Presentació memòria 2013 serveis socials

Premsa Sant Cugat
Premsa Sant CugatPremsa Sant Cugat
Memòria 2013 
SERVEIS SOCIALS 2013
Memòria 2013 
Inciativa 
privada 
Justicia 
Educació 
Salut 
Habitatge 
Ocupació 
Cossos 
seguretat 
Serveis Socials 
Especializats 
Tercer 
Sector 
Serveis Socials 
Bàsics 
(A. Autonòmica) 
(A. Local)
Els Serveis Socials Bàsics: serveis i prestacions 
Memòria 2013 
Servei 
d’atenció social 
bàsica 
Equip de professionals 
(15 TS i 8 ES) 
Ajuts lloguer, 
Alimentació. 
Subministraments, 
Pensions, 
Allotament temporal 
en residencies 
Beques menjador,etc 
Prestacions temporals 
econòmiques 
d’urgència 
Serveis 
socioeducatius 
Centres oberts 
Projecte Natura 
Promoció de 
l’autonomia i 
atenció a la dependència 
Informació, 
valoració 
assesorament i 
tractament social 
Servei d’atenció 
domiciliària 
Servei d’ajuda a domicili 
Servei de neteges 
Teleasistències 
SIMAP 
Arranjaments 
Programes Preventius 
Transport 
adaptat 
Punt de 
Trobada
Memòria 2013 
Un model de proximitat 
6 punts d’atenció social 
Sant Cugat centre 
• Casa Mònaco 
• Xalet negre 
La Floresta/Les Planes 
• Centre Social i sanitari La Floresta 
• Centre Cívic les Planes 
Valldoreix/Mira-sol 
• EMD Valldoreix 
• CAP Turó de Can Mates
Memòria 2013 
ATENCIÓ 
SOCIAL BÀSICA
Memòria 2013 
La Cartera de Serveis Socials arriba a 3.913 famílies 
2010 2011 2012 2013 Increment 
2012/2013 
Persones 
ateses 
6.447 7.897 7.951 8.786 + 10,5 % 
Famílies 
ateses 
2.830 3.524 3.561 3.913 + 9,9 % 
10,14% de la població de Sant Cugat
Per què venen als serveis socials? 
Hi ha dos grans motius: La dependència i el suport econòmic/social 
De les 8.786 persones ateses (10’14% de la població total de Sant Cugat) 
Memòria 2013 
26 % són persones que tenen dificultats en la seva autonomia 
personal o social i que reben algun recurs o be de dependència o be de proximitat. 
Aquestes persones suposen un 2’64 % respecte a la població total 
74% són persones que tenen dificultats econòmiques i socials 
Aquestes persones suposen un 7’50% respecte la població total
Ajuts socials 
1778 ajuts econòmics 333.200,25 € 
Memòria 2013
Ajuts socials: 
habitatge, alimentació i subministraments 
Memòria 2013
Ajuts socials 
Memòria 2013 
• han experimentat un increment significatiu, de 
gairebé un 47,92% 
• suposen el 44,89% del total dels ajuts 
Els ajuts vinculats 
a l’habitatge 
• Un increment del 42% 
• Hem observat dificultats creixents en les 
famílies, per anar cobrint les despeses de llum, 
aigua i gas, sovint han estat famílies que no 
havien estat ateses anteriorment per serveis 
socials 
149.534,41 € 
ajuts de 
subministraments 
• Han experimentant un augment de prop del 
36% 
• Els ajuts d’alimentació suposen el 30,26% del 
total dels ajuts socials. 
• La necessitat de cobrir regularment aquesta 
necessitat, en moltes famílies ateses, dóna idea 
de la precarietat de la situació que estan vivint. 
24.925,40 € 
ajuts d’aliments 
100.796,53€
Ajuts socials 
OBSERVACIONS ajuts necessitats bàsiques 
La situació de les famílies que s’estan atenen a serveis socials és molt semblant 
als anys anteriors: 
Dificultats econòmiques greus: adaptar-se a una situació de disminució 
d’ingressos o a la pèrdua dels mateixos, tot i tenir una ocupació, els salaris són 
baixos i les despeses d’hipoteca, lloguer i subministraments, sovint són superiors 
als salaris, existència de deutes, etc. 
Cronificació cada vegada més accentuada de les situacions, amb forces 
dificultats per generar canvis que puguin millorar les seves perspectives. 
Com a conseqüència cada vegada és més necessari el suport emocional i un 
acompanyament per a l’elaboració i acceptació d’aquestes situacions 
L’aprovació del Pla d’Inclusió representa un pla de xoc contra la cronificació 
Memòria 2013
Ajuts socials: habitatge 
Memòria 2013 
Beneficiaris 
39 190 
18 
5 
52 
Suport al lloguer 
Relloguer 
Allotjament alternatiu 
Pis social 
Accés habitatge 
H 
Despesa 
90.000,00 € 
80.000,00 € 
70.000,00 € 
60.000,00 € 
50.000,00 € 
40.000,00 € 
30.000,00 € 
20.000,00 € 
10.000,00 € 
0,00 € 
Suport al lloguer 
Relloguer 
Allotjament alternatiu 
Accés habitatge 
Pis social 
Despesa 
304 persones ateses l’any 2013 
149.534,41 € en diferents línies de suport
Ajuts socials: menjador 
El nombre d’ajuts de menjador a primària continua creixent 
Es mante en Escola Bressol 
Disminueix a l’ESO (canvis en l’horari) 
Memòria 2013 
Ajuts menjador 2010 / 2011 2011 / 2012 1r 
trimestre 
2012/2013 
Primària i ESO 796 792 805 
E. Bressol 75 85 85 
L’import destinat als ajuts de menjador durant el curs 
2013-2014 ha estat de 597.544,23
RMI 
Renda Mínima d’Inserció 
Què és? 
Persones beneficiàries de PIRMI 
300 
250 
200 
150 
100 
Memòria 2013 
PIRMIS Actius durant l’any 
291 
129 
112 113 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
2010 2011 2012 2013 
291 
276 
212 223 
50 
0 
2010 2011 2012 2013
RMI 
OBSERVACIONS Renda mínima 
223 persones beneficiàries 
Baixen les resolucions positives, per augment de requeriments. 
Les unitats de convivència de les persones sol·licitants de la RMI estan formades, 
majoritàriament, persones soles, més del 52.21%, seguida de les unitats conformades 
per 2 membres (23%). Tot i això, s’observa una tendència a la disminució de beneficiaris 
sols i un augment de nombres d’unitat de convivència amb dos o més membres. 
La prestació mensual per RMI es situa entre 141.24 €, fins a un màxim de 672.51€ 
El 59.29% (67) dels expedients aprovats de la RMI tenen com a sol·licitants a homes, i 
el 40’70% (46) a dones. Però hi ha un increment en la proporció de dones beneficiaries 
de RMI 
S’han incrementat els expedients on la persona titular és d’origen espanyol 
Memòria 2013
Memòria 2013 
PROMOCIÓ DE 
L’AUTONOMIA I 
ATENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA
1317 Plans Individuals d’Atenció (PIAS) en actiu al 2013 
250 
200 
150 
100 
50 
Memòria 2013 
Sol·licituds de valoració presentades 229 
PIAS nous realitzats 149 
PIAS modificats per canvi de circumstàncies personals i familiars 199 
PIAS amb els que s’ha efectuat seguiment 670 
229 
242 
530 
1442 
534 
2000 
1500 
1000 
500 
0 
2009 2010 2011 2012 2013 
Sol·licituds de valoració de grau 
145 169 192 199 
36 
3 
0 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Modificacions 
340 
670 
190 
36 93 3 
800 
600 
400 
200 
