Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

DPH 2011

6 160 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

DPH 2011

 1. 1. Ministerstvo financií Slovenskej republiky www.finance.gov.skZmeny v zákone o DPH od 01.01.2011
 2. 2. Ministerstvo financiíSlovenskej republiky MF SRObsah • Zmeny v sadzbách dane • Nový vzor daňového priznania • Nové pravidlo pre určenie miesta dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávací ch, zábavných a podobných služieb (napr. výstavy a veľtrhy) • Doplnenie osobitnej úpravy určenia miesta dodania pre dodávky zemného plynu a elektriny o teplo a chlad • Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru z tretích štátov – podmienky pre oslobodenie od dane • Nové pravidlá odpočítania dane pri nehnuteľnom majetku pri jeho používaní aj na iný účel ako na podnikanie • Zmena obdobia na úpravu odpočítanej dane pri nehnuteľnom investičnom majetku z 10 na 20 rokov Zdenka Jablonková 2
 3. 3. Ministerstvo financiíSlovenskej republiky MF SRObsah • Oslobodenie od dane a vrátenie dane orgánom a inštitúciám EÚ • Spresnenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu po kontrole oprávnenosti nadmerného odpočtu • Deň dodania pri opakovaných a čiastkových dodávkach • Zmena pri prenose daňovej povinnosti pri prijatí služby od zahraničnej osoby • Tuzemské samozdanenie pri prevode emisných kvót • Predĺženie lehoty na podanie žiadosti o vrátenie dane z iného členského štátu EÚ za rok 2009 z 30.9.2010 do 31.3.2011 Zdenka Jablonková 3
 4. 4. Ministerstvo financiíSlovenskej republiky MF SRTranspozícia smerníc Európskej únie • smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb – článok 3 • smernica Rady 2009/69/ES z 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové úniky súvisiace s dovozom • smernica Rady 2009/162/EÚ z 22. decembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty Transpozícia je povinná k 1. januáru 2011 Zdenka Jablonková 4
 5. 5. Ministerstvo financiíSlovenskej republiky MF SRTranspozícia smerníc Európskej únie • smernica Rady 2010/23/EÚ zo 16. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s poskytovaniami určitých služieb, pri ktorých existuje riziko podvodu • smernica Rady 2010/66/EÚ zo 14. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/9/ES, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty z iného členského štátu (refundácia) Zdenka Jablonková 5
 6. 6. Ministerstvo financiíSlovenskej republiky MF SRPrečo je zmena potrebná? Rozšírenie uplatňovania všeobecného pravidla B2B pri kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných službách Vykonanie technických zmien, aby sa osobitná úprava zdanenia dodávok zemného plynu vzťahovala na dodávky a dovoz plynu cez akékoľvek sústavy a siete ako aj na dovoz plynu plavidlami Osobitnej úprave majú podliehať aj dodávky a dovoz tepla a chladu, ktoré doteraz neboli predmetom osobitnej úpravy Zdenka Jablonková 6
 7. 7. Ministerstvo financiíSlovenskej republiky MF SRPrečo je zmena potrebná? Vytvorenie podmienok, aby sa nezneužívalo oslobodenie od dane pri dovoze tovaru z tretích štátov, keď po dovoze tovaru nasleduje dodanie alebo premiestnenie tovaru do iného členského štátu EÚ Spresnenie a sprísnenie pravidiel na odpočítanie dane vo vzťahu k nadobudnutiu nehnuteľného majetku a súvisiacich výdavkov s cieľom zabezpečiť, aby sa so zdaniteľnými osobami zaobchádzalo rovnakým spôsobom, keď nehnuteľný majetok, ktorý používajú v rámci svojho podnikania, nepoužívajú výlučne na účely súvisiace s podnikaním Zdenka Jablonková 7
