Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Portfolio profesionalnog razvoja u obrazovanju

13 664 vues

Publié le

Pošto idemo u susret portfoliju profesionalnog razvoja, ovom prezentacijom smo hteli da olakšamo posao našim kolegama.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Portfolio profesionalnog razvoja u obrazovanju

 1. 1. ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА – ПОЖАРЕВАЦ 25. ФЕБРУАР 2014. ЖИВКИЦА ЂОРЂЕВИЋ, ПЕДАГОГ ДАНИЈЕЛА ЖУКОВСКИ, ДИРЕКТОР ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
 2. 2. ПРАВНИ ОСНОВ СТРАНА 3 • „ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗНАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА“ /СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БР. 85/2013.
 3. 3. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ • Помоћу њега чувам и пратим најважније у свом раду • Приказујем шта знам да урадим односно како радим • Пратим и вреднујем свој рад, анализирам, рефлектујем • Пратим развој компетенција, своје напредовање, развој • Информишем заинтересоване (директора, саветнике, колеге ...) шта и како радим • Чувам најважније примере из своје праксе (оне за које мислим да су посебно важни) • Садржи моју професионалну филозофију • На једном месту систематично је приказано све што је битно за мене као професионалца • Планирам своје стручно усавршавање и напредовање • ...
 4. 4. ШТА ЈЕ ПОРТФОЛИО? СТРАНА 3 • ЗБИРКА ДОКУМЕНТА КОЈА ПРИКАЗУЈЕ НАПРЕДАК, РАЗВОЈ И ПОСТИГНУЋА НАСТАВНИКА
 5. 5. ШТА ЈЕ ПОРТФОЛИО? • Брижљиво селектована и уређена збирка разноврсних материјала /информација, докумената/ која даје слику о томе шта наставник и стручни сарадник зна и може да уради, одсликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.
 6. 6. ЧЕМУ СЛУЖИ ПОРТФОЛИО? СТРАНА 4 За праћење развоја сопствених професионалних компетенција Планирање професионалног развоја и усавршавања Пријављивање за напредовање у звања За разговор са ментором Конкурс за посао За потребе спољашњег вредновања За личну промоцију
 7. 7. САДРЖАЈ ПОРТФОЛИЈА СТРАНА 4 Садрже опипљиве доказе, конкретна сведочанства који приказују, потврђују, илуструју и документују наводе запосленог. Прилози Састоји се из самопроцене и спољашње процене ефеката рада. Процена / евалуација Есеј представља субјективни приступ и даје приказ основе на којој се темељи професионални рад аутора портфолија. Лична професионална филозофија Кључни подаци о аутору, структуриран преглед његовог формалног, неформалног и информалног образовања; радно искуство и постигнућа. Радна биографија Кратак преглед онога што је укључено у портфолио; омогућава лакше сналажење. Садржај Основни подаци власника портфолија: име, презиме, подаци за контакт (телефон, мејл адреса, поштанска адреса). Насловна страна
 8. 8. РАДНА БИОГРАФИЈА СТРАНА 4 • Лични подаци • Подаци о образовању • Радно искуство • Положен испит за лиценцу • Звање • Страни језици • Информатичка писменост • Стручно усавршавање • Списак објављених радова /аутор, коаутор, уредник,../ • Чланство у стручним удружењима • Награде • Студијске посете • Квалификације које се могу сматрати важним за посао
 9. 9. ЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ФИЛОЗОФИЈА СТРАНА 6 • Како радим/подучавам? • Који је мој доминантан стил рада/ подучавања? • Које облике рада најчешће користим? • Зашто радим баш на тај начин? • Које циљеве постављам? • Које методе најчешће користим? • Како се то што радим одражава на децу/ученике? • Рефлексија на сопствене компетенције? • ...
 10. 10. ПРИЛОЗИ ЗА ПОРТФОЛИО СТРАНА 7 • Да буду репрезентативни и да одражавају професионалну филозофију
 11. 11. ПРИЛОЗИ ЗА ПОРТФОЛИО СТРАНА 7 • Примери и продукти праксе • Прилози од других • Сопствени прилози
 12. 12. ПОРТФОЛИО МОЖЕ ДА САДРЖИ: • Планове активности, припреме за час • Ученичке радове/продукте деце • Анализе рада одељења/групе и појединаца • Примере вредновања радова деце/ученика • Резултате тестова ученика • Примере анкета, тестова, упитника, њихова анализа • Примере писане повратне информације ученицима • Анкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колега • Приказе стручних радова • Дневничке записе, повремене белешке и коментаре • Идеје за наредно планирање • Препоруке и савете колега • Фотографије, снимци, аудио-записи са коментарима • Лични план професионалног развоја • Записнике, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима/часу
 13. 13. ПРИЛИКОМ ИЗБОРА ПРИЛОГА ВАЖНО ЈЕ ИМАТИ НА УМУ СЛЕДЕЋЕ: • Није потребно да се укључе сви расположиви материјали; • Уносе се они материјали који на најбољи начин илуструју, приказују, поткрепљују оно што сте навели; • Tреба да илуструју ваш развој и напредовање, вашу личну професионалну филозофију; • Tреба да их прати писана рефлексија, промишљање у односу на то о чему је реч, у вези са приложеним материјалом; • Коме је намењен порфолио, ко ће се са њим упознати, ко ће га читати (шта је важно, суштинско да сазна о вама, која врста доказа је релевантна); • ... „Због чега бирам овај рад/материјал, шта он илуструје, да ли показује да ме води ка постављеном, жељеном циљу?“
 14. 14. САМОПРОЦЕНА/ САМОВРЕДНОВАЊЕ СТРАНА 9 • САМОПРОЦЕНА ЈЕ РЕФЛЕКСИЈА О СЕБИ КАО ПРОФЕСИОНАЛЦУ И СОПСТВЕНОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ПРАКСИ, ПРОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗМЕЂУ НАМЕРЕ, ДЕЛОВАЊА И ПОСТИГНУТИХ ЕФЕКАТА. • ТОКОМ ПРОЦЕСА РЕФЛЕКСИЈЕ ВРШИ СЕ ОДРЕЂИВАЊЕ ЦИЉЕВА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ.
 15. 15. ЛИСТА НЕКИХ ПИТАЊА КОЈА МОГУ ДА НАС ВОДЕ КРОЗ ПРОЦЕС САМОВРЕДНОВАЊА • Шта сам урадила/урадио? Шта се догодило? (конкретан опис активности/ситуације) • Шта мислим у вези са тим?Како се осећам? • Шта је било лоше а шта добро у томе? • Како то знам? • Каква је била реакција/постигнуће деце/ученика? • Шта ми је то показало? • Да ли сам и шта могла/могао другачије да урадим? Шта би се догодило? • Шта ћу даље да урадим поводом тога? • Шта могу да урадим наредни пут у некој сличној ситуацији? • ...
 16. 16. ВРСТА ПОРТФОЛИА • ШТАМПАНИ • ЕЛЕКТРОНСКИ • КОМБИНОВАНО
 17. 17. • РОК ЗА ИЗРАДУ ПОРТФОЛИА: 20. март 2014. године • ЕВАЛУАЦИЈА НА САСТАНКУ СТРУЧНОГ ВЕЋА КОМЕ ПРИСУСТВУЈУ ДИРЕКТОР И ПЕДАГОГ • СТРУЧНО ВЕЋЕ ОД 20. ДО 31. МАРТА 2014. ГОДИНЕ ЗАКАЗУЈЕ ПРЕДСЕДНИК • ИЗВЕШТАЈ О УРАЂЕНОМ ПОРТФОЛИЈУ – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ – АПРИЛ 2014. ЕВАЛУАЦИЈА ПОРТФОЛИА ПРОФЕСОРА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ПОЖАРЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ ПРЕДЛОГ
 18. 18. ЛИТЕРАТУРА • др Мирослав Павловић, научни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања, ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОРТФОЛИО • Славица Чарапић, „ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОРТФОЛИО наставника, васпитача и стручног сарадника“, Креативни центар, Београд, 2013.

×