Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Mga uri ng pamahalaan

 1. Monarkiyang Konstitusyonal  Isang anyo ng pamahalaan na pinamumunuan ng hari, reyna, emperador o czar  Ang punong ministro at parlyamento ang tunay na namumuno ng pamahalaan  Minamana ang pamumuno ng monarkiya  Kadalasan itong ipinamamana sa pinakamatandang anak na lalaki
 2. Queen Elizabeth II Theresa May Prince Charles
 3. Oligarkiya  Nasa kamay ng isang pangkat ng tao ang kapangyarihang pampamahalaan  Saklaw ng kapangyarihang ito ang lahat ng aspeto ng pamumuhay ng mga nasasakupan nito  May eleksyon ding nagaganap ngunit ang mga kandidato ay nanggagaling lamang sa iisang partido
 4. Diktadura  Isang makabagong anyo ng pamahalaang oligarkiya  Pinaiiral ang diktadura sa pamamagitan ng paggamit ng lakas at dahas  Karaniwang inaalis ang mga karapatan ng mamamayan  Sino man ang tumutol o lumaban sa pamahalaang ito ay maaaring ipadakip at parusahan ng gobyerno
 5. Demokratiko  Tinatawag ding “pamahalaan ng mamamayan”  Higit na makapangyarihan ang tinig ng nakararaming mamamayan kesa sa mga pinuno  Sa ilalim ng pamahalaang demokratiko maaaring pumili ng kandidato ang sinuman sa eleksyon  Kinilala sa kapasyahan ng nakararami at paggalang sa indibidwal
 6. Mga Batayang Katangian ng Demokrasya 1. Ang demokrasya ay isang pamahalaang ang kapangyarihan at mga responsibilidad ay hawak ng mamamayan 2. Ang demokrasya ay nakasandig sa prinsipyo ng pagkilala sa kapangyarihan ng nakararami at karapatan ng bawat isa 3. Ang piinakamahalagang tungkulin ng demokrasya ay pagrespeto at pagtiyak na naibibigay sa mamamayan ang kanilang mga batayang karapatan
 7. Mga Batayang Katangian ng Demokrasya 1. Ang demokrasya ay mayroong regular at patas na halalan para sa mamamayang maaari nang bumoto 2. Hindi lamang ang karapatan ang hawak ng mamamayan sa isang demokrasya kundi mayron din itong responsibilidad
 8. Iba’t – ibang uri ng Pamahalaang Demokratido  Presidensyal  Ang kapangyarihang taglay ng pangulo ng bansa ay limitado lamang sa kapangyarihang tagapagpaganap o ehekutibo  Parlamentaryo  Punong ministro ang tawag sa pinuno ng ganitong uri ng pamahalaan  Mas malawak ang kapangyarihan ng sangay ng ehekutibo
 9. Tungkulin ng Pamahalaan  Seguridad  Responsibilidad ng isang mabuting pamahalaan na bantayan ang kanyang mga mamamayan at bansa  Kalayaang Pampolitika  Tinitiyak ng isang mabuting pamahalaan ang mga karapatang pampolitika ng mamamayan  Kagalingang Panlipunan  Inaasahang magbalangkas at magpatupad ang pamahalaan ng mga programa para sa kapakinabangan at kabutihan
 10. Tungkulin ng Pamahalaan  Kaunlarang Pang – ekonomiya  Responsibilidad ng isang mabuting pamahalaan ang pagpapaunlad sa kabuhayan ng mamamayan nito
 11. Tungkulin ng Pamahalaan  Ang Pilipinas ay isang estadong demokratiko at isang republika  Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang instrumento ng patakarang pambansa  Ang kapangyarihang sibilyan ay mangingibabaw sa militar sa lahat ng pagkakataon  Pangunahing tungkulin ng pamahalaan na paglingkuran at pangalagaan ang mamamayan
 12. Tungkulin ng Pamahalaan  Dapat tiyakin ng estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, at ang pangangalaga sa kaligtasan, kalayaan at ari – arian  Hindi dapat labagin ang paghihiwalay ng simbahan at estado  Dapat itaguyod ng estado ang isang malayang patakarang panlabas  Sinusunod ng Pilipinas nang naaayon sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya ang teritoryo ng bansa mula sa pagkakaroon ng armas nukleyar
 13. Tungkulin ng Pamahalaan  Dapat itaguyod ng estado ang makatuwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpalaya sa sambayanan mula sa kahirapan  Dapat itaguyod ng estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng yugto ng pambansang pag – unlad  Pinapahalagahan ng estado ang dangal ng bawat tao at ginagarantiyahan ang lubos na pagrespeto sa mga karapatang pantao
 14. Tungkulin ng Pamahalaan  Kinikilala ng estado ang kabanalan ng buhay – pamilya at dapat pangalagaan at patatagin ang pamilya bilang saligang institusyong panlipunan  Kinikilala ng estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbubuo ng bansa  Kinikilala ng estado ang tungkulin ng kababaihan sa pagbuo ng bansa  Dapat itaguyod at pangalagaan ng estado ang karapatan sa kalusugan ng mamamayan
 15. Tungkulin ng Pamahalaan  Dapat pangalagaan at isulong ng estado ang karapatan ng sambayanan sa balanse at kanais – nais na ekolohiya  Dapat bigya prayoridad ng estado ang edukasyon, agham, at teknolohiya, sining, kultura, at isports  Naninindigan ang estado na ang lakas – paggawa ay isang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan
 16. Tungkulin ng Pamahalaan  Dapat bumuo ang estado ng isang pambansang ekonomiyang may kakayanang magsarili, malaya at epektibong kinukontrol ng mga Pilipino  Kinikilala ng estado ang napakahalagang papel ng pribadong sektor  Dapat itaguyod ng estado ang komprehensibong pagpapaunlad ng kanayunan at ang repormang pansakahan
 17. Tungkulin ng Pamahalaan  Kinikilala at itinataguyod ng estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanan sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag – unlad  Dapat pasiglahin ng estado ang mga organisasyong pampamahalaan, pampamayanan, o sektoral na nagtataguyod sa kagalingan ng bansa  Kinikilala ng estado ang napakahalagang papel ng komunikasyon t impormasyon sa pagbubuo ng bansa
 18. Tungkulin ng Pamahalaan  Dapat tiyakin ng estado ang awtonomiya ng pamahalaang lokal  Dapat tiyakin ng estado ang pantay na pagbibigay ng pagkakataon sa lingkurang pambayan  Dapat panatilihin ng estado ang pagiging matapat at marangal ng lingkurang pambayan  Ipinapatupad ng estado ang patakarang lubos at hayagang pagsisiwalat sa lahat ng mga transaksyon nito
Publicité