Publicité
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
Publicité
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
Publicité
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
Publicité
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
Publicité
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
Prochain SlideShare
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 23
Publicité

Contenu connexe

Plus de Piyapong Sirisutthanant(20)

Publicité

ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf

 1. ยามางุจิ ชู เก่ งด้ วยศาสตร์ ชนะขาดด้ วยศิลป ์
 2. บทนํา 4 บทที่ 1 ป ั ญหาของตรรกะและเหตุผล 16 บทที่ 2 ตลาดของความต้ องการ 66 ด้ านอารมณ์ ขนาดมหึมา บทที่ 3 ป ั ญหาใหญ่ เมื่อสังคมเปลี่ยน 86 เร็วเกินไป บทที่ 4 สมองกับเซ้ นส์ 108 บทที่ 5 ผสมผสานอารมณ์ ศิลป ์ เข้ ากับ 120 การใช้ ชีวิต บทที่ 6 พลังของสัญชาตญาณ 138 บทที่ 7 เราจะขัดเกลาทักษะทางศิลป ์ 164 ได้ อย่ างไร สารบัญ
 3. 4 บทนํา RCA(RoyalCollegeofArt)แห่งปิระเทศัอังกฤษ์เปิ็นั มีหาวัิทยาลี่ัยดิ้านัศัิลี่ปิะเพียงแห่งเดิียวัในัโลี่กที�สุามีารถมีอบ วัุฒิิปิริญญาโทหรือปิริญญาเอกให้แก่ผูู้้จบการศัึกษ์า จาก การจัดิอันัดิับมีหาวัิทยาลี่ัยเมีื�อปิี 2015 สุถาบันัแห่งนัี�ไดิ้รับ เลี่ือกเปิ็นัอันัดิับ1ของโลี่กในัสุาขา“ศัิลี่ปิะแลี่ะการออกแบบ” เจมีสุ์ ไดิสุันั ผูู้้ก่อตั�งบริษ์ัทไดิสุันัที�ผู้ลี่ิตนัวััตกรรมีเครื�องใชุ้ ไฟฟ้าชุั�นันัำาระดิับโลี่กก็เรียนัจบดิ้านัการออกแบบผู้ลี่ิตภัณฑ์ จากสุถาบันันัี�เชุ่นักันั ชุ่วังไมี่กี�ปิีมีานัี�RCAกำาลี่ังเดิินัแผู้นัธุรกิจอันัชุาญฉัลี่าดิ โดิยมีีบริษ์ัทต่างๆเปิ็นักลีุ่่มีลีู่กค้าสุำาคัญคุณคิดิวั่าRCAกำาลี่ัง คิดิจะทำาอะไรครับ? คำาตอบก็คือพวักเขากำาลี่ังจัดิอบรมีให้กับผูู้้บริหารของ บริษ์ัทระดิับโลี่ก ปิัจจุบันั RCA จัดิการอบรมีหลี่ากหลี่ายปิระเภทให้กับ บรรดิาผูู้้บริหาร บริษ์ัทที�มีีชุื�อเสุียงไมี่วั่าจะเปิ็นับริษ์ัทรถยนัต์ ฟอร์ดิบริษ์ัทเครดิิตการ์ดิวัีซุ่าหรือบริษ์ัทผู้ลี่ิตยาแกลี่็กโซุสุมีิทไคลี่์นั ต่างสุ่งวั่าที�ผูู้้บริหารที�จะต้องแบกรับอนัาคตของบริษ์ัทไปิศัึกษ์าที�นัี�
 4. 5 ถ้ามีองในัแวับแรก“มีหาวัิทยาลี่ัยดิ้านัศัิลี่ปิะระดิับโลี่ก” กับ“บริษ์ัทชุั�นันัำา”ไมี่นั่ามีีอะไรมีาเชุื�อมีโยงกันัไดิ้แต่แนัวัคิดินัี� กำาลี่ังเปิ็นัที�นัิยมีไปิทั�วัโลี่กครับ นัิตยสุารดิ้านัเศัรษ์ฐกิจชุื�อดิังอย่าง ไฟแนนเชีียลไทมส์์ ตีพิมีพ์บทควัามีชุิ�นัหนัึ�งเมีื�อปิี 2016 ไวั้วั่า บริษ์ัทระดิับโลี่ก หลี่ายแห่งเริ�มีสุ่งผูู้้บริหารไปิเรียนัที�สุถาบันัการศัึกษ์าดิ้านั ธุรกิจแบบเดิิมีนั้อยลี่ง แต่เริ�มีสุ่งพวักเขาเข้าอบรมีการเปิ็นั ผูู้้บริหารที�สุถาบันัการศัึกษ์าดิ้านัศัิลี่ปิะหรือมีหาวัิทยาลี่ัยดิ้านั ศัิลี่ปิะเพิ�มีมีากขึ�นั คนัที�กำาลี่ังคิดิวั่า“งานัยุ่งขนัาดินัี�ใครจะวั่างไปิพิพิธภัณฑ์ ศัิลี่ปิะกันั”อาจแปิลี่กใจที�เห็นัวั่าที�ผูู้้บริหารของบริษ์ัทระดิับโลี่ก พากันัเข้าอบรมีที�มีหาวัิทยาลี่ัยศัิลี่ปิะกันัเยอะมีากแต่จริงๆแลี่้วั เราเริ�มีเห็นัแนัวัโนั้มีนัี�มีาตั�งแต่ปิระมีาณสุิบปิีก่อนัแลี่้วั นัิตยสุาร ฮาร์์วาร์์ด บิิส์ซิิเนส์ ร์ีวิว ลี่งบทควัามีชุิ�นัหนัึ�ง ในัปิี 2008 ไวั้วั่า บริษ์ัทระดิับโลี่กเริ�มีมีองวั่าแนัวัคิดิที�ไดิ้ จากมีหาวัิทยาลี่ัยศัิลี่ปิะสุำาคัญกวั่าแนัวัคิดิเชุิงวัิเคราะห์ที�ไดิ้ จากหลี่ักสุูตรบริหารธุรกิจ (MBA) แบบดิั�งเดิิมี
