Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Fra produktionsvirksomhed til videns- og servicevirksomhed

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Fra produktionsvirksomhed til
videns- og servicevirksomhed
Om restruktureringen af MAN Diesel i Frederikshavn (2010)
– en ...
Baggrund
  Fra opsving til markedskollaps                     MAN Diesel
              ...
Udviklingen i or
                                      drebeholdning
” Manordrebehold...
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Fra produktionsvirksomhed til videns- og servicevirksomhed

Télécharger pour lire hors ligne

En lille folder om erfaringerne fra restruktureringen af MAN Diesel i 2010 produceret af Christine Lunde Communications...

En lille folder om erfaringerne fra restruktureringen af MAN Diesel i 2010 produceret af Christine Lunde Communications...

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par PoulKnudsgaard (13)

Plus récents (20)

Publicité

Fra produktionsvirksomhed til videns- og servicevirksomhed

 1. 1. Fra produktionsvirksomhed til videns- og servicevirksomhed Om restruktureringen af MAN Diesel i Frederikshavn (2010) – en traditionsrig dansk produktion af dieselmotorer
 2. 2. Baggrund Fra opsving til markedskollaps MAN Diesel rproduktionen nedlægger moto rer lokationen og restrukture i Pressemeddelelse Page 2 / 2 Fremtiden Med lukningen af motorproduktio – udviklingen i ordrebeholdningen og forretningen hos Frederikshavn produktionennen i Frederi rolle i MAN kshavn vil lokation Diesel Gruppe MAN Diesel systemer. After-sa15 n med fokus en få en ny og Niels Juels Vej les vn på after-sales after iske krise PrimeS DK-9900 Frederiksha forretningen (markedsført og fremdrivnings nings- og økonom e finansielle år gør, erv) fortsætter i Frederikshavn under navnet Den fortsatt de kommende Frederikshavn MAN Diesel 4. august 2009. e sektor for fremoveesel.com i sin nuvære oserne for den maritim et til at tage en r systemer Internet: www.mandi være kompetence center nde form. Derudo ver vil markedsprogn set sig nødsag kshavn. samt salgscenter for offshore for propeller- Diesel SE har r og aft-ship nen i MAN lokation i Frederi der i og Frederikshavn information, aktiviteter verden MAN Diesel, Frederikshavn, i perioden 2008-2010 at Direktio e virksomhedens kshavn For yderligere også være et over. Desude om at tilpass onen i Frederi Det er hensigt kontakt: kompetence n vil beslutning team til small-b venligst at nedlæg ge motorprodukti og 27/38 til andre propelleraksler en, at montag e af gear og small ore afprøvn ing. Hensigten er yperne 21/31 med ligelede propeller samt tionen af motort Christine Lunde s fortsætt bearbejdning licenstagere er på siten. overføre produk tværk eller , 01 / 23320332 af produktionsne nen vil betyde Tel.: +45-962040 man.eu MAN Diesels gen af lokatio “After sales E-mail: christinel.christensen@ lokationer i Restrukturerin ejdere. markedet er 2. kvartal 2010. s til ca. 500 medarb landbaserede fortsat i vækst udgangen af kshavn halvere kraftværker er og forretningsområ gs yrken i Frederi sammeden p.t. ikke påvirke det for at medarbejderst ramt af grad som marinem t af den økonom er særligt hårdt investeres arkedet”, fortælle ” iske krise i ed i Frederikshavn r skibsbygningsindustrien. fortsat i virksom r Poul Knudsg produktionsenh ringer indenfo nye – efter heden i Frederi aard aard. ”Og der MAN Diesels arkedhavnefaciliteter på Langera kshavn. Vi har gang og annulle skibsbygningsm renover netop indviet faldende ordreind på det globale en forventes opgrade ing og k 74 den 26/6-09 vores en overkapacitet