ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf

P
Piyapong Sirisutthanantโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

สำนักพิมพ์บิงโก Bingo หนังสือแปลจากญี่ปุ่น

CHIKIRIN
ฉันแข็งแกร่งพอ
ที่จะเชื่อความคิด
ของตัวเอง
自分の意見で生きていこう
บทนํา 4
บทที่ 1 ความคิดเห็นคืออะไร? 16
ทําไมมันถึงจําเป็ น?
บทที่ 2 ทําไมเราไม่ควรตอบสนอง 50
เพียงอย่างเดียว?
บทที่ 3 สร้างตัวตนในยุคโซเชียลมีเดีย 84
บทที่ 4 หลุดพ้นความทุกข์ 124
บทที่ 5 ก้าวแรกของความเป็ นผู้นํา 158
บทที่ 6 มีชีวิตในแบบของตัวเอง 194
แบบฝ
ึ กหัดท้ายเล่ม 220
สารบัญ
- บทนํา -
5
สวัสดีทิุกคนค่ะ
ฉัันเขีย์นบลี่็อุก “Chikirin’s Diary” เกี�ย์วกับการิติั�ง
คำถามีในปิริะเด็นสำคัญขอุงสังคมี โพสติ์ความีริู้สึกเกี�ย์วกับ
ข่าวปิริะจำวันในทิวิติเติอุริ์ แลี่ะเริ็วๆ นี�ฉัันก็เริิ�มีทิำคลี่ิปิเสีย์ง
เปิ็นพอุดแคสติ์เพิ�มีเติิมีด้วย์
ทิั�งหมีดนี�คือุงานในปิัจจุบันขอุงฉัันซุึ�งมีีทิี�มีาจากความี
ติ้อุงการิขอุงฉัันนั�นคือุ“ฉัันอยากแสดงความคิดเห็นเก่�ยวกับ
เร่่�องร่าวตั่างๆ ในโลกออนไลน์”แติ่เมีื�อุก่อุนฉัันไมี่เคย์คิดจะ
เขีย์นหนังสือุในเริื�อุงทิำนอุงนี�เลี่ย์ เพริาะฉัันคิดว่าการิแสดง
ความีคิดเห็นเปิ็นเริื�อุงใกลี่้ติัวแลี่ะธริริมีดามีาก ฉัันจึงไมี่คิดว่า
มีันเปิ็นเริื�อุงทิี�ติ้อุงอุธิบาย์ให้คนอุื�นเข้าใจ
แติ่หลี่าย์ปิีมีานี� ความีคิดฉัันก็เปิลี่ี�ย์นไปิ เหติุผลี่มีีอุย์ู่
2 ข้อุคือุ
ข้อุแริก ฉัันเพิ�งริู้ว่าคนทิี�คิดว่าการิแสดงความีคิดเห็น
อุย์่างชัดเจนเปิ็นเริื�อุงธริริมีดาเหมีือุนฉัันไมี่ได้มีีเย์อุะนักเมีื�อุคน
เหลี่่านี�โดนถามีในบางเริื�อุง คนทิี�กลี่ัวว่า “ฉัันย์ังไมี่ค่อุย์เข้าใจ
6
เลี่ย์ขอุไมี่แสดงความีคิดเห็นดีกว่า”หริือุ“ฉัันไมี่กลี่้าติอุบหริอุก
เพริาะมีันอุาจผิดก็ได้” กลี่ับมีีเย์อุะเกินคาด
ข้อุสอุง การิแพริ่ริะบาดขอุงโริคไวริัสโควิด-19 ได้สั�น
สะเทิือุนสังคมี เหติุการิณ์นี�ทิำให้ฉัันติริะหนักว่าในโลี่กแลี่ะ
ชีวิตินี�มีีคำถามีมีากมีาย์ทิี�ไมี่ได้มีีคำติอุบเพีย์งหนึ�งเดีย์วถ้าเริา
ไมี่มีีคำติอุบในแบบขอุงติัวเอุง ชีวิติขอุงเริาก็คงจะเลี่ะติุ้มีเปิ๊ะ
คำถามีสำคัญในชีวิติไมี่ได้มีีเพีย์งคำติอุบเดีย์วคำถามี
ทิี�มีีอุิทิธิพลี่ติ่อุชีวิติ เช่น จะทิำงานทิี�บริิษ์ัทิไหน? จะทิำงาน
อุย์่างไริ? หริือุจะใช้ชีวิติสไติลี่์ใด? ไมี่ได้มีีคำติอุบเดีย์วทิี�ถูก
ติ้อุงเหมีือุนโจทิย์์คณิติศิาสติริ์ในโริงเริีย์น
ถ้าคุณไมี่แสดงความีคิดเห็นอุย์่างชัดเจนเกี�ย์วกับ
คำถามีสำคัญเหลี่่านี�คุณก็จะสริ้างชีวิติในแบบขอุงติัวเอุงไมี่ได้
เพริาะชีวิติขอุงแติ่ลี่ะคนเกิดมีาจากสักคำติอุบหนึ�งขอุงคำถามี
เหลี่่านี�เช่นฉัันจะอุย์ู่ทิี�ไหน?ฉัันจะทิำอุะไริกับใคริ?หริือุฉัันจะ
ทิุ่มีเทิเวลี่า เงิน แลี่ะแริงกาย์กับสิ�งใด?
