patientmedverkan_kval.regiser_guide

Philippa Göranson
Philippa GöransonMarknadskommunikation, research/businessanalysis, omvärld m m à DM-Tech, Ideon Science Park Gateway
1
GUIDE PATIENTERS MEDVERKAN
I KVALITETSREGISTERARBETE
2
VISION
Nationella Kvalitetsregistren används integrerat
och aktivt av svensk hälso- och sjukvård och
omsorgsverksamhet för löpande lärande, förbättring,
forskning samt ledning och kunskapsstyrning för att
tillsammans med individen skapa bästa möjliga vård.
3
FÖRORD
Denna guide utgör ett stöd till alla som arbetar med kvalitetsregister i
hur man kan öka patientperspektivet i sitt registerarbete. Särskilt fokus
ligger på patientföreträdares medverkan i styrgruppsarbetet eller i andra
grupperingar som hör till ett kvalitetsregister. Guiden kan användas av
både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.
Alla register som önskar hjälp med att utveckla patientperspektivet
är välkomna att kontakta sitt registercentrum. Alla registercentrum
samarbetar idag inom detta område, och har gemensamt ansvar för
webbsidan ”Patientmedverkan i registerarbete”. På webbsidan återfinns
både fördjupande texter och senaste nytt om patientmedverkan samt goda
exempel från olika kvalitetsregister. Där finns också den här guiden att
ladda ner.
www.qrcstockholm.se/patientmedverkan
Guiden är framtagen av en arbetsgrupp med patientföreträdare, registeroch
registercentrum under 2013.
Patientföreträdare:
Reneé Höglin, Urban Leijon, Calle Waller, Mariann Ytterberg
Registercentra:
Susanne Albrecht, Helena Bogseth, Peter Hedman, Gösta Hiller, Susanna
Lagersten, Evalill Nilsson, Bo Palasziewski, Inger Rising, Charles Taft, Eva
Wendel
Forskare med kvalitetsregisteranknytning:
Agneta Aspegren Pagels, Lotti Orwelius, Lena-Marie Petersson
4
PATIENTERS MEDVERKAN I
KVALITETSREGISTERARBETE
VARFÖR PATIENTPERSPEKTIV?
Varför ska kvalitetsregistren jobba med patient/anhörig-
perspektivet? Många myndigheter och organisationer
arbetar idag aktivt med att stärka patientperspektivet.
WHO har identifierat patientcentrerad vård som en av fem
kärnkompetenser som vårdprofessionella måste utveckla för
att leverera högkvalitativ vård nu och i framtiden. I Sverige
betonas vikten av att tillämpa patientcentrerad vård för att
förbättra kvaliteten i vården i Hälso-och sjukvårdslagen, i
Socialtjänstlagen och i rekommendationer från Socialsty-
relsen.
Kvalitetsregistren är viktiga verktyg för att stödja denna
utveckling. Den nationella beslutsgruppen för kvalitets-
register har uttryckt att man vill stödja och stimulera ökad
patientmedverkan i registerarbetet.
Alla nationella kvalitetsregister i Sverige måste ha en re-
gisterhållare och en styrgrupp. Idag (2013) har ett tjugotal
kvalitetsregister patientföreträdare i sina styrgrupper.
Patienters och anhörigas perspektiv
En av utmaningarna för alla som arbetar i en styrgrupp
för ett kvalitetsregister är att dra nytta av all kunskap som
patienter och närstående har av att leva med en sjukdom
och/eller funktionsnedsättning, av att genomgå olika be-
handlingar och av vad som är viktigt i mötet med vården
för att kunna leva ett bra liv. Att se på vårdprocessen ur
olika perspektiv berikar bilden och ökar möjligheten att vi
fokuserar på rätt saker.
Studier om vad patienter själva uppger som viktigt i
vården lyfter fram följande områden:1
	respekt för patientens värderingar, preferenser och
specifika behov
	samordnad och integrerad vård
	kontinuitet av vård
	information, kommunikation och utbildning
	daglig livsföring
	känslomässigt stöd
	engagemang från familj och vänner
	tillgänglig vård.
Ny forskning visar också att patientcentrerad vård kan
leda till bättre vårdutfall och minskade samhällskostna-
der.2
Patientmedverkan kan underlätta framtagandet av
målgruppsanpassade patientversioner av registerresultatet,
årsrapporter etc. så att resultatdata blir tillgängliga och
förståeliga för alla.
I denna guide används begreppen patientföreträdare och
patientmedverkan, men ofta kan samma principer gälla
också för anhöriga som medverkar i kvalitetsregisterar-
betet. Anhöriga kan medverka som språkrör för patienter