0 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Seguiments 
Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència:
Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència: 
Ajuntament a Prop 2012-2013 
Entrevistes als domicilis de les persones grans (més de 80 anys) que no estan en 
seguiment des de Serveis socials i que no hagin participat en cap altra fase de 
l’Ajuntament a Prop. 
Objectius: 
 Conèixer els interessos i necessitats de les persones grans 
Informar sobre els recursos i prestacions als qual poden 
accedir. 
Detectar situacions de vulnerabilitat i/o risc social que 
requereixin d’una intervenció social. 
Memòria 2013 
Persones visitades: 131 
Es van detectar 7 situacions urgents que es van traspassar als equips d’atenció social per fer-ne el seguiment.
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
Memòria 2013 
493 persones ateses 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
56.418,91 hores d’atenció 
36 jornades laborals 
492 493 
418 454 463 
308 
252 
0 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Persones ateses 
55747,25 56418,91 
52737,66 50737,66 
41307,38 
32846,17 
21714 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
0 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hores realitzades
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
Memòria 2013 
El 84% són persones grans 
El 64% són dones 
36,50% 
63,50% Homes 
Dones 
38% 
5% 11% 
46% 
0-17 anys 
18-64 anys 
65-84 anys 
85 i més
TELEASSISTÈNCIA 
Memòria 2013 
1131 persones ateses 
7,4% d’increment 
1053 
1131 
356 
483 
646 
849 
937 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
0 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Persones ateses
Serveis de tecnologia suport i cura : 
Memòria 2013 
101 persones ateses 
AJUTS TÈCNICS 2013 
Grues, dispensadors mèdics, rentacaps, cadires 
giratòries de bany 
27 persones 
Servei medicació en blisters (farmàcies) 35 persones 
Localitzador personal (antic SIMAP) 
6 persones 
Assessorament tècnic: Valoració d’ ajuts tècnics i de 
necessitats d’adaptacions a la llar. 
16 persones 
Programa Arranjament d’habitatges per a gent gran 17 persones
Programa d’arranjaments d’habitatge 
Memòria 2013 
Edicions Número d’habitatges 
2009-2010 20 habitatges 
2012-2013 17 habitatges 
2014-2015 17 habitatges (previsió) 
Durant el període 2009 - 2015 s’hauran realitzat 54 
arranjaments d’habitatges de persones grans al municipi
Programa d’arranjament d’habitatges 
Memòria 2013 
Arranjaments 
2% 
20% 
8% 
14% 
26% 
30% 
Substitució banyera 
Canvi aixetes 
Substitució altres 
banys 
Endolls 
Protector paret 
Ampliació porta 
Ajuts tècnics 
46% 54% 
Barres de 
recolzament 
Seients 
Actuacions
Memòria 2013 
ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A 
L’ADOLESCÈNCIA EN RISC
Memòria 2013 
139 infants i adolescents 
Centre Obert centre 
Centre Obert Can llobet 
Taller Jove Natura 
44 infants 
50 infants 
45 noies i nois
Consell dels infants 
Espai de participació dels infants de la ciutat amb l’objectiu d’incorporar 
la seva visió dels afers públics i de tenir en compte les seves opinions a 
l’hora de prendre decisions 
El Consell d’Infants està format pels representants dels nens i nenes que 
estudien 5è i 6è de primària a les escoles de Sant Cugat.. Cada curs es 
renova una part del Consell, ja que els infants poden formar-hi part 
durant dos cursos. A l’escola es porta a terme l’elecció dels membres. 
En aquesta tercera edició del Consell, s'han mantingut les dotze escoles 
que hi van participar el curs anterior: Joan Maragall, l’Olivera, Santa 
Isabel, La Farga, Thau, Gerbert d’Orlhac, Àgora, la Floresta, Collserola, 
Pins del Vallès, Avenç i Catalunya. 
12 escoles i 24 nens i nenes. 
Memòria 2013
Consell dels infants 
Memòria 2013 
Durant el curs 2012-2013 els nens i nenes 
van treballar sobre alternatives solidàries 
per sortir de la crisi. 
Durant el curs 2013-2014, han treballat 
propostes per millorar els espais públics 
urbans de la ciutat.
Presència dels serveis socials en altres projectes 
transversals i comunitaris: 
 Intervenció socioeducativa a la xarxa/Internet: als instituts públics i als nois/es del 
projecte Natura 15 xerrades preventives a 375 joves de 12 a 18 anys ) 
 Grup d’intervenció amb pares del taller Jove Natura 
 Comissió de seguiment permanent entre serveis socials i Promusa per avaluar i 
preveure situacions de precarietat econòmica. 
 Participació al Servei d’atenció als infants i adolescents víctimes de la violència 
familiar 
 Participació en el projecte d’orientació transversal amb persones en situació d‘atur 
de llarga durada (SOM / Serveis Socials / Immigració / Ciutadania) 
 Participació a la Taula de Salut Mental 
 Elaboració del Pla d’Inclusió 
Memòria 2013
EL PLA D’INCLUSIÓ: 
Memòria 2013 
Marc de referència comú per totes les accions 
compromeses amb la inclusió i la cohesió en el territori. 
Visió de CIUTAT 
Mapa de RECURSOS 
Dades de REFERÈNCIA 
Detecció de NECESSITATS 
Propostes d’ACCIÓ
1. 
Cobertura 
de les 
necessitats 
bàsiques 
2. Salut 
Memòria 2013 
3. 
Habitatge 
4. 
Educació 
5. 
Ocupació 
6. 
Econòmic 
7. 
Relacional 
8. 
Pobresa 
infantil 
EL PLA D’INCLUSIÓ: 
8 eixos estratègics
EL PLA D’INCLUSIÓ: 
Memòria 2013 
52% de noves 
154 
accions 48% de reforç 
Algunes propostes... 
Programa d’horts d’agricultura ecològica i autoabastiment per a persones 
usuàries dels serveis socials 
Targeta solidària per a la compra als supermercats de la ciutat: possibilitar la 
compra de productes bàsics per a les persones que reben ajuts d'alimentació 
directament dels establiments de forma anònima 
Teaming Sant Cugat disposar d’una plataforma tecnològica de projectes socials 
on ciutadania, comerços, entitats i empreses de la ciutat hi puguin col•laborar
Memòria 2013 
Masia Can 
Montmany
Memòria 2013 
SUPORT A LES 
ENTITATS SOCIALS 
I AL VOLUNTARIAT
Memòria 2013 
PRESTACIÓ 
DE SERVEIS 
SUPORT AL 
3R SECTOR 
CONVENIS 
(CÀRITAS I CREU ROJA 
i ONCOLLIGA) 
108.909€ 
CONVOCATÒRIA 
SUBVENCIONS 
(35.000€) 
OFICINA DEL 
VOLUNTARIAT 
Transport Adaptat 
Punt de Trobada 
Centre obert 
Social + esportiu +cultural 
+cívic
Una societat que no persegueixi el benestar 
difícilment podrà ser competitiva, dinàmica i 
Memòria 2013 
i els nivells òptims de cohesió social, 
capaç de créixer econòmicament. 
MOLTES 
GRÀCIES!!
1 sur 36