ย์ิ�งไปิกว่านั�นปิัจจุบันเทิคโนโลี่ย์ีอุย์่างปิัญญาปิริะดิษ์ฐ์์
หริือุ AI (Artificial Intelligence) ได้ก้าวหน้าขึ�น มีนุษ์ย์์ก็เริิ�มีมีี
ค่านิย์มีทิี�เปิลี่ี�ย์นไปิ เริาอุย์ากเปิ็นทิี�ย์อุมีริับกันมีากขึ�นเพริาะ
ความีแพริ่หลี่าย์ขอุงโซุเชีย์ลี่มีีเดีย์พวกเริาจึงเจอุคำถามีทิี�ไมี่มีี
คำติอุบติาย์ติัวมีากขึ�นไปิด้วย์
7
เร่าจะหาคำตัอบในแบบข็องตััวเองเจอก็ตั่อเม่�อ
เร่าตัร่ะหนักถึึงความสำคัญข็องความคิดเห็น ความีคิดนี�
เอุงทิี�เปิ็นแริงจูงใจให้ฉัันเริิ�มีเขีย์นหนังสือุเลี่่มีนี�
ในบทิทิี� 1 ฉัันจะอุธิบาย์ว่าความีคิดเห็นคือุอุะไริ?
ทิำไมีมีันถึงจำเปิ็น? นี�คือุการิอุธิบาย์แนวคิดเบื�อุงติ้นซุึ�งจะ
เปิ็นริากฐ์านขอุงบทิอุื�นๆ ทิั�งหมีด อุย์่าอุ่านข้ามีบทิทิี� 1 ไปิ
ก่อุนนะคะ
ติั�งแติ่บทิทิี�2-5ฉัันจะหย์ิบย์กเหติุการิณ์ติ่างๆในสังคมี
พริ้อุมีกับเลี่่าความีสำคัญขอุงความีคิดเห็นในหลี่ากหลี่าย์แง่มีุมี
หัวข้อุในแติ่ลี่ะบทิเชื�อุมีโย์งกันแบบหลี่วมีๆ คุณจะอุ่านแย์ก
กันก็ได้ค่ะ
บทิทิี� 2 เปิ็นเริื�อุงการิติอุบสนอุงกับความีคิดเห็น ส่วน
บทิทิี� 3 เปิ็นเริื�อุงพฤติิกริริมีชาวเน็ติ ทิั�งสอุงบทินี�จะแสดงให้
เห็นว่าอุินเทิอุริ์เน็ติแลี่ะโซุเชีย์ลี่มีีเดีย์ได้กลี่าย์เปิ็นส่วนหนึ�ง
ขอุงชีวิติเริาไปิแลี่้ว
ส่วนบทิทิี�4แลี่ะ5จะอุธิบาย์เริื�อุงความีหมีาย์ขอุงการิ
มีีความีคิดเห็น โดย์หย์ิบย์กคำถามีในโลี่กความีเปิ็นจริิง เช่น
คำถามีเริื�อุงความีทิุกข์ในสังคมี คำถามีเริื�อุงความีเปิ็นผู้นำใน
คริอุบคริัวหริือุทิี�ทิำงาน
บทิทิี� 6 จะเปิ็นบทิสริุปิ ฉัันจะเลี่่าปิริะสบการิณ์ส่วนติัว
ว่าชีวิติในแบบขอุงติัวเอุงนั�นคือุอุะไริ
8
ส่วนทิ้าย์เลี่่มีนั�นเปิ็นแบบฝึึกหัดซุึ�งเหมีาะกับคนทิี�อุ่าน
หนังสือุเลี่่มีนี�จนจบแลี่้วคิดว่า“ฉัันก็อุย์ากแสดงความีคิดเห็นดู
บ้าง”ฉัันจึงเพิ�มีเนื�อุหาส่วนนี�เข้ามีาเพื�อุให้คุณได้ลี่อุงฝึึกปิฏิิบัติิ
จริิง ลี่อุงค่อุย์ๆ ฝึึกดูนะคะ
ติอุนนี�บางคนอุาจย์ังสงสัย์ว่า “ความีคิดเห็นสำคัญ
ขนาดนั�นจริิงเหริอุ?” ฉัันได้ลี่อุงเลี่่าเหติุการิณ์ในชีวิติปิริะจำ
วันผ่านการิ์ติูนง่าย์ๆ เพื�อุแสดงคุณค่าขอุงความีคิดเห็นเอุาไว้
หมีดแลี่้ว ลี่อุงอุ่านกันดูนะคะ
ถ้าคุณอุ่านหนังสือุเลี่่มีนี�จนจบแลี่ะอุ่านการิ์ติูนเหลี่่านี�
ซุ�ำอุีกริอุบ นอุกจากคุณจะมีอุงว่า “ความีคิดเห็น” เปิ็นสิ�ง