 8. 8. Ministerstvo financiíSlovenskej republiky MF SRPrečo je zmena potrebná? Zabezpečenie spravodlivého systému úpravy odpočítania dane pri zmiešanom použití nehnuteľného majetku tak, aby sa zohľadnili zmeny v používaní tohto majetku na podnikateľskú a nepodnikateľskú činnosť Doplnenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služby do iného členského štátu, oslobodenia od dane pri dovoze tovaru a nároku na vrátenie dane z vnútroštátnych nákupov tovarov a služieb orgánom a inštitúciám EÚ v rozsahu podľa Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie Zdenka Jablonková 8
 9. 9. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRZmeny v sadzbách dane§ 27, § 85j ods. 1 zákona o DPH S účinnosťou od 1.1.2011 sa menia sadzby DPH V § 85j ods. 1 zákona o DPH sa zavádza dočasné zvýšenie základnej sadzby dane z 19 % na 20 % Zvýšenie základnej sadzby dane o 1 % je dočasným opatrením, ktorého platnosť skončí, keď schodok verejnej správy SR dosiahne úroveň menej ako 3 % Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % vyhlási Ministerstvo financií SR všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláškou) Znížená sadzba dane 6 % na tzv. predaj potravín z dvora (mäso, ryby, mlieko, vajcia, med) sa zrušuje Znížená sadzba dane 10 % platí naďalej (tovar v prílohe č. 7 zákona o DPH) Zdenka Jablonková 9
 10. 10. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRZmeny v sadzbách dane V § 27 zákona o DPH sa dopĺňa odsek 3 - sadzba dane sa uplatní podľa toho, aká bola platná v čase, keď vznikla daňová povinnosť Príklad Podnikateľ, platiteľ dane, má v januári 2011 dodať zákazníkovi tovar. Zákazník zaplatí v decembri 2010 preddavok vo výške 30 % dohodnutej ceny tovaru. Dodávateľovi vznikne prvýkrát daňová povinnosť v decembri 2010 prijatím platby, uplatní sa sadzba dane 19 %. Tovar je dodaný v januári 2011 a dňom dodania tovaru vznikne dodávateľovi druhýkrát daňová povinnosť v rozsahu 70 % ceny, uplatní sa sadzba dane 20 %. Zdenka Jablonková 10
 11. 11. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRZmeny v sadzbách dane Príklad Platiteľ dane prenajíma nehnuteľnosť. Nájomca platí za prenájom štvrťročne, vždy pred začiatkom štvrťroka, za ktorý platí nájomné. Dohodnuté nájomné 1 500 eur za IV. štvrťrok 2010 zaplatí nájomca 20. decembra 2010. Prenajímateľovi vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH dňom prijatia platby, sadzba dane 19 %. V I. štvrťroku 2011 už za obdobie I. štvrťroka 2011 prenajímateľovi daňová povinnosť nevznikne, pretože vznikla v plnom rozsahu prijatím platby za prenájom v decembri 2010, platná sadzba dane bola 19 %. Prenajímateľ nemá žiadnu povinnosť dodaniť nájomné v zmysle novej sadzby dane. Zdenka Jablonková 11
 12. 12. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRZmeny v sadzbách dane – oprava základu dane§ 22 ods. 7 zákona o DPH Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri plnení, pri ktorom sa opravuje základ dane Príklad Platiteľ dane dodal v roku 2010 tovar. Dodanie tovaru sa zdanilo sadzbou dane 19 %. V januári 2011 zákazník tovar vráti (uznaná reklamácia), dôjde k zrušeniu dodania tovaru a dodávateľ vyhotoví doklad o oprave základu dane a oprave dane. Na opravu dane na výstupe sa použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru – 19 %. Dobropis zahrnie dodávateľ do daňového priznania za január 2011 - § 22 ods. 3 zákona o DPH. Zdenka Jablonková 12
 13. 13. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRZmeny v sadzbách dane – oprava základu dane§ 22 ods. 7 zákona o DPH Príklad Platiteľ dane dodal v roku 2011 tovar. Pred dodaním tovaru zákazník zaplatil v decembri 2010 preddavok na dodanie tovaru vo výške 40 % z ceny tovaru. Dodávateľovi vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH z prijatej platby, sadzba dane 19 %. V januári 2011 pri dodaní tovaru vznikne dodávateľovi druhýkrát daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH zo základu dane 60 % z ceny tovaru, sadzba dane 20 %. Vo februári 2011 zákazník tovar vráti, dôjde k zrušeniu dodávky. Dodávateľ opraví základ dane a daň. Na opravu dane na výstupe sa použije sadzba dane 19 % (zo základu dane 40 %), aj sadzba dane 20 % (zo základu dane 60 %), teda podľa toho, aká sadzba dane platila pri vzniku daňovej povinnosti. Dobropis zahrnie dodávateľ do daňového priznania za február 2011 - § 22 ods. 3 zákona o DPH (dobropis vyhotovený vo februári 2011). Zdenka Jablonková 13
