Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı İhtiyaç Analizi Raporu.pdf

PAL Policy Analytics Lab
PAL Policy Analytics LabConsultancy and Think-Tank à PAL Policy Analytics Lab

Bu proje, yerel düzeyde hizmet sunumunu etkili, verimli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmeyi engelleyen kamu finanslarının yönetimindeki yasal, kurumsal ve uygulama zorluklarını belirlemeye yardımcı olmayı amaçlamıştır. Temel paydaşların vatandaşlarına hizmet sunmasını engelleyen faktörleri tanımlamayı hedeflemiştir.

1
Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı İhtiyaç Analizi Raporu
01.12.2020
Muhittin Acar, Emre Koyuncu, Can Okman
Yerel Yönetim Reformu Aşama III (YYR-III), Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir. Bu Projenin faydalanıcıları Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’dır. Projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. Proje’nin uygulanmasına ilişkin
teknik destek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından sağlanmaktadır. Bu raporun içeriği Avrupa Birliği
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Bu raporda belirtilen bilgi ve
görüşlerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir
Bileşen 2.Bileşen: Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli ve Kapsayıcı Yerel Yönetişim
Süreçleri ile İlgili Kapasite Geliştirme
Faaliyet 2.1.3.Yeni büyükşehir belediyesi modelinin farklı bağlamlarda uygulanması için
modelleme geliştirilmesi ve bu çerçevede büyükşehir belediyeleri arasında
eşgüdüm ve işbirliğinin iyileştirilmesi
Çıktı İhtiyaç Analizi Raporu
2
İçindekiler
Giriş 3
1. Araştırma yöntemi ve katılımcıların genel özellikleri ...................................................................... 4
2. Deneyim paylaşımına olan ilgi ve öne çıkan alanlar........................................................................ 7
3. Temaların Önceliklendirilmesi......................................................................................................... 9
4. Etkinliklerde Paylaşılacak Deneyimlerin Belirlenmesi................................................................... 12
5. Etkinlik Yöntemi ve Katılım............................................................................................................ 13
6. İş Planı............................................................................................................................................ 15
EK 1: Anket ............................................................................................................................................ 17
EK 2: Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri Temalar Bazında Talep ve Arz Tabloları25
EK 3: Büyükşehir Belediyeleri Önceliklendirilen Deneyim Paylaşımı Etkinlikleri için İşlev ve Belediyeye
Göre Talep ve Arz Tabloları ................................................................................................................... 27
EK 4: İyi uygulama paylaşımlarına ilişkin kriterler ................................................................................. 47
3
Giriş
Bu rapor Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR-III) 2.1.3 faaliyeti kapsamında hazırlanmıştır.
Raporun amacı belediyeler arası deneyim paylaşım etkinliklerinin konularının ve yöntemlerinin
belirlenmesidir.
2.1.3 faaliyeti proje dokümanında “Yeni büyükşehir belediyesi modelinin farklı bağlamlarda
uygulanması için modelleme geliştirilmesi ve bu çerçevede büyükşehir belediyeleri arasında eşgüdüm
ve işbirliğinin iyileştirilmesi ” olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede alt faaliyetler ve akış aşağıdaki gibidir:
• 2.1.1 kapsamında oluşturulan etki değerlendirme raporunun bulgularına dayalı olarak yeni
büyükşehir modeli ile gelen reformların hayata geçirilmesine yönelik ihtiyaçların ve güçlü
yanların değerlendirilmesi; bunun için 30 büyükşehir belediyesindeki tüm ilgili birimlerden
30’ar personele bir elektronik anket yapılması,
• Belediyelerin ihtiyaç duydukları destek alanları, buna yönelik öneriler ve 5 belediye eşleşmesi
(Toplam 10 belediye) oluşturmak üzere seçim kriterleri ve prosedürlerini içeren bir ihtiyaç
analiz raporu hazırlanması,
• İhtiyaç Analiz Raporu’na dayalı olarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması öngörülen alanları
ele almak üzere ikişer günlük üç çalıştay yapılması,
• Her belediye eşleşmesi için ilgili belediyede 1’er günlük üç deneyim paylaşımı toplantısı
düzenlenmesi (Toplam 15 toplantı),
• Deneyim paylaşımı toplantılarının sonuçlarının raporlanması, bu raporda 1) eşleştirmelerden
elde edilen deneyim ile büyükşehir belediyeleri genelinde yeni büyükşehir modelinin
uygulanması 2) karşılıklı öğrenmenin devam etmesine ilişkin önerilere yer verilmesi.
Proje ekibinin çalışma varsayımı modelleme olarak belirtilen kavramın 6360 sayılı Kanunun ötesine
geçen yeni büyükşehir modelleri oluşturmak değil, mevcut büyükşehir modelinin öngördüğü çerçevede
sahada geliştirilen uygulama yaklaşımlarının karşılıklı öğrenmeyi önceleyen bir tarzda incelenmesidir.
Buna göre faaliyetin kurgusunda “model” olarak belirtilen atıflar mevcut büyükşehir modelinin
uygulanmasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ihtiyacı olan alanlar/temalar olarak bu raporda
çalışılmıştır. Rapor deneyim paylaşımına yönelik konular ve etkinliklerin kapsamının yanı sıra etkinlik
yöntemlerine yönelik öneriler ile iş planını içeren bir eşleştirme stratejisi önermektedir.
4
1. Araştırma yöntemi ve katılımcıların genel özellikleri
2.1.1 Etki Değerlendirme Raporu kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda deneyim
paylaşımının yapılabileceği konuların üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile 7 Ağustos
2020 tarihinde yapılan toplantıda geçilmiş ve ardından anket taslağı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda
uygulanan anket (Ek 1) aşağıdaki ana başlıklarda belediyelerin kendi deneyimlerini aktarmak ya da
diğer belediyelerin deneyimlerinden faydalanmak konusundaki tercihlerini toplayan bir yapıda
şekillenmiştir:
• Büyükşehir-ilçe belediyesi koordinasyonu (hizmet paylaşımı, devirler, işbirliği).
• Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi. Kaynakların etkin olarak kullanılmasını sağlamak
üzere yapılan çalışmalar. Kapasite geliştirme çalışmaları.
• Entegre kırsal alan yönetimi (Tarım ve hayvancılık, kırsal hizmetler, kırsal imar).
• Katılım, paydaşlarla iletişim ve halkla ilişkiler.
• Stratejik yönetim.
• Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm.
• İnsan kaynakları yönetimi.
• Sosyal hizmetler ve yardımlar.
• İşbirliği ve ortaklıklar.
Anketin büyükşehir belediyelerinde daire başkanlığı ve nüfusu 50.000 üzerindeki büyükşehir ilçe
belediyelerinde müdürlük düzeyindeki tüm birim yöneticileri tarafından doldurulması
kararlaştırılmıştır. Anketin evreninde 30 büyükşehir belediyesi ve 251 büyükşehir ilçe belediyesi
bulunmaktadır. Norm kadro yönetmeliğindeki birim sayıları esas alındığında büyükşehir
belediyelerinde 1074, seçilen büyükşehir ilçe belediyelerinde 5567 olmak üzere 6641 birim
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.
Anket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu ile ilgili yazısını takiben elektronik ortamda 31 Ağustos –
18 Eylül tarihleri arasında uygulanmıştır. Ankete 30 büyükşehir ilinden 30 Büyükşehir belediyesi ve
210 büyükşehir ilçe belediyesinden toplam 2150 katılım sağlanmıştır. İl düzeyinde katılım sayıları
aşağıdaki tabloda verilmektedir. Ankete katılım araştırma evreninin %32’sini oluşturmaktadır.
5
Tablo 1. Ankete katılım
Anket Gönderilen
Belediye Sayısı
Ankete Katılan Belediye
Sayısı (En az 1 cevap)
Cevap sayısı
Toplam
Cevap
İL Büyükşehir
Belediyesi
İlçe
Belediyesi
Büyükşehir
Belediyesi
İlçe
Belediyesi
Büyükşehir
Belediyesi
İlçe
Belediyesi
Adana 1 6 1 5 17 38 55
Ankara 1 12 1 9 24 66 90
Antalya 1 12 1 10 31 75 106
Aydın 1 6 1 2 4 7 11
Balıkesir 1 7 1 6 2 45 47
Bursa 1 12 1 12 14 127 141
Denizli 1 4 1 4 23 15 38
Diyarbakır 1 9 1 5 8 17 25
Erzurum 1 3 1 2 1 22 23
Eskişehir 1 2 1 2 16 37 53
Gaziantep 1 4 1 4 8 17 25
Hatay 1 10 1 9 1 52 53
Mersin 1 37 1 34 71 351 422
İstanbul 1 19 1 16 25 169 194
İzmir 1 7 1 7 17 24 41
Kayseri 1 4 1 2 10 10 20
Kocaeli 1 12 1 10 35 88 123
Konya 1 11 1 8 3 78 81
Malatya 1 2 1 2 17 21 38
Manisa 1 8 1 4 7 20 27
Kahramanmaraş 1 5 1 5 7 22 29
Mardin 1 9 1 10 66 97 163
Muğla 1 7 1 5 17 40 57
Ordu 1 3 1 3 2 6 8
Sakarya 1 6 1 6 2 42 44
Samsun 1 8 1 8 13 40 53
Tekirdağ 1 11 1 7 19 24 43
Trabzon 1 6 1 5 14 44 58
Şanlıurfa 1 2 1 2 15 11 26
Van 1 7 1 6 28 28 56
TOPLAM 30 251 30 210 517 1633 2150
Belediyelerin örgüt yapısında yer alan birimlerin üstlendikleri görevler bir hayli çeşitlilik sergilediği için
ankette genel işlevler bazında bir sınıflandırma yapılmıştır. Genel hatları ile Belediyelerdeki İşlevleri
bazında ankete katılanların sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre büyükşehir
belediyelerinde ankete katılımın ilk üç sırası atık yönetimi (36), ulaşım (34), mekânsal gelişim-imar
(33) ve mali yönetim (33) alanında görevli birim çalışanlarından oluşurken ilçe belediyelerinde ise
6
mekânsal gelişim-imar (213), atık yönetimi (188) ile zabıta toplum düzeni ve güvenlik (148)
birimlerinde tir. çalışan katılımcılardan oluşmaktadır.
Listenin son sıralarında yer alan hukuk işleri, varlık yönetimi ve sekreteryal işler kategorileri, ankette
belirtilen “diğer” cevaplarının incelenmesi sonucu ayrıca oluşturulmuştur.
Tablo 2. Anket katılımcılarının belediye işlevleri bazında görev ve sorumluluk alanları
Not: Her bir işleve yönelik büyüklükler her bir sütun içinde çubuk grafiklerle görselleştirilmiştir.
7
2. Deneyim paylaşımına olan ilgi ve öne çıkan alanlar
Katılımcıların %87’si ankette sorgulanan 35 temanın en az birinde birimlerinin diğer birimlerden
faydalanmak isteyeceklerini belirtirken, %32’si birimlerinin en az bir konuda diğer belediyelerin de
yararlanmasında fayda görülen yenilikçi yaklaşımlar kullanarak yürüttüğü bazı çalışmaları olduğunu, bu
çalışmaları aktarabileceklerini belirtmektedir.
Bu açıdan anket aracılığıyla belediye birimlerinin diğerlerinin deneyimlerinden faydalanma ya da kendi
deneyimlerini diğerleriyle paylaşma konusundaki “kapasite ve ihtiyaç” hakkında genel bir tespit yapma
imkânı elde edilmektedir.
Bununla birlikte raporda yer verilen arz-talep analizleri deneyim paylaşımı etkinlikleri için “ilgi
gösterenleri” dikkate almaktadır. Proje kapsamında yapılacak deneyim paylaşımı etkinlikleri
konusunda bağlantıya geçmek için anket katılımcılarının iletişim bilgileri talep edilmiş, bunun için önce
anket katılımcılarının etkinliklerle ilgilenip ilgilenmedikleri sorulmuştur.
Birim adına belirtilen deneyim aktarma kapasitesi ve deneyimlerden faydalanma ihtiyacı etkinliklerle
ilgilenme söz konusu olduğunda azalma göstermektedir. Ankette sorgulanmamakla birlikte güncel iş
yoğunluğu gibi nedenlerin bu azalmaya neden olduğu tahmin edilmektedir. Buna göre örneğin
büyükşehir belediyelerinden ankete katılanların %84’ü diğer belediyelerin deneyimlerinden
faydalanmak istediklerini belirtirken, deneyim paylaşımı etkinliklerine katılmak istediklerini
söyleyenler %54’e düşmektedir.
Tablo 3. Deneyim paylaşımları konusunda ihtiyaç, kapasite ve ilgi dağılımı
Büyükşehir
Belediyesi
İlçe
Belediyesi
Genel
Diğer belediyelerin deneyimlerinden faydalanmak
istediğini belirtenler (ihtiyaç) 84% 88% 87%
Deneyim paylaşımı etkinliği ile ilgilenenler 54% 63% 61%
Deneyim paylaşımı etkinliği ile ilgilenmeyenler 30% 26% 27%
Yenilikçi uygulamaları olduğunu ve diğer belediyelere
aktarabileceklerini belirtenler (kapasite) 49% 26% 32%
Deneyim paylaşımı etkinliği ile ilgilenenler 36% 19% 23%
Deneyim paylaşımı etkinliği ile ilgilenmeyenler 13% 8% 9%
Ankette yer verilen temalar içinde bir önceliklendirme yapabilmek için deneyim paylaşımına yönelik
arz (deneyimini paylaşmak üzere etkinlikler için ilgili olduklarını belirtenler) ve talep (diğerlerinin
deneyimlerinden yararlanmak üzere etkinlikler için ilgili olduklarını belirtenler)incelenmiştir. Aşağıdaki
tabloda büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyelerinin temalara göre mutlak talep ve arz
sayıları bulunmaktadır.
8
Tablo 4. Deneyim paylaşımı arz talep ilişkileri
Not 1: Çubuk grafikler her sütunun kendi içindeki büyüklüklerini gösterir.
Not 2: Tema başlıkları kısaltılmıştır. Ankette sorulan halleri için bkz. Ek 1 Anket.
Not 3: Tablodaki temalar anketteki sırasına göre sıralanmıştır. Talep büyüklüğüne göre temaların sıralandığı
tablo için Bkz. Ek 2
9
3. Temaların Önceliklendirilmesi
Proje şartnamesinde büyükşehir belediyeleri arasında 1’er günlük 15 deneyim paylaşım (eşleştirme)
etkinliği öngörülmektedir. İlçe belediyeleri uygulama yaklaşımı çerçevesinde incelemeye dahil edilmiş,
anket büyükşehirlerin yanı sıra nüfusu 50.000 üzerindeki ilçe belediyelerinin tamamına gönderilmiştir.
Ancak, şartnamede bu çalışmanın büyükşehir odaklı olması hususu göz önünde bulundurularak,15
deneyim paylaşımı etkinliğinin 10 tanesinin büyükşehir belediyeleri arasında 5 tanesinin ise ilçe
belediyeleri arasında olacak şekilde yapılması düşünülmektedir. Söz konusu 15 deneyim paylaşımı
etkinliğine ilave olarak 1’er günlük 4 deneyim paylaşım etkinliğinin şarnamede öngörülen çalıştay
günleri kapsamında kullanılması öngörülmüştür. Bu 4 etkinliğin içeriğinin faydalanıcı bakanlıkların
taleplerine ve etkinliklerin uygulaması sırasında ortaya çıkabilecek talepler çerçevesinde ankette ele
alınan temalarla uyumlu olarak bilahare belirlenmesi uygun görülmektedir.
Tablo 4’ten görüleceği üzere tüm temalar gerek büyükşehir belediyelerinde gerek büyükşehir ilçe
belediyelerinde çok sayıda etkinliğin yapılmasına imkân verse de proje kapsamındaki 15 etkinliğin
belirlenmesinde önceliklendirme yapılmıştır. Ankette 9 ana başlıkta sorgulanan 35 temanın
önceliklendirilmesi mutlak talep büyüklüklerine göre yapılmıştır. Bu çerçevede ortanca sayının
üzerinde olan temalar esas alınmıştır.
Diğer yandan ana başlık altındaki temalar konu bütünlüğü arz ettiğinden etkinliklerin ana temalar
çerçevesinde yapılması ancak paylaşılan deneyimlerin alt temalar çerçevesinde tespit edilmesi
öngörülmektedir.
Buna göre Büyükşehir Belediyeleri arası deneyim paylaşımı etkinliklerinde aşağıda talep büyüklüklerine
göre sıralanan 5 başlık ve altındaki temalar çerçevesinde deneyimlerin paylaşılması ve her bir başlıkta
2 etkinlik olmak üzere toplam 10 etkinlik yapılması planlanmaktadır.
Her bir başlık için iki etkinlik olarak yapılan düzenleme kapsamın aynı kaldığı, paylaşılacak deneyimlerin
(sunucuların) değiştiği iki grupta olması anlamına gelmektedir. Sadece İşbirliği ve Ortaklıklar ana
temasının 1) Kamu-Özel İşbirliği + Finansör kuruluşlarla ilişkiler 2) STK’larla ilişkiler + belediyeler arası
ilişkiler şeklinde ayrı içeriklerde yapılabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan stratejik yönetim
altındaki projelendirme başlığı kamu özel işbirliği ve finansör kuruluşlarla ilişkiler grubunda
değerlendirilebilir.
Önceliklendirilen konularda talep bildiren en az 24 en fazla 28 büyükşehir belediyesinden katılımcılar
yer alırken arz tarafında ise en az 9 en fazla 17 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır.
10
Aşağıdaki tabloda büyükşehir belediyeleri arası etkinlikler için önceliklendirilen temaların talep ve arz
bilgileri ile öngörülen etkinlik sayıları verilmekte olup her bir tema için talep ve arz bildiren
büyükşehir belediyeleri birimler detayında ekte sunulmaktadır (Ek 3).
Tablo 5. Büyükşehir Belediyeleri Arası Deneyim Paylaşımı Etkinlikleri için Belirlenen Temalar
Tema
Talep
(kişi)
Arz
(kişi)
Bld
Sayısı
(Talep)
Bld
Sayısı
(Arz)
Etkinlik
sayısı
(gün)
2.0 Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi
2
2.1 Teşkilat yapısı, hizmetlerin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi,
koordinasyonu
114 30 27 16
2.2 İl düzeyinde planlama ve hizmet sunumuna yönelik veritabanı, arayüz
vb. oluşturulması
122 26 26 12
2.3 Araç, makine ve malzemelerin daha verimli kullanılması ve takibi 108 23 26 13
5.0 Stratejik yönetim
2
5.1 Stratejik planlama, hedef, gösterge belirleme 114 30 24 16
5.3 Kalite/Performans yönetim sistemleri 118 26 25 13
5.4 İç kontrol süreçleri 110 29 25 16
5.6 Projelendirme 109 31 26 14
6.0 Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm
2
6.1 E-belediye, dijital belediye vb. sistemlerin kurulumu ve kullanımı 110 36 24 17
6.2 Akıllı kent çalışmaları, bilişim sistemlerinin hizmetlerde kullanılması 110 36 25 17
6.3 Yönetim bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin kullanımı 113 29 26 14
6.4 Veri politikaları ve yönetiminde yenilikçi çalışmalar 112 26 27 12
7.0 İnsan kaynakları yönetimi
2
7.3 Kurumsal öğrenme, hizmet içi eğitim, personelin yetiştirilmesi
uygulamaları
106 24 26 12
7.4 Personelin performansını izlemeye ve geliştirmeye yönelik yaklaşımlar 124 14 26 9
9.0 İşbirliği ve ortaklıklar
2
9.1 Kamu-özel sektör işbirliği, yap-işlet-devret vb. modeller 112 15 25 10
9.2 Finansör kuruluşlarla ilişkiler 121 16 28 12
9.3 Belediyeler arası yurt içi ve yurt dışı işbirliği, kardeş şehir ilişkileri 111 23 26 15
9.4 Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak projeler 113 26 28 13
Not : Bazı tema isimleri kısaltılmıştır. Ankette sorulan halleri için bkz. Ek 1 Anket.
Not 2: Tabloda mutlak talep büyüklüğüne göre önceliklendirilen temalar anketteki sırasına göre sıralanmıştır.
Talep büyüklüğüne göre temaların sıralandığı tablo için Bkz. Ek 2
Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise öngörülen beş etkinlik aşağıdaki her bir ana başlık altında talep
sırasına göre belirtilen temalar çerçevesinde her başlığa 1 etkinlik düşecek şekilde planlanmaktadır.
9 ana başlık içinde önceliklendirilen ana konular büyükşehir belediyelerinde ve büyükşehir ilçe
belediyelerinde aynı olup talep büyüklüğünde çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, büyükşehir
belediyelerinde en çok talep edilen alan alt temaları dikkate alındığında “2.Büyüyen ölçek ve hizmet
11
örgütlenmesi” iken büyükşehir ilçe belediyelerinde “6. Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital
dönüşüm” olmaktadır. Stratejik yönetim başlığı altında büyükşehir belediyeleri “5.2. Bütçe yönetimi”
ve “5.5. İç denetim” temalarını dışarıda bırakarak (nispeten düşük talep göstererek) 6 temanın 4’ünü
önceliklendirirken büyükşehir ilçe belediyelerinin talepleri tüm stratejik yönetim temalarında yüksek
düzeydedir. Benzer şekilde “7. İnsan kaynakları yönetimi” alanında büyükşehir belediyeleri anketteki 4
temadan 2’sini, büyükşehir ilçe belediyeleri ise 3’ünü önceliklendirmektedir. “7.1 İnsan kaynakları
politikalarının oluşturulması, insan gücü ve istihdam planlaması” başlıklı tema her iki belediye
grubunda da talep düşüklüğü nedeniyle önceliklendirilen temalar arasına girmemiştir.