จำเปิ็นสำหริับคำถามีทิี�เข้าใจย์ากแลี่้ว คุณย์ังเข้าใจด้วย์ว่า
ความีคิดเห็นนั�นผูกพันแนบแน่นกับสิ�งแวดลี่้อุมีริอุบติัวเริา
สังคมีขอุงเริาติ่อุจากนี�จะมีีคำถามีหาคำติอุบฟันธงไมี่ได้
มีากขึ�นฉัันอุย์ากให้คุณใช้ชีวิติด้วย์ความีมีั�นใจย์อุมีริับติัวเอุง
แลี่ะใช้ชีวิติอุย์่างมีีความีสุขในแบบขอุงติัวเอุงให้มีากขึ�น
ฉัันอุย์ากถ่าย์ทิอุดความีหมีาย์ขอุงการิแสดงความีคิดเห็นแลี่ะ
วิธีฝึึกฝึนซุึ�งเปิ็นปิัจจัย์สำคัญในการิมีีความีสุขแก่ผู้คนฉัันหวังว่า
ความีปิริาริถนาดีอุันเปิ็นจุดเริิ�มีติ้นขอุงการิเขีย์นหนังสือุเลี่่มีนี�
จะบริริลีุ่ผลี่สำเริ็จแลี่ะเปิ็นปิริะโย์ชน์กับทิุกคนค่ะ
CHIKIRIN
9
โคร่งสร่�างข็องหนังส่อเล่มน่�
1. ความีคิดเห็นคือุอุะไริ?
ทิำไมีมีันถึงจำเปิ็น?
2. ทิำไมีเริาไมี่ควริติอุบสนอุง
อุย์่างเดีย์ว?
3. สริ้างติัวติน
ในย์ุคโซุเชีย์ลี่มีีเดีย์
4. หลีุ่ดพ้นความีทิุกข์
5. ก้าวแริกขอุงความีเปิ็นผู้นำ
6. มีีชีวิติในแบบขอุงติัวเอุง
แบบฝึึกหัดทิ้าย์เลี่่มี
10
ไม่ได้อยากให้ใครเห็นด้วย
เหตุการณ์ทํานองนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ นะคะ
ทั้งที่อีกฝ่ ายบอกว่า
“ตามใจเธอแล้วกัน”
แต่ทําไมต้องโกรธด้วยล่ะ
เราควรให้ลูกสอบเข้าโรงเรียนนั้นดีไหมคะ
สิ่งอํานวยความสะดวกคนละระดับ
กับโรงเรียนรัฐบาลแถวนี้เลย…
แต่ว่าต้องนั่งรถไฟไปเรียน…
อืม ตัดสินใจยากจริงๆ นะ
เอาเป็นว่าเธอตัดสินใจเอง
เลยแล้วกัน
เลิกเล่นโทรศัพท์
สักทีเถอะ
นั่นก็ลูกคุณ
เหมือนกันนะ
หัดคิดให้มันจริงจัง
กว่านี้หน่อยสิ
ทะ ทําไม
ต้องโกรธ
ขนาดนั้นด้วยล่ะ
อะไร
ของคุณเนี่ย
必死
11
เอาเป็น
เอาเป็น
เอาตาย
เอาตาย
ฉันกับคนคนนั้นมีอะไรต่างกันเหรอ?
แม้เป็นคนคล้ายๆ กัน
แต่บางคนได้รับความนิยมมาก
บางคนแทบจะไม่ได้รับความสนใจเลย
พวกเขามีอะไรต่างกันเหรอ
เรามาทํางานที่รัก
กันเถอะค่ะ
เวลา
ความคิดเห็น
ไม่ตรงกับสามี
ให้ทําแบบนี้สิคะ
งานเขียน
ของฉัน
ได้ตีพิมพ์
แล้วค่ะ
ลองทํางานบ้าน
และเลี้ยงลูก
แบบนี้จะ
จะดีกว่านะคะ
เรื่องที่เธอพูดน่าสนใจจริงๆ
แต่ฉันเองก็คิดได้เหมือนกัน วุฒิการศึกษา
และประวัติการทํางานก็ไม่ได้ต่างกันมากนัก
เอาละ ฉันลองโพสต์บ้างดีกว่า!
พยายามโพสต์มา
ตั้งหลายเดือนแล้ว
ทําไมยอดฟอลไม่เพิ่ม
เลย…
ทั้งที่ทําตัว
แบบอินฟลูเอนเซอร์
แล้ว…
วิ
ธ
ี
เ
พิ
่
ม
ยอ
ดฟ
อล
ไอจ
ี
ทําไม!?
ถูกใจ!
