Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Antonime sinonime

118 051 vues

Publié le

Antonime sinonime

 1. 1. ANTONIME a avansa : 1.a ( se ) retrage, a merge înapoi; 2. a retrograda; 3. a regresa, a decădea. a râde : a plânge. abil, abilă : stângaci, stângace, neîndemânatic. aboli : a decreta. abrevia : a prelungi. abroga : a dispune. absent : prezent. absolut : relativ. absolvi : a învinui. absurd : logic. abundenţă : lipsă. abătut-abătută : vesel-veselă. accelera : frâna. accentua : a ) atenua.se ) accentuat,-ă : neaccentuat,-ă. accepta : a refuza, a contesta. acceptabil,-ă : inacceptabil,-ă. acceptare : refuz, respingere. accesibil,-ă : inaccesibil,-ă. acoperi : a descoperi, a dezgoli, a dezvălui. acord : dezacord, divergenţă, diferend. acorda : a retrage. acri : a ( se ) îndulci. activ,-ă : inactiiv,ă. actual,-ă : învechit, uzat, demodat,depăşit. acum : atunci, odinioară, altă dată. acumula : a risipi, a prăpădi, a împrăştia. acumulare : risipire, irosire, cheltuire. acut : cronic. acuza : a dezvinovăţi. adaptare : inadaptare, nepotrivire, neacomodare. adecvat,-ă : inadecvat, necorespunzător, nepotrivit. adesea : rar, rareori, arar. adevarat : 1. fals, eronat, greşit; 2. închipuit, imaginat, ireal, iluzoriu; 3. prefăcut, falsificat. adeveri : a tăgădui, a a nega, a infirma.
 2. 2. adeverire : infirmare, dezminţire, negare. adevăr : minciună, neadevăr, eroare, falsitate. admira : a dispreţui, a desconsidera, a nesocoti. admiraţie : dispreţ, lipsă de consideraţie. admisibil : inadmisibil, neadmis. admite : a contesta, a tăgădui, a nu recunoaşte. adora : a detesta, a urî adormi : a ( se ) scula, a ( se ) trezi, a ( se ) deştepta. aduna : a împrăştia, a risipi. adânc : superficial. adânc,-ă : superficial,-ă. adăuga : a reduce, a diminua, a scădea, a împuţina, a micşora. adăugare : împuţinare, diminuare, micşorare, reducere, scăderedescreştere. afirma : a nega, a contesta, a respinge. afirmare : negare, respingere, refuz. afirmativ : negativ. afirmaţie : negaţie, dezminţire. aflux : reflux. ager : lent. agitaţie : linişte, calm. agonisi : risipi, irosi, cheltui. agrava : a ( se ) atenua, a se diminua, a se domoli. agreabil : dezagreabil, neplăcut, respingător. aici : acolo. ajuta : a îngreuna, a încurca, a împiedica, a incomoda, a deranja, a stânjeni. albi : a ( se ) înnegri. alipi : a ( se ) dezlipi, a se detaşa. altert : bun, comestibil. altruism : egoism. altruist : egoist. amabil : nepoliticos, grosolan, nemanierat, neprietenos. amaneta : a răscumpăra. amator : profesionist. ambiguu : clar. ameliora : a ( se ) agrava, a ( se ) înrăutăţi a ( se ) deteriora. amic : inamic, duşman, adversar, potrivnic. aminti : a uita, a nu-şi aduce aminte. amplifica : a (se ) diminua, a descreşte, a se micşora, a se reduce, a se împuţina. amuza : a (se ) posomorî, a ( se ) întrista. amăgire : dezamăgire, deziluzie. analitic : sintetic. ancestral : nou, actual. anevoios : uşor, comod, facil. angelic : diabolic, perfid, drăcesc. anonim,-ă : cunoscut, ilustru, renumit, vestit, popular. anorganic : organic.
 3. 3. antemeridian : postmeridian. anterior : posterior. antic : nou, contemporan, actual. antipatic : simpatic. apariţie : dispariţie, pieire. apatic : energic, vioi, puternic. apleca : a ( se ) îndrepta, a se ridica, a se înălţa. aprig : pasiv, lent, indiferent. aprinde : 1.a ( se ) stinge; 2. a păli, a fi livid. aprins : stins aproape : departe. aproba : a 1. a nega, a contrazice ;2.dezaproba, a respinge, a condamna, a nu fi de acord. aprobare : dezaprobare, respingere, neacceptare. apropiat, -ă : 1. depărtat, -ă; necunoscut,-ă, străin,-ă. apropiere : depărtare, distanţare. apărea : 1.a dispărea, a se ascunde; 2. a apune; 3. a pieri. argat : stăpân, proprietar, patron. armonie : discordanţă, nepotrivire. arogant : umil, modest, supus. arăra : a dispărea, a pieri, a ( se ) ascunde. arşiţă : răcore, frig, răcelă, ger. ascensiune : coborâre, cădere, decăderedeclin. ascuţit : tocit, turtit. asemăna : a (se ) deosebi, a se difernţia, a se distinge. asemănare : eosebire, iferenţă, nepotrivire. asemănător : distinct, diferit. asocia : a ( se ) despărţi, a separa, a desface. asprime : moliciune. aspru : catifelat, mătăsos, moale. astupa : a destupa, a desfunda, a deschide. astâmpăr : neastâmpăr, nelinişte, impacienţă. atac : apărare, protecţie, pază, protejare. atent,-ă : neatent,-ă, cascat,-ă, uituc,-ă. atenţie : neatenţie, absenţă. ativitate : repaus, odihnă, pauză, pasivitate. atractiv,-ă : respingător, oribil, dezgustător, hidos. atracţie : repulsie, aversiune, silă, dezgust,antipatie. autentic : fals, nereal, neadevărat. autentic,-ă : fals,-ă, nereal, neadevărat. autohton : străin, venetic, intrus. autohton,-ă : străin,-ă, venetic, intrus. avangardă : ariergardă. avansa : 1.a ( se ) retrage, a pleca, a merge înapoi; 2. a retrograda; 3. a regresa, a decădea. avantaj : dezavantaj, defavoare, inconvenient. avar : risipitor, cheltuitor, nechibzuit. avar, -ă : risipitor, -oare, cheltuitor, nechibzuit.
 4. 4. avere : sărăcie. avut, -ă : sărac,-ă, sărman, nevoiaş. avut,-ă : sărac,-ă, sărman,-ă, nevoiaş,-ă. aşeza : a ( se ) ridica, a se scula. aţâţa : a calma, a potoli, a domoli, a linişti. B baban : micuţ, mititel. babă : tinerică, jună. baftă : ghinion, neşansă. banal : sofisticat, dichisit. bara : a debloca, a da drumul. barat : deblocat, eliberat, degajat. barbar : civilizat, cizelat, fin. batjocură : respect, apreciere. bază : vârf. beat : vigilent, treaz. beatitudine : nefericire, necaz, supărare. belicos : pacifist. belşug : sărăcie, lipsă. benefic : malefic, fatal, nefast. benign : malign. beteag : sănătos, nevătămat. bine : rău, greşit. binecuvânta : a blestema. binefăcător : răufăcător.vătămător, dăunător. birui : a pierde. biruinţă : înfrângere, eşec. biruitor : înfrânt, învins, bătut. bizar : comun. blajin : aspru, necruţător, crud, nemilos bleg : ager, iute, descurcăreţ. blestem : binecuvântare. blond : brunet, negricios, oacheş. blând : aprig, aspru, crâncen. blândeţe : asprime, cruzime, duritate. bogat : sărac, sărman. bogăţie : calicie, sărăcie. brav : fricos, laş. bravură : laşitate, frică. brusc : treptat, succesiv. brut : 1. net; 2. şlefuit. bucura : a se întrista, a se îndurera, a se mâhni, a suferi, a se supăra, a se necăji, a se posomorî. bucurie : amar, întristare, supărare, amărăciune, mâhnire, necaz, tristeţe.
 5. 5. bucuros : trist, mâhnit, abătut, amărât, necăjit. bun : rău, aspru, crud. bunăstare : sărăcie, calicie, lipsă. bunătate : răutate, cruzime, brutalitate. bădăran : domn. băga : a scoate, a extrage. băgăreţ : reţinut, retras, timid. bălai : negricios, brunet, oacheş. bălan : brunet, negricios, oacheş. bărbăţie : laşitate, frică, neputinţă. bătrân : tânăr. bătrânesc : tineresc. bătrâneţe : tinereţe. bătăios : paşnic, liniştit, potolit. bătători : afâna. băştinaş : alogen, străin. băţos : flexibil, maleabil. C cald : rece calic : bogat, avut. calificat : necalificat. calitate : viciu, cusur, defect. calm : agitat, neliniştit, zbuciumat. calomnia : a lăuda. camufla : a se arăta, a iesi la iveală. canicular : răcoros, răcoritor. capabil : incapabil, incompetent. capacitate : incapacitate, neputinţă. capitula : a învinge. capta : a emite, a emana. captiv : liber, independent, nesupus. categoric : nehotătât, imprecis, indecis. ceartă : împăcare, conciliere. celibatar : căsătorit. centralizare : descentralizare. cenzură : libertate. cert : incert, nesigur, indoielnic. certa ( a se ) : a se împăca. certat : împăcat. certificare : infirmare. certitudine : incertitudine, îndoială, dubiu. chema : a aluga. chiabur : sărac. chibzuit : nesăbuit, necugetat, necumpătat.
 6. 6. chipeş : urât, slut. chivernisi : a cheltui, a irosi. ciclic : aciclic. cinste : necinste, incorectitudine. cinsti : a batjocori, a necinsti, a dezonora. cinstit : necinstit, incorect. ciudat : comun, normal, obişnuit. civilizat : sălbatic, barbar, primitiv. civilizaţie : barbarie, primitivism, sălbăticie. clar : confuz, nedesluşit, încâlcit, vag. claritate : confuzie, neclaritate. clădi : a distruge, a demola, a dărâma. coborî : a urca, a se căţăra. cochet : neîngrijit, dezordonat. coerent : incoerent, ilogic, neclar. colecta : a risipi, a dispersa, a împrăştia. colorat : incolor, necolorat. colosal : neînsemnat, mic. comestibil : necomestibil. comod : incomod, supărător, neconfortabil. compact : dispersat. comparabil : incomparabil, inegalabil. competent : incompetent. competenţă : incompetenţă, incapacitate. competitiv : necompetitiv. complet : incomplet, parţial. compune : a descompune. comun : special, inedit. comunicativ : necomunicativ, nesociabil. concav : convex. concordanţă : neconcordanţă, nepotrivire, discordanţă. concret : abstract. condensa : a rarefia. conecta : a deconecta, a întrerupe. conferi : a retrage, a lua înapoi. confidenţial : public. confirma : a infirma, a nega, a dezminţi. confirmare : dezminţire, infirmare. conformist : nonconformist. considera : a desconsidera, a nu lua în seamă. consimţi : a refuza, a nu fi de acord. consistenţă : moliciune. consonanţă : distonanţă. constant : variabil, oscilantfluctuant, instabil. constanţă : variabilitate, nestatornicie, instabilitate. constructiv : distructiv.
 7. 7. construi : a demola, a nărui. construire : dărâmare, demolare. contagios : necontagios. contestabil : incontestabil, cet, nediscutabil. continua : 1.a stopa, a înceta; 2. a întrerupe, a se opri. continuitate : discontinuitate. continuu : discontinuu. contracta : 1. a se destinde; 2. a se relaxa. contracţie : relatare, destindere. contraindicat : indicat, potrivit. convenabil : inacceptabil, de neînchipuit. convergent : divergent. convingător : nesigur. conştient : inconştient. conştiincios : nepăsător. copt : 1. crud, nefiert; necopt. cordialitate : răutate, reavoinţă. corect : incorect, fals, eronat. corectitudine : 1.incorectitudine, greşeală, inexactitate; 2. necinste. corpolent : suplu, subţire, plăpând. corupt : cinstit, moral. cotropitor : liberator. crea : a distruge, a nimici. creare : distrugere, desfiinţare, nimicire. creator : distructiv. crede : a se îndoi. credincios : 1. necredincios, infidel; 2. ateu. credinţă : necredinţă. credit : debit. crescător : descrescător. creşte : 1.a diminua, a se micşora, a se împuţina; 2. a scădea, a se potoli, a se reduce; 3. a slăbi. creştere : descreştere, micşorare, limitare. creştin : 1. păgân; 2. ateu. creţ : drept, lins, neondulat. crispa : a se relaxa. cristalin : tulbure, neclar, opac. cronologic : aleatoriu. culca : a se trezi, a se scula, a se deştepta. culege : a împrăştia, a dispersa. culpabil : nevinovat, inocent. culpabilitate : nevinovăţie, inocenţă. cult : incult, neînvăţat, neinstruit. cultură : incultură, neştiinţă. cuminte : obraznic, zvăpăiat, neliniştit. cumpănit : nechibzuit.
 8. 8. cunoaştere : 1.necunoaştere; 2. ignoranţă. cunoscut : necunoscut. cupla : a decupla, a întrerupe legătura. curaj : teamă, frică. curat : murdar, nespălat, slinos. curgător : stătător. curiozitate : indiferenţă. curând : târziu. cuteza : a se teme. cutezător : temător, laş, fricos. cuvenit : necuvenit, nepotrivit, necorespunzător. câştig : pagubă, pierdere, prejudiciu. câştiga : a pierde, a cheltui, a irosi. cădea : a se ridica, a se înalţa. călduros : friguros, geros. căsători : a divorţa. căsătorit : necăsătorit. căţăra : a coborî. D da : a lua, a primi, a reţine. darnic : zgârcit, avar, lacom, calic, avid. deasupra : dedesupt. debil : sănătos, puternic, voinic. deceda : a învia, a reveni la viaţă. decent : necuviincios, indecent, nepoliticos. decis : indecis, nehotărât, şovăielnic. decizie : indecizie, nehotărâre, şovăire. declanşa : 1. a opri, a înceta; 2. a frâna. decola : a ateriza. defect : calitate. definit : indefinit, imprecis, nedefinit. defăima : a elogia, a lăuda, a diviniza, a slăvi. degenerare : regenerare, refacere. deliberat : involuntar, neintenţionat. delicat : grosolan, bădăran, necioplit. delicateţe : impoliteţe, mitocănie, grosolănie. demn : nedemn, devrednic, degradant. demnitate : laşitate. demola : a clădi, a reclădi. demoralizat : încurajat, îmbărbătat. denigra : a elogia, a lăuda, a diviniza, a slăvi. dens : rarefiat, rar. deosebi : 1. a confunda; 2. a suprapune, a contopi. deosebit : comun, ţters, obişnuit.