 5. 6 แดิเนัียลี่ พิงค์ เขียนัไวั้ในัหนัังสุือขายดิีเรื�อง High Concept วั่า ธุรกิจจำานัวันัมีากกำาลี่ังเปิลี่ี�ยนัวัิธีแข่งขันัจาก การสุร้างควัามีแตกต่างดิ้านัการใชุ้งานัมีาเปิ็นัการสุร้างควัามี แตกต่างดิ้านัอารมีณ์ควัามีรู้สุึก คุณค่าของปิริญญาในัยุคนัี� ไมี่เหมีือนัสุมีัยก่อนัเราเริ�มีมีองวั่าคนัจบหลี่ักสุูตรบริหารธุรกิจ เริ�มีหาไดิ้ง่ายเพราะมีีคนัจบเยอะมีากแต่กลี่ับมีีคนัจบหลี่ักสุูตร สุร้างสุรรค์ศัิลี่ปิะ (MFA) แค่ไมี่กี�คนั ยิ�งไปิกวั่านัั�นั เมีื�อปิระมีาณสุิบปิีก่อนั มีหาวัิทยาลี่ัย สุแตนัฟอร์ดิเริ�มีให้ควัามีสุำาคัญกับ “Design Thinking” หรือ แนัวัคิดิเชุิงออกแบบมีากขึ�นั แนัวัคิดินัี�จะเชุื�อมีโยงควัามีคิดิ สุร้างสุรรค์กับควัามีเปิ็นัผูู้้นัำาเข้าดิ้วัยกันั ซุึ�งแตกต่างจาก แนัวัคิดิเดิิมีที�มีักใชุ้“ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่”ในัการแก้ปิัญหาชุ่วัง หลี่ายปิีหลี่ังนัี� สุถาบันัการศัึกษ์าดิ้านัธุรกิจในัยุโรปิเหนัือก็หันั มีายกให้ “ควัามีคิดิสุร้างสุรรค์” เปิ็นัหัวัใจสุำาคัญของหลี่ักสุูตร แทนัเชุ่นักันั กระแสุนัิยมีนัี�แสุดิงให้เห็นัวั่า บร์ิษััทชั�นนำาอยาก่ให้ ว่าที�ผู้้้บร์ิหาร์ของตนมีความคิด้สร์้างสร์ร์ค์และความ ละเอียด้อ่อนทางอาร์มณ์ แลี่ะในัปิัจจุบันัสุถาบันัการศัึกษ์า ทั�วัโลี่กก็เริ�มีพัฒินัาหลี่ักสุูตรเพื�อตอบสุนัองควัามีต้องการนัี�
 6. 7 คนัในัแวัดิวังศัิลี่ปิะพูดิถึงการเปิลี่ี�ยนันัี�มีาสุักระยะแลี่้วั เพื�อนัผู้มีสุ่วันัใหญ่ที�ทำางานัในัวังการศัิลี่ปิะมีานัานัเลี่่าวั่า ในัชุ่วังหลี่ายปิีมีานัี� คนัที�มีาพิพิธภัณฑ์ศัิลี่ปิะเริ�มีมีีบางอย่างที� เปิลี่ี�ยนัไปิ ยกตัวัอย่างเชุ่นั พิพิธภัณฑ์ศัิลี่ปิะเมีโทรโพลี่ิทันัในันัคร นัิวัยอร์กหรือเทต แกลี่เลี่อรีในักรุงลี่อนัดิอนั จะจัดิกิจกรรมีให้ ควัามีรู้กับผูู้้ชุมี ระหวั่างที�รับชุมีงานัศัิลี่ปิะ ภัณฑารักษ์์จะคอย อธิบายเรื�องที�นั่าสุนัใจของผู้ลี่งานัศัิลี่ปิะในัเชุิงปิระวััติศัาสุตร์ ศัิลี่ปิะเกร็ดิควัามีรู้เกี�ยวักับการสุร้างสุรรค์ผู้ลี่งานัแลี่ะนััยแฝง ต่างๆ ซุึ�งคนัในัแวัดิวังกลี่่าวักันัวั่าผูู้้ชุมีที�เข้าร่วัมีกิจกรรมี ปิระเภทนัี�เปิลี่ี�ยนัไปิจากเดิิมีมีาก หลี่ายปิีหลี่ังนัี� เรามีักเห็นันัักธุรกิจในัชุุดิสุูทเข้าปิะปินั ในัแถวักับบรรดิานัักท่องเที�ยวัหรือนัักเรียนันัักศัึกษ์าเพื�อเข้า ร่วัมีกิจกรรมีของพิพิธภัณฑ์ศัิลี่ปิะเมีโทรโพลี่ิทันัในัตอนัเชุ้าตรู่ พวักเขามีีภารกิจรัดิตัวั แต่ก็ยังสุลี่ะเวัลี่าก่อนัไปิทำางานัเพื�อ เข้าชุมีแลี่ะเรียนัรู้งานัศัิลี่ปิะ ผู้มีสุงสุัยเหลี่ือเกินัวั่าทำาไมีบริษ์ัทระดิับโลี่กถึงนัิยมีสุ่ง วั่าที�ผูู้้บริหารไปิเรียนัศัิลี่ปิะ?พวักเขากำาลี่ังมีองหาอะไรกันัแนั่? มีาร่วัมีค้นัหาคำาตอบนัั�นัไปิพร้อมีกันัเลี่ยครับ