som har svårt att tala för sig själva (till exempel personer
med funktionsnedsättning eller demenssjukdom), men
också ha en viktig uppgift i att belysa anhörigas perspektiv
i sig, till exempel i vården av en svårt eller långvarigt sjuk
patient.
PATIENTREPRESENTANTERNAS BIDRAG
Patienter och ibland anhöriga är de som lever dygnet runt
med en sjukdom och kan formulera vad som för dem är
viktiga mål, aspekter på behandling, effekter/bieffekter,
bemötande, delaktighet, information, vårdkedja mm, hur
registret skulle kunna stödja egenvård och sjukdomskon-
troll samt hur resultat från registret kan presenteras och
kommuniceras för patienter och allmänhet.
Användning av patientrapporterade mått är viktigt för
att få del av patienternas perspektiv på vården och hälsan,
men kan inte ersätta aktiv patientmedverkan i registerar-
betet.
Patientperspektivet i praktiken
Patientorganisationer finns inom de flesta områden avseen-
de långvariga sjukdomar, och bör vara den primära källan
för patientrepresentation. Register för akuta eller kortva-
riga sjukdomar och tillstånd, interventions/operations-
register eller register för allmänna befolkningsgrupper,
kan behöva använda andra metoder. Exempel på sådana
metoder kan vara referensgrupper och fokusgrupper eller
andra systematiska intervjumetoder.
Patientrepresentanternas bidrag
När ett kvalitetsregister byggs upp och utvecklas handlar
det om att identifiera:
	vad målet är med vård och behandling för den aktuella
patientgruppen
	vad som är bra behandlingsmetoder
	hur registret ska utformas för att fungera som ett stöd i
vårdprocessen
1.
Gerteis M., Edgman-Levitan, S., Daley J.  T.L. Delbanco. Through the Patient’s Eyes: Understanding and Promoting Patient-Centered Care. 1993.
2.
Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009, s76 ff. 2009.
5
	hur resultat från registret ska rapporteras och kommu-
niceras för att kunna användas som verktyg i kun-
skapsutveckling och förbättringsarbete.
Patientföreträdare kan bidra med unik kunskap vid val av
lämpliga variabler och hur man ska presentera resultatdata.
Lämpliga variabler
Det är viktigt att mäta det som är relevant för patienten,
vilket inte bara är tekniska och biologiska värden. För pa-
tientrapporterade mått är det viktigt att frågorna är ställda
så att de går att förstå och svara på ur patientperspektiv.
Patientorganisationerna har ofta tagit fram kriterier och
kravspecifikationer på vad som kännetecknar god vård.
Nationella riktlinjer, där patientrapporterade indikatorer
finns, kan också användas som källa.
Presentation av resultatdata
Presentationen av resultatdata behöver utformas så att det
är relevant och förståeligt för patienter och allmänhet.
Den bör finnas som redovisningar på registrets hemsida
och kan också vara rapporter som riktar sig till patienter.
Patientorganisationerna kan göra egna kunskapssam-
manställningar och ta fram eget informationsmaterial som
man sprider via sina kanaler. Detta för att sprida kunskap
hos berörda patienter om kvalitet och god praxis, men
också för att patienter själva ska kunna trycka på vården,
om vad som är bra behandling.
Patientorganisationerna har också en viktig funktion i
samhällsdebatten i att lyfta fram viktiga frågor och aspek-
ter för hälso- och sjukvårdens utveckling. Patientföreträ-
dare kan bidra med sina nätverk för att utforma strategier
för detta.
VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Internationella erfarenheter visar att det är viktigt att det
finns en genomtänkt strategi och tydliga former för hur
patientmedverkan ska gå till.3
Nyckelord är förväntningar,
arbetsformer, rollbeskrivning, utbildning och praktiska
förutsättningar.
Ett register bör ha minst två patientföreträdare i sin
styrgrupp. Detta ger kontinuitet och minskad sårbarhet
för patientföreträdarna. Rekrytering av patientföreträdare
kan vara en grannlaga uppgift, och etablerade patientorga-
nisationer bör i första hand tillfrågas.
Förväntningar och arbetsformer
Registret behöver ha tydliga mål med patientmedverkan
i sitt register. Patientföreträdarna behöver få veta vilka