คุณฮานะ คุณแม่ที่ทํางานนอกบ้าน
สวยจัง!
ฉันก็อยากเป็นแบบนั้นบ้าง
น่านับถือค่ะ!!
เอาละ!
เอาเป็น
เอาตาย
หม่าม้า
ดูนี่สิ
12
ปรึกษาคําถามชีวิตกับอินฟลูเอนเซอร์?
ฟ
ั งอินฟลูเอนเซอร์
ที่ไม่เคยเจอหน้ากัน
เยอะขนาดนั้น
แต่ก็ตัดสินใจไม่ได้สักที?
พนักงานบริษัทสมัยนี้
ทําไปก็ไม่ก้าวหน้า!
เอาละ
ลองถามดู
แล้วกัน!
ผมก็อยากลาออก
เหมือนกัน แต่มันจะ
รุ่งจริงๆ เหรอ
ถ้าเป็นคุณ OO
ช่วยบอกหน่อยครับว่า
ในสถานการณ์แบบนี้
จะทําอย่างไรครับ
ผมมีคําถามครับ
ตอนนี้ผมทํางาน
เป็นปีที่ 3 แล้ว…
รีบๆ ลาออกดีกว่าครับ เดี๋ยวก็ดีเอง
ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วง
ยังตัดสินใจยาก
อยู่ดีแฮะ
เอาละ! ลองถาม
อินฟลูเอนเซอร์
คนอื่นดีกว่า…
ตอบมาแล้ว
เอาอย่างไรดี
การหาเงินออนไลน์
เป็นเรื่องง่ายๆ !
13
เราจะตัดสินใจทําแบบนั้นเหรอ?
ครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่ง
ไม่มีความรู้เฉพาะทาง
ที่จะตัดสินใจเรื่องเป็นเรื่องตาย
แต่ต้องตัดสินใจในเวลาอันสั้นมากๆ
คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ทําไมต้องให้
ครอบครัวธรรมดาตัดสินใจด้วยล่ะ
ถ้าแค่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
คงไม่พอแล้วครับ ก็เหลือแค่ ECMO
แต่เมื่อพิจารณาจากอายุผู้ป่ วยแล้ว…
ครอบครัวต้องการให้รักษา
ด้วย ECMO ไหมครับ
ยังไงดี? พ่อเคยพูดบ่อยๆ
ว่าไม่อยากให้รักษา
แบบประคับประคอง
แต่เรายังไม่ได้ทดแทน
พระคุณท่านเลยนะคะ…
ลองถามคุณคนอื่น
ดูไหมคะ?
ถ้ารักษาต่อไป
พ่อจะทรมาน
หรือเปล่า?
พวกคุณลองคิดดู
ให้ดีๆ นะครับ
แล้วให้คําตอบหมอ
พรุ่งนี้ได้ไหมครับ?
ต้องให้คําตอบพรุ่งนี้
ยังไม่มีเวลาหาข้อมูล
เกี่ยวกับ ECMO
เลย…
ทําอย่างไรดี
เอ๊ะ เร็วขนาดนั้น
เลยเหรอ!?
มีโอกาสรอด
แค่ไหนคะ?
14
ประชุมเพื่อติไอเดียของผมเหรอ?
ว้าย เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ!
ตัวเองไม่แสดงความคิดเห็น
แต่ตั้งคําถามและวิจารณ์ทุกคน
ที่แสดงความคิดเห็น
คนแบบนี้มีเยอะนะคะ!
ขอฟ
ั งความคิดเห็นของทุกคน
เกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่หน่อย
ใครมีความคิดเห็น
อะไรบ้าง?
อ้าว?
คนอื่นไม่พูดอะไร
เลยเหรอ?
ต้องมีคนเริ่มพูดก่อน…
ผมเห็นด้วยครับ!
ร่างแผนนี้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า
และสร้างความแตกต่าง
จากบริษัทอื่นด้วยครับ
มันน่าจะไปได้สวย
แต่ถ้าพลาดขึ้นมาก็เจ็บหนัก…
ผมคิดว่าการสร้าง
ความแตกต่างไม่ใช่เรื่องที่ทําได้
ง่ายขนาดนั้นนะครับ
เรื่องที่ว่าตรงกับความต้องการของลูกค้า
ตรงในประเด็นไหนเหรอ?
ฉะฉาน!
NEWS
15
พอแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน
ก็โดนทัวร์ลง?
แค่แสดงความคิดเห็น
ก็โดนทัวร์ลงแล้ว น่ากลัวจริงๆ
เพราะแบบนี้คนเลย
แสดงความคิดเห็นน้อยลง…
ต่างคนต่างก็เยอะ
แต่ฉันเห็นด้วยกับนโยบายนี้
ถ้าไม่ทําเรื่องนี้
ญี่ปุ่ นก็ยํ่าอยู่กับที่
ตัวเอง
ไม่รู้อะไรเลยแท้ๆ
มีหลักฐานไหม
ความคิดเห็น
ของคุณไม่ถูกต้อง
แก้ไขเดี๋ยวนี้เลยนะ!