 7. 8 สําหรับผู ้ อ่ าน ที่ภารกิจรัดตัว ทำาไมคนเก่่งร์ะด้ับโลก่จำึงสนใจำเร์ียนร์้้ด้้าน “ศิลป์์” ก่ันมาก่ขึ�น? ผู้มีอยากสุรุปิคำาตอบต่อ “คำาถามีสุำาคัญ” ในัหนัังสุือ เลี่่มีนัี�เพื�อผูู้้อ่านัที�มีีภารกิจรัดิตัวั เนัื�อหาตรงนัี�เปิ็นัแค่การเกริ�นั นัำาไปิถึงบทอื�นัๆ ในัหนัังสุือที�เราจะมีาพูดิคุยกันัเท่านัั�นัครับ บริษ์ัทระดิับโลี่กสุ่งวั่าที�ผูู้้บริหารไปิเรียนัดิ้านัศัิลี่ปิะที� สุถาบันัชุั�นันัำา แลี่ะคนัเก่งๆ ที�ทรงควัามีรู้ในันัิวัยอร์กกับลี่อนั ดิอนัเข้าร่วักิจกรรมีของพิพิธภัณฑ์ในัยามีเชุ้าตรู่ สุาเหตุไมี่ใชุ่ เพื�อวัางท่าเปิ็นัผูู้้ทรงภูมีิ แต่พิวก่เขาก่ำาลังพิัฒนาทัก่ษัะด้้าน ศิลป์์ของตัวเองเพิื�อเตร์ียมพิร์้อมก่ับโลก่ยุคใหม่ พวักเขาเข้าใจดิีวั่าก่าร์ตัด้สินใจำโด้ยให้ความสำาคัญ ก่ับศาสตร์์ หร์ือวิธิีคิด้ที�มุ่งเน้น “ก่าร์วิเคร์าะห์” “ตร์ร์ก่ะ” และ “เหตุผู้ล” เหมือนที�ผู้่านมา ก่ำาลังมีคุณค่าลด้ลงในโลก่ ทุก่วันนี�ที�สลับซัับซั้อนและไร์้เสถีียร์ภาพิมาก่ขึ�น พวักเขาคิดิแลี่ะทำาแบบนัั�นัดิ้วัยเหตุผู้ลี่อะไรกันัแนั่? ตอนัเขียนัหนัังสุือเลี่่มีนัี�ผู้มีไดิ้สุัมีภาษ์ณ์บริษ์ัทแลี่ะผูู้้คนั
 8. 9 มีากมีาย แลี่้วัผู้มีก็สุรุปิคำาตอบซุึ�งมีีจุดิร่วัมีออกเปิ็นั 3 ข้อไดิ้ ดิังต่อไปินัี�ครับ ข้อแร์ก่ ในโลก่สมัยใหม่ เร์าเห็นข้อจำำาก่ัด้ในก่าร์คิด้ ด้้วยตร์ร์ก่ะและเหตุผู้ลชัด้เจำนขึ�นเร์ื�อยๆ ในัปิัจจุบันั คนัจำานัวันัมีากเรียนัรู้แลี่ะฝึกฝนัการคิดิวัิเคราะห์ดิ้วัยตรรกะ แลี่ะเหตุผู้ลี่ จนักลี่ายเปิ็นัวั่า “คำาตอบที�ถูกต้อง” กลี่ายเปิ็นั ของธรรมีดิาที�มีีอยู่เกลี่ื�อนักลี่าดิไปิหมีดิ แลี่ะสุูญเสุียคุณค่า ของมีันัลี่งไปิ ในัสุมีัยก่อนัเรามีองวั่าทักษ์ะการวัิเคราะห์แลี่ะคิดิอย่าง มีีเหตุผู้ลี่คือคุณสุมีบัติสุำาคัญของ “คนัเก่ง” แต่พอสุิ�งเหลี่่านัี� ทำาให้เรา “ไดิ้คำาตอบที�ถูกต้องเหมีือนักับคนัอื�นั” จึงเกิดิเปิ็นั ปิัญหาสุำาคัญวั่าเราเสุียควัามีแตกต่างไปิ หนัังสุือเลี่่มีนัี�จะ พูดิถึงจุดิสุมีดิุลี่ระหวั่างศัาสุตร์แลี่ะศัิลี่ปิ์ ซุึ�งถ้าเราคิดิแลี่ะ ตัดิสุินัใจดิ้วัย “ศัาสุตร์” มีากเกินัไปิ ปิัญหานัี�จะเกิดิขึ�นัอย่าง แนั่นัอนั นัอกจากนัี� โลี่กปิัจจุบันัไมี่ไดิ้ง่ายดิายเพียงพอที�จะใชุ้ “ศัาสุตร์”มีาวัิเคราะห์ทุกอย่างอีกต่อไปิ ผู้มีขอพูดิถึงคำาวั่า “VUCA” ซุึ�งกองทัพอเมีริกาใชุ้พูดิถึงโลี่กในัปิัจจุบันั คำานัี� ย่อมีาจาก Volatility (ควัามีผู้ันัผู้วันั), Uncertainty (ควัามี
 9. 10 ไมี่แนั่นัอนั), Complexity (ควัามีซุับซุ้อนั) แลี่ะ Ambiguity (ควัามีคลีุ่มีเครือ) ในัโลี่กที�มีีลี่ักษ์ณะข้างต้นั ถ้าเราพึ�งพาตรรกะแลี่ะ เหตุผู้ลี่เพียงอย่างเดิียวัควัามีสุามีารถในัการแก้ไขปิัญหาแลี่ะ ควัามีคิดิสุร้างสุรรค์จะกลี่ายเปิ็นัอัมีพาต ทักษ์ะการคิดิอย่างมีีตรรกะซุึ�งที�ผู้่านัมีาเชุื�อกันัวั่าดิีที�สุุดิ คือการมีองปิัญหาให้เปิ็นันัามีธรรมี โดิยมีองมีันัเปิ็นัควัามี สุัมีพันัธ์เชุิงเหตุผู้ลี่ที�ไมี่ซุับซุ้อนั แลี่้วัจึงค่อยคิดิหาวัิธีแก้ไข แต่ถ้าปิัญหาเริ�มีซุับซุ้อนัขึ�นั แลี่้วัควัามีสุัมีพันัธ์เปิลี่ี�ยนัแปิลี่ง ตลี่อดิเวัลี่า วัิธีแก้ไขปิัญหาแบบเดิิมีจะใชุ้ไมี่ไดิ้ผู้ลี่ ในัโลี่กที�เปิ็นัอย่างนัี� ถ้าคุณพึ�งพาตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่ เพียงอย่างเดิียวั คุณจะตัดิสุินัใจอะไรไดิ้ยากมีาก คุณจะมีัวั หาข้อมีูลี่แลี่ะคิดิหาเหตุผู้ลี่อย่างไมี่รู้จบ แต่ผู้่านัไปินัานัเท่าไร ก็ไมี่มีีหลี่ักปิระกันัวั่าจะหาควัามีสุมีเหตุสุมีผู้ลี่ไดิ้ ในัโลี่กที�ทุกสุิ�งพัวัพันักันัยุ่งเหยิง วัิธีคิดิอย่างมีีตรรกะมีี แต่จะใชุ้ไมี่ไดิ้ผู้ลี่ เราจึงต้องการ “สุัญชุาตญาณ” ที�จะเข้าใจ ภาพรวัมีของสุิ�งรอบตัวั แลี่ะคิดิอย่างสุร้างสุรรค์ท่ามีกลี่าง ควัามีไมี่แนั่นัอนัแลี่ะสุถานัการณ์ที�เปิลี่ี�ยนัแปิลี่งตลี่อดิเวัลี่า
 10. 11 ข้อสองคนในป์ัจำจำุบันมี“ความต้องก่าร์ทางอาร์มณ์” มาก่ขึ�น โรเบิร์ต วัิลี่เลี่ียมี โฟเกลี่ ผูู้้ไดิ้รับรางวััลี่โนัเบลี่สุาขา เศัรษ์ฐศัาสุตร์ บอกวั่า เมีื�อโลี่กเราเจริญรุ่งเรืองแลี่ะมีั�งมีีขึ�นั ผูู้้คนัสุ่วันัใหญ่ก็จะแสุวังหาปิัจจัยพื�นัฐานัต่างๆ ไดิ้ง่ายขึ�นั ทั�งที�เมีื�อก่อนัเคยมีีปิระชุากรเพียงหยิบมีือที�ไดิ้สุัมีผู้ัสุนัั�นัทำาให้ “ควัามีต้องการทางอารมีณ์” ขยายไปิสุู่ผูู้้คนัเกือบทั�งโลี่ก เปิ็นัครั�งแรกในัปิระวััติศัาสุตร์มีนัุษ์ยชุาติ สุำาหรับคนัที�จะปิระสุบควัามีสุำาเร็จในัโลี่กสุมีัยใหมี่ “อารมีณ์ควัามีรู้สุึก” จึงสุำาคัญยิ�งกวั่าการคิดิวัางแผู้นัดิ้วัย ตรรกะที�เย็นัเฉัียบกลี่ยุทธ์พิเศัษ์ทางการตลี่าดิราคาที�นั่าดิึงดิูดิ หรือกระทั�งสุินัค้าแลี่ะบริการที�เหนัือชุั�นักวั่า ตามีแนัวัคิดิ “ควัามีต้องการ 5 ระดิับของมีนัุษ์ย์” ของ อับราฮััมี มีาสุโลี่วั์ คนัเรามีีควัามีต้องการหลี่ายระดิับ ก่อนัอื�นั เราจะอยาก “ท้องอิ�มีแลี่ะนัอนัหลี่ับ” จากนัั�นัเมีื�อเราสุนัอง ควัามีต้องการนัี�สุำาเร็จเราจะมีีควัามีต้องการที�ระดิับสุูงขึ�นัเริ�มี ตั�งแต่ “ควัามีมีั�นัคงปิลี่อดิภัย” “ควัามีรักแลี่ะสุังคมี” “ควัามี ภาคภูมีิใจในัตัวัเอง” ไปิจนัถึงควัามีต้องการสุูงสุุดิคือ “การไดิ้ พัฒินัาศัักยภาพของตนั”
 11. 12 เมีื�อคนัเราไปิถึงควัามีต้องการขั�นัสุูงสุุดิ สุินัค้าแลี่ะ บริการที�ตอบโจทย์คนัในัขั�นันัี�จะกำากวัมีแลี่ะไมี่ชุัดิเจนั เพราะ ควัามีต้องการสุูงสุุดิของคนักลีุ่่มีนัี�จะมีาจากแรงบันัดิาลี่ใจหรือ อารมีณ์ควัามีรู้สุึกมีากกวั่าวััตถุที�จับต้องไดิ้ นัั�นัแสุดิงวั่าธุรกิจ บริโภคทั�งหมีดิจะเปิลี่ี�ยนัเปิ็นัธุรกิจดิ้านัอารมีณ์ควัามีรู้สุึกคนัที� เข้าใจเรื�องนัี�แลี่ะมีี “เซุ้นัสุ์” ที�จะเข้าใจผูู้้อื�นั คือคนัที�จะปิระสุบ ควัามีสุำาเร็จในัโลี่กยุคใหมี่ ข้อสาม ก่ฎเก่ณฑ์์ทางสังคมตามก่าร์เป์ลี�ยนแป์ลง ของโลก่ไม่ทัน เมีื�อโลี่กหมีุนัเร็วัขึ�นั กฎเกณฑ์ทางสุังคมีจึงไลี่่ตามีหลี่ัง อยู่ตลี่อดิเวัลี่า กฎหลี่ายเรื�องกำาลี่ัง “ลี่้าสุมีัย” ไปิอย่างรวัดิเร็วั โดิยเฉัพาะกฎที�เขียนัขึ�นัเปิ็นัลี่ายลี่ักษ์ณ์อักษ์รแลี่ะบังคับให้เรา ทำาตามีโดิยไมี่ตั�งคำาถามีเราจะเห็นัไดิ้จากตัวัอย่างข่าวัฉัาวัของ บริษ์ัทไลี่ฟ์ดิอร์ (Livedoor) แลี่ะบริษ์ัทดิีนัา (DeNA) ถ้าเราไมี่อยากเปิ็นัเหยื�อของกฎระเบียบ เราต้อง ไมี่พึ�งพาเฉัพาะกฎระเบียบหรือกฎหมีายที�บัญญัติเปิ็นั ลี่ายลี่ักษ์ณ์อักษ์ร แต่ต้องใชุ้ “อารมีณ์ควัามีรู้สุึก” มีาชุ่วัยในั การตัดิสุินัใจดิ้วัย
