Publicité

Presentation: delårsrapport januari-juni 2017 (sv)

PostNord
Digital Channel Manager with content in focus à PostNord
20 Jul 2017
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Presentation: delårsrapport januari-juni 2017 (sv)

 1. Andra kvartalet 2017 2017-07-20
 2. 2 Översikt resultat 1) Justerad för jämförelsestörande poster. För mer info se delårsrapporten för januari-juni 2017. 2) Exklusive förvärv/avyttringar och valuta PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017 MSEK Q2 2017 Q2 2016 2) H1 2017 H1 2016 2) FY 2016 Nettoomsättning 9 083 9 590 -6% 18 431 19 228 -5% 38 478 Justerad EBIT 1) -4 -1 188 299 500 EBIT -291 -270 -197 30 -1 083 Periodens resultat -336 -282 -320 -63 -1 583 Kassaflöde från den löpande verksamheten 922 364 1 912 553 1 321 Nettoskuld 32 1 020 32 1 020 354
 3. Andra kvartalet 2017 3  Marknadstrender: − Tilltagande digitalisering, fortsatta minskningar av brevvolymerna − Fortsatt tillväxt inom e-handeln − Hård konkurrens på logistikmarknaden  Transformering av danska verksamheten framskrider enligt plan  En proposition om ny svensk postreglering hade aviserats till i maj. Nuvarande regelverk saknar den flexibilitet som är nödvändig. PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017
 4. Marknadsutveckling 4 Brevvolymerna minskade totalt med 10% jämfört med Q2’16 • -23% i Danmark • -8% i Sverige Paketvolymerna ökade totalt med 6% jämfört med Q2’16 • E-handelsrelaterade B2C-paket ökade med 12% BREV, MILJONER ENHETER PAKET, MILJONER ENHETER PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017 0 50 100 150 200 250 300 350 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 Sverige,A-post Sverige,B-post Danmark, A-post/ Quickbrev Danmark, B-post och C-post/ Brevet 0 10 20 30 40 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17
 5. PostNord, koncern GENOMFÖRANDE AV STRATEGIN OCH OMSTÄLLNINGEN FÖR ATT MÖTA DIGITALISERINGEN GÅR PLANENLIGT. 5 NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättning 9 083 (9 590) MSEK •Nettoomsättningen minskade 6% exklusive valutaeffekter, förvärv och avyttringar •Tilltagande digitalisering, fallande brevvolymer, tillväxt inom e- handelsrelaterade tjänster Justerad EBIT -4 (-1) MSEK, EBIT -291 (-270) MSEK •Jämförelsestörande poster -287 (-269) MSEK är 2017 relaterade till omställningen i den danska verksamheten •Resultatnivån i justerad EBIT har upprätthållits genom tillväxt inom logistiksegmentet och kraftfulla kostnadsåtgärder •Omställning till en finansiellt hållbar produktionsmodell i Danmark pågår-12 -7 -2 3 8 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017
 6. PostNord Sverige 6 0 2 4 6 8 10 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen minskade med 2%, exklusive förvärv och avyttringar •Brevvolymerna minskade totalt med 8% •Ökad omsättning inom eCommerce & Logistics främst till följd av fortsatt tillväxt inom e-handeln samt inom pall och styckegods Justerad EBIT 114 (91) MSEK, EBIT 114 (76) MSEK •Tillväxt inom e-handel och logistik samt fortsatta kostnadsanpassningar har kompenserat för den minskade omsättningen inom brevverksamheten PostNord AB (publ), amdra kvartalet 2017
 7. PostNord Danmark 7 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 0 1.000 2.000 3.000 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen minskade med 13%, exklusive förvärv och valuta •Brevvolymerna minskade med 23% •Positiv utveckling för paket, pall och styckegods Justerad EBIT -241 (-222) MSEK, EBIT -530 (-253) MSEK •Fortsatt kraftig digitalisering •Lägre brevintäkter har ännu inte kompenserats med ökad logistikomsättning och kostnadsanpassningar i brevverksamheten •Arbetet med att införa en ny finansiellt hållbar produktionsmodell fortlöper PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017
 8. PostNord Norge 8 -4 -3 -2 -1 0 1 2 0 200 400 600 800 1.000 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen minskade med 7% exklusive valuta och förvärv •Fortsatt prispress inom logistik , kalendereffekt av påskens placering mellan kvartalen och avveckling av olönsamma kundavtal inom termoverksamheten EBIT -7 (-4) MSEK •Fortsatt kraftfulla kostnadsanpassningar och ökad flexibilitet vid volymfluktuationer PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017