Recommandé

Memòria de Serveis Socials 2012 par
Memòria de Serveis Socials 2012Memòria de Serveis Socials 2012
Memòria de Serveis Socials 2012Premsa Sant Cugat
719 vues30 diapositives
Balanç de les polítiques socials. Mandat 2011-2015. Sant Cugat del Vallès par
Balanç de les polítiques socials. Mandat 2011-2015. Sant Cugat del VallèsBalanç de les polítiques socials. Mandat 2011-2015. Sant Cugat del Vallès
Balanç de les polítiques socials. Mandat 2011-2015. Sant Cugat del VallèsPremsa Sant Cugat
615 vues42 diapositives
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona par
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a GironaMemòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a GironaCreu Roja Girona
300 vues2 diapositives
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa par
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaSergio Martínez
607 vues21 diapositives
Catàleg de Serveis i Programes de Suport Econòmic 2018 par
Catàleg de Serveis i Programes de Suport Econòmic 2018Catàleg de Serveis i Programes de Suport Econòmic 2018
Catàleg de Serveis i Programes de Suport Econòmic 2018Dipsalut
1.6K vues53 diapositives
Memòria Montgat 2013 par
Memòria Montgat 2013Memòria Montgat 2013
Memòria Montgat 2013Creu Roja a Catalunya
416 vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Resum_memòria_2012-girona par
Resum_memòria_2012-gironaResum_memòria_2012-girona
Resum_memòria_2012-gironaCreu Roja Girona
399 vues26 diapositives
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona par
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat BarcelonaPresentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat BarcelonaCreu Roja a Catalunya
435 vues15 diapositives
Cruzrojamemòria 2012 par
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012C C
208 vues2 diapositives
Memòria Executiva de les comarques de Barcelona par
Memòria Executiva de les comarques de BarcelonaMemòria Executiva de les comarques de Barcelona
Memòria Executiva de les comarques de BarcelonaCreu Roja a Catalunya
1K vues12 diapositives
Projecte Àngels par
Projecte ÀngelsProjecte Àngels
Projecte ÀngelsBadalona Serveis Assistencials
97 vues7 diapositives
Memòria Comitè Local Girona 2013 par
Memòria Comitè Local Girona 2013Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013Creu Roja Girona
208 vues2 diapositives

Tendances(19)

Cruzrojamemòria 2012 par C C
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
C C208 vues
Dossier premsa memòria d'activitats 2015 par Creu Roja Girona
 Dossier premsa memòria d'activitats 2015 Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Creu Roja Girona169 vues
Diari del 27 de novembre de 2013 par diarimes
Diari del 27 de novembre de 2013Diari del 27 de novembre de 2013
Diari del 27 de novembre de 2013
diarimes331 vues

Similaire à Presentació memòria 2013 serveis socials

Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert par
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna VertDincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna VertDincatComunicacio
1.1K vues59 diapositives
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012 par
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012
Presentació de la memòria de la Creu Roja a Catalunya 2012Creu Roja a Catalunya
970 vues22 diapositives
Dossier premsa memòria 2013 par
Dossier premsa memòria 2013Dossier premsa memòria 2013
Dossier premsa memòria 2013Creu Roja Girona
455 vues22 diapositives
Programa de Protecció Social COMB par
Programa de Protecció Social COMBPrograma de Protecció Social COMB
Programa de Protecció Social COMBCol·legi Oficial de Metges de Barcelona
568 vues40 diapositives
Memòria Creu Roja Catalunya 2020 par
Memòria Creu Roja Catalunya 2020Memòria Creu Roja Catalunya 2020
Memòria Creu Roja Catalunya 2020Creu Roja a Catalunya
121 vues19 diapositives
Informe: Balanç programa respir par
Informe: Balanç programa respirInforme: Balanç programa respir
Informe: Balanç programa respirAjuntament de Barcelona
1K vues16 diapositives

Similaire à Presentació memòria 2013 serveis socials (20)

Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert par DincatComunicacio
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna VertDincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert
DincatComunicacio1.1K vues
Cruzrojamemòria 2012 par C C
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
C C129 vues
'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM) par Asociación SIENA
'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM)'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM)
'Fem costat a Grans persones' (Memòria 2015 de la FSSM)
Debat Plenari: Josep Villarreal | 6è Congrés Tercer Sector par Taula Tercer Sector
Debat Plenari: Josep Villarreal | 6è Congrés Tercer SectorDebat Plenari: Josep Villarreal | 6è Congrés Tercer Sector
Debat Plenari: Josep Villarreal | 6è Congrés Tercer Sector
Presentacio Prova Pilot Unitat de Suport par Israel Belchi
Presentacio Prova Pilot Unitat de SuportPresentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Presentacio Prova Pilot Unitat de Suport
Israel Belchi338 vues
Presentació prova pilot Unitat de Suport de Dincat par Israel Belchi
Presentació prova pilot Unitat de Suport de DincatPresentació prova pilot Unitat de Suport de Dincat
Presentació prova pilot Unitat de Suport de Dincat
Israel Belchi1.2K vues
Planificació serveis gent gran balears par Yolanda Rueda
Planificació serveis gent gran balearsPlanificació serveis gent gran balears
Planificació serveis gent gran balears
Yolanda Rueda315 vues
Memòria s.sociosanitaris 2013 par santjoandedeu
Memòria s.sociosanitaris 2013Memòria s.sociosanitaris 2013
Memòria s.sociosanitaris 2013
santjoandedeu1.2K vues

Plus de Premsa Sant Cugat

Planol rotondes_sant_cugat par
Planol rotondes_sant_cugatPlanol rotondes_sant_cugat
Planol rotondes_sant_cugatPremsa Sant Cugat
1K vues1 diapositive
Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès par
Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del VallèsMemòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès
Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del VallèsPremsa Sant Cugat
726 vues38 diapositives
memoria_omic_2015 par
memoria_omic_2015memoria_omic_2015
memoria_omic_2015Premsa Sant Cugat
688 vues10 diapositives
Pla Estratègic comercial de Sant Cugat (2016-2019) par
Pla Estratègic comercial de Sant Cugat (2016-2019)Pla Estratègic comercial de Sant Cugat (2016-2019)
Pla Estratègic comercial de Sant Cugat (2016-2019)Premsa Sant Cugat
1K vues52 diapositives
Presentació Constitucio Consell Sectorial Serveis Socials Sanitat i Ciutadani... par
Presentació Constitucio Consell Sectorial Serveis Socials Sanitat i Ciutadani...Presentació Constitucio Consell Sectorial Serveis Socials Sanitat i Ciutadani...
Presentació Constitucio Consell Sectorial Serveis Socials Sanitat i Ciutadani...Premsa Sant Cugat
534 vues24 diapositives
A 003 visita_obres_estiu_2015_09_18 par
A 003 visita_obres_estiu_2015_09_18A 003 visita_obres_estiu_2015_09_18
A 003 visita_obres_estiu_2015_09_18Premsa Sant Cugat
528 vues5 diapositives

Plus de Premsa Sant Cugat(20)

Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès par Premsa Sant Cugat
Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del VallèsMemòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès
Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès
Pla Estratègic comercial de Sant Cugat (2016-2019) par Premsa Sant Cugat
Pla Estratègic comercial de Sant Cugat (2016-2019)Pla Estratègic comercial de Sant Cugat (2016-2019)
Pla Estratègic comercial de Sant Cugat (2016-2019)
Presentació Constitucio Consell Sectorial Serveis Socials Sanitat i Ciutadani... par Premsa Sant Cugat
Presentació Constitucio Consell Sectorial Serveis Socials Sanitat i Ciutadani...Presentació Constitucio Consell Sectorial Serveis Socials Sanitat i Ciutadani...
Presentació Constitucio Consell Sectorial Serveis Socials Sanitat i Ciutadani...
Presentació projectes cooperació indirecta 2015 par Premsa Sant Cugat
Presentació projectes cooperació indirecta 2015 Presentació projectes cooperació indirecta 2015
Presentació projectes cooperació indirecta 2015
Festival Nacional de Poesia 2015 a Sant Cugat par Premsa Sant Cugat
Festival Nacional de Poesia 2015 a Sant CugatFestival Nacional de Poesia 2015 a Sant Cugat
Festival Nacional de Poesia 2015 a Sant Cugat
Premsa Sant Cugat1.6K vues
Cursos i tallers de la Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat -... par Premsa Sant Cugat
Cursos i tallers de la Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat -...Cursos i tallers de la Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat -...
Cursos i tallers de la Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat -...
A 001 projecte_guanyador_rehabilitació_la_unió_2015_07_24 par Premsa Sant Cugat
A 001 projecte_guanyador_rehabilitació_la_unió_2015_07_24A 001 projecte_guanyador_rehabilitació_la_unió_2015_07_24
A 001 projecte_guanyador_rehabilitació_la_unió_2015_07_24
A 001 projecte_guanyador_rehabilitació_la_unió_2015_07_24 par Premsa Sant Cugat
A 001 projecte_guanyador_rehabilitació_la_unió_2015_07_24A 001 projecte_guanyador_rehabilitació_la_unió_2015_07_24
A 001 projecte_guanyador_rehabilitació_la_unió_2015_07_24
Avantprojecte de rehabilitació del teatre de La Unió par Premsa Sant Cugat
Avantprojecte de rehabilitació del teatre de La UnióAvantprojecte de rehabilitació del teatre de La Unió
Avantprojecte de rehabilitació del teatre de La Unió
Lectures a la frecsa 2015: William Shakespeare a Sant Cugat par Premsa Sant Cugat
Lectures a la frecsa 2015: William Shakespeare a Sant CugatLectures a la frecsa 2015: William Shakespeare a Sant Cugat
Lectures a la frecsa 2015: William Shakespeare a Sant Cugat

Presentació memòria 2013 serveis socials

 • 1. Memòria 2013 SERVEIS SOCIALS 2013
 • 2. Memòria 2013 Inciativa privada Justicia Educació Salut Habitatge Ocupació Cossos seguretat Serveis Socials Especializats Tercer Sector Serveis Socials Bàsics (A. Autonòmica) (A. Local)
 • 3. Els Serveis Socials Bàsics: serveis i prestacions Memòria 2013 Servei d’atenció social bàsica Equip de professionals (15 TS i 8 ES) Ajuts lloguer, Alimentació. Subministraments, Pensions, Allotament temporal en residencies Beques menjador,etc Prestacions temporals econòmiques d’urgència Serveis socioeducatius Centres oberts Projecte Natura Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència Informació, valoració assesorament i tractament social Servei d’atenció domiciliària Servei d’ajuda a domicili Servei de neteges Teleasistències SIMAP Arranjaments Programes Preventius Transport adaptat Punt de Trobada
 • 4. Memòria 2013 Un model de proximitat 6 punts d’atenció social Sant Cugat centre • Casa Mònaco • Xalet negre La Floresta/Les Planes • Centre Social i sanitari La Floresta • Centre Cívic les Planes Valldoreix/Mira-sol • EMD Valldoreix • CAP Turó de Can Mates
 • 5. Memòria 2013 ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA
 • 6. Memòria 2013 La Cartera de Serveis Socials arriba a 3.913 famílies 2010 2011 2012 2013 Increment 2012/2013 Persones ateses 6.447 7.897 7.951 8.786 + 10,5 % Famílies ateses 2.830 3.524 3.561 3.913 + 9,9 % 10,14% de la població de Sant Cugat
 • 7. Per què venen als serveis socials? Hi ha dos grans motius: La dependència i el suport econòmic/social De les 8.786 persones ateses (10’14% de la població total de Sant Cugat) Memòria 2013 26 % són persones que tenen dificultats en la seva autonomia personal o social i que reben algun recurs o be de dependència o be de proximitat. Aquestes persones suposen un 2’64 % respecte a la població total 74% són persones que tenen dificultats econòmiques i socials Aquestes persones suposen un 7’50% respecte la població total
 • 8. Ajuts socials 1778 ajuts econòmics 333.200,25 € Memòria 2013
 • 9. Ajuts socials: habitatge, alimentació i subministraments Memòria 2013
 • 10. Ajuts socials Memòria 2013 • han experimentat un increment significatiu, de gairebé un 47,92% • suposen el 44,89% del total dels ajuts Els ajuts vinculats a l’habitatge • Un increment del 42% • Hem observat dificultats creixents en les famílies, per anar cobrint les despeses de llum, aigua i gas, sovint han estat famílies que no havien estat ateses anteriorment per serveis socials 149.534,41 € ajuts de subministraments • Han experimentant un augment de prop del 36% • Els ajuts d’alimentació suposen el 30,26% del total dels ajuts socials. • La necessitat de cobrir regularment aquesta necessitat, en moltes famílies ateses, dóna idea de la precarietat de la situació que estan vivint. 24.925,40 € ajuts d’aliments 100.796,53€
 • 11. Ajuts socials OBSERVACIONS ajuts necessitats bàsiques La situació de les famílies que s’estan atenen a serveis socials és molt semblant als anys anteriors: Dificultats econòmiques greus: adaptar-se a una situació de disminució d’ingressos o a la pèrdua dels mateixos, tot i tenir una ocupació, els salaris són baixos i les despeses d’hipoteca, lloguer i subministraments, sovint són superiors als salaris, existència de deutes, etc. Cronificació cada vegada més accentuada de les situacions, amb forces dificultats per generar canvis que puguin millorar les seves perspectives. Com a conseqüència cada vegada és més necessari el suport emocional i un acompanyament per a l’elaboració i acceptació d’aquestes situacions L’aprovació del Pla d’Inclusió representa un pla de xoc contra la cronificació Memòria 2013
 • 12. Ajuts socials: habitatge Memòria 2013 Beneficiaris 39 190 18 5 52 Suport al lloguer Relloguer Allotjament alternatiu Pis social Accés habitatge H Despesa 90.000,00 € 80.000,00 € 70.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € Suport al lloguer Relloguer Allotjament alternatiu Accés habitatge Pis social Despesa 304 persones ateses l’any 2013 149.534,41 € en diferents línies de suport
 • 13. Ajuts socials: menjador El nombre d’ajuts de menjador a primària continua creixent Es mante en Escola Bressol Disminueix a l’ESO (canvis en l’horari) Memòria 2013 Ajuts menjador 2010 / 2011 2011 / 2012 1r trimestre 2012/2013 Primària i ESO 796 792 805 E. Bressol 75 85 85 L’import destinat als ajuts de menjador durant el curs 2013-2014 ha estat de 597.544,23
 • 14. RMI Renda Mínima d’Inserció Què és? Persones beneficiàries de PIRMI 300 250 200 150 100 Memòria 2013 PIRMIS Actius durant l’any 291 129 112 113 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 291 276 212 223 50 0 2010 2011 2012 2013
 • 15. RMI OBSERVACIONS Renda mínima 223 persones beneficiàries Baixen les resolucions positives, per augment de requeriments. Les unitats de convivència de les persones sol·licitants de la RMI estan formades, majoritàriament, persones soles, més del 52.21%, seguida de les unitats conformades per 2 membres (23%). Tot i això, s’observa una tendència a la disminució de beneficiaris sols i un augment de nombres d’unitat de convivència amb dos o més membres. La prestació mensual per RMI es situa entre 141.24 €, fins a un màxim de 672.51€ El 59.29% (67) dels expedients aprovats de la RMI tenen com a sol·licitants a homes, i el 40’70% (46) a dones. Però hi ha un increment en la proporció de dones beneficiaries de RMI S’han incrementat els expedients on la persona titular és d’origen espanyol Memòria 2013
 • 16. Memòria 2013 PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
 • 17. 1317 Plans Individuals d’Atenció (PIAS) en actiu al 2013 250 200 150 100 50 Memòria 2013 Sol·licituds de valoració presentades 229 PIAS nous realitzats 149 PIAS modificats per canvi de circumstàncies personals i familiars 199 PIAS amb els que s’ha efectuat seguiment 670 229 242 530 1442 534 2000 1500 1000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Sol·licituds de valoració de grau 145 169 192 199 36 3 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Modificacions 340 670 190 36 93 3 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Seguiments Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència:
 • 18. Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència: Ajuntament a Prop 2012-2013 Entrevistes als domicilis de les persones grans (més de 80 anys) que no estan en seguiment des de Serveis socials i que no hagin participat en cap altra fase de l’Ajuntament a Prop. Objectius:  Conèixer els interessos i necessitats de les persones grans Informar sobre els recursos i prestacions als qual poden accedir. Detectar situacions de vulnerabilitat i/o risc social que requereixin d’una intervenció social. Memòria 2013 Persones visitades: 131 Es van detectar 7 situacions urgents que es van traspassar als equips d’atenció social per fer-ne el seguiment.
 • 19. SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA Memòria 2013 493 persones ateses 600 500 400 300 200 100 56.418,91 hores d’atenció 36 jornades laborals 492 493 418 454 463 308 252 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Persones ateses 55747,25 56418,91 52737,66 50737,66 41307,38 32846,17 21714 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hores realitzades
 • 20. SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA Memòria 2013 El 84% són persones grans El 64% són dones 36,50% 63,50% Homes Dones 38% 5% 11% 46% 0-17 anys 18-64 anys 65-84 anys 85 i més
 • 21. TELEASSISTÈNCIA Memòria 2013 1131 persones ateses 7,4% d’increment 1053 1131 356 483 646 849 937 1200 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Persones ateses
 • 22. Serveis de tecnologia suport i cura : Memòria 2013 101 persones ateses AJUTS TÈCNICS 2013 Grues, dispensadors mèdics, rentacaps, cadires giratòries de bany 27 persones Servei medicació en blisters (farmàcies) 35 persones Localitzador personal (antic SIMAP) 6 persones Assessorament tècnic: Valoració d’ ajuts tècnics i de necessitats d’adaptacions a la llar. 16 persones Programa Arranjament d’habitatges per a gent gran 17 persones
 • 23. Programa d’arranjaments d’habitatge Memòria 2013 Edicions Número d’habitatges 2009-2010 20 habitatges 2012-2013 17 habitatges 2014-2015 17 habitatges (previsió) Durant el període 2009 - 2015 s’hauran realitzat 54 arranjaments d’habitatges de persones grans al municipi
 • 24. Programa d’arranjament d’habitatges Memòria 2013 Arranjaments 2% 20% 8% 14% 26% 30% Substitució banyera Canvi aixetes Substitució altres banys Endolls Protector paret Ampliació porta Ajuts tècnics 46% 54% Barres de recolzament Seients Actuacions
 • 25. Memòria 2013 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L’ADOLESCÈNCIA EN RISC
 • 26. Memòria 2013 139 infants i adolescents Centre Obert centre Centre Obert Can llobet Taller Jove Natura 44 infants 50 infants 45 noies i nois
 • 27. Consell dels infants Espai de participació dels infants de la ciutat amb l’objectiu d’incorporar la seva visió dels afers públics i de tenir en compte les seves opinions a l’hora de prendre decisions El Consell d’Infants està format pels representants dels nens i nenes que estudien 5è i 6è de primària a les escoles de Sant Cugat.. Cada curs es renova una part del Consell, ja que els infants poden formar-hi part durant dos cursos. A l’escola es porta a terme l’elecció dels membres. En aquesta tercera edició del Consell, s'han mantingut les dotze escoles que hi van participar el curs anterior: Joan Maragall, l’Olivera, Santa Isabel, La Farga, Thau, Gerbert d’Orlhac, Àgora, la Floresta, Collserola, Pins del Vallès, Avenç i Catalunya. 12 escoles i 24 nens i nenes. Memòria 2013
 • 28. Consell dels infants Memòria 2013 Durant el curs 2012-2013 els nens i nenes van treballar sobre alternatives solidàries per sortir de la crisi. Durant el curs 2013-2014, han treballat propostes per millorar els espais públics urbans de la ciutat.
 • 29. Presència dels serveis socials en altres projectes transversals i comunitaris:  Intervenció socioeducativa a la xarxa/Internet: als instituts públics i als nois/es del projecte Natura 15 xerrades preventives a 375 joves de 12 a 18 anys )  Grup d’intervenció amb pares del taller Jove Natura  Comissió de seguiment permanent entre serveis socials i Promusa per avaluar i preveure situacions de precarietat econòmica.  Participació al Servei d’atenció als infants i adolescents víctimes de la violència familiar  Participació en el projecte d’orientació transversal amb persones en situació d‘atur de llarga durada (SOM / Serveis Socials / Immigració / Ciutadania)  Participació a la Taula de Salut Mental  Elaboració del Pla d’Inclusió Memòria 2013
 • 30. EL PLA D’INCLUSIÓ: Memòria 2013 Marc de referència comú per totes les accions compromeses amb la inclusió i la cohesió en el territori. Visió de CIUTAT Mapa de RECURSOS Dades de REFERÈNCIA Detecció de NECESSITATS Propostes d’ACCIÓ
 • 31. 1. Cobertura de les necessitats bàsiques 2. Salut Memòria 2013 3. Habitatge 4. Educació 5. Ocupació 6. Econòmic 7. Relacional 8. Pobresa infantil EL PLA D’INCLUSIÓ: 8 eixos estratègics
 • 32. EL PLA D’INCLUSIÓ: Memòria 2013 52% de noves 154 accions 48% de reforç Algunes propostes... Programa d’horts d’agricultura ecològica i autoabastiment per a persones usuàries dels serveis socials Targeta solidària per a la compra als supermercats de la ciutat: possibilitar la compra de productes bàsics per a les persones que reben ajuts d'alimentació directament dels establiments de forma anònima Teaming Sant Cugat disposar d’una plataforma tecnològica de projectes socials on ciutadania, comerços, entitats i empreses de la ciutat hi puguin col•laborar
 • 33. Memòria 2013 Masia Can Montmany
 • 34. Memòria 2013 SUPORT A LES ENTITATS SOCIALS I AL VOLUNTARIAT
 • 35. Memòria 2013 PRESTACIÓ DE SERVEIS SUPORT AL 3R SECTOR CONVENIS (CÀRITAS I CREU ROJA i ONCOLLIGA) 108.909€ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS (35.000€) OFICINA DEL VOLUNTARIAT Transport Adaptat Punt de Trobada Centre obert Social + esportiu +cultural +cívic
 • 36. Una societat que no persegueixi el benestar difícilment podrà ser competitiva, dinàmica i Memòria 2013 i els nivells òptims de cohesió social, capaç de créixer econòmicament. MOLTES GRÀCIES!!

Notes de l'éditeur

 1. La Cartera de Servicios competencia de los Servicios Sociales básicos según mandato de la ley de servicios sociales es la siguiente: Y Pivota sobre un eje principal el denominado Servicio de Atención social que lo componen los equipos de profesionales y ejercen funciones de información, valoración, asesoramiento i tratamiento social, y de una forma muy especial en lo que se refiere a la gestión de las prestaciones de la ley de la promoción de la autonomía i atención a la dependencia. Ademas gestionan una serie de prestaciones encaminadas a l’atención de las necesidades sociales en el entorno más próximo a la persona. ….. Como pueden apreciar estas prestaciones están relacionadas directamente con las necesidades anteriormente relacionadas, materiales i instrumentales, atención a la dependència, promoción de la autonomia, etc
 2. La llei de Serveis socials catalana i el desplegament de la Llei estatatal de la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència va suposar un cavni radical, l’accés UNIVERSAL als serveis socials. També va suposar l’increment de la Cartera de Serveis socials, delegant als Ajuntaments l’atenció social bàsica a diferència del Sistema Català de la Salut i del Sistema Català d’Educació on les competències són exercides directament per la Generalitat de Catalunya.
 3. Segueix l’increment pel que fa a les tres grans línies d’ajuts però especialmetn pel que fa als ajuts a l’habitatge i els relacionats amb la pobresa energètica.: SUBMINISTRAMENTS Durant el període de gener a juny de 2013 s’havien atorgat 109 ajuts per import de 12.789 €. Durant el mateix període de 2014 s’han atorgat 242 ajuts per un import de 28.772,92 € De seguir aquesta progressió es preveu a final del 2014 un augment de més del 200%
 4. Relloguer habitacions
 5. Pel que fa a curs 2014-2015, dades a aportar per Xavier.
 6. Continua en descens de les valoracions de PIAS, tant per les restriccions, com perquè el creixement desprès de 6 anys de la llei, el creixement per força ha de ser sostingut. Durant el primer semestre es va iniciar una acció específica de seguiment de PIA’s que inclou un protocol específic de seguiment, tant amb persones a domicili com amb persones ingressades en residència.. En total es van realitzar 482 seguiments de persones grans, 358 que vivien a domicili, i 121 a residències. L’augment de seguiments, també ha implicat una variació dels plans de treball, i per tant un increment de modificacions d’acord PIA. Durant el 2013 s’han realitzat 120 modificacions, un 16,5% més que durant l’any 2012 (103). El que vol dir, que qualsevol expedient de PIA és manté en actiu i viu sempre, per tant és un constant flux d’entrada però no de sortida quan a l’atenció dels serveis socials. S’ha apostat pel treball de prevenció i de reforç del tractament amb famílies amb menors i com a resultat Increment de les hores de servei adreçada a famílies amb infants:Total 2012: 639,87 hores Total 2013: 1.927,75 hores L’increment durant aquest any, respecte l’any passat ha estat d’un 208,3%, s’han triplicat les hores destinades a aquest sector de població.
 7. L’increment de persones usuàries durant aquest any ha estat del 6.26%.
 8. PERFIL MAJORITARI: Dona, entre 80 i 84 anys, que viu sola en un habitatge de propietat al nucli del municipi, que és autònoma per les activitats de la vida diària, amb certes dificultats de salut, i que percep uns ingressos entre 663 i 995 euros mensuals
 9. Què és el centre obert i el taller Jove natura? FORMEN PART DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I SON UN RECURS D’OFERTA OBLIGATÒRIA PER ALS MUNICIPIS DE MES DE 50.000 HABITANTS. L’ajuntament de Sant Cugat mai s’ha plantejat tancar aquest servei!! Desenvolupen tasques compensatories de les deficiències socioeducatives. Estem estudiant el model d’atenció amb la intenció de que sigui més integrador. A la floresta ja ho hem provat. No només admetem nanos derivats per serveis socials, també poden venir nens i nenes del barri. Ha estat una experiència molt interessant. La Generalitat està treballant en la definició d’un model d’atenció i nosaltre hi participem.
 10. Per què un Pla d’inclusió social a Sant Cugat del Vallès? A causa de la perllongada situació de crisi socioeconòmica, les situacions de risc d’exclusió social s’han cronificat i afecten cada vegada més persones i grups socials. Ho hem pogut veure en les dades que s’han presentat anteriorment. Visió de ciutat: La ciutat no és aliena a la crisi socioeconòmica i així ho manifesten aquelles persones que treballen diàriament amb la ciutadania com són els serveis socials o entitats socials com Càritas o Creu Roja, entre d’altres. I L’administració local, per tant, es troba davant el repte d’abordar aquesta situació i aportar recursos i solucions per cobrir les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Cugat, amb un pressupost global de 8.292.000 d’euros, destina el 9% del seu pressupost a desenvolupar el present Pla d’Inclusió Social A banda del lideratge dels poders públics, un pla d’inclusió requereix també del paper d’altres agents del territori com les entitats i associacions del tercer sector, empreses, mitjans de comunicació i ciutadania Cadascun d’aquests agents, a més, planteja la seva experiència i la seva visió de la realitat de la pobresa i l’exclusió social i fa més èmfasi en determinats factors d’exclusió. A través de la inclusió d’aquests agents en l’elaboració del Pla d’Inclusió Social, es proporciona una visió més plural i acurada de la realitat de la ciutat. Mapa de recursos: EL Pla posa en valor tots els plans programes sectorials, actuacions i mesures destinades a la inclusió de persones amb diversitat funcional, gen gran, persones nouvingudes o la promoció de l’ocupació. Inclou també tots els serveis de l’ajuntament, així com els que es presten per altres entitats i agents del municipi, per aprofitar sinergies i donar coherència. El Pla s’estructura en 8 eixos:
 11. La concreció de l’objectiu del Pla d’inclusió s’estructura en 8 eixos estratègics que estan presents en el diagnòstic, en la concreció de les accions
 12. TRANSPORT ADAPTAT………….. CREU ROJA………….. 192.982