 12. 13 ตอนักูเกิลี่เข้าซุื�อบริษ์ัทสุตาร์ทอัพดิ้านัAIสุัญชุาติอังกฤษ์ ที�ชุื�อดิีพมีายดิ์ (DeepMind) มีีการตั�งคณะกรรมีการจริยธรรมี ขึ�นัภายในับริษ์ัทเพื�อปิ้องกันัเหตุไมี่คาดิคิดิที�AIอาจอาลี่ะวัาดิ ขึ�นัมีา กูเกิลี่คิดิวั่าในัเมีื�อ AI วัิวััฒินัาการแลี่ะเปิลี่ี�ยนัแปิลี่ง อย่างรวัดิเร็วั ถ้ามีัวัรอให้สุังคมีภายนัอกออกข้อบังคับ ก็อาจ ชุักชุ้าเกินัไปิ เมีื�อควัามีพร้อมีดิ้านักฎหมีายไลี่่ตามีโลี่กไมี่ทันั บาง ครั�งเราต้องตัดิสุินัใจดิ้วัยควัามีรู้สุึกของตัวัเอง โดิยไมี่ยึดิแต่ กฎหมีายลี่ายลี่ักษ์ณ์อักษ์รโดิยไมี่ลี่ืมีหูลี่ืมีตา จนัถึงจุดินัี�คุณคงพอเข้าใจแลี่้วันัะครับ วั่าทำาไมีบริษ์ัท ระดิับโลี่กต้องสุ่งวั่าที�ผูู้้บริหารไปิเข้าอบรมีดิ้านัปิรัชุญาแลี่ะ ศัิลี่ปิะอย่างสุถาบันั RCA แลี่ะทำาไมีคนัเก่งระดิับโลี่กต่างก็ เอาเปิ็นัเอาตายกับการพัฒินัาทักษ์ะดิ้านั “อารมีณ์” แลี่ะ “ศัิลี่ปิะ” มีาก ปิัญหาที�เราจะเผู้ชุิญต่อจากนัี�ไมี่อาจแปิลี่งเปิ็นั ค่าตัวัเลี่ขไดิ้ง่ายๆ แลี่ะไมี่สุามีารถแยกแยะให้ชุัดิเจนัดิ้วัย ตรรกะอย่างเดิียวั พวักเขาจึงฝึกปิรือทักษ์ะการตัดิสุินัใจในั ระดิับสุูงสุุดิเพื�อตัดิสุินัใจแก้ปิัญหาเหลี่่านัั�นัไดิ้อย่างทันัต่อ เวัลี่าแลี่ะเหมีาะสุมีนัั�นัเอง
 13. 14 ลองคิดว่ าชีวิตทุกวันของเราคือ “ผลงานศิลปะ” คนัจำานัวันัมีากคิดิวั่ามีุมีมีองดิ้านั“ศัิลี่ปิ์”แค่จำาเปิ็นัต่อ การสุร้างสุรรค์หรือการรับชุมีผู้ลี่งานัศัิลี่ปิะอย่างเชุ่นัดินัตรีหรือ ภาพเขียนั แลี่ะไมี่มีีปิระโยชุนั์กับเรื�องอื�นัๆ เลี่ย แต่ชุีวัิตคนัเรา จะอยู่ไกลี่จากศัิลี่ปิะขนัาดินัั�นัเลี่ยเหรอ? ผู้มีคิดิวั่าถ้าเราอยากให้สุังคมีดิียิ�งขึ�นัในัอนัาคต เรา นั่าจะมีองวั่าชุีวัิตปิระจำาวัันัของเราทุกวัันันัั�นัเปิรียบไดิ้กับ “การสุร้างสุรรค์งานัศัิลี่ปิะ” โจเซุฟ บอยสุ์ นัักคิดิชุาวัเยอรมีันั เสุนัอแนัวัคิดิชุื�อ “การแกะสุลี่ักสุังคมี” (Social Sculpture) เขามีองวั่าพวักเรา แต่ลี่ะคนัต่างเปิ็นัศัิลี่ปิินัที�กำาลี่ังร่วัมีกันัสุร้างสุรรค์ผู้ลี่งานัที� เรียกวั่าโลี่ก ดิังนัั�นัเราควัรใชุ้ชุีวัิตแต่ลี่ะวัันัดิ้วัยภาพในัใจวั่า อยากทำาให้โลี่กนัี�เปิ็นัอย่างไร ถ้าเราคิดิไดิ้แบบนัี� เราก็จะมีีกำาลี่ังใจในัการใชุ้ชุีวัิต มีากขึ�นั ถึงแมี้ระหวั่างที�เราใชุ้ชุีวัิตต่อสุู้ดิิ�นัรนัท่ามีกลี่างโลี่ก ที�โหดิร้าย เราก็จะไมี่ยอมีแพ้แลี่ะไมี่สุูญเสุียควัามีหวัังวั่า จะเปิลี่ี�ยนัโลี่กนัี�ให้ดิีขึ�นัไดิ้อย่างไร ถ้าคุณเปิ็นันัักธุรกิจ ก็ลี่องมีองโปิรเจ็กต์ที�ตัวัเองมีี สุ่วันัร่วัมีเปิ็นัผู้ลี่งานัศัิลี่ปิะแลี่ะตนัเองเปิ็นัศัิลี่ปิินัดิูสุิครับ หรือ
 14. 15 ถ้าคุณเปิ็นัเจ้าของกิจการ ก็ลี่องมีองวั่าบริษ์ัทของตัวัเองเปิ็นั ผู้ลี่งานัของตนัผูู้้เปิ็นัศัิลี่ปิินัไดิ้เชุ่นักันั เมีื�อเราใชุ้ชุีวัิตดิ้วัยแนัวัคิดิแบบนัี� พวักเราจะกลี่าย เปิ็นักลีุ่่มีศัิลี่ปิินัผูู้้มีีสุ่วันัร่วัมีในัการแกะสุลี่ักสุังคมี สุ่วันั “ชุีวัิตปิระจำาวัันั” ของเราก็จะเปิ็นักิจกรรมีที�สุั�งสุมีเพิ�มีพูนัขึ�นั เรื�อยๆ จนัสุร้างสุรรค์โลี่กในัอนัาคตข้างหนั้า พวักเราทุกคนั ก็คือ ศัิลี่ปิินัี�จะคอยแกะสุลี่ักสุังคมี แลี่้วัเราก็จะไดิ้ปิระโยชุนั์ จากการพัฒินัาควัามีสุามีารถทางศัิลี่ปิ์อย่างแนั่นัอนั
