Service Driven Supply Chain

Srpska Logistička Asocijacija
Srpska Logistička AsocijacijaSrpska Logistička Asocijacija
Service (Level) Driven Supply Chain
Lanac Snabdevanja vođen Nivoom Opsluge
SLA 2018 – Živan SAVIĆ (VERIDIX)
Agenda
Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi1
Planiranje na bazi Ciljanog Nivoa Opsluge2
Pitanja i Odgovori3
1
Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
Lanac Snabdevanja
Lanac Snabdevanja (SC) je sistem u kome organizacije, ljudski resursi, aktivnosti, informacije i drugi
resursi učestvuju u prenosu proizvoda i usluga od proizvođača/pružaoca do potrošača.
Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
4
Upravljanje Lancem Snabdevanja
Upravljanje Lancem Snabdevanja (SCM) je proces nadgledanja tokova roba/materijala, informacija i
troškova od dobavljača, proizvođača, veletrgovine, maloprodaje do potrošača/korisnika. Upravljanje
Lancem Snabdevanja uključuje ko-ordinaciju i integraciju tokova unutar i između kompanija.
Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
Planiranje u Lancu Snabdevanja
Planiranje u Lancu Snabdevanja (SCP) je proces planiranja i ko-ordinacije resursa sa ciljem
optimalne isporuke roba/materijala, usluga i informacija od dobavljača do potrošača/korisnika
uzimajući u obzir trenutnu i buduću ponudu/tražnju.
Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
Osnovni Izazovi Planiranja u Lancu Snabdevanja
Definisanje mreže
snabdevanja
Očekivanje prodaje
(tražnja potrošača)
Količina i mesto
zaliha kako bi
zadovoljili tražnju
potrošača?
Kada i koliko
trebamo poručiti
od dobavljača?
Kada i koliko
trebamo preneti
unutar mreže?
Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
Sa stanovišta lanca snabdevanja , “long tail” efekat počinje kada značajan deo artikala ima “povremenu” tražnju.
Tačka u raspodeli tražnje gde je broj perioda bez tražnje jednak broju perioda sa tražnjom, odnosno tačka gde je
verovatnoća da tražnja ne postoji iznosi 50%, definiše granicu izmedju “glave” i “repa”. Ovo je ujedno tačka koja
definiše granicu izmedju brzih (“fast mover”) i sporih (“slow mover”) artikala.
Ako se frekvencija tražnje distribuira prema
Poasonovoj raspodeli, 50% verovatnoće da
period bude bez tražnje, odnosno 50% sa
tražnjom, korespondira frekvenciji od
okvirno 0.7 događaja tražnje u zadatom
vremenskom domenu.
Realna tražnja je često pre-raspodeljena
prema Poasonu, tako da možemo biti sigurni
da ima više perioda bez tražnje, nego sa
tražnjom ako je broj događaja tražnje ispod
0.7 u zadatom vremenskom domenu.
(Mastering Lumpy Demand, E. Cornacchia and J. Shamir, January 2009)
Ispod 0.7 događaja tražnje - verovatnoća
postojanja perioda bez tražnje je veća od 50%
Izazovi: ”Long Tail” efekat
• Konkurencija nameće potrebu za visok nivo opsluge radi rasta ili održanja
trenutne pozicije na tržištu.
• Broj proizvoda ima tendenciju rasta (diverzifikacija). Tražnja po pojedinačnom
proizvodu opada (Long Tail).
• Životni vek proizvoda se skraćuje.
• Distributivne mreže postaju kompleksnije sa ciljem da omoguće/garantuju brži
odziv na zahtev (više mesta sa zalihama).
Izazovi: Spoljni faktori
Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
• Raznolikost poslovnih ciljeva prodaje, proizvodnje i nabavke
(neophodno upravljanje različitim interesima unutar organizacije).
• Promena mreže snabdevanja (povećanje vremena i neizvesnosti
isporuke – regionalna konsolidacija distribucije i proizvodnja na
Dalekom istoku).
• Značajno povećanje promotivnih aktivnosti radi stimulisanja prodaje
(značajno povećanje anomalija/varijabilnosti tražnje).
Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
Izazovi: Interni faktori
Izazov: Neophodno planiranje od mikro nivoa
Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
Proizvodi
Divizjja
Svi proizvodi
u jednoj diviziji
Makro Familija
Skup familija
proizvoda
Familija
Skup artikala
Artikal
Individualni artikli
Celo Tržište
Sve Oblasti
i/ili Prodajni kanali
Makro Oblast
Skup Oblasti
i/ili prodajnih kanala
Mikro Oblast
Osnovni element
agregacije
Oblast
Geografska oblast
i/ili kupac
i/ili prodajni kanal
Dan
Nedelja
Mesec
Godina Vreme planiranja
Tržište
• Netačnost predviđanja i “Reaktivnost na tražnju”
• Pogrešan nivo i struktura (”mix”) zaliha dovode do:
ü Niskog nivoa opsluge
ü Pada prihoda
ü Gubitka klijenata
ü Nekurentnih zaliha
• Neodrživ plan proizvodnje i/ili plan isporuke od dobavljača sa kontinualnim korekcijama.
Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
Posledice nedovoljno dobrog planiranja
2
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
Reaktivno delovanje
SCP
Integrisani SCP &
S&OP proces
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
Integrisani pristup - SCP & S&OP
Nivo kontrole
• Neophodno je primeniti S&OP (Sales & Operation Planning) i SCP (Supply Chain Planning) kao
integrisani proces.
• SCP deo rešenja mora zadovoljiti sledeće potrebe:
ü Detektovati statističke karakteristike tražnje
ü Uzeti u obzir pouzdanost dobavljača i/ili proizvođača
ü Planirati zalihe u distributivnoj mreži kako bi se dostigao ciljani nivo zadovoljenja potreba
potrošača (nivo opsluge)
ü Omogućiti integrisane funkcije i podatke za merenje performansi u svakom koraku planiranja
ü Omogućiti integrisane funkcije i podatke za podršku S&OP aktivnosti
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge – SCP deo
Zašto S&OP / SI&OP ?
Sales and Operations Planning (S&OP) je poslovni proces kroz koji rukovodstvo kompanije
kontinualno održava fokus, usaglašenost i sinhronizaciju svih delova i funkcija organizacije.
Jedan od primarnih ciljeva procesa je definisanje neophodnog nivoa proizvodnje/dopune koja
je u saglasnosti sa planovima rukovodstva u pogledu održavanja, povećanja ili smanjenja
zaliha, realizacija zaostalih porudžbina, stim da se potreba za radnom snagom i drugim
resursima stabilnom.
S&OP je proces koji omogućava da funkcije marketinga, prodaje, finansija, lanca snabdevanja,
proizvodnje i nabavke, počevši od idealnog plana, dogovore realan i ostvariv scenario koji
zadovoljava zahteve/potrebe i ograničenja svih učesnika. Osnovni elementi takvog plana
prenose se u sistem za planiranje lanca snabdevanja kompanije.
Sales, Inventory and Operations Planning (SI&OP) je unapređeni proces u kome se deo
planiranja nivoa opsluge iz optimizacije zaliha (SCP) prenosi u S&OP.
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
Integrisani pristup - SCP & S&OP
Budžetiranje
PLAN BUDŽETA
Definisanje srednjeročnog i
dugoročnog budžeta
CILJANI NIVO OPSLUGE
Definisanje ciljeva u pogledu
nivoa opsluge
S&OP
PLAN PRODAJE
Planovi aktivnosti uključujući
promocije i komercijalne
aktivnosti (politika cena, novi
proizvodi, itd….)
PLAN NABAVKE/PROIZVODNJE
Plan nabavke/proizvodnje,
provera raspoloživih
kapacijteta, ograničenja lanca
snabdevanja i finasijskih
resursa.
SCP
PREDVIĐANJE TRAŽNJE
PLANIRANJE ZALIHA I NIVOA
OPSLUGE - OPTIMIZACIJA
PLANIRANJE PORUČIVANJA
PLANIRANJE DISTRIBUCIJE
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
Integrisani pristup - SCP & S&OP Procesi
Modelovanje i
Planiranje Tražnje
Planiranje Zaliha
Planiranje
Distribucije
Plan Proizvodnje i
Nabavke
Plan budžeta
Tačnost
predviđanja Obrt Zaliha
Dostignuti Nivo
Opsluge
Ocena dobavljača
S&OP
Ciljani Nivo
Opsluge
SCP
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
Neophodno je uzeti u obzir da su realni ciljevi integrisanog procesa dostizanje visokog nivoa zadovoljstva
korisnika (ispunjenje tražnje i nivoa opsluge klijenata). Ciljani nivo opsluge mora biti ulazni parametar u SCP,
a rezultati SCP procesa moraju biti u saglasnosti sa ciljevima.
Skriveni element: Odnos zaliha i nivoa opsluge
Preporuka je da ciljani nivo opsluge bude
definisan na nivou grupe proizvoda / segmenta
tržišta kao integralni deo S&OP procesa, stim da
učestalost može biti manja u odnosu na druge
S&OP aktivnosti.
Neophodno je identifikovati i naći odnose izmedju:
• Nivoa opsluge
• Karakteristika mreže
• Karakteristika tražnje
• Osobina snabdevanja
• Zaliha
• Skladišta
Za dostignuće ciljanog nivoa opsluge neophodno je definisati nivo zaliha u svakoj tački distributivne mreže da
“absorbuje nepredvidivost” kako u samoj tački, tako i u tački pre i posle. Proces mora biti dinamičan i
periodično revidiran u intervalima koji zavise od karakteristike proizvoda i tržišta.
Inventory
Signal potrebe skladišta
predvidiv
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
Skriveni element: Odnos zaliha i nivoa opsluge
Tražnja u prodajnoj oblasti
nepredvidiva
Povećanje nivoa opsluge
Smanjenje vezanivanja kapitala za zalihe
Smanjenje operativnih troškova
Upravljanje kompleksnim mrežama i proizvodima sa kratkim životnim
ciklusom
Smanjiti “buku-šum” u lancu snabdevanja
2.05
96%
1.6
99%
Skriveni element: Odnos zaliha i nivoa opsluge
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
Demand
Planning
Demand Modelling
Statistical Forecasting
Promo, media, NPI
Demand Sensing
Demand Collaboration
Hub
Replenishment
Planning
Dynamic Min/Max
projected requirements
SC Monitoring & Visibility
Level Loading
VMI
Supply Collaboration Hub
Transportation Plan
Inventory
Optimization
Inventory Modeling
Service Planning
Mix, Stage & Lot Size
Optimization
Multi-Echelon
Predictive
Demand
Analytics
Market clustering
Segmentation
Trade Promotion
Optimization
Media event and trend
indicators
Sales & Operation Planning
Production
Planning and
Scheduling
Mill allocation
Finite capacity plan
ATP
Production Scheduling
MES
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
3
Pitanja i Odgovori
1 sur 23

Recommandé

21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2... par
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...Menadžment Centar Beograd
454 vues28 diapositives
Sla2015 LOGIT Symphony EYC Koraci povecanja efikasnosti i profitabilnosti lan... par
Sla2015 LOGIT Symphony EYC Koraci povecanja efikasnosti i profitabilnosti lan...Sla2015 LOGIT Symphony EYC Koraci povecanja efikasnosti i profitabilnosti lan...
Sla2015 LOGIT Symphony EYC Koraci povecanja efikasnosti i profitabilnosti lan...Srpska Logistička Asocijacija
365 vues18 diapositives
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS par
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NISMenadžment Centar Beograd
530 vues15 diapositives
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) par
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)Maksim Sestic
466 vues12 diapositives
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse par
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseITDogadjaji.com
1.2K vues19 diapositives
02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T Serbia par
02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T Serbia02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T Serbia
02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T SerbiaMenadžment Centar Beograd
339 vues20 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Service Driven Supply Chain

TECOR - Katalog treninga 2018 par
TECOR - Katalog treninga 2018TECOR - Katalog treninga 2018
TECOR - Katalog treninga 2018Uglješa Bogdanović
81 vues6 diapositives
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP par
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAPMenadžment Centar Beograd
592 vues9 diapositives
Osnove projekta i upravljanje par
Osnove projekta i upravljanjeOsnove projekta i upravljanje
Osnove projekta i upravljanjeAleksandra Inić
3.3K vues113 diapositives
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ... par
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...Menadžment Centar Beograd
289 vues15 diapositives
Samir Mesić prezentacija par
Samir Mesić prezentacijaSamir Mesić prezentacija
Samir Mesić prezentacijakomorabl
1.6K vues28 diapositives
Stock optimizer in action - 5. Supply Chain konferencija par
Stock optimizer in action - 5. Supply Chain konferencijaStock optimizer in action - 5. Supply Chain konferencija
Stock optimizer in action - 5. Supply Chain konferencijaLogiko d.o.o.
22.4K vues14 diapositives

Similaire à Service Driven Supply Chain(20)

24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ... par Menadžment Centar Beograd
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
Samir Mesić prezentacija par komorabl
Samir Mesić prezentacijaSamir Mesić prezentacija
Samir Mesić prezentacija
komorabl1.6K vues
Stock optimizer in action - 5. Supply Chain konferencija par Logiko d.o.o.
Stock optimizer in action - 5. Supply Chain konferencijaStock optimizer in action - 5. Supply Chain konferencija
Stock optimizer in action - 5. Supply Chain konferencija
Logiko d.o.o.22.4K vues
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa par Miodrag Vukovic, PhD
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesaCiljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov par Vlada Nedic
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov
Vlada Nedic372 vues
Preduzetnistvo biznis plan par Ceca Savic
Preduzetnistvo biznis planPreduzetnistvo biznis plan
Preduzetnistvo biznis plan
Ceca Savic12K vues
Qms implementation srb par nemesysfam
Qms implementation srbQms implementation srb
Qms implementation srb
nemesysfam676 vues
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx par BrankaCulibrk
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxKontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
BrankaCulibrk147 vues

Plus de Srpska Logistička Asocijacija

Opening ceremony SLA 2019. par
Opening ceremony SLA 2019.Opening ceremony SLA 2019.
Opening ceremony SLA 2019.Srpska Logistička Asocijacija
1.2K vues10 diapositives
New technology for warehouse optimization par
New technology for warehouse optimizationNew technology for warehouse optimization
New technology for warehouse optimizationSrpska Logistička Asocijacija
719 vues18 diapositives
How to plan a modern warehouse for today´s and tomorrow ´s challenges in the ... par
How to plan a modern warehouse for today´s and tomorrow ´s challenges in the ...How to plan a modern warehouse for today´s and tomorrow ´s challenges in the ...
How to plan a modern warehouse for today´s and tomorrow ´s challenges in the ...Srpska Logistička Asocijacija
209 vues25 diapositives
Digital sales channels define new intralogistics standards par
Digital sales channels define new intralogistics standardsDigital sales channels define new intralogistics standards
Digital sales channels define new intralogistics standardsSrpska Logistička Asocijacija
85 vues9 diapositives
Process redesign - the base for warehouse design 4.0 par
Process redesign - the base for warehouse design 4.0Process redesign - the base for warehouse design 4.0
Process redesign - the base for warehouse design 4.0Srpska Logistička Asocijacija
111 vues22 diapositives
Awards ceremony TOP LOGISTICS PROJECT par
Awards ceremony TOP LOGISTICS PROJECTAwards ceremony TOP LOGISTICS PROJECT
Awards ceremony TOP LOGISTICS PROJECTSrpska Logistička Asocijacija
85 vues5 diapositives

Plus de Srpska Logistička Asocijacija(20)

Service Driven Supply Chain

 • 1. Service (Level) Driven Supply Chain Lanac Snabdevanja vođen Nivoom Opsluge SLA 2018 – Živan SAVIĆ (VERIDIX)
 • 2. Agenda Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi1 Planiranje na bazi Ciljanog Nivoa Opsluge2 Pitanja i Odgovori3
 • 3. 1 Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
 • 4. Lanac Snabdevanja Lanac Snabdevanja (SC) je sistem u kome organizacije, ljudski resursi, aktivnosti, informacije i drugi resursi učestvuju u prenosu proizvoda i usluga od proizvođača/pružaoca do potrošača. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi 4
 • 5. Upravljanje Lancem Snabdevanja Upravljanje Lancem Snabdevanja (SCM) je proces nadgledanja tokova roba/materijala, informacija i troškova od dobavljača, proizvođača, veletrgovine, maloprodaje do potrošača/korisnika. Upravljanje Lancem Snabdevanja uključuje ko-ordinaciju i integraciju tokova unutar i između kompanija. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
 • 6. Planiranje u Lancu Snabdevanja Planiranje u Lancu Snabdevanja (SCP) je proces planiranja i ko-ordinacije resursa sa ciljem optimalne isporuke roba/materijala, usluga i informacija od dobavljača do potrošača/korisnika uzimajući u obzir trenutnu i buduću ponudu/tražnju. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
 • 7. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi Osnovni Izazovi Planiranja u Lancu Snabdevanja Definisanje mreže snabdevanja Očekivanje prodaje (tražnja potrošača) Količina i mesto zaliha kako bi zadovoljili tražnju potrošača? Kada i koliko trebamo poručiti od dobavljača? Kada i koliko trebamo preneti unutar mreže?
 • 8. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi Sa stanovišta lanca snabdevanja , “long tail” efekat počinje kada značajan deo artikala ima “povremenu” tražnju. Tačka u raspodeli tražnje gde je broj perioda bez tražnje jednak broju perioda sa tražnjom, odnosno tačka gde je verovatnoća da tražnja ne postoji iznosi 50%, definiše granicu izmedju “glave” i “repa”. Ovo je ujedno tačka koja definiše granicu izmedju brzih (“fast mover”) i sporih (“slow mover”) artikala. Ako se frekvencija tražnje distribuira prema Poasonovoj raspodeli, 50% verovatnoće da period bude bez tražnje, odnosno 50% sa tražnjom, korespondira frekvenciji od okvirno 0.7 događaja tražnje u zadatom vremenskom domenu. Realna tražnja je često pre-raspodeljena prema Poasonu, tako da možemo biti sigurni da ima više perioda bez tražnje, nego sa tražnjom ako je broj događaja tražnje ispod 0.7 u zadatom vremenskom domenu. (Mastering Lumpy Demand, E. Cornacchia and J. Shamir, January 2009) Ispod 0.7 događaja tražnje - verovatnoća postojanja perioda bez tražnje je veća od 50% Izazovi: ”Long Tail” efekat
 • 9. • Konkurencija nameće potrebu za visok nivo opsluge radi rasta ili održanja trenutne pozicije na tržištu. • Broj proizvoda ima tendenciju rasta (diverzifikacija). Tražnja po pojedinačnom proizvodu opada (Long Tail). • Životni vek proizvoda se skraćuje. • Distributivne mreže postaju kompleksnije sa ciljem da omoguće/garantuju brži odziv na zahtev (više mesta sa zalihama). Izazovi: Spoljni faktori Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
 • 10. • Raznolikost poslovnih ciljeva prodaje, proizvodnje i nabavke (neophodno upravljanje različitim interesima unutar organizacije). • Promena mreže snabdevanja (povećanje vremena i neizvesnosti isporuke – regionalna konsolidacija distribucije i proizvodnja na Dalekom istoku). • Značajno povećanje promotivnih aktivnosti radi stimulisanja prodaje (značajno povećanje anomalija/varijabilnosti tražnje). Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi Izazovi: Interni faktori
 • 11. Izazov: Neophodno planiranje od mikro nivoa Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi Proizvodi Divizjja Svi proizvodi u jednoj diviziji Makro Familija Skup familija proizvoda Familija Skup artikala Artikal Individualni artikli Celo Tržište Sve Oblasti i/ili Prodajni kanali Makro Oblast Skup Oblasti i/ili prodajnih kanala Mikro Oblast Osnovni element agregacije Oblast Geografska oblast i/ili kupac i/ili prodajni kanal Dan Nedelja Mesec Godina Vreme planiranja Tržište
 • 12. • Netačnost predviđanja i “Reaktivnost na tražnju” • Pogrešan nivo i struktura (”mix”) zaliha dovode do: ü Niskog nivoa opsluge ü Pada prihoda ü Gubitka klijenata ü Nekurentnih zaliha • Neodrživ plan proizvodnje i/ili plan isporuke od dobavljača sa kontinualnim korekcijama. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi Posledice nedovoljno dobrog planiranja
 • 13. 2 Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
 • 14. Reaktivno delovanje SCP Integrisani SCP & S&OP proces Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge Integrisani pristup - SCP & S&OP Nivo kontrole