konkreta förväntningar som finns på dem från övriga i
registerstyrgruppen.
Arbetsformer behöver finnas som tydliggör vid vilka
tillfällen patientföreträdarna ska medverka och hur (till
exempel egna punkter på agendan) samt vilka konkreta
arbetsuppgifter patientföreträdarna ska ansvara för. Precis
som övriga styrgruppsmedlemmar avger även patientföre-
trädare en jävsdeklaration.
Rollbeskrivning
Patientföreträdarnas roll och ansvar
Patientföreträdarna ska representera hela diagnos/områdes-
gruppen. Det är viktigt att patientföreträdarna inhämtar
synpunkter från och förankrar beslut hos sin patientorga-
nisation och andra patienter.
Styrgruppsordförande och registerhållare
Ordförande i styrgrupp och registerhållare ansvarar för att
lyfta fram värdet av patientmedverkan i registerarbetet,
och för att en registerspecifik plan för patientmedverkan
tas fram och genomförs. Se checklistan på nästa sida.
Utbildning
För att kunna medverka i utvecklingen av ett kvalitets-
register behövs både generell kunskap om vad kvalitets-
register är och dess roll i svensk hälso- och sjukvård, och
specifik kunskap om diagnosområdet och det berörda
kvalitetsregistret.
Generell utbildning
Generell utbildning i registerkunskap och introduktion till
patientmedverkan ges av patientorganisationer och de sex
nationella registercentrumen i samverkan. Dessa bjuder
också kontinuerligt in till nätverksträffar för att utbyta
erfaren-heter, få råd och stöd samt ta del av ny kunskap
inom området patientmedverkan.
Registerspecifik utbildning
Introduktion till det specifika registret ges av det berörda
kvalitetsregistret, eventuellt i samverkan med en patient-
organisation.
Praktiska förutsättningar
Ekonomisk ersättning
Patientföreträdare bör erhålla arvode och få ersättning för
omkostnader i samband med medverkan.
Anpassning av lokaler och mötesformer
Det är viktigt att stödja patientföreträdares medverkan på
flera sätt. Till exempel ta hänsyn till eventuella funktions-
hinder vid val av möteslokal och lunch, så att alla kan
delta på ett bra och jämlikt sätt. 
3.
Chalmers Page, S., Cowl, J.  Knaapen. How to recruit and support patients and the public in guideline development
(G-I-N PUBLIC Toolkit: Patient and Public Involvement in Guidelines). 2012.
6
FÖRBEREDELSER
Patientföreträdare
Tänk igenom och diskutera med den
organisation/patientgrupp du företräder:
n Vad vill jag och min patientorganisation/patient-
grupp uppnå med medverkan i registerarbetet?
n Finns kunskapssammanställningar eller policy-
dokument som visar viktiga kvalitetsaspekter ur
patientperspektiv?
n Vilket stöd kan jag få från min organisation och
hur ska återrapporteringen från registerarbetet se ut?
Styrgruppsordförande eller registerhållare
Tänk igenom och diskutera med övriga
ledamöter i styrgrupp/registerorganisation:
n Vad vill vi uppnå med patientmedverkan i register-
arbetet?
n Vad vill vi att patientföreträdare ska bidra med,
både på ett övergripande plan och konkreta
bidrag?
n Hur ska våra arbetsformer se ut för att stödja pati-
entmedverkan på bästa sätt?
CHECKLISTA FÖR EN REGISTERSPECIFIK PLAN FÖR PATIENTMEDVERKAN
LÄS MER
www.qrcstockholm.se/patientmedverkan
www.kvalitetsregister.se/patientmedverkan
www.kvalitetsregister.se/roller
www.kvalitetsresgister.se/registercentrum
n Formulera övergripande mål med patientmedverkan i sitt kvalitetsregister.
n Uttala konkreta förväntningar på patientföreträdare som medverkar i registrets styrgrupp.
n Beskriv hur utbildning av patientföreträdare ska gå till.
n Tydliggör arbetsformer – vid vilka tillfällen patientföreträdare ska medverka och hur
(till exempel egna punkter på agendan).
n Tydliggör vilka konkreta arbetsuppgifter patientföreträdarna ska ansvara för.
n Ta fram regler för ekonomisk ersättning.
n Säkra att jävsdeklarationen fylls i.
7
NATIONELLA KVALITETSREGISTER
Ett verktyg för verksamhetsutveckling, verksamhetsuppföljning
och forskning
ADRESS
Nationella kvalitetsregister
118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 15
KONTAKT
08-452 70 00
kvalitetsregister@skl.se
www.kvalitetsregister.se