Aşağıdaki tabloda büyükşehir ilçe belediyeleri arası etkinlikler için önceliklendirilen temaların talep, arz
bilgileri ve öngörülen etkinlik sayıları verilmekte olup her bir tema için talep ve arz bildiren büyükşehir
ilçe belediyeleri birimler detayındaki tablolar çok uzun olduğundan bu rapora eklenmemiştir. Söz
konusu tablolar etkinlik organizasyonu için kullanılacaktır.
Tablo 6. Büyükşehir İlçe Belediyeleri Arası Deneyim Paylaşımı Etkinlikleri için Belirlenen Temalar
Tema
Talep
(kişi)
Arz
(kişi)
Bld
Sayısı
(Talep)
Bld
Sayısı
(Arz)
Etkinlik
sayısı
(gün)
2.0 Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi
1
2.1 Teşkilat yapısı, hizmetlerin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi,
koordinasyonu
502 26 171 20
2.2 İl düzeyinde planlama ve hizmet sunumu için veritabanı vb. oluşturma 520 22 175 22
5.0 Stratejik yönetim
1
5.1 Stratejik planlama, hedef, gösterge belirleme 542 49 169 35
5.2 Bütçe yönetimi 503 47 166 33
5.3 Kalite/Performans yönetim sistemleri 535 39 172 27
5.4 İç kontrol süreçleri 506 33 166 26
5.5 İç denetim süreçleri 496 31 164 25
5.6 Projelendirme 544 28 173 24
6.0 Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm
1
6.1 E-belediye, dijital belediye vb. sistemlerin kurulumu ve kullanımı 551 48 177 39
6.2 Akıllı kent çalışmaları, bilişim sistemlerinin hizmetlerde kullanılması 568 24 181 22
6.3 Yönetim bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin kullanımı 544 22 176 21
6.4 Veri politikaları ve yönetiminde yenilikçi çalışmalar 551 16 177 15
7.0 İnsan kaynakları yönetimi
1
7.2 Personel mevzuatı ve işlemlerinin yürütülmesinde yenilikçi yaklaşımlar 492 20 169 17
7.3 Kurumsal öğrenme, hizmet içi eğitim, personelin yetiştirilmesi
uygulamaları
544 15 170 12
7.4 Personelin performansını izlemeye ve geliştirmeye yönelik yaklaşımlar 566 17 174 15
9.0 İşbirliği ve ortaklıklar
1
9.3 Belediyeler arası yurt içi ve yurt dış işbirliği, kardeş şehir ilişkileri 530 25 172 19
9.4 Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler, işbirliği ve ortak projeler 533 30 168 22
12
Not: Bazı tema isimleri kısaltılmıştır. Ankette sorulan halleri için bkz. Ek 1 Anket.
Not 2: Tabloda mutlak talep büyüklüğüne göre önceliklendirilen temalar anketteki sırasına göre sıralanmıştır.
Talep büyüklüğüne göre temaların sıralandığı tablo için Bkz. Ek 2
4. Etkinliklerde Paylaşılacak Deneyimlerin Belirlenmesi
Deneyim aktarabileceğini belirten katılımcılarla temas kurularak aktarılacak deneyime ilişkin temel
hususların belirlenmesi, etkinliklerin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için oldukça
önemlidir. Nitekim bu süreçte çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanmış bazı iyi uygulama
süreçlerinin kriterleri incelenmiştir (Ek 4). Dolayısıyla, deneyim aktarabileceğini belirten anket
katılımcılarının deneyimlerini özetlemeleri için aşağıdaki soruları içeren maksimum 1 sayfalık bir
deneyim formunun doldurulması belediyelerden istenecek ve ardından değerlendirilecektir:
• Aktarmak istediğiniz deneyimin başlığı
• Deneyimin açıklanması (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne zaman Kim sorularını kısaca açıklayacak
şekilde)
• Deneyim hangi temel sorunları çözdü?
• Deneyimin yenilikçi yönleri nelerdir?
• Deneyim katılımcı bir süreçle ortaya çıktıysa nasıl bir süreç, katılım profili nasıldı?
• Deneyim ile ilgili olarak karşınıza ne tür kısıtlar/sorunlar çıktı, bunlar nasıl çözüldü?
• Deneyimin sürdürülebilirliği ne ölçüde ve nasıl sağlandı ya da sağlanacak?
• Deneyim diğer belediyelere yaygınlaştırılabilir mi?
• Daha önceden bu türde bir bilgi/deneyim paylaşımı yaptınız mı?
Bu çerçeve aynı zamanda sunumların hazırlanmasında da tavsiye edilen bir şablon olarak
kullanılacaktır. Bununla birlikte deneyimin özgün yanlarının aktarılabilmesi ve sunumların
hazırlanmasında ilgililerin ziyadesiyle zorlanmamaları için şablonun katı bir şekilde uygulanması yerine,
genel ve esnek bir biçimde kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Sunuculardan sunumlarını
hazırlarken ve yaparken mümkün mertebe bu başlıkları dikkate almaları istenecektir.
Yukarıda anahatları verilen 1 sayfalık deneyim paylaşım formları ankette deneyim aktarabileceklerini
bildirerek iletişim bilgilerini bırakan belediye görevlilerine (sunucu adaylarına) doğrudan iletilecektir. 1
haftalık sürenin ardından gelen formların etkinlik gündemlerini oluşturacak şekilde belirlenmesi,
etkinlik kapasitelerini aşacak sayılarda gelmesi durumunda önceliklendirilmesi için halihazırda proje
süreçlerine katkı sağlamak için proje kapsamında var olan Yerel Yönetimler Danışma Grubu’nun
görüşleri alınacaktır. Proje ekibi gelen formları temaya uygunluk, yenilikçilik, yaygınlaştırılabilirlik ve
etki kriterlerine göre değerlendirerek kendi önerilerini Yerel Yönetimler Danışma Grubu’na sunacaktır.
13
Bu sürecin önce büyükşehir belediyeleri arası deneyim paylaşım etkinlikleri ardından büyükşehir ilçe
belediyeleri arası deneyim paylaşım etkinlikleri için 2 gün çalıştay yapılarak kesinleştirilmesi
öngörülmektedir.
Deneyimlerin önceliklendirilmesinin ardından belirlenen sunucular ile bağlantı kurularak belirlenen
etkinlik tarihinde katılımları teyit edilecek ve sunumlarını hazırlamaları istenecektir.
5. Etkinlik Yöntemi ve Katılım
Deneyim paylaşım etkinlikleri önce büyükşehir belediyeleri arasında gerçekleştirilecektir. Yukarıda
aktarıldığı üzere 5 ana başlıkta 10 etkinlik düzenlenmesi öngörülmektedir. Büyükşehir ilçe belediyeleri
arasındaki 5 etkinlik ise büyükşehir etkinlikleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
Etkinliklerin video konferans yöntemiyle tüm katılımcıların kendi mekânlarından katılabilmelerine
imkân verecek şekilde yapılması düşünülmektedir. Buna yönelik olarak UNDP’nin Zoom programı
altyapısının kullanılması planlanmaktadır.
Sunucuların isimleri ve sunumlara ilişkin bilgiyi içeren gündem ankette etkinliklerden faydalanma
konusunda talebini ve iletişim bilgilerini ileten belediye görevlilerine gönderilecek ve yine Zoom
programında sağlanan kayıt sistemine kaydolmaları istenecektir. Her bir etkinlik için Zoom Professional
programının imkân verdiği maksimum 100 katılımcı sayısı başvuru sırasına göre esas alınacaktır.
Proje şartnamesine göre deneyim paylaşımı etkinlikleri 1’er günlük etkinliklerdir. Bu çerçevede her bir
etkinliğin en fazla 1 gün şeklinde olması planlanmaktadır.
Belirlenecek sunumların birbiriyle olan ilişkisine göre gruplandırma ve sıralama yapılacaktır. Buna göre
gün boyunca ortalama 15 dakika olarak en fazla 10 sunumun yapılması öngörülmektedir. Etkinliklerin
moderasyonu proje ekibi tarafından yürütülecektir. Bu çerçevede sunucular ve katılımcılar arasında
etkileşimin sağlanması için moderatörler tarafından yazılı veya sözlü soruların iletilmesi ve katkılarını
almak üzere farklı belediyelerden izleyicilerin sürece dahil edilmeleri teşvik edilecektir.
Katılım sayısının düşük kalması durumunda büyükşehir belediyeleri arası etkinliklerinine teknik
kapasite çerçevesinde ilçe belediyelerinin de katılımına açılması söz konusu olabilir. Yapılacak ilk
etkinliğin ardından böyle bir gerçekleşmesi durumunda katılımı artırmak için bu yöntemlerin
kullanılması proje ekibi tarafından değerlendirilecektir.
14
Sunumlar ilgililerden gerekli izin alınarak etkinliklerden daha geniş kitlelerin yararlanılabilmesi için
kaydedilecektir. Sunum kayıtlarının proje web sayfasında ya da uygun olabilecek diğer web
ortamlarında yayınlanması önerilmektedir.
Deneyim paylaşımı etkinliklerinin ardından deneyimlerden elde edilen dersler, etkinliklere katılan
belediyelerin üzerinde sıklıkla durduğu meseleler tematik bazda raporlanacaktır. Raporlamaya ilişkin
hususlar çerçeve etkinliklerin uygulanmaya başlanmasıyla daha da netleşecektir.
Bu rapor kapsamında geliştirilen eşleştirme stratejisi aşağıdaki açılardan şartnamede tanımlanan
çerçeveye daha geniş bir yorum getirmektedir:
1) Şartname, çalıştay ve deneyim paylaşım toplantılarının yüz yüze yapılmasını öngörmektedir.
Ancak pandemi koşulları nedeniyle, bu çalıştay ve toplantıların web ortamına alınması
düşünülmüştür.
2) Şartnamede eşleştirme faaliyetlerinin ikili belediye grupları halinde 10 büyükşehir belediyesi
arasında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. İhtiyaç Analizi amacıyla yapılan anket sonucunda
tüm büyükşehir belediyelerinden deneyim aktarmak ve diğer belediyelerin deneyimlerinden
faydalanmak üzere bir ilgi görülmüştür. Bu nedenle etkinliklerin yöntemi belediyelerin ikili
gruplar halinde bir araya gelmesinden öte seçilen konularda deneyim aktarmak ve
deneyimlerden faydalanmak isteyen belediye görevlilerinin bir araya geleceği toplantılar
şeklinde belirlenmiştir. Pandemi nedeniye fiziksel toplantıların yapılamaması etkinliklerin web
ortamına alınması aynı zamanda seçilen yöntemin daha çok sayıda katılımcının bir araya
gelebilmesine imkân sağlamaktadır.
3) Şartnamede eşleştirme faaliyetlerinin büyükşehir belediyeleri arasında yapılması
öngörülmektedir. Bununla birlikte büyükşehir sistemi ilçe belediyeleri ile bir bütünlük arz
etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile istişare edilerek ihtiyaç analizi anketi sadece
büyükşehir belediyelerine değil, nüfusu 50.000 üzerinde olan büyükşehir ilçe belediyelerine de
gönderilmiştir. Bu çerçevede ankette çıkan sonuçlar çerçevesinde deneyim aktarma ve
deneyimlerden faydalanma konusunda ilgi gösteren büyükşehir ilçe belediyeleri için de ayrıca
deneyim paylaşım etkinlikleri yapılması öngörülmektedir.
4) Şartnamede İhtiyaç Analiz Raporu’na dayalı olarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması
öngörülen alanları ele almak üzere ikişer günlük üç çalıştay yapılması öngörülmektedir. Bu
rapor kapsamında etkinliklerde paylaşılacak deneyimlerin belirlenmesi için şartnamede
tanımlanmamış ancak etkinlerin amacına ulaşılması için gerekli olan bir süreç önerilmektedir.
15
Buna göre deneyim aktarmak üzere ankette ilgisini belirten belediyelerden deneyimlerini
aktaracakları 1 sayfalık deneyim formu hazırlamaları deneyimini aktarmak isteyen belediye
mensuplarıyla çalıştaylara görüşülmesi ve buna göre formalarun proje ekibince
değerlendirildikten sonra, Yerel Yönetimler Danışma Grubu ile 2 gün toplanılarak sunumu
yapacak belediyelerin ve sunum konularının kesinleştirilmesi önerilmektedir.
6. İş Planı
Öngörülen sürece ilişkin Bakanlık onaylarının tamamlanmasının ardından tahmini olarak Aralık 3. hafta
itibariyle başlayan iş planı aşağıda sunulmuştur. Bu kapsamda deneyim paylaşım etkinliklerine ilişkin
organizasyon sürecinin her hafta 1 gün etkinlik yapılarak Haziran ayının 1. haftası içinde tamamlanması
öngörülmektedir.
Yukarıda belirtildiği üzere etkinliklerde paylaşılacak deneyimlerin belirlenmesi için 1) deneyim
formlarının ankette deneyim aktarma konusunda ilgili olduklarını belirten anket katılımcılarına
gönderilmesi, 2) bu formların değerlendirilmesi ve 3) Yerel Yönetimler Danışma Grubunda
sonuçlandırılması şeklinde bir süreç işletilecektir. Bu sürecin Aralık (2020) itibariyle önce büyükşehir
belediyeleri için Şubat (2021) itibariyle de büyükşehir ilçe belediyeleri için yürütülmesi
planlanmaktadır.
Deneyim paylaşımı etkinliklerinin aşağıda belirtilen şekilde yapılması planlanmaktadır. Buna göre
etkinlik konusu ve yukarıdaki iş planına göre tahmini tarih aşağıda listelenmektedir.
Büyükşehir Belediyeleri (BŞB) Arası Deneyim Paylaşım Etkinlikleri
• BŞB Etkinlik 1: Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi – 1 (Ocak 3. Hafta )
• BŞB Etkinlik 2: Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi – 2 (Ocak 4. Hafta)
• BŞB Etkinlik 3: İşbirliği ve ortaklıklar –1 (Şubat 1. Hafta)
• BŞB Etkinlik 4: İşbirliği ve ortaklıklar –2 (Şubat 2 Hafta)
16
• BŞB Etkinlik 5: Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm – 1 (Şubat 3. Hafta )
• BŞB Etkinlik 6: Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm – 2 (Şubat 4. Hafta )
• BŞB Etkinlik 7: Stratejik yönetim – 1 (Mart 1. Hafta )
• BŞB Etkinlik 8: Stratejik yönetim – 2 (Mart 2. Hafta )
• BŞB Etkinlik 9: İnsan kaynakları yönetimi – 1 (Mart 3. Hafta)
• BŞB Etkinlik 10: İnsan kaynakları yönetimi – 2 (Mart 4. Hafta )
Büyükşehir İlçe Belediyeleri (BŞİB) Arası Deneyim Paylaşım Etkinlikleri
• BŞİB Etkinlik 1: Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm (Nisan 1. Hafta )
• BŞİB Etkinlik 2: İnsan kaynakları yönetimi (Nisan 2. Hafta )
• BŞİB Etkinlik 3: Stratejik yönetim (Nisan 3. Hafta )
• BŞİB Etkinlik 4: İşbirliği ve ortaklıklar (Nisan 4.Hafta)
• BŞİB Etkinlik 5: Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi (Mayıs 1. Hafta)
Sonradan temaları belirlenecek deneyim paylaşım etkinlikleri
• Mayıs 2. Hafta ve Haziran 1. Hafta arasında her hafta 1 etkinlik
17
EK 1: Anket
18
19
20
21
22
23
24
25
EK 2: Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri Temalar Bazında Talep ve Arz Tabloları
Büyükşehir Belediyeleri
Not: Tablo mutlak talep büyüklüğüne göre sıralanmıştır. Kesikli çizginin üzerinde kalan temalar etkinlikler için önceliklendirilmiştir.
26
Büyükşehir İlçe Belediyeleri
Not: Tablo mutlak talep büyüklüğüne göre sıralanmıştır. Kesikli çizginin üzerinde kalan temalar etkinlikler için önceliklendirilmiştir.
27
EK 3: Büyükşehir Belediyeleri Önceliklendirilen Deneyim Paylaşımı
Etkinlikleri için İşlev ve Belediyeye Göre Talep ve Arz Tabloları
Tablolar tema, işlev ve belediye detayında hazırlanmıştır.
2. Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi. Kaynakların etkin olarak kullanılmasını
sağlamak üzere yapılan çalışmalar. Kapasite geliştirme çalışmaları
2.1. Teşkilat yapısının yenilenmesi, hizmetlerin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi,
koordinasyonu
2.1 Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Toplam
Adana 1 1 2 4
Ankara 1 1 1 2 5
Antalya 1 1 1 1 1 5
Aydın 1 1
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1 2
Diyarbakır 1 1 2
Eskişehir 1 1 2
Gaziantep 1 1
Mersin 1 1 2 3 4 11
İstanbul 1 1 1 1 2 6
İzmir 1 3 1 1 6
Kocaeli 1 1 1 1 2 6
Konya 1 1 2
Malatya 1 1 1 3
Manisa 1 1 2
Kahramanmaraş 1 1 2 1 1 6
Mardin 1 1 1 1 4
Muğla 1 1 2 4
Ordu 1 1 2
Sakarya 2 2
Samsun 1 1 1 3
Tekirdağ 1 1 1 3
Trabzon 1 1 1 1 1 1 6
Şanlıurfa 2 1 2 1 1 7
Van 1 1 3 2 4 11
Denizli 1 1 1 1 1 2 7
Toplam 2 5 4 2 1 7 8 2 3 5 7 2 4 1 3 5 1 11 1 5 35 114
28
2.1 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1
Ankara 1 1 2
Antalya 1 1 2
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1 1 3
Denizli 1 1
Erzurum 1 1
Eskişehir 1 1
İzmir 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 1 5
Konya 1 1
Malatya 1 2 3
Mersin 1 1 1 1 4
Şanlıurfa 1 1 2
Trabzon 1 1
Van 1 1
Toplam 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 10 30
2.2. İl düzeyinde planlama ve hizmet sunumuna yönelik veritabanı, arayüz vb. oluşturulması
2.2. Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Su
ve
kanalizasyon
Ulaşım
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 1 3
Ankara 1 1 1 1 1 1 2 8
Antalya 1 1 1 2 1 6
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1
Diyarbakır 1 1 1 3
Erzurum 1 1
Eskişehir 1 1 2
Mersin 1 1 1 1 2 3 5 14
İstanbul 1 1 1 2 2 7
İzmir 1 2 1 1 1 6
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 6
29
Konya 1 1 2
Malatya 1 1 2
Manisa 1 1 2
Kahramanmaraş 1 1 1 1 1 5
Mardin 1 1 1 2 5
Muğla 1 1 1 3
Ordu 1 1 2
Sakarya 1 1
Samsun 1 1 2 4
Tekirdağ 1 1 2 2 6
Trabzon 1 1 1 1 1 1 2 8
Şanlıurfa 1 1 2 2 6
Van 2 1 1 1 3 2 4 14
Denizli 2 1 1 4
Toplam 5 5 2 2 1 5 6 4 3 4 8 3 5 3 3 1 7 11 6 38 122
2.2. Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Fen
işleri
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1
Antalya 1 1 2
Bursa 1 1 1 3
Gaziantep 1 1
Mersin 1 1 1 3
İstanbul 1 1
İzmir 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 4
Konya 1 1
Malatya 1 2 3
Şanlıurfa 1 2 1 1 5
Denizli 1 1
Toplam 2 1 2 1 2 1 3 3 1 2 8 26
30
2.3. Araç, makine ve malzemelerin daha verimli kullanılmasına ve takibine yönelik çalışmalar
2.3 Talep Atık
yönetimi
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Su
ve
kanalizasyon
Ulaşım
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 3 5
Ankara 1 1 1 2 5
Antalya 1 1 1 1 4
Balıkesir 1 1 2
Bursa 1 1 1 3
Diyarbakır 1 1 2
Eskişehir 1 1
Gaziantep 1 1 1 3
Mersin 1 1 2 1 2 4 11
İstanbul 1 1 1 1 4
İzmir 1 3 1 5
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 6
Konya 1 1 2
Malatya 1 1 1 3
Manisa 1 1
Kahramanmaraş 1 1 1 1 4
Mardin 1 1 1 1 4
Muğla 1 1 1 3
Ordu 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 1 2
Tekirdağ 1 1 1 1 4
Trabzon 1 1 1 1 2 6
Şanlıurfa 2 1 1 1 5
Van 1 1 1 1 3 1 4 12
Denizli 2 1 1 1 4 9
Toplam 1 3 7 4 1 1 4 8 4 3 5 5 3 3 1 2 1 5 7 1 4 35 108
2.3 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Spor
hizmetleri
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-
iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-
encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Ankara 1 1 2
Antalya 1 1 2
Bursa 1 1
Erzurum 1 1
Mersin 1 1 1 3
İstanbul 1 1 2
Kocaeli 1 1 1 1 4
Konya 1 1
Malatya 2 2
Kahramanmaraş 1 1
Trabzon 1 1
Şanlıurfa 1 1 2
Denizli 1 1
Toplam 2 3 1 1 2 2 1 1 1 9 23
31
5. Stratejik yönetim
5.1. Stratejik planlama, hedef, gösterge belirleme
5.1 Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Su
ve
kanalizasyon
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-
iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-
encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 2 2
Ankara 1 1 1 1 3 7
Antalya 1 1 1 3 6
Aydın 1 1
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1 1 3
Diyarbakır 1 1 1 3
Eskişehir 1 1 2
Mersin 1 1 1 1 3 3 10
İstanbul 1 1 2 4
İzmir 2 1 3 6
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 3 9
Konya 1 1 2
Malatya 1 1 3 5
Manisa 1 1
Kahramanmaraş 1 1 2
Mardin 1 1 1 3 6
Muğla 1 1 3 5
Samsun 1 1 1 3 6
Tekirdağ 1 1 2 1 5
Trabzon 1 1 1 1 1 5
Şanlıurfa 1 1 2 2 1 2 9
Van 1 1 3 1 4 10
Denizli 1 3 4
Toplam 3 3 1 1 3 6 4 4 5 6 5 3 5 1 3 1 8 1 7 1 5 38 114
5.1 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-
encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Ankara 1 1 2
Antalya 1 1 1 3
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1
Erzurum 1 1
Mersin 1 1 2 1 5
İstanbul 1 1 2
İzmir 1 1 2
Kocaeli 1 1 1 1 1 5
Konya 1 1
Malatya 1 1
Sakarya 2 2
Samsun 1 1
Trabzon 1 1
Şanlıurfa 1 1
Denizli 1 1
Toplam 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 9 30
32
5.3. Kalite/Performans yönetim sistemleri
5.3 Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 2 3
Ankara 1 1 1 1 1 3 8
Antalya 1 1 1 2 5
Aydın 1 1
Balıkesir 1 1 2
Bursa 1 1 1 3
Diyarbakır 1 1 2
Eskişehir 1 1 1 1 4
Mersin 1 1 1 1 2 3 9
İstanbul 1 1 2 1 5
İzmir 2 1 3 6
Kocaeli 1 1 1 1 1 3 8
Konya 1 1 2
Malatya 1 1 1 3 6
Manisa 1 1
Kahramanmaraş 1 1 2
Mardin 1 1 1 3 6
Muğla 2 1 3 6
Sakarya 1 1
Samsun 1 1 2 4
Tekirdağ 1 1 2 1 5
Trabzon 1 1 1 1 1 1 1 7
Şanlıurfa 1 1 2 2 6
Van 1 1 1 3 2 3 11
Denizli 1 1 3 5
Toplam 4 4 1 2 3 6 5 5 5 6 4 3 5 2 4 8 9 1 4 37 118
5.3 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mali
yönetim
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Su
ve
kanalizasyon
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Ankara 1 1
Antalya 1 1 1 3
Bursa 1 1
Erzurum 1 1
Mersin 1 1 2 2 6
İstanbul 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 1 5
Konya 1 1
Malatya 1 1
Samsun 1 1
Şanlıurfa 1 1 1 3
Van 1 1
Denizli 1 1
Toplam 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 8 26
33
5.4. İç kontrol süreçleri
5.4 Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 2 4
Ankara 1 1 1 1 1 3 8
Antalya 1 1 1 3 6
Aydın 1 1
Balıkesir 1 1 2
Bursa 1 1 2
Diyarbakır 1 1 2
Eskişehir 1 1 2
Mersin 1 1 1 1 2 3 9
İstanbul 1 1 1 1 4
İzmir 2 1 3 6
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 3 9
Konya 1 1 2
Malatya 1 3 4
Kahramanmaraş 1 1 2
Mardin 1 1 1 3 6
Muğla 1 3 4
Ordu 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 1 2 4
Tekirdağ 1 2 3
Trabzon 1 1 1 1 1 1 1 7
Şanlıurfa 1 1 1 2 5
Van 1 1 1 3 2 3 11
Denizli 1 1 3 5
Toplam 3 4 1 2 3 4 4 3 5 5 4 3 4 2 3 6 10 1 5 38 110
34
5.4 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mali
yönetim
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Su
ve
kanalizasyon
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Ankara 1 1
Antalya 1 1 1 3
Bursa 1 1
Erzurum 1 1
Eskişehir 1 1
Mersin 1 1 2 2 6
İstanbul 1 1
İzmir 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 4
Konya 1 1
Malatya 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 1
Tekirdağ 1 1 2
Şanlıurfa 1 1 1 3
Van 1 1
Toplam 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 10 29
5.6. Projelendirme
5.6 Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 2 4
Ankara 1 1 1 2 5
Antalya 1 1 1 3
Aydın 1 1
Balıkesir 1 1 2
Bursa 1 1 2
Diyarbakır 1 1 1 3
35
Eskişehir 1 1 2
Mersin 1 1 1 1 1 2 3 10
İstanbul 1 1 2
İzmir 2 1 3 6
Kocaeli 1 1 1 3 6
Konya 1 1 2
Malatya 1 1 3 5
Manisa 1 1
Kahramanmaraş 1 2 1 1 5
Mardin 1 1 1 2 5
Muğla 2 3 5
Ordu 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 3 4
Tekirdağ 1 1 2 1 5
Trabzon 1 1 1 1 1 1 6
Şanlıurfa 1 1 1 2 3 8
Van 1 1 3 2 4 11
Denizli 1 3 4
Toplam 4 3 1 1 3 3 4 4 4 6 6 4 5 2 4 5 9 1 3 37 109
5.6 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1
Ankara 1 1 1 3
Antalya 1 1 1 1 4
Bursa 1 1
Erzurum 1 1
Mersin 2 1 2 1 6
İstanbul 1 1 2
İzmir 1 1 2
Kocaeli 1 1 1 1 1 5
Konya 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 1
Şanlıurfa 1 1
Denizli 1 1 2
Toplam 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 10 31
36
6. Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm
6.1. E-belediye, dijital belediye vb. sistemlerin kurulumu ve kullanımı
6.1 Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Su
ve
kanalizasyon
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 2 4
Ankara 1 1 1 1 1 3 8
Antalya 1 1 2 4
Aydın 1 1 2
Bursa 1 1
Diyarbakır 1 1 1 1 4
Eskişehir 1 1
Mersin 1 1 1 1 3 2 9
İstanbul 1 1 1 2 5
İzmir 2 1 2 1 1 7
Kocaeli 1 1 1 1 1 3 8
Konya 1 1 2
Malatya 3 3
Kahramanmaraş 1 1 1 1 1 5
Mardin 1 1 1 2 5
Muğla 1 1 2
Ordu 1 1 2
Sakarya 1 1
Samsun 1 1 2 4
Tekirdağ 1 1 1 1 2 6
Trabzon 1 1 1 1 1 1 6
Şanlıurfa 1 1 2 1 2 7
Van 1 1 1 3 2 3 11
Denizli 1 1 1 3
Toplam 3 3 1 2 3 3 4 4 6 5 8 2 4 2 1 1 8 1 9 3 37 110
6.1 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Ankara 1 1 2
Antalya 1 1 1 3
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1
Erzurum 1 1
Gaziantep 1 1
Mersin 2 1 1 2 1 7
İstanbul 1 1
Kayseri 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 7
Konya 1 1
Malatya 1 1
Manisa 1 1
37
Samsun 1 1
Şanlıurfa 1 1 1 3
Van 1 1 2
Denizli 1 1 2
Toplam 6 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 8 36
6.2. Akıllı kent çalışmaları, bilişim sistemlerinin hizmetlerde kullanılması
6.2 Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Su
ve
kanalizasyon
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 1 3
Ankara 1 1 1 1 3 7
Antalya 1 1 2 3 7
Aydın 1 1 2
Balıkesir 1 1 2
Bursa 1 1
Diyarbakır 1 1 1 1 4
Eskişehir 1 1 2
Mersin 1 1 1 1 1 2 3 10
İstanbul 1 1 1 3 6
İzmir 1 3 1 1 1 7
Kocaeli 1 1 1 1 1 2 7
Konya 1 1 2
Malatya 2 2
Kahramanmaraş 1 1 1 1 1 5
Mardin 1 1 2 4
Muğla 1 1 2
Ordu 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 3 4
Tekirdağ 1 1 1 1 2 6
Trabzon 1 1 1 1 1 5
Şanlıurfa 1 1 1 1 2 6
Van 1 1 1 3 2 3 11
Denizli 1 1 1 3
Toplam 3 4 1 2 1 3 3 4 6 4 8 2 4 2 2 1 7 1 10 2 40 110
6.2 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Ankara 1 1 2
Antalya 1 1 1 3
Bursa 1 1
Erzurum 1 1
Gaziantep 1 1
Mersin 1 1 1 1 1 5
İstanbul 1 1
38
İzmir 1 1
Kayseri 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 7
Konya 1 1
Manisa 1 1
Samsun 1 1 2
Trabzon 1 1
Şanlıurfa 1 1 1 1 4
Van 1 1 2
Denizli 1 1 2
Toplam 5 2 2 1 2 2 2 1 1 1 7 1 1 2 6 36
6.3. Yönetim bilgi sistemlerinin, teknolojilerinin hizmetlerin planlanması, sunumu ve
izlenmesinde kullanımı
6.3 Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Su
ve
kanalizasyon
Ulaşım
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 2 4
Ankara 1 1 1 3 6
Antalya 1 1 1 2 2 7
Aydın 1 1 2
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1
Diyarbakır 1 1 1 1 4
Eskişehir 1 1 1 3
Mersin 1 1 1 1 2 2 8
İstanbul 1 1 1 2 5
İzmir 2 1 3 1 1 8
Kocaeli 1 1 1 1 1 3 8
Konya 1 1
Malatya 2 2
Manisa 1 1 2
Kahramanmaraş 1 1 1 1 1 5
Mardin 1 1 1 2 5
Muğla 1 1 2
Ordu 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 1 3 5
Tekirdağ 1 1 1 2 5
Trabzon 1 1 1 1 1 1 6
Şanlıurfa 1 1 1 3 6
Van 1 1 1 3 2 3 11
Denizli 1 1 2 4
Toplam 3 3 2 2 3 3 5 4 6 4 8 2 3 2 2 1 7 10 3 40 113
39
6.3 Arz Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Ankara 1 1
Antalya 1 1 2
Balıkesir 1 1
Erzurum 1 1
Gaziantep 1 1
Mersin 1 1 1 1 4
İstanbul 1 1
Kayseri 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 7
Konya 1 1
Samsun 1 1
Şanlıurfa 1 1 1 1 4
Van 1 1 2
Denizli 1 1 2
Toplam 5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 3 4 29
6.4. Veri politikaları, veri yönetimi, veri güvenliği, veri paylaşımı vb. alanlarda yenilikçi
çalışmalar
6.4 Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Su
ve
kanalizasyon
Ulaşım
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 2 4
Ankara 1 1 3 5
Antalya 1 1 1 2 1 6
Aydın 1 1 2
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1 2
Diyarbakır 1 1 1 1 4
Eskişehir 1 1 1 3
Gaziantep 1 1
Mersin 1 1 1 2 2 7
İstanbul 1 1 1 3 6
İzmir 2 1 3 1 1 8
Kocaeli 1 1 1 1 1 3 8
Konya 1 1
Malatya 3 3
Manisa 1 1 2
Kahramanmaraş 1 1 1 1 1 5
Mardin 1 1 2 4
Muğla 2 1 3
Ordu 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 1 2 4
Tekirdağ 1 1 2 4
40
Trabzon 1 1 1 1 1 5
Şanlıurfa 1 1 1 2 5
Van 1 1 1 3 2 3 11
Denizli 1 1 4 6
Toplam 4 3 2 2 3 4 4 4 5 3 8 1 2 2 3 1 8 8 3 42 112
6.4 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
İnsan
kaynakları
yönetimi
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Ankara 1 1
Antalya 1 1 2
Erzurum 1 1
Gaziantep 1 1
Mersin 2 1 1 1 5
Kayseri 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 6
Konya 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 1
Şanlıurfa 1 1 1 1 4
Van 1 1 2
Toplam 6 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 5 26
7. İnsan kaynakları yönetimi
7.3. Kurumsal öğrenme, hizmet içi eğitim, personelin yetiştirilmesi uygulamaları
7.3 Talep
Atık
yönetimi
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Su
ve
kanalizasyon
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 2 4
Ankara 1 1 1 2 5
Antalya 1 1 1 3
Aydın 1 1
Balıkesir 1 1 2
Bursa 1 1
Diyarbakır 1 1 1 3
Eskişehir 1 1 1 1 4
Gaziantep 1 1
Mersin 1 1 1 1 1 1 2 8
İstanbul 1 1 1 1 2 6
İzmir 3 1 4
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 6
Konya 1 1
Malatya 1 1 2
Kahramanmaraş 1 2 1 4
41
Mardin 1 1 1 1 4
Muğla 1 1
Ordu 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 1
Tekirdağ 1 1 1 2 2 7
Trabzon 1 1 1 1 1 1 2 8
Şanlıurfa 1 1 2 1 1 4 10
Van 1 1 3 2 3 10
Denizli 2 1 5 8
Toplam 1 2 6 1 2 1 5 7 3 4 5 7 3 4 2 1 1 3 1 10 1 2 34 106
7.3 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Spor
hizmetleri
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Ankara 1 1
Antalya 1 1 2
Bursa 1 1 2
Erzurum 1 1
Mersin 2 1 1 2 6
İzmir 1 1 2
Kocaeli 1 1 1 1 4
Konya 1 1
Kahramanmaraş 1 1
Şanlıurfa 1 1 2
Van 1 1
Denizli 1 1
Toplam 3 1 1 2 1 1 1 1 1 4 8 24
7.4. Personelin performansını izlemeye ve geliştirmeye yönelik yaklaşımlar, moral ve
motivasyonu artırmaya dönük özel programlar ve ödüller
7.4 Talep
Atık
yönetimi
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Su
ve
kanalizasyon
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 1 2 5
Ankara 1 1 1 2 5
Antalya 1 1 1 3
Aydın 1 1
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1
Diyarbakır 1 1 1 3
Eskişehir 1 1 1 1 4
Gaziantep 1 1
Mersin 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11
İstanbul 1 1 1 2 2 7
İzmir 2 3 1 1 1 8
42
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 2 9
Konya 1 1 2
Malatya 1 1 2
Kahramanmaraş 1 2 1 4
Mardin 1 1 1 1 4
Muğla 2 1 3
Ordu 1 1
Sakarya 2 2
Samsun 1 1
Tekirdağ 1 1 1 2 2 7
Trabzon 1 1 1 1 1 1 2 8
Şanlıurfa 2 1 2 1 1 4 11
Van 1 1 1 3 2 3 11
Denizli 2 1 1 5 9
Toplam 1 4 7 2 2 3 6 7 3 6 5 9 4 5 2 1 1 4 2 10 1 3 36 124
7.4 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Spor
hizmetleri
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Antalya 1 1 2
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1
Erzurum 1 1
Mersin 2 1 3
Kocaeli 1 1 1 3
Kahramanmaraş 1 1
Şanlıurfa 1 1
Van 1 1
Toplam 3 1 1 1 1 1 6 14
9. İşbirliği ve ortaklıklar
9.1. Kamu-özel sektör işbirliği, yap-işlet-devret vb. modeller
9.1 Talep
Atık
yönetimi
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 3 4
Ankara 1 1 1 1 4
Antalya 1 1 1 2 5
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1 2
Diyarbakır 1 1 1 1 4
Erzurum 1 1
Eskişehir 1 1 1 1 1 5
Mersin 1 1 1 1 4
İstanbul 1 1 1 2 5
43
İzmir 1 1 3 1 6
Kayseri 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 3 10
Konya 2 2
Malatya 1 2 3
Kahramanmaraş 1 1 2 1 5
Mardin 1 1 1 3
Ordu 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 1 1 2 5
Tekirdağ 1 1 1 1 2 2 8
Trabzon 1 1 1 1 1 5
Şanlıurfa 1 1 1 1 2 6
Van 1 1 3 2 3 10
Denizli 1 1 1 8 11
Toplam 2 3 3 2 2 1 3 6 4 5 5 7 2 2 1 3 4 1 10 2 2 42 112
9.1 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Fen
işleri
Spor
hizmetleri
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 2 2
Antalya 1 1
Bursa 1 1
Gaziantep 1 1
Mersin 1 1 2 1 5
Kocaeli 1 1
Malatya 1 1
Kahramanmaraş 1 1
Trabzon 1 1
Van 1 1
Toplam 1 1 2 1 2 8 15
9.2. Finansör kuruluşlarla ilişkiler
9.2 Talep
Atık
yönetimi
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 4 6
Ankara 1 1 1 1 3 7
Antalya 1 1 1 1 2 6
Aydın 1 1
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1 2
Diyarbakır 1 1 1 3
Erzurum 1 1
Eskişehir 1 1 1 1 4
Mersin 1 1 4 1 3 10
İstanbul 1 1 1 1 4
44
İzmir 1 2 1 4
Kayseri 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 4 10
Konya 2 2
Malatya 1 2 3
Manisa 1 1
Kahramanmaraş 1 1 1 3
Mardin 1 1 1 2 5
Muğla 1 3 1 5
Ordu 1 1
Sakarya 2 2
Samsun 1 1 2 4
Tekirdağ 1 1 1 2 2 7
Trabzon 1 1 1 1 4
Şanlıurfa 1 1 1 1 1 2 7
Van 1 1 1 3 2 2 10
Denizli 1 1 1 4 7
Toplam 1 4 4 2 2 1 3 5 5 5 9 7 2 1 2 3 8 1 9 1 2 44 121
9.2 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Fen
işleri
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Spor
hizmetleri
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1
Antalya 1 1
Bursa 1 1
Gaziantep 1 1
Mersin 2 1 2 5
İzmir 1 1
Kocaeli 1 1
Malatya 1 1
Kahramanmaraş 1 1
Trabzon 1 1
Şanlıurfa 1 1
Van 1 1
Toplam 2 1 1 1 1 1 3 6 16
9.3.Belediyeler arası yurt içi ve yurt dış işbirliği, kardeş şehir ilişkileri
9.3 Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1 4 6
Ankara 1 1 3 5
Antalya 1 1 2 4
Aydın 1 1
Balıkesir 1 1 2
Bursa 1 1
Diyarbakır 1 1 1 1 4
45
Eskişehir 1 1
Mersin 1 1 5 7
İstanbul 1 1 1 1 4
İzmir 1 2 1 2 6
Kayseri 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 2 9
Konya 1 1
Malatya 1 3 4
Kahramanmaraş 1 1 2
Mardin 1 1 1 2 5
Muğla 1 1 1 3
Ordu 1 1
Sakarya 1 1
Samsun 1 1 2
Tekirdağ 1 1 1 1 2 6
Trabzon 1 1 1 1 1 5
Şanlıurfa 1 1 1 1 3 7
Van 1 1 1 3 2 4 12
Denizli 1 1 1 8 11
Toplam 3 4 1 1 1 3 4 4 6 3 7 2 2 1 3 3 1 6 1 3 52 111
9.3 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Fen
işleri
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mali
yönetim
Spor
hizmetleri
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 1 1
Ankara 1 1 2
Antalya 1 1 1 3
Bursa 1 1
Erzurum 1 1
Eskişehir 1 1
Gaziantep 1 1
Mersin 1 1 2 4
Kocaeli 1 1 1 3
Konya 1 1
Malatya 1 1
Kahramanmaraş 1 1
Trabzon 1 1
Şanlıurfa 1 1
Van 1 1
Toplam 2 2 1 1 1 1 1 1 3 10 23
9.4. Sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıflar ve derneklerle ilişkiler, işbirliği ve ortak projeler
9.4 Talep
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Çevre
ve
yeşil
alan
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İç
denetim
İnsan
kaynakları
yönetimi
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Kültür
ve
sanat,
turizm
Mali
yönetim
Mekânsal
gelişim
ve
imar
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Strateji
geliştirme
Ulaşım
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Varlık
yönetimi
(Destek
hiz,
araç,
taşınmaz
yönetimi,
satınalma,
işletme-iştirakler
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
46
Adana 1 1 3 5
Ankara 1 1 1 1 3 7
Antalya 1 1 1 3
Aydın 1 1
Balıkesir 1 1
Bursa 1 1 2
Diyarbakır 1 1 1 1 4
Erzurum 1 1
Eskişehir 1 1 2
Mersin 1 1 1 1 5 9
İstanbul 1 1 2 1 5
İzmir 1 2 1 1 2 7
Kayseri 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 4 8
Konya 1 1
Malatya 1 1 2 4
Manisa 1 1
Kahramanmaraş 1 1
Mardin 1 1 2 4
Muğla 2 1 3
Ordu 1 1
Sakarya 2 2
Samsun 1 1 2 4
Tekirdağ 1 1 1 1 1 2 7
Trabzon 1 1 1 1 1 5
Şanlıurfa 1 1 1 1 1 2 7
Van 1 1 3 1 3 9
Denizli 1 1 1 5 8
Toplam 2 4 2 1 1 3 4 4 6 4 6 4 6 2 6 1 6 1 3 47 113
9.4 Arz
Bilgi
teknolojileri
ve
akıllı
şehirler
Fen
işleri
Halkla
ilişkiler,
muhtarlarla
ilişkiler,
Kent
Konseyi
ile
ilişkiler
İtfaiye,
afet
ve
acil
durum
Kırsal
hizmetler,
kırsal
kalkınma
Mali
yönetim
Sağlık,
halk
sağlığı,
veterinerlik
Sosyal
hizmetler,
yardımlar
ve
yaşam
boyu
öğrenme
Spor
hizmetleri
Zabıta,
toplum
düzeni
ve
güvenlik
Hukuk
İşleri
Sekreteryal
İşler
(Yazı
işleri,
meclis-encümen,
evrak
kayıt,
özel
kalem)
Diğer
Toplam
Adana 2 2
Antalya 1 1 1 3
Bursa 1 1 2
Gaziantep 1 1
Mersin 2 1 1 4
İzmir 1 1
Kocaeli 1 1 1 1 1 5
Konya 1 1
Malatya 2 2
Kahramanmaraş 1 1
Samsun 1 1
Trabzon 1 1 2
Van 1 1
Toplam 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 10 26
47
EK 4: İyi uygulama paylaşımlarına ilişkin kriterler
• Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 yılları arasında uygulanan “Erasmus+ Programı” başlıklı hibe
programı eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. Temel amacı bireylere, yaş ve eğitim
geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi
ve istihdam olanaklarının artırılması olan söz konusu program kapsamında öğretmenler, okul liderleri,
araştırmacılar, öğretmen eğitimcileri, politika yapıcılar ve okul eğitiminde çalışan diğer tüm
profesyoneller için çevrim içi bir platform kurulmuştur: “School Education Gateway”. Söz konusu
platformda iyi uygulama örneklerinin seçimine ilişkin kriterler şu şekilde belirtilmiştir:1
1 Zaman ölçeği Önlem ve/veya yaklaşım en az iki yıldır uygulanıyor olmalı.
2 Sürdürülebilirlik
Belirli bir süredir uygulanmakta olan ve gelecekte birkaç yıl için finansman
veya paydaşların katılımı gibi konuları kapsayan önlem ve/veya yaklaşımın
olması.