priskonkurrenc ring så det nu efter en gennem Derudover gør fyldte lagre, at år. Denne industrianlæg fremstår som gribende høj vækst – samt de kommende med i alt 5000 et nyt og topmod en periode med på marinemarkedet MAN Diesel Gruppens . lagerbygninger m² egne bygning erne meget hård Ombygningen er og 4500 at blive endog tilpasning af effektive og består af opførels m² lejede diggør en den mest motorværksted med 60 ton e af nyt rensehu udvikling nødven i Europa, så det har . kran samt udvidel s, nyt værk sefterspørgslenværkstedsområder samt se og renover produktionsnet e i forhold til marked administrations ing af eksister ende gtige størrels bygningen”. konkurrencedy Site Manager Knudsgaard, er overbev „Vi t”, udtaler Poul voresiste om, at tilpasnin Ved indgangen til 3. kvartal i 2008 stod MAN Diesel at vi er ramt trefoldig kshavn. ”Både bæredygtigt fundam gen er en forudsæ ”Man kan sige, Diesel i Frederi ående siden ent for MAN Diesel tning for at skabe ektør for MAN for stærkt nedadg på den anden , og Produktionsdir gang har været side af finansk i Frederikshavn et g og ordreind marinemarkedet fremover samt ordrebeholdnin portefølje til virksomhed og risen - får en endnu mere at vi – vores produkt kan vi i 2009 udfaser fastholde vores marked og berører hele r, atleveran konkurrencedy gtig efteråret 2008 gear. Dertil komme dører af skibsmo længere er sposition som , propellere og , da den ikke torer i verden, en af de førende dvs. firetakt motorer i Frederikshavn slutter Poul Knudsg aard. en af totakt motorer Om MAN Diesel egenproduktion i Frederikshavn i en meget stærk situation med en MAN Diesel er verdens førende rentabel”. Virksomheden udvikler vil fremdrivningspakker og to- og n, leverandør af store dieselmoto markedssituatio , som producerefiretakt dieselmotorer, gensets, til marineanlæg og rer den nuværende ligger mellem 450 kW i ny s af MAN kraftværker. nen, som skyldes ejdere videre turboladere, Tyskland, Danmark, og 97.300 kW. MAN Diesel og et globalt netværk CP propellere ”Vi beklager situatio berørte medarb Frankrig, Tjekkiet, Diesel beskæftiger mere af licenstagere. og at hjælpe de serviceorganisation, lokale ing af de den MAN Diesel PrimeServ, består og Kina. Virksomhe7.800 medarbejdere primært end Motorydelsen yderste for Indien gøre vores ke opsamlover autorisere værksteder. MAN den historis Diesel er en af et netværk dens verdensom i samt sikre de 30 førende del af MAN SE, af virksomhe spændende virksomheder. der er noteret dens egne servicecentre og beskæftigelse Knudsgaard. på det tyske ion”, fortsætter DAX aktieindek ordrebeholdning, der rakte ca. to år ud i fremtiden og industriprodukt s 0/0000 ikke mulighed for leverancer før ultimo 2010/primo 0/0000 2011. Uddrag fra pressemeddelelse udsendt af MAN Diesel i Frederikshavn den 4. august 2009: I september/oktober 2008 så MAN Diesel i Frederikshavn de første reaktioner på den finansielle krise. Ordreindgangen stoppede øjeblikkeligt og i de ”Frederikshavnnedlægger motorproduktionen i MAN Diesel og restrukturerer lokationen følgende 12 måneder var der reelt ingen nye ordrer. Den fortsatte finansielle og økonomiske krise og Derefter begyndte annulleringerne af ordrerne at dukke markedsprognoserne for den maritime sektor for de op. kommende år gør, at Direktionen i MAN Diesel SE har set sig nødsaget til at tage en beslutning om at tilpasse MAN Diesel i Frederikshavn mistede i alt ca. 40% af virksomhedens lokation i Frederikshavn. Hensigten er at nedlægge motorproduktionen i Frederikshavn og over- deres faste ordrebeholdning. føre produktionen af motortyperne 21/31 og 27/38 til andre lokationer i MAN Diesels produktionsnetværk eller licenstagere med udgangen af 2. kvartal 2010. Restruktu- Konklusion der reringen af lokationen vil betyde, at medarbejderstyrken i kante omvæltninger, Frederikshavn halveres til ca. 500 medarbejdere. De store og mar i Fre- produktionsenhed ramte MAN Diesels rtsatte MAN Diesels produktionsenhed i Frederikshavn er ivt kort tid – den fo derikshavn på relat e for særligt hårdt ramt af den faldende ordreindgang og markedsprognosern økonomiske krise, nta- annulleringer indenfor skibsbygningsindustrien. Derud- samt manglende re den maritime sektor otorer over gør en overkapacitet på det globale skibsbygnings- tionen af firetakt m marked – efter en periode med høj vækst – samt fyldte bilitet i egenproduk slutning resulterede i en be lagre, at priskonkurrencen forventes at blive endog meget i Frederikshavn – tion og øberi, motorproduk hård på marinemarkedet de kommende år. Denne udvik- om udfasning af st ling nødvendiggør en tilpasning af MAN Diesel Gruppens bearbejdning. produktionsnetværk i Europa, så det har den mest effektive og konkurrencedygtige størrelse i forhold til 2 markedsefterspørgslen ”
 3. 3. Udviklingen i or drebeholdning ” Manordrebeholdningvi og ordreindgang varBåde vores kan sige, at blev ramt trefoldigt. for for MAN Diesel 2008-2011: i Frederikshavn stærkt nedadgående siden efteråret 2008 og berørte 2008 : 180 m hele vores produktportefølje til marinemarkedet, dvs. otorer 2009 : 92 mo firetakt motorer, propellere og gear. Dertil kom, at vi torer 2010 : 60 mo i 2009 udfasede egenproduktionen af totakt motorer torer 2011 : 22 mo i Frederikshavn, da den ikke længere var rentabel ” 2012 : 18 mo torer (montag torer (montag e) e) – Poul Knudsgaard, direktør. 3
 4. 4. Forløbet for restruktureringen Forhandlinger mellem Offentliggørelse af ledelse og tillidsrepræ- Opsigelsesbreve udde- beslutning om sentanter iht lov om les til 402 medarbejdere udfasning af støberi, varsling i forbindelse i Frederikshavn, heraf Igangsættelse r 09 be bearbejdning med afskedigelser af 341 timelønnede og 61 af historisk 09 t 09 t 20 gus 20 gus 09 r 20 terå 20 em Au Au og produktion større omfang funktionærer. opsamlingsprojekt pt Ef Se Besøg af Helle Thorning-Schmidt, formand for Socialdemokratiet 16/9-09 Jobmesse hos MAN Diesel for opsagte Officielt medarbejdere. På job- messen deltog ca. afslutnings– Fratrædelser 300 opsagte medarbejdere, 14 virksomhe- arrangement i /1 jun 09 er- 20 arts + enkelte der, rekrutteringsfirmaer og vikarbureauer – bog og 20 uni 0 20 mb 10 10 M J ce forlængelser samt uddannelsesinstitutioner. DVD udleveres De Besøg af Inger Støjberg, dav. beskæftigelsesminister og Lene Espersen, dav. økonomi- & erhvervsminister 17/9-09 MAN Diesel i Frederikshavn fortsætter med ca. 500 med- Første spadestik arbejdere indenfor motor- og Lederudviklings- til nyt PrimeServ propellermontage, service og forløb ”Leader- akademi – forven- 01 9 - r2 0 reparation af gear, propel- ship Culture” (ca. Igangsættelse af tes indviet forår 10 t 1 20 gus rå 0 10 r 20 terå te r 2 20 pril Au 11 ef erå leraksler og propellere samt 50 mellemledere) trivselsprojekt 2012 A Ef t Ef udvikling og salg af propellere. Ifølge Beskæftigelsesregion Nordjylland har hovedparten af de ca. 402 afskedigede (i perioden september 2009-juni 2010) fundet ny beskæftigelse eller er under ny uddannelse. 4