Recommandé

SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkan par
SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkanSKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkan
SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkanPhilippa Göranson
252 vues12 diapositives
winbladPatientcentreradeVårdmöten par
winbladPatientcentreradeVårdmötenwinbladPatientcentreradeVårdmöten
winbladPatientcentreradeVårdmötenPhilippa Göranson
689 vues40 diapositives
KvalindSpri95 par
KvalindSpri95KvalindSpri95
KvalindSpri95Bengt Ardenvik
148 vues23 diapositives
Tillgänglighet Div5 151127 par
Tillgänglighet Div5 151127Tillgänglighet Div5 151127
Tillgänglighet Div5 151127Bengt Ardenvik
245 vues6 diapositives
Nationella kvalitetsregister för hälso- och sjukvården par
Nationella kvalitetsregister för hälso- och sjukvårdenNationella kvalitetsregister för hälso- och sjukvården
Nationella kvalitetsregister för hälso- och sjukvårdenTHL
199 vues48 diapositives
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard par
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardMer Organdonation
4.4K vues176 diapositives

Contenu connexe

En vedette

American university in dubai par
American university in dubaiAmerican university in dubai
American university in dubaiRit Dubai
201 vues12 diapositives
American university in dubai par
American university in dubai American university in dubai
American university in dubai Rit Dubai
319 vues12 diapositives
Toefl dubai par
Toefl dubaiToefl dubai
Toefl dubaiRit Dubai
206 vues15 diapositives
2015-4-10PatientendelaktigSocialstyrelsen par
2015-4-10PatientendelaktigSocialstyrelsen2015-4-10PatientendelaktigSocialstyrelsen
2015-4-10PatientendelaktigSocialstyrelsenPhilippa Göranson
948 vues104 diapositives
Dubai universities (2) par
Dubai universities (2)Dubai universities (2)
Dubai universities (2)Rit Dubai
268 vues14 diapositives
Autoevaluación de universidad del buen vivir 2.1 par
Autoevaluación de universidad del buen vivir 2.1Autoevaluación de universidad del buen vivir 2.1
Autoevaluación de universidad del buen vivir 2.1Wlady Bg
150 vues7 diapositives

En vedette(20)

