ใบความรู้พระไตรปิฎก ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f13-4page

Prachoom Rangkasikorn
Prachoom RangkasikornPhetchaburi Primary Educational service area office 2
ครูพจนีย รักษาราษฎร
.... ก
ก
ครูพจนีย รักษาราษฎร
ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร
ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร
ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร
ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร
ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร
ครูพจนีย รักษาราษฎร
3 !"3 !"
ครูพจนีย รักษาราษฎร
# $#
%ก' (
ครูพจนีย รักษาราษฎร
%ก' (
)# %ก'* (
ครูพจนีย รักษาราษฎร
$
ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎร
#ก +, #ก %-
ครูพจนีย รักษาราษฎร
กก
ครูพจนีย รักษาราษฎร
กก
21,00021,000 กก
21,00021,000
กก
42,00042,000
ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร
%' 4 /%' 4 / / 4 % 0 # 12
-3( / 5-3( / 5 5 !+ 55
%55 *
ครูพจนีย รักษาราษฎร
ก6ก6 ก % 7 ก *
/ 7 / !
!ก #%0 ก 7
0 7 5"0 7 5" ก ก%ก ก%
89: 089: 0 " ก" ก
89: 689: 6 %%
ครูพจนีย รักษาราษฎร
89: 6 %%
)) 88
ก )ก )
ก 89:ก 89: ก # /ก # /
!" #$" %& &'&ก ก
ครูพจนีย รักษาราษฎร
!" #$" %& &'&ก ก
( $" )* $"' ก (& +,# -.!"
$" (&/ 0122 0
! 3 (# 3)
6 /7ก(
.
.
8,"# 1$ '&$ # &#+,# 3 &
ครูพจนีย รักษาราษฎร
.
.
.
0 ! 0122 6 '%& ก 2!
. ก ก !
. ก " # $
ครูพจนีย รักษาราษฎร
. ก ก !
ก
. ก ก
. ก ก
กก
7 ก #< ก / !ก
ครูพจนีย รักษาราษฎร
=. ? %' %'1 ")#" )/" %' @=. ? %' %'1 ")#" )/" %' @
+ < 6ก + 7+ < 6ก + 7
ก. 6ก " A
. 6ก " 6ก
ครูพจนีย รักษาราษฎร
ก. 6ก " A
. 6ก " 6ก
. 6ก ก 6ก 1 "
. 6ก ก 6ก
B. 6 ' 7B. 6 ' 7
ก. 1 "ก /< <
. 1 " ก
ครูพจนีย รักษาราษฎร
. 1 " ก
. ! ก % ! ก
. 1 " % 7 /
. 7
C. 6ก 7 +, " 1C. 6ก 7 +, " 1
ก. #< /
ครูพจนีย รักษาราษฎร
. 7
. 6 " #
. +955
D. ? #" ก 1 @D. ? #" ก 1 @
/ ก 7/ ก 7
ก. ก 1
. )/"
ครูพจนีย รักษาราษฎร
.
ก. ก 1
. )/"
. ก ก
E.+955 7 ก% F#7 7E.+955 7 ก% F#7 7
ก. +, G#
. A % - %/
ครูพจนีย รักษาราษฎร
.
. A % - %/
. 1 ) ก
1 sur 8

Recommandé

ใบความรู้พระไตรปิฎก ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f13-1page par
ใบความรู้พระไตรปิฎก ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f13-1pageใบความรู้พระไตรปิฎก ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f13-1page
ใบความรู้พระไตรปิฎก ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f13-1pagePrachoom Rangkasikorn
331 vues29 diapositives
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่น(กทม.)+479+dltvsocp5+54soc p05 f01-1page par
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่น(กทม.)+479+dltvsocp5+54soc p05 f01-1pageใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่น(กทม.)+479+dltvsocp5+54soc p05 f01-1page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่น(กทม.)+479+dltvsocp5+54soc p05 f01-1pagePrachoom Rangkasikorn
342 vues40 diapositives
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่น(กทม.)+479+dltvsocp5+54soc p05 f01-4page par
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่น(กทม.)+479+dltvsocp5+54soc p05 f01-4pageใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่น(กทม.)+479+dltvsocp5+54soc p05 f01-4page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่น(กทม.)+479+dltvsocp5+54soc p05 f01-4pagePrachoom Rangkasikorn
171 vues10 diapositives
ใบความรู้ หน้าที่พลเมืองดี+478+dltvsocp5+54soc p05 f24-4page par
ใบความรู้ หน้าที่พลเมืองดี+478+dltvsocp5+54soc p05 f24-4pageใบความรู้ หน้าที่พลเมืองดี+478+dltvsocp5+54soc p05 f24-4page
ใบความรู้ หน้าที่พลเมืองดี+478+dltvsocp5+54soc p05 f24-4pagePrachoom Rangkasikorn
412 vues8 diapositives
อิทธิพลของอินเดียจีน3 ป.5+581+54his p05 f16-1page par
อิทธิพลของอินเดียจีน3 ป.5+581+54his p05 f16-1pageอิทธิพลของอินเดียจีน3 ป.5+581+54his p05 f16-1page
อิทธิพลของอินเดียจีน3 ป.5+581+54his p05 f16-1pagePrachoom Rangkasikorn
233 vues40 diapositives
ใบความรู้ สิทธิและเสรีภาพ+478+dltvsocp5+54soc p05 f23-4page par
ใบความรู้ สิทธิและเสรีภาพ+478+dltvsocp5+54soc p05 f23-4pageใบความรู้ สิทธิและเสรีภาพ+478+dltvsocp5+54soc p05 f23-4page
ใบความรู้ สิทธิและเสรีภาพ+478+dltvsocp5+54soc p05 f23-4pagePrachoom Rangkasikorn
146 vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

วันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-4page par
วันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-4pageวันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-4page
วันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-4pagePrachoom Rangkasikorn
92 vues9 diapositives
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-4page par
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-4pageใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-4page
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-4pagePrachoom Rangkasikorn
82 vues4 diapositives
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-1page par
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-1pageใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-1page
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-1pagePrachoom Rangkasikorn
234 vues13 diapositives
ใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-1page par
ใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-1pageใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-1page
ใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-1pagePrachoom Rangkasikorn
377 vues27 diapositives
วันแม่แห่งชาติ+597+54his p06 f01-1page par
วันแม่แห่งชาติ+597+54his p06 f01-1pageวันแม่แห่งชาติ+597+54his p06 f01-1page
วันแม่แห่งชาติ+597+54his p06 f01-1pagePrachoom Rangkasikorn
164 vues34 diapositives
อิทธพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย1 ป.5+581+54his p05 f13-1page par
อิทธพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย1 ป.5+581+54his p05 f13-1pageอิทธพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย1 ป.5+581+54his p05 f13-1page
อิทธพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย1 ป.5+581+54his p05 f13-1pagePrachoom Rangkasikorn
416 vues24 diapositives

Tendances(18)

วันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-4page par Prachoom Rangkasikorn
วันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-4pageวันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-4page
วันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-4page
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-4pageใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-4page
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-4page
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-1pageใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-1page
ใบความรู้ หลักธรรม1 ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f25-1page
ใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-1pageใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-1page
ใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-1page
วันแม่แห่งชาติ+597+54his p06 f01-1page par Prachoom Rangkasikorn
วันแม่แห่งชาติ+597+54his p06 f01-1pageวันแม่แห่งชาติ+597+54his p06 f01-1page
วันแม่แห่งชาติ+597+54his p06 f01-1page
อิทธพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย1 ป.5+581+54his p05 f13-1page par Prachoom Rangkasikorn
อิทธพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย1 ป.5+581+54his p05 f13-1pageอิทธพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย1 ป.5+581+54his p05 f13-1page
อิทธพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย1 ป.5+581+54his p05 f13-1page
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย2 ป.5+581+54his p05 f14-1page par Prachoom Rangkasikorn
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย2 ป.5+581+54his p05 f14-1pageอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย2 ป.5+581+54his p05 f14-1page
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย2 ป.5+581+54his p05 f14-1page
ใบความรู้ การมีส่วนร่วมการปกครองระบอบประชาธิปไตย+496+dltvsocp6+54soc p06 f06-... par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ การมีส่วนร่วมการปกครองระบอบประชาธิปไตย+496+dltvsocp6+54soc p06 f06-...ใบความรู้ การมีส่วนร่วมการปกครองระบอบประชาธิปไตย+496+dltvsocp6+54soc p06 f06-...
ใบความรู้ การมีส่วนร่วมการปกครองระบอบประชาธิปไตย+496+dltvsocp6+54soc p06 f06-...
ใบความรู้ ตัวเรากับเศรษฐกิจพอเพียง+481+dltvsocp5+54soc p05 f09-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ ตัวเรากับเศรษฐกิจพอเพียง+481+dltvsocp5+54soc p05 f09-1pageใบความรู้ ตัวเรากับเศรษฐกิจพอเพียง+481+dltvsocp5+54soc p05 f09-1page
ใบความรู้ ตัวเรากับเศรษฐกิจพอเพียง+481+dltvsocp5+54soc p05 f09-1page
ใบความรู้ หลักธรรมของศาสนาอื่น ป.4++484+dltvsocp5+54soc p05 f29-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ หลักธรรมของศาสนาอื่น ป.4++484+dltvsocp5+54soc p05 f29-4pageใบความรู้ หลักธรรมของศาสนาอื่น ป.4++484+dltvsocp5+54soc p05 f29-4page
ใบความรู้ หลักธรรมของศาสนาอื่น ป.4++484+dltvsocp5+54soc p05 f29-4page
ใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-4pageใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-4page
ใบความรู้ สถาบันการเงิน2+480+dltvsocp5+54soc p05 f35-4page
ใบความรู้ ตัวเรากับเศรษฐกิจพอเพียง+481+dltvsocp5+54soc p05 f09-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ ตัวเรากับเศรษฐกิจพอเพียง+481+dltvsocp5+54soc p05 f09-4pageใบความรู้ ตัวเรากับเศรษฐกิจพอเพียง+481+dltvsocp5+54soc p05 f09-4page
ใบความรู้ ตัวเรากับเศรษฐกิจพอเพียง+481+dltvsocp5+54soc p05 f09-4page
สไลด์ มงคล38ประการ+501+dltvsocp6+54soc p06 f22-4page par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ มงคล38ประการ+501+dltvsocp6+54soc p06 f22-4pageสไลด์ มงคล38ประการ+501+dltvsocp6+54soc p06 f22-4page
สไลด์ มงคล38ประการ+501+dltvsocp6+54soc p06 f22-4page
ใบความรู้ เงินๆทองๆ(สินเชื่อ)+480+dltvsocp5+54soc p05 f37-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ เงินๆทองๆ(สินเชื่อ)+480+dltvsocp5+54soc p05 f37-4pageใบความรู้ เงินๆทองๆ(สินเชื่อ)+480+dltvsocp5+54soc p05 f37-4page
ใบความรู้ เงินๆทองๆ(สินเชื่อ)+480+dltvsocp5+54soc p05 f37-4page
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย3 ทบทวน ทดสอบ ป.5+581+54his p05 f15-4page par Prachoom Rangkasikorn
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย3 ทบทวน ทดสอบ ป.5+581+54his p05 f15-4pageอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย3 ทบทวน ทดสอบ ป.5+581+54his p05 f15-4page
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อไทย3 ทบทวน ทดสอบ ป.5+581+54his p05 f15-4page
ใบความรู้ หลักธรรมของศาสนาอื่น ป.4+484+dltvsocp5+54soc p05 f29-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ หลักธรรมของศาสนาอื่น ป.4+484+dltvsocp5+54soc p05 f29-1pageใบความรู้ หลักธรรมของศาสนาอื่น ป.4+484+dltvsocp5+54soc p05 f29-1page
ใบความรู้ หลักธรรมของศาสนาอื่น ป.4+484+dltvsocp5+54soc p05 f29-1page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา+479+dltvsocp5+54soc p05 f05-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา+479+dltvsocp5+54soc p05 f05-4pageใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา+479+dltvsocp5+54soc p05 f05-4page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา+479+dltvsocp5+54soc p05 f05-4page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา+479+dltvsocp5+54soc p05 f05-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา+479+dltvsocp5+54soc p05 f05-1pageใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา+479+dltvsocp5+54soc p05 f05-1page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา+479+dltvsocp5+54soc p05 f05-1page

En vedette

ใบความรู้ อาชีพของครอบครัว ป.1+413+dltvsocp1+54soc p01f 02-4page par
ใบความรู้ อาชีพของครอบครัว ป.1+413+dltvsocp1+54soc p01f 02-4pageใบความรู้ อาชีพของครอบครัว ป.1+413+dltvsocp1+54soc p01f 02-4page
ใบความรู้ อาชีพของครอบครัว ป.1+413+dltvsocp1+54soc p01f 02-4pagePrachoom Rangkasikorn
196 vues7 diapositives
My Friends, Who are your friends? p.6+190+54eng p06 f17-4page par
My Friends, Who are your friends? p.6+190+54eng p06 f17-4pageMy Friends, Who are your friends? p.6+190+54eng p06 f17-4page
My Friends, Who are your friends? p.6+190+54eng p06 f17-4pagePrachoom Rangkasikorn
136 vues4 diapositives
Long live Her Majesty the Queen p.6+190+54eng p06 f52-1page par
Long live Her Majesty the Queen p.6+190+54eng p06 f52-1pageLong live Her Majesty the Queen p.6+190+54eng p06 f52-1page
Long live Her Majesty the Queen p.6+190+54eng p06 f52-1pagePrachoom Rangkasikorn
315 vues32 diapositives
ใบกิจกรรม สังคม ป.4-6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง+477+dltvsocp5+T1 p4 6-soc_sheet par
ใบกิจกรรม สังคม ป.4-6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง+477+dltvsocp5+T1 p4 6-soc_sheetใบกิจกรรม สังคม ป.4-6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง+477+dltvsocp5+T1 p4 6-soc_sheet
ใบกิจกรรม สังคม ป.4-6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง+477+dltvsocp5+T1 p4 6-soc_sheetPrachoom Rangkasikorn
185 vues3 diapositives
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่และสิทธิของนักเรียน ป.1+412+dltvsocp1+54soc p01f 08-1page par
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่และสิทธิของนักเรียน ป.1+412+dltvsocp1+54soc p01f 08-1pageใบความรู้ บทบาทหน้าที่และสิทธิของนักเรียน ป.1+412+dltvsocp1+54soc p01f 08-1page
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่และสิทธิของนักเรียน ป.1+412+dltvsocp1+54soc p01f 08-1pagePrachoom Rangkasikorn
110 vues31 diapositives
Sings and Direction dltvp.6+191+54eng p06 f46-4page par
Sings and Direction dltvp.6+191+54eng p06 f46-4pageSings and Direction dltvp.6+191+54eng p06 f46-4page
Sings and Direction dltvp.6+191+54eng p06 f46-4pagePrachoom Rangkasikorn
175 vues6 diapositives

En vedette(17)

ใบความรู้ อาชีพของครอบครัว ป.1+413+dltvsocp1+54soc p01f 02-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ อาชีพของครอบครัว ป.1+413+dltvsocp1+54soc p01f 02-4pageใบความรู้ อาชีพของครอบครัว ป.1+413+dltvsocp1+54soc p01f 02-4page
ใบความรู้ อาชีพของครอบครัว ป.1+413+dltvsocp1+54soc p01f 02-4page
My Friends, Who are your friends? p.6+190+54eng p06 f17-4page par Prachoom Rangkasikorn
My Friends, Who are your friends? p.6+190+54eng p06 f17-4pageMy Friends, Who are your friends? p.6+190+54eng p06 f17-4page
My Friends, Who are your friends? p.6+190+54eng p06 f17-4page
ใบกิจกรรม สังคม ป.4-6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง+477+dltvsocp5+T1 p4 6-soc_sheet par Prachoom Rangkasikorn
ใบกิจกรรม สังคม ป.4-6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง+477+dltvsocp5+T1 p4 6-soc_sheetใบกิจกรรม สังคม ป.4-6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง+477+dltvsocp5+T1 p4 6-soc_sheet
ใบกิจกรรม สังคม ป.4-6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง+477+dltvsocp5+T1 p4 6-soc_sheet
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่และสิทธิของนักเรียน ป.1+412+dltvsocp1+54soc p01f 08-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่และสิทธิของนักเรียน ป.1+412+dltvsocp1+54soc p01f 08-1pageใบความรู้ บทบาทหน้าที่และสิทธิของนักเรียน ป.1+412+dltvsocp1+54soc p01f 08-1page
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่และสิทธิของนักเรียน ป.1+412+dltvsocp1+54soc p01f 08-1page
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 2+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u02-soc par Prachoom Rangkasikorn
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 2+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u02-socแผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 2+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u02-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 2+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u02-soc
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4pageสไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
กรุงรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตย+601+dltvp6+55t2his p06 f01-1page par Prachoom Rangkasikorn
กรุงรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตย+601+dltvp6+55t2his p06 f01-1pageกรุงรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตย+601+dltvp6+55t2his p06 f01-1page
กรุงรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตย+601+dltvp6+55t2his p06 f01-1page
ใบความรู้+ตัวกลางของเสียง+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f07-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้+ตัวกลางของเสียง+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f07-1pageใบความรู้+ตัวกลางของเสียง+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f07-1page
ใบความรู้+ตัวกลางของเสียง+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f07-1page
ใบความรู้+เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f34-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้+เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f34-1pageใบความรู้+เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f34-1page
ใบความรู้+เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f34-1page
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 1+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u01-soc par Prachoom Rangkasikorn
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 1+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u01-socแผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 1+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u01-soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.4-6 หน่วย 1+477+dltvsocp5+T1 p4 6-u01-soc
ใบความรู้+เสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไร+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f35-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้+เสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไร+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f35-1pageใบความรู้+เสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไร+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f35-1page
ใบความรู้+เสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไร+ป.5+276+dltvscip5+54sc p05 f35-1page

Similaire à ใบความรู้พระไตรปิฎก ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f13-4page

054+hisp5+dltv54+540909+a+ใบความรู้ อิทธิพลของอินเดีย+จีน3+(1 หน้า) par
054+hisp5+dltv54+540909+a+ใบความรู้ อิทธิพลของอินเดีย+จีน3+(1 หน้า)054+hisp5+dltv54+540909+a+ใบความรู้ อิทธิพลของอินเดีย+จีน3+(1 หน้า)
054+hisp5+dltv54+540909+a+ใบความรู้ อิทธิพลของอินเดีย+จีน3+(1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
48 vues40 diapositives
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-1page par
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-1pageใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-1page
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-1pagePrachoom Rangkasikorn
735 vues25 diapositives
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-4page par
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-4pageใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-4page
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-4pagePrachoom Rangkasikorn
245 vues7 diapositives
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-4page par
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-4pageใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-4page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-4pagePrachoom Rangkasikorn
106 vues7 diapositives
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-1page par
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-1pageใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-1page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-1pagePrachoom Rangkasikorn
118 vues27 diapositives
022+hisp6+dltv54+540811+a+ใบความรู้ วันแม่แห่งชาติ (1 หน้า) par
022+hisp6+dltv54+540811+a+ใบความรู้ วันแม่แห่งชาติ (1 หน้า)022+hisp6+dltv54+540811+a+ใบความรู้ วันแม่แห่งชาติ (1 หน้า)
022+hisp6+dltv54+540811+a+ใบความรู้ วันแม่แห่งชาติ (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
58 vues34 diapositives

Similaire à ใบความรู้พระไตรปิฎก ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f13-4page(20)

054+hisp5+dltv54+540909+a+ใบความรู้ อิทธิพลของอินเดีย+จีน3+(1 หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
054+hisp5+dltv54+540909+a+ใบความรู้ อิทธิพลของอินเดีย+จีน3+(1 หน้า)054+hisp5+dltv54+540909+a+ใบความรู้ อิทธิพลของอินเดีย+จีน3+(1 หน้า)
054+hisp5+dltv54+540909+a+ใบความรู้ อิทธิพลของอินเดีย+จีน3+(1 หน้า)
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-1pageใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-1page
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-1page
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-4pageใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-4page
ใบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บทบาทผู้ผลิต+497+dltvsocp6+54soc p06 f24-4page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-4pageใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-4page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-4page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-1pageใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-1page
ใบความรู้ การปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน+479+dltvsocp5+54soc p05 f06-1page
022+hisp6+dltv54+540811+a+ใบความรู้ วันแม่แห่งชาติ (1 หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
022+hisp6+dltv54+540811+a+ใบความรู้ วันแม่แห่งชาติ (1 หน้า)022+hisp6+dltv54+540811+a+ใบความรู้ วันแม่แห่งชาติ (1 หน้า)
022+hisp6+dltv54+540811+a+ใบความรู้ วันแม่แห่งชาติ (1 หน้า)
วันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-1page par Prachoom Rangkasikorn
วันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-1pageวันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-1page
วันแม่แห่งชาติ+ประวัติป.6+597+54his p06 f01-1page
ใบความรู้ เงินๆทองๆ(สินเชื่อ)+480+dltvsocp5+54soc p05 f37-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ เงินๆทองๆ(สินเชื่อ)+480+dltvsocp5+54soc p05 f37-1pageใบความรู้ เงินๆทองๆ(สินเชื่อ)+480+dltvsocp5+54soc p05 f37-1page
ใบความรู้ เงินๆทองๆ(สินเชื่อ)+480+dltvsocp5+54soc p05 f37-1page
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น+479+dltvsocp5+54soc p05 f11-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น+479+dltvsocp5+54soc p05 f11-1pageใบความรู้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น+479+dltvsocp5+54soc p05 f11-1page
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น+479+dltvsocp5+54soc p05 f11-1page
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น+479+dltvsocp5+54soc p05 f11-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น+479+dltvsocp5+54soc p05 f11-4pageใบความรู้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น+479+dltvsocp5+54soc p05 f11-4page
ใบความรู้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น+479+dltvsocp5+54soc p05 f11-4page
ใบความรู้ การผลิตสินค้าและบริการเทคโนโลยี+480+dltvsocp5+54soc p05 f07-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ การผลิตสินค้าและบริการเทคโนโลยี+480+dltvsocp5+54soc p05 f07-1pageใบความรู้ การผลิตสินค้าและบริการเทคโนโลยี+480+dltvsocp5+54soc p05 f07-1page
ใบความรู้ การผลิตสินค้าและบริการเทคโนโลยี+480+dltvsocp5+54soc p05 f07-1page
ใบความรู้ การผลิตสินค้าและบริการเทคโนโลยี+480+dltvsocp5+54soc p05 f07-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ การผลิตสินค้าและบริการเทคโนโลยี+480+dltvsocp5+54soc p05 f07-4pageใบความรู้ การผลิตสินค้าและบริการเทคโนโลยี+480+dltvsocp5+54soc p05 f07-4page
ใบความรู้ การผลิตสินค้าและบริการเทคโนโลยี+480+dltvsocp5+54soc p05 f07-4page
การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย-จีน2 ป.5+581+54his p05 f08-1page par Prachoom Rangkasikorn
การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย-จีน2 ป.5+581+54his p05 f08-1pageการเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย-จีน2 ป.5+581+54his p05 f08-1page
การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย-จีน2 ป.5+581+54his p05 f08-1page
039+hisp5+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย+จีน(1 หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
039+hisp5+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย+จีน(1 หน้า)039+hisp5+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย+จีน(1 หน้า)
039+hisp5+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย+จีน(1 หน้า)
057+hisp5+dltv54+540916+a+ใบความรู้ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อชาติไทย... par Prachoom Rangkasikorn
057+hisp5+dltv54+540916+a+ใบความรู้ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อชาติไทย...057+hisp5+dltv54+540916+a+ใบความรู้ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อชาติไทย...
057+hisp5+dltv54+540916+a+ใบความรู้ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อชาติไทย...
ใบความรู้ กลุ่มทางเศรษฐกิจ+497+dltvsocp6+54soc p06 f26-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ กลุ่มทางเศรษฐกิจ+497+dltvsocp6+54soc p06 f26-1pageใบความรู้ กลุ่มทางเศรษฐกิจ+497+dltvsocp6+54soc p06 f26-1page
ใบความรู้ กลุ่มทางเศรษฐกิจ+497+dltvsocp6+54soc p06 f26-1page
ใบความรู้ กลุ่มทางเศรษฐกิจ+497+dltvsocp6+54soc p06 f26-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ กลุ่มทางเศรษฐกิจ+497+dltvsocp6+54soc p06 f26-4pageใบความรู้ กลุ่มทางเศรษฐกิจ+497+dltvsocp6+54soc p06 f26-4page
ใบความรู้ กลุ่มทางเศรษฐกิจ+497+dltvsocp6+54soc p06 f26-4page
ใบความรู้ ธนาคาร+497+dltvsocp6+54soc p06 f28-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ ธนาคาร+497+dltvsocp6+54soc p06 f28-1pageใบความรู้ ธนาคาร+497+dltvsocp6+54soc p06 f28-1page
ใบความรู้ ธนาคาร+497+dltvsocp6+54soc p06 f28-1page
ใบความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ+481+dltvsocp5+54soc p05 f38-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ+481+dltvsocp5+54soc p05 f38-1pageใบความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ+481+dltvsocp5+54soc p05 f38-1page
ใบความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ+481+dltvsocp5+54soc p05 f38-1page
ใบความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ+481+dltvsocp5+54soc p05 f38-4page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ+481+dltvsocp5+54soc p05 f38-4pageใบความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ+481+dltvsocp5+54soc p05 f38-4page
ใบความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ+481+dltvsocp5+54soc p05 f38-4page

Plus de Prachoom Rangkasikorn

129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า) par
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
5.1K vues10 diapositives
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า) par
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
703 vues32 diapositives
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า) par
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
456 vues50 diapositives
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า) par
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
214 vues26 diapositives
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า) par
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
275 vues36 diapositives
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า) par
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
326 vues31 diapositives

Plus de Prachoom Rangkasikorn(20)

129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป.... par Prachoom Rangkasikorn
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป.... par Prachoom Rangkasikorn
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า) par Prachoom Rangkasikorn
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)

ใบความรู้พระไตรปิฎก ป.5+484+dltvsocp5+54soc p05 f13-4page

 • 1. ครูพจนีย รักษาราษฎร .... ก ก ครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร
 • 2. ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร
 • 3. ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร
 • 4. ครูพจนีย รักษาราษฎร 3 !"3 !" ครูพจนีย รักษาราษฎร # $# %ก' ( ครูพจนีย รักษาราษฎร %ก' ( )# %ก'* ( ครูพจนีย รักษาราษฎร $ ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎร #ก +, #ก %- ครูพจนีย รักษาราษฎร
 • 5. กก ครูพจนีย รักษาราษฎร กก 21,00021,000 กก 21,00021,000 กก 42,00042,000 ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร %' 4 /%' 4 / / 4 % 0 # 12 -3( / 5-3( / 5 5 !+ 55 %55 * ครูพจนีย รักษาราษฎร ก6ก6 ก % 7 ก * / 7 / ! !ก #%0 ก 7 0 7 5"0 7 5" ก ก%ก ก% 89: 089: 0 " ก" ก 89: 689: 6 %% ครูพจนีย รักษาราษฎร 89: 6 %% )) 88 ก )ก ) ก 89:ก 89: ก # /ก # /
 • 6. !" #$" %& &'&ก ก ครูพจนีย รักษาราษฎร !" #$" %& &'&ก ก ( $" )* $"' ก (& +,# -.!" $" (&/ 0122 0 ! 3 (# 3) 6 /7ก( . . 8,"# 1$ '&$ # &#+,# 3 & ครูพจนีย รักษาราษฎร . . . 0 ! 0122 6 '%& ก 2! . ก ก ! . ก " # $ ครูพจนีย รักษาราษฎร . ก ก ! ก . ก ก . ก ก กก 7 ก #< ก / !ก ครูพจนีย รักษาราษฎร
 • 7. =. ? %' %'1 ")#" )/" %' @=. ? %' %'1 ")#" )/" %' @ + < 6ก + 7+ < 6ก + 7 ก. 6ก " A . 6ก " 6ก ครูพจนีย รักษาราษฎร ก. 6ก " A . 6ก " 6ก . 6ก ก 6ก 1 " . 6ก ก 6ก B. 6 ' 7B. 6 ' 7 ก. 1 "ก /< < . 1 " ก ครูพจนีย รักษาราษฎร . 1 " ก . ! ก % ! ก . 1 " % 7 / . 7 C. 6ก 7 +, " 1C. 6ก 7 +, " 1 ก. #< / ครูพจนีย รักษาราษฎร . 7 . 6 " # . +955 D. ? #" ก 1 @D. ? #" ก 1 @ / ก 7/ ก 7 ก. ก 1 . )/" ครูพจนีย รักษาราษฎร . ก. ก 1 . )/" . ก ก
 • 8. E.+955 7 ก% F#7 7E.+955 7 ก% F#7 7 ก. +, G# . A % - %/ ครูพจนีย รักษาราษฎร . . A % - %/ . 1 ) ก