Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Regnskabsmeddelelse 2016

 1. 4. kvartal 2016 10-02-2017
 2. 2 Oversigt – resultat PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016 SEK mio. Q4 2016 Q4 2015 2) Jan-dec 2016 Jan-dec 2015 2) Nettoomsætning 10.355 10.434 -2% 38.478 39.351 -3% EBITDAI 558 278 1.737 2.436 Justeret EBIT 1) 242 501 500 927 EBIT -1.012 -284 -1.083 564 Periodens resultat -1.375 -337 -1.583 278 Pengestrøm fra driftsaktiviteter 1.424 900 1.321 1.585 Nettogæld 354 -171 354 -171 1) Justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden. For mere information, se regnskabsmeddelelse 2016. 2) Ændring ekskl. erhvervelser/afhændelser og valuta.
 3. 4. kvartal 2016 3  Markedstendenserne: − Tiltagende digitalisering, fortsat fald i brevmængderne − Fortsat vækst inden for e-handel − Hård konkurrence på logistikmarkedet − Svag konjunktur i Norge  Beslutning om at indføre en ny økonomisk bæredygtig produktionsmodel i Danmark  PostNord Strålfors har frasolgt ikke-nordiske aktiviteter  Ny svensk postlov varslet til maj PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016
 4. Markedsudvikling 4  Brevmængderne faldt samlet med 10% i forhold til 4. kvartal 2015 • -23% i Danmark • -7% i Sverige  Pakkemængderne steg samlet med 11% i forhold til 4. kvartal 2015 • E-handelsrelaterede B2C- pakker steg med ca. 18% BREVE, MIO. ENHEDER PAKKER, MIO. ENHEDER PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016 0 10 20 30 40 50 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 0 50 100 150 200 250 300 350 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 Sverige,A-post Sverige,B-post Danmark, A-post/ Quickbrev Danmark, B-post og C-post
 5. PostNord, koncern NY PRODUKTIONSMODEL INDFØRES I DANMARK. STÆRKT KONCERNFOKUS PÅ SLUTKUNDENS OPLEVEDE KVALITET GIVER RESULTATER. 5 NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætning SEK 10.355 mio. (10.434 mio.) – Nettoomsætningen faldt med 2% ekskl. valutaeffekter, erhvervelser og frasalg – Tiltagende digitalisering, faldende brevmængder, vækst inden for e-handelsrelaterede tjenester og fortsat hård konkurrence på logistikmarkedet  Justeret EBIT på SEK 242 mio. (501 mio.), EBIT på SEK -1.012 mio. (-284 mio.) – Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -1.255 mio. (-785 mio.). Posterne i 2016 vedrører primært nedskrivninger i den danske brevvirksomhed – Fortsat omkostningstilpasning for at imødegå faldende brevmængder – En ny økonomisk bæredygtig produktionsmodel indføres i Danmark-12 -7 -2 3 8 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016
 6. PostNord Sverige 6 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2106 Q4 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen steg med 2% – Brevmængderne faldt samlet med 7% – Øget omsætning i eCommerce & Logistics primært som følge af fortsat vækst inden for e-handel, hvor "Black Friday" og "Cyber Monday" genererede rekordstore volumener  Justeret EBIT på SEK 510 mio. (260 mio.), EBIT på SEK 502 mio. (182 mio.) – Øgede indtægter samtidig med at omkostningsniveauet fortsat tilpasses til lavere brevmængder PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016
 7. PostNord Danmark 7 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 0 1,000 2,000 3,000 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 11% ekskl. valuta og erhvervelser – Brevmængderne faldt med 23% – Større B2C-pakkemængder – Positiv udvikling inden for tungere logistik  Justeret EBIT på SEK -144 mio. (27 mio.), EBIT på SEK -1.397 mio. (-390 mio.) – Lavere brevindtægter er endnu ikke blevet opvejet af omkostningstilpasninger – Der indføres en ny økonomisk bæredygtig produktionsmodel PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016
 8. PostNord Norge 8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 500 1,000 1,500 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 8% ekskl. valuta og erhvervelser – Svag efterspørgsel på grund af svag udvikling i den norske økonomi, prispres og afvikling af ulønsomme kundeaftaler i termovirksomheden  Justeret EBIT SEK -6 mio. (0 mio.) EBIT på SEK -11 mio. (-9 mio.) – Vigende indtægter er imødegået med omkostningstilpasninger PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016
 9. PostNord Finland 9 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 100 200 300 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen steg med 9% og med 5% ekskl. valuta og erhvervelser – Større pakkemængder  EBIT på SEK -1 mio. (-5 mio.) – Integreringsomkostninger i forbindelse med købet af UPK PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016
 10. PostNord Strålfors 10 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 200 400 600 800 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN  Nettoomsætningen faldt med 12% og steg med 5% ekskl. valuta, erhvervelser og afhændelser – Øget omsætning fra nye kundeaftaler i Finland og Norge og digitale kommunikationstilbud  Justeret EBIT på SEK 29 mio. (29 mio.) EBIT på SEK 26 mio. (-93 mio.) – Resultatet blev påvirket af poster relateret til salget af ikke- nordiske aktiviteter – Forbedringen af det justerede driftsresultat skyldes gennemførte besparelsesprogrammer PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016 * Justeret EBIT-margin **
 11. 10 790 SEK mio. 11 Omkostningsudvikling * Ekskl. omstruktureringsomkostninger KONCERNENS DRIFTSOMKOSTNINGER, SEK MIO.KONCERNENS OMKOSTNINGSUDVIKLING PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Omstruktureringsomkostninger Øvrige omkostninger og af- og nedskrivninger* Transportomkostninger Personaleomkostninger* * Inkl. omkostningsinflation -2% +6% +2%- 1% 11 430 SEK mio.