ทุกคนไม่กล้าฟ
ั นธง
แบบนั้นหรอก?
จงให้ความสําคัญ
กับความคิดเห็น!
จริงด้วย
ฉันก็อยาก
ให้ความสําคัญ
กับความคิดเห็น!
รีบเมนต์…
กรี๊ด
คอมเมนต์
อือ อือ
- บทที่ -
1
ความคิดเห็นคืออะไร?
ทําไมมันถึงจําเป
็ น?
17
บทที่ 1 ความคิดเห็นคืออะไร? ทําไมมันถึงจําเป
็ น?
บางครั้งคนเก่งๆ ก็ไม่รู้คําตอบ
ฉัันชอุบคิดเริื�อุงคำถามีทิี�ไมี่มีีคำติอุบติาย์ติัวจนถึงขั�น
เริีย์กได้ว่าเปิ็นงานอุดิเริก คำถามีทิี�มีีคำติอุบแสดงว่ามีีคนริู้
คำติอุบแค่ค้นข้อุมีูลี่ก็ริู้แลี่้วฉัันเลี่ย์ไมี่ติ้อุงคิดเริื�อุงทิี�หาคำติอุบ
เอุงได้หริือุเริื�อุงทิี�แค่ถามีผู้เชี�ย์วชาญก็ได้คำติอุบเลี่ย์
แลี่้วคำถามีทิี�ไมี่มีีคำติอุบติาย์ติัวเปิ็นแบบไหน? ลี่อุง
มีาดูติัวอุย์่างกันค่ะ
สมีมีุติิว่ามีีผู้หญิงคนหนึ�งติริวจเจอุมีะเริ็งริะหว่างทิี�
กำลี่ังติั�งคริริภ์ เธอุกลีุ่้มีใจมีากว่าควริจะทิำแทิ้งแลี่้วเริิ�มีริักษ์า
มีะเริ็งทิันทิี หริือุว่าคลี่อุดลีู่กก่อุนแลี่้วค่อุย์เริิ�มีริักษ์ามีะเริ็ง?
คุณคิดว่าคำถามีนี�มีีคำติอุบไหมี? ไมี่มีีใช่ไหมีคะ ถ้า
คุณริู้สึกว่าคำถามีแบบนี�มีีคำติอุบ แสดงว่าคุณติิดค่านิย์มี
แบบโริงเริีย์นคำว่า“ค่านิย์มีแบบโริงเริีย์น”เปิ็นคำทิี�ฉัันคิดขึ�น
มีาเอุงเพื�อุเริีย์กค่านิย์มีทิี�ปิักใจเชื�อุว่าคำถามีทิุกอุย์่างมีีคำติอุบ
18 ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง
ติ่อุให้เปิ็นสูติิแพทิย์์ทิี�ริอุบริู้เริื�อุงมีะเริ็งสักแค่ไหน หริือุ
เปิ็นแพทิย์์ผู้เชี�ย์วชาญด้านมีะเริ็งทิี�ริอุบริู้เกี�ย์วกับสูติิ-นริีเวช ก็
คงไมี่บอุกว่า “มีีคำติอุบ” เพริาะว่าในโลี่กนี�มีีคำถามีทิี�แมี้แติ่
ผู้เชี�ย์วชาญก็ไมี่สามีาริถติอุบได้
เมีื�อุเจอุคำถามีแบบนี� สิ�งทิี�เริาทิำได้มีีแค่แสดงความี
คิดเห็นว่า“ควริริักษ์าแมี่ก่อุน”หริือุ“ควริคลี่อุดลีู่กก่อุน”ไมี่ใช่
ฟันธงคำติอุบ ย์ิ�งไปิกว่านั�นความีคิดเห็นไมี่เหมีือุนกับคำติอุบ
เพริาะสุดทิ้าย์แลี่้วคนธริริมีดาอุย์่างเริาติ้อุงหาข้อุสริุปิเอุาเอุง
จากความีคิดเห็นขอุงคนริอุบติัวว่า“สุดทิ้าย์ควริติัดสินใจแบบ
ไหนดี”
แพทิย์์ผู้เชี�ย์วชาญสามีาริถให้ความีริู้ติ่างๆ เช่น คำ
อุธิบาย์เกี�ย์วกับโริค ติัวเลี่ือุกในการิริักษ์า หริือุความีเสี�ย์ง
ทิี�มีาพริ้อุมีกับแติ่ลี่ะติัวเลี่ือุก แติ่คนทิี�ติัดสินใจในติอุนสุดทิ้าย์
ว่าจะทิำอุย์่างไริ มีีแค่เจ้าติัวกับคนในคริอุบคริัว ไมี่ใช่แพทิย์์
ผู้เชี�ย์วชาญ
คนทิี�คิดว่าคำถามีทิุกอุย์่างมีีคำติอุบ เมีื�อุเจอุ
สถานการิณ์เช่นนี�เขาจะไปิหาแพทิย์์ผู้เชี�ย์วชาญด้านโริคมีะเริ็ง
หริือุสูติิ-นริีเวชคนแลี่้วคนเลี่่า เพื�อุขอุคำติอุบจากคุณหมีอุ
เก่งๆ เพริาะเขาไมี่เข้าใจว่าสิ�งสำคัญในติอุนนี�คือุ ติัวเอุงหริือุ
ภริริย์าติ้อุงคิดว่า “ควริทิำอุย์่างไริดี?” ไมี่ใช่ “หาคำติอุบ”
19
บทที่ 1 ความคิดเห็นคืออะไร? ทําไมมันถึงจําเป
็ น?