American university in dubai par Rit Dubai
American university in dubaiAmerican university in dubai
American university in dubai
Rit Dubai201 vues
American university in dubai par Rit Dubai
American university in dubai American university in dubai
American university in dubai
Rit Dubai319 vues
Dubai universities (2) par Rit Dubai
Dubai universities (2)Dubai universities (2)
Dubai universities (2)
Rit Dubai268 vues
Autoevaluación de universidad del buen vivir 2.1 par Wlady Bg
Autoevaluación de universidad del buen vivir 2.1Autoevaluación de universidad del buen vivir 2.1
Autoevaluación de universidad del buen vivir 2.1
Wlady Bg150 vues
Scholarships for uae nationals par Rit Dubai
Scholarships for uae nationalsScholarships for uae nationals
Scholarships for uae nationals
Rit Dubai206 vues
INDUSTRY ANALYSIS par MoslPinky
INDUSTRY ANALYSISINDUSTRY ANALYSIS
INDUSTRY ANALYSIS
MoslPinky146 vues
American universities in dubai par Rit Dubai
American universities in dubaiAmerican universities in dubai
American universities in dubai
Rit Dubai384 vues
Study in dubai par Rit Dubai
Study in dubaiStudy in dubai
Study in dubai
Rit Dubai290 vues
Uae scholarships par Rit Dubai
Uae scholarshipsUae scholarships
Uae scholarships
Rit Dubai385 vues
Dubai universities par Rit Dubai
Dubai universitiesDubai universities
Dubai universities
Rit Dubai195 vues
publicationDenOfrivilligeResenärenNätverketmotCancer par Philippa Göranson
publicationDenOfrivilligeResenärenNätverketmotCancerpublicationDenOfrivilligeResenärenNätverketmotCancer
publicationDenOfrivilligeResenärenNätverketmotCancer
Slide presentazione Dalia Bardini par Dalia Bardini
Slide presentazione Dalia BardiniSlide presentazione Dalia Bardini
Slide presentazione Dalia Bardini
Dalia Bardini631 vues

Similaire à patientmedverkan_kval.regiser_guide

Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte par
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifteHälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifteImplement Consulting Group
1.7K vues48 diapositives
När brukare och patienter blir medskapare par
När brukare och patienter blir medskapareNär brukare och patienter blir medskapare
När brukare och patienter blir medskaparePhilippa Göranson
1.3K vues59 diapositives
Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap p... par
Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap p...Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap p...
Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap p...Stefan Jutterdal
320 vues8 diapositives
Riktlinjer slutversion par
Riktlinjer slutversionRiktlinjer slutversion
Riktlinjer slutversionPeter Högberg
494 vues8 diapositives
Bakrund-D (1) (1).docx par
Bakrund-D (1) (1).docxBakrund-D (1) (1).docx
Bakrund-D (1) (1).docxMahmoudMahmoud966263
8 vues5 diapositives
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016 par
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)
206 vues80 diapositives

Similaire à patientmedverkan_kval.regiser_guide(20)

Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap p... par Stefan Jutterdal
Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap p...Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap p...
Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap p...
Stefan Jutterdal320 vues

Plus de Philippa Göranson

2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen par
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsenPhilippa Göranson
348 vues30 diapositives
allNCCGuidelineforPatientDecisionMaking par
allNCCGuidelineforPatientDecisionMakingallNCCGuidelineforPatientDecisionMaking
allNCCGuidelineforPatientDecisionMakingPhilippa Göranson
234 vues100 diapositives
FULLTEXT01LiJamsellBarnCancerVillVeta par
FULLTEXT01LiJamsellBarnCancerVillVetaFULLTEXT01LiJamsellBarnCancerVillVeta
FULLTEXT01LiJamsellBarnCancerVillVetaPhilippa Göranson
229 vues74 diapositives
isbn91-85027-22-7+Genusperspektiv+på+medicinen par
isbn91-85027-22-7+Genusperspektiv+på+medicinenisbn91-85027-22-7+Genusperspektiv+på+medicinen
isbn91-85027-22-7+Genusperspektiv+på+medicinenPhilippa Göranson
699 vues68 diapositives
WhereArePatientsinDecisionMaking par
WhereArePatientsinDecisionMakingWhereArePatientsinDecisionMaking
WhereArePatientsinDecisionMakingPhilippa Göranson
275 vues26 diapositives
leadership-patient-engagement-angela-coulter-leadership-review2012-paper par
leadership-patient-engagement-angela-coulter-leadership-review2012-paperleadership-patient-engagement-angela-coulter-leadership-review2012-paper
leadership-patient-engagement-angela-coulter-leadership-review2012-paperPhilippa Göranson
240 vues20 diapositives

