Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
โครงสร้างเว็บไซต์
Website Structure
รูปแบบโครงสร้างและการออกแบบของเว็บเพจ
ในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ สามารถทาได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ข้อมูล ความถนัด...
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบเรียงตามลาดับ (Sequential Structure)
เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่ใช้กันมากที่สุด เนื่องจากง่ายต่อการจั...
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบเรียงตามลาดับ (Sequential Structure)
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบลาดับขั้น (Hierarchical Structure)
เป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดระบบโครงสร้างที่มีความซ...
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบลาดับขั้น (Hierarchical Structure)
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบตาราง (Grid Structure)
โครงสร้างรูปแบบนี้มีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบที่ผ่านมา การ
ออกแบบเพิ่มความยืด...
โครงสร้างของเว็บไซต์แบบตาราง (Grid Structure)
โครงสร้างเว็บไซต์แบบใยแมงมุม (Web Structure)
โครงสร้างประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นมากที่สุด ทุกหน้าในเว็บสามารถจะ
เชื่อมโยงไป...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

โครงสร้างเว็บไซต์

นายพงศ์พิทักษ์ รัตนภักดี

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

โครงสร้างเว็บไซต์

 1. 1. โครงสร้างเว็บไซต์ Website Structure
 2. 2. รูปแบบโครงสร้างและการออกแบบของเว็บเพจ ในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ สามารถทาได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ ข้อมูล ความถนัดของผู้ออกแบบ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนาเสนอ โดย โครงสร้างของเว็บไซต์มักจะประกอบไปด้วย 4 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้
 3. 3. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบเรียงตามลาดับ (Sequential Structure) เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่ใช้กันมากที่สุด เนื่องจากง่ายต่อการจัดระบบ ข้อมูล ข้อมูลที่นิยม จัดด้วยโครงสร้างแบบนี้มักเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเรื่องราว ตามลาดับ โดยโครงสร้างนี้ เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็ก เนื้อหาไม่ซับซ้อนใช้การ ลิงค์ (Link) ไปทีละหน้า ข้อเสียของโครงสร้างระบบนี้คือ ผู้ใช้ไม่สามารถกาหนดทิศ ทางการเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้ทาให้เสียเวลา ในการเข้าสู่เนื้อหา
 4. 4. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบเรียงตามลาดับ (Sequential Structure)
 5. 5. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบลาดับขั้น (Hierarchical Structure) เป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดระบบโครงสร้างที่มีความซับซ้อนของ ข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหา ออกเป็นส่วนต่างๆ และมีรายละเอียดย่อย ๆ ในแต่ละส่วนลด หลั่นกันมาในลักษณะแนวคิดเดียวกับ แผนภูมิองค์กร จึงเป็นการง่ายต่อการทาความ เข้าใจกับโครงสร้างของเนื้อหา ลักษณะเด่นคือการมีจุดเริ่มต้นที่จุดร่วมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ (Homepage)และเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในลักษณะเป็นลาดับจากบนลงล่าง
 6. 6. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบลาดับขั้น (Hierarchical Structure)
 7. 7. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบตาราง (Grid Structure) โครงสร้างรูปแบบนี้มีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบที่ผ่านมา การ ออกแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ โดยเพิ่มการ เชื่อมโยง ซึ่งกันและกันระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วน เหมาะแก่การแสดงให้เห็น ความสัมพันธ์กันของเนื้อหา การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้จะไม่เป็นลักษณะเชิง เส้นตรง เนื่องจากผู้ใช้สามารถเปลี่ยนทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้
 8. 8. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบตาราง (Grid Structure)
 9. 9. โครงสร้างเว็บไซต์แบบใยแมงมุม (Web Structure) โครงสร้างประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นมากที่สุด ทุกหน้าในเว็บสามารถจะ เชื่อมโยงไปถึงกันได้หมด และเป็นอิสระ เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาในลักษณะของ ไฮเปอร์เท็กซ์หรือไฮเปอร์มีเดีย ที่สามารถเชื่อมโยงออกไปสู่เนื้อหาจากเว็บภายนอก ได้

×