 14. 14. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRZmeny v sadzbách daneNový vzor daňového priznania V súvislosti so zmenami v sadzbách dane bol vydaný nový vzor daňového priznania dane z pridanej hodnoty Opatrenie MF SR č. 24 261/2010/731 Finančný spravodajca 11/2010 Poučenie na vyplnenie daňového priznania Nový vzor sa použije za zdaňovacie obdobia od 1. januára 2011 Zdenka Jablonková 14
 15. 15. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRZmena miesta dodania prikultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných službách Stav do 31.12.2010 16 ods. 3 zákona o DPH – osobitné pravidlo vo vzťahu k základným pravidlám 15 ods. 1 a 2 zákona o DPH Osobitné pravidlo určenia miesta dodania služby platí bez ohľadu na to, komu je služba poskytovaná – miestom dodania služby je miesto, kde sa podujatie fyzicky koná Zmena od 1.1.2011 Miesto dodania služieb sa určí podľa základného pravidla 15 ods. 1 zákona o DPH, ak služba bude poskytnutá zdaniteľnej osobe, okrem vstupného na podujatia, ktoré sa bude naďalej posudzovať podľa osobitného pravidla 16 ods. 3 zákona o DPH Zdenka Jablonková 15
 16. 16. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRZmena miesta dodania pri kultúrnych, umeleckých, športových,vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných službách Vstupné na kultúrne, umelecké, športové, vzdelávacie, vedecké, zábavné a podobné služby (výstavy a veľtrhy) – naďalej sa uplatní 16 ods. 3 zákona o DPH Príklad Platiteľ dane so sídlom v SR poskytuje vzdelávacie služby (školenia, semináre) pre verejnosť . Vzdelávacej akcie sa zúčastnia podnikatelia z ČR a SR. Poskytovateľ vzdelávacej služby uplatní v cene vzdelávacej služby (vstupné) slovenskú daň ( 16 ods. 3 zákona o DPH). Zdenka Jablonková 16
 17. 17. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRZmena miesta dodania prikultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných službách Príklad Platiteľ dane so sídlom v SR poskytuje vzdelávacie služby. Vzdelávanie sa uskutoční v SR na základe objednávky podnikateľa so sídlom v ČR. Poskytovateľ vzdelávacej služby neuplatní na vzdelávaciu službu slovenskú daň. Uplatní sa základné pravidlo 15 ods. 1 zákona o DPH, miesto dodania služby je v ČR, poskytovateľ fakturuje službu bez dane a hodnotu služby a IČ DPH príjemcu služby uvedie v súhrnnom výkaze Zdenka Jablonková 17
 18. 18. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRZmena miesta dodania pri kultúrnych, umeleckých, športových,vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných službách Príklad Platiteľ dane so sídlom v SR sa zúčastní na dvoch výstavách v Nemecku. Na prvú výstavu zaplatí vstupné s cieľom pozrieť si, tak ako ostatní návštevníci výstavy, expozície rôznych stavebných spoločností. Druhej výstavy sa zúčastňuje ako vystavovateľ a organizátor výstavy mu poskytne priestor a energie. Pri prvej službe platiteľ dane platí vstupné vrátane nemeckej dane – miesto dodania služby je v Nemecku, kde sa koná podujatie ( 16 ods. 3 zákona o DPH). Pri druhej službe je služba poskytnutá nemeckou spoločnosťou bez dane, miesto dodania služby je v SR, kde má sídlo príjemca služby ( 15 ods. 1 zákona o DPH), a príjemca služby je povinný v SR zaplatiť daň (samozdanenie služby). Nemecká spoločnosť uvedie službu v súhrnnom výkaze, ktorý podáva v Nemecku. Zdenka Jablonková 18