 9. 9. depopula : popula. deprimat : încurajat, îmbărbătat. deprinde : a se dezobişnui. depărta : a se apropia. depăşit : recent, nou. deranj : ordine, disciplină, rânduială. des : rarefiat, rar, distanţat. deschide : a închide, a încuia, a zăvorî. deschis : închis. descompune : a se reface. deseori : rareori, arar, rar. desface : a reface, a reclădi, a reconstitui. desfiinţa : a înfiinţa, a reînfiinţa. desfăşurat : strâns. desluşit : confuz, nedesluşit, încâlcit, vag. despărţi : a ( se ) reuni. despărţire : reîntâlnire, revedere. destins : încordat, tensionat. destoinic : neîndemânatic, nepriceput. desuet : nou, contemporan, actual. detaliat : succint, sumar, pe scurt. determinat : nedeterminat, neprecizat, nedefinit, nestabilit. detesta : a preţui, a aprecia, a respecta, a stima. devinitiv : vremelnic, trecător, temporar, efemer. devreme : 1. târziu; 2. tardiv. dezveli : a înveli, a acoperi. dezvolta : 1. a se atrofia, a decădea, a regresa, a involua. dezvoltare : diminuare, reducere, micşorare. dezvălui : a ascunde, a tăinui. deştept : prost, nătărău, nerod. deştepta : 1.a ( se ) prosti; 2. a ( se ) culca. diabolic : îngeresc, serafimic, angelic. dibaci : stângaci, nepriceput, neîndemânatic. dichisit : neîngrijit, dezordonat. dilata : a se comprima, a se contracta, a se strânge. dilatare : comprimare, contractare. dilatat : comprimat, condensat. dimineaţa : seara. diminua : a mări, a creşte, a spori. dinadins : neintenţionat, involuntar. dinainte : dinapoi, înapoi. dinamic : static, încet, inactiv. dincoace : dincolo. dintâi : ultim. dinăuntru : dinafară. direct : indirect, mijlocit, ocolit, ocolitor.
 10. 10. disciplinat : indisciplinat, neascultător, nedisciplinat. disciplină : indisciplină, neconformare, îndărătnicie. discordanţă : armonie, potrivire, acord. discret : indiscret, curios. discutabil : indiscutabil, sigur, cert, incontestabil, neîndoielnic. dispersa : a se aduna, a se concentra, a se acumula. disponibil : indisponibil. dispus : indispus, morocănos, nemulţumit. dispărea : a apărea, a reapărea. distant : 1.apropiat; 2. prietenos. distinct : nedesluşit, neclar. distinge : a confunda. distrat : atent, receptiv. distruge : a reclădi. diurn : nocturn. divizibil : indivizibil. divulga : a tăinui, a ascunde. dobândi : a pierde, a cheltui, a irosi. docil : obraznic, nesupus, neascultător. dogoare : răcoare. dolofan : slab, uscăţiv. domoli : 1. a se înverşuna; 2. a se dezlănţui, a se aţâţa. dorit : nedorit, respins. dosi : a se arăta, a iesi la iveală, a se ivi. dragoste : ură, duşmănie, vrăşmăşie. drept : 1. strâmb; 2. stâng; 3. incorect, fals; 4. oblic, înclinat; 5. şerpuit, ocolit; 6. nedrept. dreptate : nedreptate, abuz, inechitate. duce : 1. a se întoarce, a reveni; 2. a rămâne; 3. a sosi; 4. a reveni. dulce : amar, acru. dulceaţă : amărăciune, amăreală. dur : moale, şubred. durabil : trecător, temporar, vremelnic, efemer, pieritor. durduliu : slăbuţ, firav. dus : intors, înapoiere, revenire. dărnicie : avariţie, zgârcenie, lăcomie. dărui : a primi, a lua. dărâma : a reface, a reclădi, a reconstitui. E echilibra : a se dezechilibra, a-şi pierde echilibru. echilibru : dezechilibru. echitabil : inechitabil, injust, părtinitor. echitate : inechitate, incorectitudine, nedreptate. econom : cheltuitor, risipitor. economisi : a risipi, a irosi, a cheltui, a prăpădi, a împrăştia.
 11. 11. edifica : a dărâma, a distruge. efemer : veşnic, dăinuitor. eficace : ineficace. eficienţă : ineficienţă, ineficacitate. egal : inegal. elastic : neflexibil, rigid. elasticitate : rigiditate, inflexibilitate. elementar : complex, cuprinzător, multilateral. elocvent : nesugestiv, neconcludent, neconvingător. enerva : a se calma, a se tempera, a se linişti, a se domoli. erudit : incult, neînvăţat, neinstruit, ignorant. erudiţie : incultură, neştiinţă, ignoranţă. esenţial : neesenţial, minor, neimportant. estetic : inestetic, neplăcut, urât. etatiza : a capitaliza. etern : efemer, vremelnic, trecător. eternitate : efemeritate, vremelnicie. evaziv : categoric, indiscutabil. evident : indoielnic, nesigur, dubios. evitabil : inevitabil, iminent. evolua : a stagna, regresa, a lâncezi. evoluţie : involuţie, regres. exact : 1.inexact, imprecis, incorect; 2. eronat, fals, greşit. excedent : deficit, lipsă, neajuns. excentric : comun, banal, obişnuit. excitant : inhibitor. exclude : a include, a îngloba, a cuprinde. exigent : îngăduitor, rolerant, indulgent. existent : inexistent, ireal. existenţă : neant, nefiinţă. expert : amator, nespecialist, diletant. explicabil : inexplicabil. exploatator : exploatat. extinde : a restrânge, a concentra, a scurta. F face : a distruge, a deteriora, a desfiinţa. facil : anevoios, greu, dificil. facilita : a îngreuna, a pune piedici. facilitate : dificultate, greutate, anevoinţă. facultativ : obligatoriu, categoric, imperativ. faimos : necunoscut, anonim. falit : fogat, avut, instărit. familiar : nefamiliar, necunoscut, străin. fastuos : sărăcăcios.
 12. 12. favorabil : nefavorabil, nefast, nepotrivit. favoriza : a împiedica, a frâna, a reţine, a stânjeni. fecund : steril, sterp, nefertil. fericire : nefericire, necaz, supărare, durere, mâhnire. fericit : nefericit. ferm : nehotărât, şovăielnic, ezitant, nesigur. fertil : nefertil, neroditor, neproductiv. fictiv : real, adevărat, autentic. ficţiune : realitate, veridicitate. fidel : infidel, nesincer, perfid, necredincios. fierbinte : rece, rece, friguros, geros, răcoros. fin : grosolan, bădăran, necioplit, nepoliticos. fineţe : vulgaritate, grosolănie. finit : infinit, nelimitat. firesc : nefiresc, nenatural, ciudat. fix : mobil, nestatornic, mişcător. flexibil : inflexibil, nemaleabil, neflexibil. flexibilitate : neflexibilitate, rigiditate. folos : daună,sticăciune, pagubă, detriment. folosi : dăuna. folositor : dăunător, vătămător, păgubitor. forţă : slăbiciune, neputinţă. fost : viitor. fragmentar : complet, total, întreg. frapant : comun, obişnuit. frecvent : rareori, arar, rar, uneori. fricos : curajos, indrăzneţ, inimos. frumos : urât, inestetic, neplăcut. frumuseţe : urâţenie, sluţenie. fruntaş : codaş. frământare : linişte, calm, nepăsare. frăţie : duşmănie, ură, vrajbă. fudul : modest, simplu. fundamental : secundar, neesenţial, complementar. funest : vesel, voios. furios : calm, liniştit, cumpătat. fuziona : a disocia, a separa, a distinge. fălos : smerit, evlavios. făţarnic : sincer, cinstit, leal, fidel, corect, neprefăcut. făţiş : ascuns, enigmatic, tainic, închis. G galant : nepoliticos, nemanierat, grosolan. galopant : încet, domol. garantat : nesigur, incert, îndoielnic.
 13. 13. general : particular, individual. generaliza : a particulariza, a individualiza. generos : egoist, avar, zgârcit. generozitate : meschinărie, zgârcenie, avariţie. gentil : nepoliticos, nemanierat, grosolan, necivilizat. geros : călduros. ghinion : noroc, şansă, izbândă. gigantic : minuscul, neînsemnat, miniatural. global : parţial, incomplet. glorifica : a defăima, a calomnia. glumeţ : posomorât, morocănos, trist. goni : 1. a chema, a solicita, a invita. grabnic : lent, domol, încet. gras : slab, uscăţiv, slăbănog. greu : uşor, lesne, comod. greşi : a corecta, a rectifica, a îndrepta. grijuliu : neatent, căscat. gros : subţire, îngust. grosolan : politicos. grăbit : temperat, domoş, încet. grăi : a tăcea, a amuţi, a tăinui. gălăgie : linişte, calm. H hain : bun, blând, îngăduitor. haos : ordine, disciplină, rânduială. haotic : ordonat, uniform, ritmic. hapsân : generos, caritabil. harababură : ordine, orânduială, disciplină. harnic : leneş, trândav, indolent, puturos. hazardat : neriscant, nepericulos. hazliu : trist, abătut, îndurerat, deprimat. hidos : arătos, prezentabil, frumos. himeric : real, aievea, concret. hodorogit : funcţional, bun. hotărâre : ezitare, şovăire, nehotărâre. hotărât : nehotărât, ezitant, nesigur, indecis, şovăielnic. hotărî : a ezita, a şovăi, a se codi. hâd : frumos. hâtru : ursuz, morocănos, posac. hămesit : sătul, îndestulat, săturat. hărmălaie : linişte, tihnă, odihnă. hărnicie : trândăvie, lenevie, puturoşenie.
 14. 14. I identic : diferit, deosebit, divers. idolatriza : a defăima, a ponegri, a denigra. ieftin : scump, costisitor. ieftini : a se scumpi, a se majora, a creşte. ierta : a pedepsi, a a condamna, a certa, mustra. ignorant : inteligent, deştept, ager. ilegal : legal, permis. ilustru : neînsemnat, necunoscut, insignifiant. iluzie : deziluzie, decepţie, dezamăgire. iluzoriu : realizabil, real, posibil. imaculat : pătat, murdărit, denigrat. imaginar : real, autentic, adevărat. imens : minuscul, neînsemnat, miniatural, mărunt. impacient : răbdător. impartial : subiectiv, părtinitor. impasibil : sensibil, receptiv, simţitor. impertinent : politicos, cuviincios, gentil. impetuos : stăpânit, cumpătat, echilibrat. implacabil : îngăduitor, tolerant, iertător. import : export. important : neînsemnat, neimportant. impudic : decent, cuviincios, cinstit. impulsiv : cumpătat, stăpânit, calm. inamic : prieten, camarad, amic. independenţă : dependenţă, aservire, înrobire. indezirabil : plăcut, agreat, dorit. indigen : străin, venetic. indispensabil : inutil, nefolositor, netrebuicios. indispoziţie : bucurie, plăcere, satisfactie. indispus : vesel, surâzător, radios. individual : general, universal. indolent : grijuliu, prudent. indulgent : aspru, crud, nemilos. inedit : obişnuit, comun. inert : activ, dinamic, întreprinzător. inferior : superior. infim : imens. infinit : finit, limitat, delimitat. inimos : laş, fricos, temător. iniţiat : neexperimentat, nepriceput. inspira : a expira. instaura : a detrona, a destitui. instiga : a aplana, a domoli, a calma.
 15. 15. institui : a destitui, a desfiinţa. instruit : neinstruit, neştiutor, incult. insucces : reuşită, succes, realizare. intens : slab, scăzut. intensifica : a tempera, a modera, a potoli. interes : dezinteres, apatie, pasivitate. interior : exterior. intim : public, comun. intolerabil : admisibil. introducere : încheiere. inutil : necesar, trebuincios. invada : a elibera, a descătuşa, a slobozi. invadator : eliberator, dezrobitor. ipocrit : sincer, deschis, cinstit. ipotetic : cert, sigur, precis. irascibil : calm, cumpătat, potolit. iritant : calmant, reconfortant, odihnitor. irosi : a economisi, a agonisi, a strânge. iscusinţă : nepricepere, neîndemânare, stângăcie. iscusit : stângaci, nepriceput, neîndemânatic. isteţ : prost, nemărginit, netot. iubi : a urî. iubire : ură, aversiune, ostilitate. iute : încet, lent, domol. ivi : a dispărea, a se ascunde. izbândi : a eşua, a rata. izbândă : eşec, nereuşită, înfrângere. Î îndemânatic : neîndemânatic. J jenat : îndrăzneţ. jilav : uscat, zbicit, zvântat. jos : înalt. josnic : demn, vrednic. jovial : ursuz, morocănos, posac. juneţe : bătrâneţe, senectute. just : eronat, fals, greşit, neadevărat. justificat : nejustificat, neîntemeiat, nefundamentat. justiţie : nedreptate, inechitate. K
 16. 16. L larg : strâmt, îngust, neîncăpător. larmă : linişte, tihnă. lat : îngust, srtâmt, limitat. laş : curajos, temerar, îndrăzneţ. lecui : a se îmbolnăvi. lega : a dezlega, a deznoda, a desface. legal : nepermis, ilicit, interzis. lesne : anevoie, dificil, greu. lesnicios : anevoios, dificil, greu. libertate : robie, sclavie, şerbie. licit : ilicit, ilegal, nepermis. lihnit : sătul, îndestulat, săturat. limbut : tăcut, necomunicativ. limitat : nelimitat, nemărginit, infinit. lin : tumultos, năvalnic, furtunos. linişte : gălăgie, larmă. liniştit : agitat, neliniştit, frământat. lins : ondulat, buclat, creţ. lipi : a se dezlipi, a se detaşa, a se desprinde. livid : îmbujorat, aprins. lizibil : ilizibil, indescifrabil, neciteţ. locuit : pustiu, nelocuit. logic : iraţional, negândit, ilogic. loial : neloial, perfid, corupt. loialitate : perfidie, infidelitate, nesinceritate. lucid : iraţional, neraţional, negândit. lucios : mat. lugubru : vesel, distractiv. lumina : 1.a se întuneca; 2. a se înnopta. luminat : 1.întunecat, neguros, înnegurat. luminos : întunecos. lumină : întuneric. lung : scurt, redus. lungi : a se scurta, a se micşora, a reduce. lungit : scurtat, redus. lămuri : a complica, a încâlci, a încurca. lămurit : nelămurit, confuz, nedesluşit, vag, neclar. lărgi : a se strâmta, a se strânge, a se îngusta. lăuda : a huli, a insulta, a blsfemia. lăţi : a se îngusta. M
 17. 17. macroscopic : microscopic. magnific : banal, modest, neînsemnat. mahmur : treaz. major : 1.minor; 2. neesenţial, secundar. majora : a micşora, a diminua, a scădea. majorare : micşorare, reducere, îngustare. maleabil : rigid, inflexibil, dur. manierat : necioplit, grosolan, bădăran. mare : 1. mic; 2. neînsemnat, mărunt, neimportant. marginal : central. material : imaterial, spiritual. matur : imatur, tânăr, necopt. maturitate : imaturitate. maxim : minim. merge : a se opri, a sta, a poposi, a staţiona. merit : cusur, defect, deficienţă. mic : mare, înalt. micşorat : adăugat, sporit, mărit. migra : a se statornici, a se fixa, a se stabili. milos : nemilos, crud. milostiv : necruţător, neîngăduitor, nemilos. mitocan : gentil, politicos, amabil. mişcare : staţionare, oprire. moale : tare, aspru, scorţos. mobilitate : imobilitate, stabilitate, fixitate. moderat : impulsiv, nereţinut, necumpănit. modern : vechi, depăşit. modest : infatuat, încrezut, îngâmfat, infumurat. mohorât : 1.senin; 2. vesel, surâzător, zâmbitor. molatic : ager, agil, sprinten. moral : imoral, decadent. moralitate : imoralitate, desfrâu, corupţie. morocănos : 1. amuzant, nostim, hazliu. moţăi : a se trezi, a se scula, a se deştepta. muiat : uscat, zbicit, zvântat. mult : puţin, neîndestulător, insuficient. multumi : a nemulţumi, a supăra. mulţumit : nemulţumit, nesatisfăcut, supărat. munci : a lenevi, a trândăvi. muncitor : leneş, trândav, indolent. muncă : odihnă, repaus. muri : a învia. a renaşte. muritor : nemuritor. mâhnit : vioi, vesel, zglobiu. mândru : modest, simplu. mărginit : nemărginit, infinit, nelimitat.
 18. 18. mări : a micşora, a limita, a reduce. mărire : 1.decadenţă, regres, declin, decădere; 2. micşorare, reducere, îngustare. mărturisi : a tăinui, a ascunde. mărunt : înalt, graţios, zvelt. N naiv : viclean, smecher, şiret. natural : artificial, nenatural, prefăcut. naşte : a muri, a deceda, a răposa. naştere : moarte, deces. neastâmpărat : cuminte, liniştit. nefiresc : natural, firesc, real. neliniştit : calm, cumpătat, stăpânit. nemurire : vremelnicie. nemuritor : efemer, vremelnic, trecător. neprietenos : prietenos, sociabil. neted : aspru, rigid. nobil : josnic, netrebnic, nedemn. normal : anormal, nefiresc, neobişnuit. nădejde : deznădejde, disperare. năpăstuit : norocos, fericit. O obez : slab, uscăţiv. obiectiv : subiectiv, părtinitor. obiectivitate : subiectivitate, părtinire. obişnui : a se dezobişnui, a se dezvăţa, a se dezbăra. obişnuit : deosebit, extraordinar, excepţional, neobişnuit. obosi : a se odihni. obosit : odihnit. obraznic : binectrescut, cuminte. obscen : decent, respectuos, cuviincios. obscur : limpede, transparent, senin. obscuritate : seninătate, transparenţă, limpezime. ocupat : liber, neocupat, disponibil. odihni : a munci, a face treabă, a trebălui, a trudi. oferi : a primi, a căpăta, a dobândi, a lua. oficial : neoficial. ofili : a se înviora, a se împrospăta. omenesc : neomenesc, inuman. omogen : neomogen, eterogen onest : incorect, necinstit, nedrept. onoare : dezonoare, necinste, ruşine. onora : a dezonora, a batjocori, a dispreţui.
 19. 19. oofilit : rumenit, îmbujorat. opac : transparent, limpede, clar. oportun : inoportun, nepotrivit, nedorit. opri : a porni, a pune în mişcare. oprimat : ocrotit, protejat. opulent : mizer, pauper, sărac. ordine : anarhie, dezordine, haos, dezorganizare. ordonat : neglijent, dezordonat, neîngrijit. organizat : dezorganizat. orgolios : modest, umil, smerit. oribil : plăcut, agreat, atrăgător. oricând : nicicând, niciodată. original : imitat, falsificat, prefăcut. oscila : a fixa, a imobiliza, a stabili. osteni : a odihni. osândi : a absolvi, a ierta, a scuti. P pace : război, bătălie, luptă. pacienţă : impacienţă, nerăbdare, încordare. palpabil : placid, pasiiv. par : impar. paradis : iad, infern. particular : universal, general. parşiv : sincer, cinstit, neprefăcut. parţial : 1.imparţial, nepărtinitor, obiectiv; 2. total. pasibil : impasibil. pasiune : indiferenţă, monotonie, plictiseală, apatie. pasiv : activ, dinamic, întreprinzător. paşnic : agresiv, războinic, belicos. pedepsi : a cruţa, a ierta. perceptibil : imperceptibil, minuscul. pereche : unic, impar, nepereche. perfecţiune : imperfecţiune, meteahnă, cusur. permanent : temporar, provizoriu, trecător. permeabil : impermeabil. permis : interzis, ilegal, nepermis. permite : a interzice, a opri. perpetuu : efemer, trecător, temporar. perseverent : delăsător, apatic, indolent. persistent : trecător, temporar. pieptiş : ocolit. pierde : a găsi. pios : păgân, păcătos, eretic. piti : a se ivi, a se arăta, a apărea.
 20. 20. pizmaş : cordial, afectuos, amical. pleca : a veni, a sosi a ajunge. plecare : revenire, reîntoarcere. plecat : 1. drept, vertical; 2. mândru, încrezut; 3. sosit, venit. plin : gol, sec, deşert. ploios : secetos, uscat, sterp. plăcea : a detesta, a displăcea. plăcere : neplăcere, aversiune, repulsie. plăcut : neplăcut, antipatic, iritant. plăpând : viguros, robust. poftit : nepoftit, neinvitat, nesolicitat. pompos : modest, simplu, moderat. ponegri : a lăuda, a elogia, a glorifica, a slăvi. ponosit : nou, neuzat. popular : necunoscut, anonim. porni : a termina, a încheia, a conchide. posac : sociabil, comunicativ. posibil : imposibil, neizbutit, irealizabil, utopic, neverosimil. precis : vag, aproximativ, neprecis. precizie : imprecizie, inexactitate. predecesor : succesor, urmaş, descendent. prefaţă : postfaţă, încheiere, epilog. prefăcut : neprefăcut, sincer, cinstit. pregătit : 1. nepregătit; 2. ignorant, neînvăţat. prelungi : a scurta, a reduce, a tăia. preocupat : nepăsător, indiferent, apatic. pretenţios : nepretenţios, simplu, modest. pretutindeni : nicăieri. previzibil : imprevizibil, neaşteptat, neprevăzut. prevăzut : neprevăzut, neaşteptat. prezent : absent, inexistent. prezenţă : absenţă, inexistenţă. preţios : nepreţios, lipsit de valoare. preţui : a dispreţui, a nesocoti, a desconsidera. pricepere : nepricepere, stângăcie, neîndemânare. priceput : nepriceput, stângaci, neştiutor. prielnic : neprielnic, nefavorabil, necorespunzător, nepotrivit. prieten : duşman, adversar, rival. prietenie : duşmănie, vrajbă, discordie. prietenos : ostil, duşmănos, potrivnic. primar : secundar, neesenţial. primi : 1.a refuza, a respinge; 2. a alunga, a îndepărta, a înlătura; 3. a trimite. primitor : neospitalier, neprietenos. prinde : 1. a da drumul; 2. a răspândi. prisos : lipsă, sărăcie, pauperitate. privat : public, comun, general.
 21. 21. pro : contra, împotrivă. proaspăt : vechi, alterat, stătut. probabil : sigur, hotărât. productiv : neproductiv, neroditor, neprofitabil. productivitate : neproductivitate, ineficienţă. profana : a cinsti, a preţui, a onora. progres : regres, descreştere, declin. progresa : a regresa, a descreşte, a scădea. propice : nefavorabil, neprielnic. propriu : impropriu, nepotrivit, neadecvat. prosperitate : penurie, sărăcie, lipsă. prost : înţelept, stiutor, deştept. proteja : a prigoni, a persecuta, a oprima. provizoriu : permanent, continuu, neîncetat. pudic : obscen, indecent. pueril : adult, matur. pur : impur, eterogen, amestecat, murdar. puritate : impuritate, necinste. putere : neputinţă, incapacitate, slăbiciune. puternic : slab, istovit, firav, delicat, gingaş. putinţă : neputinţă, imposibilitate. păcătos : credincios, evlavios, cuvios. păgubi : a despăgubi, a câştiga. părăsi : a se reîntoarce, a reapărea, a reveni. pătrunde : a ieşi. Q R radios : sumbru, lugubru, mohorât. rafinat : 1. brut; 2, nedelicat, nemanierat, neşlefuit. rai : iad, infern, gheenă, tartar. randament : ineficienţă, neproductivitatte, incapacitate. rapid : lent, molatic, încet, molâu rata : a câştiga, a realiza, a dobândi. ratat : reuşit, realizat. raţional : iraţional, ilogic, negândit. raţiune : nebunie, demenţă, sminteală. real : ireal, imaginar, închipuit, fantastic. realist : idealist, visător. realitate : vis, închipuire, fantezie. realizare : eşec, nereuşită, înfrângere, insucces. recomandat : nerecomandat, nepotrivit, neindicat. recompensă : pedeapsă, compensaţie, sancţiune. recunoaşte : a contesta, a tăgădui, a nega, a respinge.
 22. 22. recunoaştere : nerecunoaştere, respingere, negare. recunoscut : 1.anonim; 2. neapreciat, nerecunoscut. recunoştinţă : nerecunoştinţă, ingratitudine. recupera : a pierde, a irosi. reduce : a mări, a creşte, a lărgi. redus : mărit, crescut, lărgit. refuz : accept, admitere, consfinţire. regresa : a înainta, a avansa, a progresa. regulă : neregulă, dezordine. relaxa : a se osteni, a trudi. reliefa : a masca, a ascunde, a disimula. relitate : aparenţă, iluzie. remarcabil : neînsemnat, neglijabil, modest. remediabil : iremediabil, ireparabil, ireversibil. renega : a accepta, a admite, a încuviinţa. rentabil : neproductiv, neavantajos. repede : încet, agale, domol, lin, potolit, molcom. repeziciune : încetineală, zăbavă, întârziere. reprezentativ : nesemnificativ, secundar, neimportant. repudia : a accepta, a admite, a încuviinţa, a aproba. respecta : a dispreţui, a nesocoti, a desconsidera. respectuos : impertinent, necuviincios. respinge : a atrage, a ispiti, a seduce, a momi, a ademeni. responsabil : iresponsabil, inconştient. reuni : a separa, a se desface, a se izola. reuşi : a eşua, a rata. reuşit : ratat, eşuat, nereuşit. reuşită : înfrângere, eşec, insucces, nereuşită. reversibil : ireversibil. revolta : a se supune, a se subordona. revoltat : supus, ascultător, obedient. rezervat : exuberant, expansiv, comunicativ. rezilia : a incheia ( un contract ). rezistent : fragil, sensibil, nerezistent. rezonabil : absurd, ilogic, aberant. reţinut : impulsiv, nestăpânit, necumpătat. ridica : 1. a coborî, a se prăvăli; 2. a dărâma, a cădea, a surpa. rigid : flexibil, maleabil. risipi : a aduna, a concentra, a culege. risipit : adunat, agonisit, strâns. risipitor : strângător, econom. ritmic : aritmic, necadenţat. robust : slab, slăbuţ, uscăţiv. rodnic : steril, sterp, arid. rudimentar : evoluat, dezvoltat, perfecţionat. ruinat : bogat, înstărit, avut.
 23. 23. rumen : pal, palid, livid. rânduială : neorânduială, neregulă, dezordine. răbdare : nerăbdare, impacienţă, neastâmpăr. răbdător : nerăbdător, impacient, intolerant. rări : a aglomera, a îngrămădi. răsfirat : îngrămădit, adunat, strâns. răsplată : pedeapsă, sancţiune, condamnare. răsplătit : pedepsit, sancţionat, condamnat. răspândi : a se concentra, a se polariza. răspândit : adunat, strâns. răsări : a apune, a asfinţi, a scăpăta. răsărit : apus, asfinţit. răutăcios : prietenos, cumsecade, paşnic. S sacadat : aritmic, necadenţat. sadic : blând, blajin, bun. salubru : insalubru, nesănătos, neigienic. sanătate : boală, maladie, beteşug. sarcastic : amabil, cumsecade. satisfacţie : nemulţumire, neplăcere. satisfăcut : decepţionat, dezamăgit, nesatisfăcut. satisfăcător : nesatisfăcător, nemulţumitor. savant : ignorant, incult, neinstruit. saţietate : foame. scula : 1. a se culca; 2. a cădea, a pica. scund : înalt, zvelt. searbăd : delicios, apetisant, gustos. seca : a inunda, a îneca. simplu : complex, complicat. simultan : succesiv, treptat, consecutiv. sincer : nesincer, ipocrit, prefăcut. sinceritate : făţărnicie, prefăcătorie, simulare. sinuos : drept. slobod : închis, captiv. slobozi : a închide, a încuia, a zăvorî. slăvi : a ponegri, a defăima, a calomnia. smerenie : necuviinţă, indecenţă. sobrietate : desfrâu, destrăbălare, imoralitate. sobru : vesel, voios. sociabil : retras, izolat. socoti : a ignora, a dispreţui, a desconsidera. stabil : 1. instabil, schimbător, nestatornic; 2. fluctuant, variabil. stabilitate : instabilitate, mobilitate, nestatornicie. static : mişcător, mobil.
 24. 24. statornic : nestatornic, instabil, inconsecvent, capricios, năzuros. statornicie : efemeritate, vremelnicie. steril : fertil, rodnic, bogat. sterp : fecund, prolific. stima : a dispreţui, a subaprecia, a nesocoti. stimat : ignorat, desconsiderat. stimula : a descuraja, a deprima. straniu : obişnuit, normal, firesc. strident : discret, delicat, pal. strânge : a împrăştia, a risipi, a răspândi. strângător : risipitor, cheltuitor, nechibzuit. străin : cunoscut, popular. stânjenit : îndrăzneţ, curajos, inimos. stârni : a domoli, a potoli, a tempera. stăpân : servitor, argat, slujitor. stăpânire : nerăbdare, impulsivitate, nestăpânire. stăpânit : nestăpânit, impulsiv, necumpănit. suav : necioplit, nedelicat. succes : insucces, eşec, nereuşită. sugestiv : nesemnificativ, secundar, neimportant. sui : a (se) pogorî, a coborî, a cădea. suiş : coborâş, coborâre. suportabil : insuportabil. supus : nesupus, rebel, răzvrătit. supăra : a ( se ) veseli, a se bucura, a se amuza. surplus : pierdere, deficit, pagubă. sus : jos suscita : a aplana, a domoli, a calma, a potoli. susţine : a tăgădui, a respinge, a nega. sârguincios : trândav, indolent, neglijent. sârguinţă : trândăvie, indolenţă, nepăsare. sălbatic : domestic, îmblânzit. sănătos : bolnav, vătămat, suferind. sărat : nesărat. sărman : avut, bogat, înstărit. sătul : flămând, înfometat, hămesit. săţios : nesăţios, inconsistent. T taciturn : vorbaret, galagios, flecar, palavragiu. talentat : netalentat, neînzestrat. tangibil : intangibil, de neatins. tardiv : timpuriu, prematur, devreme. tare : 1. încet, agale, lent; 2. moale; 3. slab, vlăguit, nerezistent. teafăr : vătămat, invalid, mutilat.
 25. 25. temeinic : nerezistent, şubred, firav. temeinicie : nestatornicie, instabilitate, inconstanţă. temerar : laş, fricos, temător. tempera : a aţâţa, a incita, a intărâta, a provoca. temperamental : calm, cumpătat, potolit, liniştit. temperat : nestăpânit, impulsiv, necumpănit. temporal : atemporal. temporar : etern, veşnic, permanent. tenace : apatic, indiferent. tenacitate : inconsecvenţă, fluctuaţie. terestru : ceresc, cosmic. termina : a începe, a întreprinde, a iniîia. tern : strident, ţipător. ticsi : a goli, a scoate, a deşerta. ticălos : cinstit, sincer, loial. tihnit : zbuciumat, tulburat, neliniştit. timiditate : îndrăzneală, insolenţă, neruşinare. timpuriu : tardiv, târziu. tinereţe : bătrâneţe, senectute. tipic : atipic. tolerant : necruţător, neîngăduitor, nemilos. toleranţă : intoleranţă, neomenie. tomnatic : primăvăratic. torid : geros, friguros. tot : nimic. total : parţial, incomplet. totdeauna : niciodată, nicicând. tragic : comic, hazliu, glumeţ. trainic : nerezistent, şubred, firav. trecut : viitor. trist : bucuros, bine dispus. trufaş : smerit, modest, supus. trândav : sârguincios, harnic, muncitor. trăi : a muri, a se stinge, a se prăpădi. tulburat : liniştit, tihnit, netulburat. tumult : linişte, acalmie, tăcere. tăcea : a vorbi, a glăsui, a spune. tăcere : larmă, gălăgie, zarvă. tăcut : gălăgios, zgomotos, guraliv. tăgădui : a susţine, a apăra, a confirma. U ud : uscat, zvântat, zbicit. uita : a memora, a reţine, a-şi aminti. uman : inuman, animalic.
 26. 26. umblat : nestrăbătut, neumblat. umbrit : luminat, însorit, luminos. umfla : a se dezumfla. umple : a se goli, a se deşerta. uni : a separa, a izola, a desface. unic : multiplu, numeros. unifica : a deymembra, a separa, a divide. uniform : divers, neuniform. uniformitate : diversitate, varietate, gamă. unilateral : multilateral. unire : despărţire, ruptură, divizare, fractionare, segmentare. unitate : diversitate, varietate, gamă. urgenta : a tărăgana, a întârzia, a zăbovi. uriaş : pitic, mic, scund. ursuz : sociabil, prietenos. urât : frumos, chipeş, arătos. urî : a plăcea, a simpatiza, a îndrăgi. usca : a uda, a umeyi. uscat : umed, jilav. uscăţiv : împlinit, rotofei, dolofan. util : inutil, nefolositor, netrebuicios. uzat : neuzat, neîntrebuinţat, netocit. uzual : rar, arar, uneori. uşura : a îngreuna, a apăsa, a pune piedici. V vacant : ocupat. vacarm : linişte, tihnă, odihnă, pace. valid : invalid, bolnav, infirm. valida : a infirma, a anula. valoros : nesemnificativ, secundar, neimportant. variaţie : monotonie, uniformitate, plictiseală. vast : restrâns, comprimat, micşorat. veghea : a moţăi, a picoti, a dormita. venera : a ponegri, a defăima, a calomnia. venerat : defăimat, calomniat. veni : a pleca, ase duce. veridic : fals, greşit, eronat. veritabil : neautentic, contrafăcut, denaturat. verosimil : neverosimil, ireal, neadevărat. vesel : trist, deprimat, dezolat. veseli : a se întrista, a se supăra, a se mohorî, a se înnegura. vestit : necunoscut, anonim, neştiut. veşnic : trecător, temporar, vremelnic, efemer, pieritor. veşnicie : clipită, moment scurt.
 27. 27. viabil : şubred, nerezistent, precar. viaţă : moarte, deces. viciat : neviciat, curat, sănătos. victorie : înfrângere, nereuşită, eşec. victorios : invins, înfrânt, biruit. viguros : slab, firav, slăbuţ. vindecabil : incurabil, nevindecabil. vinovat : inocent, nevinovat, candid. vinovăţie : nevinovăţie, inocenţă.ingenuitate. violent : calm, cumpătat, potolit, liniştit. virtute : cusur, defect, beteşug, meteahnă, viciu. visător : realist, practic. viteaz : laş, fricos, temător. viu : mort, decedat, răposat. vizibil : invizibil, şters. voinic : pipernicit, mic, pirpiriu. voios : necăjit, amărât, deprimat. voit : involuntar, neintenţionat. vorbăreţ : tăcut, taciturn. vrednic : leneş, trândav, indolent, puturos. Z zbiciuma : a se linişti, a se calma, a se domoli. zgârcit : cheltuitor, risipitor, darnic. zi : noapte. zice : a tăcea. zidi : a dărâma, a ruina, a dărăpăna, a nărui. zori : a încetini, a frâna. zvăpăiat : liniştit, serios, cumpătat. zăbovi : a grăbi, a zori, a iuţi. zăpuşeală : frig, răceală. SINONIME A a îndruma : a călăuzi, a dirija, a povăţui, a sfătui, a îndrepta. abandon : părăsire, renunţare.
 28. 28. abatere : 1. îndepărtare; 2. infracţiune, contravenţie. abdomen : pântec, burtă. abil : îndemânatic , priceput, şiret. acumula : a aduna, strânge. acuza : a învinui, învinovăţi. ademeni : a ispiti, a înşela, a atrage, a momi. adera : a se lipi, a se alătura, a se ataşa. adeverinta : dovada, certificat, atestat. adeverinţă : dovadă, certificat, atestat. admite : a accepta, a permite, a îngadui. adorabil : fermecător, încântător. aduce : a transporta, a căra. aduna : a strânge, a culege, a colecta. adversar : rival, concurent. adâncime : profunzime. adăpost : refugiu, protecţie. aer : vazduh, atmosferă. afla : a descoperi, a găsi. afânat : pufos, moale. agale : alene, domol, liniştit. agasa : a irita, a enerva. ager : destept, iscusit, ingenios, priceput. agil : iute, sprinten, vioi, ager agonisi : aduna, a strange, a economisi, a-şi face rezerve. agresiv : violent, brutal, impulsiv, dur. agăţa : a atarna, a suspenda, a spânzura. aidoma : la fel, întocmai, asemenea. ajunge : 1. a sosi; 2. a izbuti, a reuşi, a realiza (un scop). ajusta : a micşora, a potrivi. alcătui : a face, a construi, a întocmi. alege : a selecta, a selecţiona. alerga : a goni, a fugi. alia : a se uni, a se întovărşi, a face front comun. aliena : 1. a înstrăina, a transfera; 2. a înnebuni. altercaţie : ceartă, sfadă, neînţelegere. alunga : a izgoni, a înlatura, a îndeparta, a expulza. alură : înfăţişare, aspect, faţă. amabil : binevoitor, prietenos. ambiţie : aspiraţie, dorinţă, râfnă. ameliora : îndrepta, îmbunătăţi. amenaja : a aranja, a pune in ordine, a pregati amenintare : 1. pericol, primejdie; 2. critica, apostrofare amesteca : 1. a combina, a asocia, a impreuna; 2. a interveni, a se baga amic : prieten, tovaras amurg : asfintit, inserare amuti : a tacea, a pierde glasul
 29. 29. amuza : a se veseli, a se distra, a rade. amăgi : a înşela, a păcăli, a ispiti, a minţi. amărât : trist, supărat, mâhnit. anevoie : greu, dificil, abia. animat : insufletit, viu anina : a agata, a atarna, a prinde (de ceva) anonim : necunoscut, neinsemnat anticipa : a prevesti anula : a sterge, a radia, a suprima, a desfiinta apasator : chinuitor, sufocant, greu, neplacut apela : a cere apleca : a se indoi, a se inclina, a se incovoia apostrofa : a certa, a face observatii, a critica aprig : 1. iute, inflacarat; 2. aspru, darz, crunt aprinde : a lua foc, a arde, a atata, a izbucni asana : a curati asasin : criminal, ucigas, talhar asculta : 1. a auzi, a fi atent, a audia; 2. a se supune, a se conforma ascunde : a tainui, a piti, a camufla, a masca asigura : a garanta, a incredinta asmuti : a starni, a a indemna aspect : infaţişare, faţă. aspira : a năzui, a tinde, a râfni. asprime : severitate, strictete, duritate asterne : a intinde, a acoperi, a imprastia astupa : a inchide, a bloca, a acoperi asuda : a transpira, a nadusi atasa : a adauga, a alipi, a anexa atribui : a da, a acorda auster : sobru, aspru, sever autentic : adevarat, real, sigur, original auzi : 1. a asculta, a retine; 2. a se zvoni, a se afla avansa : 1. a inainta, a progresa; 2. a evolua, a a creste, a se mari avantaj : folos, castig, profit; avar : zgarcit, calic avea : a poseda, a detine, a stapani aventuta : a risca, a se incumeta avere : bogatie, avutie, bunuri aversiune : repulsie, sila, dezgust, azvarli : a arunca, a indeparta, a da deoparte B bafta : noroc, sansa bal : dans, petrecere balai : blond, balan
 30. 30. balcon : cerdac, foisor, fereastra baltat : pestrit, amestecat banal : neinsemnat, neinteresant banuiala : presupunere, intuitie, presimtire barfi : a vorbi de rau, a calomnia, a ponegri, a defaima barlog : culcus, vizuina, locuinta,adapost bascalie : ras, batjocura, gluma basm : poveste batatori : a presa, a a indesa bate : a da pumni, a maltrata, a brutaliza batjocori : a insulta, a umili, a injosi batos : drept, teapan, tare baza : temelie, fundament bazar : targ, piata belea : necaz, suparare, neplacere benchetui : a chefui, a petrece beneficia : a avea un folos, a profita, a castiga benevol : facultativ, nesilit betesug : infirmitate, vatamare bezmetic : zapacit, aiurit bezna : intuneric biet, biata : sarman, nenorocit binecrescut : cuviincios, educat birocratie : formalism birt : bufet, bodega, restaurant birui : a invinge, a izbuti bivol : malac, martahala bizar : ciudat, excentric, fantezist bizui : a se increde, a se baza bland : bun, domol, pasnic, blajin blasfemie : defaimare, injurie, calomnie blazat : indiferent, plictisit, dezgustat, sceptic blestema : a afurisi, a a ocari, a huli bloca : a izola, a inchide, a astupa blond : balan, balai, spelb bluf : nascocire, minciuna boala : suferinta, maladie boare : adiere, vantisor bobina : a infasura boboc : mugur, pui bocet : plans, jeluire. bodegă : bufet, birt. bogat : avut, instarit boicota : a refuza, a se opune, a nu primi bojdeuca : coliba, cocioaba bold : ac, tepusa, teapa
 31. 31. bolta : cer, cupola, arc, arcada bombani : a mormai, a boscorodi, a murmura bondoc : indesat boneta : scufie, tichie, caciulita bont : ciunt, turtit, retezat borangic : matase boreal : nordic borfas : hoţ, pungaş, şarlatan. boroboata : pozna, sotie, nazbatie bostan : dovleac botit : sifonat, mototolit brancarda : targa brau : cingatoare, curea brav : viteaz, inimos, voinic breaz : grozav, iscusit, destept bresa : spartura, gaura, fisura breviar : prescurtare, rezumat, sinteza bribegi : a hoinări, a rătăci, a vagabonda. brodi : a nimeri, a gasi bruma : chiciura, promoroaca brun : cafeniu-inchis, negricios, oaches brusc : deodata, pe neasteptate, fara veste brutalitate : duritate, nepolitete, grosolanie bucalat : grasut, durduliu, bucate : hrana, alimente, mancare buchet : 1. manunchi; 2. aroma, parfum buclat : cret, inelat bucluc : belea, necaz, incurcatura bucurie : veselie bucuros : vesel, multumit bufon : mascarici, paiata buimac : zapacit, aiurit buluc : gramada, inghesuiala bunastare : prosperitate, bogatie, opulenta bunavointa : amabilitate, ingaduinta bura : a cerne, a burnita, a ploua cu stropi mici burlac : celibatar, holtei burzului : a se mania, a se enerva buzunari : a fura, a sustrage, a sterpeli C cabinet : 1. odaie, incapere, birou; 2. guvern, consiliu de ministri cablu : fir rasucit, funie, odgon. cacialma : inselatorie, pacaleala. cada : 1.baie,vana; 2.vas, butoi.
 32. 32. cadea : a pica, a ( se ) pravali. cadentat : ritmat. cai : a regreta, a-i parea rau. calamitat : sinistrat. calamitate : nenorocire, dezastru, catastrofa. calatori : a cutreiera, a colinda, a strabate. calcula : 1.a socoti, a masura; 2.a planui, a aranja; 3. a aprecia. caldaram : pavaj, asfalt. caleidoscop : amestec, combinatie, amalgam. cali : a se intari, a se fortifica, a se oteli. calic : 1.zgarcit, avar, meschin; 2. sarac, nevoias, sarman. calificativ : apreciere, nota, eticheta. calitate : 1. insusire, valoare specifica, trasatura; 2. pozitie, situatie, titlu, rang. calm : liniste, tihna, repaos. calomnia : a defaima, a denigra, a ponegri, a barfi. calvar : chin, suferinta, durere. camarad : prieten, tovaras, coleg. camata : 1. dobanda; 2. gastig, profit. camp : ses, campie, platou. canicular : arzator, torid, dogoritor. cantona : a( se ) instala, a( se ) caza, a gazdui. capatuit : bogat, instarit. capcana : cursa, lat. capitaliza : a strange, a aduna. capitula : a ( se ) preda, a ( se ) supune, a ceda. capos : incapatanat, orgolios, ambitios. capricios : mofturos, nazuros, pretentios. capsa : a prinde, a fixa. capta : a cuceri, a atrage, a captiva, a a fermeca, a ademeni. captiv : prizonier. cara : a duce, a transporta. caracter : 1. fire, natura; 2. semn grafic. caraghios : comic, ridicol, hazliu. carboniza : a arde, a calcina. carcasa : 1. invelis, crusta, carapace; 2. schelet, cadru. carcera : arest, inchisoare, celula. card : 1. stol, turma, ceata; 2. multime, grup, banc. carenta : neajuns, lipsa, deficienta. caritabil : milos, filantropic. carmui : a conduce, a guverna, a administra, a calauzi. carpanos : zgarcit, avar, calic. carpi : a repara, a coase, a reface. carti : a protesta, a se plange, a obiecta. carturar : invatat, erudit. carunt : sur casnic : familial, gospodaresc.
 33. 33. cast : curat, inocent, nevinovat, imaculat. casta : grup, clasa, secta. castru : lagar, tabara, compartiment. catacomba : galerie subterana, pestera, grota. catalog : registru, condica, catastif cataplasma : bandaj, compresa. catar : magar, asin. catastrofa : dezastru, nenorocire, cataclism. catifelat : matasos, moale. caustic : usturator, zeflemitor, taios. cauteriza : a arde cauza : motiv, pricina. cavitate : gaura, adancitura, spartura. cavou : cripta, mormant, monument funerar. caza : a gazdui, a instala. cazna : tortura, chin. certificat : dovada, atestat, adeverinta, act, document. certitudine : siguranta, convingere, credinta. chei : tarm, mal. cheltuitor : risipitor, nesocotit. chenar : margine, bordura. chermesa : bal, petrecere, serata, reuniune. chezasie : garantie, gaj, asigurare. chibzuit : cumpatat, echilibrat, sobru. chin : suferinta, durere. chindie : asfintit, amurg, crepuscul, inserare. chintesenta : esenta,sinteza. chip : infatisare, fata, figura. cinstit : corect, sincer, onest, loial. ciobit : crapat, fisurat, spart. ciocni : a se lovi, a se izbi. ciomag : bata, bat, baston. ciorchine : manunchi, ciucure. circula : a se deplasa, a merge, a umbla, a strabate. circumspect : precaut, prevazator, prudent, vigilent. cirovai : a se certa, a se ciondani cisterna : rezervor cita : a mentiona, a indica, a reproduce. citadin : urban, orasenesc. ciucure : canaf, pompon, ceapraz. ciudat : bizar, straniu, curios, nastrusnic. ciudos : invidios. ciunti : a reteza, a taia, a mutila. ciupitura : intepatura, piscatura. civic : cetatenesc, civil. civilizat : politicos, amabil, manierat.
 34. 34. civilizatie : cultura, progres. cladi : a zidi, a construi, a ridica. cladire : constructie, edificiu, imobil. clandestin : ilegal, interzis, ilicit. clar : limpede, deslusit, lamurit. clasa : grup, categorie. clatina : a se legana, a se misca. clauza : prevedere, precizare. clementa : indulgenta, indurare, generozitate. clestar : cristal. cleveteala : barfa, denigrare, ocara. clinti : a urni, a deplasa. cliseu : tipar, sablon. clocot : fierbere clovn : mascarici, paiata, bufon. coabita : a convietui, a conlocui. coafura : pieptanatura. coagula : a se inchega. coaja : scoarta, pielita, crusta. coalitie : alianta, asociere. coasta : panta, povarnis. cocarda : insigna, emblema. cocean : stiulete, ciocan, ciocalau. cochet : dichisit, elegant, gatit. cocosat : ghebos, curbat, indoit cocota : a se urca, a se agata. codas : lenes, ultimul. codi : a ezita, a sovai, a sta la indoiala. codru : padure, sihla. coerent : logic, sistematic. coincide : a se potrivi, a se suprapune, a se petrece simultan. colan : salba, colier, sirag. colb : praf, pulbere, tarana. colecta : a aduna, a strange, a colectiona. coleric : brutal, dur, violent. coliliu : alb. colinda : a umbla, a strabate, a cutreiera. coloniza : a popula colosal : extraordinar, formidabil, uluitor, uimitor. comanda : a ordona, a porunci, a dispune. comasa : a impreuna, a combina, a amesteca, a concentra. comemora : a celebra, a sarbatori, a aniversa. comenta : a discuta, a interpreta, a face observatii. comis : hazliu, vesel, comic. comite : a savarsi. comod : placut, convenabil.
 35. 35. compact : des, dens, plin. compasiune : mila, intelegere. competent : 1. autorizat, , avizat, legal. 2. priceput, expert, capabil. competitie : intrecere, concurs. complet : intreg, deplin. completare : adaugire, adaos. complica : a incurca, a agrava, a amesteca. complicat : dificil, incurcat, incalcit. compliment : magulire, lauda, elogiu. complot : uneltire, conspiratie. comprima : a apasa, a strange, a presa. compromite : a ( se ) face de ras, a ( se ) discredita. compune : a forma, a alcatui, a crea. comunica : a transmite, a instiinta, a informa. comunicare : stire, instiintare, veste. comunitate : colectivitate, societate. comutator : intrerupator conac : casa, vila. conational : compatriot, concetatean. concepe : a imagina, a crea, a proiecta. conceptie : idee, cugetare, parere. concesie : ingaduinta, permisiune, conchide : a termina, a incheia concilia : a impaca concis : scurt, rezumator. concludent : hotarator, decisiv, edificator. concomitent : simultan, impreuna. concorda : a corespunde, a se potrivi. concretiza : a materializa, a exemplifica. concura : a se intrece, a a se confrunta. concurs : intrecere, competitie, confruntare. condamnat : osandit, pedepsit, sanctionat. condei : creion, toc. condimentat : picant. conditie : clauza, prevedere. conducator : capetenie, comandant. conducta : teava, tub. conexiune : legatura, relatie. confectiona : a produce, a face, a fabrica, a lucra. conferinta : cuvantare, expunere orala. confesa : a se destainui, a face confidente, a se spovedi. confidential : secret, intim, particular. confirma : a adeveri, a atesta, a recunoaste. confisca : a opri, a retine, a pune sechestru. conflict : dezacord, cearta, contradictie. conformatie : alcatuire, structura.
 36. 36. confrate : coleg, tovaras. confuz : neclar, imprecis. congenital : innascut, mostenit. conjuctura : imprejurare, circumstanta. conjura : a ruga, a implora. consacra : a dedica, a inchina. consecinta : urmare, rezultat, concluzie. consens : intelegere, acord, potrivire. conserva : a pastra. consfinti : a stabili, a legifera. considera : a crede, a aprecia. consideratie : stima, respect. consola : a mangaia, a alina. consonant : armonios conspirativ : ilegal, secret. constant : stabil, statornic, neschimbat. consterna : a contraria, a nedumeri, a surprinde neplacut. constrange : a sili, a obliga, a impune. construi : 1.a face, a alcatui; 2. a cladi, a inalta. contemporan : actual, prezent, recent. conteni : a inceta, a se opri, a se sfarsi. contesta : a protesta, a contrazice. continuu : neintrerupt, neincetat. contopi : a se uni, a se unifica, a se contopi. contorsionat : rasucit, sucit. contracara : a para, a anihila. controversat : discutabil, contestat, criticat. conturba : a deranja, a tulbura, a incomoda. convenabil : avantajos, corespunzator, adecvat. conventie : intelegere, acord, pact. conversa : a discuta, a convorbi. conversatie : convorbire, discutie. convoca : a reuni, a chema. convoi : caravana, sir. coopera : a colabora. coopta : a include, a adauga. copia : a transcrie, a reproduce, a imita, a plagia. copilaresc : infantil, pueril. copios : bogat, indestulat. coplesi : 1. a invalui, a invinge; 2. a emotiona, a tulbura, a impresiona. corcit : amestecat. cordon : centura, curea, cingatoare, brau. corecta : a indrepta, a corija, a rectifica. coridor : culoar, pasaj. coroiat : incovoiat, curbat. corpolent : voinic, gras, voluminos.
 37. 37. cortina : perdea, draperie. corupt : imoral, stricat. cosmos : univers costuma : a se travesti. cotidian : curent, zilnic. cotlon : 1. ungher, colt; 2. vizuina, barlog. cotrobai : a scotoci, a cauta. cotropi : a invada, a subjuga, a ocupa. covarsi : a depasi, a intrece, a invinge. covarsitor : impresionant, predominant, coplesitor. crancen : cumplit, crunt, nemilos, groaznic. crapa : a se despica, a plesni. cravasa : bici crea : a produce, a nascoci, a inventa. creasta : culme, pisc, varf, crestet. creatura : fiinta, faptura, individ. credincios : 1.cinstit, devotat, fidel; 2. evlavios, cucernic, religios. credit : 1. imprumur; 2. pretuire, prestigiu. credul : naiv, fraier, nestiutor. crema : alifie, unguent. creponat : incretit crepuscul : amurg, asfintit, inserare, apus, chindie. creste : a se mari, a spori, a se dezvolta. cretin : idiot, tampit, imbecil. crez : principiu, convingere. crima : omor, asasinat. cripta : cavou, monument funerar. crispat : inclestat. cristalin : clar, curat, limpede, transparent. criteriu : principiu, norma. critica : observatie, mustrare. croiala : taietura, linie, fason. cronologic : succesiv, evolutiv. cruci : a se mira, a inmarmuri, a se minuna. crucial : esential, decisiv, hotarator. crud : 1. nefiert, necopt; 2. tanar, fraged; 3. aspru, nemilos, violent. cruta : 1. a ierta, a absolvi; 2.a menaja, a feri; 3. a pastra. cruzime : ferocitate, violenta, salbaticie. ctitor : fondator, intemeietor. cuceri : 1.a captura, a ocupa, a invinge; 2. a fermeca, a incanta. cuceritor : captivant, fermecator, rapitor. cucernic : credincios, evlavios, bisericos, religios. cufunda : a se adanci, a se scufunda cugeta : a gandi, a medita. cugetator : ganditor, meditativ. culant : generos, marinimos, amabil, galant.
 38. 38. culca : a se intinde, a se lungi. culcus : 1. pat; 2. vizuina, barlog. culege : a aduna, a strange. culme : 1. pisc, creasta; 2. apogeu. culminant : maxim, superlativ. culpabil : vinovat cult : 1. religie, confesiune; 2. citit, educat; 3. admiratie, respect. cultiva : 1. a lucra pamantul; 2. a se instrui, a invata. cuminecatura : impartasanie, grijanie cuminte : 1.ascultator, supus, potolit; 2. echilibrat, rational. cumpara : a achizitiona, a procura. cumparator : client cumpatat : chibzuit, echilibrat, ponderat, temperat; cumplit : groaznic, teribil, inuman, nemilos. cumsecade : intelegator, omenos. cumula : a strange, a reuni, a insuma, a aduna. cunoscator : specialist, expert, stiutor. cupla : a uni, a atasa, a lega. cura : tratament, ingrijire, dieta. curabil : tratabil, vindecabil. curaj : indrazneala, vitejie, cutezanta. curba : a se indoi, a se arcui, a se incovoia. curios : 1.ciudat, bizar, straniu; 2. indiscret. curma : a opri, a intrerupe, a incheia, a suprima. curte : 1. ograda, batatura; 2. resedinta, sediu; 3. atentie (a face curte) curtoazie : politete, maniera, amabilitate. custode : ingrijitor, paznic, administrator. cusur : defect, meteahna, racila. cuta : 1. inctetitura, indoitura, fald. 2. rid, zbarcitura. cutezanta : 1. curaj, indrazneala, vitejie; 2. tupeu, cinism. cutreiera : a colinda, a strabate, a hoinari. cuvant : 1. vorba, zicere, spusa; 2.discurs, conferinta; 3. promisiune, fagaduinta; 4.opinie, parere. cuvanta : a grai, a zice, a spune; 2. a tine un discurs, a conferentia. cuveni : a se cadea, a-i reveni. cuviincios : respectos, binecrescut, politicos, decent. cuvios : cucernic, evlavios, credincios. D dainui : a dura, a persista, a se mentine, a ramane. dala : lespede dalb : alb dalie : gherghina. dansa : a juca, a petrece. dar : cadou, atentie, plocon. mita;2, talent, vocatie, inzestrare.
 39. 39. darama : a surpa, a distruge, a da la pamant. darapanat : degradat, ruinat, srticat. dardai : a tremura, a clantani. darnic : marinimos, generos. darnicie : generozitate, marinimie. darui : a dona, a oferi, a ceda. darz : curajos, hotarat, cutezator. datina : traditie, obicei, randuiala. datorie : indatorire, obligatie, sarcina. dauna : a pagubi, a strica, a vatama. debita : a spune, a vorbi a palavragi. debitor : datornic, platnic. deborda : 1. a se revarsa; 2. a vomita. debut : inceput, start. debutant : incepator, ucenic. decadent : corupt decadere : 1.regres, declin, decadenta; 2. degradare morala, coruptie, imoralitate. decalaj : diferenta, dezacord, nepotrivire. decanta : a curati, a limpezi, a distila. decapita : a taia capul, a ucide. deceda : a muri, a sucomba, a raposa. decent : politicos, respectuos, bunecrescut. deceptie : dezamagire, deziluzie, inselare. decerna : a acorda, a conferi, a da, a atribui. deces : moarte decide : a hotari, a dispune. decis : hotarat, indiscutabil. decizie : hotarare, decret, sentinta, ordin. declama : a recita, a rosti. declansa : a starni, a porni, a dezlantui. declara : a spune, a afirma, a marturisi, a se pronunta. declasat : decazut, degradat. declin : regres, decadere. decola : a se ridica, a pleca, a se inalta. decoltat : 1. rascroit; 2. indecent, necuviincios. deconcerta : a incurca, a deruta, a zapaci,a tulbura. deconectant : recreativ decont : justificare, raspundere. decorat : 1. impodobit, infrumusetat, ornat; 2. i s-a dat o decoratie. decoratie : 1. insigna, dinstinctie; 2. podoaba. decortica : a coji, a decoji. decret : decizie, hotarare, dispozitie, ordonanta. decupla : a dezlega, a desface, a intrerupe. dedica : a a se inchina, a consacra, a destina. dedicatie : inchinare, omagiu, consacrare. defaima : a barfi, a calomnia, a ponegri.
 40. 40. defavoare : dezavantaj, paguba. defect : lipsa, scadere, imperfectiune. defecta : a strica, a deregla, a defecta. defectuos : gresit, incorect, necorespunzator. defensiva : aparare. deferent : respectuos deferenta : respect, stima, consideratie deficienta : scadere, lipsa, carenta, insuficienta. defileu : trecatoare, pas, vale. definitiv : incheiat, finisat, terminat. definitoriu : caracteristic, distinctiv, specific. deformat : desfigurat, pocit, denaturat, rastalmacit. defrisat : despadurit degaja : 1. a raspandi, a imprastia, a emite; 2. a imprastia, a elibera. degeaba : zadarnic, fara rost. degenera : a se degrada, a decadea. degera : a ingheta. deghizat : travestit, ascuns, mascat, camuflat. degraba : repede, iute indata, imediat. degradant : injositor, dezonorant. degreva : a scadea, a reduce, a micsora, a usura. degusta : a savura, a gusta. dejuca : a zadarnici, a anula, a lichida. dejun : masa, pranz. delapida : a sustrage, a deturna. delasa : a neglija, a da uitarii. delasator : indolent, nepasator, pasiv. delatiune : denunt, dezvaluire. delecta : a incanta, a desfata, a bucura. delega : a imputernici, a insacina, a da mandat delibera : a chibzui, a gandi, a judeca, a analiza, a se sfatui. delicat : 1. fin, diafan, gingas, gratios, suav; 2.politicos, mnierat; 3. sensibil, simtitor, emotiv ; 3. slabut, fragil, plapand. delicatete : finete, gingasie, gratie, niblete. delicios : gustos, savuros, placut, apetisant. deliciu : placere, savoare, incantare. delict : infractiune, abatere, greseala, eroare. delicvent : infractor, vinovat. delimita : 1. a contura; 2. a preciza, a stabili, a a fixa. delimitat : circumscris, limitat, marginit. demara : a porni, a-si lua avant. demaraj : pornire. demarca : a delimita, a separa. demasca : a dezvalui, a da pe fata, a deconspira. dement : alienat dementa : nebunie, sminteala.
 41. 41. demers : interventie, incercare, efort. demite : a concedia, a destitui, a elibera, a da afara. demn : vrednic, respectabil. demoda : a se invechi, a se perima, a iesi din uz. demodat : desuet, perimat, vechi. demon : diavol, drac, satana. demonetiza : a se deprecia, a se banaliza, a se devaloriza. demonstra : a arata, a dezvalui , a proba. demonstrat : desfacut demoralizat : deprimat, descurajat. denatura : a deforma, a falsifica, a schimba, a rastalmaci, a contraface. deneral : 1. comun, public, colectiv; 2. unanim, universal. denigrator : barfitor, clevetitor, defaimator. denumit : intitulat. denunta : a pari, a reclama, a (se) plange, a demasca. deocheat : 1. indecent, necuviincios; 2. compromis, patat. deodata : simultan, concomitent. deosebi : a face diferenta, a distinge; 2. a se remarca, a se evidentia, a excela. depana : a repara, a reface. depanare : reparatie, refacere. depresurat : deblocat. deprindere : 1.obisnuinta, obicei; 2. pricepere, dexteritate. deprins : acomodat, familiarizat, obisnuit. depune : 1. a se sedimenta; 2. a pune, a aseza; 3. a infatisa, a preda( un act ). deradere : batjocura, ironizare, ridiculizare, bataie de joc. deraia : 1. a iesi din drum; 2. a innebuni. deranja : a rascoli, a invalmasi; 2. a tulbura, a stanjeni, a incomoda; 3. a se osteni, a face eforturi. derapa : a aluneca, a se deplasa. derbedeu : vagabond, haimana, lichea, puslama. dereglat : deranjat, stricat deretica : a curata, a aranja, a face curatenie. derizoriu : marunt, ridicol. deroga : a se abate, a face exceptie. derula : a desfasura, a desface, a intinde. deruta : a dezorienta, a zapaci, a insela, a incurca. des : compact, inghesuit, dens, ingramadit. desavarsi : 1. a perfectiona; 2. a termina, a infaptui, a realiza. descalci : a descurca, a lamuri, a limpezi. descarca : 1.a goli; 2. a trage, a slobozi; 3. a se dezlantui, a se revarsa. descendent : coborator. descheia : a desface. deschis : 1. sincer, loial, onest; 2. liber, accesibil; 3. luminos, clar; 4.direct, fatis. descifra : a citi, a interpreta, a deslusi. descinde : a cobori, a se trage ( din cineva ); a se opri, a trage ( la o casa ); 3. a se deplasa, a pleca.
 42. 42. descoase : 1. a desface; 2. a cerceta, a ispiti, a iscodi. desconsidera : a dispretui, a subestima, a a deprecia. descoper : a descoperi, a revela, a arata; 2. a gasi , a afla. descrie : a infatisa, a prezenta, a contura. descuiat : deschis, neincuiat. descumpani : a dezorienta, a dezechilibra, a deruta. descurca : a lamuri, a limpezi, a elucida. desemna : a indica, a preciza, a numi. deseori : des, frecvent. deserta : a goli, a scoate, a elimina. desertaciune : zadarnicie desface : a descompune, a desprinde, a separa, a izola; 2. a vinde, a face negot, a oferi. desfasura : a intinde, a derula, a asterne. desfide : a brava, a provoca, a sfida. desfiinta : a suprima, a anula, a desface. deshidratat : uscat deshuma : a exhuma, a dezgropa. desigur : negresit, bineinteles, fara indoiala. despica : a crapa, a spinteca, a desparti, a desface, a sparge. despot : tiran, dictator, asupritor. destainui : a dezvalui, a descoperi, a revela, a face cunoscut. destept : 1. treaz, lucid; 2. inteligent, ager, istet, priceput, capabil, abil. destin : soarta, ursita, dat, predestinare. destinatie : 1. scop, tinta, finalitate; 2. loc, asezare, punct de sosire. destindere : a se relaxa, a se odihni, a se recrea. destins : relaxat, lejer. destitui : a da afara, a scoate din post, a indeparta. destoinic : capabil, merituos, priceput, competent, de isprava. destrama : a rupe, a desira, a desface, a descompune. destupa : a desfunda, a deschide, a desface. detaliat : amanuntit, dezvoltat. detaliu : amanunt detasa : 1. a desprinde, a desface, a dezlipi; 2. a deplasa, a muta, a schimba. detecta : a descoperi, a identifica, a prinde. deteriora : a strica, a deregla, a uza. determina : a cauza, a pricinui. detesta : a dispretui detine : 1. a avea , a stapani; 2. a inchide, a aresta. detonatie : detunatura, explozie. detuna : a exploda, a bubui. deturna : a delapida, a fura, a sustrage, a-si insusi. devaliza : a prada, a jefui, a fura. devaloriza : a deprecia, a reduce, a scadea. devasta : 1. a distruge, a nimici, a pustii, a ruina; 2. a jefui, a prada. devastator : distrugator, nimicitor. deveni : a se face, a se transforma, a ajunge.
 43. 43. devenu : a se face, a se transforma, a se produce. devia : a abate, a indeparta. devora : a manca, a inghiti, a consuma. devota : a se consacra, a se dedica. devotament : 1. daruire. 2. atasament. devotiune : evlavie, cucernicie, pietate. dexteritate : usurinta, dibacie, abilitate, indemanare. dezagreabil : antipatic, dezgustator, dizgratios, suparator. dezamagi : a deceptiona, a deziluziona, a insela. dezastru : catastrofa, nenorocire. dezavantaj : defafoare, neajuns, inconvenient. dezavua : a dezaproba, a se desolidariza. dezaxare : dezechilibru, tulburare, dezorientare. dezbara : dezobisnui, dezvata. dezbatere : discutie, cercetare, analiza. dezbina : 1. a desface; 2. a invrajbi, a desparti. dezice : a nega, a tagadui, a anula. deziderat : cerinta, dorinta, aspiratie. deziluzie : deceptie, dezamagire, amaraciune. dezinfectat : aseptic, sterilizat. dezinvolt : degajat dezlantui : a izbucni, a navali, a se napusti. dezlega : 1.a desface, a libera; 2. a solutiona, a rezolva. dezmetici : a-si reveni, a se trezi, a se reculege. dezmierda : a alinta, a rasfata, a mangaia, a desfata. dezminti : a nega, a contesta, a tagadui, a anula. dezola : a mahni, a intrista, a descuraja, a amari. dezordonat : neingrijit, haotic. dezvalui : a arata, a revela, a destainui, a elucida. deţine : 1. a avea , a stapani; 2. a inchide, a aresta. diafan : transparent, fin subtire, delicat. dialog : convorbire, discutie. dibaci : iscusit, calculat, abil. dichisi : a se gati, a se ferchezui. dicton : maxima, aforism, zicatoare. dificil : greu, anevoios. difuz : confuz, imprecis, neclar. difuza : a a raspandi, a propaga, a distribui. dijmui : a sustrage, a fura, a injumatati. dilata : a mari, a largi, a extinde. diminua : a imputina, a scadea, a reduce. dimpreuna : laolalta. dinamic : energic, activ, impulsiv. diploma : certificat, atestat. dirija : a conduce, a calauzi. discerne : a deosebi, a distinge
 44. 44. discordie : neintelegere, cearta. discredita : a compromite, a defaima, a ponegri. discutie : convorbire, dialog, dezbatere, conversatie. disensiune : neintelegere, dezacord, controversa, cearta disimulat : deghizat, mascat. dislocat : deplasat, luxat, sucit. disonanta : dezacord, stridenta, nepotrivire. dispensa : 1. scutire, permisie; 2.autorizatie. dispersa : a imprastia, a risipi, a raspandi. disponibil : liber, neocupat. dispozitie : hotarare, ordin, indicatie. dispretui : a nesocoti, a desconsidera, a subaprecia. disproportie : nepotrivire, dezechilibru. disputa : controversa, cearta. distant : 1. rezervat, nesociabil, necomunicativ; 2. departat, distantat. distanta : departare, spatiu. distinct : deosebit, special. distinge : a deosebi, a remarca, a se observa, a se evidentia. distins : deosebit, remarcabil, eminent, nobil, valoros. distra : a inveseli, a amuza. distractiv : amuzant, agreabil, placut. distrat : neatent, imprastiat, absent, cascat. distribui : a imparti, a repartiza, a da. distructiv : nimicitor diurn : zilnic divergent : diferit, deosebit, contrar. divergenta : neintelegere, dezacord, disensiune. divers : diferit, multiplu, variat. diversitate : varietate. divertisment : distractie, amuzament. divin : 1. dumnezeiesc, sfant, ceresc; 2. bisericesc, religios; 3. minunat, incantator. diviniza : a proslavi, a preamari, a adora, a venera. diviza : a imparti, a divide, a scinda, a fragmenta. dizolvabil : solubil dobandi : a primi, a capata, a obtine. doborat : rasturnat, trantit. docil : bun, cuminte, supus. doct : erudit, invatat, informat. doctorie : medicament, leac. document : act, inscris, atestat. dogma : norma, prescriptie, regula. dojana : observatie, mustrare, admonestare. doleanta : plangere, reclamatie, jalba. dolofan : durduliu, rotofei, grasut, grasan. domestic : casnic, familial, gospodaresc. domicilia : a sta
 45. 45. domni : a stapani, a conduce. dori : 1. a ravni, a nazui, a jindui; 2. a ura. dorinta : aspiratie, nazuinta, pofta, gust. doritor : amator, iubitor, pofticios. dormita : a motai, a picoti. dorsal : posterior. dosi : 1. a sustrage, a ascunde, a fura; 2. a se piti. dosnic : retras, ferit, izolat. dospit : crescut. dota : a inzestra, a atribui. dotat : competent, experimentat, practic. dovada : 1. proba, marturie; 2. adeverinta, document, atestare. dovedi : 1.a demonstra, a proba; 2. a invinge, a birui; 3. a razbi, a prididi. drag : iubit, indragit, scump. dragoste : iubire, afectiune, amor. drama : nefericire, nenorocire. dramui : 1. a masura, a cumpani, a cantari; 2. a da cate putin, a da cu taraita. drapat : cusut. drapel : steag, stindard, flamura. drastic : eficace, sever, puternic. dreptate : justitie, echitate, adevar. dres : fard, suliman. dresa : a instrui, a deprinde, a invata. drum : cale, parcurs, ruta, itinerar, calatorie, cursa, traiectorie. drumeag : carare, poteca. drumet : calator, turist. drumetie : calatorie, excursie, turism. duba : 1. camioneta; 2. inchisoare, arest, temnita. dubios : indoielnic, suspect, echivoc. dubiu : indoiala, neincredere, nesiguranta. dubla : 1. a mari de doua ori; 2. a captusi. duce : 1. a transporta, a cara; 2. a merge, a se deplasa; 3.a trai, a vietui. duel : lupta, confruntare. duh : 1. aratare, strigoi, stafie; 2. spirit, inteligenta, intelepciune. duhoare : miasma, aer urat mirositor. duhovnicesc : 1. sufletesc, spiritual; 2. preotesc, religios. duios : 1. emotionant, impresionant, induiosator; 2. sentimental, tandru, afectuos; 3. jalnic, trist, melancolic. dumerit : edificat, lamurit. dumica : a sfarama, a rupe, a faramita. dungat : vargat, reiat, zebrat. duplicitar : fals, mincinos, prefacut. dur : 1.sarcastic, taios, usturator; 2. tare. dura : 1. a persista, a rezista, a se mentine; 2. a construi, a cladi, a zidi, a face durere : suferinta, intristare, mahnire.
 46. 46. dusmanie : ura, vrasmasie, ostilitate. E echilibra : a ( se ) cumpani, a (se ) contrabalansa. echilibru : 1.stabilitate; 2. liniste, impacare, tihna. echimoza : vanataie. echipaj : 1. suita, alai, escorta; 2. caleasca, trasura de lux. echitabil : just echitate : dreptate, justete, corectitudine, obiectivitate. echivala : a egala echivalent : egal, deopotriva, asemenea, identic. echivoc : neclar, ambiguu, confuz, dubios. eclatant : impresionant, frapant, zgomotos. elocvent : convingator, edificator, expresiv, graitor. elogia : a preamari, a preaslavi, a glorifica. elogiu : lauda, slavire, cinstire. elucida : a clarifica, a limpezi, a lamuri, a explica. elucubratie : aberatie, absurditate, nebunie, bazaconie. eluda : a ocoli, a evita, a ignora. emailat : zmaltuit. glazurat. emana : 1. a degaja, a imprastia, a emite; 2. a proveni, a se trage, a izvori. emancipa : a ( se elibera ) , a ( se ) dezrobi, a slobozi. emerit : 1. distins, prestigios, valoros. emfatic : artificial, pompos, pretentios. eminent : deosebit, ilustru, remarcabil. emotie : impresie, tulburare, neliniste. emotiv : impresionabil, sensibil, simtitor. empiric : intuitiv, practic, direct. enciclopedic : vast, cuprinzator, amplu, intins. energic : dinamic, viguros. enerva : a ( se ) irita, a-si iesi din fire, a ( se ) infuria, a-si iesi din pepeni, a-si pierde cumpatul. enigma : 1.taina, mister, secret; 2. ghicitoare, sarada, rebus. enigmatic : neinteles, tainic, misterios, ascuns. enorm : imens, colosal, urias, gigantic. enormitate : 1. exagerare, absurditate; minciuna, fals, inventie. entuziasm : avant, iflacarare, insufletire, elan. enumera : a insira, a trece in revista. epatant : socant epidemic : contagios, molipsitor. epigon : urmas, descendent, succesor. epilog : sfarsit, incheiere, final. epistola : scrisoare, ravas, bilet. epoca : era, perioada, vreme. epuiza : 1. a termina, a sfarsi, a ispravi. 2. a SE ) istovi, a (se ) extenua, a obosi.
 47. 47. epurat : purificat era : epoca, perioada, timp. erata : rectificare, indreptare, corijare. eretic : pagan, necredincios. erezie : greseala, eroare, ratacire. erodat : ros, sapat. eroic : 1. brav, curajos; 2. maret, impunator, grandios. eronat : fals, incorect. erudit : invatat, savant, documentat. eruditie : invatatura, stiinta. erupe : a tasni, a izbucni, a improsca. esalona : a repartiza, a imparti, a diviza. escala : oprire, popas, halta, statie. escalada : a sari, a trece ( un zid ) . escamota : a denatura, a falsifica, a deforma, a contraface. eschiva : a se sustrage, a se ascunde, a evita, a se da deoparte, a se fofila. escorta : a insoti, a acompania. escroc : sarlatan, impostor, pungas, hot, potlogar. escrocherie : inselaciune, frauda, hotie, pungasie. esec : insucces, infrangere, nereusita, deceptie. esential : fundsamental estetic : frumos, placut. estima : a evalua, a aprecia, a cantari, a calcula. estompa : a atenua, a diminua, a se reduce, a intuneca. estompat : pal, neclar, sters, voalat. esua : 1. a nu izbuti, a fi infrant; 2. a se sfarama, a se zdrobi. etaj : cat etala : a expune, a prezenta, a face parada. etalon : masura tip, standard. etans : ermetic etapa : interval, stadiu, faza, rastimp, perioada. etate : varsta, ani. eter : aer, atmosfera, cer, vazduh. eteric : fin, inconsistent. etern : 1. vesnic, nemuritor; 2. continuu, permanent, neincetat eternitate : vesnicie, nemurire, vecie. eterogen : diferit, variat, neuniform. etic : moral eticheta : a aprecia, a clasifica, a cota. euforie : incantare, betie, fericire, bucurie intensa. ev : epoca, era, perioada, interval. evacua : a goli, a elimina, a indeparta, a exclude. evalua : a estima, a aprecia. evapora : a se volatiliza, a disparea, a se face nevazut. evaziv : sovaitor, neprecis, vag, ezitant, neclar. eveniment : intamplare, caz, fapt, incident.
 48. 48. eventual : posibil, probabil. evident : lamurit, clar, limpede, reliefat. izibil. evidenta : certitudine, claritate. evita : 1. a ocoli, a se eschiva, a se feri; 2. a opri, a inlatura, a impiedica. evlavie : cucernicie, credinta, religiozitate, piosenie. evoca : a reaminti, a trezi, a reinvia, a aminti. evoluat : dezvoltat, inaintat, avansat. exacerba : a intensifica, a accentua. exact : intocmai, precis, riguros, punctual. exagera : a mari proportiile, a amplifica, a intensifica, a denatura. exalta : 1. a se inflacara, a se entuziasma, a se aprinde; 2. a glorifica, a preamari, a ridica in slavi. examen : proba, verificare, examinare, control, concurs. examina : a cerceta, a studia, a observa, a inspecta. exasperant : chinuitor, innebunitor, iritant. exasperat : disperat excedent : surplus, prisos. excela : a se remarca, a se distinge, a se evidentia. excelent : admirabil, exceptional, superb, deosebit, extraordinar. excentric : ciudat, fistichiu, extravagant, inexplicabil. excepta : a nu cuprinde, a elimina, a exclude, a inlatura. excesiv : exagerat. exclamare : strigat, izbucnire. exclus : inlaturat, eliminat, indepartat. excrescenta : umflatura, cucui. execrabil : detestabil. executa : 1. a face, a fauri, a realiza; 2.a da ascultare, a se supune. exemplifica : a ilustra, a argumenta, a demonstra. exemplu : pilda, model. exercita : a practica, a indeplini, a profesa. exersa : a studia, a practica. exhaustiv : integral, total. exhibitie : etalare, expunere. exigent : pretentios, sever, meticulos. exil : pribegie, surghiun. exilat : alungat, gonit. exod : emigrare, pribegie, expatriere. exorbitant : excesiv, urias, exagerat. expansiune : extindere, dezvoltare, crestere, dilatare, amplificare. expansiv : comunicativ, prietenos, volubil, deschis. expedia : 1. a trimite, a transmite; 2. a indeparta, a se descotorosi, a scapa. expeditiv : prompt experimenta : a incerca, a verifica, a proba. expira : a se sfarsi, a se termina, a se incheia. explica : 1. a lamuri, a clarifica, a limpezi; 2. a informa, a indruma, a orienta; 3.a se justifica, a se dezvinovati; 4.a expune, a preda ( o lectie ) .
 49. 49. explicatie : 1.lamurire, clarificare, deslusire; 2. informatie, indrumare, orientare; 3. justificare, motivare; explicit : expres, limpede, precis. exploata : 1. a pune in valoare, a cultiva, a valorifica; 2.a asupri, a oprima, a nedreptati; 3.a profita, a trage foloase; 4.a jefui, a prada, a spolia. explora : a cerceta, a cauta, a investiga. explozie : detunare, rabufnire, izbucnire. exponent : reprezentant, imputernicit, delegat. expozeu : expunere, prezentare, declaratie. expresie : 1.formulare, vorbire, exprimare, cuvant;2. infatisare, mimica, privire, figura. exprima : a vorbi, a zice, a spune. expropria : a deposeda, a lua. expulza : a izgoni, a exila. extaz : fermecare, incantare. extenua : a obosi, a istovi, a osteni, a epuiza. extermina : a distruge, a nimici, a omori, a starpi. extinde : a largi, a mari, a amplifica. extrage : a scoate, a lua, a da afara. extraordinar : exceptional, imens, colosal, fantastic, grozav, formidabil. extravagant : ciudat, fantezist, neobisnuit, insolit. extremitate : limita, margine, capat, varf, extrema. ezita : a sta la indoiala, a sovai, a se codi, a fi nehotarat. ezoteric : secret, tainic. F fabrica : 1.a face, a confectiona, a lucra, a produce; 2. a nascoci, a plasmui, a inventa. fabulos : legendar, miraculos, nemaipomenit, uimitor. face : 1. a produce, a lucra, a realiza, a executa; 2. a construi, a zidi, a ridica; 3. a naste, a genera, a procrea; 4. a stabili, a institui, a intocmi. facil : usor, simplu, comod, lesne. facilita : a inlesni, a ajuta, a usura. facla : faclie facultate : aptitudine, calitate, posibilitate. facultativ : nesilit fagadui : a promite, a se angaja, a se obliga. fagaduiala : promisiune, angajament. faimos : cunoscut, ilustru, renumit, vestit. fala : 1. trufie, ingamfare, orgoliu, mandrie. 2.stralucire, maretie, marire, grandoare; 3. glorie, faima, marire, cinste. fald : cuta, pliu, incretitura. fali : a se mandri, a se lauda, a fi semet, a fi arogant. falie : spartura, ruptura, despicatura. falnic : 1.maret, impresionant, aratos; 2. maret, trufas, mandru. falsifica : a contraface, a insela, a schimba, a denatura. falsificat : contrafacut.
 50. 50. familial : casnic, gospodaresc. familiar : 1. apropiat, simplu, accesibil; 2. sociabil, prietenos; 3. obisnuit, comun, uzual. familist : casatorit, insurat. fanatic : bigot, habotnic. fandosit : capricios, sclifosit, pretentios. fantasma : 1.stafie, aratare, naluca, fantoma; 2. inchipuire, halucinatir, himera. fantasmagorie : 1. aberatie, absurditate; 2. nalucire, vedenie, inchipuire. fantezist : imaginar, ireal, straniu. fantoma : stafie, naluca, vedenie, strigoi, aratare. fapt : intamplare, eveniment, actiune, act. faptura : 1. fiinta, vietate, creatura; 2. trup, statura, infatisare, aspect. far : reflector faradelege : ticalosie, nelegiuire, crima. fardat : machiat fariseic : fals, fatarnic, mincinos, siret, viclean. farmec : 1. frumusete, gratie, armonie; 2. desfatare, fascinatie, atractie; 3.vraja, descantec, magie. farsa : 1. comedie, piesa vesela; 2. pacaleala, inselatorie, gluma. fascina : a captiva, a fermeca, a subjuga, a vraji. fascinatie : atractie, vraja, incantare, fermecare. fasona : 1. a modela, a finisa; 2. a rascroi, a taia, a croi. fastaci : a se intimida, a se zapaci, a se incurca. fastuos : maret, grandios, splendid. fata : tanara, fecioara, virgina, nemaritata. fatalitate : 1.soarta, destin, predestinare; 2. nenorocire, nefericire, ghinion. fatarnic : duplicitar, fals, perfid, mincinos. fatis : 1.netainuit, pe fata; 2. dinadins, ostentativ. fatuit : nivelat, lustruit. favoare : concesie, avantaj, beneficiu. favorabil : 1. prielnic, avantajos; 2. binevoitor, generos, amabil; 3. adecvat, indicat favorit : ales, preferat. favoriza : 1. a partini, a avantaja; 2. a sprijini, a ocroti, a sustine. faza : etapa, perioada, epoca, interval, stadiu. febra : 1.temperatura, arsita, dogoare; 2. emotie, neliniste, incordare. febril : incordat, insufletit. fecioara : fata, copila, fiica, virgina. fecior : 1. fiu, baiat, copil; 2. burlac, celibatar, holtei. feciorie : castitate, virginitate. fecunditate : fertilitate, rodnicie. federatie : alianta, uniune, grupare, coalitie. feeric : stralucitor felicitare : urare, salut. felie : bucata, parte, fragment. felin : suplu, gratios, elastic, mladios. feminitate : gratie, suplete. fenomen : stare, aspect, manifestare.
 51. 51. fenomenal : uimitor, formidabil, colosal, uluitor, nemaipomenit. ferches : aranjat, ingrijit, elegant. ferchezui : a se dichisi, a se spilciui, a se aranja, a se face elegant. fereca : 1. a inchide, a incuia, a zavori; 2. a incatusa, a inlantui. fericire : bucurie, euforie, satisfactie. ferit : aparat, ocrotit, protejat, tainuit. ferm : decis, categoric, hotarat, neclintit. fermeca : 1.a incanta, a captiva, a fascina; 2. a face fraji, a face farmece. fermenta : a se altera, a se strica, a se dospi. fermitate : tarie, intransigenta, hotarare, neclintire, siguranta. feroce : crud, salbatic, nemilos, atroce, sadic. fertiliza : a ingrasa, a face productiv. fervoare : pasiune, patima, infocare, elan, avant. festin : ospat, banchet, petrecere. festiv : sarbatoresc, fastuos, maret. festivitate : sarbatoare, celebrare, aniversare. festonat : tivit, brodat, ornat. feuda : mosie, domeniu, proprietate. fiara : salbaticiune, animal, dihanie, jivina, lighioana. fiasco : insucces, nereusita, esec. fictiv : 1.imaginar, ireal, plasmuit, nascocit; 2. fals, aparent, iluzoriu fidel : 1. devotat, credincios, statornic; 2. sigur, precis, exact, intocmai. fierbere : clocotire, clocot. fiere : bila, venin. figura : 1. chip, fata, obraz; 2. imagine, desen; 3.persoana, om, ins, tip. fiinta : vietate, vietuitoare, faptura. fila : 1. a toarce, a rasuci; 2. a rari; 3. a pandi, a observa. fileu : plasa, retea, impletitura. filiera : cale, mijlocire. filon : vana, fir. filozofa : a medita, a reflecta, a gandi profund. filtra : 1. a purifica, a curati, a cerne. fin : 1. delicat, gingas, diafan, vaporos; 2. subtil, ager; 3. manierat, politicos, atent, sensibil. final : sfarsit, incheiere, epilog. finalitate : scop, tinta, tel. finanta : a da bani, a plati, a sustine. finisa : a termina, a definitiva, a incheia. finit : 1. limitat, marginit, delimitat; 2. terminat, incheiat, ispravit. fior : emotie, tremur, frison. firav : delicat, plapand. fire : 1. lume, natura, viata, mediu; 2. caracter, structura, temperament; 3. cuget, cumpat, cumpatare. firesc : 1. natural, normal, simplu; 2. degajat, spontan, dezinvolt. fistichiu : bizar, ciudat, curios, traznit, fantezist. fisurat : crapat, plesnit, spart.
 52. 52. fix : neclintit, exact, precis. fizionomie : chip, fata, figura, infatisare. flagrant : evident, indiscutabil, neindoielnic, vizibil. flamand : infometat, nemancat, hamesit. flamba : 1. a arde, a parli, a trece prin flacara; 2. a dezinfecta, a steriliza. flamura : drapel, steag, stindard. flanca : 1. a apra, a sprijini, a proteja, a ocroti; 2. a intovarasi, a acompania, a insoti. flata : a maguli, a adula, a lingusi, a complimenta. fleac : bagatela, nimicuri. fler : perspicacitate, spirit de observatie. flexibil : 1. mladios, elastic, suplu; 2. adaptabil, supus, ascultator. flirta : a cocheta. fluctua : a oscila, a varia, a se schimba. fluent : curgator, cursiv. flutura : a falfai, a se misca, a se legana in vant. fobie : frica, spaima, groaza, teama, oroare. foc : 1. flacara, vapaie; 2 . arsita, docoare; 3. incendiu, parjol; 4. entuziasm, avant, elan, pasiune; 5. impuscatura, salva. focar : centru, sursa. focos : temperamental, pasional, patimas, inflacarat. fofila : 1.a se strecura, a se furisa, a patrunde; 2. a se eschiva, a se sustrage. foi : 1.a misuna, a forfoti, a roi; 2. a se fatai, a se invarti, a se agita. foisor : 1.cerdac, prispa, pridvor, balcon; 2. pavilion, chiosc; 3. turn. folos : avantaj, profit, beneficiu, castig, randament. folosi : a intrebuinta, a utiliza. folositor : util, practic, binevenit. fondator : intemeietor, ctitor, creator. fonic : sonor, acustic. for : 1. autoritate, instanta, conducere; 2. piata, agora. fora : a sapa, a sonda, a gauri. foraibar : zavor, carlig. forfoti : 1. a roi, a se misca, a se foi; 2. a clocoti, a fierbe. forja : a prelucra, a lucra. forma : 1. aspect, infatisare, figura; 2. fel, chip, mod; 3. tipar, model, calapod. formal : conventional, birocratic, convenit. formidabil : extraordinar, uimitor, grozav, retibil, fantastic, gigantic. forta : 1. tarie, putere, vigoare, energie; 2. violenta, presiune, constrangere. fortareata : fort, intaritura, fortificatie, cazemata. fortat : silit, impus. fortifica : a intari, a tonifica, a reconforta, a intrema, a tonifia, a inarma. fosila : rest, urma, ramasita. fosnet : fasait, freamat, susur. fotografia : a poza. fractura : a frange, a rupe, a zdrobi. fragil : delicat, plapand, firav. fragment : 1. bucata, parte, frantura, crampei; 2. text, extras, pasaj.
 53. 53. fragmenta : 1. a imparti, a taia, a divide. framanta : 1. a amesteca, a malaxa; 2. a se misca, a se foi, a se agita; 3. a se nelinisti, a se preocupa. frana : piedica, stavila, frau, baraj. franc : direct, sincer. franca : a timbra, a marca. franchete : sinceritate, corectitudine, onestitate, cinste. frange : a rupe, a fractura. franj : ciucure. frapa : a bate la ochi, a impresiona. fraternizare : infratire, unire, asociere, solidarizare. frau : 1.hat, frana; 2. piedica, obstacol, stavila, baraj. frauda : inselaciune, excrocherie, hotie, pungasie. freamat : 1. murmur, susur, fosnet; 2. zgomot, larma, galagie; 3. fior, infiorare. frecvent : des, obisnuit. frecventa : 1. a vizita; 2. a merge la scoala. frenezie : pasiune, patima, zel. fresca : 1. pictura, imagine, tablou; 2. descriere, evocare. frica : teama, spaima, infricosare. fricos : sperios, temator, las. frig : racoare frige : 1. a parli, a perpeli, a praji; 2. a arde, a dogori. frivol : usuratic, neserios, libertin. frontiera : granita, hotar. frontispiciu : 1. fatada, fata; 2. prima pagina. fructifer : roditor, productiv. fructuos : rodnic, folositor util. frustra : a jefui, a spolia, a lua pe nedrept. fudul : ingamfat, increzut. fuga : 1. goana, alergare; 2. evadare, scapare, dezertare. fugi : a alerga, a goni; 2. a evada, a dezerta, a scapa, a se eschiva, a se sustrage. fulgera : a scanteia, a straluci, a sclipi; 2. a izbi, a lovi, a sageta. fulminant : exploziv, eruptiv. fumuriu : brumariu, cenusiu, gri. functie : 1.post, slujba, profesie; 2. rol, sarcina, insarcinare. funda : a intemeia, a infiinta, a crea, a fonda. fundal : fond, paravan. fundamenta : a argumenta, a elucida, a demonstra. fundamental : esential, principal, definitoriu, decisiv. funest : nefast, catastrofal, dezastruos. fura : a sustrage, a delapida, a prada, a sterpeli. furibund : furios, manios. furie : manie, suparare, dezlantuire. furis : tiptil, in taina, pe neobservate. furisa : a se strecura, a se fofila, a patrunde. furnicar : multime, gloata, inghesuiala.
 54. 54. furtuna : 1. vijelie; 2. zbucium, framantare. furtunos : 1. viforos, vijelios; 2. agitat, tulburat, zbuciumat. 3. navalnic, impetuos, violent. G gabarit : 1.volum, dimensiune, capacitate;2.rezistenta, putere. gafa : greseala, impolitete, stangacie. gagauta : prost, neghiob, tont, flet. gainar : borfas, hot, pungas, sarlatan. gaj : garantie, asigurare, zalog, gir. gala : solemnitate, festivitate, sarbatoare. galagie : 1. larma, taraboi, zgomot, zarva; 2. cearta, sfada, scandal. galant : 1. curtenitor, amabil, gentil, politicos; 2. darnic, generos, culant. galantar : vitrina, expozitie. galanterie : amabilitate, gentilete, curtoazie. galceava : cearta, scandal, sfada, neintelegere. galerie : 1. tunel, canal, pasaj; 2. colectie; 3. suporteri. gales : dragastos, languros, duios, nostalgic. galigan : voinic, vlajgan, lungan, zdrahon, namola. galop : fuga, goana, alergare. galopa : a fugi, a alerga, a goni. galopant : rapid, fulgerator. gama : 1. serie, sir; 2. diversitate, varietate. gaman : mancacios, lacom, pofticos. gand : idee, cuget, reflectie, judecata; 2. inchipuire, fantezie, vis; 3. intentie, plan. gandi : 1. a cugeta, amedita, a reflecta, a judeca; 2. a concepe, a crede, a socoti; 3. a intentiona, a dori, a voi. gandit : cumpanit, socotit, intelept. ganditor : ingandurat, preocupat, meditativ, visator. gang : galerie, culoar, pasaj, coridor. gangav : balbait. gangster : criminal, bandit, hot, escroc. gara : a parca, aadaposti. garant : chezas, raspunzator. garantie : gaj, asigurare, gir. garbov : cocosat, ghebos, incovoiat. garda : 1. straja, veghe; 2. paznic, planton, straja. garderob : dulap, sifonier. gardian : paznic, politist, supravechetor. garnisi : a impodobi, a orna. garnisit : ornamentat. garnita : bidon, canistra, vas. garnitura : accesoriu, adaos; 2. ansamblu, grupaj. gasca : grup, ceata, banda, clica. gasi : 1. a afla, a descoperi, a scoate la iveala; 2. a surprinde, a intalni; 3. a se afla, a
 55. 55. exista; 4. a socoti, a crede, a gandi. gater : joagar, fierastrau. gati : a se impodobi, a se dichisi, a se aranja; 2. a prepara, a face. gatit : ferches, dichisit, elegant, ingrijit, spilciuit. gaunos : 1. scorburos, scobit; 2. gol, sec, spart. gaura : orificiu, cavitate, adancitura,spartura. gauri : a perfora, a sparge, a patrunde. gaz : emanatie, efluviu. gazda : amfitrion. gazdui : a adaposti, a caza, a cantona. gazeta : ziar, jurnal, publicatie. gazetar : jurnalist, publicist, ziarist, reporter. geamat : suspin, oftat, icnet. gelatinos : cleios, vascos. gelui : a da la rindea, a netezi, a lustrui. geme : a ofta, a suspina, a icni. genera : 1. a produce, a naste; 2. a emite a crea, a elabora, a, face. generaliza : 1. a sintetiza; 2. a extinde, a raspandi. generos : darnic, marinmos, galant. generozitate : marinimie, bunatate, darnicie, caritate. geneza : origine, nastere. genial : supradotat, exceptional. genocid : masacru, exterminare, carnaj, pogrom. gentil : amabil, curtenitor, galant, politicos. gentilete : amabilitate, politete. genune : prapastie, abis, hau. geotropism : adaptare, acomodare. germen : 1.samanta, embrion; 2. sursa, origine, izvor. germina : a incolti, a aparea, a se naste. gest : atitudine, fapta, purtare. gestatie : sarcina. ghici : 1. a afla, a intui, a descoperi; 2. a prezice, a prevedea. ghida : a calauzi, a conduce, a orienta, a indruma. ghidus : poznas, strengar, mucalit, comic, vesel, hazliu. ghidusie : pozna, gluma, strengarie. ghiftui : a se indopa, a se imbuiba. ghimpe : 1. teapa, spin. ghinion : nesansa, nenoroc. ghirlanda : impletitura, coroana, cununa. gigant : urias, colos, namila. gigantic : enorm, imens, urias. gingas : delicat, fin, fragil, plapand, sensibil. gingasie : gratie, delicatete, finete. ginta : 1. neam, popor, norod; 2. origine, obarsie. gir : garantie, asigurare. gira : a garanta, a asigura, a raspunde.
 56. 56. giratoriu : circular. giuvaer : bijuterie, podoaba. glacial : distant, rece. glas : voce, ton. glastra : vaza, vas. glasui : 1. a vorbi, a rosti, a spune, a zice, a grai; 2. a canta, a intona. glie : pamant, ogor, tarina. 2. tara, patrie. gloata : multime, ceata, adunatura. global : total. globular : sferic, orbicular. glorie : 1.slava, marire, onoare, cinste; 2. renume, reputatie, faima, celebritate. glorifica : a preamari, a slavi, a cinsti, a onora. glorificat : binecuvantat, laudat. glorios : 1. vicrorios, invingator, biruitor; 2. slavit, faimos, celebru. glosa : comentariu, nota, lamurire, explicatie. glosar : vocabular, lexicon, lexic. gluma : 1. spirit, calambur; 2. farsa, pacaleala, pozna; 3. umor, ironie, haz. goana : 1. fuga, alergatura, cursa; 2. vanatoare. gofra : a plisa, a cuta. gogonat : umflat, rotund; 2. exagerat. gogorita : minciuna, plasmuire, inventie. goli : a deserta, a varsa; 2. a dezbraca, a despuia. graba : repezeala, iuteala, rapiditate; 2. nestapanire, nerabdare. grabi : a urgenta, a accelera, a iuti. grabit : precipitat, zorit, accelerat. grad : 1. exponent, indice, marca; 2. treapta, nivel, stadiu; 3. rang, stare, pozitie. grada : 1.a marca, a diviza; 2. a doza, a echilibra. grafic : diagrama, schema. grafie : scriere. grai : a vorbi, a zice, a spune, a glasui, a cuvanta. graitor : convingator, elocvent, concludent. gramada : buluc, gloata. grandios : falnic, maret, impunator, impozant, considerabil. grandoare : maretie, fast. grane : 1. holde, lanuri; 2. cereale. granit : duritate, tarie, rezistenta. granita : 1. frontiera, hotar, margine; 2. limita, demarcatie, separare; 3. zagaz, bariera. grapa : a marunti, a faramita. grapis : pe branci, taras. gras : 1. rotofei, dolofan, durduliu; 2. important, substantial; 3. roditor, imbelsugat, bogat; 4. adipos, seboreic. gratia : a ierta, a absolvi, a scuti, a amnistia. gratie : 1.gingasie, finete, delicatete; 2. favoare, concesie. gratifica : a rasplati, a premia, a recompensa. gratificatie : recompensa, premiu, rasplata. gratitudine : recunostinta.
 57. 57. gratula : a felicita, a ura. grav : 1. primejdios, periculos, acut; 2. serios, sever, important; 3. profund, adanc, deosebit. grava : a intipari, a inscrie. gravida : insarcinata. gravita : a se roti, a se invarti. greata : scarba, sila, aversiune, dezgust. greblat : curatat, netezit. grefa : a fixa, a intipari. greseala : 1. eroare, abatere, inexactitate; 2. pacat, vina, vinovatie; 3. defect, cusur, hiba; 4. gafa. gresi : a se incurca, a rataci; 2. a se inserla, a da gres; 3. a pacatui. gresit : eronat, denaturat. greutate : 1. povara, sarcina, incarcatura; 2. dificultate, piedica; 3. apasare, neliniste; 4. prestanta, prestigiu, influenta. gri : cenusiu, fumuriu, sur. grija : ingrijorare, preocupare. gripat : 1. racit; 2. blocat, oprit. groaza : spaima, teroare, frica. groaznic : 1. ingrozitor, infiorator, inspaimantator; 2. urat, dezgustator, oribil. grotesc : comic, caraghios, bizar, ciudat. grozavi : a-si da importanta, a se lauda. grozavie : oroare, urgie, prapad. grup : 1. ceata, trupa, colectiv; 2. fractiune, gasca. gudura : a lingusi, a se ploconi. gunoi : murdarie, goz; 2. balegar; 3. lepadatura, lichea. guraliv : vorbaret, galagios, flecar, palavragiu. gust : 1. sensibilitate; 2. stil, tinuta; 3. placere, dorinta, pofta; 4. capriciu. gustos : placut, delicios. guverna : a conduce, a administra, a stapani, a organiza, a orienta.s H haina : imbracamonte, vesmant, straie. haitui : a goni, a alunga, a fugari. haladui : a trai, a vietui. halta : statie, oprire, popas. halucinatie : vedenie, nalucire. iluzie, fantasma, nazarire. handicap : 1. dezavantaj; 2. piedica, greutate. haos : 1.dezordine, confuzie, harababura; 2. prapastie, hau, abis. haotic : confuz, incalcit, dezordonat, imprastiat. hapsan : 1.hain, crud, rautacios,; 2. lacom, avar, zgarcit. har : 1. dar, talent, insusire, calitate; 2. slava, gratie. harababura : dezordine, invalmaseala, zapaceala, aiureala. haraparet : apucator, lacom, hapsan. harazi : 1. a acorda, a da, a darui; 2. a destina, a sorti, a hotari.

×