Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

Télécharger pour lire hors ligne

แบบร่างโครงงานความสำคัญของอาหารเช้า

แบบร่างโครงงานความสำคัญของอาหารเช้า

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à ที่มาและความสำคัญของโครงงาน (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

  1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงาน ประโยชน์ของอาหารเช้า ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาว กรศร สุริยะวงศ์ เลขที่ 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ชื่ออาจาย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ เขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 -2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดจังใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ประโยชน์ของอาหารเช้า ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Benefits of breakfast ประเภทโครงงาน โครงงานการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาว กรศร สุริยะวงศ์ ชื่อที่ปรึกษา อาจารย์ เขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559
  3. 3. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน วิถีชีวิตคนเราเปลี่ยนเเปลงไปจากสมัยก่อนมากที่ผู้หญิงจะต้องมาหุงหาอาหารให้กับ คนในบ้านรับประทานแต่เช้า แต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ที่มี ชีวิตเร่งรีบเพศหญิงก็มีหน้าที่การงานไม่ต่างกับเพศชาย จนไม่มีเวลาทาและรับประทาน อาหารเช้า หรือบางรายเลือกที่จะรับประทานอาหารประเภทฟาสฟูดเพราะมีความสะดวก เเละรวดเร็ว เเต่อาหารเหล่านี้ไม่มีคุณประโยชน์ที่จาเป็นต่อร่างกาย มื้อเช้าเป็นมื้อที่สาคัญ ที่สุดเพราะเป็นมื้อเเรกของวัน ใช้ในการทากิจกรรมต่างๆ ควรรับประทานอาหารที่เป็น ประโยชน์ที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดการทางานหรือกิจกรรมต่างๆระหว่างวัน อาหาร เช้ามีความสาคัญอย่างยิ่งโดยมีการศึกษาวิจัยหลายอย่าง ที่วิเคราะห์ถึงประโยชน์ของการ รับประทานอาหารเช้ารวมไปถึงโทษที่ไม่รับประทานอาหารเช้า อาทิ เด็กที่รับประทาน อาหารเช้าจะมีความร่าเริงเเละสามารถรับรู้สิ่งต่างๆหรือพร้อมกับการเรียนการสอน มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า จึงเป็นที่มาของโครงงานที่อธิบายเกี่ยวกับ ความสาคัญต่างๆ รวมไปถึงเเนะนาว่าอาหารประเภทไหนที่ควรจะรับประทานในตอนเช้า วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของการรับประทานอาหารเช้า 2.เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น ขอบเขตโครงงาน จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นสื่อออนไลน์เผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจจะเยี่ยมชม ศึกษาเรื่องประโยชน์ของอาหารเช้า และเนื้อความเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารแต่ละมื้อ โดยเฉพาะความสาคัญของอาหารเช้า และแนะนาอาหารที่เป็นประโยชน์และควร รับประทานในตอนเช้า

×