Plus de Philippa Göranson(7)

patientmedverkan_kval.regiser_guide

  • 1. 1 GUIDE PATIENTERS MEDVERKAN I KVALITETSREGISTERARBETE
  • 2. 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt av svensk hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa bästa möjliga vård.
  • 3. 3 FÖRORD Denna guide utgör ett stöd till alla som arbetar med kvalitetsregister i hur man kan öka patientperspektivet i sitt registerarbete. Särskilt fokus ligger på patientföreträdares medverkan i styrgruppsarbetet eller i andra grupperingar som hör till ett kvalitetsregister. Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp. Alla register som önskar hjälp med att utveckla patientperspektivet är välkomna att kontakta sitt registercentrum. Alla registercentrum samarbetar idag inom detta område, och har gemensamt ansvar för webbsidan ”Patientmedverkan i registerarbete”. På webbsidan återfinns både fördjupande texter och senaste nytt om patientmedverkan samt goda exempel från olika kvalitetsregister. Där finns också den här guiden att ladda ner. www.qrcstockholm.se/patientmedverkan Guiden är framtagen av en arbetsgrupp med patientföreträdare, registeroch registercentrum under 2013. Patientföreträdare: Reneé Höglin, Urban Leijon, Calle Waller, Mariann Ytterberg Registercentra: Susanne Albrecht, Helena Bogseth, Peter Hedman, Gösta Hiller, Susanna Lagersten, Evalill Nilsson, Bo Palasziewski, Inger Rising, Charles Taft, Eva Wendel Forskare med kvalitetsregisteranknytning: Agneta Aspegren Pagels, Lotti Orwelius, Lena-Marie Petersson
  • 4. 4 PATIENTERS MEDVERKAN I KVALITETSREGISTERARBETE VARFÖR PATIENTPERSPEKTIV? Varför ska kvalitetsregistren jobba med patient/anhörig- perspektivet? Många myndigheter och organisationer arbetar idag aktivt med att stärka patientperspektivet. WHO har identifierat patientcentrerad vård som en av fem kärnkompetenser som vårdprofessionella måste utveckla för att leverera högkvalitativ vård nu och i framtiden. I Sverige betonas vikten av att tillämpa patientcentrerad vård för att förbättra kvaliteten i vården i Hälso-och sjukvårdslagen, i Socialtjänstlagen och i rekommendationer från Socialsty- relsen. Kvalitetsregistren är viktiga verktyg för att stödja denna utveckling. Den nationella beslutsgruppen för kvalitets- register har uttryckt att man vill stödja och stimulera ökad patientmedverkan i registerarbetet. Alla nationella kvalitetsregister i Sverige måste ha en re- gisterhållare och en styrgrupp. Idag (2013) har ett tjugotal kvalitetsregister patientföreträdare i sina styrgrupper. Patienters och anhörigas perspektiv En av utmaningarna för alla som arbetar i en styrgrupp för ett kvalitetsregister är att dra nytta av all kunskap som patienter och närstående har av att leva med en sjukdom och/eller funktionsnedsättning, av att genomgå olika be- handlingar och av vad som är viktigt i mötet med vården för att kunna leva ett bra liv. Att se på vårdprocessen ur olika perspektiv berikar bilden och ökar möjligheten att vi fokuserar på rätt saker. Studier om vad patienter själva uppger som viktigt i vården lyfter fram följande områden:1 respekt för patientens värderingar, preferenser och specifika behov samordnad och integrerad vård kontinuitet av vård information, kommunikation och utbildning daglig livsföring känslomässigt stöd engagemang från familj och vänner tillgänglig vård. Ny forskning visar också att patientcentrerad vård kan leda till bättre vårdutfall och minskade samhällskostna- der.2 Patientmedverkan kan underlätta framtagandet av målgruppsanpassade patientversioner av registerresultatet, årsrapporter etc. så att resultatdata blir tillgängliga och förståeliga för alla. I denna guide används begreppen patientföreträdare och patientmedverkan, men ofta kan samma principer gälla också för anhöriga som medverkar i kvalitetsregisterar- betet. Anhöriga kan medverka som språkrör för patienter som har svårt att tala för sig själva (till exempel personer med funktionsnedsättning eller demenssjukdom), men också ha en viktig uppgift i