 19. 19. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SROsobitná úprava – dodanie plynu, elektriny, tepla a chladu 13 ods. 1 písm. e) a f) zákona o DPH Pravidlo o mieste dodania plynu podľa § 13 ods. 1. písm. e) a f) zákona o DPH sa uplatní, ak ide o dodanie plynu, ktorý je dodaný prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo akejkoľvek siete, ktorá je k takejto sústave pripojená Miesto dodania:  sídlo obchodníka, ktorému sa plyn dodáva, alebo prevádzkareň, pre ktorú sa plyn dodáva  miesto, kde zákazník skutočne využije a spotrebuje plyn Zdenka Jablonková 19
 20. 20. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SROsobitná úprava – dodanie plynu, elektriny, tepla a chladu 13 ods. 1 písm. e) a f) zákona o DPH Do prevádzky už boli uvedené prvé cezhraničné teplárenské a chladiarenské siete Problematika dodania tepla a chladu je rovnaká ako problematika plynu a elektriny Miesto dodania  tepla prostredníctvom teplárenských sietí  chladu prostredníctvom chladiarenských sietí sa posudzuje od 1.1.2011 podľa rovnakých pravidiel, ktoré sa uplatňujú pri dodaní plynu a elektriny Zdenka Jablonková 20
 21. 21. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRSlužby súvisiace s poskytovaním prístupu k plynu, elektrine, teplua chladu - § 16 ods. 17 písm. g) zákona o DPH Osobitná úprava miesta dodania služby pre nezdaniteľnú osobu so sídlom alebo bydliskom mimo EÚ sa uplatňuje na všetky služby súvisiace s poskytovaním prístupu ku všetkým sústavám alebo sieťam zemného plynu a elektriny, ako aj k teplárenským a chladiarenským sieťam Miestom dodania služby je miesto, kde má zákazník (nezdaniteľná osoba) svoje sídlo, bydlisko, prípadne, kde sa obvykle zdržiava Zdenka Jablonková 21
 22. 22. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRDovoz plynu, elektriny, tepla a chladu§ 48 ods. 9 zákona o DPH Oslobodený od dane je dovoz  plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo akejkoľvek siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, alebo privádzaného z plavidla určeného na dopravu plynu do sústavy zemného plynu alebo ťažobnej siete  elektriny  tepla prostredníctvom teplárenských sietí  chladu prostredníctvom chladiarenských sietí Zdenka Jablonková 22
 23. 23. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRDôkazy pri dovoze tovaru, ktorý je ďalej dodaný alebopremiestnený do iného členského štátu EÚ § 48 ods. 3 zákona o DPH do 31.12.2010 Dovoz tovaru z tretieho štátu, ktorého odoslanie alebo preprava sa skončí v inom členskom štáte, je oslobodený od dane za podmienky, ak u dovozcu je dodanie tohto tovaru z tuzemska do iného členského štátu oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH § 48 ods. 3 zákona o DPH od 1.1.2011 Ustanovujú sa minimálne podmienky, za ktorých sa oslobodenie od dane uplatní Zdenka Jablonková 23
 24. 24. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRDôkazy pri dovoze tovaru, ktorý je ďalej dodaný alebopremiestnený do iného členského štátu Oslobodenie od dane sa prizná, ak dovozca, príp. jeho zástupca, preukáže colnému orgánu:  svoje IČ DPH (dovozcu alebo zástupcu - § 69a zákona o DPH)  IČ DPH zákazníka alebo ak ide o premiestnenie do iného členského štátu IČ DPH, ktoré bolo pridelené dovozcovi v členskom štáte EÚ, kde sa preprava tovaru skončí  dôkaz o preprave tovaru do iného členského štátu najmä zmluvu o preprave alebo prepravný doklad Zdenka Jablonková 24
 25. 25. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SROdpočet dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti§ 49a zákona o DPH Právna úprava odpočítania dane do 31.12.2010 Pri nadobudnutí odpisovaného hmotného majetku vrátane nehnuteľnosti, ktorý sa má použiť na podnikanie a zároveň aj na iný účel ako na podnikania, má platiteľ dane tri možnosti  odpočítanie celej dane na vstupe (následne postup podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH)  odpočítanie pomernej časti dane na vstupe v rozsahu zodpovedajúcom použitiu majetku na podnikanie (§ 49 ods. 5 zákona o DPH)  neuplatnenie odpočtu dane, ak nadobudnutý majetok platiteľ dane nezaradí do obchodného majetku Zdenka Jablonková 25
