893 0,001 Malaixia 717.300 5,141 ViÖt Nam ( XNK t¹i chç) 167.276 1,55 Tæng céng 14.310.435 100 16.969.496 100 13.858.343 100 10.813.996 100 B¶ng sè 2: Kim ng¹ch nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng 2
 • 28. 3
 • 29. Nh×n vμo b¶ng ta cã thÓ thÊy nguån nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty chñ yÕu ®îc nhËp tõ Hμn Quèc. N¨m 2001 chiÕm 71, 03% tæng gi¸ trÞ nguyªn liÖu nhËp, n¨m 2002 chiÕm 59, 31%, n¨m 2003 chiÕm 59, 94% vμ n¨m 2004 chiÕm 50, 95% tæng gi¸ trÞ nguyªn liÖu nhËp. Nguån nguyªn liÖu cña C«ng ty ®· më réng sang thÞ trêng Ch©u ¢u ( chñ yÕu lμ Anh ) chiÕm 11, 02% trong tæng gi¸ trÞ nguyªn liÖu nhËp n¨m 2002, 7, 97% vμo n¨m 2003 vμ 17, 01% trong tæng gi¸ trÞ nguyªn liÖu nhËp n¨m 2004. Lîng nguyªn liÖu nhËp tõ Hμn Quèc, §μi Loan vμ Hång K«ng gi¶m xuèng, nhËp tõ Trung Quèc, NhËt t¨ng lªn. §Æc biÖt trong n¨m 2004 C«ng ty cßn ph¸t triÓn thªm ®îc 3 thÞ trêng míi cung cÊp nguån nguyªn liÖu cho m×nh ®ã lμ Mü, §øc vμ xuÊt nhËp khÈu t¹i chç ë ViÖt Nam. iii. Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty may chiÕn th¾ng. 1. Kh¸i qu¸t vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lμ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Tríc kia trong c¬ chÕ bao cÊp, kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp thêng do nhμ níc giao xuèng. Do vËy viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lμ so s¸nh víi c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh mμ nhμ níc giao cho. HiÖn nay trong c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp hoμn toμn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh nªn viÖc lËp vμ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch lμ nhiÖm vô chñ yÕu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy mμ viÖc ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch lμ hÕt søc quan träng. Nã gióp cho c¸c nhμ qu¶n trÞ doanh nghiÖp hiÓu biÕt, n¾m b¾t ®îc thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi kÕt hîp víi nh÷ng th«ng tin rót ra tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt sÏ gióp cho hä lËp kÕ ho¹ch chÝnh x¸c, tæ chøc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®ã. 4
 • 30. Hμng n¨m C«ng ty lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm dùa trªn c¬ së sau: - ChØ tiªu kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty giao. - T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m tríc. - Kh¶ n¨ng huy ®éng n¨ng lùc thiÕt bÞ, lao ®éng. - T×nh h×nh kh¸ch hμng: kh¶ n¨ng ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña C«ng ty víi c¸c kh¸ch hμng. - Nguån vËt t nguyªn liÖu cña C«ng ty cã kh¶ n¨ng khai th¸c. Sau ®©y lμ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2004 (b¶ng sè 5). 5
 • 31. B¶ng 5: mét sè chØ tiªu ®· thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2002 – 2004 cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng. §¬n vÞ: 1.000.000®ång ChØ tiªu 2002 2003 2004 TH %so KH200 2 %so TH200 1 TH %so KH200 3 %so TH200 2 TH %so KH200 4 %so TH200 3 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 37400 113,4 115,1 42600 100 113,9 40100 98,7 94,13 2. Doanh thu 55910 126 132,2 63154 123 112,9 57067 96,3 90,3 3. Nép ng©n s¸ch 1430 89,4 83,8 1480 118,6 103,4 123,5 94,2 83,4 4. XuÊt khÈu 53066 174,6 135,3 61051 119,2 115 54081 92,5 88,58 5. Lîi nhuËn 2015 113,5 112,3 2632 110,2 130,6 2286 83,12 86,85 Ph©n tÝch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002: N¨m 2002 lμ mét n¨m rÊt thμnh c«ng cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Trong giai ®o¹n nμy s¶n xuÊt vμ kinh doanh cña C«ng ty rÊt æn ®Þnh. MÆc dï mÆt b»ng s¶n xuÊt cña C«ng ty cßn chËt hÑp song donah thu ®¹t t¬ng ®ãi cao 55,91 tØ ®ång, ®¹t 132,2% so víi thùc hiÖn 2001 vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng 115,1% so víi n¨m 2001 ®em l¹i lîi nhuËn cho C«ng ty lμ 2,015 tØ ®ång . Ph©n tÝch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003: 6
 • 32. N¨m 2003 lμ n¨m cã nhiÒu tiÕn bé trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. HÇu hÕt c¸c chØ tiªu C«ng ty ®Òu hoμn thμnh vît møc so víi kÕ haäch ®Ò ra. Trong n¨m 2003 do cã nhiÒu cè g»ng trong viÖc t×m kiÕm vμ më réng thÞ trêng tiªu thô nªn C«ng ty ®· n©ng cao kim ng¹ch xuÊt khÈu b»ng viÖc xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng míi vμ cñng cè ph¸t triÓn c¸c thÞ trêng truyÒn thèng. §Æc biÖt C«ng ty ®· ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trùc tiÕp (d¹ng FOB) lμ h×nh thøc mang l¹i gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao h¬n rÊt nhiÒu so víi gia c«ng, v× thÕ doanh thu xuÊt khÈu cña C«ng ty ®· t¨ng lªn ®¸ng kÕ, doanh thu t¨ng 112,9% so víi n¨m 2002 trong ®ã xuÊt khÈu ®· t¨ng 115% so víi n¨m 2002. Qua ®ã ®em l¹i lîi nhuËn cho C«ng ty ®¹t møc 2,632 tØ ®ång. Nh vËy n¨m 2003, kinh doanh cña C«ng ty cã sù t¨ng trëng v÷ng ch¾c vμ hiÖu qu¶. s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc tiªu thô ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi, trong ®ã nhiÒu thÞ trêng cã ®ßi hái cao vÒ chÊt lîng, mÉu m· s¶n phÈm C«ng ty còng ®· gia t¨ng sè lîng tiªu thô nhiÒu h¬n so víi c¸c n¨ mtríc. §iÒu nμy chøng tá s¶n phÈm cña C«ng ty ®· t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng vμ ®· ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. VÞ trÝ vμ h×nh ¶nh cña C«ng ty ®· ®îc t¹o dùng vμ ngêi tiªu dïng quèc tÕ. §¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu nμy, nguyªn nh©n quan träng nhÊt lμ C«ng ty ®· t¹o ®îc thÕ c¹nh tranh thuËn lîi víi u thÕ trªn thÞ trêng b»ng c¸ch ®a d¹ng d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®¶m b¶o chÊt lîng, cung øng kÞp thêi theo nhu cÇu cña kh¸ch hμng, uy tÝn cña cty tiÕp tôc t¨ng lªn vμ thÞ trêng cña C«ng ty ®îc më réng, c¶ chiÒu réng vμ chiÒu s©u g©y dùng ®îc sù tÝn nhiÖm ®èi víi ng-êi tiªu dïng. Ph©n tÝch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004: N¨m 2004 do gÆp ph¶i nhiÒu biÕn ®éng lín vÒ thÞ trêng do ®ã c¸c chØ tiªu mμ C«ng ty ®Æt ra ®Òu kh«ng hoμn thμnh ®îc mét c¸ch trän vÑn cô thÓ lμ doanh thu cña C«ng ty chØ ®¹t 57,067 tØ ®éng ®¹t 96,3% so víi kÕ ho¹ch vμ ®¹t 90,3% so víi thùc hiÖn cña n¨m 2003. §©y lμ giai ®o¹n mμ C«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu ®èi thñ cã tiÒm lùc m¹nh vμ lîi thÕ c¹nh tranh nªn sè kh¸ch hμng t×m ®Õn C«ng ty ®· gi¶m sót, 7
 • 33. xuÊt khÈu cña C«ng ty chØ b»ng 88,58% so víi n¨m 2003. C¸c chØ tiªu cßn l¹i nh gi¸ trÞ s¶n xuÊt còng chØ ®¹t 98,7% so víi kÕ ho¹ch vμ gi¶m so víi n¨m tríc (94,13% so víi n¨m 2003). Tuy nhiªn, lîi nhuËn cña C«ng ty vÉn ®¹t 2,286 tØ ®ång. 8
 • 34. S¬ ®å 1: mét sè chØ tiªu chÝnh ®· thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2002 – 2004 cña C«ng ty. 2002 2003 2004 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 Ghi chó: GTSL DT 9
 • 35. 2 .Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng. · C¸c kh¸ch hμng chÝnh cña C«ng ty: Kh¸ch hμng cña C«ng ty lμ c¸c h·ng níc ngoμi kinh doanh hμng may mÆc. C«ng ty cã 8 kh¸ch hμng thêng xuyªn tõ n¨m 2001 ®Õn nay ®ã lμ: YOUNG SHIN, ITOCHU, JEANNES, HADONG, LEISURE, FLEXCON, UNICORE vμ MATAICHI. Trong ®ã kh¸ch hμng chñ yÕu tiªu thô nhiÒu nhÊt lμ h·ng ITOCHU vμ HADONG víi sè lîng tiªu thô trªn mét triÖu s¶n phÈm mét n¨m. Ngoμi nh÷ng kh¸ch hμng thêng xuyªn cña C«ng ty cßn cã nh÷ng kh¸ch hμng kh«ng thêng xuyªn tiªu thô víi sè lîng kh«ng lín. N¨m 2002 C«ng ty mÊt ®i 3 kh¸ch hμng, nhng t×m ®îc thªm 8 kh¸ch hμng míi, trong sè ®ã cã 2 kh¸ch hμng hiÖn nay ®· chë thμnh kh¸ch hμng thêng xuyªn cña C«ng ty ®ã lμ P. PACIFIC vμ SK. GLOBAL. N¨m 2003 C«ng ty mÊt ®i 6 kh¸ch hμng vμ t×m ®îc 7 kh¸ch hμng míi, trong ®ã cã 3 kh¸ch hμng vÉn tiÕp tôc ®Æt hμng cña C«ng ty trong n¨m 2004. N¨m 2004 C«ng ty mÊt ®i 5 kh¸ch hμng, trong ®ã cã mét kh¸ch hμng thêng xuyªn cña C«ng ty tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003. Còng trong n¨m 2004 C«ng ty ®· t×m thªm ®îc 7 kh¸ch hμng míi. C¸c sè liÖu ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: 10
 • 36. B¶ng sè 6: C¸c kh¸ch hμng chñ yÕu cña C«ng ty ST T C¸c kh¸ch hμng chÝnh Sè lîng tªu thô s¶n phÈm N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 1 Young Shin 129.916 110.659 138.199 124.490 2 Itochu 1.451.900 1590.940 2.284.085 2.674.465 3 Jean 199.523 99.327 139.435 88.678 4 Hadong 1.933.760 2.447.148 1.796.869 1.978.591 5 Flexcom 86.579 68.198 34.631 35.863 6 Leisure 289.520 209.572 246.207 173.300 7 Unicore 35.728 25.565 59.937 18.068 8 Mataichi 8.808 12.890 52.488 20.316 9 Amatexa 17.479 254.677 186.635 10 Gun Yong 59.843 11 Sunkyong 7.707 12 Scavi 4135 13 Par nia 988,27 14 Fu han 38.845 15 Ber han 15.550 16 Ha no mex 10.500 17 Pan paccific 123.299 58.308 62.435 18 Utimex 13.587 19 SK.Global 16.146 9500 32.453 20 Indochina 13.373 21 WooBo 10.697 21.705 22 DaLiMex 12.300 48.727 23 Mit sui 6.029 73.560 24 ASia-HS 8.929 25 Vpacific 30.262 26 Boong 40.319 27 EU Rasia 4062 4000 28 Ba lan 3010 29 Garnet 16.626 30 Phó h¸n 268 31 Tocontap 13.456 32 X40 1.465 33 B¨c Hμ 50.265 · C¸c thÞ trêng chñ yÕu cña C«ng ty: C«ng ty May ChiÕn Th¾ng may gia c«ng cho c¸c kh¸ch hμng níc ngoμi. Bªn c¹nh viÖc gia c«ng cho kh¸ch hμng níc ngoμi C«ng ty còng ®ang ®Èy m¹nh h×nh thøc mua nguyªn liÖu b¸n thμnh phÈm ( b¸n FOB ) 11
 • 37. ®Ó t¨ng dÇn tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vμ thu vÒ nhiÒu lîi nhuËn h¬n. V× h×nh thøc b¸n FOB sÏ ®em l¹i cho C«ng ty doanh thu cao h¬n rÊt nhiÒu so víi h×nh thøc gia c«ng. C¸c thÞ trêng chñ yÕu tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tõ 2001 ®Õn n¨m 2004 sÏ ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng sè 7: 12
 • 38. B¶ng sè 7: C¸c thÞ trêng chñ yÕu cña C«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: USD C¸c thÞ tr-êng TrÞ gi¸ gia c«ng N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Gia c«ng FOB Gia c«ng FOB Gia c«ng FOB Gia c«ng FOB 1-CHLB §øc 1.356.18 3 1.171.12 7 18.998 1.358.61 7 1.227.49 3 14.700 2-NhËt 233.853 127.348 423.293 449.335 3-§μi Loan 376.857 196.446 172.804 145.130 4-Canada 58.468 167.863 89.404 70.081 5-Hμ Lan 382.924 232.465 115.391 132.278 6-Anh 225.720 572.096 354.118 155.897 7-Ph¸p 40.261 24.810 107.878 106.478 276.797 163.03 8 8-Hμn Quèc 166.846 231.310 162.204 74.856 9-T©y Ban Nha 105.626 114.697 548.802 420.0 00 329.506 187.44 0 10-EU 140.034 83.499 - 11- 18.730 6886 - Singapore 12-Lμo 7560 - - 13-§«ng ¢u - 140.184 75.172 867.445 851.7 16 71.137 70.632 14-Iran -- 32.528 45.157 45.157 - 16.819 16.819 15-CH SÐc - 240.502 24.052 - 183.900 183.50 0 16-ý - 362.309 - - 13
 • 39. 17-Thuþ §iÓn - 62.908 45.382 38.009 18-óc - - 6.656 38.716 19-§an - - 5.310 29.643 M¹ch 20-BØ - - 5278 22.422 21-Nam Mü - - 5167 - 22-Thuþ - - 59.665 33.297 - SÜ 23-Braxin - - 10.488 24-CHLB Nga - - 306.215 306.21 5 25-Mexico - - 14.483 12.960 26-C¸c thÞ 373.094 96.087 231.525 232.568 139.283 trêng kh¸c Tæng céng 3.495.15 6 153.425 4.094.20 0 439.494 4.532.30 4 3.822.92 3 955.70 4 14
 • 40. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy thÞ trêng truyÒn thèng cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua lμ: CHLB §øc, §μi Loan, NhËt, CaNa§a, Hμ Lan, Anh, Ph¸p, Hμn Quèc, T©y Ban Nha vμ §«ng ¢u. §øc lμ thÞ trêng chiÕm tØ träng cao nhÊt trong tæng gi¸ trÞ gia c«ng. Tuy nhiªn tõ n¨m 2002 trë l¹i ®©y xu híng tiªu thô cña thÞ trêng nμy còng gi¶m xuèng. Bªn c¹nh ®ã, xu híng tiªu thô gi¶m ®i trong nh÷ng n¨m 2002, 2003 vμ n¨m 2004 ë c¸c thÞ trêng §μi Loan, Canada, Hμ Lan, Anh, Hμn Quèc vμ EU. Ngîc l¹i ë mét sè thÞ trêng nh T©y Ban Nha, §«ng ¢u l¹i cã xu híng tiªu thô t¨ng lªn tõ n¨m 2002 trë l¹i ®©y. N¨m 2001 C«ng ty cã 9 thÞ trêng. N¨m 2002 C«ng ty më réng thªm ®îc nhiÒu thÞ trêng kh¸c nh: T©y Ban Nha, §«ng ¢u, Singapore, EC. . . C¸c thÞ trêng míi nμy cã lîng tiªu thô chiÕm 28, 7% tæng gi¸ trÞ gia c«ng cña C«ng ty n¨m 2002. N¨m 2003 vμ n¨m 2004 C«ng ty tiÕp tôc më réng ®îc thªm mét sè thÞ trêng kh¸c, ®a tæng sè thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty tõ 9 thÞ trêng n¨m 2001 lªn ®Õn h¬n 25 thÞ trêng vμo n¨m 2004. C¸c thÞ trêng míi nμy cã sè lîng tiªu thô b»ng 26, 55% tæng gi¸ trÞ gia c«ng cña C«ng ty n¨m 2003 vμ b»ng 25, 2% n¨m 2004. §Ó thÊy ®îc nh÷ng thÞ trêng lín cña C«ng ty ta xem xÐt biÓu ®å vÒ tØ träng doanh thu trªn c¸c thÞ trêng xuÊt khÈu cña C«ng ty trong n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004: ( biÓu ®å 2; 3; 4;5): 15
 • 41. C¸c thÞ tr­êng 70.081 155.897 74.856 141.769 33.638 367.400 38.009 38.716 29.643 22.422 10.488 306.215 14.483 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1-CHLB §øc 2 – NhËt 3 - §μi Loan 4 – Canada 5 – Hμ Lan 6 – Anh 7 – Ph¸p 8 – Hμn Quèc 9 – T©y Ban Nha 10 – EU 11 – Singapo 12 – Lμo 13 - §«ng ¢u 14 – Iran 15 – Céng hoμ SÐc 16 – ý 17 – Thuþ §iÓn 18 – óc 19 - §an M¹ch 20 – BØ 21 – Nam Mü 22 – Thuþ Sü 23 – Braxin 24 – Céng HLB Nga 25 – Mexico 26 – C¸c TT kh¸c 1.242.193 449.335 145.130 132.278 107.878 439.835 516.946 139.283 §¬n vÞ tÝnh: USD 1-CHLB §øc 2 – NhËt 3 - §μi Loan 4 – Canada 5 – Hμ Lan 6 – Anh 7 – Ph¸p 8 – Hμn Quèc 9 – T©y Ban Nha 10 – EU 11 – Singapo 12 – Lμo 13 - §«ng ¢u 14 – Iran 15 – Céng hoμ SÐc 16 – ý 17 – Thuþ §iÓn 18 – óc 19 - §an M¹ch 20 – BØ 21 – Nam Mü 22 – Thuþ Sü 23 – Braxin 24 – Céng HLB Nga 25 – Mexico 26 – C¸c TT kh¸c 423.293 1.358.617 172.804 89.404 115.391 354.118 106.478 162.204 968.802 232.568 §¬n vÞ tÝnh: USD C¸c thÞ tr­êng 33.297 1.719.161 45.382 6.656 5.310 5.278 5.167 16
 • 42. BiÓu 2 : C¸c thÞ tr¬ng tiªu thô cña c«ng ty n¨m 2001 17
 • 43. BiÓu 3 : C¸c thÞ tr¬ng tiªu thô cña c«ng ty n¨m 2002 C¸c thÞ tr­êng 70.081 155.897 74.856 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 141.769 33.638 367.400 38.009 38.716 29.643 22.422 10.488 306.215 14.483 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1-CHLB §øc 2 NhËt 3 μi Loan 4 Canada 5 Hμ Lan 6 Anh 7 Ph¸p 8 Hμn Quèc 9 – T©y Ban Nha 10 – EU 11 – Singapo 12 – Lμo 13 - §«ng ¢u 14 – Iran 15 – Céng hoμ SÐc 16 – ý 17 – Thuþ §iÓn 18 – óc 19 - §an M¹ch 20 – BØ 21 – Nam Mü 22 – Thuþ Sü 23 – Braxin 24 – Céng HLB Nga 25 – Mexico 26 – C¸c TT kh¸c 1.242.193 449.335 145.130 132.278 107.878 439.835 516.946 139.283 §¬n vÞ tÝnh: USD 1-CHLB §øc 2 – NhËt 3 - §μi Loan 4 – Canada 5 – Hμ Lan 6 – Anh 7 – Ph¸p 8 – Hμn Quèc 9 – T©y Ban Nha 10 – EU 11 – Singapo 12 – Lμo 13 - §«ng ¢u 14 – Iran 15 – Céng hoμ SÐc 16 – ý 17 – Thuþ §iÓn 18 – óc 19 - §an M¹ch 20 – BØ 21 – Nam Mü 22 – Thuþ Sü 23 – Braxin 24 – Céng HLB Nga 25 – Mexico 26 – C¸c TT kh¸c 423.293 1.358.617 172.804 89.404 115.391 354.118 106.478 162.204 968.802 232.568 §¬n vÞ tÝnh: USD C¸c thÞ tr­êng 33.297 1.719.161 45.382 6.656 5.310 5.278 5.167 18
 • 44. BiÓu 4 : C¸c thÞ tr¬ng tiªu thô cña c«ng ty n¨m 2003 BiÓu 5 : C¸c thÞ tr¬ng tiªu thô cña c«ng ty n¨m 2004 Nh×n vμo biÓu ®å chóng ta thÊy CHLB §øc lμ thÞ tr¬ng ®em l¹i doanh thu lín nhÊt tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004. Tuy nhiªn doanh thu tõ thÞ trêng nμy cã xu híng gi¶m theo tõng n¨m. N¨m 2001, Hμ Lan lμ thÞ tr-êng cã tØ träng doanh thu ®øng thø 2 sau §øc, tiÕp ®ã lμ §μi Loan. N¨m 2002, thÞ trêng Anh lμ thÞ trêng cã tØ träng doanh thu lín thø 2 sau §øc. 19
 • 45. N¨m 2003, T©y Ban Nha lμ thÞ trêng cã tØ träng doanh thu ®øng thø 2 tiÕp ®Õn lμ NhËt. N¨m 2004, xu híng tiªu thô ë thÞ trêng NhËt t¨ng do ®ã tØ träng doanh thu cña C«ng ty ë NhËt ®øng thø 2 sau §øc. Bªn c¹nh viÖc gia c«ng cho kh¸ch hμng níc ngoμi, C«ng ty cßn b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch hμng níc ngoμi ( b¸n FOB) nhng h×nh thøc nμy míi chØ chiÕm tØ träng nhá trong tæng doanh thu cña C«ng ty. B¶ng sè 8: Doanh thu qua c¸c n¨m cña C«ng ty ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Gi¸ trÞ (tØ ®ång) TØ träng % Gi¸ trÞ (tØ ®ång) TØ träng % Gi¸ trÞ (tØ ®ång) TØ träng % Gi¸ trÞ (tØ ®ång) TØ träng % 1- Doanh thu 42, 274 100 55, 910 100 63, 154 100 57, 067 100 2- Doanh thu xuÊt khÈu trong ®ã: 39, 211 92, 75 53, 066 94, 9 61, 051 96, 67 54, 081 94, 7 + Doanh thu b¸n FOB 2, 901 6, 89 5, 906 10, 56 15, 632 24, 75 13, 743 24, 08 + Doanh thu gia c«ng 36, 310 85, 89 47, 16 84, 3 45, 419 71, 9 40, 338 70, 68 3- Doanh thu néi ®Þa 1, 391 3, 3 2, 844 5, 09 2, 103 3, 32 2, 986 5, 23 Nh×n vμo b¶ng doanh thu cña C«ng ty ta thÊy: Doanh thu b¸n FOB tuy kh«ng lín nhng cã xu híng t¨ng nhanh. N¨m 2001 lμ 2. 901 triÖu ®ång, n¨m 2002 lμ 5. 906 triÖu ®ång, n¨m 2003 lμ 15. 632 triÖu ®ång vμ n¨m 2004 lμ 13. 743 triÖu ®ång. Tuy nhiªn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm b¸n FOB cña C«ng ty cha ®îc x¸c ®Þnh râ rμng. N¨m 2002 C«ng ty b¸n FOB cho 2 thÞ trêng lμ Ph¸p vμ Iran, n¨m 2002 b¸n FOB cho 5 thÞ trêng lμ: §øc, §«ng ¢u, Iran, CH SÐc, Thuþ SÜ. N¨m 2003 C«ng ty b¸n FOB cho 8 thÞ trêng lμ §øc, Ph¸p, T©y Ban Nha, §«ng ¢u, Iran, CH SÐc, CHLB Nga vμ Mexico. Së dÜ viÖc b¸n FOB thu ®îc kÕt qu¶ thÊp lμ do C«ng ty kh«ng cã kªnh tiªu thô s¶n phÈm ë níc ngoμi mμ chØ t×m kiÕm kh¸ch 20
 • 46. hμng níc ngoμi, sau ®ã tho¶ thuËn vμ ký hîp ®ång b¸n hμng cho hä t¹i c¶ng xÕp. §èi víi thÞ trêng néi ®Þa th× ®©y kh«ng ph¶i lμ thÞ trêng chÝnh cña C«ng ty v× hμng may mÆc cña C«ng ty ®îc s¶n xuÊt b»ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng n-íc ngoμi. NÕu b¸n trong níc th× kh«ng thu ®îc lîi nhuËn cao vμ lîi nhuËn ®em l¹i kh«ng khÊu hao kÞp m¸y mãc thiÕt bÞ. Bëi vËy doanh thu b¸n néi ®Þa cña C«ng ty chØ chiÕm trªn díi 5% tæng gi¸ trÞ tiªu thô. N¨m 2001 lμ 3, 3%, n¨m 2002 lμ 5, 09%, n¨m 2003 lμ 3, 32% vμ n¨m 2004 lμ 5, 23% trong tæng doanh thu tiªu thô. Tuy nhiªn thÞ trêng néi ®Þa kh«ng ph¶i lμ kh«ng cã tÇm quan träng, nhÊt lμ trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mμ t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng, nã sÏ ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng níc ngoμi cña C«ng ty. Trong khi ®ã thÞ trêng néi ®Þa lμ mét thÞ trêng kh¸ réng lín víi trªn 70 triÖu d©n, nã sÏ tr¸nh ®îc rñi ro khi mÊt mét sè thÞ trêng níc ngoμi. Trªn ®©y lμ mét sè thÞ trêng tiªu thô chñ yÕu cña C«ng ty vμ mét sè thÞ trêng míi khai th¸c cña C«ng ty. TiÕp theo lμ t×nh h×nh tiªu thô c¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty trªn c¸c thÞ trêng. · T×nh h×nh tiªu thô mét sè s¶n phÈm trªn thÞ trêng: §Ó më réng thÞ trêng tiªu thô cÇn ph¶i xem xÐt thÞ trêng nμo cÇn lo¹i s¶n phÈm g× ®Ó tõ ®ã t×m mäi c¸ch ®a s¶n phÈm ®ã vμo thÞ trêng cÇn lo¹i s¶n phÈm ®ã. ViÖc nghiªn cøu nμy gióp cho viÖc g¾n s¶n phÈm víi thÞ trêng ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p Marketing phï hîp. - T×nh h×nh tiªu thô ¸o j¨cket. B¶ng sè 9: T×nh h×nh tiªu thô ¸o j¨cket trªn c¸c thÞ trêng ST T ThÞ trêng Sè lîng (s¶n phÈm) N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 21
 • 47. 1 Néi ®Þa 2.175 27.303 69.405 81.125 2 CHLB §øc 353.150 279.661 343.958 304.175 3 NhËt 59.843 17.890 54.972 63.920 4 Hμ Lan 107.435 64.418 27.361 30.975 5 Ph¸p 6.646 22.301 23.916 36.437 6 T©y Ban Nha 30.476 31.346 37.457 42.291 7 Hμn Quèc 38.800 23.960 17.735 6.360 8 EC 27.811 7.209 20.649 9 BØ 2.030 9.216 10 §«ng ¢u 4.882 33 11 Anh 9.976 6.283 12 §an M¹ch 1.585 8.834 13 Canada 3.619 2.788 14 Thuþ SÜ 11.455 15 ý 115.830 16 §μi Loan 2.700 17 Brazin 4.272 18 Tæng céng 626.336 603.513 601.039 613.757 Nh×n vμo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: ThÞ trêng tiªu thô nhiÒu ¸o j¨cket nhÊt lμ CHLB §øc: N¨m 2001 chiÕm 56, 38%, n¨m 2002 chiÕm 46, 3%, n¨m 2003 chiÕm 57, 22% vμ n¨m 2004 chiÕm 49, 55% tæng sè ¸o j¨cket xuÊt khÈu cña C«ng ty.ThÞ trêng truyÒn thèng cña ¸o j¨cket lμ CHLB §øc, Hμ Lan vμ Hμn Quèc, tuy nhiªn lîng ¸o j¨cket tiªu thô ë thÞ trêng Hμ Lan vμ Hμn Quèc gi¶m ®i rÊt nhiÒu, tõ 107.435 s¶n phÈm n¨m 2001 xuèng cßn 30.975 s¶n phÈm n¨m 2004 ë Hμ Lan vμ tõ 38.800 s¶n phÈm n¨m 2001 xuèng cßn 6.360 s¶n phÈm n¨m 2004 ë Hμn Quèc.Nh vËy cã thÓ nãi ®èi víi 2 thÞ trêng nμy th× ¸o j¨cket ®· ë vμo giai ®o¹n suy tho¸i.MÆc dï trong n¨m 2002 C«ng ty ®· xuÊt khÈu ¸o j¨cket sang 3 thÞ tr-êng míi lμ Anh, Canada vμ ý.Nhng do nh÷ng thÞ trêng cò tiªu thô nhiÒu tríc ®©y C«ng ty xuÊt khÈu ®· gi¶m: N¨m 2001 lμ 626.336 s¶n phÈm, n¨m 2002 lμ 603.513 s¶n phÈm, n¨m 2003 lμ 601.039 s¶n phÈm vμ n¨m 2004 lμ 613.757 s¶n phÈm.§©y lμ ®iÒu kiÖn bÊt lîi lín cho C«ng ty bëi v× s¶n phÈm ¸o j¨cket chiÕm tØ träng cao nhÊt trong tæng gi¸ trÞ c¸c mÆt hμng xuÊt khÈu cña C«ng ty.VËy nÕu muèn t¨ng nhanh doanh thu xuÊt khÈu th× ph¶i t¨ng khèi lîng tiªu thô ¸o j¨cket vμ n©ng cao tØ lÖ b¸n 22
 • 48. FOB. BiÓu sè 8: Tû träng (%) doanh thu néi ®Þa vμ doanh thu xuÊt khÈu cña c«ng ty tõ 2001 ®Õn 2004. - T×nh h×nh tiªu thô g¨ng tay MÆt hμng tiªu thô g¨ng tay ®øng thø 2 vÒ mÆt tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu sau s¶n phÈm ¸o j¨cket.TØ träng cña chóng trong tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¸c n¨m lμ: N¨m 2001 chiÕm 45, 72%, n¨m 2002 chiÕm 22, 8%, n¨m 2003 chiÕm 20, 67% vμ n¨m 2004 chiÕm 35, 95%.§©y lμ s¶n phÈm mμ C«ng ty hîp t¸c víi h·ng HA DONG - Hμn Quèc ®Ó x©y dùng c«ng nghÖ s¶n xuÊt cho nªn n¨m 2000 phÝa Hμn Quèc ®· bao tiªu s¶n phÈm. Tõ n¨m 2001 tíi nay C«ng ty ®· thùc hiÖn gia c«ng vμ xuÊt khÈu trùc tiÕp sang mét sè thÞ trêng.T×nh h×nh tiªu thô g¨ng g«n ë mét sè thÞ tr-êng nh sau. B¶ng sè 10: T×nh h×nh tiªu thô g¨ng g«n trªn c¸c thÞ trêng ST T ThÞ trêng Sè lîng ( chiÕc ) TØ träng % N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨ m 200 1 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 1 EU 93.384 5,4 2 Canada 211.96 4 522.38 2 293.11 0 198.93 6 12, 27 24,2 2 22,0 2 12,5 5 3 Hμ Lan 27.120 61.740 1,5 7 3,9 4 Anh 826.83 6 932.86 0 357.48 0 450.60 0 47, 88 43,2 5 26,8 6 28,4 4 5 Ph¸p 67.560 86.424 99.480 6120 3,9 4,0 7,47 0,38 6 CHLB 77.760 148.07 124.40 219.42 4,5 6,86 9,3 13,8 23
 • 49. §øc 2 4 0 4 7 Singapor e 70.296 24.048 65.460 4,0 7 1,15 4,13 8 Thuþ §iÓn 21.978 158.52 0 128.16 6 1,02 11,9 8,09 9 T©y ban nha 59.980 36000 71.964 2,76 2,7 4,54 10 Hμn Quèc 37.834 62.400 133.33 2 1,7 4,69 11 óc 24.120 1,8 8,4 12 Nam Mü 18.720 5.058 1,4 13 Mexico 0,32 14 C¸c thÞ trêng kh¸c 351.91 2 323.71 4 156.51 8 243.50 7 20, 41 15,0 4 11,8 6 15,3 6 15 Tæng Céng 1.726.8 32 2.156.7 42 1.330.7 52 1.584.3 33 100 100 100 100 Ta cã thÓ dÔ thÊy nh÷ng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm g¨ng g«n cña C«ng ty tõ n¨m 2001 trë l¹i ®©y víi khèi lîng lín lμ: CHLB §øc (cã khèi lîng tiªu thô n¨m sau cao h¬n n¨m tríc) Anh chiÕm tØ träng 47, 88% n¨m 2001, n¨m 2002 lμ 43, 25%, n¨m 2003 lμ 26, 86% vμ n¨m 2004 lμ 28, 44% tæng sè g¨ng g«n xuÊt khÈu.Canada còng lμ thÞ trêng tiªu thô g¨ng g«n lín: N¨m 2001 chiÕm 12, 27%; n¨m 2002 chiÕm 24, 22%; n¨m 2003 chiÕm 22, 02% vμ n¨m 2004 chiÕm 12, 55% tæng sè g¨ng g«n xuÊt khÈu.Nh÷ng thÞ trêng nμy ®Òu tiªu thô mét khèi lîng lín nªn nã vÉn lμ thÞ trêng tiªu thô chñ yÕu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. S¶n phÈm g¨ng tay da ( bao gåm g¨ng g«n vμ g¨ng ®«ng nam n÷ ( cã sè lîng tiªu thô lín: N¨m 2001 lμ 1.875.090 s¶n phÈm, n¨m 2002 lμ 2.232.464 s¶n phÈm, n¨m 2003 lμ 1.933.760 s¶n phÈm vμ n¨m 2004 lμ 2.047.670 s¶n phÈm.§©y lμ s¶n phÈm cã tû träng cao trong c¬ cÊu gi¸ trÞ c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu do ®ã viÖc t¨ng khèi lîng tiªu thô sÏ mang l¹i nhiÒu l¬Þ nhuËn cho C«ng ty. - T×nh h×nh tiªu thu ¸o v¸y: ¸o v¸y lμ s¶n phÈm ®øng thø 3 trong c¬ cÊu gi¸ trÞ c¸c s¶n phÈm 24
 • 50. xuÊt khÈu cña C«ng ty.S¶n phÈm nμy ®îc tiªu thô chñ yÕu ë §μi Loan víi sè lîng nh sau: N¨m 2001 lμ 186.175 s¶n phÈm, n¨m 2002 gi¶m xuèng cßn 9.932 s¶n phÈm, n¨m 2003 lμ 129.435 s¶n phÈm vμ n¨m 2004 lμ 88.678 s¶n phÈm.Tuy n¨m 2002 s¶n phÈm v¸y ¸o ®îc xuÊt sang thÞ trêng §μi Loan gi¶m xuèng nhng còng trong n¨m 2002 C«ng ty cßn xuÊt ®îc s¶n phÈm ¸o v¸y sang thÞ trêng §«ng ¢u mét lîng lμ 18.848 s¶n phÈm vμ Anh lμ 78.150 s¶n phÈm.N¨m 2003 C«ng ty xuÊt s¶n phÈm ¸o v¸y sang thÞ trêng Anh mét lîng lμ 57.797 s¶n phÈm.§Õn n¨m 2004 sè lîng ¸o v¸y xuÊt khÈu cña C«ng ty ®· bÞ gi¶m xuèng v× trong n¨m 2004 s¶n phÈm v¸y ¸o chØ ®îc xuÊt khÈu sang thÞ trêng §μi Loan.Thªm vμo ®ã sè lîng tiªu thô s¶n phÈm v¸y ¸o ë thÞ trêng §μi Loan gi¶m xuèng chØ cßn 88.678 s¶n phÈm. Qua ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô 3 lo¹i s¶n phÈm chÝnh chóng ta thÊy; S¶n phÈm chiÕm tØ träng cao nhÊt lμ ¸o j¨cket, møc tiªu thô s¶n phÈm nμy lμ t¬ng ®èi æn ®Þnh.Cßn s¶n phÈm g¨ng tay cã møc tiªu thô t¨ng.§©y lμ dÊu hiÖu tèt ®èi víi 2 s¶n phÈm nμy.Nhng s¶n phÈm ¸o v¸y cã møc tiªu thô gi¶m ®¸ng kÓ.Nguyªn nh©n lμ do s¶n phÈm nμy chñ yÕu chØ xuÊt sang thÞ trêng §μi Loan.Do ®ã nã phô thuéc vμo møc tiªu thô s¶n phÈm ¸o v¸y á thÞ trêng §μi Loan.Tõ thùc tr¹ng nμy ®ßi hái C«ng ty cÇn ph¶i khai th¸c nhiÒu thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm nμy ®Æc biÖt lμ thÞ trêng néi ®Þa ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng phô thuéc, bÞ ¶nh hëng cña sù biÕn ®éng trong thÞ trêng §μi Loan. Ngoμi 3 s¶n phÈm trªn C«ng ty cßn s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hμng cña kh¸ch níc ngoμi hoÆc tiªu thô trong níc.Ch¼ng h¹n ¸o s¬ mi trong n¨m 2001 chØ tiªu thô ë thÞ trêng Anh, Ph¸p ®Õn n¨m 2004 ®· ®îc më réng ra thÞ trêng NhËt, §«ng ¢u vμ c¸c thÞ trêng kh¸c.Kh¨n tay trÎ em ®îc xuÊt sang thÞ trêng NhËt.C¸c s¶n phÈm kh¸c ngoμi 3 s¶n phÈm ®· nªu cã sè lîng tiªu thô hμng n¨m nh sau: ( B¶ng sè 11) 25
 • 51. B¶ng sè 11: T×nh h×nh tiªu thô mét sè s¶n phÈm kh¸c cña CT. STT Tªn s¶n phÈm. §¬n vÞ tÝn h Sè lîng tiªu thô s¶n phÈm N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Tæng xuÊt Tæng xuÊt Tæng xuÊt Tæng sè khÈu sè khÈu sè khÈu sè xuÊt khÈu 1 QuÇn ¸o bé 8808 8808 50786 46970 49543 49543 2 Pþama sp 59040 59040 3 C¸c s¶n phÈm kh¸c sp 4521 1200 1200 46798 38344 10455 4 Th¶m mm 2476, 46 1493, 53 3991, 64 3809, 33 8867, 06 8027 632,0 4 605 5 S¬ mi c¸c loai ch 21614 21614 15633 1 15633 1 12227 0 12227 0 12676 10938 6 Kh¨n tay trÎ em sp 14519 00 14519 00 15909 40 15909 40 22840 85 22840 85 26744 65 26744 65 7 QuÇn c¸c lo¹i ch 2000 2000 67382 67382 46503 46503 8 MacLoGo sp 56460 00 56460 00 36300 00 36300 00 9 Hμng m· TÊ m 988,2 7 988,2 7 B¶ng sè liÖu cho ta thÊy hÇu hÕt tæng sè lîng s¶n phÈm ®· tiªu thô b»ng tæng sè lîng s¶n phÈm ®· xuÊt khÈu.Tõ n¨m 2002 trë l¹i ®©y C«ng ty kh«ng s¶n xuÊt Pyjama n÷a mμ chuyÓn híng s¶n xuÊt M¸c Logo, s¶n phÈm nμy ®îc xuÊt khÈu hÕt.S¶n phÈm kh¨n tay trÎ em ®îc tiªu thô víi sè lîng ngμy cμng t¨ng.§iÒu ®ã chøng tá s¶n phÈm kh¨n tay TrÎ em ®îc kh¸ch hμng níc ngoμi a chuéng.§ã lμ mét lîi thÕ cña C«ng ty. Trªn ®©y lμ thùc tr¹ng vÒ thÞ trêng t×nh h×nh tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty.Ta ®· thÊy ®îc t×nh h×nh më réng thÞ trêng cña C«ng ty trong mÊy n¨m gÇn ®©y vμ xu thÕ ph¸t triÓn s¶n phÈm cña C«ng ty.Sau ®©y ta sÏ nghiªn cøu nh÷ng gi¶i ph¸p mμ C«ng ty ®· ¸p dông nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng dÇn kh¶ n¨ng b¸n FOB cña C«ng ty. 3.C¸c gi¶i ph¸p C«ng ty ®· ¸p dông trong viÖc më réng thÞ tr êng. Gi¶i ph¸p chñ yÕu cña C«ng ty ®Ó më réng thÞ trêng ®îc tËp trung 26
 • 52. vμo viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng. §iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng cã vai trß quan träng ®èi víi viÖc më réng thÞ trêng ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña C«ng ty.§ã còng chÝnh lμ qu¸ tr×nh ®i t×m lêi gi¶i cho ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt nh thÕ nμo? S¶n xuÊt cho ai? Mét C«ng ty muèn thμnh c«ng trong viÖc më réng thÞ trêng th× chØ nªn ®a ra thÞ trêng c¸i mμ thÞ trêng cÇn, kh«ng nªn ®a ra thÞ trêng c¸i mμ m×nh cã. §iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng bao g«m c¸c giai ®o¹n: thu thËp sè liÖu xö lý th«ng tin sè liÖu, ®¸nh gi¸ xem thÞ trêng nμo lμ thÞ trêng cã triÓn väng nhÊt.Tõ ®ã C«ng ty míi lùa chän thÞ trêng, lùa chän c«ng nghÖ vμ tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng ®· chän. C«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng ë C«ng ty May ChiÕn Th¾ng míi thùc sù ®îc quan t©m tõ n¨m 1992 trë l¹i ®©y.V× tríc kia C«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhμ níc giao, c¸c kh¸ch hμng cña C«ng ty chñ yÕu do cÊp trªn t×m vμ giíi thiÖu.KÓ tõ n¨m 1992 trë l¹i ®©y, C«ng ty ®îc giao quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh.Ngoμi nh÷ng kh¸ch hμng quen thuéc tríc ®©y ( chñ yÕu lμ kh¸ch hμng ®Æt gia c«ng ), C«ng ty ph¶i t×m kiÕm thÞ trêng ®Ó më réng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn C«ng ty.Sau ®©y ta xem xÐt vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng cña C«ng ty. · §èi víi thÞ trêng níc ngoμi: C«ng ty May ChiÕn Th¾ng t×m hiÓu thÞ trêng níc ngoμi th«ng qua nhiÒu kªnh bao gåm c¶ trùc tiÕp vμ gi¸n tiÕp. - H×nh thøc gi¸n tiÕp gåm cã: + Th«ng qua phong th¬ng m¹i vμ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. §©y lμ mét tæ chøc chuyªn nghiªn cøu t×nh h×nh qu¶ng c¸o t¹i c¸c thÞ trêng níc ngoμi vμ gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ v¹ch ra kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o.Hä sÏ n¾m b¾t ®îc nhiÒu th«ng tin vÒ nhu cÇu còng nh vÒ c¸c kh¸ch hμng níc ngoμi.Do ®ã ®©y sÏ lμ nguån cung cÊp th«ng tin quan träng cho C«ng ty. + Th«ng qua Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam: Lμ c¬ quan chñ 27
 • 53. qu¶n cña C«ng ty May ChiÕn Th¾ng vμ nhiÒu C«ng ty dÖt may kh¸c do ®ã ngoμi viÖc qu¶n lý phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c c«ng ty, trong ngμnh, Tæng c«ng ty cßn cã nhiÖm vô t×m kiÕm thÞ trêng vμ kh¸ch hμng cho c¸c c«ng ty thμnh viªn nh»m ph¸t triÓn ngμnh dÖt may ViÖt Nam. +Th«ng qua b¹n hμng cña c«ng ty :C¸c c«ng ty kinh doanh cïng mét mÆt hμng trong mét níc thêng lμ ®èi thñ c¹nh tranh cña nhau hoÆc cïng hîp t¸c kinh doanh trong mét nghμnh thêng lμ biÕt nhau .Do ®ã may chiÕn th¾ng cã thÓ t×m hiÓu c¸c c«ng ty kh¸c hoÆc mét thÞ trêng nμo ®ã th«ng qua kh¸ch hμng quen thuéc cña c«ng ty - C¸c ph¬ng ph¸p trùc tiÕp : + Th«ng qua héi chî trong níc vμ quèc tÕ :Héi chî lμ n¬i c«ng ty trng bμy nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty víi kh¸ch hμng .Qua ®ã kh¸ch hμng cã thÓ t×m hiÓu vÒ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ,tõ ®ã tho¶ thuËn víi c«ng ty vÒ c¸c c¬ héi lμm ¨n vμ ký kÕt víi c«ng ty c¸c hîp ®ång kinh tÕ .Th«ng qua héi chî c«ng ty còng thu thËp ®îc nhiÒu th«ng tin vÒ thÞ hiÕu cña kh¸ch hμng tõng níc . + C«ng ty liªn hÖ víi Bé th¬ng m¹i ®Î tham gia c¸c ®oμn kh¶o s¸t thÞ trêng quèc tÕ :Qua ®©y C«ng ty cã thÓ n¾m b¾t ®îc thÞ trêng hμng dÖt may cña c¸c níc ,t×m hiÓu vμ lμm quen víi c¸c c«ng ty kinh doanh hμng may mÆc ë tõng níc ,®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh thÞ trêng nμo mμ c«ng ty cã kh¶ n¨ng th©m nhËp vμ kh¸ch hμng nμo c«ng ty cã thÓ ®Æt quan hÖ lμm ¨n · §èi víi thÞ trêng trong níc: Do nhiÖm vô C«ng ty lμ chuyªn may hμng xuÊt khÈu cho nªn thÞ tr-êng trong níc cña c«ng ty cha ®uùc quan t©m .C«ng ty chØ cã mét sè cöa hμng May ®o ë khu vùc Hμ Néi .Chøc n¨ng cña c¸c cöa hμng nμy lμ ph¸t triÓn May ®o thêi trang ,n¾m b¾t thÞ hiÕu tiªu dïng néi ®Þa , giíi thiÖu vμ b¸n s¶n phÈm ,chμo hμng vμ nhËn ®¬n ®Æt hμng ,tõng bíc ph¸t triÓn s¶n xuÊt thêi trang vμ n¾m b¾t thÞ trêng trong níc . 28
 • 54. 4.§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng më réng thÞ tr êng cña c«ng ty. a. Nh÷ng thμnh tùu ®¹t ®îc: Qua nh÷ng cè g¾ng cña c«ng ty trong viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm trong mÊy n¨m qua , C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu sau: + ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc më réng .MÆc dï n¨m 2002 C«ng ty ®· mÊt ®i mét sè thÞ trêng nh :PhÇn Lan ,óc ,Mü,chØ cßn l¹i n¨m thÞ trêng nhng nhê nh÷ng cè g¾ng më réng thÞ trêng cña c«ng ty nªn trong n¨m 2003 s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc b¸n ë trªn 13 thÞ trêng kh¸c nhau vμ n¨m 2004 l¹i t¨ng lªn 18 thÞ trêng níc ngoμi Tèc ®é t¨ng donh thu ngμy cμng lín ,n¨m 2001 lμ 42,274 tØ ®ång ,n¨m 2002 lμ 55,910 tØ ®ång ,n¨m 2003 lμ 63,154 tû ®ång vμ n¨m 2004 lμ 57,067 tû ®ång .Trong ®ã doanh thu b¸n FOB n¨m 2001 lμ 6,89% vμ ®Õn n¨m 2004 lªn24,08% trong tæng doanh thu .Doanh thu b¸n néi ®Þa còng t¨ng lªn ,tõ chç chØ chiÕm 3,3% tæng doanh thu n¨m 2001 lªn 5,23% tæng doanh thu vμo n¨m 2004.§©y lμ dÊu hiÖu ®¸ng mõng chøng tá c«ng ty ®· chuyÓn dÇn tõ h×nh thøc gia c«ng sang b¸n trùc tiÕp cho n-íc ngoμi ®Ó thu l¹i lîi nhuËn cao h¬n .Doanh thu néi ®Þa tuy t¨ng cha ®¸ng kÓ nhng nã lμ bíc khëi ®Çu kh¶ quan cho viÖc më réng ph¸t triÓn thÞ trêng néi ®Þa –mét thÞ trêng lín ,kh¸ æn ®Þnh vμ Ýt c¹nh tranh h¬n thÞ trêng níc ngoμi .TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã sÏ gióp cho c«ng ty chñ ®éng trong s¶n xuÊt , h¹n chÕ nh÷ng rñi ro trong kinh doanh . + Kh¸ch hμng cña c«ng ty ngμy cμng t¨ng,n¨m 2001 kh¸ch hμng cña c«ng ty chØ cã kho¶ng 11 ®Õn 12 c«ng ty kinh doanh hμng may cña níc ngoa× nhng n¨m 2004 t¨ng lªn 20 c«ng ty + S¶n phÈm cña c«ng ty ngμy cμng ®a d¹ng :®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hμng C«ng ty ®· häc hái tõ phÝa kh¸ch hμng ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hμng gia c«ng .Tríc ®©y c«ng ty míi chØ gia c«ng ®îc ¸o j¸ckÐt th× ngμy nay ®· cã thÓ gia c«ng ¸o s¬ mi ,quÇn ©u ,g¨ng tay da ,kh¨n tay trÎ em,m¸c Logo... + ChÊt lîng c¸c s¶n phÈm còng ®îc n©ng cao dÇn ,hiÖn ®¹i dÇn 29
 • 55. ®em l¹i uy tÝn cho c«ng ty thÓ hiÖn qua sè lîng hîp ®ång ngμy cμng gia t¨ng . + C«ng ty ®· bíc ®Çu sö dông nguyªn phô liÖu trong níc nh :chØ may, bao b× s¶n phÈm ...nh»m t¨ng thªm lîi nhuËn cho c«ng ty ,t¨ng tÝnh chñ ®éng trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c yÕu tè ®Çu vμo. b. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ: Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®îc th× c«ng ty vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh më réng thÞ trêng cña c«ng ty ,c«ng ty cÇn gi¶i quyÕt kÞp thêi nh»m lμm cho qu¸ tr×nh më réng thÞ trêng cña c«ng ty ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n .Nh÷ng mÆt h¹n chÕ hiÖn nay lμ : + MÆt hμng ¸o J¸cket cã tû träng lín nhÊt trong tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c«ng ty ®ang cã xu híng tiªu thô gi¶m dÇn nhÊt lμ nh÷ng níc nhËp chñ yÕu tríc ®©y nh EU,NhËt ...cho dï c«ng ty ®· më réng tiªu thô ¸o J¸cket sang rÊt nhiÒu níc kh¸c . + MÉu mèt cña C«ng ty cha ®a d¹ng ,phÇn lín nh÷ng mÉu mèt hiÖn nay lμ lμm theo mÉu mèt cña kh¸ch hμng hoÆc thiÕt kÕ theo yªu cÇu cña kh¸ch . + ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm b¸n FOB cña c«ng ty cßn Ýt víi khèi l-îng tiªu thô cßn nhá n¨m ,2004 cã 8 níc tiªu thô s¶n phÈm b¸n FOB víi tæng trÞ gi¸ chiÕm kho¶ng 24,08%tæng doanh thu mμ s¶n phÈm b¸n FOB thêng cã gi¸ gÊp 5 ®Õn 7 lÇn gi¸ s¶n phÈm gia c«ng . + Sè lîng tiªu thô kh«ng æn ®Þnh trªn c¸c thÞ trêng ,cã n¨m t¨ng rÊt cao nhng cã n¨m l¹i gi¶m xuèng rÊt thÊp. Lý do lμ sè lîng tiªu thô phô thuéc vμo ®¬n ®Æt hμng cña kh¸ch hμng . + Nguån nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm b¸n FOB .cßn thiÕu + ThÞ trêng trong níc vÉn cha ®îc quan t©m ®óng møc .§êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi d©n t¨ng cao ,nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cã chÊt lîng vμ hîp thêi trang còng t¨ng nhanh trong khi ®ã C«ng ty míi chØ cã mét sè cöa hμng thêi trang ë khu vùc Hμ Néi vμ doanh thu ë thÞ trêng néi ®Þa míi chiÕm kho¶ng kho¶ng 5% tæng doanh thu . 30
 • 56. c. Nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu: + Nguån th«ng tin vÒ thÞ trêng ,vÒ kh¸ch hμng cña c«ng ty cßn h¹n chÕ ,c«ng ty cha cã bé phËn chuyªn s©u vÒ nghiªn cøu thÞ trêng .C«ng ty míi chØ t×m hiÓu thÞ trêng th«ng qua mét sè kªnh nh th«ng qua c¬ quan chñ qu¶n ,qua b¹n hμng vμ qua c¸c héi chî triÓn l·m + C«ng ty cha sö dông hÖ thèng internet vμo phôc vô viÖc khai th¸c nguån hμng vμ b¹n hμng . Nguån nguyªn liÖu thÞ trêng néi ®Þa h¹n chÕ ,ngμnh dÖt cha cung øng ®îc s¶n phÈm cã chÊt lîng .Trong khi ®ã nguån nguyªn liÖu níc ngoμi ®¾t ,c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng vÒ vèn do ®ã hiÖn nay c«ng ty chñ yÕu sö dông nguyªn liÖu cña kh¸ch hμng ®Æt gia c«ng ,lμm cho c«ng ty kh«ng chñ ®éng ®îc nguån nguyªn liÖu . + §éi ngò c¸n bé kü thuËt cßn thiÕu vμ cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hμng + C«ng ty vÉn cßn thiÕu mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng . + Ho¹t ®éng Marketing cßn rÊt Ýt ,cha cã sù nghiªn cøu s©u s¾c vÒ thÞ trêng, cha l«i cuèn thu hót ®îc kh¸ch hμng .Ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty míi chØ dõng l¹i ë møc chμo hμng ë héi chî triÓn l·m. Ch ¬ng III Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ tr êng tiªu thô s¶n phÈm I. Ph¬ng híng cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng trong thêi gian tíi vÒ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. 1. Môc tiªu ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010. §Ó häi nhËp vμo thÞ trêng thÕ giíi trong xu híng th¬ng m¹i ho¸ toμn cÇu, C«ng ty may ChiÕn Th¾ng díi sù chØ ®¹o cña së c«ng nghiÖp Hμ Néi ®· ®Æt ra cho m×nh ®Þnh híng ph¸t triÓn phï hîp víi chiÕn lîc ph¸t triÓn ngμnh dÖt may ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010. Môc tiªu ph¸t triÓn cña ngμnh dÖt may ®Õn n¨m 2010 lμ: 31
 • 57. Híng ra xuÊt khÈu nh»m t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ, ®¶m b¶o c©n ®èi tr¶ nî vμ t¸i s¶n xuÊt më réng c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña ngμnh, tho¶ n·m nhu cÇu tiªu dïng trong níc vÒ sè lîng, chÊt lîng chñng lo¹i vμ gi¸ c¶; tõng bíc ®a ngμnh c«ng nghiÖp dÖt may ViÖt Nam trë thμnh mét trong nh÷ng ngμnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm, mòi nhän vÒ xuÊt khÈu, t¹o nhiÒu viÖc lμm cho x· héi, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, héi nhËp v÷ng ch¾c kinh tÕ khu vùc vμ thÕ giíi. Quan ®iÓm chung vÒ ph¸t triÓn ngμnh dÖt may lμ: §a d¹ng ho¸ c¸c thμnh phÇn kinh tÕ ®Ó huy ®éng nguån lùc bªn trong vμ bªn ngoμi, kÓ c¶ nguån lùc quèc tÕ cho tõng bíc ph¸t triÓn ®ét biÕn trong thêi gian ng¾n ®èi víi ngμnh dÖt may ViÖt Nam. §Èy m¹nh kªu gäi ®Çu t níc ngoμi vμo ViÖt Nam kÓ c¶ ®Çu t vμo trång b«ng vμ trång d©u nu«i t»m. Coi träng ph¸t triÓn chiÒu réng ®i ®«i cñng cè chiÒu s©u. C«ng nghiÖp dªt ®ang theo híng ph¸t triÓn thμnh tõng côm, n»m trong khu vùc c«ng nghiÖp nh»m tiÕt kiÖm vèn ®Çu t cho c¬ së h¹ tÇng, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò níc th¶i vμ « nhiÔm m«i trêng sinh th¸i. §©y lμ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó h×nh thμnh c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá ®ång thêi t¹o c¬ héi ®ua c«ng nghÖ míi vμo s¶n xuÊt vμ ¸p dông m« h×nh qu¶n lý tiªn tiÕn. C«ng nghiÖp may cÇn ph¸t triÓn réng kh¾p nh»m huy ®éng mäi nguån vèn vμ thu hót c¸c nguån lùc tõ mäi miÒn ®Êt níc vμ cña mäi thμnh phÇn kinh tÕ. Thùc hiÖn ®îc ®iÒu nμy còng lμ gãp phÇn thùc hiÖn chñ tr¬ng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa vïng s©u vïng xa cña ®¶ng vμ nhμ níc. TËp trung ph¸t triÓn c¸c vïng nguyªn liÖu nh b«ng, t¬, sîi tæng hîp cïng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ dÇn ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nguyªn liÖu ®Çu vμo cho ngμnh dÖt may, n©ng cao tû lÖ gi¸ trÞ xuÊt khÈu néi ®Þa trªn s¶n phÈm dÖt may, tõ ®ã n©ng cao phÇn lîi nhuËn cho ngμnh vμ cho ®Êt níc. §Çu t c«ng nghÖ míi nhÊt víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m t¹o bíc nh¶y vät vÒ chÊt lîng vμ s¶n lîng. MÆt kh¸c, coi träng tËn dông c¸c thiÕt 32
 • 58. bÞ ®· qua sö dông, c«ng nghÖ tiªn tiÕn tõ c¸c níc c«ng nghiÖp ho¸, thÕ hÖ tõ nh÷ng n¨m 90 trë l¹i ®©y. §Çu t ph¸t triÓn theo híng chuyªn m«n ho¸ cao theo lo¹i c«ng nghÖ cao. Mçi doanh nghiÖp nªn ®Ó chuyªn s©u vμ lμm chñ mét vμi c«ng nghÖ ®Ó t¹o ra nh÷ng mÆt hμng míi chÊt lîng cao. §Çu t ph¸t triÓn ngμnh dÖt g¸n víi gi¶i quyÕt m«i trêng trong ®ã bao gåm c¶ m«i tr¬ng sinh th¸i, m«i trêng dao ®éng vμ m«i trêng x· héi. Víi quan ®iÓm ph¸t triÓn cña ngμnh dÖt may, C«ng ty may ChiÕn th¾ng còng x©y dùng môc tiªu ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 cô thÓ nh sau: §¸p øng kÞp thêi vμ ®Çy ®ñ nhu cÇu hμng xuÊt khÈu vμ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trong tõng giai ®o¹n cô thÓ, cñng cè vμ ph¸t triÓn thÞ trêng trong níc. Toμn C«ng ty cã møc t¨ng trëng b×nh qu©n 13% n¨m 2005 vμ 14% tíi n¨m 2010, t¹o c«ng ¨n viÖc lμm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng vμ vμo n¨m 2010 víi møc thu nhËp binh qu©n 100$/th¸ng/ngêi. B¶ng 1: Môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. ChØ tiªu §¬n vÞ 2005 2010 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt Tr. § 64585 123800 2. s¶n phÈm xuÊt 1000c 9500 16370 khÈu 3. Doanh thu Tr.§ 77621 173400 4. Nép ng©n s¸ch Tr.§ 1298 2899,6 2. Ph¬ng híng ho¹t ®éng nh»m thóc ®Èy më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Tõ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty c¸c xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng ngμnh may mÆc nãi chung, cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng nãi riªng, C«ng ty ®· ®Ò ra híng ®i ®óng ®¾n. Nh»m ®Èy m¹nh s¶n xuÊt xuÊt khÈu. §ång thêi më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n phÈm t¬ng lai. 33
 • 59. C¸c ®Þnh híng chung: C«ng ty sÏ t¨ng vèn kinh doanh, më réng quy m« s¶n xuÊt ®Ò phñ hîp víi tiÒm n¨ng còng nh yÕu cÇu cña C«ng ty. Më réng xuÊt khÈu ®èi víi thÞ trêng truyÒn thèng nh NhËt B¶n, §øc…, th¨m nhËp thÞ trêng ®èi víi C«ng ty ®ã lμ Mü, singapoxe, EV… DÇn chuyÓn sang dïng nguyªn vËt liÖu trong níc hoμn toμn thay ch mét sè nguyªn phô kiÖn nhËp khÈu hiÖn nay. TiÕp tôc båi dìng n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé kü thuËt ®Ó tiÕp thu nhanh chãng sù chuyÓn dÞch s¶n xuÊt, sù chuyÓn giao kü thuËt c«ng nghÖ phôc vô cho s¶n xuÊt. TiÕp tôc n©ng cao chÊt lîng ®Ó cã thÓ ®Èy m¹nh tiªu thô trªn thÞ trêng EU. Xóc tiÕn qu¶ng c¸o, b¸n hμng réng r·i, th©m hËp héi chî triÓn l·m ®Ó cã thÓ giíi thiÖu s¶n phÈm, t×m c¸c b¹n hμng, kh¸ch hμng. X©y dùng ®îc hÖ thèng kªnh ph©n phèi hoμn chØnh bao gåm c¸c cöa hμng, c¸c ®¹i lý trong vμ ngoμi níc. 2.1. Coi träng thÞ trêng truyÒn thèng kÕt hîp víi c¸c thÞ tr-êng träng ®iÓm vμ më réng thÞ trêng tiÒm n¨ng. Trong nh÷ng n¨m tíi, bªn c¹nh viÖc cñng cè vÞ trÝ cña C«ng ty t¹i c¸c thÞ trêng NhËt B¶n, ch©u ©u th× viÖc thÞ trêng Mü, §«ng ¢u… vμ thÞ trêng néi ®Þa nh thÞ trêng thμnh phè Hå ChÝ Minh, Vinh, §μ N½ng còng ®îc xem lμ viÖc lμm rÊt quan träng. HiÖn nay Mü lμ thÞ trêng môc tiªu mμ C«ng ty may ChiÕn Th¾ng cè g¾ng t×m mäi c¸ch ®Ó chiÕm ®îc sù a chuéng s¶n phÈm bëi v× Mü lμ thÞ trêng cã hy väng cã thÓ t¨ng nhanh tèc ®é xuÊt khÈu vμo Mü. 2.2. §Èy m¹nh ®Çu t chiÒu s©u, c¶i tiÕn kü thuËt. HiÖn nay mÆc dï ®· ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ nhng nh×n chung c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty chØ dõng l¹i ë nh÷ng chñng 34
 • 60. lo¹i ®¬n gi¶n, dÔ lμm, kiÓu c¸ch mÉu mμ ®¬n ®iÖu, gi¸ trÞ kh«ng cao. V× vËy ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, n©ng cao doanh thu vμ cã nhiÒu ®¬n ®Æt hμng buéc C«ng ty ph¶i ®Çu t trang thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i h¬n n÷a. Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i ®Çu t c¶i tiÕn kü thuËt ®ång thêi víi c¶i tiÕn c¸ch thøc tæ chøc qu¶n lý, bè trÝ tuyÓn dông nh©n sù phï hîp vμ c¸ch thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp . 35
 • 61. II.Thμnh lËp bé phËn Marketing nh»m hç trî cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm. 1. Sù cÇn thiÕt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngμy nay mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn th× ph¶i t×m moÞ c¸ch thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh, chØ cã tiªu thô s¶n phÈm nhanh míi ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n, cã nh vËy míi thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn.§Ó hç trî cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm th× vai trß cña marketing trong doanh nghiÖp rÊt quan träng.Marketing sÏ thùc hiÖn nghiªn cøc thÞ trêng vμ ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm, vÒ gi¸, vÒ ph©n phèi vμ xóc tiÕn b¸n hμng nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu thÞ trêng môc tiªu. §èi víi C«ng ty May ChiÕn Th¾ng hiÖn nay c«ng t¸c marketing ®· ®- îc quan t©m nhng cha ®óng møc.C«ng ty míi chØ cã mét ngêi ë phßng xuÊt khÈu lμm nhiÖm vô nghiªn cøc thÞ trêng níc ngoμi vμ Phßng kinh doanh tiÕp thÞ víi chøc n¨ng nhiÖm vô lμ khai th¸c vËt t hμng ho¸, tæ chøc tiªu thô hμng ho¸ mμ C«ng ty khai th¸c tiÕt kiÖm ®îc; Qu¶n lý c¸c cöa hμng kinh doanh cña C«ng ty t×m kiÕm hîp ®ång kinh doanh.Nh vËy, c«ng t¸c marketing trong C«ng ty míi chØ dõng l¹i ë viÖc nghiªn cøu thÞ trêng cha sö dông ®Õn c¸c chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi xóc tiÕn b¸n hμng.ChÝnh v× vËy ®Ó ph¸p triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, ®Æc biÖt lμ viÖc n©ng cao tØ träng b¸n hμng FOB th× viÖc thμnh lËp bé phËn marketing lμ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty. Bé phËn Marketing sÏ n»m ë phßng kinh doanh tiÕp thÞ ®Ó tËn dông nh÷ng c¬ së s½n cã cña phßng nh: Trang thiÕt bÞ vμ nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm trong viÖc t×m hiÓu thÞ trêng. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé phËn Marketing. - Nghiªn cøu nhu cÇu, chÊt lîng, gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i hμng may mÆc cña c¸c ®èi thñ trªn thÞ trêng. - Nghiªn cøu mua b¸n c¸c yÕu tè nh»m phôc vô cho s¶n xuÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt cã thÓ. 36