ลี่อุงเปิลี่ี�ย์นเริื�อุงใหมี่เปิ็นเมีื�อุมีีคนปิ่วย์เปิ็นโริคริ้าย์แริง
แพทิย์์จะอุธิบาย์วิธีริักษ์าให้ผู้ปิ่วย์แลี่ะเริิ�มีริักษ์าติามีความีคิด
ขอุงแพทิย์์ บางคริั�งแพทิย์์จะเสนอุแนวทิางการิริักษ์า 2 ทิางทิี�
แติกติ่างกัน เช่น “วิธีนี�ถึงจะเสี�ย์ง แติ่การิริักษ์าจะคืบหน้าได้
มีากกว่า” หริือุ “หมีอุคิดว่าควริเลี่ี�ย์งวิธีริักษ์าทิี�มีีความีเสี�ย์งสูง
แลี่้วค่อุย์ๆ ปิริะคับปิริะคอุงไปิติามีอุาการิ”
หลี่ังจากแพทิย์์ให้ติัวเลี่ือุกติ่างๆ แลี่้ว บางคนก็ย์ังจะ
บอุกว่า“แลี่้วแติ่คุณหมีอุเลี่ย์”ทิั�งๆทิี�เปิ็นคำถามีเกี�ย์วกับความี
เปิ็นความีติาย์ขอุงติัวเอุงหริือุคนในคริอุบคริัวแติ่ทิำไมีบางคน
ถึงให้คนอุื�นทิี�เจอุกันแค่ไมี่กี�คริั�งมีาเลี่ือุกคำติอุบให้คะ?
เริื�อุงนี�เกิดขึ�นเพริาะเขาเข้าใจผิดว่า“คำถามีนี�มีีคำติอุบ”
ในเมีื�อุมีีคำติอุบแพทิย์์ทิี�ริู้มีากกว่าก็น่าจะริู้คำติอุบเขาจึงบอุก
ไปิว่า “แลี่้วแติ่คุณหมีอุเลี่ย์”
20 ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง
ในทิางกลี่ับกัน ถ้าเขาเข้าใจว่าคำถามีนี�ไมี่มีีคำติอุบ
ติาย์ติัวลี่่ะ? ถ้าเขาเข้าใจแลี่้วว่ามีันเปิ็นคำถามีทิี�แมี้แติ่
ผู้เชี�ย์วชาญก็ฟันธงไมี่ได้ แลี่้วเขาย์ังจะให้แพทิย์์ทิี�เจอุกันแค่
ไมี่กี�คริั�งเลี่ือุกทิางเดินชีวิติให้จริิงเหริอุ?
ถ้าเขาเข้าใจแจ่มีแจ้งแลี่้วว่าคำถามีนี�ไมี่มีีคำติอุบถามี
คุณหมีอุไปิก็ไมี่ริู้ เขาจะติัดสินใจเอุง หริือุปิริึกษ์าหาริือุกับคน
ทิี�เข้าใจติัวเอุงดีอุย์่างคนในคริอุบคริัว แลี่้วค่อุย์ติัดสินใจคะ?
แน่นอุนว่าถ้าเปิ็นคำถามีทิี�มีีคำติอุบซุึ�งจะนำไปิสู่การิ
แสดงความีคิดเห็น ก็ควริจะริับฟังคำอุธิบาย์จากผู้เชี�ย์วชาญ
ก่อุน แติ่ถึงจะได้ริับข้อุมีูลี่มีากสักแค่ไหน ข้อุสริุปิก็ไมี่ได้อุอุก
มีาโดย์อุัติโนมีัติิ
คำถึามทีุ่กอย่างแบ่งออกเป็น 2 ปร่ะเภที่
คำถามี
ทิั�งหมีดในโลี่ก
คำถามี
ทิี�มีีคำติอุบ
คำถามี
ทิี�ไมี่มีีคำติอุบ
21
บทที่ 1 ความคิดเห็นคืออะไร? ทําไมมันถึงจําเป
็ น?