 5. 5. Forhandlinger og afbødeforanstaltninger Forhandlingerne mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne forløb i en god tone og udmøntede sig i en række tiltag for de opsagte medarbejdere. Formålet med tiltagene var at afbøde følgerne af afskedigelserne, sikre fokus på at hjælpe medarbejdere videre i nyt job, opretholde leveringssikkerhed og effektivitet i produktionen et år frem samt sikre en fornuftig og rolig afvikling af produktionen. Hjælpepakken bestod af: John Olesen, daværende ■ En fratrædelselsbonus à DKK 60.000 baseret på 4 fællestillidsmand: parametre: ”Vi fik en aftale i hus, som vi godt ❑ Levering til tiden (min. 95% opfyldelse) kunne være bekendt overfor omgivels ❑ Effektivitet på samme niveau som første halvår 2009 erne. Dette gjorde, at folk var tro og blev ❑ Individuelt sygefravær må ej afvige fra foregående års og lavede tingene færdige til tiden” niveau ❑ Ingen ulovlige strejker ■ 4 ugers kursus/efteruddannelse svarende til en værdi af ca. DKK 22.000 pr. person ■ Jobkontor med fokus på den enkeltes behov, herunder s- Jonny Jacobsen, daværende tillid kurser og uddannelse, rettigheder og pligter som ledig, fællestillidsmand: mand, nuværende hjælp til jobsøgning, aktiv genplacering samt rådgivning på en v/uddannelsesinstitutioner, vikarbureauer, fagforeninger, ”Medarbejderne blev behandlet god måde, når det skul le være – en A-kasse og MAN Diesels HR-afdeling ” ■ Jobmesse værdig udfasning af produktionen ■ Gå-hjem-møder for opsagte med rådgivning, information og hjælp til at komme i nyt job ved diverse eksterne rådgivere Morten Christiansen, formand for ■ Gå-hjem-møder for ledere og tillidsvalgte vedr. den værdige klub 1: opsigelse, medarbejdere i afvikling mv. v/konsulenter ”Det var nogle lange forhand linger ■ 2-dages jobsøgningskurser for opsagte med formålet at bi- med ledelsen vedr. de fratræde lser, bringe deltagerne viden om arbejdsmarkedet samt værktøjer der skulle iværksættes, men vi kom til jobsøgning, herunder søgeteknikker, udarbejdelse af profil godt i mål – både mht. forhandlings re- analyse, CV og jobansøgning samt råd til jobsamtale sultater og tone. Dette skyldes, at alle ■ Støtteberedskab i form af HR-medarbejdere, arbejdsmiljø- parter var påvirkede og ville det bedste sygeplejerske og psykolog for de opsagte. Det var vigtigt at finde en fornuftig løsning ■ Fast HR-medarbejder tilknyttet hver medarbejder med og det synes jeg, vi gjorde” henblik på rådgivning og sparring på individuelt niveau. Godt Råd åen- best En god planlægningsgruppe HR, de af repræsentanter fra ledelsen, kommunikation og fælle stillidsmand, bet som mødes jævnligt gennem forlø Jobmesse marts 2010 5
 6. 6. Kommunikation Ekstern kommunikation ■ Pressemeddelelser – det handler om omdømme og tillid ■ Presseinterviews ■ Møder med borgmester og erhvervsråd Planlægnings- og kommunikationsarbejdet gik i gang i juni ■ Møder med underleverandører 2009, og var planlagt til mindste detalje, da beslutningen ■ Møder med Jobcenter, Beskæftigelsesregion, om udfasning af støberi, bearbejdning og produktion blev kommune offentliggjort primo august 2009. ■ Politisk kontakt til folketingsmedlemmer ■ Besøg af ministre og folketingsmedlemmer Følgende aktiviteter og kanaler blev anvendt gennem ■ Foredrag i lokalsamfund forløbet: ■ Historisk opsamlingsprojekt: Intern kommunikation Bog, DVD og arkivalier til bymuseum ■ Samarbejdsudvalgsmøder og –referater Under forløbet blev der kommunikeret hyppigt og syste- ■ Informationsmøder for alle medarbejdere matisk omkring forløbet i restruktureringen og de tiltag, der ■ Ugentlige ledelsesmøder blev gjort for de opsagte medarbejdere. ■ Mellemledermøder ■ Møder for tillidsrepræsentanter og Under og efter udfasningen af produktionen er der brugt sikkerhedsorganisation mange kræfter på at kommunikere den gode historie om ■ Infomøder for opsagte den blivende forretning, herunder den positive tendens i ■ Gå-hjem-møder (temamøder) serviceforretningen. ■ Interne meddelelser ■ Personaleblad ■ Mellemledernyhedsbrev John Olesen, daværende fællestillidsmand: ■ Blog v/direktør ”Det var rigtigt godt, at vi havde en ■ Gåture i fabrikken v/direktør ugentligt fælles platform og gik ud med fælles bud ■ Tæt dialog mellem ledelse og tillidsrepræsentanter og skaber, så vi ikke røg i nogen journalistfæld arbejdsmiljørepræsentanter er. Det var en stor hjælp for mig at have disse ■ Afdelingsmøder, møder mellem tillidsfolk og rammer og værktøjer” faggrupper, møder mellem arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere ■ Historisk opsamling: Bog, DVD, MAN Netværk Alpha Jonny Jacobsen, daværende tillid s- mand, nuværende fællestillidsmand : ”Lederne skal gå foran og leve re de svære budskaber. Ledere, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter skal betr ag- tes på samme niveau og klædes på til opgaven” jderne Informationsmøde for alle medarbe 6
 7. 7. Kommunikation til to målgrupper s- En af udfordringerne i kommunikationsindsatsen var, at Jonny Jacobsen, daværende tillid mand, nuværende fæll estillidsmand: der skulle kommunikeres til to målgrupper, som skulle gå op- side om side i op til 12 mdr: de opsagte medarbejdere ”Det var en speciel situation, at sagte og ikke-opsagte skul le gå side og de blivende medarbejdere, hvilket kan være en svær om side i et år. Dem, der ikke var sagt balancegang og ofte fokuseres der i sagens natur på de op, havde en skyldfølelse og det var op- opsagte medarbejdere. vanskeligt for dem at håndtere de sagte kolleger og omvend t kunne de opsagte føle en vis le blive” Men man bør også være opmærksom på kommunikatio- jalousi overfor de kolleger, som skul nen til de blivende medarbejdere og tegne klare billeder af fremtiden for at bevare motivationen. Godt Råd Johan Bjerremand, daværende produktionschef En gennemarbejdet køreplan ”Det er vigtigt, at selv om der er en inkl. støtteværktøjer såsom plan, så skal virksomheden være agil – verden principper for opsigelse, forandrer sig til stadighed og præ misser- kommunikationsplan, nøgle- ne kan godt ændre sig undervejs. Top- budskaber osv. ledelsen skal give klare udmeldin være opmærksom på, at det kan ger og blive nødvendigt at tage nye beslutninger undervejs og dett e skal kommunikeres på en god måde. Det skal også prio riteres højt at kommuni- kere løbende til medarbejderne – også selv om der måske Godt Råd ikke er så meget nyt at kommunikere ” og arbejdsmiljø- Inddrag mellemledere, tillidsfolk repræsentanter tidligt i forlø bet og giv dem er til at forstå muligheder for støtte og værktøj og tage hånd processen, håndtere situationen kommunikation, om medarbejderne (fx køreplan, Christine Lunde, daværende støttetekster, krisepsykologi, principper for opsi- kommunikationschef: gelse, den værdige opsigelse osv) ”Et vigtigt redskab til at klare sig igen- nem en krisesitua tion er kommunikation. om- Krisekommunikation handler om døm me og tillid: Godt Råd ■ Om at kommunikere før krisen for at skabe tillid opstår Informer og koordiner med rele- tår for at bevare mest ■ kommunikere når krisen ops vante arbejdsmarkedsaktører, her- mulig tillid under kommunen, erhvervsråd og bevare mest mulig tillid ■ kommunikere efter krisen for at beskæftigelsesråd og genoprette evt. tabt tillid” 7
 8. 8. Flere gode råd og læring om kommunikation: HR-chef Marianne Koch Fisher informerer til informationsmøde for ■ Planlæg i god tid og overvej timing af nyheder alle medarbejdere om HR-tiltag ■ Øverste ledelse bør spille en åben og aktiv rolle både før, under og efter afskedigelserne og løbende forklare og uddybe årsagerne til afskedigelserne, virk- somhedens vision og fremtidige strategier ■ Forklar baggrund for beslutninger, konsekvenser og hvad der skal ske fremover ■ Hvis du ikke kan kommunikere hvad der skal ske, så kommuniker processen og hvornår der er nyt igen ■ Hav fokus på begge målgrupper: de opsagte og de blivende ■ Gentag og overbevis medarbejdere, medier og lokalsamfund om, at virksomheden fortsat eksisterer – fortæl de gode historier om den fortsættende forretning igen og igen (internt såvel som eksternt) ■ Definer en ny fælles vision for virksomheden, så de op- sagte medarbejdere kan se, at virksomheden lever vi- dere og så de blivende medarbejdere bibeholder moti- vationen og ved, hvad deres job, rolle og opgaver bliver i fremtiden ■ Planlæg kommunikationen fremadrettet: lav en kom- munikationscyklus for intern/ekstern kommunikation på årsbasis ■ Vidensdel erfaringer med andre organisationer/ Godt Råd virksomheder – fx via indlæg med egne erfaringer Kommuniker åbent, ved- ■ Lyt og brug feedback i kommunikationsindsatsen holdende og hyppigt via ■ Marker relevante milepæle i forløbet forskellige medier (skriftligt og mundtligt) og med høj I perioden 2009-2011 havde ledelsessynlighed MAN Diesel 3 grup- per specialestuderende fra hhv . Århus og Aalborg Universitet, der på forskellige tidspunkter i forløbet skrev afgangsspeciale om kom munikationsindsatsen. Resultatet af disse rapporter blev anvendt til at evaluere på indsatsen i den forgangne periode og planlægge den fremadrettede kom munikation. 8
 9. 9. Den historiske Claus Mortensen, arbejdsmiljørepræsentant: opsamling ”Den historiske opsamling har været vigtig i forhold til medarbejderne og byen – et godt og professionelt træk Et varigt minde om over hundrede års fra virksomhedens side” industriproduktion i Frederikshavn På opfordring af en række medarbejdere besluttede ledelsen hos MAN Diesel i Frederikshavn at igangsætte en historisk opsamling af arbejdet i værkstederne anno 2009- 2010 som et led i den værdige nedlukning af produktionen. Det historiske opsamlingsprojekt tog hånd om virksomhe- dens historie, livet i værkstederne og de mange medar- bejderes indsats, kammeratskab og håndværk i produk- tionen. Virksomheden fylder meget i lokalsamfundet og er en vigtig del af byens erhvervsliv. Der har været en særlig kultur omkring at være ansat på MAN Diesel – også kendt som Alpha Diesel – så projektet var vigtigt for medarbej- derne, deres selvforståelse og virksomhedens image. Det historiske opsamlingsprojekt hviler på fire ben Stefan Brovil, daværende industritekniker i produktionen og ■ Indsamling af dokumentation og arkivalier af historisk producer af den historiske DVD: relevans for eftertiden “Som opsagt medarbejder i produktion- ■ En bog ”Fyrre år med dieselmotorer i Frederikshavn” en er jeg meget glad for at have bidraget med fokus på de sidste 40 års produktion af to- og med et minde i form af en DVD fra den firetakt motorer samt skrøner fra en motorfabrik arbejdsplads, vi alle var så glade for. Jeg ■ DVD, der dokumenterer motorproduktionen i Frede- er sikker på, at den DVD igennem lang tid vil minde folk om den gode tid, vi havde som kollegaer på MAN Diesel” rikshavn anno 2009 ■ Etablering af MAN Netværk Alpha – en forening for nuværende og tidligere medarbejdere Christine Lunde, daværende kommunikationschef: ”Som projektleder synes jeg, at det Godt Ret, d. ved å var det vigtigt, at det var folk indefra, der lavede den historiske opsam- ling. Virksomhedens historie skulle b fx rlø Dokumenter fo og fortælles af folk, der har haft deres hjælp af slides, folder arbejdsliv her. De kunne berette med både hjerte og smer- mlingsfo rløb historisk opsa te og give historien den nødvendige autenticitet – og jeg synes, vi lykkedes godt med det” 9
 10. 10. Fremtiden ” Trods finanskrisen og lukning af motorproduktionen i Frederikshavn i Over hundrede års industriproduktion er 2010 er after sales markedet fortsat i vækst og der investeres fortsat i i slut, men MAN Diesel & Turbo i Frederiks- denne del af forretningen. I 2012 indvier havn består i en slankere version og med vi for eksempel vores nye PrimeServ uddannelsesakademi på havnen. et nyt fokus. En markant, lokal og interna- tional virksomhed med hele verden som Tilpasningen af lokationen har været en forudsætning for at skabe et bæredygtigt fundament for MAN Diesel & Turbo arbejdsplads og en vigtig del af byens i Frederikshavn fremover. Her på den anden side af finans- krisen har vi fået en mere konkurrencedygtig virksomhed erhvervshistorie. og har bedre muligheder for at fastholde vores markeds- position som en af de førende leverandører af skibsmotorer Fremtiden for MAN Diesel i Frederikshavn – efter den værdige udfasning af støberi, motorproduktion og i verden ” – Poul Knudsgaard, direktør bearbejdning i 2009-2010 – er at fortsætte udviklingen fra at være en produktionsvirksomhed til en service- og vidensvirksomhed. Godt Råd der af Giv tydelige signaler og klare bille fremtiden: for at komme vide re skal der MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn (som virksomheden konkre- hedder nu) har fået en ny rolle i MAN koncernen med fokus være noget at tro på, nok at se til, aktivi- på serviceforretningen og fremdrivningssystemer. te tegn på fremgang, fx nye ordrer, teter, investeringer, (gen )ansættelser osv. I dag består MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn af ser- viceforretningen MAN PrimeServ, en propeller & aft-Ship Morten Christiansen, formand for klub 1: enhed med udvikling, salg og produktion af propellere samt ”Der er tomhed i værkstederne og det en række støttefunktioner - i alt ca. 500 medarbejdere i fortæller noget om, noget der var og ikke kommer igen, men i de omr Frederikshavn. MAN PrimeServ i Frederikshavn omfatter åder, hvor der sker noget, er der liv desuden et service centre på Frederikshavn Havn, som og en ny historie at fortælle – ting man stadig fortsat tilbyder service og reparation af MAN-motorer tror på. Vi er her stadig – en mellems tor samt gear, propelleraksler og propellere. virksomhed med ca. 500 medarbe jdere. Vi fylder stadig i erhvervsbilledet i Frederikshavn og det går godt” Jonny Jacobsen, daværende tillids- de mand, nuværende fællestillidsmand: John Olesen, daværen ”Der er mere tro på fremtiden nu og fæ llestillidsmand: – og der er opti- det skal vi. Vi får ikke mere ro på, der ”I dag er vi på vej videre t, at der ikke er så kommer hele tiden noget nyt, nye kam- misme. Det er underlig pe vil komme. Forandringer er kommet meget gang i værks tederne mere, men nok at se til nu for at blive. Vi skal have klare billeder af vi er på vej igen. Der er fremtiden” og vi ansætter folk” 10
 11. 11. Set i bakspejlet Jytte Møller Pedersen, HR chef: ■ Afsæt økonomiske og personalemæssige ressourcer til tomme at gøre det rigtigt ”Når man går igennem de fabrikshaller i dag er der ikke meget liv det er ■ Det er vigtigt med et tillidsfuldt samarbejde mellem le- – det er reelt der, man forstår, at delse og tillidsfolk i planlægningsarbejdet og forhand- mennesk ene i en virksomhed, der skaber lingsforløbet – opgaven skal løses i fællesskab en virksomhed” ■ Hvis der er tale om en udenlandsk virksomhed, skal ledelsen sikre sig, at danske aftaler overholdes ■ Forhandl en fair hjælpepakke for alle parter ■ Tilstræb, at forløbet fra offentliggørelse af afskedigelser John Olesen, daværende til udsendelse af afskedigelsesbreve bliver kortest mu- fællestillidsmand: ligt (indenfor rammerne af Varslingsloven) ”Jeg synes ikke, der er meget, vi kunne ■ Forsøg at sikre, at fratrædelsesperioden bliver forholds- have gjort anderledes” vis kort ■ Minimer kontraktforlængelser – kan give usikkerhed og intern jalousi mellem opsagte medarbejdere ■ Inviter specialestuderende fra universitetet til at analy- sere problematikker og udviklingsområder i forløbet og Claus Mortensen, tag ved lære heraf arbejdsmiljørepræsentant: omiske ■ Tag hånd om medarbejderne – giv dem mulighed for at ”Virksomheden stillede store økon og personalemæssige ress ourcer til rå- få den nødvendige støtte, fx arbejdsmiljøsygeplejerske, forhold dighed i restruktureringsforløbet i psykolog, fast tilknyttet HR-medarbejdere re virksomheder. Der er til mange and MAN ■ Husk at have mennesker med i billedet og ikke kun ingen lykkelige fyringsrunder, men Folk har resp ekt for, når virksomheden har gjort det så godt som muligt. ■ Lad værdighed og respekt gennemstrømme forløbet opgaven løses godt” Susanne, Graae, Godt Råd Arbejdsmiljøsygeplejeske ”Hele processen har været hån dteret Vær åben over for at værdigt og respektfuldt. Forløbet har været justere kursen som meget velovervejet og veltilrettelag Godt Råd forløbet skrider frem har været fantastisk at se det engagem medarbejderne har bidraget med t. Det ent, Lav et fælles projekt efter til sidste dag, men også meget vemodigt at følge nedlukningen af forandringen, fx fælles ledel- støberi og produktion. Det er en stor glæde at se mange sesudviklingsforløb og/eller af ’de gamle’ dukke op igen, eller at høre alle de solstråle- trivselsforløb for ledere og historier, der trods alt er mange af, når tidligere medarbejd- ere fortæller om spændende nye udfo medarbejdere rdringer i livet” 11
 12. 12. Eksempler på værktøjer og kommunikation fra MAN Diesels restrukture- Tekst Christine Lunde Communications ringsforløb i Frederikshavn 2009-2010 kan rekvireres hos HR-afdelingen: Fotos Drejebog, pressemeddelelser, interne meddelelser, principper for opsigelse, procedure for opsigel- Stefan Brovil, Rico Eiersted sesdagen, indlæg vedr ”medarbejdere i afvikling” v/erhvervspsykolog Lisbeth Holt-Lenskjold, brev til ikke-opsagte (udsendt samme dag som opsigelsesbreve), jobmessematerialer, procedure for sidste Layout & Tryk arbejdsdag, bog/DVD (historisk opsamling), statusmeddelelser om den fortsættende forretning, artikel Nordtryk ”Mindet om en motorfabrik” i LOs seniormagasin vinter 2010 samt eksempler på pressedækning mm. Oplag 1.000 / Årstal 2011
 13. 13. Eksempler på værktøjer og kommunikation fra MAN Diesels restrukture- Tekst Christine Lunde Communications ringsforløb i Frederikshavn 2009-2010 kan rekvireres hos HR-afdelingen: Fotos Drejebog, pressemeddelelser, interne meddelelser, principper for opsigelse, procedure for opsigel- Stefan Brovil, Rico Eiersted sesdagen, indlæg vedr ”medarbejdere i afvikling” v/erhvervspsykolog Lisbeth Holt-Lenskjold, brev til ikke-opsagte (udsendt samme dag som opsigelsesbreve), jobmessematerialer, procedure for sidste Layout & Tryk arbejdsdag, bog/DVD (historisk opsamling), statusmeddelelser om den fortsættende forretning, artikel Nordtryk ”Mindet om en motorfabrik” i LOs seniormagasin vinter 2010 samt eksempler på pressedækning mm. Oplag 1.000 / Årstal 2011

×