3 Paydaş katılımı
Geniş bir paydaş yelpazesi oluşturulmalıdır. Farklı paydaşların sürece nasıl
dâhil edildikleri ve süreç içerisinde nasıl desteklendikleri ile ilgili ayrıntılar
sağlanmalıdır.
4
Araştırma veya
kanıta dayalı
olması
Önlem ve/veya yaklaşımın önceki araştırma ve deneyimlere ne ölçüde
dayandığı.
5
Kalite güvence
prosedürlerinin
mevcudiyeti
Uygulama boyunca kullanılan göstergeler, yöntemler veya araçlara ilişkin
bilgileri içeren kalite güvence süreçleriyle ilgili yaklaşım.
6
İç veya dış
değerlendirme
sonuçları
Amaçlanan çıktılara ve sonuçlara ulaşıldığına dair kanıtları belgeleyen
ölçüm ve/veya yaklaşım. Tercihen dış değerlendirme yoluyla
değerlendirilmiş olması beklenmektedir.
1
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/general/criteria.htm
48
• Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan ve BM, STK'lar
ve Kızıl Haç gibi çok sayıda Kuruluşlar Arası Daimi Komite katılımcısından oluşan Koruma Kümesi
Çalışma Grubu (PCWG) tarafından yayınlanan belgeye2
göre -uygulamanın türüne göre değişiklik
gösterebilecek şekilde-iyi uygulama örneklerine ilişkin kriterler şunlardır:
1
Ana
Kriterler
Etki
Uygulamanın olumlu ve somut bir etkisi oldu mu ve bireyler
ve/veya topluluklar için geliştirilmiş korumayla sonuçlandı mı?
Herhangi bir olumsuz etkisi oldu mu? Etki kısa vadede, orta
vadede veya uzun vadede farklılık gösterdi mi? Etki, ilgili
kişilerin yaşı, cinsiyeti ve/veya sosyo-ekonomik geçmişi gibi
faktörlere bağlı olarak farklılık gösterdi mi?
2 İlgi düzeyi
Uygulama, ilgili kişilerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini ele aldı
mı? Bunu uygun bir şekilde yaptı mı?
3 Tutarlılık
Uygulama, ilgili yasal standartlar ve IASC kılavuzları dâhil
olmak üzere genel politika ve mesleki davranış kuralları ile
tutarlı mıydı?
4
Ek
Kriterler
Etkililik Uygulama, hedeflediği şeyi (zamanında) başardı mı?
5 Verimlilik
Mevcut mali kaynaklar, insan kaynakları ve diğer kaynaklar
verimli bir şekilde kullanıldı mı? Kaynakların daha verimli
kullanılmasıyla aynı sonuç elde edilebilir mi?
6 Sürdürülebilirlik
Uygulama sürdürülebilir miydi ve/veya sürdürülebilir bir etkisi
oldu mu?
7
Koruma
Kriterleri
Haklara Saygı
Duymak ve
Korumak
Uygulama bireylerin ve/veya toplulukların korunmasını
iyileştirmeyi amaçladı mı? İlgili kişilerin haklarına saygı
gösterildi mi?
8 Katılım
İlgili kişilere danışıldı mı ve ilgililer uygulamanın tasarımı,
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine
katıldılar mı? Uygulama yerel kapasiteyi güçlendirdi mi ve
yerel sahiplenmeyi teşvik etti mi?
9
Ayrımcılık
Yapmama ve
Eşitlik
Farklı yaş, yetenek ve geçmişe sahip
kadınlar/erkekler/çocuklar uygulamaya eşit ve etkili erişime
sahip miydi? Alternatif olarak, uygulama
kadınlar/çocuklar/yaşlılar/engelliler ve/veya azınlıklar gibi
belirli bireylerin ve grupların kapasitelerini geliştirerek
ayrımcılıkla mücadele etmeyi ve eşitliği daha da ilerletmeyi
amaçladı mı?
2
https://www.unhcr.org/4aa76e97378.pdf
49
• 1996 yılında İstanbul’da düzenlenen Habitat II Konferansı’nda başlatılan sürecin bir sonucu olarak 2004
yılında Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA), Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu (FMCU-UTO)
ve Dünya Büyük Şehirler Birliği (Metropolis) “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı”
(UCLG) adı altında birleşmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinden yerel yönetimleri, yerel ve bölgesel
birlikleri ve kentleri kapsayan UCLG Teşkilatı toplamda 240.000 kenti temsil eden en kapsamlı yerel ve
bölgesel yönetim ağıdır. UCLG çatısı altındaki 12 farklı komiteden bir tanesi olan Kültür Komitesi’nin
hedefleri arasında kültür ağları oluşturmak, programlar ve politikalar geliştirmek ve kültürü
sürdürülebilir kalkınmanın dördüncü sütunu olarak tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirmek yer almaktadır.
UCLG Kültür Komitesi tarafından iyi uygulama örneklerini belirleme sürecinde kullanılan kriterler
şunlardır:3
1 İnovasyon
Bir projenin yenilikçi doğasının incelenmesi; girdi ve çıktıların öngörüldüğü
geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak yenilikçi içerik, süreçler ve
metodolojilerin benimsenmesi
2 Katılımcılık
Kültürel gelişim projelerinin nihai alıcısı konumundaki vatandaşların
projenin başından sonuna kadar katılım gösteren aktör olması
3 Sürdürülebilirlik
Geliştirme projelerinin ve/veya politikalarının kısa, orta ve uzun vade göz
önünde bulundurularak tasarlanması
4 Verimlilik
Bölgeler ve nüfuslar üzerinde bir veya daha fazla olumlu, somut ve manevi
etki üretilmesi; başlangıçta oluşturulan teşhisler doğrultusunda belirlenen
hedeflerin ölçülebilir olması
5
Çaprazlık
(Transversalite)
Soruna ilişkin olarak çapraz bir yaklaşımın benimsenmesi (farklı konuları,
farklı metodolojiler ve toplumun farklı aktörleriyle birleştirmesi)
6
Yeniden
Üretilebilirlik
Yerel kalkınma projeleri, eylemleri ve politikaları en azından kısmen
yeniden üretilebilir veya aktarılabilir olmalı; iyi bir uygulamayı anlamak ve
bu tekrarlanabilirliğin mümkün olması için bağlamların tam olarak
açıklanması
3
http://obs.agenda21culture.net/en/about
50
• Avrupa Komisyonu çatısı altında yürütülen “Vatandaşlar için Avrupa” (EFC) Programı kapsamında
yayınlanan “İyi Uygulamalar Raporu: Avrupa Birliği'nde Katılımcı Vatandaşlık”4
başlıklı raporda
belirtildiği üzere iyi uygulama örneklerini belirleme sürecinde kullanılan kriterler şunlardır:
1 Netlik
Hedeflerin, gerçekleştirilecek faaliyetlerin, katılımcıların, paydaşların ve
hedef grupların net bir şekilde tanımlanması.
2 Tutarlılık Belirlenen hedefler ve uygulanan faaliyetler arasında tutarlılık olması.
3 Katılımcılık
İlgili katılımcıların aktif ve doğrudan katılımı (demokratik karar alma
süreçleri).
4 İşbirliği Farklı kurumlar, dernekler ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlanması.
5 İnovasyon Yeni teknolojilerin ve yeni medyanın projeye/uygulamaya dahil edilmesi.
6 Değerlendirme Sonuçlara ve etkilere ilişkin değerlendirme yapılması.
7 Bilgi Paylaşımı
Sonuçlara ve değerlendirmelere ilişkin bilgilerin yerel, bölgesel ve ulusal
düzeylerde sunumu.
8 Değer
Demokrasi, insan hakları, sosyal uyum ve hoşgörü değerlerine uyum
sağlanması.
• Avrupa Komisyonunun çatısı altında faaliyet gösteren 33 Genel Müdürlükten birisi olan “Sağlık ve Gıda
Güvenliği Genel Müdürlüğü” (DG SANTE) gıda güvenliği ve sağlığına ilişkin AB politikasından ve ilgili
4
https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/report_3_good_practice.pdf
51
kanunların uygulanmasını izlemekten sorumludur. DG SANTE tarafından iyi uygulama örneklerini
belirlemek için hazırlanan kriterler seti önerisi şu şekildedir:5
1
Dâhil
Edilme
Kriterleri
Uygunluk
Net olarak açıklanması gereken uygulamanın politik ve
stratejik bağlamı.
2
Müdahalenin
Karakteristik
Özellikleri
Bir durum analizinin varlığı, belirlenmiş hedefler, tutarlı bir
metodoloji vb.
3
Kanıta ve
Teoriye Dayalı
Bilimsel mükemmellik veya kanıtların bilinçli ve açık bir şekilde
kullanılmış, analiz edilmiş ve yaygınlaştırılmış olması.
4 Etik
Etik değerlere saygılı olunması ve haysiyetin korunmasının
garanti edilmesi.
5
Temel
Kriterler
Etkililik ve
Verimlilik
İstenen sonucu optimal bir şekilde üretilmesi. Miktar, kalite ve
zaman hedeflerinin gerçek koşullar altında mümkün olan en
düşük maliyetle ne ölçüde karşılandığının ölçülmesi.
6 Eşitlik
Proje/uygulama kaynakları tahsis ederken nüfusun (kadın ve
erkek) ihtiyaçlarını hesaba katmalı ve eşitsizlikleri tespit edip
azaltmalıdır.
7
Niteleyici
Kriterler
Aktarılabilirlik
Proje/uygulama sonuçlarının sistematik hale getirilmesi ve
belgelendirilmesi. Diğer bağlamlara/ortamlara/ ülkelere
aktarılması veya daha geniş bir popülasyon ve coğrafi bağlama
ölçeklenmesi.
8 Sürdürülebilirlik
Projenin/uygulamanın geliştirildiği bağlamın sosyal, ekonomik
ve çevresel gereksinimlere uyum sağlayarak mevcut
kaynaklarla uzun vadede sürdürülebilme yeteneğinin
değerlendirilmesi.
9
Sektörler Arası
Koordinasyon
Projenin/uygulamanın ilgi alanına dâhil olan farklı sektörler
arasında işbirliğini geliştirme yeteneğinin değerlendirilmesi.
10 Katılım
Paydaşların sürecin her aşamasına dâhil edilmesi ve
projenin/uygulamanın dâhil olan farklı sektörler arasında
işbirliğini geliştirme yeteneği.
5
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/ev_20161130_co01_en.pdf
52
• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan. “Yerel Yönetişimi Ölçmek İçin
Bir Kullanıcı Kılavuzu”6
başlıklı yayınlarında belirtildiği üzere iyi uygulamalara ilişkin kontrol listesi şu
şekildedir:
1 Amaç ve Odak
Tüm değerlendirme sürecinin özel amacının, odağının ve kapsamının
tanımlanması.
2 Paydaşlar
Ana paydaşların haritalandırılması ve yerel yönetişim değerlendirmesinde
paydaşların ihtiyaçlarının, tercihlerinin ve ilgi alanlarının belirlenmesi.
3
Bütünsel bir
Konsept
Bütünsel bir yönetişim konseptinin sürece dahil edilmesi, sadece resmi
yapıların ve hizmetlerin değil, aynı zamanda süreçlerin ve ilişkilerin de göz
önünde bulundurulması.
4 Hedef
Değerlendirme hedeflerinin yerel kalkınma ihtiyaçları ve stratejik politika
gündeminden türetilmesi.
5 Temsil ve Katılım
Yoksulların, kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların
ihtiyaçlarına odaklanılması. Yoksul yanlısı ve cinsiyete duyarlı önlemlerin
entegrasyonu.
6
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/local_governance/a-users-
guide-to-measuring-local-governance-.html
53
• Avrupa Okuryazarlık Politikaları Ağı (ELINET) tarafından “İyi Uygulama Örnekleri Veritabanı için Kalite
Kriterleri”7
şu şekilde belirlenmiştir:
1 Hedef Kitle Projenin/uygulamanın hedef kitlesine net bir şekilde odaklanılması
2 Kavramsal Temel Açık ve sağlam bir kavramsal temel (program teorisi) oluşturulması.
3 Hedef Net bir hedef tanımı
4 Dokümantasyon
Programın uygulanmasına ilişkin dokümantasyon (gerçekleştirilecek
faaliyetler, katılımcılar, paydaşlar ve hedef gruplar vb. hakkında net
bilgiler)
5 Şeffaflık
Projenin değerlendirmesinin ve hedef Grup üzerindeki etkilerinin şeffaf
dokümantasyonu.
6 Aktarılabilirlik
Projenin/uygulamanın aynı veya farklı bölgelerdeki paralel veya benzer
durumlara uygulanma potansiyelinin değerlendirilmesi.
7 Çıktılar
Program çıktılarının (el ilanları, kılavuzlar, materyaller) basılı olarak veya
tercihen internette mevcut olması.
8 Sürdürülebilirlik Programın özellikle maddi açıdan devamlılığının olması.
7
http://www.eli-net.eu/good-practice/examples-of-good-practice/criteria-for-examples-of-good-practice/
54
• “The Community Tool Box” daha sağlıklı topluluklar oluşturmak ve sosyal değişim sağlamak için
geliştirilmiş ücretsiz çevrimiçi bir kaynaktır. “En İyi Uygulamaların Benimsemesini ve Kullanımını Teşvik
Etmek”8
başlığı altında şu kriterler belirlenmiştir:
1 Kapsam Bir konunun tüm yönlerini hedeflemelidir
2 Esnek ve Duyarlı Nüfusun ihtiyaçlarına ve koşullardaki değişikliklere tepki vermelidir.
3 Kararlı Projenin/uygulamanın sonuna değin sürdürme, direşme
4 Bağlam
Sorunlara ve insanlara kendi bağlamları içinde bakarlar - aile, tarih,
topluluk vb.
5 Sorunun Kökeni Bir soruna ve onun belirtilerine ek olarak altta yatan nedenleri hedeflerler.
6 Netlik Hedef ve görevlerin net olması ve onlara bağlı kalınması.
7
Süreç İçerisinde
Gelişim
İhtiyacın gerektirdiği doğrultuda zamanla gelişmesi.
8 Yetkin Personel Uygun becerilere sahip yetkin kişiler tarafından yönetilmesi.
9 Personel Eğitimi Personelin, yüksek kaliteli ve duyarlı hizmet sağlamak için eğitilmesi.
10 Katılımcılık Karşılıklı saygıya dayalı güçlü personel/katılımcı ilişkileri geliştirilmesi.
11 İşbirliği Hem içeride hem de dışarıda işbirliği yapılması.
12 Motivasyon
Hem organizasyonun hem de bireylerin adanmışlıklarını, morallerini ve
kararlılıklarını güçlendiren ve onlara iş için ortak bir amaç duygusu veren
bir dizi temel değere sahip olunması.
8
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/choose-and-adapt-community-interventions/using-best-
practices/main
55
• Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen “Yunanistan'da yerel yönetimin kurumsal
olarak güçlendirilmesi için teknik yardım projesi”9
kapsamında belirlenen iyi uygulama örneklerine
ilişkin kriterler şu şekildedir:
1 İlgi düzeyi Uygulama/proje toplum için önemli bir sorunu çözmeli
2 Verimlilik Uygulama/projenin fayda maliyet analizi
3 Yenilik Ele alınan soruna yeni ve yaratıcı bir yaklaşımda bulunulması
4 Etki Pratik ve açıkça tanımlanabilir sonuçlar kaydedilmesi
5 Sürdürülebilirlik
Uygulama/projenin, yerel kalkınma için neye ihtiyaç duyulduğuna dair bir
anlayışla birlikte yerel toplumun geleceği hakkında geniş ve uzun vadeli bir
perspektif öngörmesi
6 Tekrarlanabilirlik Diğer topluluklarda da uygulanma imkânının olması
7 Entegrasyon Çarpan etkilerine neden olabilecek sinerji yaratması
8 Kapitalizasyon Girişimin yaygınlaştırılması
9
https://rm.coe.int/16806fa090

Recommandé

Türkiye’de Yerel Yönetim Sistemi: Mevcut Durum ve Reform İhtiyaçları (Yerel B... par
Türkiye’de Yerel Yönetim Sistemi: Mevcut Durum ve Reform İhtiyaçları (Yerel B...Türkiye’de Yerel Yönetim Sistemi: Mevcut Durum ve Reform İhtiyaçları (Yerel B...
Türkiye’de Yerel Yönetim Sistemi: Mevcut Durum ve Reform İhtiyaçları (Yerel B...PAL Policy Analytics Lab
8 vues44 diapositives
Bütçe İzleme: Belediye bütçesini anlamak ve harcamaları mekânsallaştırmak par
Bütçe İzleme: Belediye bütçesini anlamak ve harcamaları mekânsallaştırmakBütçe İzleme: Belediye bütçesini anlamak ve harcamaları mekânsallaştırmak
Bütçe İzleme: Belediye bütçesini anlamak ve harcamaları mekânsallaştırmakEmre Koyuncu
5.3K vues105 diapositives
Türkiye’de Yerel Yönetim Sistemi: Mevcut Durum ve Reform İhtiyaçları (Final E... par
Türkiye’de Yerel Yönetim Sistemi: Mevcut Durum ve Reform İhtiyaçları (Final E...Türkiye’de Yerel Yönetim Sistemi: Mevcut Durum ve Reform İhtiyaçları (Final E...
Türkiye’de Yerel Yönetim Sistemi: Mevcut Durum ve Reform İhtiyaçları (Final E...PAL Policy Analytics Lab
6 vues74 diapositives
REHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORU par
REHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORUREHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORU
REHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORUYERELIZdernegi
1.5K vues21 diapositives
Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt... par
Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt...Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt...
Sosyoekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleşt...Emre Koyuncu
3.3K vues85 diapositives
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda... par
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...Emre Koyuncu
2.1K vues109 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı İhtiyaç Analizi Raporu.pdf

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER par
ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLERODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER
ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLERAtilla YARDIMCI
808 vues13 diapositives
İnşaat Yönetimi - Barutçugil.pdf par
İnşaat Yönetimi - Barutçugil.pdfİnşaat Yönetimi - Barutçugil.pdf
İnşaat Yönetimi - Barutçugil.pdfHilmiCoskun
35 vues164 diapositives
Kadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihg par
Kadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihgKadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihg
Kadikoy 2015 2019 stratejik plan - ihgİstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
1.9K vues70 diapositives
Sultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihg par
Sultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihgSultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihg
Sultangazi 2015 2019 stratejik plan - ihgİstanbul Hepimizin Girişimi - İHG
3.2K vues132 diapositives
YEREL E-DEVLET 2.0: SOSYAL MEDYA VE BELEDİYELERDE KURUMSAL ŞEFFAFLIK par
YEREL E-DEVLET 2.0: SOSYAL MEDYA VE BELEDİYELERDE KURUMSAL ŞEFFAFLIKYEREL E-DEVLET 2.0: SOSYAL MEDYA VE BELEDİYELERDE KURUMSAL ŞEFFAFLIK
YEREL E-DEVLET 2.0: SOSYAL MEDYA VE BELEDİYELERDE KURUMSAL ŞEFFAFLIKESRA SIPAHI
57 vues13 diapositives
Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı 2015 2019 Değerlendirme Raporu par
Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı 2015 2019 Değerlendirme RaporuKarşıyaka Belediyesi Stratejik Planı 2015 2019 Değerlendirme Raporu
Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı 2015 2019 Değerlendirme RaporuA.Rıza Avcan
3.4K vues53 diapositives

Similaire à Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı İhtiyaç Analizi Raporu.pdf(18)

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER par Atilla YARDIMCI
ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLERODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER
ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER
Atilla YARDIMCI808 vues
İnşaat Yönetimi - Barutçugil.pdf par HilmiCoskun
İnşaat Yönetimi - Barutçugil.pdfİnşaat Yönetimi - Barutçugil.pdf
İnşaat Yönetimi - Barutçugil.pdf
HilmiCoskun35 vues
YEREL E-DEVLET 2.0: SOSYAL MEDYA VE BELEDİYELERDE KURUMSAL ŞEFFAFLIK par ESRA SIPAHI
YEREL E-DEVLET 2.0: SOSYAL MEDYA VE BELEDİYELERDE KURUMSAL ŞEFFAFLIKYEREL E-DEVLET 2.0: SOSYAL MEDYA VE BELEDİYELERDE KURUMSAL ŞEFFAFLIK
YEREL E-DEVLET 2.0: SOSYAL MEDYA VE BELEDİYELERDE KURUMSAL ŞEFFAFLIK
ESRA SIPAHI57 vues
Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı 2015 2019 Değerlendirme Raporu par A.Rıza Avcan
Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı 2015 2019 Değerlendirme RaporuKarşıyaka Belediyesi Stratejik Planı 2015 2019 Değerlendirme Raporu
Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı 2015 2019 Değerlendirme Raporu
A.Rıza Avcan3.4K vues
Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı par isdsgp
Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı
Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı
isdsgp2.4K vues
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process... par PAL Policy Analytics Lab
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Makalem bitmiş hali par ali ucar
Makalem bitmiş haliMakalem bitmiş hali
Makalem bitmiş hali
ali ucar500 vues
Büyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi par Sport
Büyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik Hizmetlerin İncelenmesiBüyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi
Büyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi
Sport626 vues
Türkiye İnternet Ekonomisi Raporu par lasercontrolok1
Türkiye İnternet Ekonomisi RaporuTürkiye İnternet Ekonomisi Raporu
Türkiye İnternet Ekonomisi Raporu
lasercontrolok11.1K vues

Plus de PAL Policy Analytics Lab

Support for Local Administration Reform in Turkey (Inter-municipal Experience... par
Support for Local Administration Reform in Turkey (Inter-municipal Experience...Support for Local Administration Reform in Turkey (Inter-municipal Experience...
Support for Local Administration Reform in Turkey (Inter-municipal Experience...PAL Policy Analytics Lab
5 vues54 diapositives
Support for Local Administration Reform in Turkey (Final Report on YERELBILGI... par
Support for Local Administration Reform in Turkey (Final Report on YERELBILGI...Support for Local Administration Reform in Turkey (Final Report on YERELBILGI...
Support for Local Administration Reform in Turkey (Final Report on YERELBILGI...PAL Policy Analytics Lab
7 vues43 diapositives
Dijital Finansal Kapsayıcılık: Finansal teknolojilerin kapsayıcılık yoluyla o... par
Dijital Finansal Kapsayıcılık: Finansal teknolojilerin kapsayıcılık yoluyla o...Dijital Finansal Kapsayıcılık: Finansal teknolojilerin kapsayıcılık yoluyla o...
Dijital Finansal Kapsayıcılık: Finansal teknolojilerin kapsayıcılık yoluyla o...PAL Policy Analytics Lab
10 vues40 diapositives
Finansal Teknolojilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri-iyzico Vaka Analizi par
Finansal Teknolojilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri-iyzico Vaka AnaliziFinansal Teknolojilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri-iyzico Vaka Analizi
Finansal Teknolojilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri-iyzico Vaka AnaliziPAL Policy Analytics Lab
4 vues56 diapositives
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi par
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek ProjesiToplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek ProjesiPAL Policy Analytics Lab
9 vues116 diapositives
Digital Financial Inclusion - Impact of Fintech on Economic Growth par
Digital Financial Inclusion - Impact of Fintech on Economic GrowthDigital Financial Inclusion - Impact of Fintech on Economic Growth
Digital Financial Inclusion - Impact of Fintech on Economic GrowthPAL Policy Analytics Lab
19 vues40 diapositives

Plus de PAL Policy Analytics Lab(20)

Support for Local Administration Reform in Turkey (Inter-municipal Experience... par PAL Policy Analytics Lab
Support for Local Administration Reform in Turkey (Inter-municipal Experience...Support for Local Administration Reform in Turkey (Inter-municipal Experience...
Support for Local Administration Reform in Turkey (Inter-municipal Experience...
Support for Local Administration Reform in Turkey (Final Report on YERELBILGI... par PAL Policy Analytics Lab
Support for Local Administration Reform in Turkey (Final Report on YERELBILGI...Support for Local Administration Reform in Turkey (Final Report on YERELBILGI...
Support for Local Administration Reform in Turkey (Final Report on YERELBILGI...
Dijital Finansal Kapsayıcılık: Finansal teknolojilerin kapsayıcılık yoluyla o... par PAL Policy Analytics Lab
Dijital Finansal Kapsayıcılık: Finansal teknolojilerin kapsayıcılık yoluyla o...Dijital Finansal Kapsayıcılık: Finansal teknolojilerin kapsayıcılık yoluyla o...
Dijital Finansal Kapsayıcılık: Finansal teknolojilerin kapsayıcılık yoluyla o...
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi par PAL Policy Analytics Lab
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek ProjesiToplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
Support for Local Administration Reform in Turkey (Impact Assessment Final Re... par PAL Policy Analytics Lab
Support for Local Administration Reform in Turkey (Impact Assessment Final Re...Support for Local Administration Reform in Turkey (Impact Assessment Final Re...
Support for Local Administration Reform in Turkey (Impact Assessment Final Re...
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (F... par PAL Policy Analytics Lab
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (F...The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (F...
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (F...
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R... par PAL Policy Analytics Lab
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R...The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R...
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R...
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R... par PAL Policy Analytics Lab
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R...The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R...
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R...
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R... par PAL Policy Analytics Lab
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R...The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R...
The Impacts of Covid-19 on Enterprises for the Business for Goals Platform (R...
Development of a White Paper on a Policy Framework for Total Factor Productivity par PAL Policy Analytics Lab
Development of a White Paper on a Policy Framework for Total Factor ProductivityDevelopment of a White Paper on a Policy Framework for Total Factor Productivity
Development of a White Paper on a Policy Framework for Total Factor Productivity
Oman’s 2040 National Spatial Strategy, Coordination of Economic and Governanc... par PAL Policy Analytics Lab
Oman’s 2040 National Spatial Strategy, Coordination of Economic and Governanc...Oman’s 2040 National Spatial Strategy, Coordination of Economic and Governanc...
Oman’s 2040 National Spatial Strategy, Coordination of Economic and Governanc...
Special Commission Report on Entrepreneurship, SMEs, Tradesmen and Craftsmen par PAL Policy Analytics Lab
Special Commission Report on Entrepreneurship, SMEs, Tradesmen and CraftsmenSpecial Commission Report on Entrepreneurship, SMEs, Tradesmen and Craftsmen
Special Commission Report on Entrepreneurship, SMEs, Tradesmen and Craftsmen

Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı İhtiyaç Analizi Raporu.pdf

 • 1. 1 Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı İhtiyaç Analizi Raporu 01.12.2020 Muhittin Acar, Emre Koyuncu, Can Okman Yerel Yönetim Reformu Aşama III (YYR-III), Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Bu Projenin faydalanıcıları Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. Proje’nin uygulanmasına ilişkin teknik destek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından sağlanmaktadır. Bu raporun içeriği Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Bu raporda belirtilen bilgi ve görüşlerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir Bileşen 2.Bileşen: Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli ve Kapsayıcı Yerel Yönetişim Süreçleri ile İlgili Kapasite Geliştirme Faaliyet 2.1.3.Yeni büyükşehir belediyesi modelinin farklı bağlamlarda uygulanması için modelleme geliştirilmesi ve bu çerçevede büyükşehir belediyeleri arasında eşgüdüm ve işbirliğinin iyileştirilmesi Çıktı İhtiyaç Analizi Raporu
 • 2. 2 İçindekiler Giriş 3 1. Araştırma yöntemi ve katılımcıların genel özellikleri ...................................................................... 4 2. Deneyim paylaşımına olan ilgi ve öne çıkan alanlar........................................................................ 7 3. Temaların Önceliklendirilmesi......................................................................................................... 9 4. Etkinliklerde Paylaşılacak Deneyimlerin Belirlenmesi................................................................... 12 5. Etkinlik Yöntemi ve Katılım............................................................................................................ 13 6. İş Planı............................................................................................................................................ 15 EK 1: Anket ............................................................................................................................................ 17 EK 2: Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri Temalar Bazında Talep ve Arz Tabloları25 EK 3: Büyükşehir Belediyeleri Önceliklendirilen Deneyim Paylaşımı Etkinlikleri için İşlev ve Belediyeye Göre Talep ve Arz Tabloları ................................................................................................................... 27 EK 4: İyi uygulama paylaşımlarına ilişkin kriterler ................................................................................. 47
 • 3. 3 Giriş Bu rapor Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR-III) 2.1.3 faaliyeti kapsamında hazırlanmıştır. Raporun amacı belediyeler arası deneyim paylaşım etkinliklerinin konularının ve yöntemlerinin belirlenmesidir. 2.1.3 faaliyeti proje dokümanında “Yeni büyükşehir belediyesi modelinin farklı bağlamlarda uygulanması için modelleme geliştirilmesi ve bu çerçevede büyükşehir belediyeleri arasında eşgüdüm ve işbirliğinin iyileştirilmesi ” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede alt faaliyetler ve akış aşağıdaki gibidir: • 2.1.1 kapsamında oluşturulan etki değerlendirme raporunun bulgularına dayalı olarak yeni büyükşehir modeli ile gelen reformların hayata geçirilmesine yönelik ihtiyaçların ve güçlü yanların değerlendirilmesi; bunun için 30 büyükşehir belediyesindeki tüm ilgili birimlerden 30’ar personele bir elektronik anket yapılması, • Belediyelerin ihtiyaç duydukları destek alanları, buna yönelik öneriler ve 5 belediye eşleşmesi (Toplam 10 belediye) oluşturmak üzere seçim kriterleri ve prosedürlerini içeren bir ihtiyaç analiz raporu hazırlanması, • İhtiyaç Analiz Raporu’na dayalı olarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması öngörülen alanları ele almak üzere ikişer günlük üç çalıştay yapılması, • Her belediye eşleşmesi için ilgili belediyede 1’er günlük üç deneyim paylaşımı toplantısı düzenlenmesi (Toplam 15 toplantı), • Deneyim paylaşımı toplantılarının sonuçlarının raporlanması, bu raporda 1) eşleştirmelerden elde edilen deneyim ile büyükşehir belediyeleri genelinde yeni büyükşehir modelinin uygulanması 2) karşılıklı öğrenmenin devam etmesine ilişkin önerilere yer verilmesi. Proje ekibinin çalışma varsayımı modelleme olarak belirtilen kavramın 6360 sayılı Kanunun ötesine geçen yeni büyükşehir modelleri oluşturmak değil, mevcut büyükşehir modelinin öngördüğü çerçevede sahada geliştirilen uygulama yaklaşımlarının karşılıklı öğrenmeyi önceleyen bir tarzda incelenmesidir. Buna göre faaliyetin kurgusunda “model” olarak belirtilen atıflar mevcut büyükşehir modelinin uygulanmasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ihtiyacı olan alanlar/temalar olarak bu raporda çalışılmıştır. Rapor deneyim paylaşımına yönelik konular ve etkinliklerin kapsamının yanı sıra etkinlik yöntemlerine yönelik öneriler ile iş planını içeren bir eşleştirme stratejisi önermektedir.
 • 4. 4 1. Araştırma yöntemi ve katılımcıların genel özellikleri 2.1.1 Etki Değerlendirme Raporu kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda deneyim paylaşımının yapılabileceği konuların üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılan toplantıda geçilmiş ve ardından anket taslağı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda uygulanan anket (Ek 1) aşağıdaki ana başlıklarda belediyelerin kendi deneyimlerini aktarmak ya da diğer belediyelerin deneyimlerinden faydalanmak konusundaki tercihlerini toplayan bir yapıda şekillenmiştir: • Büyükşehir-ilçe belediyesi koordinasyonu (hizmet paylaşımı, devirler, işbirliği). • Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi. Kaynakların etkin olarak kullanılmasını sağlamak üzere yapılan çalışmalar. Kapasite geliştirme çalışmaları. • Entegre kırsal alan yönetimi (Tarım ve hayvancılık, kırsal hizmetler, kırsal imar). • Katılım, paydaşlarla iletişim ve halkla ilişkiler. • Stratejik yönetim. • Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm. • İnsan kaynakları yönetimi. • Sosyal hizmetler ve yardımlar. • İşbirliği ve ortaklıklar. Anketin büyükşehir belediyelerinde daire başkanlığı ve nüfusu 50.000 üzerindeki büyükşehir ilçe belediyelerinde müdürlük düzeyindeki tüm birim yöneticileri tarafından doldurulması kararlaştırılmıştır. Anketin evreninde 30 büyükşehir belediyesi ve 251 büyükşehir ilçe belediyesi bulunmaktadır. Norm kadro yönetmeliğindeki birim sayıları esas alındığında büyükşehir belediyelerinde 1074, seçilen büyükşehir ilçe belediyelerinde 5567 olmak üzere 6641 birim araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Anket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu ile ilgili yazısını takiben elektronik ortamda 31 Ağustos – 18 Eylül tarihleri arasında uygulanmıştır. Ankete 30 büyükşehir ilinden 30 Büyükşehir belediyesi ve 210 büyükşehir ilçe belediyesinden toplam 2150 katılım sağlanmıştır. İl düzeyinde katılım sayıları aşağıdaki tabloda verilmektedir. Ankete katılım araştırma evreninin %32’sini oluşturmaktadır.
 • 5. 5 Tablo 1. Ankete katılım Anket Gönderilen Belediye Sayısı Ankete Katılan Belediye Sayısı (En az 1 cevap) Cevap sayısı Toplam Cevap İL Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesi Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesi Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesi Adana 1 6 1 5 17 38 55 Ankara 1 12 1 9 24 66 90 Antalya 1 12 1 10 31 75 106 Aydın 1 6 1 2 4 7 11 Balıkesir 1 7 1 6 2 45 47 Bursa 1 12 1 12 14 127 141 Denizli 1 4 1 4 23 15 38 Diyarbakır 1 9 1 5 8 17 25 Erzurum 1 3 1 2 1 22 23 Eskişehir 1 2 1 2 16 37 53 Gaziantep 1 4 1 4 8 17 25 Hatay 1 10 1 9 1 52 53 Mersin 1 37 1 34 71 351 422 İstanbul 1 19 1 16 25 169 194 İzmir 1 7 1 7 17 24 41 Kayseri 1 4 1 2 10 10 20 Kocaeli 1 12 1 10 35 88 123 Konya 1 11 1 8 3 78 81 Malatya 1 2 1 2 17 21 38 Manisa 1 8 1 4 7 20 27 Kahramanmaraş 1 5 1 5 7 22 29 Mardin 1 9 1 10 66 97 163 Muğla 1 7 1 5 17 40 57 Ordu 1 3 1 3 2 6 8 Sakarya 1 6 1 6 2 42 44 Samsun 1 8 1 8 13 40 53 Tekirdağ 1 11 1 7 19 24 43 Trabzon 1 6 1 5 14 44 58 Şanlıurfa 1 2 1 2 15 11 26 Van 1 7 1 6 28 28 56 TOPLAM 30 251 30 210 517 1633 2150 Belediyelerin örgüt yapısında yer alan birimlerin üstlendikleri görevler bir hayli çeşitlilik sergilediği için ankette genel işlevler bazında bir sınıflandırma yapılmıştır. Genel hatları ile Belediyelerdeki İşlevleri bazında ankete katılanların sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre büyükşehir belediyelerinde ankete katılımın ilk üç sırası atık yönetimi (36), ulaşım (34), mekânsal gelişim-imar (33) ve mali yönetim (33) alanında görevli birim çalışanlarından oluşurken ilçe belediyelerinde ise
 • 6. 6 mekânsal gelişim-imar (213), atık yönetimi (188) ile zabıta toplum düzeni ve güvenlik (148) birimlerinde tir. çalışan katılımcılardan oluşmaktadır. Listenin son sıralarında yer alan hukuk işleri, varlık yönetimi ve sekreteryal işler kategorileri, ankette belirtilen “diğer” cevaplarının incelenmesi sonucu ayrıca oluşturulmuştur. Tablo 2. Anket katılımcılarının belediye işlevleri bazında görev ve sorumluluk alanları Not: Her bir işleve yönelik büyüklükler her bir sütun içinde çubuk grafiklerle görselleştirilmiştir.
 • 7. 7 2. Deneyim paylaşımına olan ilgi ve öne çıkan alanlar Katılımcıların %87’si ankette sorgulanan 35 temanın en az birinde birimlerinin diğer birimlerden faydalanmak isteyeceklerini belirtirken, %32’si birimlerinin en az bir konuda diğer belediyelerin de yararlanmasında fayda görülen yenilikçi yaklaşımlar kullanarak yürüttüğü bazı çalışmaları olduğunu, bu çalışmaları aktarabileceklerini belirtmektedir. Bu açıdan anket aracılığıyla belediye birimlerinin diğerlerinin deneyimlerinden faydalanma ya da kendi deneyimlerini diğerleriyle paylaşma konusundaki “kapasite ve ihtiyaç” hakkında genel bir tespit yapma imkânı elde edilmektedir. Bununla birlikte raporda yer verilen arz-talep analizleri deneyim paylaşımı etkinlikleri için “ilgi gösterenleri” dikkate almaktadır. Proje kapsamında yapılacak deneyim paylaşımı etkinlikleri konusunda bağlantıya geçmek için anket katılımcılarının iletişim bilgileri talep edilmiş, bunun için önce anket katılımcılarının etkinliklerle ilgilenip ilgilenmedikleri sorulmuştur. Birim adına belirtilen deneyim aktarma kapasitesi ve deneyimlerden faydalanma ihtiyacı etkinliklerle ilgilenme söz konusu olduğunda azalma göstermektedir. Ankette sorgulanmamakla birlikte güncel iş yoğunluğu gibi nedenlerin bu azalmaya neden olduğu tahmin edilmektedir. Buna göre örneğin büyükşehir belediyelerinden ankete katılanların %84’ü diğer belediyelerin deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirtirken, deneyim paylaşımı etkinliklerine katılmak istediklerini söyleyenler %54’e düşmektedir. Tablo 3. Deneyim paylaşımları konusunda ihtiyaç, kapasite ve ilgi dağılımı Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesi Genel Diğer belediyelerin deneyimlerinden faydalanmak istediğini belirtenler (ihtiyaç) 84% 88% 87% Deneyim paylaşımı etkinliği ile ilgilenenler 54% 63% 61% Deneyim paylaşımı etkinliği ile ilgilenmeyenler 30% 26% 27% Yenilikçi uygulamaları olduğunu ve diğer belediyelere aktarabileceklerini belirtenler (kapasite) 49% 26% 32% Deneyim paylaşımı etkinliği ile ilgilenenler 36% 19% 23% Deneyim paylaşımı etkinliği ile ilgilenmeyenler 13% 8% 9% Ankette yer verilen temalar içinde bir önceliklendirme yapabilmek için deneyim paylaşımına yönelik arz (deneyimini paylaşmak üzere etkinlikler için ilgili olduklarını belirtenler) ve talep (diğerlerinin deneyimlerinden yararlanmak üzere etkinlikler için ilgili olduklarını belirtenler)incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyelerinin temalara göre mutlak talep ve arz sayıları bulunmaktadır.
 • 8. 8 Tablo 4. Deneyim paylaşımı arz talep ilişkileri Not 1: Çubuk grafikler her sütunun kendi içindeki büyüklüklerini gösterir. Not 2: Tema başlıkları kısaltılmıştır. Ankette sorulan halleri için bkz. Ek 1 Anket. Not 3: Tablodaki temalar anketteki sırasına göre sıralanmıştır. Talep büyüklüğüne göre temaların sıralandığı tablo için Bkz. Ek 2
 • 9. 9 3. Temaların Önceliklendirilmesi Proje şartnamesinde büyükşehir belediyeleri arasında 1’er günlük 15 deneyim paylaşım (eşleştirme) etkinliği öngörülmektedir. İlçe belediyeleri uygulama yaklaşımı çerçevesinde incelemeye dahil edilmiş, anket büyükşehirlerin yanı sıra nüfusu 50.000 üzerindeki ilçe belediyelerinin tamamına gönderilmiştir. Ancak, şartnamede bu çalışmanın büyükşehir odaklı olması hususu göz önünde bulundurularak,15 deneyim paylaşımı etkinliğinin 10 tanesinin büyükşehir belediyeleri arasında 5 tanesinin ise ilçe belediyeleri arasında olacak şekilde yapılması düşünülmektedir. Söz konusu 15 deneyim paylaşımı etkinliğine ilave olarak 1’er günlük 4 deneyim paylaşım etkinliğinin şarnamede öngörülen çalıştay günleri kapsamında kullanılması öngörülmüştür. Bu 4 etkinliğin içeriğinin faydalanıcı bakanlıkların taleplerine ve etkinliklerin uygulaması sırasında ortaya çıkabilecek talepler çerçevesinde ankette ele alınan temalarla uyumlu olarak bilahare belirlenmesi uygun görülmektedir. Tablo 4’ten görüleceği üzere tüm temalar gerek büyükşehir belediyelerinde gerek büyükşehir ilçe belediyelerinde çok sayıda etkinliğin yapılmasına imkân verse de proje kapsamındaki 15 etkinliğin belirlenmesinde önceliklendirme yapılmıştır. Ankette 9 ana başlıkta sorgulanan 35 temanın önceliklendirilmesi mutlak talep büyüklüklerine göre yapılmıştır. Bu çerçevede ortanca sayının üzerinde olan temalar esas alınmıştır. Diğer yandan ana başlık altındaki temalar konu bütünlüğü arz ettiğinden etkinliklerin ana temalar çerçevesinde yapılması ancak paylaşılan deneyimlerin alt temalar çerçevesinde tespit edilmesi öngörülmektedir. Buna göre Büyükşehir Belediyeleri arası deneyim paylaşımı etkinliklerinde aşağıda talep büyüklüklerine göre sıralanan 5 başlık ve altındaki temalar çerçevesinde deneyimlerin paylaşılması ve her bir başlıkta 2 etkinlik olmak üzere toplam 10 etkinlik yapılması planlanmaktadır. Her bir başlık için iki etkinlik olarak yapılan düzenleme kapsamın aynı kaldığı, paylaşılacak deneyimlerin (sunucuların) değiştiği iki grupta olması anlamına gelmektedir. Sadece İşbirliği ve Ortaklıklar ana temasının 1) Kamu-Özel İşbirliği + Finansör kuruluşlarla ilişkiler 2) STK’larla ilişkiler + belediyeler arası ilişkiler şeklinde ayrı içeriklerde yapılabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan stratejik yönetim altındaki projelendirme başlığı kamu özel işbirliği ve finansör kuruluşlarla ilişkiler grubunda değerlendirilebilir. Önceliklendirilen konularda talep bildiren en az 24 en fazla 28 büyükşehir belediyesinden katılımcılar yer alırken arz tarafında ise en az 9 en fazla 17 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır.
 • 10. 10 Aşağıdaki tabloda büyükşehir belediyeleri arası etkinlikler için önceliklendirilen temaların talep ve arz bilgileri ile öngörülen etkinlik sayıları verilmekte olup her bir tema için talep ve arz bildiren büyükşehir belediyeleri birimler detayında ekte sunulmaktadır (Ek 3). Tablo 5. Büyükşehir Belediyeleri Arası Deneyim Paylaşımı Etkinlikleri için Belirlenen Temalar Tema Talep (kişi) Arz (kişi) Bld Sayısı (Talep) Bld Sayısı (Arz) Etkinlik sayısı (gün) 2.0 Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi 2 2.1 Teşkilat yapısı, hizmetlerin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi, koordinasyonu 114 30 27 16 2.2 İl düzeyinde planlama ve hizmet sunumuna yönelik veritabanı, arayüz vb. oluşturulması 122 26 26 12 2.3 Araç, makine ve malzemelerin daha verimli kullanılması ve takibi 108 23 26 13 5.0 Stratejik yönetim 2 5.1 Stratejik planlama, hedef, gösterge belirleme 114 30 24 16 5.3 Kalite/Performans yönetim sistemleri 118 26 25 13 5.4 İç kontrol süreçleri 110 29 25 16 5.6 Projelendirme 109 31 26 14 6.0 Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm 2 6.1 E-belediye, dijital belediye vb. sistemlerin kurulumu ve kullanımı 110 36 24 17 6.2 Akıllı kent çalışmaları, bilişim sistemlerinin hizmetlerde kullanılması 110 36 25 17 6.3 Yönetim bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin kullanımı 113 29 26 14 6.4 Veri politikaları ve yönetiminde yenilikçi çalışmalar 112 26 27 12 7.0 İnsan kaynakları yönetimi 2 7.3 Kurumsal öğrenme, hizmet içi eğitim, personelin yetiştirilmesi uygulamaları 106 24 26 12 7.4 Personelin performansını izlemeye ve geliştirmeye yönelik yaklaşımlar 124 14 26 9 9.0 İşbirliği ve ortaklıklar 2 9.1 Kamu-özel sektör işbirliği, yap-işlet-devret vb. modeller 112 15 25 10 9.2 Finansör kuruluşlarla ilişkiler 121 16 28 12 9.3 Belediyeler arası yurt içi ve yurt dışı işbirliği, kardeş şehir ilişkileri 111 23 26 15 9.4 Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak projeler 113 26 28 13 Not : Bazı tema isimleri kısaltılmıştır. Ankette sorulan halleri için bkz. Ek 1 Anket. Not 2: Tabloda mutlak talep büyüklüğüne göre önceliklendirilen temalar anketteki sırasına göre sıralanmıştır. Talep büyüklüğüne göre temaların sıralandığı tablo için Bkz. Ek 2 Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise öngörülen beş etkinlik aşağıdaki her bir ana başlık altında talep sırasına göre belirtilen temalar çerçevesinde her başlığa 1 etkinlik düşecek şekilde planlanmaktadır. 9 ana başlık içinde önceliklendirilen ana konular büyükşehir belediyelerinde ve büyükşehir ilçe belediyelerinde aynı olup talep büyüklüğünde çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, büyükşehir belediyelerinde en çok talep edilen alan alt temaları dikkate alındığında “2.Büyüyen ölçek ve hizmet
 • 11. 11 örgütlenmesi” iken büyükşehir ilçe belediyelerinde “6. Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm” olmaktadır. Stratejik yönetim başlığı altında büyükşehir belediyeleri “5.2. Bütçe yönetimi” ve “5.5. İç denetim” temalarını dışarıda bırakarak (nispeten düşük talep göstererek) 6 temanın 4’ünü önceliklendirirken büyükşehir ilçe belediyelerinin talepleri tüm stratejik yönetim temalarında yüksek düzeydedir. Benzer şekilde “7. İnsan kaynakları yönetimi” alanında büyükşehir belediyeleri anketteki 4 temadan 2’sini, büyükşehir ilçe belediyeleri ise 3’ünü önceliklendirmektedir. “7.1 İnsan kaynakları politikalarının oluşturulması, insan gücü ve istihdam planlaması” başlıklı tema her iki belediye grubunda da talep düşüklüğü nedeniyle önceliklendirilen temalar arasına girmemiştir. Aşağıdaki tabloda büyükşehir ilçe belediyeleri arası etkinlikler için önceliklendirilen temaların talep, arz bilgileri ve öngörülen etkinlik sayıları verilmekte olup her bir tema için talep ve arz bildiren büyükşehir ilçe belediyeleri birimler detayındaki tablolar çok uzun olduğundan bu rapora eklenmemiştir. Söz konusu tablolar etkinlik organizasyonu için kullanılacaktır. Tablo 6. Büyükşehir İlçe Belediyeleri Arası Deneyim Paylaşımı Etkinlikleri için Belirlenen Temalar Tema Talep (kişi) Arz (kişi) Bld Sayısı (Talep) Bld Sayısı (Arz) Etkinlik sayısı (gün) 2.0 Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi 1 2.1 Teşkilat yapısı, hizmetlerin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi, koordinasyonu 502 26 171 20 2.2 İl düzeyinde planlama ve hizmet sunumu için veritabanı vb. oluşturma 520 22 175 22 5.0 Stratejik yönetim 1 5.1 Stratejik planlama, hedef, gösterge belirleme 542 49 169 35 5.2 Bütçe yönetimi 503 47 166 33 5.3 Kalite/Performans yönetim sistemleri 535 39 172 27 5.4 İç kontrol süreçleri 506 33 166 26 5.5 İç denetim süreçleri 496 31 164 25 5.6 Projelendirme 544 28 173 24 6.0 Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm 1 6.1 E-belediye, dijital belediye vb. sistemlerin kurulumu ve kullanımı 551 48 177 39 6.2 Akıllı kent çalışmaları, bilişim sistemlerinin hizmetlerde kullanılması 568 24 181 22 6.3 Yönetim bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin kullanımı 544 22 176 21 6.4 Veri politikaları ve yönetiminde yenilikçi çalışmalar 551 16 177 15 7.0 İnsan kaynakları yönetimi 1 7.2 Personel mevzuatı ve işlemlerinin yürütülmesinde yenilikçi yaklaşımlar 492 20 169 17 7.3 Kurumsal öğrenme, hizmet içi eğitim, personelin yetiştirilmesi uygulamaları 544 15 170 12 7.4 Personelin performansını izlemeye ve geliştirmeye yönelik yaklaşımlar 566 17 174 15 9.0 İşbirliği ve ortaklıklar 1 9.3 Belediyeler arası yurt içi ve yurt dış işbirliği, kardeş şehir ilişkileri 530 25 172 19 9.4 Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler, işbirliği ve ortak projeler 533 30 168 22
 • 12. 12 Not: Bazı tema isimleri kısaltılmıştır. Ankette sorulan halleri için bkz. Ek 1 Anket. Not 2: Tabloda mutlak talep büyüklüğüne göre önceliklendirilen temalar anketteki sırasına göre sıralanmıştır. Talep büyüklüğüne göre temaların sıralandığı tablo için Bkz. Ek 2 4. Etkinliklerde Paylaşılacak Deneyimlerin Belirlenmesi Deneyim aktarabileceğini belirten katılımcılarla temas kurularak aktarılacak deneyime ilişkin temel hususların belirlenmesi, etkinliklerin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir. Nitekim bu süreçte çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanmış bazı iyi uygulama süreçlerinin kriterleri incelenmiştir (Ek 4). Dolayısıyla, deneyim aktarabileceğini belirten anket katılımcılarının deneyimlerini özetlemeleri için aşağıdaki soruları içeren maksimum 1 sayfalık bir deneyim formunun doldurulması belediyelerden istenecek ve ardından değerlendirilecektir: • Aktarmak istediğiniz deneyimin başlığı • Deneyimin açıklanması (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne zaman Kim sorularını kısaca açıklayacak şekilde) • Deneyim hangi temel sorunları çözdü? • Deneyimin yenilikçi yönleri nelerdir? • Deneyim katılımcı bir süreçle ortaya çıktıysa nasıl bir süreç, katılım profili nasıldı? • Deneyim ile ilgili olarak karşınıza ne tür kısıtlar/sorunlar çıktı, bunlar nasıl çözüldü? • Deneyimin sürdürülebilirliği ne ölçüde ve nasıl sağlandı ya da sağlanacak? • Deneyim diğer belediyelere yaygınlaştırılabilir mi? • Daha önceden bu türde bir bilgi/deneyim paylaşımı yaptınız mı? Bu çerçeve aynı zamanda sunumların hazırlanmasında da tavsiye edilen bir şablon olarak kullanılacaktır. Bununla birlikte deneyimin özgün yanlarının aktarılabilmesi ve sunumların hazırlanmasında ilgililerin ziyadesiyle zorlanmamaları için şablonun katı bir şekilde uygulanması yerine, genel ve esnek bir biçimde kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Sunuculardan sunumlarını hazırlarken ve yaparken mümkün mertebe bu başlıkları dikkate almaları istenecektir. Yukarıda anahatları verilen 1 sayfalık deneyim paylaşım formları ankette deneyim aktarabileceklerini bildirerek iletişim bilgilerini bırakan belediye görevlilerine (sunucu adaylarına) doğrudan iletilecektir. 1 haftalık sürenin ardından gelen formların etkinlik gündemlerini oluşturacak şekilde belirlenmesi, etkinlik kapasitelerini aşacak sayılarda gelmesi durumunda önceliklendirilmesi için halihazırda proje süreçlerine katkı sağlamak için proje kapsamında var olan Yerel Yönetimler Danışma Grubu’nun görüşleri alınacaktır. Proje ekibi gelen formları temaya uygunluk, yenilikçilik, yaygınlaştırılabilirlik ve etki kriterlerine göre değerlendirerek kendi önerilerini Yerel Yönetimler Danışma Grubu’na sunacaktır.
 • 13. 13 Bu sürecin önce büyükşehir belediyeleri arası deneyim paylaşım etkinlikleri ardından büyükşehir ilçe belediyeleri arası deneyim paylaşım etkinlikleri için 2 gün çalıştay yapılarak kesinleştirilmesi öngörülmektedir. Deneyimlerin önceliklendirilmesinin ardından belirlenen sunucular ile bağlantı kurularak belirlenen etkinlik tarihinde katılımları teyit edilecek ve sunumlarını hazırlamaları istenecektir. 5. Etkinlik Yöntemi ve Katılım Deneyim paylaşım etkinlikleri önce büyükşehir belediyeleri arasında gerçekleştirilecektir. Yukarıda aktarıldığı üzere 5 ana başlıkta 10 etkinlik düzenlenmesi öngörülmektedir. Büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki 5 etkinlik ise büyükşehir etkinlikleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Etkinliklerin video konferans yöntemiyle tüm katılımcıların kendi mekânlarından katılabilmelerine imkân verecek şekilde yapılması düşünülmektedir. Buna yönelik olarak UNDP’nin Zoom programı altyapısının kullanılması planlanmaktadır. Sunucuların isimleri ve sunumlara ilişkin bilgiyi içeren gündem ankette etkinliklerden faydalanma konusunda talebini ve iletişim bilgilerini ileten belediye görevlilerine gönderilecek ve yine Zoom programında sağlanan kayıt sistemine kaydolmaları istenecektir. Her bir etkinlik için Zoom Professional programının imkân verdiği maksimum 100 katılımcı sayısı başvuru sırasına göre esas alınacaktır. Proje şartnamesine göre deneyim paylaşımı etkinlikleri 1’er günlük etkinliklerdir. Bu çerçevede her bir etkinliğin en fazla 1 gün şeklinde olması planlanmaktadır. Belirlenecek sunumların birbiriyle olan ilişkisine göre gruplandırma ve sıralama yapılacaktır. Buna göre gün boyunca ortalama 15 dakika olarak en fazla 10 sunumun yapılması öngörülmektedir. Etkinliklerin moderasyonu proje ekibi tarafından yürütülecektir. Bu çerçevede sunucular ve katılımcılar arasında etkileşimin sağlanması için moderatörler tarafından yazılı veya sözlü soruların iletilmesi ve katkılarını almak üzere farklı belediyelerden izleyicilerin sürece dahil edilmeleri teşvik edilecektir. Katılım sayısının düşük kalması durumunda büyükşehir belediyeleri arası etkinliklerinine teknik kapasite çerçevesinde ilçe belediyelerinin de katılımına açılması söz konusu olabilir. Yapılacak ilk etkinliğin ardından böyle bir gerçekleşmesi durumunda katılımı artırmak için bu yöntemlerin kullanılması proje ekibi tarafından değerlendirilecektir.
 • 14. 14 Sunumlar ilgililerden gerekli izin alınarak etkinliklerden daha geniş kitlelerin yararlanılabilmesi için kaydedilecektir. Sunum kayıtlarının proje web sayfasında ya da uygun olabilecek diğer web ortamlarında yayınlanması önerilmektedir. Deneyim paylaşımı etkinliklerinin ardından deneyimlerden elde edilen dersler, etkinliklere katılan belediyelerin üzerinde sıklıkla durduğu meseleler tematik bazda raporlanacaktır. Raporlamaya ilişkin hususlar çerçeve etkinliklerin uygulanmaya başlanmasıyla daha da netleşecektir. Bu rapor kapsamında geliştirilen eşleştirme stratejisi aşağıdaki açılardan şartnamede tanımlanan çerçeveye daha geniş bir yorum getirmektedir: 1) Şartname, çalıştay ve deneyim paylaşım toplantılarının yüz yüze yapılmasını öngörmektedir. Ancak pandemi koşulları nedeniyle, bu çalıştay ve toplantıların web ortamına alınması düşünülmüştür. 2) Şartnamede eşleştirme faaliyetlerinin ikili belediye grupları halinde 10 büyükşehir belediyesi arasında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. İhtiyaç Analizi amacıyla yapılan anket sonucunda tüm büyükşehir belediyelerinden deneyim aktarmak ve diğer belediyelerin deneyimlerinden faydalanmak üzere bir ilgi görülmüştür. Bu nedenle etkinliklerin yöntemi belediyelerin ikili gruplar halinde bir araya gelmesinden öte seçilen konularda deneyim aktarmak ve deneyimlerden faydalanmak isteyen belediye görevlilerinin bir araya geleceği toplantılar şeklinde belirlenmiştir. Pandemi nedeniye fiziksel toplantıların yapılamaması etkinliklerin web ortamına alınması aynı zamanda seçilen yöntemin daha çok sayıda katılımcının bir araya gelebilmesine imkân sağlamaktadır. 3) Şartnamede eşleştirme faaliyetlerinin büyükşehir belediyeleri arasında yapılması öngörülmektedir. Bununla birlikte büyükşehir sistemi ilçe belediyeleri ile bir bütünlük arz etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile istişare edilerek ihtiyaç analizi anketi sadece büyükşehir belediyelerine değil, nüfusu 50.000 üzerinde olan büyükşehir ilçe belediyelerine de gönderilmiştir. Bu çerçevede ankette çıkan sonuçlar çerçevesinde deneyim aktarma ve deneyimlerden faydalanma konusunda ilgi gösteren büyükşehir ilçe belediyeleri için de ayrıca deneyim paylaşım etkinlikleri yapılması öngörülmektedir. 4) Şartnamede İhtiyaç Analiz Raporu’na dayalı olarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması öngörülen alanları ele almak üzere ikişer günlük üç çalıştay yapılması öngörülmektedir. Bu rapor kapsamında etkinliklerde paylaşılacak deneyimlerin belirlenmesi için şartnamede tanımlanmamış ancak etkinlerin amacına ulaşılması için gerekli olan bir süreç önerilmektedir.
 • 15. 15 Buna göre deneyim aktarmak üzere ankette ilgisini belirten belediyelerden deneyimlerini aktaracakları 1 sayfalık deneyim formu hazırlamaları deneyimini aktarmak isteyen belediye mensuplarıyla çalıştaylara görüşülmesi ve buna göre formalarun proje ekibince değerlendirildikten sonra, Yerel Yönetimler Danışma Grubu ile 2 gün toplanılarak sunumu yapacak belediyelerin ve sunum konularının kesinleştirilmesi önerilmektedir. 6. İş Planı Öngörülen sürece ilişkin Bakanlık onaylarının tamamlanmasının ardından tahmini olarak Aralık 3. hafta itibariyle başlayan iş planı aşağıda sunulmuştur. Bu kapsamda deneyim paylaşım etkinliklerine ilişkin organizasyon sürecinin her hafta 1 gün etkinlik yapılarak Haziran ayının 1. haftası içinde tamamlanması öngörülmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere etkinliklerde paylaşılacak deneyimlerin belirlenmesi için 1) deneyim formlarının ankette deneyim aktarma konusunda ilgili olduklarını belirten anket katılımcılarına gönderilmesi, 2) bu formların değerlendirilmesi ve 3) Yerel Yönetimler Danışma Grubunda sonuçlandırılması şeklinde bir süreç işletilecektir. Bu sürecin Aralık (2020) itibariyle önce büyükşehir belediyeleri için Şubat (2021) itibariyle de büyükşehir ilçe belediyeleri için yürütülmesi planlanmaktadır. Deneyim paylaşımı etkinliklerinin aşağıda belirtilen şekilde yapılması planlanmaktadır. Buna göre etkinlik konusu ve yukarıdaki iş planına göre tahmini tarih aşağıda listelenmektedir. Büyükşehir Belediyeleri (BŞB) Arası Deneyim Paylaşım Etkinlikleri • BŞB Etkinlik 1: Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi – 1 (Ocak 3. Hafta ) • BŞB Etkinlik 2: Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi – 2 (Ocak 4. Hafta) • BŞB Etkinlik 3: İşbirliği ve ortaklıklar –1 (Şubat 1. Hafta) • BŞB Etkinlik 4: İşbirliği ve ortaklıklar –2 (Şubat 2 Hafta)
 • 16. 16 • BŞB Etkinlik 5: Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm – 1 (Şubat 3. Hafta ) • BŞB Etkinlik 6: Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm – 2 (Şubat 4. Hafta ) • BŞB Etkinlik 7: Stratejik yönetim – 1 (Mart 1. Hafta ) • BŞB Etkinlik 8: Stratejik yönetim – 2 (Mart 2. Hafta ) • BŞB Etkinlik 9: İnsan kaynakları yönetimi – 1 (Mart 3. Hafta) • BŞB Etkinlik 10: İnsan kaynakları yönetimi – 2 (Mart 4. Hafta ) Büyükşehir İlçe Belediyeleri (BŞİB) Arası Deneyim Paylaşım Etkinlikleri • BŞİB Etkinlik 1: Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm (Nisan 1. Hafta ) • BŞİB Etkinlik 2: İnsan kaynakları yönetimi (Nisan 2. Hafta ) • BŞİB Etkinlik 3: Stratejik yönetim (Nisan 3. Hafta ) • BŞİB Etkinlik 4: İşbirliği ve ortaklıklar (Nisan 4.Hafta) • BŞİB Etkinlik 5: Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi (Mayıs 1. Hafta) Sonradan temaları belirlenecek deneyim paylaşım etkinlikleri • Mayıs 2. Hafta ve Haziran 1. Hafta arasında her hafta 1 etkinlik
 • 18. 18
 • 19. 19
 • 20. 20
 • 21. 21
 • 22. 22
 • 23. 23
 • 24. 24
 • 25. 25 EK 2: Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri Temalar Bazında Talep ve Arz Tabloları Büyükşehir Belediyeleri Not: Tablo mutlak talep büyüklüğüne göre sıralanmıştır. Kesikli çizginin üzerinde kalan temalar etkinlikler için önceliklendirilmiştir.
 • 26. 26 Büyükşehir İlçe Belediyeleri Not: Tablo mutlak talep büyüklüğüne göre sıralanmıştır. Kesikli çizginin üzerinde kalan temalar etkinlikler için önceliklendirilmiştir.
 • 27. 27 EK 3: Büyükşehir Belediyeleri Önceliklendirilen Deneyim Paylaşımı Etkinlikleri için İşlev ve Belediyeye Göre Talep ve Arz Tabloları Tablolar tema, işlev ve belediye detayında hazırlanmıştır. 2. Büyüyen ölçek ve hizmet örgütlenmesi. Kaynakların etkin olarak kullanılmasını sağlamak üzere yapılan çalışmalar. Kapasite geliştirme çalışmaları 2.1. Teşkilat yapısının yenilenmesi, hizmetlerin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi, koordinasyonu 2.1 Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Toplam Adana 1 1 2 4 Ankara 1 1 1 2 5 Antalya 1 1 1 1 1 5 Aydın 1 1 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 2 Diyarbakır 1 1 2 Eskişehir 1 1 2 Gaziantep 1 1 Mersin 1 1 2 3 4 11 İstanbul 1 1 1 1 2 6 İzmir 1 3 1 1 6 Kocaeli 1 1 1 1 2 6 Konya 1 1 2 Malatya 1 1 1 3 Manisa 1 1 2 Kahramanmaraş 1 1 2 1 1 6 Mardin 1 1 1 1 4 Muğla 1 1 2 4 Ordu 1 1 2 Sakarya 2 2 Samsun 1 1 1 3 Tekirdağ 1 1 1 3 Trabzon 1 1 1 1 1 1 6 Şanlıurfa 2 1 2 1 1 7 Van 1 1 3 2 4 11 Denizli 1 1 1 1 1 2 7 Toplam 2 5 4 2 1 7 8 2 3 5 7 2 4 1 3 5 1 11 1 5 35 114
 • 28. 28 2.1 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 Ankara 1 1 2 Antalya 1 1 2 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 1 3 Denizli 1 1 Erzurum 1 1 Eskişehir 1 1 İzmir 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 1 5 Konya 1 1 Malatya 1 2 3 Mersin 1 1 1 1 4 Şanlıurfa 1 1 2 Trabzon 1 1 Van 1 1 Toplam 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 10 30 2.2. İl düzeyinde planlama ve hizmet sunumuna yönelik veritabanı, arayüz vb. oluşturulması 2.2. Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Su ve kanalizasyon Ulaşım Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 1 3 Ankara 1 1 1 1 1 1 2 8 Antalya 1 1 1 2 1 6 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 Diyarbakır 1 1 1 3 Erzurum 1 1 Eskişehir 1 1 2 Mersin 1 1 1 1 2 3 5 14 İstanbul 1 1 1 2 2 7 İzmir 1 2 1 1 1 6 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 6
 • 29. 29 Konya 1 1 2 Malatya 1 1 2 Manisa 1 1 2 Kahramanmaraş 1 1 1 1 1 5 Mardin 1 1 1 2 5 Muğla 1 1 1 3 Ordu 1 1 2 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 2 4 Tekirdağ 1 1 2 2 6 Trabzon 1 1 1 1 1 1 2 8 Şanlıurfa 1 1 2 2 6 Van 2 1 1 1 3 2 4 14 Denizli 2 1 1 4 Toplam 5 5 2 2 1 5 6 4 3 4 8 3 5 3 3 1 7 11 6 38 122 2.2. Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Fen işleri İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 Antalya 1 1 2 Bursa 1 1 1 3 Gaziantep 1 1 Mersin 1 1 1 3 İstanbul 1 1 İzmir 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 4 Konya 1 1 Malatya 1 2 3 Şanlıurfa 1 2 1 1 5 Denizli 1 1 Toplam 2 1 2 1 2 1 3 3 1 2 8 26
 • 30. 30 2.3. Araç, makine ve malzemelerin daha verimli kullanılmasına ve takibine yönelik çalışmalar 2.3 Talep Atık yönetimi Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Su ve kanalizasyon Ulaşım Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 3 5 Ankara 1 1 1 2 5 Antalya 1 1 1 1 4 Balıkesir 1 1 2 Bursa 1 1 1 3 Diyarbakır 1 1 2 Eskişehir 1 1 Gaziantep 1 1 1 3 Mersin 1 1 2 1 2 4 11 İstanbul 1 1 1 1 4 İzmir 1 3 1 5 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 6 Konya 1 1 2 Malatya 1 1 1 3 Manisa 1 1 Kahramanmaraş 1 1 1 1 4 Mardin 1 1 1 1 4 Muğla 1 1 1 3 Ordu 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 2 Tekirdağ 1 1 1 1 4 Trabzon 1 1 1 1 2 6 Şanlıurfa 2 1 1 1 5 Van 1 1 1 1 3 1 4 12 Denizli 2 1 1 1 4 9 Toplam 1 3 7 4 1 1 4 8 4 3 5 5 3 3 1 2 1 5 7 1 4 35 108 2.3 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Spor hizmetleri Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme- iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis- encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Ankara 1 1 2 Antalya 1 1 2 Bursa 1 1 Erzurum 1 1 Mersin 1 1 1 3 İstanbul 1 1 2 Kocaeli 1 1 1 1 4 Konya 1 1 Malatya 2 2 Kahramanmaraş 1 1 Trabzon 1 1 Şanlıurfa 1 1 2 Denizli 1 1 Toplam 2 3 1 1 2 2 1 1 1 9 23
 • 31. 31 5. Stratejik yönetim 5.1. Stratejik planlama, hedef, gösterge belirleme 5.1 Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Su ve kanalizasyon Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme- iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis- encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 2 2 Ankara 1 1 1 1 3 7 Antalya 1 1 1 3 6 Aydın 1 1 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 1 3 Diyarbakır 1 1 1 3 Eskişehir 1 1 2 Mersin 1 1 1 1 3 3 10 İstanbul 1 1 2 4 İzmir 2 1 3 6 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 3 9 Konya 1 1 2 Malatya 1 1 3 5 Manisa 1 1 Kahramanmaraş 1 1 2 Mardin 1 1 1 3 6 Muğla 1 1 3 5 Samsun 1 1 1 3 6 Tekirdağ 1 1 2 1 5 Trabzon 1 1 1 1 1 5 Şanlıurfa 1 1 2 2 1 2 9 Van 1 1 3 1 4 10 Denizli 1 3 4 Toplam 3 3 1 1 3 6 4 4 5 6 5 3 5 1 3 1 8 1 7 1 5 38 114 5.1 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis- encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Ankara 1 1 2 Antalya 1 1 1 3 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 Erzurum 1 1 Mersin 1 1 2 1 5 İstanbul 1 1 2 İzmir 1 1 2 Kocaeli 1 1 1 1 1 5 Konya 1 1 Malatya 1 1 Sakarya 2 2 Samsun 1 1 Trabzon 1 1 Şanlıurfa 1 1 Denizli 1 1 Toplam 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 9 30
 • 32. 32 5.3. Kalite/Performans yönetim sistemleri 5.3 Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Ulaşım Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 2 3 Ankara 1 1 1 1 1 3 8 Antalya 1 1 1 2 5 Aydın 1 1 Balıkesir 1 1 2 Bursa 1 1 1 3 Diyarbakır 1 1 2 Eskişehir 1 1 1 1 4 Mersin 1 1 1 1 2 3 9 İstanbul 1 1 2 1 5 İzmir 2 1 3 6 Kocaeli 1 1 1 1 1 3 8 Konya 1 1 2 Malatya 1 1 1 3 6 Manisa 1 1 Kahramanmaraş 1 1 2 Mardin 1 1 1 3 6 Muğla 2 1 3 6 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 2 4 Tekirdağ 1 1 2 1 5 Trabzon 1 1 1 1 1 1 1 7 Şanlıurfa 1 1 2 2 6 Van 1 1 1 3 2 3 11 Denizli 1 1 3 5 Toplam 4 4 1 2 3 6 5 5 5 6 4 3 5 2 4 8 9 1 4 37 118 5.3 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mali yönetim Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Su ve kanalizasyon Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Ankara 1 1 Antalya 1 1 1 3 Bursa 1 1 Erzurum 1 1 Mersin 1 1 2 2 6 İstanbul 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 1 5 Konya 1 1 Malatya 1 1 Samsun 1 1 Şanlıurfa 1 1 1 3 Van 1 1 Denizli 1 1 Toplam 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 8 26
 • 33. 33 5.4. İç kontrol süreçleri 5.4 Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Ulaşım Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 2 4 Ankara 1 1 1 1 1 3 8 Antalya 1 1 1 3 6 Aydın 1 1 Balıkesir 1 1 2 Bursa 1 1 2 Diyarbakır 1 1 2 Eskişehir 1 1 2 Mersin 1 1 1 1 2 3 9 İstanbul 1 1 1 1 4 İzmir 2 1 3 6 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 3 9 Konya 1 1 2 Malatya 1 3 4 Kahramanmaraş 1 1 2 Mardin 1 1 1 3 6 Muğla 1 3 4 Ordu 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 2 4 Tekirdağ 1 2 3 Trabzon 1 1 1 1 1 1 1 7 Şanlıurfa 1 1 1 2 5 Van 1 1 1 3 2 3 11 Denizli 1 1 3 5 Toplam 3 4 1 2 3 4 4 3 5 5 4 3 4 2 3 6 10 1 5 38 110
 • 34. 34 5.4 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mali yönetim Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Su ve kanalizasyon Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Ankara 1 1 Antalya 1 1 1 3 Bursa 1 1 Erzurum 1 1 Eskişehir 1 1 Mersin 1 1 2 2 6 İstanbul 1 1 İzmir 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 4 Konya 1 1 Malatya 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 Tekirdağ 1 1 2 Şanlıurfa 1 1 1 3 Van 1 1 Toplam 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 10 29 5.6. Projelendirme 5.6 Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Ulaşım Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 2 4 Ankara 1 1 1 2 5 Antalya 1 1 1 3 Aydın 1 1 Balıkesir 1 1 2 Bursa 1 1 2 Diyarbakır 1 1 1 3
 • 35. 35 Eskişehir 1 1 2 Mersin 1 1 1 1 1 2 3 10 İstanbul 1 1 2 İzmir 2 1 3 6 Kocaeli 1 1 1 3 6 Konya 1 1 2 Malatya 1 1 3 5 Manisa 1 1 Kahramanmaraş 1 2 1 1 5 Mardin 1 1 1 2 5 Muğla 2 3 5 Ordu 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 3 4 Tekirdağ 1 1 2 1 5 Trabzon 1 1 1 1 1 1 6 Şanlıurfa 1 1 1 2 3 8 Van 1 1 3 2 4 11 Denizli 1 3 4 Toplam 4 3 1 1 3 3 4 4 4 6 6 4 5 2 4 5 9 1 3 37 109 5.6 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 Ankara 1 1 1 3 Antalya 1 1 1 1 4 Bursa 1 1 Erzurum 1 1 Mersin 2 1 2 1 6 İstanbul 1 1 2 İzmir 1 1 2 Kocaeli 1 1 1 1 1 5 Konya 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 Şanlıurfa 1 1 Denizli 1 1 2 Toplam 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 10 31
 • 36. 36 6. Elektronik belediyecilik, akıllı kent ve dijital dönüşüm 6.1. E-belediye, dijital belediye vb. sistemlerin kurulumu ve kullanımı 6.1 Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Su ve kanalizasyon Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 2 4 Ankara 1 1 1 1 1 3 8 Antalya 1 1 2 4 Aydın 1 1 2 Bursa 1 1 Diyarbakır 1 1 1 1 4 Eskişehir 1 1 Mersin 1 1 1 1 3 2 9 İstanbul 1 1 1 2 5 İzmir 2 1 2 1 1 7 Kocaeli 1 1 1 1 1 3 8 Konya 1 1 2 Malatya 3 3 Kahramanmaraş 1 1 1 1 1 5 Mardin 1 1 1 2 5 Muğla 1 1 2 Ordu 1 1 2 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 2 4 Tekirdağ 1 1 1 1 2 6 Trabzon 1 1 1 1 1 1 6 Şanlıurfa 1 1 2 1 2 7 Van 1 1 1 3 2 3 11 Denizli 1 1 1 3 Toplam 3 3 1 2 3 3 4 4 6 5 8 2 4 2 1 1 8 1 9 3 37 110 6.1 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mekânsal gelişim ve imar Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Ankara 1 1 2 Antalya 1 1 1 3 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 Erzurum 1 1 Gaziantep 1 1 Mersin 2 1 1 2 1 7 İstanbul 1 1 Kayseri 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 7 Konya 1 1 Malatya 1 1 Manisa 1 1
 • 37. 37 Samsun 1 1 Şanlıurfa 1 1 1 3 Van 1 1 2 Denizli 1 1 2 Toplam 6 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 8 36 6.2. Akıllı kent çalışmaları, bilişim sistemlerinin hizmetlerde kullanılması 6.2 Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Su ve kanalizasyon Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 1 3 Ankara 1 1 1 1 3 7 Antalya 1 1 2 3 7 Aydın 1 1 2 Balıkesir 1 1 2 Bursa 1 1 Diyarbakır 1 1 1 1 4 Eskişehir 1 1 2 Mersin 1 1 1 1 1 2 3 10 İstanbul 1 1 1 3 6 İzmir 1 3 1 1 1 7 Kocaeli 1 1 1 1 1 2 7 Konya 1 1 2 Malatya 2 2 Kahramanmaraş 1 1 1 1 1 5 Mardin 1 1 2 4 Muğla 1 1 2 Ordu 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 3 4 Tekirdağ 1 1 1 1 2 6 Trabzon 1 1 1 1 1 5 Şanlıurfa 1 1 1 1 2 6 Van 1 1 1 3 2 3 11 Denizli 1 1 1 3 Toplam 3 4 1 2 1 3 3 4 6 4 8 2 4 2 2 1 7 1 10 2 40 110 6.2 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mekânsal gelişim ve imar Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Ankara 1 1 2 Antalya 1 1 1 3 Bursa 1 1 Erzurum 1 1 Gaziantep 1 1 Mersin 1 1 1 1 1 5 İstanbul 1 1
 • 38. 38 İzmir 1 1 Kayseri 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 7 Konya 1 1 Manisa 1 1 Samsun 1 1 2 Trabzon 1 1 Şanlıurfa 1 1 1 1 4 Van 1 1 2 Denizli 1 1 2 Toplam 5 2 2 1 2 2 2 1 1 1 7 1 1 2 6 36 6.3. Yönetim bilgi sistemlerinin, teknolojilerinin hizmetlerin planlanması, sunumu ve izlenmesinde kullanımı 6.3 Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Su ve kanalizasyon Ulaşım Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 2 4 Ankara 1 1 1 3 6 Antalya 1 1 1 2 2 7 Aydın 1 1 2 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 Diyarbakır 1 1 1 1 4 Eskişehir 1 1 1 3 Mersin 1 1 1 1 2 2 8 İstanbul 1 1 1 2 5 İzmir 2 1 3 1 1 8 Kocaeli 1 1 1 1 1 3 8 Konya 1 1 Malatya 2 2 Manisa 1 1 2 Kahramanmaraş 1 1 1 1 1 5 Mardin 1 1 1 2 5 Muğla 1 1 2 Ordu 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 3 5 Tekirdağ 1 1 1 2 5 Trabzon 1 1 1 1 1 1 6 Şanlıurfa 1 1 1 3 6 Van 1 1 1 3 2 3 11 Denizli 1 1 2 4 Toplam 3 3 2 2 3 3 5 4 6 4 8 2 3 2 2 1 7 10 3 40 113
 • 39. 39 6.3 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mekânsal gelişim ve imar Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Ankara 1 1 Antalya 1 1 2 Balıkesir 1 1 Erzurum 1 1 Gaziantep 1 1 Mersin 1 1 1 1 4 İstanbul 1 1 Kayseri 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 7 Konya 1 1 Samsun 1 1 Şanlıurfa 1 1 1 1 4 Van 1 1 2 Denizli 1 1 2 Toplam 5 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 3 4 29 6.4. Veri politikaları, veri yönetimi, veri güvenliği, veri paylaşımı vb. alanlarda yenilikçi çalışmalar 6.4 Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Su ve kanalizasyon Ulaşım Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 2 4 Ankara 1 1 3 5 Antalya 1 1 1 2 1 6 Aydın 1 1 2 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 2 Diyarbakır 1 1 1 1 4 Eskişehir 1 1 1 3 Gaziantep 1 1 Mersin 1 1 1 2 2 7 İstanbul 1 1 1 3 6 İzmir 2 1 3 1 1 8 Kocaeli 1 1 1 1 1 3 8 Konya 1 1 Malatya 3 3 Manisa 1 1 2 Kahramanmaraş 1 1 1 1 1 5 Mardin 1 1 2 4 Muğla 2 1 3 Ordu 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 2 4 Tekirdağ 1 1 2 4
 • 40. 40 Trabzon 1 1 1 1 1 5 Şanlıurfa 1 1 1 2 5 Van 1 1 1 3 2 3 11 Denizli 1 1 4 6 Toplam 4 3 2 2 3 4 4 4 5 3 8 1 2 2 3 1 8 8 3 42 112 6.4 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri İnsan kaynakları yönetimi Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mekânsal gelişim ve imar Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Ankara 1 1 Antalya 1 1 2 Erzurum 1 1 Gaziantep 1 1 Mersin 2 1 1 1 5 Kayseri 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 6 Konya 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 Şanlıurfa 1 1 1 1 4 Van 1 1 2 Toplam 6 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 5 26 7. İnsan kaynakları yönetimi 7.3. Kurumsal öğrenme, hizmet içi eğitim, personelin yetiştirilmesi uygulamaları 7.3 Talep Atık yönetimi Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Su ve kanalizasyon Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 2 4 Ankara 1 1 1 2 5 Antalya 1 1 1 3 Aydın 1 1 Balıkesir 1 1 2 Bursa 1 1 Diyarbakır 1 1 1 3 Eskişehir 1 1 1 1 4 Gaziantep 1 1 Mersin 1 1 1 1 1 1 2 8 İstanbul 1 1 1 1 2 6 İzmir 3 1 4 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 6 Konya 1 1 Malatya 1 1 2 Kahramanmaraş 1 2 1 4
 • 41. 41 Mardin 1 1 1 1 4 Muğla 1 1 Ordu 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 Tekirdağ 1 1 1 2 2 7 Trabzon 1 1 1 1 1 1 2 8 Şanlıurfa 1 1 2 1 1 4 10 Van 1 1 3 2 3 10 Denizli 2 1 5 8 Toplam 1 2 6 1 2 1 5 7 3 4 5 7 3 4 2 1 1 3 1 10 1 2 34 106 7.3 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mekânsal gelişim ve imar Spor hizmetleri Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Ankara 1 1 Antalya 1 1 2 Bursa 1 1 2 Erzurum 1 1 Mersin 2 1 1 2 6 İzmir 1 1 2 Kocaeli 1 1 1 1 4 Konya 1 1 Kahramanmaraş 1 1 Şanlıurfa 1 1 2 Van 1 1 Denizli 1 1 Toplam 3 1 1 2 1 1 1 1 1 4 8 24 7.4. Personelin performansını izlemeye ve geliştirmeye yönelik yaklaşımlar, moral ve motivasyonu artırmaya dönük özel programlar ve ödüller 7.4 Talep Atık yönetimi Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Su ve kanalizasyon Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 1 2 5 Ankara 1 1 1 2 5 Antalya 1 1 1 3 Aydın 1 1 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 Diyarbakır 1 1 1 3 Eskişehir 1 1 1 1 4 Gaziantep 1 1 Mersin 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 İstanbul 1 1 1 2 2 7 İzmir 2 3 1 1 1 8
 • 42. 42 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 2 9 Konya 1 1 2 Malatya 1 1 2 Kahramanmaraş 1 2 1 4 Mardin 1 1 1 1 4 Muğla 2 1 3 Ordu 1 1 Sakarya 2 2 Samsun 1 1 Tekirdağ 1 1 1 2 2 7 Trabzon 1 1 1 1 1 1 2 8 Şanlıurfa 2 1 2 1 1 4 11 Van 1 1 1 3 2 3 11 Denizli 2 1 1 5 9 Toplam 1 4 7 2 2 3 6 7 3 6 5 9 4 5 2 1 1 4 2 10 1 3 36 124 7.4 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Spor hizmetleri Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Antalya 1 1 2 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 Erzurum 1 1 Mersin 2 1 3 Kocaeli 1 1 1 3 Kahramanmaraş 1 1 Şanlıurfa 1 1 Van 1 1 Toplam 3 1 1 1 1 1 6 14 9. İşbirliği ve ortaklıklar 9.1. Kamu-özel sektör işbirliği, yap-işlet-devret vb. modeller 9.1 Talep Atık yönetimi Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 3 4 Ankara 1 1 1 1 4 Antalya 1 1 1 2 5 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 2 Diyarbakır 1 1 1 1 4 Erzurum 1 1 Eskişehir 1 1 1 1 1 5 Mersin 1 1 1 1 4 İstanbul 1 1 1 2 5
 • 43. 43 İzmir 1 1 3 1 6 Kayseri 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 3 10 Konya 2 2 Malatya 1 2 3 Kahramanmaraş 1 1 2 1 5 Mardin 1 1 1 3 Ordu 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 1 2 5 Tekirdağ 1 1 1 1 2 2 8 Trabzon 1 1 1 1 1 5 Şanlıurfa 1 1 1 1 2 6 Van 1 1 3 2 3 10 Denizli 1 1 1 8 11 Toplam 2 3 3 2 2 1 3 6 4 5 5 7 2 2 1 3 4 1 10 2 2 42 112 9.1 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Fen işleri Spor hizmetleri Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 2 2 Antalya 1 1 Bursa 1 1 Gaziantep 1 1 Mersin 1 1 2 1 5 Kocaeli 1 1 Malatya 1 1 Kahramanmaraş 1 1 Trabzon 1 1 Van 1 1 Toplam 1 1 2 1 2 8 15 9.2. Finansör kuruluşlarla ilişkiler 9.2 Talep Atık yönetimi Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 4 6 Ankara 1 1 1 1 3 7 Antalya 1 1 1 1 2 6 Aydın 1 1 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 2 Diyarbakır 1 1 1 3 Erzurum 1 1 Eskişehir 1 1 1 1 4 Mersin 1 1 4 1 3 10 İstanbul 1 1 1 1 4