 26. 26. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SROdpočet dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti§ 49a zákona o DPH Právna úprava odpočítania dane od 1.1.2011 Doplnené nové ustanovenie § 49a zákona o DPH  platiteľ dane pri nadobudnutí nehnuteľného majetku používaného čiastočne na podnikanie a čiastočne na iný účel ako podnikanie nemá právo na odpočet celej dane a môže si uplatniť odpočet dane len vo výške, ktorá zodpovedá rozsahu použitia nadobudnutej nehnuteľnosti na podnikanie Nehnuteľný majetok – investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH Zdenka Jablonková 26
 27. 27. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRÚprava dane odpočítanej pri nadobudnutí nehnuteľnosti§ 54a zákona o DPH Právna úprava odpočítania dane od 1.1.2011 Doplnené nové ustanovenie § 54a zákona o DPH  povinnosť upraviť odpočítanú daň, ak sa zmení rozsah použitia investičného majetku na účely podnikania ako aj na iný účel ako na podnikanie  obdobie na úpravu odpočítanej dane je 20 kalendárnych rokov  postup podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1 zákona o DPH Zdenka Jablonková
 28. 28. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRÚprava dane odpočítanej pri nadobudnutí nehnuteľnosti§ 54a zákona o DPH Príklad Platiteľ dane, fyzická osoba, kúpi v roku 2011 nehnuteľnosť za cenu 360 000 eur (z toho daň je 60 000 eur). Nehnuteľnosť vloží do obchodného majetku a využíva ju v rozsahu 30 % na podnikanie a v rozsahu 70 % na bývanie. Zo sumy dane, ktorá je súčasťou kúpnej ceny nehnuteľnosti, môže uplatniť odpočítanie dane len v rozsahu 30 %, t.j. 18 000 eur. V roku 2013 platiteľ dane zmení rozsah využitia nehnuteľnosti na podnikanie, a to na 50 %. Platiteľ dane v poslednom zdaňovacom období roku 2013 vykoná úpravu odpočítanej dane. Výsledkom bude dodatočne odpočítateľná daň na roky 2013 až 2030 (na 18 rokov z 20 rokov), to v rozsahu 20 % zo vstupnej dane – 10 800 eur. Zdenka Jablonková 28
 29. 29. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRÚprava dane odpočítanej pri nadobudnutí nehnuteľnosti§ 54a zákona o DPH 60 000 x (0,3 - 0,5) Dodatočne odpočítateľná daň = ––––––––––––––– x 18 = 20 mínus 10 800 eur (dodatočne odpočítateľná daň) Zdenka Jablonková 29
 30. 30. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRZmena obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona oDPH • Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri nehnuteľnom majetku pri zmene účelu použitia sa predlžuje z 10 na 20 rokov v súlade s čl. 187 ods. 1 smernice 2006/112/ES, ktorý umožňuje členskému štátu takéto predĺženie obdobia • Prechodné ustanovenie § 85j ods. 3 zákona o DPH – ostáva zachované obdobie 10 rokov, ak platiteľ dane bol povinný v rokoch 2004 až 2010 vykonať úpravu odpočítanej dane • Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku ostáva 5 rokov Zdenka Jablonková 30
 31. 31. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SROslobodenie od dane a vrátenie dane na základe Protokolu z 8.apríla 1965 o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev Právny stav do 31.12.2010 Oslobodenie od dane a vrátenie dane pre  Európsku úniu a orgány zriadené EÚ a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu,  Európsku centrálnu banku  Európsku investičnú banku uplatňovala Slovenská republika priamo na základe  Protokolu o výsadách a imunitách ES a  Dohody medzi vládou SR a Európskou komisiou (uverejnená v Zbierke zákonov č. 553/2004 Z. z.) Zdenka Jablonková 31