สิ�งทิี�ได้ริับผลี่กริะทิบจากการิติัดสินใจว่า “จะคลี่อุด
ลีู่กหริือุริักษ์ามีะเริ็งก่อุน” คือุชีวิติขอุงผู้ปิ่วย์ ไมี่ใช่ชีวิติขอุง
ผู้เชี�ย์วชาญดังนั�นผู้ปิ่วย์ติ้อุงติัดสินใจเอุงไมี่ใช่ให้ผู้เชี�ย์วชาญ
ซุึ�งเปิ็นคนอุื�นติัดสินใจให้
ฉัันพูดปิริะเด็นหนักติั�งแติ่ติ้น เพริาะว่าในชีวิติจริิงมีี
คำถามีลี่ักษ์ณะนี�เย์อุะมีาก เช่น “มีีบริิษ์ัทิ 2 แห่งจะริับฉัันเข้า
ทิำงาน แลี่้วฉัันควริเลี่ือุกทิำงานทิี�ไหนดี?” “ฉัันควริให้ลีู่กสอุบ
เข้าโริงเริีย์นดังๆ หริือุเริีย์นในโริงเริีย์นใกลี่้บ้านดี?” หริือุ “ฉััน
ควริซุื�อุบ้านติอุนนี�หริือุเช่าติ่อุไปิก่อุน?”คำถามีเหลี่่านี�ลี่้วนไมี่มีี
ใคริฟันธงคำติอุบได้
คำตัอบที่่�เร่ามองว่าถึ้กตั�องนั�นจะแตักตั่างกันไป
แล�วแตั่คน จังหวะเวลา วิธิ่คิด และค่านิยม น่�จึงเที่่ากับว่า
ไม่ม่คำตัอบที่่�ถึ้กตั�องเพ่ยงหนึ�งเด่ยว ใคร่ๆ ก็สามาร่ถึคิด
คำตัอบข็ึ�นมาเองได�
แลี่้วไมี่ใช่แค่กับคำถามีใกลี่้ติัวเทิ่านั�น คำถามีย์ากๆ
ทิี�มีีผลี่กริะทิบติ่อุสังคมี เช่น “เริาควริขย์าย์เกณฑ์อุาย์ุคนริับ
บำนาญจาก 60 ปิีเปิ็น 65 ปิีหริือุไมี่?” “ทิุกคนควริได้เริีย์น
มีหาวิทิย์าลี่ัย์ฟริีหริือุไมี่?” ก็ไมี่มีีคำติอุบทิี�ชัดเจนเช่นกัน
คำถามีเช่นนี�คือุคำถามีสำคัญแลี่ะมีีค่าพอุทิี�ทิุกคนในสังคมี
ควริได้ฉัุกคิดไปิพริ้อุมีกัน
22 ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง
เราแสดงความคิดเห็นในคําถาม
ที่มีคําตอบไม่ได้
คำถามีทิี�มีีคำติอุบคือุโจทิย์์ในหนังสือุเริีย์นคณิติศิาสติริ์
โจทิย์์เลี่ขอุย์่าง 2+2 เทิ่ากับเทิ่าไหริ่ หริือุ 10-4 เทิ่ากับเทิ่าไหริ่
ลี่้วนมีีคำติอุบ
เริื�อุงใกลี่้ติัวเริาก็มีีคำถามีทิี�มีีคำติอุบเช่นกัน ถ้าคุณ
ติ้อุงการิเช็ดคริาบน�ำมีันทิี�เกาะติิดติามีซุอุกเติาแก�ส อุะไริจะ
ใช้ได้ผลี่ดีกว่ากันริะหว่างน�ำย์าขจัดคริาบฝึังแน่นกับน�ำมีะนาว
คะ?
คำติอุบคือุน�ำย์าขจัดคริาบฝึังแน่นแค่คุณไปิค้นข้อุมีูลี่
ว่าสาริอุะไริมีีคุณสมีบัติิขจัดคริาบน�ำมีันได้ คุณก็จะริู้คำติอุบ
แลี่ะเข้าใจกลี่ไกการิขจัดคริาบน�ำมีันทิั�งหมีด
ถ้าคุณชำริะค่าบัติริเคริดิติไมี่ไหวติ้อุงจ่าย์แค่ขั�นติ�ำคุณ
จะเสีย์ดอุกเบี�ย์เทิ่าไหริ่?
ถ้าคุณจะซุื�อุริถ คุณติ้อุงเติริีย์มีค่าบำริุงริักษ์าแลี่ะ
ค่าเบี�ย์ปิริะกันในแติ่ลี่ะปิีเปิ็นเงินเทิ่าไหริ่?
คำถามีทิำนอุงนี� แค่นั�งคิดคำนวณ คุณก็หาคำติอุบได้
คำถามีทิี�มีีคำติอุบจะมีีแค่คำติอุบถูกกับผิด“โจทิย์์2+2
เทิ่ากับเทิ่าไหริ่?” คือุคำถามีทิี�มีีคำติอุบ ซุึ�งคำติอุบทิี�ถูกคือุ 4
23
บทที่ 1 ความคิดเห็นคืออะไร? ทําไมมันถึงจําเป
็ น?