 15. บทที่ 1 ป ั ญหาของตรรกะ และเหตุผล
 16. 18 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป ์ ยุคสมัยที่ “ตรรกะ” และ “เหตุผล” ไม่ พออีกต่ อไป เวัลี่าเราต้องตัดิสุินัใจทำาอะไรสุักอย่างเรามีีวัิธีตัดิสุินัใจ 2 แบบ ไดิ้แก่ ใชุ้ “ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่” กับใชุ้ “อารมีณ์แลี่ะ สุัญชุาตญาณ” ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่คือการคิดิอย่างเปิ็นัลี่ำาดิับจนักระทั�ง ไดิ้ข้อสุรุปิ สุ่วันัอารมีณ์แลี่ะสุัญชุาตญาณคือ การคิดิหา ข้อสุรุปิโดิยกระโดิดิข้ามีตรรกะตั�งแต่ต้นั ถ้าเรามีองย้อนัเวัลี่าตลี่อดิ 20 ปิีที�ผู้่านัมีา คนัญี�ปิุ�นั สุ่วันัใหญ่จะตัดิสุินัใจเรื�องสุำาคัญโดิยใชุ้ “ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่” ไมี่วั่าคนัตัดิสุินัใจจะเชุี�ยวัชุาญดิ้านันัั�นัหรือไมี่ก็ตามี หลี่ายคนั อาจสุงสุัยวั่ามีีใครใชุ้“สุัญชุาตญาณกับอารมีณ์”ตัดิสุินัใจเรื�อง สุำาคัญดิ้วัยเหรอ? มีีสุิครับ แลี่้วัผู้มีมีีตัวัอย่างมีาเลี่่าเยอะเลี่ย บริษ์ัทโซุนัี�เปิ็นัหนัึ�งในับริษ์ัทที�ใชุ้ “อารมีณ์” เปิ็นัเกณฑ์ ในัการตัดิสุินัใจ พวักเขาจะพิจารณาวั่า “สุิ�งนัี�สุวัยหรือยัง?” “สุิ�งนัี�สุนัุกหรือเปิลี่่า?” เวัลี่าจะคิดิค้นัสุินัค้าใหมี่หรือทำาอะไร สุักอย่าง
 17. 19 บทที่ 1 ป ั ญหาของตรรกะและเหตุผล เวัลี่าโซุนัี�จะสุร้างโรงงานัสุิ�งแรกที�เขาคิดิคือจะทำายังไง ให้โรงงานันั่าตื�นัเต้นัแลี่ะเพลี่ิดิเพลี่ินั เพื�อให้วัิศัวักรเก่งๆ ไดิ้แสุดิงทักษ์ะอย่างสุุดิฝีมีือ หรือจะพูดิให้เข้าใจง่ายก็คือ “เราจะทำาเรื�องสุนัุกๆ ไปิเรื�อยๆ อย่างไมี่หยุดิยั�ง” เมีื�อโซุนัี�มีี เปิ้าหมีายแบบนัี�บริษ์ัทจึงตัดิสุินัใจเรื�องต่างๆวั่า“ควัรทำาแลี่ะ ไมี่ควัรทำาอะไร” อยู่บนัควัามีคิดิวั่า “สุิ�งนัี�นั่าสุนัุกหรือยัง?” หรือจะเรียกวั่าอารมีณ์อยู่เหนัือเหตุผู้ลี่ก็ไดิ้ วัอลี่์กแมีนัที�เปิ็นัผู้ลี่งานัชุิ�นัเอกของโซุนัี�ก็ถือกำาเนัิดิ ขึ�นัมีาบนัโลี่กดิ้วัยอารมีณ์ของผูู้้ก่อตั�งอย่างอิบุกะ มีาซุารุ เดิิมีทีวัอลี่์กแมีนัเปิ็นัสุินัค้าสุั�งทำาพิเศัษ์ ฝ�ายพัฒินัา ผู้ลี่ิตมีันัขึ�นัแค่ชุิ�นัเดิียวัตามีคำาขอของอิบุกะ มีาซุารุ ปิระธานั กิตติมีศัักดิิ�ในัสุมีัยนัั�นั อิบุกะอยากไดิ้เครื�องเลี่่นัเทปิขนัาดิเลี่็ก แลี่ะคุณภาพดิีสุำาหรับฟังเพลี่งบนัเครื�องบินัเวัลี่าเขาเดิินัทาง ไปิทำางานัต่างปิระเทศั แต่หลี่ังจากอิบุกะเอามีันัให้โมีริตะ อากิโอะผูู้้ก่อตั�งแลี่ะเจ้าของบริษ์ัทร่วัมีดิูโมีริตะก็ถูกใจยกใหญ่ แลี่ะไฟเขียวัให้ผู้ลี่ิตมีันัทันัที ในัยุคนัั�นั โซุนัี�เปิ็นับริษ์ัทใหญ่ที�โดิ่งดิังระดิับโลี่กแลี่้วั แต่การตัดิสุินัใจพัฒินัาสุินัค้าที�ไมี่เคยมีีมีาก่อนัอย่าง “เครื�องเลี่่นัเทปิพกพา” กลี่ับเกิดิขึ�นัจากบทสุนัทนัาง่ายๆ วั่า “ดิูเครื�องนัี�สุิ” “เฮั้ย มีันัเจ๋งนัี�นัา” ซุึ�งเปิ็นัคนัลี่ะเรื�องกันัเลี่ย