 32. 32. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SROslobodenie od dane a vrátenie dane na základe Protokolu č. 7o výsadách a imunitách Európskej únie Právny stav od 1.1.2011 Oslobodenie od dane a vrátenie dane sa zakotvilo priamo v zákone o DPH  § 43 ods. 6 - dodanie tovaru a služby do iného členského štátu  § 48 ods. 5 - dovoz tovaru z tretích štátov  § 62a – vrátenie dane v prípade vnútroštátnych nákupov tovarov a služieb na úradné účely na území SR Na oslobodenie od dane sa vzťahuje rozsah a podmienky ustanovené Protokolom č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie (súčasť Lisabonskej zmluvy) a Dohodou medzi vládou SR a Európskou komisiou Zdenka Jablonková 32
 33. 33. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRLehota na vrátenie nadmerného odpočtu - § 79 ods. 4 zákona oDPH Lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu • do 10 dní od skončenia daňovej kontroly vo výške zistenej daňovou kontrolou • do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v odvolacom konaní vo výške rozdielu medzi nadmerným odpočtom priznaným v odvolacom konaní a zisteným daňovým úradom Ak platiteľ dane neumožní vykonanie daňovej kontroly do 6 mesiacov od jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká – vzťahuje sa na nadmerné odpočty za zdaňovacie obdobia od roku 2011 - § 85j ods. 5 zákona o DPH. Zdenka Jablonková 33
 34. 34. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRVznik daňovej povinnosti pri opakovaných a čiastkovýchplneniach Právna úprava od 1.1.2010 (novela zákon č. 471/2009 Z. z.) Problémy pri aplikácii § 19 ods. 3 prvá veta v spojení s § 19 ods. 4 zákona o DPH Za deň dodania pri opakovaných a čiastkových plneniach sa považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa táto platba vzťahuje Ak sa platba prijme skôr ako posledný deň obdobia, daňová povinnosť vzniká už dňom prijatia platby Zdenka Jablonková 34
 35. 35. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRVznik daňovej povinnosti pri opakovaných a čiastkovýchplneniach Právna úprava od 1.1.2011 § 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, tovar alebo služba sa považuje za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa vzťahuje dohodnutá platba, ktorá má byť platená za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu, pričom deň dodania je dňom vzniku daňovej povinnosti Zdenka Jablonková 35
 36. 36. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRPrenos daňovej povinnosti pri prijatí služby od zahraničnej osobyZmena v § 69 ods. 2 zákona o DPH Právna úprava od 1.1.2011 Daňová povinnosť sa prenáša na príjemcu (zdaniteľnú osobu) aj v prípade, ak má zahraničný dodávateľ slovenské IČ DPH ako platiteľ dane Príklad Podnikateľ so sídlom v SR, platiteľ dane, si objedná u českej firmy, ktorá nemá na území SR prevádzkareň, avšak je registrovaná v SR ako platiteľ dane, stavebné práce (služba podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH). Česká firma fakturuje slovenskému podnikateľovi stavebné práce bez DPH. Slovenský podnikateľ (príjemca plnenia) je povinný službu zdaniť slovenskou daňou. Zdenka Jablonková 36
 37. 37. Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SRTuzemské samozdanenie pri prevode emisných kvót - § 69 ods. 12zákona o DPH • Ako preventívne opatrenie v boji proti daňovým podvodom sa zavádza tuzemské samozdanenie pri prevode emisných kvót skleníkových plynov medzi platiteľmi dane v tuzemsku • Osobou povinnou platiť daň nie je podľa § 69 ods. 1 platiteľ dane, ktorý emisné kvóty predáva – ide o dodanie služby • Osobou povinnou platiť daň je platiteľ dane, ktorý emisné kvóty kupuje • § 69 ods. 12 zákona o DPH je výnimka z § 69 ods. 1 zákona o DPH • V daňovom priznaní daň priznáva platiteľ dane, ktorý kupuje emisné kvóty Zdenka Jablonková 37
 38. 38. Ministerstvo financiíSlovenskej republiky MF SR Novela zákona o DPH k 1.1.2011 Ďakujem za pozornosť Zdenka Jablonková 38

×