Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Olga AlteracióNs

536 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Olga AlteracióNs

  1. 1. Alteracións motoras <ul><li>TIPOLOXÍAS </li></ul><ul><li>ALTERACIÓN RETRASO TRANSTORNO DEFICIENCIA DISCAPACIDADE MINUSVALÍA REHABILITACIÓN INTEGRACIÓN NORMALIZACIÓN AXUDAS TÉCNICAS SISTEMAS ALTERNATIVOS COMUNICACIÓN </li></ul><ul><ul><li>AFECTACIÓNS NO SISTEMA MOTOR: </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructuras corporais : Relacionadas co sistema nervioso (cerebro, médula…), coa voz e a fala, co movemento (extremidades, tronco, cuello…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcións : mentais relacionadas co movemento voluntario, reflexo, funcións psicomotoras (coordinación, …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Actividades e participación :(Resposta) móvemento preciso,camiña, séntase, gatea, corre, salta, anda á pata coxa, baixa pola pendente … </li></ul></ul><ul><ul><li>OUTRAS FECTACIÓNS NO DESENVOLVEMENTO : Sensoriais, cognitivas, perceptivas, de comunicación… </li></ul></ul><ul><li>( + factores individuais e contexto. MULTIDIMENSIONAL) </li></ul>
  2. 2. Alteracións motoras <ul><li>TIPOLOXÍAS </li></ul><ul><li>Deficiencias físicas atendendo á sua orixe (Martín Caro, 1996) </li></ul><ul><ul><li>􀂙 Orixe cerebral: Parálise cerebral. Causas : prenatal (infeccións, traumatismos craneoencefálicos..), perinatal (sufrimento fetal…)e postnatal (traumatismos, enf víricas…). </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂙 Orixe espiñal: Espíña bífida. Lesións medulares dexenerativas. Causas: Influencia hereditaria, Poliomelite aguda. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂙 Orixe muscular: Miopatías (distrofía muscular de Duchenne). Causas: desordes xenéticos. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂙 Orixe óseo-articular: Causas: malformacións conxénitas, reumatismo na infancia, lesións osteoarticulatorias. </li></ul></ul>
  3. 3. Alteracións motoras <ul><li>TIPOLOXÍAS </li></ul><ul><ul><li>PARÁLISE CEREBRAL: </li></ul></ul><ul><li>Perda do control motor debido a unha lesión dos centros motores do cerebro que ten como consecuencia unha desorganización permanente do tono, a postura e do movemento. </li></ul><ul><ul><li>ESPIÑA BÍFIDA: </li></ul></ul><ul><li>Desenvolvemento incompleto ou malformación de unha porción da médula e dos nervios que controlan os músculos e as sensacións da parte inferior do corpo como consecuencia de unha anomalía conxénita das vértebras que conteñen a médula espinal. Segundo onde se localice a lesión afecta a toda ou parte dos membros. </li></ul><ul><ul><li>DISTROFIAS MUSCULARES </li></ul></ul><ul><li>Desordes xenéticos que provocan debilidade e desgaste muscular. A De Duchenne ten máis prevalencia infantil e afecta á debilidade nos músculos da pelvis. </li></ul><ul><ul><li>LESIÓNS OSTEOARTICULARES </li></ul></ul><ul><li>Malformacións conxénitas ou afectacións que provocan fraxilidade no sístema óseo e articular, dificultando a execución do movemento. </li></ul>
  4. 4. Alteracións motoras <ul><li>CARACTERÍSTICAS </li></ul><ul><li>􀂙 PARÁLISE CEREBRAL </li></ul><ul><li>Defínese así cando o dano acontece antes dos 3 anos (despois dano cerebral adquirido) </li></ul><ul><li>Síntomas: Non hai 2 persoas coa mesma afectación nin situación. Patróns de movemento propios e dificultade para executar o movemento. </li></ul><ul><li>Dificultades e necesidades: </li></ul><ul><ul><ul><li>􀂾 Comunicación : Alto nivel de comprensión da linguaxe pero déficit na expresión. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>􀂾 Movilidade : Grandes limitacións na exploración, manipulación, desprazamento, control corporal, coidado e hixiene corporal e no intercambio de experiencias coas persoas e obxetos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>􀂾 Motivación : falta de motivación pola incapacidade de actuar de forma eficaz sobre os obxetos, situacións, personas . </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Alteracións motoras <ul><li>CARACTERÍSTICAS E tipoloxía </li></ul><ul><li>􀂙 PARÁLISE CEREBRAL: </li></ul><ul><li>Segundo o tipo de afectación: leve, moderada, severa </li></ul><ul><li>Segundo a extensión e zona afectada: Parálise (monoplexia, hemiplexia, tetraplexia, paraplexia) e paresia (monoparesia, hemiparesia…). </li></ul><ul><li>Segundo o tipo de PC </li></ul><ul><ul><li>ESPÁSTICA: Hipertonía. Repercusións: equilibrio, coordinación, control postural e linguaxe. </li></ul></ul><ul><ul><li>ATETOIDE OU DISCINÉTICA : falta de control do tono muscular. Repercusións: movementos sen control (tamén fonación), esteriotipias, espasmos, repeticións involuntarias nos xestos e movementos. </li></ul></ul><ul><ul><li>ATÁXICA : Hipotonía. Repercusións: falta de control postural, movementos lentos e torpes, equilibrio e marcha, non mide dirección do movemento.. </li></ul></ul><ul><ul><li>MIXTA : Combina as diferentes afectación, é a máis común. </li></ul></ul>
  6. 6. Alteracións motoras <ul><li>NECESIDADES COMÚNS </li></ul><ul><li>Necesidades motoras: Autonomía no desprazamento e a manipulación. </li></ul><ul><li>Necesidades a nivel social e emocional debido á hospitalización e ás limitacións como o control de esfínteres. </li></ul><ul><li>Necesidades educativas especiais: </li></ul><ul><ul><li>􀂾 Comunicación: Expresión: Señalización. Visualización. Verbalización. Diferenciar o que é capaz de comprender e expresar. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂾 Movilidade :Non sedestación. Sedestación. Bipedesatación. Gateo. Movementos involuntarios. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂾 Manipulación : Prensión. Pinza. Señalización e mirada. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂾 Motivación: Indefensión. Atribucións, comparacións. Autoestima. </li></ul></ul><ul><ul><li>􀂾 Cognición: Sistemas de axuda. Áreas curriculares. </li></ul></ul>
  7. 7. Alteracións motoras <ul><li>INTERVENCIÓN E SEGUIMENTO </li></ul><ul><li>Cómo detectamos e cales son os pasos habituais? </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>A través da revisión dos hitos do desenvolvemento </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Indagamos nas pautas de crianza e na estimulación </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informar á familia+ ao equipo multidisciplinar de atención temperá da zona </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Avaliación en coordinación (eq. Orientación, médicos, logo e fisioterapeuta, pedagoxía terapéutica…) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Elaborar informe psicopedagóxico con </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Necesidades educativas e sí é preciso coa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Documento de adaptación curricular individual: Datos, necesidades, orientacións, adaptación de obxectivos, contidos, metodoloxía, modalidades de apoio, coordinación.. </li></ul></ul></ul></ul>
  8. 8. Alteracións motoras <ul><li>INTERVENCIÓN E SEGUIMENTO </li></ul><ul><li>Cales son as pautas que nos guían como educadores/as? </li></ul><ul><ul><li>Crear un clima de confianza para verbalizar con naturalidade as diferenzas </li></ul></ul><ul><ul><li>Manter unha actitude constante de observación e escoita </li></ul></ul><ul><ul><li>Manter unha relación estreita e de coodinación coas familias </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptar as actividades para que todas/os participen </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptar o espazo físico, os materiais, os ritmos… </li></ul></ul><ul><ul><li>Empregar axudas técnicas e sistemas alternativos de comunicación </li></ul></ul><ul><ul><li>Buscar información para poder comprender e actuar adecuadamente ante a situación concreta con todo o grupo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos: www.tadega.net , www.discapnet.org, www.ceapat.org, www.agat, www.atenciontemprana.com, edu.xunta.es/atención á diversidade </li></ul></ul>

×