นอุกนั�นผิดหมีด ดังนั�นไมี่มีีใคริแสดงความีคิดเห็นติ่อุคำถามี
นี�ได้ ถ้ามีีคนพูดว่า “2+2 เหริอุ ฉัันคิดว่าเทิ่ากับ 6” คุณคิดว่า
นี�เริีย์กว่าความีคิดเห็นหริือุเปิลี่่าคะ?
คนพูดใช้คำว่า“คิดว่า”เลี่ย์ฟังดูเหมีือุนเปิ็นความีคิดเห็น
แติ่นี�ไมี่ใช่ความีคิดเห็นค่ะ
2+2ไมี่ได้เทิ่ากับ6ดังนั�นเริาควริบอุกเขาไปิว่า“คำติอุบ
ขอุงคุณผิด” ไมี่ใช่ “ความีคิดเห็นขอุงคุณผิด” สริุปิก็คือุ
“2+2 เหริอุ ฉัันคิดว่าเทิ่ากับ 6” คือุคำติอุบทิี�ผิด ไมี่ใช่
ความีคิดเห็นทิี�ผิด
ในทิำนอุงเดีย์วกัน ถ้ามีีคนถามีคุณว่า “2+2 เทิ่ากับ 4
ใช่ไหมี ถูกริึเปิลี่่า?” คุณคิดว่านี�คือุความีคิดเห็นทิี�ถูกหริือุ
เปิลี่่าคะ?
นี�ไมี่ใช่ความีคิดเห็นทิี�ถูก แติ่เปิ็นคำติอุบทิี�ถูกค่ะ
เริาไมี่มีีความีคิดเห็นส่วนติัวติ่อุคำถามีทิี�มีีคำติอุบ
เพริาะคำถามีทิี�มีีคำติอุบไมี่มีีความีคิดเห็นขอุงใคริทิั�งนั�น
มีีแค่ถูกกับผิดเทิ่านั�น
24 ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง
คำถึามที่่�ม่คำตัอบม่ที่ั�ง “คำตัอบถึ้ก”
และ “คำตัอบผู้ิด”
คำถามี
ทิั�งหมีดในโลี่ก
คำถามี
ทิี�มีีคำติอุบ
คำติอุบถูก
คำถามี
ทิี�ไมี่มีีคำติอุบ
คำติอุบผิด
เราได้คําตอบจากการค้นหาข้อมูล
บางเริื�อุงถ้าคุณอุย์ากริู้คำติอุบ คุณก็แค่ค้นหาข้อุมีูลี่
โจทิย์์เลี่ขว่า 2+3x4 เทิ่ากับเทิ่าไหริ่? ถ้าคุณไมี่ริู้วิธี
คำนวณก็คงคิดว่า2+3=5แลี่ะ5x4=20แติ่ถ้าคุณไปิค้นหา
ข้อุมีูลี่ในหนังสือุเริีย์นคณิติศิาสติริ์ คุณจะพบความีริู้ เริื�อุงกฎ
การิคำนวณว่า “ติ้อุงคูณหาริก่อุนบวกลี่บ” คุณจึงได้คำติอุบ
จากโจทิย์์นี�ว่า 2+3x4 = 2+12 = 14
เริื�อุงแบบนี�เริาติ้อุงริู้วิธีคำนวณก่อุนถึงจะริู้ว่าคำติอุบ
คือุ 14 ไมี่ใช่ 20

Recommandé

ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf par
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfPiyapong Sirisutthanant
407 vues26 diapositives
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf par
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfPiyapong Sirisutthanant
191 vues28 diapositives
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf par
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfPiyapong Sirisutthanant
357 vues27 diapositives
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf par
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfPiyapong Sirisutthanant
554 vues24 diapositives
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf par
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfPiyapong Sirisutthanant
131 vues23 diapositives
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf par
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfPiyapong Sirisutthanant
328 vues23 diapositives

Contenu connexe

Plus de Piyapong Sirisutthanant

ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf par
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfPiyapong Sirisutthanant
314 vues21 diapositives
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf par
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfPiyapong Sirisutthanant
729 vues21 diapositives
AI 2041 ตัวอย่าง par
AI 2041 ตัวอย่างAI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่างPiyapong Sirisutthanant
1.5K vues56 diapositives
LHTL_Sample.pdf par
LHTL_Sample.pdfLHTL_Sample.pdf
LHTL_Sample.pdfPiyapong Sirisutthanant
416 vues19 diapositives
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง par
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องPiyapong Sirisutthanant
1K vues44 diapositives
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick par
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickPiyapong Sirisutthanant
885 vues30 diapositives

Plus de Piyapong Sirisutthanant(20)

ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf par Piyapong Sirisutthanant
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง par Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick par Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect par Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย par Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น par Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่นตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย par Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อยตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด par Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัดตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น par Piyapong Sirisutthanant
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR par Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKRตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น par Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็นตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง par Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมงตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที par Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาทีตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที

ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf