Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Presentation av delårsrapport Q2 2016

 1. Andra kvartalet 2016 2016-08-12
 2. 2 Översikt resultat PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016 MSEK Q2 2016 Q2 2015  H1 2016 H1 2015  FY 2015 Nettoomsättning 9 590 9 666 -1% 19 228 19 699 -2% 39 351 EBITDAI 213 934 917 1 697 2 436 Justerad EBIT 1) -1 33 299 345 927 EBIT -270 503 30 815 564 Periodens resultat -282 390 -63 593 278 Kassaflöde från den löpande verksamheten 387 -127 598 1 013 1 670 Nettoskuld 1 020 743 1 020 743 -171 1) Justerad för jämförelsestörande poster. För mer info se delårsrapporten januari-juni 2016.
 3. Andra kvartalet 2016 3  Marknadstrenderna: − Fortsatt minskningar av brevvolymerna − Fortsatt tillväxt inom e-handeln − Hård konkurrens på logistikmarknaden − Svag konjunktur i Norge och Finland  Ny postlag i Danmark - nya posttjänster från 1 juli  Svensk postlagsutredning pågående  Kreditfacilitet om 2 miljarder SEK refinansierad  G.P Spedition förvärvades i Danmark  PostNord Strålfors har ingått avtal om att avyttra utomnordiska verksamhet  PostNords miljömål godkänt av Science Based Targets PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016
 4. Marknadsutveckling 4  Brevvolymerna minskade totalt med 8% jämfört med Q2’15 • -17% i Danmark • -6% i Sverige  Paketvolymerna ökade totalt med 9% jämfört med Q2’15 • E-handelsrelaterade B2C-paket ökade 15% BREV, MILJONER ENHETER PAKET, MILJONER ENHETER PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016 0 10 20 30 40 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 Paket, total 0 50 100 150 200 250 300 350 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 Sverige,A-post Sverige,B-post Danmark, A-post Danmark, B-post och C-post
 5. PostNord, koncern FORTSATT FOKUS PÅ HARMONISERAT ERBJUDANDE I NORDEN OCH OMSTÄLLNING AV BREVVERKSAMHETEN. 5 NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättning 9 590 (9 666) MSEK – Nettoomsättningen minskade 1% exklusive valutaeffekter och förvärv – Fallande brevvolymer, tillväxt inom e-handelsrelaterade tjänster samt fortsatt hård konkurrens inom logistikmarknaden  Justerad EBIT -1 (33) MSEK, EBIT -270 (503) MSEK – Jämförelsestörande post netto -269 (470) MSEK, avser i huvudsak poster relaterade till försäljning av Strålfors utomnordiska verksamheter – Genomförda besparingsprogram minskade rörelsekostnaderna – Löpande anpassningar och effektiviseringar för att möta minskande brevvolymer PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, %
 6. PostNord Sverige 6 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen ökade med 1% – Brevvolymerna minskade totalt med 6% – Ökad omsättning inom eCommerce & Logistics främst till följd av fortsatt tillväxt inom e-handeln.  Justerad EBIT 91 (173) MSEK, EBIT 76 (173) MSEK – Kostnadsnivån har anpassats till lägre volymer – Negativ påverkan av höjda sociala avgifter för ungdomar PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016
 7. PostNord Danmark 7 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen minskade med 1% – Brevvolymerna minskade med 17% – Prisjustering A-brev motverkade till del volymminskningen – Ökade B2C paketvolymer – Positiv utveckling för tyngre logistik  Justerad EBIT -222 (-202) MSEK, EBIT -253 (298) MSEK – Lägre brevintäkter har ännu inte fullt ut kompenserats av kostnadsanpassningar – Omfattande åtgärdsprogram pågår PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016
 8. PostNord Norge 8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 500 1,000 1,500 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen minskade med 9% och med 2% exklusive valuta och förvärv – Logistikmarknaden påverkades av en svag utveckling i norska ekonomin relaterad till den kraftiga nedgången i oljepriset  EBIT -4 (-5) MSEK – Omfattande program för att minska kostnaderna genomförs för att balansera nedgången i intäkterna. PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016
 9. PostNord Finland 9 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 100 200 300 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen ökade med 44% och med 11% exklusive valuta och förvärv – Tillväxt inom paketvolymer  EBIT -3 (-1) MSEK – Integrationskostnader relaterat till förvärvet av Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) belastade resultatet PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016
 10. PostNord Strålfors 10 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 200 400 600 800 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen ökade med 3% och med 7% exklusive valuta och förvärv – Ökad omsättning från nya kundavtal i Finland och Norge  Justerad EBIT 34 (8) MSEK, EBIT -189 (8) MSEK – Resultatet påverkat av poster relaterade till den pågående försäljningen av utomnordiska verksamheter – Förbättringen i det justerade rörelseresultatet förklaras av genomförda besparingsprogram PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016 * Justerad EBIT-marginal *
 11. 9 722 MSEK 11 Kostnadsutveckling * Exklusive omstruktureringskostnader KONCERNENS RÖRELSEKOSTNADER, MSEKKONCERNENS KOSTNADSUTVECKLING PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Omstruktureringskostnader Övriga kostnader samt av- och nedskrivningar* Transportkostnader Personalkostnader* * Inklusive kostnadsinflation -1% +3% -1%+1% 9 936 MSEK
 12. 12 Utveckling kassaflöde PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016 53 334 -622 -20 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 FFO Förändring i rörelsekapitalet Investeringar Finansiering KASSAFLÖDE FÖR ANDRA KVARTALET 2016, MSEK  Kassaflöde från löpande verksamhet 387 (-127) MSEK  Kassaflöde från investeringsverksamheten -622 (-208) MSEK − Likvida medel om 300 MSEK placerades i företagscertifikat − Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar avser främst infrastruktur för den integrerade produktionsmodellen  Periodens kassaflöde -255 (1 017) MSEK
 13. 13 Nettoskuld MSEK 30 jun 2016 31 mar 2016 31 dec 2015 Räntebärande skulder 3 854 3 849 3 840 Pensioner och sjukpensionsplaner -620 -1 051 -1 867 Lång- och kortfristiga placeringar -560 -254 -250 Likvida medel -1 654 -1 905 -1 894 Nettoskuld 1 020 639 -171 Nettoskuld/EBITDAI, ggr 0,6 0,3 -0,1 Nettoskuldsättningsgrad, % 13 7 -2 Finansiell beredskap 3 955 3 905 3 894 PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016  Nettoskulden ökade med 381 MSEK till 1 020 MSEK – Påverkad av omvärdering av pensionsåtagande till följd av det sänkta ränteläget  Finansiell beredskap om 3 955 MSEK, varav likvida medel 1 654 MSEK
 14. 14 Kreditprofil Kredit Totalt värde Mdr SEK Nyttjat värde Mdr SEK Revolverande kreditfacilitet, med förfall 2019, SEK 2,0 0,0 Företagscertifikat, SEK 3,0 0,0 Kreditinstitut 1,5 0,7 MTN-obligationer, SEK 6,0 2,9 Totalt nyttjat, 30 juni 2016 3,6 Varav krediter med kort förfallotid 0,1 FÖRFALLOSTRUKTUR 30 JUNI 2016, MSEKÖVERSIKT KREDITER 30 JUNI 2016 PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2016 2017 2018 2019 2020- Checkkredit Kreditinstitut MTN-obligationer En icke dragen rullande kredit (RCF) om 2,0 miljarder SEK finns tillgänglig med förfall 2019
 15. Område Nyckeltal Utfall 30 jun 2016 Mål Lönsamhet Avkastning på operativt kapital -2,3% 10,5% Kapitalstruktur Nettoskuld- sättningsgrad 13% 10-50% Utdelningspolicy Utdelning 2016: Ingen utdelning 2015: Ingen utdelning 40-60% av årets resultat (normvärde 50%) Finansiella mål 15  Målen är långsiktiga och ska utvärderas över en period på 3-5 år  De finansiella målen fastställdes på årsstämman 2014 PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016
 16. 16 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016
 17. 17 postnord.com Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10 Per Mossberg, Kommunikationsdirektör, +46 10 436 39 15 ir@postnord.com PostNord AB (publ), andra kvartalet 2016
Publicité