 9. PostNord Finland 9 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 0 100 200 300 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen minskade med 3% exklusive valuta och förvärv • Lägre omsättning inom InNight samt negativ påskeffekt EBIT -1 (-3) MSEK • Föregående år påverkades av kostnader för integrering av UPK PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017
 10. PostNord Strålfors 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 100 200 300 400 500 600 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen minskade med 8% exklusive valuta, förvärv och avyttringar •Digitalisering minskar efterfrågan på fysisk kommunikation samtidigt ökar efterfrågan inom digitala kommunikationserbjudanden Justerad EBIT 40 (34) MSEK, EBIT 40 (-189) MSEK •Förbättringen förklaras av god kostnadskontroll, lägre bemanning. Föregående års EBIT belastades av kostnader om 223 MSEK i samband med avyttring av verksamhet utanför Norden * Justerad EBIT-marginal * * PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017
 11. 9 936 MSEK 11 Kostnadsutveckling * Exklusive omstruktureringskostnader KONCERNENS RÖRELSEKOSTNADER, MSEKKONCERNENS KOSTNADSUTVECKLING 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Personalkostnader* Transportkostnader Övriga kostnader samt av- och nedskrivningar* Omstruktureringskostnader * Inklusive kostnadsinflation -4% +0% +2%- 3% 9 436 MSEK PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017
 12. 1 143 -221 -264 286 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 FFO Förändring i rörelsekapitalet Investeringar Finansiering 12 Utveckling kassaflöde KASSAFLÖDE FÖR ANDRA KVARTALET 2017, MSEK Kassaflöde från löpande verksamhet 922 (364) MSEK •Påverkades positivt av gottgörelse från Postens pensionsstiftelse . Förändringen i rörelsekapitalet förklaras främst av ökade fordringar mot utländska postoperatörer Kassaflöde från investeringsverksamheten -264 (-622) MSEK •Investeringar avser främst integrerad produktionsmodell samt investeringar kopplade till IT-utveckling Kassaflöde från finansieringsverksamheten 286 (3) MSEK •300 MSEK har emitterats inom företagscertifikatprogrammet Periodens kassaflöde 944 (-255) MSEK PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017
 13. 13 Nettoskuld MSEK 30 jun 2017 31 mar 2017 31 dec 2016 Räntebärande skulder 4 029 3 743 3 745 Pensioner och sjukpensionsplaner -88 -1 520 -1 201 Lång- och kortfristiga placeringar -823 -765 -613 Likvida medel -3 086 -2 146 -1 577 Nettoskuld 32 -688 354 Nettoskuld/EBITDAI, ggr 0,0 -0,5 0,2 Nettoskuldsättningsgrad (12 mån), % 0,4 -9 5 Finansiell beredskap 7 627 5 646 4 927 Nettoskulden ökade med 720 MSEK till 32 MSEK •Påverkad av omvärdering av pensionsåtagande samt ett underliggande negativt operativt kassaflöde, exklusive retroaktiv gottgörelse för pensionsutbetalningar avseende 2016 Finansiell beredskap om 7 627 MSEK, varav likvida medel 3 086 MSEK PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017
 14. 14 Kreditprofil Kredit Totalt värde Mdr SEK Nyttjat värde Mdr SEK Revolverande kreditfacilitet, med förfall 2020 2,0 0,0 Bryggfacilitet med förfall 2019 2,0 0,0 Företagscertifikat 3,0 0,3 Kreditinstitut 1,5 0,6 MTN-obligationer 6,0 2,95 Totalt nyttjat, 30 juni 2017 3,9 Varav krediter med kort förfallotid 2,3 FÖRFALLOSTRUKTUR 30 JUNI 2017, MSEKÖVERSIKT KREDITER 30 JUNI 2017 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2017 2018 2019 2020- Företagscertifikat Checkkredit Kreditinstitut MTN-obligationer En icke dragen rullande kredit (RCF) om 2,0 miljarder SEK finns tillgänglig med förfall 2020 En icke dragen bryggfacilitet om 2,0 miljarder SEK finns tillgänglig med förfall 2019 PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017
 15. Område Nyckeltal Utfall Q2 2017 Mål Lönsamhet Avkastning på operativt kapital -15,9% 10,5% Kapitalstruktur Nettoskuld- sättningsgrad 0,4% 10-50% Utdelningspolicy Utdelning 2017: Ingen utdelning 40-60% av årets resultat Finansiella mål 15 Målen är långsiktiga och ska utvärderas över en period på 3-5 år De finansiella målen fastställdes på årsstämman 2014 PostNord AB (publ), andra kvartalet 2017
 16. 16 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward- looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. postnord.com Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10 Per Mossberg, Kommunikationsdirektör, +46 10 436 39 15 ir@postnord.com
Publicité