 18. 20 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป ์ กับสุมีัยนัี� ทุกวัันันัี�พนัักงานัญี�ปิุ�นัต้องสุำารวัจตลี่าดิยกใหญ่ แลี่ะคิดิกลี่ยุทธ์ทางการตลี่าดิเปิ็นัปิึกเอกสุารหนัาเตอะ เพื�อนัำาเสุนัอให้กรรมีการหลี่ายสุิบคนัพิจารณาก่อนัแถมีสุุดิท้าย ก็ผู้ลี่ิตสุินัค้ายอดินัิยมีใดิไมี่ไดิ้ดิ้วัย หลี่ังไดิ้ไฟเขียวัจากผูู้้ก่อตั�งทั�งสุองคนัเรียบร้อย คนัที� อยู่หนั้างานักลี่ับค้านัหัวัชุนัฝาโดิยใชุ้ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่วั่า “เครื�องเลี่่นัเทปิที�ไมี่มีีลี่ำาโพงแลี่ะบันัทึกเสุียงคงขายไมี่ออก หรอก” พวักเขาอ้างอิงจากผู้ลี่สุำารวัจตลี่าดิตอนันัั�นัวั่า ลีู่กค้า อยากไดิ้ลี่ำาโพงใหญ่ๆ แลี่ะคนัสุ่วันัใหญ่ซุื�อเครื�องเลี่่นัเทปิเพื�อ อัดิรายการวัิทยุไวั้ฟัง วัอลี่์กแมีนัของโซุนัี�เปิ็นัอีกตัวัอย่างหนัึ�งของการตัดิสุินัใจ เรื�องธุรกิจบนัพื�นัฐานัของ “อารมีณ์” ซุึ�งตรงข้ามีกับอีกขั�วั อย่างเหตุผู้ลี่นัั�นัเอง ผู้มีขอยกอีกตัวัอย่างในัการตัดิสุินัใจดิ้วัย“สุัญชุาตญาณ” ซุึ�งตรงข้ามีกับตรรกะเหตุผู้ลี่ ตัวัอย่างคลี่าสุสุิกเรื�องนัี�ก็คือ สุตีฟ จ็อบสุ์ สุตีฟ จ็อบสุ์ พูดิถึง “สุัญชุาตญาณ” ไวั้วั่า
 19. 21 บทที่ 1 ป ั ญหาของตรรกะและเหตุผล ผู้้�คนในชีนบิทของอินเดียไม่ได�มีชีีวิตอย้่ด�วยตร์ร์กะแบิบิ พวกเร์า แต่มีชีีวิตอย้่ด�วยส์ัญชีาตญาณ แล�วส์ัญชีาตญาณ ของพวกเขาก็ส์ุดยอดและพัฒนาจนกลายเป็็นอันดับิหน่�ง ของโลก ส์ัญชีาตญาณนั�นทร์งพลังมาก ผู้มคิดว่าทร์งพลัง ยิ�งกว่าตร์ร์กะเหตุผู้ลเส์ียอีก มันมีอิทธิิพลต่องานของผู้มมาก สุตีฟ จ็อบสุ์ มีักตัดิสุินัใจโดิยใชุ้สุัญชุาตญาณชุั�วัวัูบ สุมีัยที�เขากลี่ับมีาอยู่แอปิเปิิลี่อีกครั�งจ็อบสุ์เพิ�มีไอแมีค(iMac) อีก5สุีโดิยไมี่ไดิ้คิดิถึงค่าใชุ้จ่ายในัการผู้ลี่ิตหรือสุินัค้าคงเหลี่ือ แต่เขาตัดิสุินัใจ “เดิี�ยวันัั�นัทันัที” ตามีที�นัักออกแบบเสุนัอเลี่ย คนัที�เคยทำางานัดิ้านัการผู้ลี่ิตหรือการกระจายสุินัค้า จะเข้าใจทันัทีวั่า การเพิ�มีสุินัค้าอีก 5 สุีจากเดิิมีแค่สุีเดิียวัจะ ทำาให้งานัยุ่งยากขึ�นัแบบก้าวักระโดิดิ ตามีหลี่ักแลี่้วับริษ์ัท ควัรวัิเคราะห์แลี่ะจำาลี่องสุถานัการณ์อย่างระมีัดิระวัังก่อนั ตัดิสุินัใจแต่จ็อบสุ์ตัดิสุินัใจดิ้วัย“สุัญชุาตญาณแลี่ะอารมีณ์” ไมี่ใชุ่ “ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่” สุุดิท้ายไอแมีคก็กลี่ายเปิ็นัสุินัค้า ยอดินัิยมีแลี่ะถือเปิ็นัสุัญลี่ักษ์ณ์แห่งการฟ้�นัคืนัชุีพของ แอปิเปิิลี่อย่างแท้จริง
 20. 22 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป ์ เวัลี่าตัดิสุินัใจเรื�องธุรกิจ คนัญี�ปิุ�นัชุอบใชุ้ “ตรรกะแลี่ะ เหตุผู้ลี่” มีากกวั่า “สุัญชุาตญาณแลี่ะอารมีณ์” แต่จริงๆ แลี่้วั การใชุ้ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่ไมี่ไดิ้แปิลี่วั่าเราเฉัลี่ียวัฉัลี่าดิกวั่าแต่ อย่างใดิกลี่ับกันัมีันัสุะท้อนัให้เห็นัวั่าคนัญี�ปิุ�นัชุอบไหลี่ไปิตามี บรรยากาศัที�ผูู้้มีีอำานัาจสุร้างขึ�นั แลี่้วัก็ตัดิสุินัใจกันัแบบงงๆ หรือจะเรียกวั่าเก่งแต่เปิลี่ือกนัอกก็วั่าไดิ้ เวัลี่าเราต้องตัดิสุินัใจเรื�องสุำาคัญ เราจะต้องเลี่ือก ระหวั่าง“ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่”กับ“อารมีณ์แลี่ะสุัญชุาตญาณ” คนัญี�ปิุ�นัมีักคิดิวั่าตรรกะเหนัือกวั่าสุัญชุาตญาณแลี่ะเหตุผู้ลี่ เหนัือกวั่าอารมีณ์ แต่ถ้าลี่องย้อนัมีองกลี่ับไปิในัอดิีต การตัดิสุินัใจอันัยอดิเยี�ยมีหลี่ายครั�งกลี่ับตั�งอยู่บนั “อารมีณ์ แลี่ะสุัญชุาตญาณ” ไมี่นั้อยเลี่ย ใช้ สัญชาตญาตได้ แต่ ห้ ามไร้ เหตุผล ถึงผู้มีจะพูดิเชุียร์อารมีณ์แลี่ะสุัญชุาตญาณผู้มีก็ไมี่ไดิ้ บอกให้เมีินัตรรกะกับเหตุผู้ลี่นัะครับ ต่อให้สุัญชุาตญาณจะ สุำาคัญแค่ไหนัเราก็ไมี่ควัรไร้เหตุผู้ลี่ถี้าเร์ามีตัวเลือก่มาก่มาย ก่องอย้่ตร์งหน้า แล้วเร์าจำงใจำเลือก่ด้้วยสัญชาตญาณหร์ือ
 21. 23 บทที่ 1 ป ั ญหาของตรรกะและเหตุผล อาร์มณ์ ทั�งที�ตัวเลือก่นั�นคิด้มุมไหนก่็เสียเป์ร์ียบ นี�ไม่ใช่ ทั�งความบ้าหร์ือก่ล้า แต่มันคือ “โง่” ที�ผู้มีอยากบอกก็คือ ถ้าคุณต้องเจอปิัญหาที�คิดิดิ้วัย ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่แลี่้วัก็ยังไมี่ไดิ้คำาตอบชุัดิเจนั คุณควัรพึ�ง “สุัญชุาตญาณ” จะดิีกวั่า มีีหลี่ายกรณีที�สุัญชุาตญาณแลี่ะ อารมีณ์ชุ่วัยให้เกิดิการตัดิสุินัใจอันัยอดิเยี�ยมีจนันัำาไปิสุู่ ผู้ลี่ลี่ัพธ์ที�ดิีขึ�นักวั่าเดิิมีมีาก นัี�ไมี่ใชุ่แค่ควัามีคิดิเห็นัของผู้มีคนัเดิียวั ถ้าคุณลี่อง ศัึกษ์าเรื�องราวัในัอดิีต คุณจะพบวั่ามีีหลี่ายคนัที�ทำาเชุ่นั เดิียวักันันัี� ยกตัวัอย่างเชุ่นัมีัตสุึระเซุซุังนัักดิาบชุื�อดิังแห่งยุคเอโดิะ นัอกจากฝีมีือดิาบจะเก่งกาจแลี่้วั เขายังแสุดิงฝีมีือดิ้านั การเมีืองในัฐานัะขุนันัางใหญ่ดิ้วัยการฟ้�นัฟูภาวัะเศัรษ์ฐกิจ ที�ฝ้ดิเคืองของแควั้นัให้กลี่ับมีาไดิ้ เขาผู้่านัปิระสุบการณ์ทั�ง ควัามีสุำาเร็จแลี่ะลี่้มีเหลี่วัหลี่ายครั�งครั�งหนัึ�งเขาเคยกลี่่าวัไวั้วั่า “มีีชุัยชุนัะที�นั่าพิศัวัง แต่ไมี่มีีควัามีพ่ายแพ้ที�นั่าพิศัวัง” ก่อนัอื�นัเราลี่องดิูครึ�งแรกที�วั่า “มีีชุัยชุนัะที�นั่าพิศัวัง” กันัก่อนั คำาวั่า “นั่าพิศัวัง” หมีายถึงไมี่สุามีารถอธิบายดิ้วัย เหตุผู้ลี่ไดิ้ มีัตซุึระหมีายควัามีวั่าบางครั�งเขาก็ไมี่เข้าใจวั่า
 22. 24 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป ์ ทำาไมีถึงชุนัะ แลี่ะบางครั�งก็ไมี่มีีคำาอธิบาย ชุัยชุนัะแบบนัั�นัก็ มีีเชุ่นักันั สุ่วันัครึ�งหลี่ังที�วั่า “ไมี่มีีควัามีพ่ายแพ้ที�นั่าพิศัวัง” หมีายถึงเราสุามีารถอธิบายควัามีพ่ายแพ้ดิ้วัยเหตุผู้ลี่ไดิ้เสุมีอ แสุดิงวั่าเวัลี่าแพ้ ย่อมีต้องมีีปิัจจัยบางอย่างที�นัำาไปิสุู่ควัามี พ่ายแพ้นัั�นั เวัลี่าเราตัดิสุินัใจเรื�องต่างๆ จะมีีหลี่ายครั�งที�เราไมี่ สุามีารถอธิบายการตัดิสุินัใจอันัยอดิเยี�ยมีดิ้วัยเหตุผู้ลี่ไดิ้ จริงๆ แลี่้วัคนัที�ทำาแบบนัั�นัไมี่ไดิ้ตัดิสุินัใจโดิยไร้เหตุผู้ลี่ แต่เขาก้าวัข้ามีเหตุผู้ลี่ไปิต่างหาก หนัังสุือเลี่่มีนัี�ชุวันัคุณมีองหาจุดิสุมีดิุลี่ระหวั่าง“ศัาสุตร์” แลี่ะ “ศัิลี่ปิ์” ในัชุีวัิต ธุรกิจ แลี่ะหนั้าที�การงานั เวัลี่าตัดิสุินัใจ เรื�องใดิ เราควัรคิดิทั�งในัมีุมีตรรกะแลี่ะสุัญชุาตญาณถึงจะไดิ้ ปิระโยชุนั์สุูงสุุดิ ควัามีคิดิที�วั่า “ตรรกะกับสุัญชุาตญาณต้องมีีสุิ�งใดิ ดิ้อยกวั่า” เปิ็นัควัามีคิดิที�อันัตรายมีาก ควัามีคิดินัี�จะพาคุณ ไปิเจออีกปิัญหาใหญ่นัั�นัคือ “คิดิโดิยเนั้นัตรรกะมีากจนั เกินัไปิ”
Publicité