 • 15. • Neophodno je primeniti S&OP (Sales & Operation Planning) i SCP (Supply Chain Planning) kao integrisani proces. • SCP deo rešenja mora zadovoljiti sledeće potrebe: ü Detektovati statističke karakteristike tražnje ü Uzeti u obzir pouzdanost dobavljača i/ili proizvođača ü Planirati zalihe u distributivnoj mreži kako bi se dostigao ciljani nivo zadovoljenja potreba potrošača (nivo opsluge) ü Omogućiti integrisane funkcije i podatke za merenje performansi u svakom koraku planiranja ü Omogućiti integrisane funkcije i podatke za podršku S&OP aktivnosti Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge – SCP deo
 • 16. Zašto S&OP / SI&OP ? Sales and Operations Planning (S&OP) je poslovni proces kroz koji rukovodstvo kompanije kontinualno održava fokus, usaglašenost i sinhronizaciju svih delova i funkcija organizacije. Jedan od primarnih ciljeva procesa je definisanje neophodnog nivoa proizvodnje/dopune koja je u saglasnosti sa planovima rukovodstva u pogledu održavanja, povećanja ili smanjenja zaliha, realizacija zaostalih porudžbina, stim da se potreba za radnom snagom i drugim resursima stabilnom. S&OP je proces koji omogućava da funkcije marketinga, prodaje, finansija, lanca snabdevanja, proizvodnje i nabavke, počevši od idealnog plana, dogovore realan i ostvariv scenario koji zadovoljava zahteve/potrebe i ograničenja svih učesnika. Osnovni elementi takvog plana prenose se u sistem za planiranje lanca snabdevanja kompanije. Sales, Inventory and Operations Planning (SI&OP) je unapređeni proces u kome se deo planiranja nivoa opsluge iz optimizacije zaliha (SCP) prenosi u S&OP. Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
 • 17. Integrisani pristup - SCP & S&OP Budžetiranje PLAN BUDŽETA Definisanje srednjeročnog i dugoročnog budžeta CILJANI NIVO OPSLUGE Definisanje ciljeva u pogledu nivoa opsluge S&OP PLAN PRODAJE Planovi aktivnosti uključujući promocije i komercijalne aktivnosti (politika cena, novi proizvodi, itd….) PLAN NABAVKE/PROIZVODNJE Plan nabavke/proizvodnje, provera raspoloživih kapacijteta, ograničenja lanca snabdevanja i finasijskih resursa. SCP PREDVIĐANJE TRAŽNJE PLANIRANJE ZALIHA I NIVOA OPSLUGE - OPTIMIZACIJA PLANIRANJE PORUČIVANJA PLANIRANJE DISTRIBUCIJE Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
 • 18. Integrisani pristup - SCP & S&OP Procesi Modelovanje i Planiranje Tražnje Planiranje Zaliha Planiranje Distribucije Plan Proizvodnje i Nabavke Plan budžeta Tačnost predviđanja Obrt Zaliha Dostignuti Nivo Opsluge Ocena dobavljača S&OP Ciljani Nivo Opsluge SCP Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
 • 19. Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge Neophodno je uzeti u obzir da su realni ciljevi integrisanog procesa dostizanje visokog nivoa zadovoljstva korisnika (ispunjenje tražnje i nivoa opsluge klijenata). Ciljani nivo opsluge mora biti ulazni parametar u SCP, a rezultati SCP procesa moraju biti u saglasnosti sa ciljevima. Skriveni element: Odnos zaliha i nivoa opsluge Preporuka je da ciljani nivo opsluge bude definisan na nivou grupe proizvoda / segmenta tržišta kao integralni deo S&OP procesa, stim da učestalost može biti manja u odnosu na druge S&OP aktivnosti.
 • 20. Neophodno je identifikovati i naći odnose izmedju: • Nivoa opsluge • Karakteristika mreže • Karakteristika tražnje • Osobina snabdevanja • Zaliha • Skladišta Za dostignuće ciljanog nivoa opsluge neophodno je definisati nivo zaliha u svakoj tački distributivne mreže da “absorbuje nepredvidivost” kako u samoj tački, tako i u tački pre i posle. Proces mora biti dinamičan i periodično revidiran u intervalima koji zavise od karakteristike proizvoda i tržišta. Inventory Signal potrebe skladišta predvidiv Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge Skriveni element: Odnos zaliha i nivoa opsluge Tražnja u prodajnoj oblasti nepredvidiva
 • 21. Povećanje nivoa opsluge Smanjenje vezanivanja kapitala za zalihe Smanjenje operativnih troškova Upravljanje kompleksnim mrežama i proizvodima sa kratkim životnim ciklusom Smanjiti “buku-šum” u lancu snabdevanja 2.05 96% 1.6 99% Skriveni element: Odnos zaliha i nivoa opsluge Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
 • 22. Demand Planning Demand Modelling Statistical Forecasting Promo, media, NPI Demand Sensing Demand Collaboration Hub Replenishment Planning Dynamic Min/Max projected requirements SC Monitoring & Visibility Level Loading VMI Supply Collaboration Hub Transportation Plan Inventory Optimization Inventory Modeling Service Planning Mix, Stage & Lot Size Optimization Multi-Echelon Predictive Demand Analytics Market clustering Segmentation Trade Promotion Optimization Media event and trend indicators Sales & Operation Planning Production Planning and Scheduling Mill allocation Finite capacity plan ATP Production Scheduling MES Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge