Życie Uczelni 10.2010

2 890 vues

Publié le

Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej

Publié dans : Formation, Technologie
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
2 890
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
4
Actions
Partages
0
Téléchargements
3
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Życie Uczelni 10.2010

 1. 1. Rozpoczęliśmy 66. rok akademicki
 2. 2. Życie Uczelni 3/2010 2Nowy rok akademicki WYDARZENIA Po wakacyjnej przerwie tysiące studentów wróciły w mury uczelni. W czasie inauguracji rek-tor prof. Stanisław Bielecki mówił m.in. o rekrutacji, przyszłości absolwentów, zmianach związa- Nowy Rok Akademicki .................... 4nych z wprowadzaniem nowych ustaw oraz wymienił najważniejsze osiągnięcia pracownikówi studentów. Szczególnie ciepło powitani zostali „pierwszoroczniacy”. (więcej str. 4-7) Top Lista Politechniki Łódzkiej ....................... 8 Wybitni młodzi naukowcy z PŁ .................... 9 Politechnika Łódzka w czołówce światowej .................. 10 Ustalono kategorie ........................ 11 Honor Academicus ........................ 11 65. rocznica Łodzi Akademickiej ........................ 12 60 lat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności .......................... 13 Odznaczenie dla profesora Andrzeja Góraka ............................. 14 Połączenia energetyczne ............. 15Top Lista Politechniki Łódzkiej Trzy lata Z okazji jubileuszu Politechniki Łódzkiej podsumowaliśmy najważniejsze sukcesy w dziedzi- politechnicznego liceum ............. 16nie nauki i dydaktyki z ostatniego dziesięciolecia. Uroczysta gala wręczenia dyplomów odbyłasię podczas pikniku. (więcej str.8-9) Umowa z baszkirską uczelnią .... 17 Nie jedźcie do Ameryki, studiujcie na PŁ! .............................. 18 Wielofunkcyjne boiska już otwarte ........................................ 19 Jedynka jak nowa ........................... 19 Jubileusz profesora Romana Zarzyckiego .................... 20 Będą opiniować nowe technologie .......................... 21 Jubileusz proferosa Macieja Pawlika ............................... 22 Jubileusz profesora Andrzeja Koszmidera .................... 23 14. Piknik Naukowy w Warszawie ..................................... 2465. rocznica Łodzi Akademickiej Po festiwalu ...................................... 25 Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta, po której barwny orszak rektorów Z Nauką Ścisłą za Pan Brat ........... 27i przedstawicieli uczelni przeszedł ulicą Piotrkowską do Filharmonii, gdzie odbyło się posiedze-nie Senatów. Wśród gości byli m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, parlamentarzyści Patronat nad II LOoraz władze województwa i miasta. (więcej str. 12) w Zduńskiej Woli ............................. 28 Sentymentalna podróż Schweikertów .................................. 29 Ofensywna kampania ................... 30 Tydzień z matematyką i fizyką ................................................. 31 Nowa instalacja ............................... 32 KONFERENCJE O dziewiarstwie na zamku .......... 32 Szkoła Letnia Zarządzania ...................................... 33
 3. 3. 3 Życie Uczelni 3/2010Biblioteka w kryzysie 60 latczy kryzys w bibliotece? ............... 34 Wydziału Biotechnologii i Nauk o ŻywnościKongres metrologii ........................ 35 W tym roku mija 60 lat od utworzenia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności (niegdyś Wydziału Chemii Spożywczej). Dyplomy ukończenia studiów uzyskało w tym okresie ok. 8 tysięcy osób; ponad 500 osób spośród tego grona spotkało się 17 września aby wziąć udział w jubileuszowym spotkaniu absolwentów. (więcej str. 13) STUDENCIZademonstrowali gry .................... 36Mamy troje stypendystówFundacji GE ....................................... 37Symulator palacza .......................... 37„Obraz” absolwentówPolitechniki Łódzkiej ..................... 38Młodzi projektanciw Kijowie ........................................... 40Licealiści myśląo problemachenergetycznych ............................... 41Erasmus na rowerze ....................... 41Praktyki wymienne ........................ 42Let’s integrate! ................................. 43 Erasmus na rowerzePraktykanci IAESTE na PŁ ............. 43 IFE przekazało organizacji studenckiej ESN-EYE kilkanaście rowerów zakupionych przez„Kot Schrödingera” uczelnię. Studenci Erasmusa będą mogli swobodnie dojeżdżać na uczelnię, zwiedzać naszew warunkach ekstremalnych ..... 44 miasto, a przy okazji propagować zdrowy styl życia i promować Politechnikę. (więcej str. 41)freeDOMy rozdane! ........................ 44 ROZMAITOŚCIPerły architekturypod opieką PŁ .................................. 45KoncertJerzego Porębskiego ..................... 46Począteksezonu muzycznego ..................... 47Pierwsze Odznaki HonoroweMiasta Łodzi ..................................... 48Pół wieku politechnicznegożeglowania ........................................ 49 Pół wieku politechnicznego żeglowania W czasie wakacji Klub Żeglarski Politechniki Łódzkiej świętował jubileusz 50-lecia. Nasi że-Włókienników spotkanie glarze zyskali kolejny jacht, a także ścigali się w regatach o Puchar JM Rektora. (więcej str. 49)po latach ............................................ 50Wtorki i czwartkiw Bibliotece PŁ ................................ 51Nowa galeriaw Politechnice Łódzkiej ................ 52Rekordowy bieg .............................. 52Złoto i srebrodla piłkarzy nożnych PŁ ................ 53Sukcesy Adama Kszczota ............. 53Lekkoatletyczne sukcesyreprezentacji PŁ .............................. 54Brąz we wspinaczce ....................... 54Dr inż. Romualda Rydlewicz ....... 55
 4. 4. Życie Uczelni 3/2010 4Barwny pochód Władz Uczelni, Senatu i studentów przeszedł spod rektoratu pod pomnikpierwszego rektora Politechniki Łódzkiej prof. Bohdana Stefanowskiego. Po złożeniu tamkwiatów wszyscy udali się do audytorium im. A. Sołtana, gdzie uroczyście rozpoczętoNowy Rok Akademicki Pierwszy dzień października, dawno odnieśliście zdając maturęgdy po wakacyjnej przerwie tysiące i dostając się na studia. Macie wszel-studentów wracają w mury uczelni kie podstawy, by być z siebie dum-jest ważną datą dla akademickiej nymi, bo w tegorocznej rekrutacjispołeczności. Politechnika Łódzka w Politechnice mieliśmy ponadma wielu przyjaciół i sympatyków, 32 000 zgłoszeń. Młodzi utalentowa-którzy w takich chwilach chcą być ni ludzie są największym dobrem na-razem z nami. Wśród gości obec- rodowym i najcenniejszym dobremnych na inauguracji byli m.in.: po- dla PŁ. Studia politechniczne ucho-słowie Ziemi Łódzkiej, Marszałek dzą za studia trudne i pracochłonne,Województwa, Wojewoda Łódzki, jednak zapewniam Was, że jeśli od-Wiceprezydent Miasta Łodzi, inni kryjecie w sobie pasję do zdobywa-przedstawiciele władz miasta i re- nia wiedzy i rozwoju w dziedzinach,gionu, rektorzy polskich uczelni, które wybraliście, to staną się oneczłonkowie konwentu PŁ oraz oso- dla Was źródłem życiowej i zawo-by z instytucji naukowych, prze- dowej satysfakcji. Odnosząc się domysłu i organizacji gospodarczych tegorocznej rekrutacji rektor mó-współpracujących z Politechniką wił o większym zainteresowaniuŁódzką. studiami w Politechnice Łódzkiej. Zebrani w audytorium oraz Po dwóch etapach rekrutacji przy-oglądający przekaz internetowy jęliśmy na studia stacjonarne okołousłyszeli, wśród wielu ciepłych słów 5700 osób; w ubiegłym roku liczba taze strony przedstawicieli władz: Rektor wynosiła około 4500 osób. Na studia prof. StanisławJesteśmy dumni z Politechniki Łódz- Przemówienie Rektora Bielecki stacjonarne I stopnia przyjęto bliskokiej, mamy dla niej ogromny szacu- wygłosił 2100 kobiet, co daje ok. 43% ogólnejnek, uznanie i podziw. inauguracyjne liczby przyjętych. Na niestacjonar- Wojewoda Jolanta Chełmińska Uroczystość rozpoczęło prze- przemówienie ne I stopnia przyjęto ok. 366 kobiet,podkreślała m.in. innowacyjny mówienie JM Rektora prof. Stani- foto: czyli mniej więcej 36% ogólnej liczbycharakter uczelni oraz to, że PŁ sława Bielckiego, który nawiązał Jacek Szabela przyjętych. Świadczy to o skuteczno-stwarza wiele różnych możliwości do 65-lecia uczelni. To, jak będzie ści programu „Dziewczyny na Poli-szlifowania umiejętności i talen- się ona rozwijała w kolejnych latach, technikę”. Ogólnie kobiety stanowiątów. Marszałek Włodzimierz Fi- zależy w znacznej mierze od kilkuty- ok. 42% liczby osób przyjętych w tymsiak mówił o tym, że Politechnika sięcznego grona nowych studentów. roku na studia w PŁ.Łódzka jest aktywnym graczem „Politechnika Łódzka pełniąc misję W dalszej części rektor prof.na rynku edukacji i kreowania no- odkrywania i przekazywania praw- Bielecki nawiązał do planowa-wych technologii, co przekłada się dy, jest powołana do kształcenia nych zmian, zarówno w nauce jakna nowe inwestycje. Zwrócił uwa- i wychowywania studentów, pro- i w szkolnictwie wyższym, zwią-gę studentów na potrzeby Łodzi wadzenia badań naukowych i prac zanych z wejściem w życie pakie-i regionu w zakresie zatrudniania rozwojowych oraz kształcenia i roz- tu pięciu ustaw o zasadach finan-kadry inżynierskiej. W podobnym woju kadry naukowej – zgodnie sowania nauki, Polskiej Akademiitonie wypowiadały się wiceprezy- z zasadami wolności nauki, wolno- Nauk, Instytutach Badawczych,dent Wiesława Zewald i posłanka ści twórczości i wolności nauczania.” Narodowym Centrum Badań i Roz-PO Hanna Zdanowska, a także wi- Chciałbym, aby to zdanie zaczerp- woju oraz Narodowym Centrumceprzewodniczący Rady Miejskiej nięte z misji naszej uczelni wyzna- Nauki. Jak podkreślił: Filarami no-w Łodzi Czesław Telatycki oraz czało kierunek naszych wspólnych welizacji reformującej szkolnictwobiskup Ireneusz Pękalski reprezen- działań. Zwracając się do nowo wyższe i karierę akademicką są:tujący arcybiskupa Metropolitę przyjętych studentów powiedział: wolność programowa dla uczelni,Łódzkiego Wiesława Ziółka. Gratuluję Wam sukcesów, które nie- likwidacja centralnych standardów
 5. 5. 5 Życie Uczelni 3/2010 kształcenia, więcej praw dla studen- wyższego w Polsce i konieczności z samorządami miasta i wojewódz- tów, wyższa jakość studiów, większe sprostania konkurencji w obrębie twa. Społeczność 120 tys. studentów szanse absolwentów na rynku pra- Unii Europejskiej. Uczelnie tworzące stanowi z jednej strony potencjał cy oraz więcej pieniędzy z budżetu federację pod nazwą Uniwersytet intelektualny, który może być zaan- państwa dla najwybitniejszych stu- Centralnej Polski działając wspólnie, gażowany w przyszłości dla rozwoju dentów, naukowców i instytucji na- w oparciu o wspólnie zdefiniowane regionu, zaś z drugiej rzeszę konsu- ukowych. Szczególną troską Władz cele i w sposób skoordynowany, mentów, ożywiających gospodarkę Uczelni jest dobre przygotowanie będą mogły skutecznie konkurować miasta i regionu. (…) Zarówno łódz- absolwentów do dalszego rozwo- w każdym obszarze, począwszy od kie uczelnie wyższe, jak i samorząd, ju zawodowego. Jednym ze strate- rekrutacji, także poza granicami Pol- muszą aktywnie współpracować, gicznych celów rozwoju kształcenia ski, poprzez zdobywanie funduszy tworząc przyjazne środowisko dla w PŁ jest przygotowywanie naszych z polskich i europejskich instytucji, studiowania w Łodzi, aby nie tylko studentów do życia zawodowego, a skończywszy na istotnym wzroście nie odnotować spadku liczby stu- tak, by byli wyposażeni w wiedzę potencjału naukowego i badawcze- dentów proporcjonalnie do trendów i kompetencje pozwalające im kon- go. (…) Musimy zwiększyć naszą demograficznych, ale także by spro- kurować z innymi młodymi profe- konkurencyjność w Polsce i Europie, stać konkurencji otoczenia. Wspól- sjonalistami nie tylko na krajowym a nasz region powinien być silny siłą nie z Samorządami Miasta i Wo- rynku pracy, ale w całej Europie i na swych uczelni. (…) Celem jest budo- jewództwa musimy wypracować świecie. (…) Politechnika prowadzi wa wzrostu gospodarczego regionu. nowy model długofalowej współpra- stały dialog z przemysłem i w tym Sposób w jaki poszczególne pod- cy. Pierwszym i najważniejszym kro- zakresie współpracujemy z Samo- mioty współpracują i oddziaływają kiem w tym kierunku jest integracja rządami Miasta i Województwa. na siebie stanowi o poziomie inno- samego środowiska akademickiego. Słuchamy głosów przedstawicieli wacyjności regionu. (…) Naszym zdaniem, najlepszą dro- dużych i małych firm. (…) W wyniku Proces integracji łódzkich, wyż- gą do jej osiągnięcia jest realizacja tych rozmów Uczelnia precyzyjniej szych uczelni państwowych jest Uniwersytetu Centralnej Polski. Jej odpowiada na potrzeby rynku. przedsięwzięciem trudnym i czaso- kształt i tempo implementacji mogą być przedmiotem dyskusji. Nie mam jednak najmniejszych wątpliwości, że jest to jedyny sposób na to, aby Łódź akademicka utrzymała swoją wysoką pozycję na mapie akademic- kiej Polski i w istotny sposób stymu- lowała rozwój gospodarczy miasta i regionu. Osiągnięcia dydaktyczne i naukowe Tradycyjnie Rektor przedstawił w przemówieniu osiągnięcia dy- daktyczne i naukowe uznane przez dziekanów za najistotniejsze w mi-Nowo przyjęci nionym roku akademickim.studenci Obszerne fragmenty przemó- chłonnym, z pewnością wieloletnim,uczestniczyli wienia nawiązywały do pomysłu jednak jest on, naszym zdaniem, W zakresie dydaktykiw tradycyjnympochodzie sformułowanego przez rektora procesem nieuchronnym, jeśli Łódź • Wydział Mechaniczny prof. S. Bieleckiego już na począt- akademicka ma sprostać konku- Realizacja projektu „Dostosowaniefoto: ku kadencji, związanego z inte- rencji z sąsiednimi środowiskami infrastruktury edukacyjnej WydziałuJacek Szabela gracją łódzkich uczelni i utworze- akademickimi: nie tylko stołecznym, Mechanicznego Politechniki Łódz- niem Uniwersytetu Centralnej krakowskim, poznańskim, czy wro- kiej do prognozowanych potrzeb Polski. Idea utworzenia UCP od- cławskim, ale także dynamicznie i oczekiwań rynku pracy wojewódz- powiada na pytanie, jak dokonać rozwijającymi się świętokrzyskim twa łódzkiego poprzez zakup wypo- „skoku cywilizacyjnego” łódzkiego i częstochowskim. środowiska akademickiego w sy- W tej materii niezbędna jest ści- tuacji zmian modelu szkolnictwa sła współpraca akademickiej Łodzi  c.d. str. 6
 6. 6. Życie Uczelni 3/2010 6 c.d. ze str. 5 sażenia przeznaczonego do nowo- Pierwsze miejsce studentów dru- robie Chagassa – drugiej po malarii czesnych metod nauczania” żyny FTIMS w finałach krajowego chorobie tropikalnej. • Wydział Elektrotechniki, konkursu technologicznego Ima- Osiągnięcie aplikacyjne: Opraco- Elektroniki, Informatyki gine Cup 2010 organizowanego wanie biopreparatów do usuwania i Automatyki przez firmę Microsoft oraz repre- skażeń gleby substancjami ropo- Projekt e-matura złożony i rozpa- zentowanie Polski w finałach świa- pochodnymi i metod monitorowa- trzony pozytywnie w konkursie za- towych. nia tego procesu. mkniętym nr 4/POKL/2009 na pro- • Wydział Inżynierii Procesowej • Wydział Budownictwa, Archi- jekty innowacyjne POKL w ramach i Ochrony Środowiska tektury i Inżynierii Środowiska tematu: „Działania służące zwięk- XX edycja seminarium studenckie- Uruchomienie w ramach PO In- szeniu zainteresowania uczniów go „Problemy Ochrony Środowiska” nowacyjna Gospodarka projektu szkół podstawowych, gimnazjal- • Wydział Organizacji „Innowacyjne środki i efektywne nych i ponadgimnazjalnych konty- i Zarządzania metody poprawy bezpieczeństwa nuacją kształcenia na kierunkach Uruchomienie i prowadzenie ko- i trwałości obiektów budowlanych o kluczowym znaczeniu dla gospo- lejnych edycji 19 studiów pody- i infrastruktury transportowej darki opartej na wiedzy”. plo-mowych z różnych obszarów w strategii zrównoważonego roz- • Wydział Chemiczny zarządzania. woju” o wartości ponad 33 mln „Jak raczkowała chemia przez staro- W zakresie nauki złotych. Prace badawcze dotyczą żytny świat” – III edycja ścieżki dy- • Wydział Mechaniczny oszczędności energii, wykorzysta- daktycznej. Konsekwencją ogrom- Projekt, badania oraz wdrożenie nia alternatywnych materiałów nego zainteresowania (ponad produkcji dmuchaw diagonalnych i rehabilitacji obszarów zdegene- 2000 zwiedzających) było zorgani- dla specjalnych zastosowań tech- rowanych. W celu realizacji projek- zowanie I Młodzieżowej Konferen- nologicznych. Projekt jest realizo- tu zostało powołane Konsorcjum cji Chemicznej. wany we współpracy z firmą SECO- dziesięciu jednostek naukowo-ba- • Wydział Technologii Materiało- Warwick. dawczych. wych i Wzornictwa Tekstyliów • Wydział Elektrotechniki, Elektro- • Wydział Fizyki Technicznej, Otrzymanie dofinansowania na reali- niki, Informatyki i Automatyki Informatyki i Matematyki zację programu Kierunki Zamawiane Projekt rozwojowy prof. Andrzeja Stosowanej w ramach PO Kapitał Ludzki dla kie- Materki – „System ułatwiający sa- Opracowanie i opublikowanie runku Wzornictwo w celu zwiększe- modzielne poruszanie się i dostęp przez prof. dr. hab. inż. Jacka Ja- nia liczby absolwentów tego kierun- do infrastruktury miejskiej osobom chymskiego cyklu publikacji z za- ku mającego kluczowe znaczenie dla niewidomym i słabo widzącym, in- kresu teorii operatorów na prze- gospodarki opartej na wiedzy. tegrujący technologie bezprzewodo- strzeniach metrycznych. • Wydział Biotechnologii wej transmisji danych oraz systemy • Wydział Inżynierii Procesowej i Nauk o Żywności nawigacji globalnej i lokalnej” i Ochrony Środowiska Opracowanie programu kształce- • Wydział Chemiczny Opracowanie Technologii Ograni- nia i uruchomienie zajęć dydak- Opracowanie metody wytwarzania czenia Emisji Dioksyn z Procesów tycznych w zakresie technologii kompozytów spełniających rolę Termicznych. i towaroznawstwa żywności dla stu- półprzewodnika i dielektryka do • Wydział Organizacji dentów Uniwersytetu Medycznego zastosowań w tranzystorach polo- i Zarządzania w Łodzi (kierunek Dietetyka), które- wych Zajęcie I miejsca w kategorii pu- go autorem jest Zakład Technologii • Wydział Technologii Materiało- blikacje, w rankingu czasopisma Skrobi i Cukiernictwa, kierownikiem wych i Wzornictwa Tekstyliów „Perspektywy”, na kierunkach eko- zakładu jest prof. Ewa Nebesny. Pozyskanie w ramach funduszy nomicznych polskich uczelni (naj- • Wydział Budownictwa, Archi- strukturalnych zintegrowanego więcej publikacji wśród kierunków tektury i Inżynierii Środowiska pakietu projektów: CLO-2IN-TEX, ekonomicznych). Uruchomienie kierunku studiów BIOGRATEX, BIOMASA, TESEM międzywydziałowych Gospodarka • Wydział Biotechnologii Odznaczenia, Przestrzenna w ramach wydziału i Nauk o Żywności nagrody, wyróżnienia Budownictwa, Architektury i Inży- Osiągnięcie poznawcze: Określenie nierii Środowiska wspólnie z Wy- struktury chagasyny w komplek- W tym roku aż 200 pracowni- działem Organizacji i Zarządzania. sach z kilkoma proteinazami cyste- kom PŁ przyznano Medale za Dłu- • Wydział Fizyki Technicznej, inowymi. Badania mają duże zna- goletnią Służbę. W czasie inaugura- Informatyki i Matematyki czenie dla prac zmierzających do cji Wojewoda Jolanta Chełmińska Stosowanej opracowania leków przeciw cho- wręczyła wykładowcom Srebrne
 7. 7. 7 Życie Uczelni 3/2010Krzyże Zasługi oraz Złote Medale ska, Renata Zapart, Anna Olejnik, T-shirt może być wyposażony w za-za Długoletnią Służbę tylko przed- Marek Ceglarek. skakujące właściwości: antybak-stawicielom z wydziałów, a pozo- teryjne, filtrujące promieniowaniestałe osoby zostaną uhonorowane Immatrykulacja UV, pochłaniające zapach, a takżew czasie uroczystości specjalnie i pierwszy wykład samoczyszczące (co wzbudziło po-w tym celu zorganizowanej. Wspól- mruk zadowolenia wśród słucha-nie z Łódzkim Kuratorem Oświaty Jest to moment, na który cze- jących). To nie wszystko, ubranieJanem Kamińskim odznaczyła tak- kała grupa nowo przyjętych stu- może monitorować nasz stan zdro-że 26 nauczycieli PŁ Medalami Ko- dentów. Były to 22 osoby, które wia, zmieniać kolor, czy dostosowy-misji Edukacji Narodowej. osiągnęły najlepsze wyniki w pro- wać się do warunków atmosferycz- Tegorocznym laureatem nagrody cesie rekrutacji. Reprezentowały nych. W dalszej części wykładu drNOT za najlepszą pracę dyplomową one wszystkie wydziały, Centrum hab. inż. Piotr Kulpiński pokazywałzostał absolwent Wydziału Elektro- Kształcenia Międzynarodowego zastosowania włókien w wielu dzie-techniki, Elektroniki, Informatyki oraz Instytut Papiernictwa i Poli- dzinach, jak np. w budownictwie,i Automatyki mgr inż. Rafał Kotas za grafii. Studenci złożyli ślubowanie, lotnictwie, a także w budowie i wy-pracę „Wirtualna rękawica sterowa- a JM Rektor wręczył im indeksy posażeniu jachtu. Zwrócił uwagę nana przez system mikroprocesorowy”, i dotknięciem berła pasował na dokonania ostatnich lat, bowiemwykonaną pod kierunkiem dr. inż. pełnoprawnych studentów. W ten chociaż włókna naturalne towarzy-Wojciecha Tylmana. NOT przyznała sposób nadszedł moment, w któ- szą człowiekowi od 40  000 lat, toteż dwa wyróżnienia: dla absolwent- rym rektor prof. Stanisław Bielecki dopiero od 120 umiemy w sposób Wykład o włóknachki Wydziału Biotechnologii i Nauk ogłosił otwarcie roku akademickie- świadomy wytwarzać włókna. Mo- zwykłych i niezwykłycho Żywności mgr inż. Urszuli Dzie- go, co zostało podkreślone wyko- gliśmy też usłyszeć jak skompliko- wygłosiłkońskiej za „Wykorzystanie mocz- naniem pieśni „Gaude Mater Polo- wany jest to proces. Na zakończenie dr hab. inż.nika przez Lactobacillus fermentum nia” przez Akademicki Chór PŁ pod dowiedzieliśmy się o badaniach Piotr Kulpińskiz zacierów owocowych” (promotor dyrekcją Jerzego Rachubińskiego. prowadzonych na Wydziale Techno- foto:dr inż. Maria Balcerek) i absolwent- Jacek Szabelaki Wydziału Technologii Materiało-wych i Wzornictwa Tekstyliów mgrinż. Klaudyny Kukuły za „Obrazy tka-ne w technice taille-douce – historia,wzornictwo, technologia” (promotordr inż. Maria Cybulska) W czasie uroczystości wręczo-no też tytuły „Nauczyciel roku”i „Student roku”. Nauczycielamiroku na poszczególnych wydzia-łach wybrani zostali: dr hab. inż.Władysław Kryłłowicz, prof. nadzw.(Mechaniczny), dr inż. Sylwia Ko-złowska – już po raz trzeci (EEIA), drinż. Marcin Kozanecki (Chemiczny),mgr inż. Grażyna Orawiec (TMiWT),dr inż. Stanisław Brzeziński (BiNoŻ),dr Artur Zaguła (BAIŚ), dr Wojciech Ostatnim punktem uroczystości logii Materiałowych i WzornictwaGrudziński (FTIMS), dr inż. Grze- był inauguracyjny wykład. Dr hab. Tekstyliów, w tym o nowoczesnejgorz Szymański (OiZ), dr hab. inż. inż. Piotr Kulpiński mówił na temat technologii, która daje możliwościCzesław Kuncewicz prof. nadzw – „Włókna zwykłe i niezwykłe”. Jak uzyskania włókien o wielu nowychrównież po raz trzeci! (IPOŚ), doc. przekonywał, włókna stały się inte- właściwościach, a że we włóknachdr inż. Małgorzata Miller (CKM), dr gralną częścią rzeczywistości i już jest wielka moc świadczyć możeinż. Anna Stanisławska (IPiP). dawno przestaliśmy je zauważać. ostatnie zdanie wykładu: dzięki Studentami roku zostali: Piotr Chociaż głównie kojarzą się z tym, włóknom polecieliśmy w kosmos.Brzeski (drugi rok z rzędu), Mariusz co jest „na pokaz”, to także służą Uroczystość zakończyła się od-Łaciak, Rafał Strzelczyk, Damian „ciężkiej pracy”. Z wykładu boga- śpiewaniem hymnu akademickie-Kreczmar, Gabriela Turek, Paulina to ilustrowanego zdjęciami moż- go „Gaudeamus”.Jaskółka, Marek Bienias, Anna La- na było się dowiedzieć, że zwykły n Ewa Chojnacka
 8. 8. Życie Uczelni 3/2010 8Naszym myślom o urodzinach Uczelni towarzyszy poczucie dumy z tego, co już osiągnęli-śmy w minionych latach. Z okazji jubileuszu Politechniki Łódzkiej podsumowaliśmy największei najważniejsze sukcesy w dziedzinie nauki i dydaktyki z ostatniego dziesięciolecia.Top Lista Politechniki Łódzkiej tor w latach 1987-1990. Jury, zgodnie z regulaminem konkursu, musiało wybrać trzy osiągnięcia w obu kon- kursowych kategoriach. Uroczysta gala wręczenia dyplomów odbyła się 11 czerwca podczas pikniku zorganizowanego z okazji 65-lecia Politechniki Łódzkiej. Top Lista osiągnięć w dydaktyce Rektor prof. Stanisław Bielecki ogłaszanie wyników konkursu rozpoczął od kategorii dydaktyka, w której nominowanych było 12 zgłoszeń. Dla wydziałów, któ- re zajęły pierwsze trzy miejsca zostały przygotowane eleganckie dyplomy, które odbierali zapraszani na sce- nę dziekani. Za najważniejsze wydarzenie pierwszej dekady XXI wieku w kategorii dydaktyka uznano Przygotowanie i uruchomienie nowego makrokierunku studiów Nano- technologia oraz jego promocję poprzez nowatorską, in- Grupa z Wydziału teraktywną, formę dydaktyczną ścieżki edukacyjnej „Od Chemicznego alchemii do nanotechnologii”. Dyplom odebrał, przy W całej historii uczelni rodziły się wspaniałe efekty z aplauzem głośnym aplauzie studentów i pracowników, dziekantwórczej pracy naszych uczonych. Wprowadzaliśmy też przyjęła werdykt Wydziału Chemicznego prof. Piotr Paneth.innowacyjne rozwiązania do dydaktyki, nowe kierunki jury. Z dyplomu Drugie miejsce przyznano dla Wydziału Biotechno-studiów i programy, zmienialiśmy sposób kształcenia za 1. miejsce logii i Nauk o Żywności. Dziekan, prof. Maria Kozioł-i wyposażenie laboratoriów. Z okazji 65. urodzin Poli- w kategorii kiewicz, otrzymała dyplom za Opracowanie programutechniki Łódzkiej Dział Promocji zaproponował kon- dydaktyka ucieszyła się kształcenia i uruchomienie nowego kierunku studiówkurs. Jego celem było pokazanie dokonań z ostatnich szczególnie Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.dziesięciu lat, które składają się na prestiż i pozytywny prodziekan Trzecie wyróżnienie trafiło w ręce prof. Sławomirawizerunek marki „Politechnika Łódzka”. W marcu JM dr inż. Wiaka, dziekana Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Agnieszka MrozekRektor ogłosił konkurs pod nazwą „Top Lista – najważ- Informatyki i Automatyki, który zgłosił Laboratoriumniejsze osiągnięcie pierwszej dekady XXI wieku”. Obejmo- foto: Generacji Rozproszonej powstałe w Instytucie Elektro-wał on nasze sukcesy z obszaru dydaktyki i nauki. Jacek Szabela energetyki. Wyłonienie osiągnięć nominowanych do finałowej Dyplomy wręczał Laureatom przewodniczący Juryfazy Top Listy odbywało się etapami. Najpierw na wy- rektor prof. Stanisław Bielecki. Na scenie był też i rów-działach i w jednostkach międzywydziałowych wy- nie serdecznie zwycięzcom gratulował prof. Czesławbierano maksymalnie po pięć propozycji w obu kon- Strumiłło.kursowych kategoriach. Do dziekana lub kierownika,należało wskazanie tego jednego, najbardziej warto- Top Lista osiągnięć w nauceściowego - na pewno nie było to łatwe zadanie. W tensposób powstała finałowa lista. W drugiej części gali poświęconej Top Liście Rektor O tym, kto zwyciężył zadecydowało Jury Konkursu. ogłosił zwycięzców w kategorii nauka, w której nomi-W jego skład weszły osoby z ogromnym autorytetem, nowano 10 osiągnięć. Doskonale zdaję sobie sprawę, żeod lat związane z Politechniką Łódzką. Ostatecznego wszystkie nominacje to tylko crème de la crème tego, cowyboru najlepszych z najlepszych dokonali: rektor już stworzyliśmy i co stanowi impuls dla kolejnych wspa-prof. Stanisław Bielecki, prof. Jerzy Kroh – rektor w la- niałych dokonań – mówił prof. Stanisław Bielecki. – Je-tach 1981-1987, prof. Jan Krysiński – rektor w latach stem dumny z naszej uczelni i jej znaczących sukcesów1990-1996 i 2002-2008, prof. Józef Mayer – rektor naukowych, które często są przedmiotem krajowych i za-w latach 1996-2002 oraz prof. Czesław Strumiłlo – rek- granicznych wyróżnień. Są one też w wielu przypadkach
 9. 9. 9 Życie Uczelni 3/2010 efektem twórczej pracy interdyscyplinarnych zespołów inż. Michała Strzeleckiego, prof. PŁ z Instytutu Elektro- i znajdują uznanie u naszych partnerów w przemyśle, czy niki. Dyplomy odebrali: dziekan prof. Sławomir Wiak, w instytucjach z nami współpracujących. W ostatnim ran- po raz drugi zaproszony na scenę oraz dr hab. inż. Mi- kingu „Perspektyw” po raz pierwszy wprowadzono nowe chał Strzelecki, prof. PŁ. kryterium oceny – innowacyjność. Politechnika Łódzka Na drugim miejscu znalazło się opracowanie z Wydzia- w tym przypadku zajęła 3. miejsce w Polsce. Myślę, że na- łu Mechanicznego – Badania ciśnienia śródbrzusznego no- sza Top Lista potwierdza, że Politechnika jest uczelnią in- worodków z wrodzonymi wadami powłok, które powstało nowacyjną, z wyobraźnią, w której tworzy się rzeczy nowe, w zespole: prof. Jan Burcan, mgr inż. Lucjan Józefowicz, uczelnią z pomysłami na przyszłość. dr hab. n. med., Hanna Bułhak-Guz, prof. Andrzej Chi- larski, lek. n. med. Ewa Burcan-Piotrowicz. Wyróżnienia odebrali prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i dok- toranckich dr inż. Witold Pawłowski oraz prof. Jan Burcan. Trzecie miejsce przypadło Wydziałowi Inżynierii Pro- cesowej i Ochrony Środowiska za Opracowanie techno- logii i wdrożenie do przemysłu cukrowniczego aparatów fluidyzacyjnych do cukru. Jej autorami są: dr inż. Janusz Grochowski, dr hab. inż. Zdzisław Pakowski prof. PŁ, dr inż. Marek Tomalczyk, mgr inż. Zdzisław Bartczak, doc. dr inż. Janusz Adamiec i dr inż. Paweł Wawrzyniak. Dy- plomy odebrali: dziekan wydziału prof. Stanisław Leda- kowicz i dr inż. Marek Tomalczyk. Rektor prof. Stanisław Bielecki złożył serdeczne gra- tulacje i podziękowania wszystkim laureatom wyróż-Dziekan prof. S. Wiak nionym dyplomami oraz wszystkim nominowanym,uradowany osią- Nawiązując do trudnego wyboru, przed jakim sta- za to, że możemy wraz ze świętowaniem 65. urodzingnięciami swegowydziału odbiera nęło Jury, rektor podkreślił, że o kolejności decydo- naszej uczelni, cieszyć się z sukcesów osiągniętychdyplom z rąk rektora wały dosłownie „dziesiąte” części punktu (przy mak- w ostatnich dziesięciu latach. Myślę, że w ten piknikowyprof. S. Bieleckiego. simum 25). Tym razem dyplom otrzymywał dziekan wieczór, który właśnie się zaczął będzie nam wszystkimZ tyłu współautor i towarzyszący mu na scenie przedstawiciel zespołu towarzyszyło poczucie satysfakcji, że razem tworzymynagrodzonegorozwiązania dr hab. autorów nagrodzonego rozwiązania. wspaniałą społeczność, która nazywa się PolitechnikaMichał Strzelecki, Za najważniejsze osiągnięcie naukowe pierwszej Łódzka – powiedział rektor.prof. PŁ dekady XXI wieku uznano zgłoszone przez Wydział Na zakończenie gali wszyscy laureaci weszli na sce-foto: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki nę, by w rytm melodii refrenu znanego przeboju „WeJacek Szabela Metody i programy komputerowej analizy obrazów re- are the champions…” zespołu Queen pozować fotore- zonansu magnetycznego dla wspomagania diagnostyki porterom i kłaniać się bijącej brawo publiczności. medycznej autorstwa prof. Andrzeja Materki i dr. hab. n Ewa ChojnackaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka przyznała stypendia 85 najwybitniej-szym młodym naukowcom – liczba stypendystów wzrosła od ubiegłego roku aż czterokrotnie.Wybitni młodzi naukowcy z PŁ Stypendia ministra nauki dla młodych uczonych są Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatykiprzyznawane od pięciu lat. Wnioski kandydatów pod- i byli doktorantami prof. Andrzeja Napieralskiego, kie-legają ocenie w pięciu kategoriach: nauki ścisłe, me- rownika Katedry Mikroelektroniki i Technik Informa-dyczne, przyrodnicze, techniczne oraz humanistyczne tycznych. Laureaci przez trzy lata otrzymywać będąi społeczne. Tylko w 2010 r. na stypendia dla młodych miesięczne stypendium w wysokości 3 830 zł.naukowych talentów rząd przeznaczy ponad 2 miliony W tegorocznej edycji konkursu o stypendia ubiega-złotych (aż o 1,4 mln zł więcej niż w roku poprzednim). ło się aż 296 naukowców, którzy nie ukończyli 35 lat, W gronie stypendystów znalazło się czterech dok- ale już odnoszą sukcesy naukowe dostrzegane i doce-torów inżynierów z Politechniki Łódzkiej. Są to: Da- niane w Polsce i za granicą.riusz Makowski, Wojciech Tylman, Wojciech Cicha-lewski i Wojciech Jalmużna. Wszyscy są z Wydziału n Źródło: www.nauka.gov.pl
 10. 10. Życie Uczelni 3/2010 10Program komputerowy opracowany w Katedrze Mikroelektroniki i Technik InformatycznychPŁ (DMCS) znalazł się w czołówce najlepszych algorytmów na świecie.Politechnika Łódzka w czołówce światowej Do międzynarodowego konkursu NICE:II (Noisy waniu do ścisłej czołówki najlepszych rozwiązań na Iris Challenge Evaluation – Part II) zorganizowanego świecie. przez University of Beira Interior z Portugalii zgłosiło Jednym z elementów zagadnienia związanego z roz- się 68 ośrodków badawczych. Jego wyniki ogłoszono poznawaniem osób na podstawie wzoru tęczówki oka 6 września 2010 r. W finałowej ósemce najlepszych jest tzw. ekstrakcja cech, czyli takie matematyczne opi- prac znalazły się opracowania zaproponowane przez sanie obrazu tęczówki oka, które pozwala na rozróżnia- cztery ośrodki z Chin, a także z Korei, Portugalii, Włoch nie obrazów oka tej samej osoby od obrazów wykona- oraz algorytm powstały w Politechnice Łódzkiej. Pro- nych u innych osób, w różnych warunkach oświetlenia, gram DMCS zajął 8. miejsce na świecie, a 3. w Europie. w różnym czasie i przy różnym usytuowaniu oka wzglę- Konkurs miał charakter prestiżowy, a autorzy najlep- dem kamery – wyjaśnia mgr inż. Robert Szewczyk. szych ośmiu rozwiązań zostali zaproszeni do publi- – Rozpoznanie fotografowanej osoby odbywa się przez kacji swoich wyników w czasopiśmie Elsevier „Pattern porównanie opisu wykonanego na podstawie obrazu Recognition Letters Journal”, które znajduje się wśród oka wykonanego specjalną kamerą z istniejącymi opisa- najwyżej ocenianych czasopism na świecie. mi zgromadzonymi w bazie danych. Dlatego, jak doda- je młody wynalazca, kluczowym elementem prawidło- wego procesu identyfikacji jest skuteczna, odporna na zakłócenia, ekstrakcja cech obrazu oka. Sukces zaproponowanego przez mgr. Szewczyka algorytmu jest tym większy, że porównano różne roz- wiązania i oceniono je w zastosowaniu do dużej bazy zdjęć tęczówek pobranych w bardzo różnorodnych warunkach, którą zgromadziła portugalska uczelnia. Systemy identyfikacji osób na podstawie wzoru tę- czówki oka są dostępne komercyjnie, jednak chronione patentami. Mają też ograniczoną skuteczność. Dodat- kowo metody związane z identyfikacją uzyskaną na tej podstawie wciąż budzą pewne obawy, czy są bezpieczne dla oka – mówi mgr inż. Szewczyk. – Wciąż jest wiele do zrobienia w zakresie upowszechnienia i zwiększenia skuteczności tej metody np. w zastosowaniu jej zamiast kodu PIN, czy w telefonach komórkowych. Katedra Mikroelektroniki i Technik InformatycznychZespół już od kilku lat prowadzi badania nad identyfika-przy stanowisku Autorem wyróżnionego rozwiązania jest mgr inż. cją osób na podstawie wzoru tęczówki. Jest to pro-IrisStation.Na pierwszym Robert Szewczyk, a opiekunem jego pracy prof. An- blem złożony i niezwykle istotny z punktu widzeniaplanie drzej Napieralski. Rozwiązanie powstało przy współ- możliwych zastosowań – zaczynając od systemówmgr inż. pracy z zespołem, w którego skład wchodzą: dr inż. dostępu do archiwów państwowych lub laboratori-Robert Szewczyk,a za nim od lewej: Małgorzata Napieralska, dr inż. Mariusz Zubert, dr inż. ów naukowych, poprzez bramki szybkiej odprawydr inż. M. Zubert, Wojciech Sankowski oraz dr inż. Kamil Grabowski. na lotniskach, bankomaty wypłacające pieniądzeprof. A. Napieralski, Nowatorski program dotyczy badań obrazu tę- „na spojrzenie“ (zamiast kart i haseł), do wygodnegodr inż. K. Grabowski,dr inż. W. Sankowski, czówki oka. Dzięki specjalnemu opisowi matematycz- (bez konieczności pamiętania haseł) dostępu do kom-dr inż. M. Napieralska nemu zaproponowanemu przez mgr. inż. Szewczyka puterów osobistych czy wspomnianych telefonów możliwa jest weryfikacja zdjęć oka uzyskanych spe- komórkowych, dlatego też prace nad tym zagadnie-foto: cjalną kamerą, która pozwala stwierdzić czy pocho- niem prowadzone są równolegle w wielu ośrodkachPrzemysław Nowak dzą one od tej samej czy od różnych osób. Opraco- badawczych na świecie. Tym większego znaczenia wane przez Polaków rozwiązanie okazało się na tyle nabierają wyniki osiągane w zespole pracującym pod konkurencyjne i innowacyjne na tle innych prac kon- kierunkiem prof. Andrzeja Napieralskiego. kursowych, że jury zadecydowało o jego zaklasyfiko- n E.Ch.
 11. 11. 11 Życie Uczelni 3/2010 Ustalono kategorie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara ukowe PAN – aż 89% znalazło się w kategorii 1 i jednostki Kudrycka ogłosiła 30 września komunikat „o ustalonych badawczo-rozwojowe, z których ponad połowa ma naj- kategoriach jednostek naukowych”. Wykaz obejmuje wyższą kategorię. Zastanawiam się czy ta kategoryzacja jednostki naukowe poddane ocenie parametrycznej odzwierciedla potencjał naukowy oraz twórczy jednostek obejmującej działania w latach 2005-2009. i, co ważniejsze, czy wskazuje kierunki lub mechanizmy W Politechnice Łódzkiej kategoryzacji podlegają działania, stymulujące szybie uzyskiwanie nowych, wspie- wszystkie wydziały oraz Instytut Papiernictwa i Poli- rających innowacje, rezultatów badawczych. Obawiam grafii. się że nie. Potrzebna jest szczegółowa analiza sposobu n Kategorię 1 otrzymało pięć wydziałów: Mecha- oceny jednostek, aby można było pokazać jej plusy i mi- niczny; Chemiczny; Biotechnologii i Nauk o Żywności; nusy. To, co nasuwa mi się na myśl to jednak rozdzielenie Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; In- kategoryzacji jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni. żynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Politechnika Łódzka wypadła zupełnie dobrze, bo- n W kategorii 2 sklasyfikowano: Wydział Technologii wiem 50% ocenianych jednostek otrzymało katego- Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów; Wydział Fizyki rię 1. Cieszy mnie, że w stosunku do parametryzacji Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. z roku 2006 mamy więcej jednostek ocenionych najwy- n Kategorię 3 otrzymały: Wydział Elektrotechniki, żej. W tej chwili jesteśmy w czołówce uczelni technicz- Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Wydział Orga- nych. Licząc procentowy rozkład pomiędzy poszcze- nizacji i Zarządzania; Instytut Papiernictwa i Poligrafii. gólne kategorie, tylko Politechnika Warszawska ma W komunikacie czytamy: Z  dniem 1 października w pierwszej kategorii więcej, bo 63% jednostek. 2010 r. jednostki posiadające kategorie ustalone na pod- Z drugiej strony uważam, że 50% jednostek w katego- stawie obecnych przepisów otrzymają następujące ka- rii B to zdecydowanie za dużo jak na uczelnię, która chce tegorie: A – jednostki naukowe posiadające kategorię 1; być wiodącą na rynku nauki i edukacji. Musimy pamię- B – jednostki naukowe posiadające kategorię 2 lub 3; tać, że nowa kategoryzacja odbędzie się już za dwa lata. C – jednostki naukowe posiadające kategorię 4 lub 5. To bardzo krótki czas, w którym trzeba podjąć zdecydo- Wynika z tego, że połowa jednostek Politechniki wane działania, aby nie stracić w stosunku do tych, któ- Łódzkiej otrzyma kategorię A, a druga połowa katego- rzy choć teraz wypadli gorzej, już planują zmiany. rię B. My też musimy zastanowić się nad restrukturyzacją Poprosiliśmy rektora prof. Stanisława Bieleckiego uczelni, tak by otworzyć się na inne struktury niż te tra- o komentarz: dycyjne, ustalone kilkanaście lat temu. W momencie, gdy Myślę, że zanim powiem o wyniku Politechniki war- poznamy ostateczny wynik kategoryzacji – w tej chwili to zwrócić uwagę na ogólną charakterystykę dotyczącą trwają jeszcze odwołania – powołam specjalny zespół kategorii ustalonych przez Ministra. Chociaż jednostki roboczy. Dokona on pełnej analizy wyników kategoryza- uczelni stanowiły 76%, a więc zdecydowaną większość cji i wypracuje kierunki zmian, które będziemy dyskuto- w badanych typach jednostek, to tylko 30% z nich otrzy- wać w środowisku naszej uczelni. mało kategorię 1. Dominującą pozycję mają palcówki na- n Ewa ChojnackaPo raz pierwszy łódzkie środowiskoakademickie przyznało prestiżową na-grodęHonor Academicus W ten sposób postanowiono wyróżnić dziennika-rza, który najrzetelniej informuje o nauce, szkolnictwiewyższym, życiu studenckim i działalności uczelni pu-blicznych oraz oddziału PAN w Łodzi. Na uroczystej gali w dniu 10 października Paweł Pa-tora dziennikarz gazety „Polska Dziennik Łódzki” otrzy-mał pierwszą statuetką Honor Academicus za cykl ar-tykułów „Wymyślono w Łodzi”. n
 12. 12. Życie Uczelni 3/2010 12W 1945 roku nowo powstałe łódzkie uczelnie kształciły kadry dla rozwijającego się przemysłu.W minionym 20-leciu Łódź przekształciła się z miasta przemysłowego w miasto akademickie.Podczas uroczystości jubileuszowych wielokrotnie podkreślano, że nasz region jest „silny siłąswoich uczelni”.65. rocznica Łodzi Akademickiej Wśród zaproszonych gości byli m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, parlamentarzyści, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi oraz Przewodniczący Konferencji Rekto- rów Uniwersytetów Polskich. Z ust gości padło wiele słów mówiących o znaczeniu łódzkich uczelni. Wszyscy podkreślali znaczący wpływ uczelni na rozwój i wizerunek miasta i regionu. Woje- woda Łódzki Jolanta Chełmińska: „Dzisiejsza Łódź Aka- demicka to najlepszy ambasador województwa, to nasza chluba. Liczne nagrody i wyróżnienia dla studentów i na- uczycieli świadczą o jej potędze.” Marszałek Włodzimierz Fisiak podkreślał: „Jubileusz niesie ze sobą ogromny do- robek uczelni” i mówił o znaczeniu i efektach współpra-W jubileuszu cy Samorządu Województwa Łódzkiego z uczelniami,uczestniczyła W pierwszą sobotę października w Filharmonii w tym w wykorzystywaniu środków unijnych.ministerprof. Barbara Łódzkiej spotkały się na uroczystym posiedzeniu Se- Pełniący funkcję prezydenta Tomasz Sadzyński mó-Kudrycka. naty: Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, wił o uczuciu dumy z Łodzi Akademickiej: dziś wyraź-Na zdjęciuw rozmowie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej nie widać, jaką siłę ma Łódź Akademicka, która buduje toz rektorem i Teatralnej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódz- miasto.prof. StanisławemBieleckim kiego, Uniwersytetu Medycznego i Wyższego Semina- Jak podkreślał prof. Wiesław Banyś Przewodniczącyfoto: rium Duchownego, by wspólnie świętować 65-lecie KRUP: „Łódź jest wspaniałym miejscem do tego aby staćJacek Szabela Łodzi Akademickiej. się Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym”. Uroczystości rozpoczęła msza święta w łódzkiej Poszczególne uczelnie przygotowały prezentacje katedrze celebrowana przez metropolitę łódzkiego przypominające ich historię, nawiązujące do dokonań ks. abp. Władysława Ziółka. Później rektorzy i przed- ostatnich lat i bieżących osiągnięć oraz pokazujące stawiciele Senatów uczelni przeszli ulicą Piotrkowską plany rozwojowe.Rektorzypublicznych spod Urzędu Miasta do Filharmonii. Przemarsz był bar- Wykład inaugurujący obchody święta Łodzi akade-uczelni dzo dynamiczny dzięki grze Orkiestry Dętej z Uniejo- mickiej wygłosiła minister prof. Barbara Kudrycka. NaŁodzi wa, a pochód budził zainteresowanie i miłe reakcje ze wstępie powiedziała, że choć 65 lat to dla uczelni niefoto: strony przechodniów. jest długi czas istnienia, to jednak łódzkie szkoły wyż-Jacek Szabela sze wiele już osiągnęły i nie tylko nadają ton miastu, ale w wielu dyscyplinach – zdaniem Pani minister – są przykładem dla innych uczelni w kraju. Minister pod- kreśliła, że od pierwszego października weszły w życie ustawy reformujące naukę. Poza wdrażaniem reformy nauki wyzwaniem jest reforma szkolnictwa wyższego. Większa autonomia w tworzeniu programów dopro- wadzi do powstania nowych kierunków. W związku z tym czeka nas dyskusja na temat Krajowych Ram Kwalifikacji, które powinny pomóc studentom w osiąganiu określonych kompetencji. Nad noweliza- cją prawa o szkolnictwie wyższym teraz toczyć się bę- dzie debata w Sejmie. Uroczystość w filharmonii uświetnił występ połą- czonych chórów uczelni. n Ewa Chojnacka
 13. 13. 13 Życie Uczelni 3/201060 lat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności W tym roku mija 60 lat od utworzenia WydziałuBiotechnologii i Nauk o Żywności (niegdyś WydziałuChemii Spożywczej). Dyplomy ukończenia studiówuzyskało w tym okresie ok. 8 tysięcy osób; ponad 500osób spośród tego grona spotkało się 17 wrześniana Politechnice, aby wziąć udział w jubileuszowymspotkaniu absolwentów. Ostatnie tak duże spotka-nie miało miejsce 10 lat temu. Jak zawsze w takiejsytuacji, było wiele entuzjazmu i radosnych powitań.Gości podjęto różnymi smakołykami, wszak Wydziałutrzymuje liczne kontakty z firmami branży spożyw-czej i wiele z nich chętnie prezentowało swoje wyroby,sponsorując w ten sposób uroczystości. Degustowanowyroby mleczarskie („Jogo”), wędliniarskie („Grot”), Dziekansłodycze („Cuprod”, „Dybalski”, „Odra”) i napoje („Pri- sła się do kuluarów, gdzie przy lampce wina i poczę- prof. Mariamavera”, „Żywiec”). stunku była okazja do wymiany poglądów. Wiele grup Koziołkiewicz, w obecności Oficjalna cześć spotkania odbyła się w audyto- absolwentów zbierało się, by we własnym gronie od- JM Rektorarium im. Sołtana, co większości uczestników przy- świeżyć znajomości i rozmawiać, rozmawiać…. i Prorektorówpomniało lata studiów i wysłuchane tam wykła- Po południu pracownicy czterech instytutów pro- oraz Prodziekanówdy. Uroczystość poprowadziła dziekan Wydziału, wadzących kierunki dyplomowania zaprosili swoichprof. Maria Koziołkiewicz, w obecności JM Rektora absolwentów do udziału w bardziej kameralnych spo- foto:i Prorektorów oraz członków Rady Wydziału. JM Rektor tkaniach, które stały się okazją do kolejnych rozmów. Jacek Szabelaprof. Stanisław Bielecki, absolwent i wieloletni pracow-nik Wydziału, przedstawił historię Politechniki i planyjej rozwoju. Powiedział – Wszystkich nas przywiodło tu-taj zamiłowanie do chemii przyjaznej naturze oraz sym-patia dla Politechniki Łódzkiej, do której wszyscy z dumąsię przyznajemy”. Wiele miejsca zajęło przywitanie go-ści przybyłych z uczelni współpracujących z Wydzia-łem, przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm, urzędówi organizacji. Kilka osób odczytało listy gratulacyjne,kilka wygłosiło krótkie przemówienia okolicznościo-we. Wśród nich byli prof. Wojciech J. Stec – wiceprezesPAN oraz prof. Zhang Bolin z Pekinu, który kilkanaścielat temu realizował na Wydziale swój doktorat, a obec-nie jako profesor Beijing Forestry University współpra-cuje z Instytutem Technologii Fermentacji i Mikrobio-logii. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie 16 Rektor prof. StanisławZłotych Dyplomów absolwentom, którzy 50 lat temu Wieczorem, na terenie Wydziału, w audytoriach zmie- Bieleckiukończyli Wydział Chemii Spożywczej. Patrząc na „zło- nionych w sale bankietowe, rozpoczęło się spotkanie wręczyłtych dyplomantów”, którzy prezentowali świetną kon- towarzyskie. Bawiono się do rana. „Złote dyplomy”dycję i pogodę ducha, trudno było uwierzyć, że minę- W drugim dniu Jubileuszu zaplanowano wykład foto:ło już pół wieku od chwili, gdy ukończyli studia. prof. Tadeusza Antczaka na temat enzymów jako na- Jacek Szabela W programie uroczystości znalazła się także kon- rzędzi do przetwarzania biomasy oraz wspólne zwie-ferencja mająca na celu prezentację wyników rund dzanie Łodzi i Politechniki. Dla wielu osób był to po-delfickich przeprowadzonych w ramach projektu PO wrót do znajomych miejsc. Porównywano, docenianoIG „Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju zmiany. Spotkania w mniejszych grupach przeniosłypolskiego sektora spożywczego”, realizowanego m.in. się poza teren uczelni, umawiano się na kolejne uroczy-przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz stości jubileuszowe. Może uda się te plany zrealizowaćwspółfinansowanego przez UE. Dyskusja na temat w następną „okrągłą” rocznicę działalności Wydziału?kierunków rozwoju w obszarze żywności i żywieniaw XXI wieku, rozpoczęta podczas konferencji, przenio- n Anna Kurowska
 14. 14. Życie Uczelni 3/2010 14Odznaczenie dla prof. Andrzeja Góraka Prezydent Republiki Federalnej Niemiec przyznał nia energii. W ramach INCREASE przeprowadzono 10prof. Andrzejowi Górakowi z Wydziału Inżynierii Pro- przewodów doktorskich oraz zatrudniono dwóch sty-cesowej i Ochrony Środowiska odznaczenie „Bundes- pendystów DAAD.verdienstkreuz am Bande” (Niemiecki Krzyż Zasługi zewstęgą, odpowiednik Krzyża Kawalerskiego w Polsce) Pani Sabineza zasługi we współpracy polsko-niemieckiej. Jest to Kelm-Schmidtniemieckie odznaczenie państwowe, jedyny order wręczanadawany przez władze federalne. odznaczenie Uroczystość wręczenia Orderu Zasługi RFN odbyła prof. Andrzejowi Górakowisię 29 czerwca 2010 r. w Schwelm w Niemczech. Wziąłw niej udział prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej foto:prof. Ireneusz Zbiciński, obecni byli także m.in.: Jolan- Daniel Załuskita Róża Kozłowska Konsul Generalna RP w RFN, doc. drLudgarda Buzek, prof. Ursula Gather rektor Uniwersy-tetu Technicznego w Dortmundzie oraz prof. EckhardWeidner dyrektor Instytutu Fraunhofera UMSICHT. Prof. Górak jest znanym oraz cenionym w  świe-cie naukowcem w dziedzinie inżynierii chemicznej, Z inicjatywy i pod kierownictwem prof. Góraka po-a również oddanym propagatorem nauki polskiej wstał pierwszy niemiecko-polski słownik z dziedzinyi entuzjastą idei współpracy międzynarodowej. Jest ochrony środowiska. Przedsięwzięcie to zostało sfi-szczególnie zaangażowany w szeroką polsko-niemiec- nansowane przez Niemiecką Fundację Ochrony Śro-ką współpracę instytucji naukowych i jednostek prze- dowiska – Deutsche Bundesstifftung Umwelt DBU.mysłowych, która poza wymianą doświadczeń i myśli Słownik został wydany w 2004 r. przez Wiedzę Po-naukowej oraz realizacją konkretnych przedsięwzięć wszechną i stanowi standardowe wyposażenie insty-prowadzi do lepszego wzajemnego poznania się Pola- tucji i osób prywatnych po obu stronach Odry.ków i Niemców – najbliższych sąsiadów w zjednoczo- Dzięki staraniom prof. Góraka od 2000 r. już 30 stu-nej Europie. Wręczone mi dzisiaj odznaczenie nie należy dentów Politechniki Łódzkiej odwiedziło Letnią Szko-się tylko mnie, ale także kolegom z Politechniki Łódzkiej, łę Inżynierii Procesowej w Dortmundzie, zaś znanyktórzy od wielu lat wspierają moje działania – mówił po niemiecki koncern farmaceutyczny Bayer ufundowałuroczystości prof. Andrzej Górak. nagrodę przyznawaną za najlepszą pracę doktorską wykonaną na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochro- Sylwetka prof. Andrzeja Góraka ny Środowiska Politechniki Łódzkiej. Prof. Górak uczestniczy, jako kierownik lub wyko- Prof. Andrzej Górak pracuje w Politechnice Łódzkiej nawca, w krajowych grantach badawczych w dziedzi-od 2004 roku. Wcześniej w 1992 r. został mianowany nie niskoenergetycznych technologii chemicznych orazprofesorem i kierownikiem katedry w Uniwersytecie odnawialnych energii. W ten sposób zdobyte przez Nie-Technicznym w Dortmundzie. Był pomysłodawcą, go poza granicami kraju doświadczenie i wiedza znajdąjednym z twórców, a następnie przewodniczącym zastosowanie w polskich badaniach naukowych.Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej ds. Ochrony Śro- Prof. Górak promuje Polskę zachęcając do zwiedza-dowiska, Bezpieczeństwa Procesowego i Technologii nia, poznawania piękna, tradycji i bogactwa kulturyEnergetycznej INCREASE. Sieć działała w latach 1997- naszego kraju. Przekonywał, aby spotkania uczestni-2002 i odegrała znaczącą rolę w inicjacji europejskich ków konsorcjów projektowych odbywały się w Polsce,programów naukowo-badawczych. Po raz pierwszy dzięki temu wiele osób, które łączyła współpraca zawo-udało się powołać do życia projekt multilateralny, dowa, po raz pierwszy miało możliwość zobaczyć War-który cieszył się poparciem rządów Polski i Niemiec. szawę, Kraków, Trójmiasto, Łódź, Wrocław czy Gliwice.Naukowcy z ośmiu polskich i ośmiu niemieckich in- Dla prywatnych znajomych, razem z żoną Barbarą,stytutów badawczych oraz przedstawiciele z ponad już od 13 lat organizuje dziesięciodniowe wycieczkitrzydziestu zakładów przemysłowych wspólnie zre- turystyczno-studyjne w różne regiony Polski. Dwu-alizowali ponad 40 projektów badawczych i wdro- dziestopięcioosobowa grupa wraz z małżeństwemżeniowych dotyczących optymalizacji oraz rozwoju Góraków już sześciokrotnie podróżowała po Polsce.efektywniejszych, przyjaznych środowisku procesów Dzięki temu nasz kraj zyskał kolejne grono niemiec-chemicznych, jak również racjonalnego wykorzysta- kich przyjaciół. n
 15. 15. 15 Życie Uczelni 3/2010Współpraca energetyczna w 600-lecie bitwy pod GrunwaldemPołączenia energetyczne W tym roku mija 600 lat od dnia, kiedy połączonewojska Polski i Litwy pokonały rycerstwo ZachodniejEuropy i Zakon Krzyżacki. Konflikty sprzed kilkuset latzamieniły się w ścisłą współpracę i operatorzy syste-mów przesyłowych Polski i Litwy wspomagani przezKomisję Europejską i fundusze europejskie przygo-towują połączenie elektroenergetyczne pomiędzyPolską i  Litwą. Ze strony Unii Europejskiej rozbudo-wę połączenia nadzoruje prof. Władysław Mielczarskiz Instytutu Elektroenergetyki, który pełni funkcję koor-dynatora europejskiego ds. połączeń energetycznychtrzech krajów: Niemiec, Polski i Litwy (European EnergyCoordinator, Power links: Germany, Poland & Lithuania).W krótkiej rozmowie prof. Mielczarski wyjaśnił „ŻyciuUczelni” jakie połączenia energetyczne między tymikrajami będą realizowane w najbliższych latach. Dyskusja ŻU. Jak będzie wyglądać połączenie elektroenerge- ŻU. W energetycznym trójkącie, który Pan koordynuje prof. W. Mielczarskiegotyczne Polski i Litwy? są także Niemcy. z prezydentem Prof. Władysław Mielczarski: Jest to bardzo skom- Prof. Władysław Mielczarski: Współpraca energe- Litwyplikowana operacja techniczna. Linia energetyczna tyczna Polski i Niemiec również rozwija się dynamicz- Dalią Grybauskaitėo dwóch torach przesyłu i napięciu 400kV połączy Ełk nie. Te duże gospodarki Unii Europejskiej są połączone foto:z Alytus. Po stronie litewskiej zostanie wybudowana tylko dwiema liniami elektroenergetycznymi, w rejo- LitPol Linkstacja przekształtnikowa tzw. back-to-back station po- nie Szczecina i Turowa, o dosyć ograniczonej przepu-zwalająca na pracę dwóch systemów o różnych czę- stowości. Pełniąc funkcję koordynatora europejskiegostotliwościach. Elektroenergetyczny system litewski ds. połączeń energetycznych Niemiec, Polski i Litwydalej współpracuje z systemami krajów byłego Związ- doprowadziłem w 2010 roku do tego, że operatorzy Wystąpienieku Radzieckiego, podczas gdy Polska jest połączona systemów Polski i wschodnich Niemiec założyli firmę prof.z systemami Europy Zachodniej. GerPol Power Bridge, której zadaniem jest przygoto- W. Mielczarskiego wanie inwestycji pod trzecie połączenie Polski i Nie- na konferencji na polach ŻU. Takie przedsięwzięcie wymaga ogromnych środ- miec na linii Poznań-Berlin. Grunwalduków finansowych, jak dużych? Prof. Władysław Mielczarski: Linia pomiędzy dwoma n Rozmawiała Ewa Chojnacka foto:krajami będzie kosztować około 250 mln Euro. Ko- LitPol Linknieczna jest również rozbudowa systemu polskiegoza około 600 mln Euro i litewskiego za około 100 mlnEuro. Cała inwestycja to koszt rzędu 1 miliarda Euroi jest w części finansowana z funduszy unijnych. ŻU. W czasie uroczystości rocznicowych pod Grun-waldem nawiązywano nie tylko do historycznego zwy-cięstwa, ale mówiono też o przyszłości? Prof. Władysław Mielczarski: Obchody 600-lecia bi-twy pod Grunwaldem były okazją do posumowaniawspółpracy europejskiej i dyskusji o perspektywachdalszego rozwoju. Grunwald odwiedzili między inny-mi prezydenci Polski i Litwy. Firmy współpracującychkrajów, w tym międzynarodowa firma LitPol Link przy-gotowująca połączenie energetyczne polsko-litew-skie, przygotowały szereg namiotów promocyjnychi dyskusji.
 16. 16. Życie Uczelni 3/2010 16W tym roku pierwsi maturzyści opuścili Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej.Trzy lata politechnicznego liceum W Liceum Ogólnokształcącym ŻU: Szkoła cieszy się od począt- więcej kandydatów na jedno miej-Politechniki Łódzkiej w tym roku ku istnienia dużym powodzeniem sce w Województwie Łódzkim.zakończył się pierwszy pełny cykl wśród gimnazjalistów. Ilu uczniówkształcenia. To dobry moment na rozpoczęło naukę? ŻU: Gdzie absolwenci Liceumocenę trzech lat działania szko- Tomasz Kozera: Do pierwszych Ogólnokształcącego PŁ kontynuująły i podsumowanie jej sukcesów, klas w roku 2007 przyjęliśmy 78 naukę?a także odpowiedź na pytanie jak uczniów. Utworzyliśmy dwie klasy Tomasz Kozera: Ze wstępnychabsolwenci Liceum planują swoją o profilu matematyczno-fizycz- informacji wiem, że niemal wszyscyprzyszłość, jakie kierunki studiów nym, a jedną o matematyczno- aplikowali na Politechnikę Łódzkąwybierają? O osiągnięciach Liceum chemicznym. Jesteśmy szkołą, któ- i wszyscy się dostali. Najwięcej osóbrozmawiamy z jego dyrektorem To- ra funkcjonuje w strukturze uczelni wybrało IFE, Wydział Mechanicznymaszem Kozerą. technicznej i kluczowymi przed- oraz Wydział Budownictwa, Archi- tektury i Inżynierii Środowiska. Licealna młodzież jest wszechstronna ŻU: Szkoła jest integralną częścią i twórcza wyższej uczelni. Jakie korzyści płyną z tego dla uczniów? foto: Jacek Szabela Tomasz Kozera: Są bardzo do- brze przygotowani do matury na poziomie rozszerzonym z przed- miotów ścisłych. Mamy świado- mość, że najwięcej studentów od- pada na pierwszym roku właśnie z powodu trudności z matematy- ką. Nasi absolwenci nie będą mieli takich kłopotów. Z porównania wyników matur wynika, że zajmu- jemy 2. miejsce w regionie, czyli Życie Uczelni: Jak Pan ocenia ten miotami są matematyka, fizyka, Dyrektor województwach Łódzkim i Święto-pierwszy pełny cykl kształcenia za- informatyka oraz języki obce. I to Tomasz Kozera krzyskim z języka angielskiego nakończony w czerwcu? z nich młodzież zdaje maturę na ma świetny kontakt poziomie rozszerzonym i 2. miejsce z uczniami Tomasz Kozera: Było bardzo poziomie rozszerzonym. Od po- z matematyki w zakresie podsta-trudno z wielu powodów. Po czątku istnienia szkoły mamy naj- foto: wowym. Myślę, że jak na maturalnypierwsze ze względów organiza- Jacek Szabela debiut, te wyniki są rewelacyjne.cyjnych, bo nie mieliśmy zaadapto-wanych pomieszczeń, musieliśmyzapoznać się z tym, jak funkcjonujewyższa uczelnia, brakowało rów-nież przepisów prawnych, któreregulują działanie szkoły średniejprzy uczelni wyższej, bo nasze li-ceum było pierwszą tego typuszkołą w Polsce. Niewiadomąbyło również to, jaka młodzież donas przyjdzie i jak przebiegnie jejwspółpraca z nauczycielami. Dziś,z perspektywy czasu mogę powie-dzieć, że wszystko przebiegło takjak sobie tego życzyliśmy, a nawetlepiej.
 17. 17. 17 Życie Uczelni 3/2010 ŻU: Uczniowie Liceum są aktywni Politechnika Łódzka podjęła współpracę z kolejnąna różnych polach. Jakie sukcesy od- uczelnią, jest nią Uniwersytet w Ufie (Baszkiria). Ini-noszą uczniowie? cjatorem tej współpracy i podpisania dwustronnej Tomasz Kozera: Nasi uczniowiezdobywają wysokie lokaty w kon- umowy jest prof. Jan Awrejcewicz.kursach i olimpiadach. Np. II miejscew regionalnym konkursie historycz-nym, I i II miejsce w Polsce w mię- Umowadzynarodowym konkursie „Matema-tyka bez granic”, a także wyróżnienia z baszkirską uczelniąw konkursach Wiedzy Ekologicznej Od lewej:czy Wiedzy o Unii Europejskiej. profesorowie R. G Akhmetow, J. Awrejcewicz, ŻU: Co, poza mundurkami, wy- M.D. Ramazanowróżnia uczniów Pana szkoły? Tomasz Kozera: To jest młodzież foto: arch. Katedryuzdolniona wszechstronnie i bar-dzo twórcza. Okazało się, że ucznio-wie interesują się filmem, monta-żem, teatrem, kulturą, wielu chodzirównolegle do szkoły muzycznej.Duża część z nich to sportowcyi zapaleni informatycy. Uczestnicząw zajęciach kół nie tylko szkolnych,ale także politechnicznych. Wpisali Politechnika Łódzka podpisała towa i Katedrą Automatyki i Bio-się oni już w środowisko młodzieży 1 lipca 2010 r. umowę o współpra- mechaniki, kierowaną przez prof.akademickiej i bez problemu po- cy kulturowej i naukowej z Baszkir- J. Awrejcewicza, który był inicjato-ruszają się po kampusie, czasami skim Narodowym Uniwersytetem rem powstania umowy i przebywałpomagając studentom pierwszego Pedagogicznym im. M. Akmułły w Ufie w dniach 26 czerwca – 2 lip-roku. Ze względu na to, że uczniów (BNUP) w Ufie, stolicy jednej z re- ca 2010 r.jest mało, znamy ich z imienia, na- publik Federacji Rosyjskiej. Prof. Awrejcewicz podzielił sięzwiska i zainteresowań. W imieniu PŁ podpis na doku- swoimi refleksjami z „Życiem Uczel- mencie złożył prorektor ds. nauki, ni”: Sama podróż przebiegła spraw- ŻU: Czy Liceum, tak jak cała PŁ, prof. Ireneusz Zbiciński, a w imie- nie i trwała w sumie pięć godzin, zejest głównie męskim środowiskiem? niu BNUP jego rektor, prof. Rail M. zmianą samolotu w Moskwie. Na Tomasz Kozera: Od początku ist- Asadullin. miejscu wylądowałem o godz. 5nienia szkoły do rekrutacji przystę- Współpraca odbywać się będzie rano (różnica czasu między Polską,puje około 1/3 dziewcząt oraz 2/3 m.in. w zakresie wymiany wykła- a Ufą wynosi 4 godziny). Podczaschłopców. dowców i studentów oraz realizacji mojego pobytu w Rosji tempera- projektów naukowych stanowią- tura w dzień osiągała nawet 38˚C ŻU: Jakie ma Pan plany na kolej- cych przedmiot zainteresowania i mieszkańcy Baszkirii narzekali nane lata kształcenia w tym wyjątko- obu stron. Umowa przewiduje tak- suszę (w czasie, gdy u nas były po-wym liceum? że wzajemne wykorzystanie moż- wodzie). Spotkałem się tam z dużą Tomasz Kozera: Chciałbym, aby liwości technicznych uczelni i re- serdecznością, opieką i realizacjąpowstało Centrum Sportu, bo bo- alizację wspólnych programów wszystkich moich często egzotycz-rykamy się w tej chwili z brakiem dotyczących nauczania, a także or- nych pomysłów. Do takich zaliczammiejsca do prowadzenia lekcji wy- ganizację konferencji i seminariów. kąpiel w rosyjskiej saunie (bani) wechowania fizycznego. Moim ma- Umowa obowiązuje do roku wsi Pawłowka, ok. 120 km od Ufy.rzeniem jest też, żeby młodzież 2014, a szczegółowe ustalenia będą Nie wiedziałem, że aby „przeżyć” togruntownie przez nas wykształco- realizowane na szczeblu instytutów wydarzenie musiałem w pewnymna odnalazła się w strukturach Poli- i katedr. Pierwsze porozumienia zo- momencie, z powodu zbyt wysokiejtechniki, bo ma ona duży potencjał stały już zawarte pomiędzy Katedrą temperatury, założyć kapelusz filco-intelektualny i organizacyjny. Modelowania Matematycznego, wy oraz rękawiczki. Trudno też było Sterowania i Optymalizacji, repre-n Rozmawiała Agnieszka Garcarek zentowaną przez prof. R.G. Akhme-  c.d. str. 18

×