 12. 12 Udvikling i pengestrøm PENGESTRØM I 4. KVARTAL 2016, SEK MIO.  Pengestrøm fra driftsaktiviteter SEK 1.424 mio. (900 mio.)  Pengestrøm fra investeringsaktiviteter SEK -356 mio. (-435 mio.) − Likvide midler på SEK 350 mio. blev placeret i virksomhedsobligationer − Investeringer vedrører primært infrastruktur til den integrerede produktionsmodel og køretøjer  Periodens pengestrøm SEK 950 mio. (455 mio.) PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016 1 543 -119 -356 -118 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 FFO Ændring i driftskapital Investeringer Finansiering
 13. 13 Nettogæld SEK mio. 31 dec 2016 30 sep 2016 30 jun 2016 Rentebærende gæld 3.745 3.863 3.854 Pensioner og sygepensionsordninger -1.201 158 -620 Langfristede og kortfristede aktiver -613 -613 -560 Likvide midler -1.577 -625 -1.654 Nettogæld 354 2.783 1.020 Nettogæld/EBITDAI 0,2 1,9 0,6 Nettogældsætningsgrad, % 5 39 13 Finansielt beredskab 4.927 3.975 3.955  Nettogælden faldt med SEK 2.429 mio. til SEK 354 mio. – Påvirket af omregning af pensionsforpligtelser og en positiv pengestrøm  Finansielt beredskab på SEK 4.927 mio., heraf likvide midler på SEK 1.577 mio. PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016
 14. 14 Kreditprofil Kredit Samlet værdi SEK mia. Udnyttet værdi SEK mia. Revolverende kreditfacilitet med forfald i 2019 2,0 0,0 Bridgelån med forfald i 2018 1,0 0,0 Virksomhedsobligationer 3,0 0,0 Kreditinstitutter 1,5 0,6 MTN-obligationer 6,0 2,95 I alt udnyttet, 31 dec 2016 3,6 Kreditter med kort forfaldstid 2,0 FORFALDSSTRUKTUR, 31 DECEMBER 2016, SEK MIO.OVERSIGT, KREDITTER, 31 DECEMBER 2016 PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2016 2017 2018 2019 2020- Kassekredit Kreditinstitutter MTN-obligationer En ikke-udnyttet revolverende kredit (RCF) på SEK 2,0 mia. er tilgængelig med forfald i 2019. Et ikke-udnyttet bridgelån på SEK 1,0 mia. er tilgængelig med forfald i 2018.
 15. Område Nøgletal Resultat 31. december 2016 Mål Lønsomhed Forrentning af operativ kapital -12,1% 10,5% Kapitalstruktur Nettogældsæt- ningsgrad 5% 10-50% Udbyttepolitik Udbytte 2017: Forslag: Intet udbytte 2016: Intet udbytte 40-60% af årets resultat (normværdi 50%) Finansielle mål 15  Målene er langsigtede og skal vurderes over en periode på 3-5 år  De finansielle mål blev vedtaget på generalforsamlingen 2014 PostNord AB (publ), 4. kvartal 2016
 16. 16 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. postnord.com Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10 Per Mossberg, Kommunikationsdirektør, +46 10 436 39 15 ir@postnord.com
Publicité