att belysa anhörigas perspektiv i sig, till exempel i vården av en svårt eller långvarigt sjuk patient. PATIENTREPRESENTANTERNAS BIDRAG Patienter och ibland anhöriga är de som lever dygnet runt med en sjukdom och kan formulera vad som för dem är viktiga mål, aspekter på behandling, effekter/bieffekter, bemötande, delaktighet, information, vårdkedja mm, hur registret skulle kunna stödja egenvård och sjukdomskon- troll samt hur resultat från registret kan presenteras och kommuniceras för patienter och allmänhet. Användning av patientrapporterade mått är viktigt för att få del av patienternas perspektiv på vården och hälsan, men kan inte ersätta aktiv patientmedverkan i registerar- betet. Patientperspektivet i praktiken Patientorganisationer finns inom de flesta områden avseen- de långvariga sjukdomar, och bör vara den primära källan för patientrepresentation. Register för akuta eller kortva- riga sjukdomar och tillstånd, interventions/operations- register eller register för allmänna befolkningsgrupper, kan behöva använda andra metoder. Exempel på sådana metoder kan vara referensgrupper och fokusgrupper eller andra systematiska intervjumetoder. Patientrepresentanternas bidrag När ett kvalitetsregister byggs upp och utvecklas handlar det om att identifiera: vad målet är med vård och behandling för den aktuella patientgruppen vad som är bra behandlingsmetoder hur registret ska utformas för att fungera som ett stöd i vårdprocessen 1. Gerteis M., Edgman-Levitan, S., Daley J. T.L. Delbanco. Through the Patient’s Eyes: Understanding and Promoting Patient-Centered Care. 1993. 2. Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009, s76 ff. 2009.
  • 5. 5 hur resultat från registret ska rapporteras och kommu- niceras för att kunna användas som verktyg i kun- skapsutveckling och förbättringsarbete. Patientföreträdare kan bidra med unik kunskap vid val av lämpliga variabler och hur man ska presentera resultatdata. Lämpliga variabler Det är viktigt att mäta det som är relevant för patienten, vilket inte bara är tekniska och biologiska värden. För pa- tientrapporterade mått är det viktigt att frågorna är ställda så att de går att förstå och svara på ur patientperspektiv. Patientorganisationerna har ofta tagit fram kriterier och kravspecifikationer på vad som kännetecknar god vård. Nationella riktlinjer, där patientrapporterade indikatorer finns, kan också användas som källa. Presentation av resultatdata Presentationen av resultatdata behöver utformas så att det är relevant och förståeligt för patienter och allmänhet. Den bör finnas som redovisningar på registrets hemsida och kan också vara rapporter som riktar sig till patienter. Patientorganisationerna kan göra egna kunskapssam- manställningar och ta fram eget informationsmaterial som man sprider via sina kanaler. Detta för att sprida kunskap hos berörda patienter om kvalitet och god praxis, men också för att patienter själva ska kunna trycka på vården, om vad som är bra behandling. Patientorganisationerna har också en viktig funktion i samhällsdebatten i att lyfta fram viktiga frågor och aspek- ter för hälso- och sjukvårdens utveckling. Patientföreträ- dare kan bidra med sina nätverk för att utforma strategier för detta. VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR Internationella erfarenheter visar att det är viktigt att det finns en genomtänkt strategi och tydliga former för hur patientmedverkan ska gå till.3 Nyckelord är förväntningar, arbetsformer, rollbeskrivning, utbildning och praktiska förutsättningar. Ett register bör ha minst två patientföreträdare i sin styrgrupp. Detta ger kontinuitet och minskad sårbarhet för patientföreträdarna. Rekrytering av patientföreträdare kan vara en grannlaga uppgift, och etablerade patientorga- nisationer bör i första hand tillfrågas. Förväntningar och arbetsformer Registret behöver ha tydliga mål med patientmedverkan i sitt register. Patientföreträdarna behöver få veta vilka konkreta förväntningar som finns på dem från övriga i registerstyrgruppen. Arbetsformer behöver finnas som tydliggör vid vilka tillfällen patientföreträdarna ska medverka och hur (till exempel egna punkter på agendan) samt vilka konkreta arbetsuppgifter patientföreträdarna ska ansvara för. Precis som övriga styrgruppsmedlemmar avger även patientföre- trädare en jävsdeklaration. Rollbeskrivning Patientföreträdarnas roll och ansvar Patientföreträdarna ska representera hela diagnos/områdes- gruppen. Det är viktigt att patientföreträdarna inhämtar synpunkter från och förankrar beslut hos sin patientorga- nisation och andra patienter. Styrgruppsordförande och registerhållare Ordförande i styrgrupp och registerhållare ansvarar för att lyfta fram värdet av patientmedverkan i registerarbetet, och för att en registerspecifik plan för patientmedverkan tas fram och genomförs. Se checklistan på nästa sida. Utbildning För att kunna medverka i utvecklingen av ett kvalitets- register behövs både generell kunskap om vad kvalitets- register är och dess roll i svensk hälso- och sjukvård, och specifik kunskap om diagnosområdet och det berörda kvalitetsregistret. Generell utbildning Generell utbildning i registerkunskap och introduktion till patientmedverkan ges av patientorganisationer och de sex nationella registercentrumen i samverkan. Dessa bjuder också kontinuerligt in till nätverksträffar för att utbyta erfaren-heter, få råd och stöd samt ta del av ny kunskap inom området patientmedverkan. Registerspecifik utbildning Introduktion till det specifika registret ges av det berörda kvalitetsregistret, eventuellt i samverkan med en patient- organisation. Praktiska förutsättningar Ekonomisk ersättning Patientföreträdare bör erhålla arvode och få ersättning för omkostnader i samband med medverkan. Anpassning av lokaler och mötesformer Det är viktigt att stödja patientföreträdares medverkan på flera sätt. Till exempel ta hänsyn till eventuella funktions- hinder vid val av möteslokal och lunch, så att alla kan delta på ett bra och jämlikt sätt.  3. Chalmers Page, S., Cowl, J. Knaapen. How to recruit and support patients and the public in guideline development (G-I-N PUBLIC Toolkit: Patient and Public Involvement in Guidelines). 2012.
  • 6. 6 FÖRBEREDELSER Patientföreträdare Tänk igenom och diskutera med den organisation/patientgrupp du företräder: n Vad vill jag och min patientorganisation/patient- grupp uppnå med medverkan i registerarbetet? n Finns kunskapssammanställningar eller policy- dokument som visar viktiga kvalitetsaspekter ur patientperspektiv? n Vilket stöd kan jag få från min organisation och hur ska återrapporteringen från registerarbetet se ut? Styrgruppsordförande eller registerhållare Tänk igenom och diskutera med övriga ledamöter i styrgrupp/registerorganisation: n Vad vill vi uppnå med patientmedverkan i register- arbetet? n Vad vill vi att patientföreträdare ska bidra med, både på ett övergripande plan och konkreta bidrag? n Hur ska våra arbetsformer se ut för att stödja pati- entmedverkan på bästa sätt? CHECKLISTA FÖR EN REGISTERSPECIFIK PLAN FÖR PATIENTMEDVERKAN LÄS MER www.qrcstockholm.se/patientmedverkan www.kvalitetsregister.se/patientmedverkan www.kvalitetsregister.se/roller www.kvalitetsresgister.se/registercentrum n Formulera övergripande mål med patientmedverkan i sitt kvalitetsregister. n Uttala konkreta förväntningar på patientföreträdare som medverkar i registrets styrgrupp. n Beskriv hur utbildning av patientföreträdare ska gå till. n Tydliggör arbetsformer – vid vilka tillfällen patientföreträdare ska medverka och hur (till exempel egna punkter på agendan). n Tydliggör vilka konkreta arbetsuppgifter patientföreträdarna ska ansvara för. n Ta fram regler för ekonomisk ersättning. n Säkra att jävsdeklarationen fylls i.
  • 7. 7
  • 8. NATIONELLA KVALITETSREGISTER Ett verktyg för verksamhetsutveckling, verksamhetsuppföljning och forskning ADRESS Nationella kvalitetsregister 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 15 KONTAKT 08-452 70 00 kvalitetsregister@skl.se www.kvalitetsregister.se