Publicité

ลักษณะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท

ACR
15 Feb 2016
Publicité

Contenu connexe

Similaire à ลักษณะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท(20)

Publicité
Publicité

ลักษณะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท

 1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า ไว้ด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัว เชื่อมโยงด้วย TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เดียวกันเป็น ข้อกาหนด
 2. เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกัน วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่ายด้วยโปรโตคอลนี้จะช่วยให้ คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถ ติดต่อถึงกันได้
 3. การที่มีระบบอินเทอร์เน็ตทาให้เราสามารถเคลื่อนย้าย ข่าวสารข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้โดยไม่ จากัดระยะทาง ส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ตัวหนังสือ ภาพ และเสียง
 4. มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องทั่วโลก เชื่อมต่อกับระบบทาให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษา สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ อินเทอร์เน็ตอาจ เปรียบเสมือนใยแมงมุมขนาดมหึมาที่ครอบคลุม ทั่วโลก ซึ่งใยแมงมุมแต่ละเส้นจะนาข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมาสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่อ หนึ่ง
 5. โดยในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นสามารถ สื่อสารกันได้หลายเส้นทางโดยไม่มีเส้นทางที่กาหนด ตายตัว และไม่จาเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง อาจจะผ่านจุดอื่นๆ หรือเลือกไปเส้นทางอื่นได้หลาย เส้นทาง การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตนั้น อาจเรียกว่าเป้ นการติดต่อสื่อสารแบบ ไร้มิติ หรือ Cyberspace นั่นเอง
 6. ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 7. Dial Up
 8. เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เคยได้รับความนิยมใน ยุคแรก ๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บุคคล กับ สายโทรศัพท์บ้านที่เป็นสายตรงต่อเชื่อมเข้ากับโมเด็ม (Modem) ก็สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ในปัจจุบันมีโมเด็มให้เลือกใช้อยู่ 3 ชนิด คือ โมเด็ม แบบอินเทอร์นอลโมเด็มแบบเอ็กซ์เทอร์นอล และ โมเด็มแบบไร้สาย
 9. ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตต้องทาการติดต่อกับผู้ให้ บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านหมายเลขโทรศัพท์ บ้าน โดยผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจะกาหนด ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมาให้เพื่อเข้าใช้บริการ อินเตอร์เน็ต
 10. ข้อดี ของการเชื่อมต่อแบบ Dial Up คือ 1. อุปกรณ์มีราคาถูก 2. การติดตั้งง่าย 3. การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทาได้ง่าย ข้อเสีย คืออัตราการรับส่งข้อมูลค่อนข้างต่าเพียงไม่ เกิน 56 kbit (กิโลบิ)ต่อวินาที
 11. ISDN (Internet Services Digital Network)
 12. ISDN Line เป็นเส้นทางการสื่อสารที่ใช้ สายโทรศัพท์ธรรมดาแต่ทาให้สามารถส่งทั้ง เสียงพูด และข้อมูลได้พร้อมกันทาให้สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้พร้อมกับการคุยโทรศัพท์โดยข้อมูล หรือเสียงที่รับ - ส่งนั้นอยู่ในรูปของสัญญาณ ดิจิตอลซึ่งมีข้อดีมากว่าสัญญาณอนาล็อก
 13. นอกจากนี้การใช้บริการ ISDN Line ยังสามารถ มัลติเพล็ก (Multiplex) สัญญาณได้มากกว่า 3 สัญญาณส่งไปในคราวเดียวกัน ทามีความเร็วในการ ส่งข้อมูลมากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดาโดยความเร็ว ในการรับ – ส่งข้อมูลสูงสุดคือ 128 Kbps
 14. ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ช่องทางการสื่อสารเป็น ISDN line จาเป็นต้องเลือกใช้โมเด็มชนิดพิเศษที่ สามารถสื่อสานผ่าน ISDN Line ได้ เรียกว่า “ISDN modem” ซึ่งจะทาให้การใช้ งานอินเตอร์เน็ต เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล การชมเว็บไซต์หรือการประชุมด้วย เทคโนโลยี Videoconference สามารถทา ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและชัดเจนนั่นเอง
 15. ดังนั้นในการเชื่อมต่อ ดังนั้นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบ ISDN จะต้องคานึงถึงสิ่งเหล่านี้คือ 1.ต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ที่ ให้บริการการเชื่อมต่อแบบ ISDN 2.การเชื่อมต่อต้องใช้ ISDN Modem ในการ เชื่อมต่อ 3.ต้องตรวจสอบว่าสถานที่ที่จะใช้บริการนี้ อยู่ใน อาณาเขตที่ใช้บริการ ISDN ได้หรือไม่
 16. ข้อดี คือไม่มีสัญญาณรบกวน มีความเร็วสูง และ ยังคงสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อพูดคุยไปได้พร้อม ๆ กับการเล่นอินเตอร์เน็ต ข้อเสีย คือมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบ Dial-Up
 17. DSL (Digital Subscriber Line)
 18. เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงโดยใช้สายโทรศัพท์ธรรมดา ที่ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและพูดผ่านสายโทร ศัพท์ปกติได้ในเวลาเดียวกัน DSL โดย DSL มี ลักษณะการทางานเหมือนกับ ISDN Line เพียงแต่มีความเร็วในการรับ – ส่งข้อมูล สูงกว่า ISDN Line เท่านั้น
 19. สิ่งที่ต้องคานึงถึงในการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบ DSL ก็คือ 1. ต้องตรวจสอบว่าสถานที่ที่ติดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ระบบโทรศัพท์แบบ DSL หรือไม่ 2.บัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตใน แบบ DSL 3.การเชื่อมต่อต้องใช้ DSL Modem ในการเชื่อมต่อ 4.ต้องติดตั้ง Ethernet Adapter Card หรือ Lan Card ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตด้วย
 20. ข้อดี คือมีความเร็วสูงกว่าแบบ Dial-Up และ ISDN ข้อเสีย คือไม่สามารถระบุความเร็วที่แน่นอนได้
 21. Cable
 22. เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านสาย สื่อสารเดียวกับ Cable TV จึงทาให้เรา สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับการ ดูทีวีได้ โดยต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ 1.ใช้ Cable Modem เพื่อเชื่อมต่อ 2.ต้องติดตั้ง Ethernet Adapter Card หรือ Lan Card ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย
 23. ข้อดี คือถ้ามีสายเคเบิลทีวีอยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้โดยเพิ่มอุปกรณ์ Cable Modem ก็สามารถเชื่อมต่อได้ ข้อเสีย คือถ้ามีผู้ใช้เคเบิลในบริเวณใกล้เคียงมาก อาจ ทาให้การรับส่งข้อมูลช้าลง
 24. Satellites
 25. เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเรียกว่า Direct Broadcast Satellites หรือ DBS โดยผู้ใช้ ต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ 1. จานดาวเทียมขนาด 18-21 นิ้ว เพื่อทาหน้าที่ เป็นตัวรับสัญญาณจากดาวเทียม 2. ใช้ Modem เพื่อเชื่อมต่อระบบ อินเตอร์เน็ต
 26. ข้อเสีย ของการเชื่อมต่อแบบดาวเทียม (Satellites) ได้แก่ 1. ต้องส่งผ่านสายโทรศัพท์เหมือนแบบอื่น ๆ 2. ความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ามากเมื่อเทียบกับแบบ อื่น ๆ 3. ค่าใช้จ่ายสูง
 27. บรรณานุกรม https://th.wikipedia.org/wiki/อินเทอร์เน็ต ความหมายของอินเทอร์เน็ต https://docs.google.com/ ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 28. นายสิปปภาส วัฒนภินันท์ชัย เลขที่ 3
 29. นายนรวีร์ สุทัศน์ ณ อยุธยา เลขที่ 4
 30. นายพลอธิป พิศภา เลขที่ 15
Publicité