 • 44. 44 İzmir 1 2 1 4 Kayseri 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 4 10 Konya 2 2 Malatya 1 2 3 Manisa 1 1 Kahramanmaraş 1 1 1 3 Mardin 1 1 1 2 5 Muğla 1 3 1 5 Ordu 1 1 Sakarya 2 2 Samsun 1 1 2 4 Tekirdağ 1 1 1 2 2 7 Trabzon 1 1 1 1 4 Şanlıurfa 1 1 1 1 1 2 7 Van 1 1 1 3 2 2 10 Denizli 1 1 1 4 7 Toplam 1 4 4 2 2 1 3 5 5 5 9 7 2 1 2 3 8 1 9 1 2 44 121 9.2 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Fen işleri İtfaiye, afet ve acil durum Spor hizmetleri Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 Antalya 1 1 Bursa 1 1 Gaziantep 1 1 Mersin 2 1 2 5 İzmir 1 1 Kocaeli 1 1 Malatya 1 1 Kahramanmaraş 1 1 Trabzon 1 1 Şanlıurfa 1 1 Van 1 1 Toplam 2 1 1 1 1 1 3 6 16 9.3.Belediyeler arası yurt içi ve yurt dış işbirliği, kardeş şehir ilişkileri 9.3 Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Strateji geliştirme Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 4 6 Ankara 1 1 3 5 Antalya 1 1 2 4 Aydın 1 1 Balıkesir 1 1 2 Bursa 1 1 Diyarbakır 1 1 1 1 4
 • 45. 45 Eskişehir 1 1 Mersin 1 1 5 7 İstanbul 1 1 1 1 4 İzmir 1 2 1 2 6 Kayseri 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 1 1 1 2 9 Konya 1 1 Malatya 1 3 4 Kahramanmaraş 1 1 2 Mardin 1 1 1 2 5 Muğla 1 1 1 3 Ordu 1 1 Sakarya 1 1 Samsun 1 1 2 Tekirdağ 1 1 1 1 2 6 Trabzon 1 1 1 1 1 5 Şanlıurfa 1 1 1 1 3 7 Van 1 1 1 3 2 4 12 Denizli 1 1 1 8 11 Toplam 3 4 1 1 1 3 4 4 6 3 7 2 2 1 3 3 1 6 1 3 52 111 9.3 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Fen işleri İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mali yönetim Spor hizmetleri Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 1 1 Ankara 1 1 2 Antalya 1 1 1 3 Bursa 1 1 Erzurum 1 1 Eskişehir 1 1 Gaziantep 1 1 Mersin 1 1 2 4 Kocaeli 1 1 1 3 Konya 1 1 Malatya 1 1 Kahramanmaraş 1 1 Trabzon 1 1 Şanlıurfa 1 1 Van 1 1 Toplam 2 2 1 1 1 1 1 1 3 10 23 9.4. Sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıflar ve derneklerle ilişkiler, işbirliği ve ortak projeler 9.4 Talep Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Çevre ve yeşil alan Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İç denetim İnsan kaynakları yönetimi İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Kültür ve sanat, turizm Mali yönetim Mekânsal gelişim ve imar Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Strateji geliştirme Ulaşım Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Varlık yönetimi (Destek hiz, araç, taşınmaz yönetimi, satınalma, işletme-iştirakler Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam
 • 46. 46 Adana 1 1 3 5 Ankara 1 1 1 1 3 7 Antalya 1 1 1 3 Aydın 1 1 Balıkesir 1 1 Bursa 1 1 2 Diyarbakır 1 1 1 1 4 Erzurum 1 1 Eskişehir 1 1 2 Mersin 1 1 1 1 5 9 İstanbul 1 1 2 1 5 İzmir 1 2 1 1 2 7 Kayseri 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 4 8 Konya 1 1 Malatya 1 1 2 4 Manisa 1 1 Kahramanmaraş 1 1 Mardin 1 1 2 4 Muğla 2 1 3 Ordu 1 1 Sakarya 2 2 Samsun 1 1 2 4 Tekirdağ 1 1 1 1 1 2 7 Trabzon 1 1 1 1 1 5 Şanlıurfa 1 1 1 1 1 2 7 Van 1 1 3 1 3 9 Denizli 1 1 1 5 8 Toplam 2 4 2 1 1 3 4 4 6 4 6 4 6 2 6 1 6 1 3 47 113 9.4 Arz Bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler Fen işleri Halkla ilişkiler, muhtarlarla ilişkiler, Kent Konseyi ile ilişkiler İtfaiye, afet ve acil durum Kırsal hizmetler, kırsal kalkınma Mali yönetim Sağlık, halk sağlığı, veterinerlik Sosyal hizmetler, yardımlar ve yaşam boyu öğrenme Spor hizmetleri Zabıta, toplum düzeni ve güvenlik Hukuk İşleri Sekreteryal İşler (Yazı işleri, meclis-encümen, evrak kayıt, özel kalem) Diğer Toplam Adana 2 2 Antalya 1 1 1 3 Bursa 1 1 2 Gaziantep 1 1 Mersin 2 1 1 4 İzmir 1 1 Kocaeli 1 1 1 1 1 5 Konya 1 1 Malatya 2 2 Kahramanmaraş 1 1 Samsun 1 1 Trabzon 1 1 2 Van 1 1 Toplam 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 10 26
 • 47. 47 EK 4: İyi uygulama paylaşımlarına ilişkin kriterler • Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 yılları arasında uygulanan “Erasmus+ Programı” başlıklı hibe programı eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. Temel amacı bireylere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması olan söz konusu program kapsamında öğretmenler, okul liderleri, araştırmacılar, öğretmen eğitimcileri, politika yapıcılar ve okul eğitiminde çalışan diğer tüm profesyoneller için çevrim içi bir platform kurulmuştur: “School Education Gateway”. Söz konusu platformda iyi uygulama örneklerinin seçimine ilişkin kriterler şu şekilde belirtilmiştir:1 1 Zaman ölçeği Önlem ve/veya yaklaşım en az iki yıldır uygulanıyor olmalı. 2 Sürdürülebilirlik Belirli bir süredir uygulanmakta olan ve gelecekte birkaç yıl için finansman veya paydaşların katılımı gibi konuları kapsayan önlem ve/veya yaklaşımın olması. 3 Paydaş katılımı Geniş bir paydaş yelpazesi oluşturulmalıdır. Farklı paydaşların sürece nasıl dâhil edildikleri ve süreç içerisinde nasıl desteklendikleri ile ilgili ayrıntılar sağlanmalıdır. 4 Araştırma veya kanıta dayalı olması Önlem ve/veya yaklaşımın önceki araştırma ve deneyimlere ne ölçüde dayandığı. 5 Kalite güvence prosedürlerinin mevcudiyeti Uygulama boyunca kullanılan göstergeler, yöntemler veya araçlara ilişkin bilgileri içeren kalite güvence süreçleriyle ilgili yaklaşım. 6 İç veya dış değerlendirme sonuçları Amaçlanan çıktılara ve sonuçlara ulaşıldığına dair kanıtları belgeleyen ölçüm ve/veya yaklaşım. Tercihen dış değerlendirme yoluyla değerlendirilmiş olması beklenmektedir. 1 https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/general/criteria.htm
 • 48. 48 • Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan ve BM, STK'lar ve Kızıl Haç gibi çok sayıda Kuruluşlar Arası Daimi Komite katılımcısından oluşan Koruma Kümesi Çalışma Grubu (PCWG) tarafından yayınlanan belgeye2 göre -uygulamanın türüne göre değişiklik gösterebilecek şekilde-iyi uygulama örneklerine ilişkin kriterler şunlardır: 1 Ana Kriterler Etki Uygulamanın olumlu ve somut bir etkisi oldu mu ve bireyler ve/veya topluluklar için geliştirilmiş korumayla sonuçlandı mı? Herhangi bir olumsuz etkisi oldu mu? Etki kısa vadede, orta vadede veya uzun vadede farklılık gösterdi mi? Etki, ilgili kişilerin yaşı, cinsiyeti ve/veya sosyo-ekonomik geçmişi gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterdi mi? 2 İlgi düzeyi Uygulama, ilgili kişilerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini ele aldı mı? Bunu uygun bir şekilde yaptı mı? 3 Tutarlılık Uygulama, ilgili yasal standartlar ve IASC kılavuzları dâhil olmak üzere genel politika ve mesleki davranış kuralları ile tutarlı mıydı? 4 Ek Kriterler Etkililik Uygulama, hedeflediği şeyi (zamanında) başardı mı? 5 Verimlilik Mevcut mali kaynaklar, insan kaynakları ve diğer kaynaklar verimli bir şekilde kullanıldı mı? Kaynakların daha verimli kullanılmasıyla aynı sonuç elde edilebilir mi? 6 Sürdürülebilirlik Uygulama sürdürülebilir miydi ve/veya sürdürülebilir bir etkisi oldu mu? 7 Koruma Kriterleri Haklara Saygı Duymak ve Korumak Uygulama bireylerin ve/veya toplulukların korunmasını iyileştirmeyi amaçladı mı? İlgili kişilerin haklarına saygı gösterildi mi? 8 Katılım İlgili kişilere danışıldı mı ve ilgililer uygulamanın tasarımı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katıldılar mı? Uygulama yerel kapasiteyi güçlendirdi mi ve yerel sahiplenmeyi teşvik etti mi? 9 Ayrımcılık Yapmama ve Eşitlik Farklı yaş, yetenek ve geçmişe sahip kadınlar/erkekler/çocuklar uygulamaya eşit ve etkili erişime sahip miydi? Alternatif olarak, uygulama kadınlar/çocuklar/yaşlılar/engelliler ve/veya azınlıklar gibi belirli bireylerin ve grupların kapasitelerini geliştirerek ayrımcılıkla mücadele etmeyi ve eşitliği daha da ilerletmeyi amaçladı mı? 2 https://www.unhcr.org/4aa76e97378.pdf
 • 49. 49 • 1996 yılında İstanbul’da düzenlenen Habitat II Konferansı’nda başlatılan sürecin bir sonucu olarak 2004 yılında Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA), Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu (FMCU-UTO) ve Dünya Büyük Şehirler Birliği (Metropolis) “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı” (UCLG) adı altında birleşmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinden yerel yönetimleri, yerel ve bölgesel birlikleri ve kentleri kapsayan UCLG Teşkilatı toplamda 240.000 kenti temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağıdır. UCLG çatısı altındaki 12 farklı komiteden bir tanesi olan Kültür Komitesi’nin hedefleri arasında kültür ağları oluşturmak, programlar ve politikalar geliştirmek ve kültürü sürdürülebilir kalkınmanın dördüncü sütunu olarak tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirmek yer almaktadır. UCLG Kültür Komitesi tarafından iyi uygulama örneklerini belirleme sürecinde kullanılan kriterler şunlardır:3 1 İnovasyon Bir projenin yenilikçi doğasının incelenmesi; girdi ve çıktıların öngörüldüğü geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak yenilikçi içerik, süreçler ve metodolojilerin benimsenmesi 2 Katılımcılık Kültürel gelişim projelerinin nihai alıcısı konumundaki vatandaşların projenin başından sonuna kadar katılım gösteren aktör olması 3 Sürdürülebilirlik Geliştirme projelerinin ve/veya politikalarının kısa, orta ve uzun vade göz önünde bulundurularak tasarlanması 4 Verimlilik Bölgeler ve nüfuslar üzerinde bir veya daha fazla olumlu, somut ve manevi etki üretilmesi; başlangıçta oluşturulan teşhisler doğrultusunda belirlenen hedeflerin ölçülebilir olması 5 Çaprazlık (Transversalite) Soruna ilişkin olarak çapraz bir yaklaşımın benimsenmesi (farklı konuları, farklı metodolojiler ve toplumun farklı aktörleriyle birleştirmesi) 6 Yeniden Üretilebilirlik Yerel kalkınma projeleri, eylemleri ve politikaları en azından kısmen yeniden üretilebilir veya aktarılabilir olmalı; iyi bir uygulamayı anlamak ve bu tekrarlanabilirliğin mümkün olması için bağlamların tam olarak açıklanması 3 http://obs.agenda21culture.net/en/about
 • 50. 50 • Avrupa Komisyonu çatısı altında yürütülen “Vatandaşlar için Avrupa” (EFC) Programı kapsamında yayınlanan “İyi Uygulamalar Raporu: Avrupa Birliği'nde Katılımcı Vatandaşlık”4 başlıklı raporda belirtildiği üzere iyi uygulama örneklerini belirleme sürecinde kullanılan kriterler şunlardır: 1 Netlik Hedeflerin, gerçekleştirilecek faaliyetlerin, katılımcıların, paydaşların ve hedef grupların net bir şekilde tanımlanması. 2 Tutarlılık Belirlenen hedefler ve uygulanan faaliyetler arasında tutarlılık olması. 3 Katılımcılık İlgili katılımcıların aktif ve doğrudan katılımı (demokratik karar alma süreçleri). 4 İşbirliği Farklı kurumlar, dernekler ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlanması. 5 İnovasyon Yeni teknolojilerin ve yeni medyanın projeye/uygulamaya dahil edilmesi. 6 Değerlendirme Sonuçlara ve etkilere ilişkin değerlendirme yapılması. 7 Bilgi Paylaşımı Sonuçlara ve değerlendirmelere ilişkin bilgilerin yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde sunumu. 8 Değer Demokrasi, insan hakları, sosyal uyum ve hoşgörü değerlerine uyum sağlanması. • Avrupa Komisyonunun çatısı altında faaliyet gösteren 33 Genel Müdürlükten birisi olan “Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü” (DG SANTE) gıda güvenliği ve sağlığına ilişkin AB politikasından ve ilgili 4 https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/report_3_good_practice.pdf
 • 51. 51 kanunların uygulanmasını izlemekten sorumludur. DG SANTE tarafından iyi uygulama örneklerini belirlemek için hazırlanan kriterler seti önerisi şu şekildedir:5 1 Dâhil Edilme Kriterleri Uygunluk Net olarak açıklanması gereken uygulamanın politik ve stratejik bağlamı. 2 Müdahalenin Karakteristik Özellikleri Bir durum analizinin varlığı, belirlenmiş hedefler, tutarlı bir metodoloji vb. 3 Kanıta ve Teoriye Dayalı Bilimsel mükemmellik veya kanıtların bilinçli ve açık bir şekilde kullanılmış, analiz edilmiş ve yaygınlaştırılmış olması. 4 Etik Etik değerlere saygılı olunması ve haysiyetin korunmasının garanti edilmesi. 5 Temel Kriterler Etkililik ve Verimlilik İstenen sonucu optimal bir şekilde üretilmesi. Miktar, kalite ve zaman hedeflerinin gerçek koşullar altında mümkün olan en düşük maliyetle ne ölçüde karşılandığının ölçülmesi. 6 Eşitlik Proje/uygulama kaynakları tahsis ederken nüfusun (kadın ve erkek) ihtiyaçlarını hesaba katmalı ve eşitsizlikleri tespit edip azaltmalıdır. 7 Niteleyici Kriterler Aktarılabilirlik Proje/uygulama sonuçlarının sistematik hale getirilmesi ve belgelendirilmesi. Diğer bağlamlara/ortamlara/ ülkelere aktarılması veya daha geniş bir popülasyon ve coğrafi bağlama ölçeklenmesi. 8 Sürdürülebilirlik Projenin/uygulamanın geliştirildiği bağlamın sosyal, ekonomik ve çevresel gereksinimlere uyum sağlayarak mevcut kaynaklarla uzun vadede sürdürülebilme yeteneğinin değerlendirilmesi. 9 Sektörler Arası Koordinasyon Projenin/uygulamanın ilgi alanına dâhil olan farklı sektörler arasında işbirliğini geliştirme yeteneğinin değerlendirilmesi. 10 Katılım Paydaşların sürecin her aşamasına dâhil edilmesi ve projenin/uygulamanın dâhil olan farklı sektörler arasında işbirliğini geliştirme yeteneği. 5 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/ev_20161130_co01_en.pdf
 • 52. 52 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan. “Yerel Yönetişimi Ölçmek İçin Bir Kullanıcı Kılavuzu”6 başlıklı yayınlarında belirtildiği üzere iyi uygulamalara ilişkin kontrol listesi şu şekildedir: 1 Amaç ve Odak Tüm değerlendirme sürecinin özel amacının, odağının ve kapsamının tanımlanması. 2 Paydaşlar Ana paydaşların haritalandırılması ve yerel yönetişim değerlendirmesinde paydaşların ihtiyaçlarının, tercihlerinin ve ilgi alanlarının belirlenmesi. 3 Bütünsel bir Konsept Bütünsel bir yönetişim konseptinin sürece dahil edilmesi, sadece resmi yapıların ve hizmetlerin değil, aynı zamanda süreçlerin ve ilişkilerin de göz önünde bulundurulması. 4 Hedef Değerlendirme hedeflerinin yerel kalkınma ihtiyaçları ve stratejik politika gündeminden türetilmesi. 5 Temsil ve Katılım Yoksulların, kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına odaklanılması. Yoksul yanlısı ve cinsiyete duyarlı önlemlerin entegrasyonu. 6 https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/local_governance/a-users- guide-to-measuring-local-governance-.html
 • 53. 53 • Avrupa Okuryazarlık Politikaları Ağı (ELINET) tarafından “İyi Uygulama Örnekleri Veritabanı için Kalite Kriterleri”7 şu şekilde belirlenmiştir: 1 Hedef Kitle Projenin/uygulamanın hedef kitlesine net bir şekilde odaklanılması 2 Kavramsal Temel Açık ve sağlam bir kavramsal temel (program teorisi) oluşturulması. 3 Hedef Net bir hedef tanımı 4 Dokümantasyon Programın uygulanmasına ilişkin dokümantasyon (gerçekleştirilecek faaliyetler, katılımcılar, paydaşlar ve hedef gruplar vb. hakkında net bilgiler) 5 Şeffaflık Projenin değerlendirmesinin ve hedef Grup üzerindeki etkilerinin şeffaf dokümantasyonu. 6 Aktarılabilirlik Projenin/uygulamanın aynı veya farklı bölgelerdeki paralel veya benzer durumlara uygulanma potansiyelinin değerlendirilmesi. 7 Çıktılar Program çıktılarının (el ilanları, kılavuzlar, materyaller) basılı olarak veya tercihen internette mevcut olması. 8 Sürdürülebilirlik Programın özellikle maddi açıdan devamlılığının olması. 7 http://www.eli-net.eu/good-practice/examples-of-good-practice/criteria-for-examples-of-good-practice/
 • 54. 54 • “The Community Tool Box” daha sağlıklı topluluklar oluşturmak ve sosyal değişim sağlamak için geliştirilmiş ücretsiz çevrimiçi bir kaynaktır. “En İyi Uygulamaların Benimsemesini ve Kullanımını Teşvik Etmek”8 başlığı altında şu kriterler belirlenmiştir: 1 Kapsam Bir konunun tüm yönlerini hedeflemelidir 2 Esnek ve Duyarlı Nüfusun ihtiyaçlarına ve koşullardaki değişikliklere tepki vermelidir. 3 Kararlı Projenin/uygulamanın sonuna değin sürdürme, direşme 4 Bağlam Sorunlara ve insanlara kendi bağlamları içinde bakarlar - aile, tarih, topluluk vb. 5 Sorunun Kökeni Bir soruna ve onun belirtilerine ek olarak altta yatan nedenleri hedeflerler. 6 Netlik Hedef ve görevlerin net olması ve onlara bağlı kalınması. 7 Süreç İçerisinde Gelişim İhtiyacın gerektirdiği doğrultuda zamanla gelişmesi. 8 Yetkin Personel Uygun becerilere sahip yetkin kişiler tarafından yönetilmesi. 9 Personel Eğitimi Personelin, yüksek kaliteli ve duyarlı hizmet sağlamak için eğitilmesi. 10 Katılımcılık Karşılıklı saygıya dayalı güçlü personel/katılımcı ilişkileri geliştirilmesi. 11 İşbirliği Hem içeride hem de dışarıda işbirliği yapılması. 12 Motivasyon Hem organizasyonun hem de bireylerin adanmışlıklarını, morallerini ve kararlılıklarını güçlendiren ve onlara iş için ortak bir amaç duygusu veren bir dizi temel değere sahip olunması. 8 https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/choose-and-adapt-community-interventions/using-best- practices/main
 • 55. 55 • Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen “Yunanistan'da yerel yönetimin kurumsal olarak güçlendirilmesi için teknik yardım projesi”9 kapsamında belirlenen iyi uygulama örneklerine ilişkin kriterler şu şekildedir: 1 İlgi düzeyi Uygulama/proje toplum için önemli bir sorunu çözmeli 2 Verimlilik Uygulama/projenin fayda maliyet analizi 3 Yenilik Ele alınan soruna yeni ve yaratıcı bir yaklaşımda bulunulması 4 Etki Pratik ve açıkça tanımlanabilir sonuçlar kaydedilmesi 5 Sürdürülebilirlik Uygulama/projenin, yerel kalkınma için neye ihtiyaç duyulduğuna dair bir anlayışla birlikte yerel toplumun geleceği hakkında geniş ve uzun vadeli bir perspektif öngörmesi 6 Tekrarlanabilirlik Diğer topluluklarda da uygulanma imkânının olması 7 Entegrasyon Çarpan etkilerine neden olabilecek sinerji yaratması 8 Kapitalizasyon Girişimin yaygınlaştırılması 9 https://rm.coe.int/16806fa090