2022_Q1_Prezentacja_-_wyniki_finansowe_1Q2022_Grupa_Alumetal.pdf

12 maja 2022
Grupa Alumetal
Wyniki za I kwartał 2022
1Q 2022 i LTM w skrócie
 Wolumen sprzedaży – 66,0 tys. ton w 1Q 2022 i 233,6 tys. ton w LTM
 EBITDA – 68,3 mln PLN w 1Q 2022 i 217,7 mln PLN w LTM
 Znormalizowany zysk netto – 52,5 mln PLN w 1Q 2022 i 151,3 mln PLN w LTM
 Cash flow operacyjny – minus 42,5 mln PLN w 1Q 2022 i minus 10,5 mln PLN
w LTM
 Zadłużenie netto – 220,9 mln PLN (1,0x EBITDA)
 W 1Q 2022 w UE i Wielkiej Brytanii zarejestrowano o 12% mniej nowych pojazdów
samochodowych, w tym samochodów osobowych o 11% i samochodów użytkowych o 19%
 W LTM sprzedaż pojazdów samochodowych w UE i Wielkiej Brytanii spadła o 3% w stosunku
do 2021 roku do poziomu 13,2 mln sztuk – jest to najniższy poziom sprzedaży od 2006 roku
Rejestracja pojazdów samochodowych w UE i UK w tys. sztuk
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
1Q 2Q 3Q 4Q
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12%
Marża dla stopu 226 wg Metal Bulletin EUR/t
 W 1Q 2022 średnia marża wyniosła 605 EUR/t i była wyższa o 19% w stosunku do średniej
marży w 2021 roku oraz o 70% wyższa od dziesięcioletniej średniej
 W marcu 2022 marża wyniosła 739 EUR/t, to jeden z wyższych poziomów marży
benchmarkowej w okresie ostatnich 10 lat
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
07-2012
09-2012
11-2012
01-2013
03-2013
05-2013
07-2013
09-2013
11-2013
01-2014
03-2014
05-2014
07-2014
09-2014
11-2014
01-2015
03-2015
05-2015
07-2015
09-2015
11-2015
01-2016
03-2016
05-2016
07-2016
09-2016
11-2016
01-2017
03-2017
05-2017
07-2017
09-2017
11-2017
01-2018
03-2018
05-2018
07-2018
09-2018
11-2018
01-2019
03-2019
05-2019
07-2019
09-2019
11-2019
01-2020
03-2020
05-2020
07-2020
09-2020
11-2020
01-2021
03-2021
05-2021
07-2021
09-2021
11-2021
01-2022
03-2022
średnia miesięczna średnia dziesięcioletnia
359
Wolumen sprzedaży w tys. ton
 W 1Q 2022 wolumen sprzedaży wzrósł o 5% r/r do 66,0 tys. ton
 W LTM ilość sprzedaży wyniosła 233,6 tys. ton, wzrost o 1% w stosunku do 2021
63,0
58,3
55,2 54,1
66,0
0
10
20
30
40
50
60
70
1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22
88,1
99,4
126,9
156,1
164,8
159,3
176,0
197,7
193,1
156,6
230,6 233,6
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
Przychody ze sprzedaży w mln PLN
 W 1Q 2022 przychody ze sprzedaży wzrosły o 63% r/r do 839 mln PLN
 W LTM przychody ze sprzedaży wyniosły 2,511 mld PLN, wzrost o 15% w stosunku do 2021
514,0
539,9 538,4
594,7
838,5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22
811,7 844,6
1 015,3
1 235,3
1 441,9
1 271,8
1 456,2
1 655,3
1 383,8
1 061,6
2 186,9
2 511,4
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
EBITDA w mln PLN
 W 1Q 2022 EBITDA wzrosła o 5% r/r do poziomu 68,3 mln PLN
 W LTM EBITDA wyniosła 217,7 mln PLN, wzrost o 2% w stosunku do 2021
65,0
53,5
45,8
50,1
68,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22
63,0
52,9 54,0
78,3
106,6
115,9
97,0
121,4
95,4 98,0
214,4 217,7
0
30
60
90
120
150
180
210
240
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
EBITDA na tonę w PLN
 W 1Q 2022 jednostkowa EBITDA wzrosła o 0,3% r/r do poziomu 1 035 PLN/t
 W LTM jednostkowa EBITDA wyniosła 932 PLN/t, wzrost o 0,2% w stosunku do 2021
1 031
918
830
926
1 035
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22
715
532
425
502
647
727
551
614
494
626
930 932
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
Zysk netto w mln PLN
 W 1Q 2022 zysk netto wzrósł o 16% r/r do 58,6 mln PLN
 W LTM zysk netto wyniósł 159,6 mln PLN, wzrost o 5% w stosunku do 2021
50,7
38,5
29,0
33,5
58,6
0
10
20
30
40
50
60
70
1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22
43,9
34,5 35,8
58,9
74,7
89,9
70,7
74,3
50,5
55,0
151,6
159,6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
Znormalizowany zysk netto w mln PLN
 W 1Q 2022 znormalizowany zysk netto wzrósł o 6% r/r do 52,5 mln PLN
 W LTM znormalizowany zysk netto wyniósł 151,3 mln PLN, wzrost o 2% w stosunku do 2021
49,5
38,5
28,7
31,6
52,5
0
10
20
30
40
50
60
1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22
43,9
34,5 35,8
58,9
77,7
92,1
67,5
90,4
62,7 65,1
148,4 151,3
0
30
60
90
120
150
180
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
Wydatki inwestycyjne w mln PLN
 W 1Q 2022 wydatki inwestycyjne wyniosły 23,4 mln PLN, w tym:
− 2,6 mln PLN wydatki odtworzeniowe
− 20,8 mln PLN wydatki rozwojowe
 W LTM wydatki inwestycyjne wyniosły 65,2 mln PLN, wzrost o 16% w stosunku do 2021
14,2
11,9
20,3
9,7
23,4
0
5
10
15
20
25
1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22
64,2
38,6
33,5
10,8
47,3
108,4
48,4
34,1 35,2
57,6 56,1
65,2
0
25
50
75
100
125
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
EBITDA vs cash flow operacyjny w mln PLN
 W 1Q 2022 OCF na poziomie minus 42,5 mln PLN w stosunku do 68,3 mln PLN zysku EBITDA
 LTM OCF wyniósł minus 10,5 mln PLN w stosunku do 217,7 mln PLN zysku EBITDA
65,0
53,5
45,8
50,1
68,3
-12,7
18,6
-0,8
14,3
-42,5
-60
-30
0
30
60
90
1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22
EBITDA OCF
63,0
52,9 54,0
78,3
106,6
115,9
97,0
121,4
95,4 98,0
214,4 217,7
17,2
60,9
36,5
58,5
70,1
85,9
40,2
96,0
179,2
15,2
19,3
- 10,5
-30
0
30
60
90
120
150
180
210
240
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
EBITDA OCF
Dług netto i stawki CIT
 Na koniec 1Q 2022 dług netto wynosił 220,9 mln PLN, wskaźnik Dług netto/EBITDA na
koniec marca 2022 ukształtował się na poziomie 1,0x
 Efektywna stawka CIT w 1Q 2022 wyniosła 8,5%, a bieżąca stawka CIT wyniosła 16,9%
112,1
72,1 70,2
45,4 46,7
94,1
131,7
114,6
33,0
80,1
156,2
220,9
1,8
1,4 1,3
0,6
0,4
0,8
1,4
0,9
0,3
0,8
0,7
1,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
0
50
100
150
200
250
Dług netto Dług netto/EBITDA
12,3%
7,8%
1,7% 1,1%
6,9% 4,1%
-4,7%
17,9%
18,8%
16,2%
16,1%
8,5%
11,4%
6,9% 4,7%
7,1%
7,8%
4,8%
6,0%
4,6% 4,5%
5,4%
17,1%
16,9%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Efektywna stawka CIT Bieżąca stawka CIT
Inwestycja Hydro Aluminium AS w ALUMETAL S.A.
 W październiku 2021 Zarząd powziął informację o rozmowach pomiędzy największym
akcjonariuszem i Inwestorem
 W listopadzie i grudniu 2021 odbyła się pierwsza część due diligence oraz prezentacja
Zarządu, a w 1Q 2022 miał miejsce drugi etap due diligence
 W kwietniu 2022 przeprowadzono finalne negocjacje zakończone przyjęciem wiążącej
oferty
 29 kwietnia 2022 zostały podpisane umowy inwestycyjne z dwoma członkami Rady
Nadzorczej i wszystkimi członkami Zarządu zobowiązujące do sprzedaży 38,7% akcji
w ramach wezwania ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS
 Hydro Aluminium AS ogłosiło wezwanie na 100% akcji Alumetal S.A., ale zamierza kupić
nie mniej niż 66% akcji, zastrzega jednak możliwość nabycia w ramach wezwania
również mniejszej ilości akcji
 Oferowana cena wynosi 68,40 zł/akcję (prawo do 6,80 zł/akcję dywidendy odłączyło się
przed ogłoszeniem wezwania), termin zapisów rozpocznie się 13 czerwca i zakończy się
12 lipca, planowany dzień nabycia akcji to 15 lipca, a rozliczenia transakcji 19 lipca 2022
 Zarząd ustosunkuje się do wezwania najpóźniej do 8 czerwca 2022
Podsumowanie
 Grupa Alumetal kontynuuje zdobywanie udziału w rynku pomimo trudnego otoczenia
rynkowego – w 1Q 2022 sprzedaż nowych pojazdów samochodowych w UE i UK spadła
o 12%, a ilość sprzedaży Grupy wzrosła o 5%
 Wysokie ceny surowców powodowały istotny wzrost zapotrzebowania na kapitał
obrotowy, ale dzięki silnemu bilansowi oraz bardzo dobrym wynikom finansowym Grupa
Alumetal nie ma trudności z finansowaniem zwiększonego majątku obrotowego netto
 Podtrzymujemy cel sprzedaży na poziomie co najmniej 250 tys. ton w 2022, chociaż
sytuacja na rynku motoryzacyjnym w Europie aktualnie pogarsza się
 Kontynuujemy nasze projekty inwestycyjne
− projekt automatycznego przygotowania surowców złomowych w Nowej Soli przebiega zgodnie z
harmonogramem (w kwietniu 2022 rozpoczął się etap montażu maszyn i urządzeń)
− 28 lutego 2022 został przyjęty biznes plan rozbudowy mocy produkcyjnych stopów wstępnych
w Gorzycach (wzrost zdolności produkcyjnych o około 7 tys. ton rocznie)
 Dywidenda w wysokości 6,80 PLN na akcje zostanie wypłacona 27 lipca 2022
 Zainteresowanie Norsk Hydro jest docenieniem rozwoju Grupy Alumetal na przestrzeni
lat, nowoczesnych aktywów produkcyjnych oraz kompetencji kadry zarządzającej i
pracowników i jest ważnym krokiem w strategii rozwoju Inwestora w obszarze recyclingu
1 sur 15

Contenu connexe

Similaire à 2022_Q1_Prezentacja_-_wyniki_finansowe_1Q2022_Grupa_Alumetal.pdf

Similaire à 2022_Q1_Prezentacja_-_wyniki_finansowe_1Q2022_Grupa_Alumetal.pdf(20)

Plus de PrzemysawStaniszewsk1(14)

IFirmaprezentcj_Q32019.pptxIFirmaprezentcj_Q32019.pptx
IFirmaprezentcj_Q32019.pptx
PrzemysawStaniszewsk11 vue
IFirmaprezentcj_Q42017.pptxIFirmaprezentcj_Q42017.pptx
IFirmaprezentcj_Q42017.pptx
PrzemysawStaniszewsk12 vues
Terminsrze_2023.pdfTerminsrze_2023.pdf
Terminsrze_2023.pdf
PrzemysawStaniszewsk11 vue
Q4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdfQ4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdf
Q4_2121_prezentacja-spyrosoft-4q-2021-2.pdf
PrzemysawStaniszewsk17 vues
2022_Q3_Alior Bank 1H 2022 PL.pdf2022_Q3_Alior Bank 1H 2022 PL.pdf
2022_Q3_Alior Bank 1H 2022 PL.pdf
PrzemysawStaniszewsk13 vues
Q3_2020_PL Prezentacja.pdfQ3_2020_PL Prezentacja.pdf
Q3_2020_PL Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk13 vues
FY_2020_PL Prezentacja.pdfFY_2020_PL Prezentacja.pdf
FY_2020_PL Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk15 vues
H1_2021_PL_Presentation_Allegro_Q2_2021.pdfH1_2021_PL_Presentation_Allegro_Q2_2021.pdf
H1_2021_PL_Presentation_Allegro_Q2_2021.pdf
PrzemysawStaniszewsk12 vues
Q3_2021_PL Presentation.pdfQ3_2021_PL Presentation.pdf
Q3_2021_PL Presentation.pdf
PrzemysawStaniszewsk17 vues
Q1_2021_Prezentacja.pdfQ1_2021_Prezentacja.pdf
Q1_2021_Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk11 vue
FY_2020_Prezentacja.pdfFY_2020_Prezentacja.pdf
FY_2020_Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk15 vues
2022_Q2_Prezentacja.pdf2022_Q2_Prezentacja.pdf
2022_Q2_Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk11 vue
2022_Q1_Prezentacja.pdf2022_Q1_Prezentacja.pdf
2022_Q1_Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk14 vues
2022_Q3_Prezentacja.pdf2022_Q3_Prezentacja.pdf
2022_Q3_Prezentacja.pdf
PrzemysawStaniszewsk13 vues

2022_Q1_Prezentacja_-_wyniki_finansowe_1Q2022_Grupa_Alumetal.pdf

 • 1. 12 maja 2022 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2022
 • 2. 1Q 2022 i LTM w skrócie  Wolumen sprzedaży – 66,0 tys. ton w 1Q 2022 i 233,6 tys. ton w LTM  EBITDA – 68,3 mln PLN w 1Q 2022 i 217,7 mln PLN w LTM  Znormalizowany zysk netto – 52,5 mln PLN w 1Q 2022 i 151,3 mln PLN w LTM  Cash flow operacyjny – minus 42,5 mln PLN w 1Q 2022 i minus 10,5 mln PLN w LTM  Zadłużenie netto – 220,9 mln PLN (1,0x EBITDA)
 • 3.  W 1Q 2022 w UE i Wielkiej Brytanii zarejestrowano o 12% mniej nowych pojazdów samochodowych, w tym samochodów osobowych o 11% i samochodów użytkowych o 19%  W LTM sprzedaż pojazdów samochodowych w UE i Wielkiej Brytanii spadła o 3% w stosunku do 2021 roku do poziomu 13,2 mln sztuk – jest to najniższy poziom sprzedaży od 2006 roku Rejestracja pojazdów samochodowych w UE i UK w tys. sztuk - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 1Q 2Q 3Q 4Q 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 12%
 • 4. Marża dla stopu 226 wg Metal Bulletin EUR/t  W 1Q 2022 średnia marża wyniosła 605 EUR/t i była wyższa o 19% w stosunku do średniej marży w 2021 roku oraz o 70% wyższa od dziesięcioletniej średniej  W marcu 2022 marża wyniosła 739 EUR/t, to jeden z wyższych poziomów marży benchmarkowej w okresie ostatnich 10 lat 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 07-2012 09-2012 11-2012 01-2013 03-2013 05-2013 07-2013 09-2013 11-2013 01-2014 03-2014 05-2014 07-2014 09-2014 11-2014 01-2015 03-2015 05-2015 07-2015 09-2015 11-2015 01-2016 03-2016 05-2016 07-2016 09-2016 11-2016 01-2017 03-2017 05-2017 07-2017 09-2017 11-2017 01-2018 03-2018 05-2018 07-2018 09-2018 11-2018 01-2019 03-2019 05-2019 07-2019 09-2019 11-2019 01-2020 03-2020 05-2020 07-2020 09-2020 11-2020 01-2021 03-2021 05-2021 07-2021 09-2021 11-2021 01-2022 03-2022 średnia miesięczna średnia dziesięcioletnia 359
 • 5. Wolumen sprzedaży w tys. ton  W 1Q 2022 wolumen sprzedaży wzrósł o 5% r/r do 66,0 tys. ton  W LTM ilość sprzedaży wyniosła 233,6 tys. ton, wzrost o 1% w stosunku do 2021 63,0 58,3 55,2 54,1 66,0 0 10 20 30 40 50 60 70 1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22 88,1 99,4 126,9 156,1 164,8 159,3 176,0 197,7 193,1 156,6 230,6 233,6 0 50 100 150 200 250 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
 • 6. Przychody ze sprzedaży w mln PLN  W 1Q 2022 przychody ze sprzedaży wzrosły o 63% r/r do 839 mln PLN  W LTM przychody ze sprzedaży wyniosły 2,511 mld PLN, wzrost o 15% w stosunku do 2021 514,0 539,9 538,4 594,7 838,5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22 811,7 844,6 1 015,3 1 235,3 1 441,9 1 271,8 1 456,2 1 655,3 1 383,8 1 061,6 2 186,9 2 511,4 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
 • 7. EBITDA w mln PLN  W 1Q 2022 EBITDA wzrosła o 5% r/r do poziomu 68,3 mln PLN  W LTM EBITDA wyniosła 217,7 mln PLN, wzrost o 2% w stosunku do 2021 65,0 53,5 45,8 50,1 68,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22 63,0 52,9 54,0 78,3 106,6 115,9 97,0 121,4 95,4 98,0 214,4 217,7 0 30 60 90 120 150 180 210 240 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
 • 8. EBITDA na tonę w PLN  W 1Q 2022 jednostkowa EBITDA wzrosła o 0,3% r/r do poziomu 1 035 PLN/t  W LTM jednostkowa EBITDA wyniosła 932 PLN/t, wzrost o 0,2% w stosunku do 2021 1 031 918 830 926 1 035 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22 715 532 425 502 647 727 551 614 494 626 930 932 0 200 400 600 800 1 000 1 200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
 • 9. Zysk netto w mln PLN  W 1Q 2022 zysk netto wzrósł o 16% r/r do 58,6 mln PLN  W LTM zysk netto wyniósł 159,6 mln PLN, wzrost o 5% w stosunku do 2021 50,7 38,5 29,0 33,5 58,6 0 10 20 30 40 50 60 70 1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22 43,9 34,5 35,8 58,9 74,7 89,9 70,7 74,3 50,5 55,0 151,6 159,6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
 • 10. Znormalizowany zysk netto w mln PLN  W 1Q 2022 znormalizowany zysk netto wzrósł o 6% r/r do 52,5 mln PLN  W LTM znormalizowany zysk netto wyniósł 151,3 mln PLN, wzrost o 2% w stosunku do 2021 49,5 38,5 28,7 31,6 52,5 0 10 20 30 40 50 60 1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22 43,9 34,5 35,8 58,9 77,7 92,1 67,5 90,4 62,7 65,1 148,4 151,3 0 30 60 90 120 150 180 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
 • 11. Wydatki inwestycyjne w mln PLN  W 1Q 2022 wydatki inwestycyjne wyniosły 23,4 mln PLN, w tym: − 2,6 mln PLN wydatki odtworzeniowe − 20,8 mln PLN wydatki rozwojowe  W LTM wydatki inwestycyjne wyniosły 65,2 mln PLN, wzrost o 16% w stosunku do 2021 14,2 11,9 20,3 9,7 23,4 0 5 10 15 20 25 1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22 64,2 38,6 33,5 10,8 47,3 108,4 48,4 34,1 35,2 57,6 56,1 65,2 0 25 50 75 100 125 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM
 • 12. EBITDA vs cash flow operacyjny w mln PLN  W 1Q 2022 OCF na poziomie minus 42,5 mln PLN w stosunku do 68,3 mln PLN zysku EBITDA  LTM OCF wyniósł minus 10,5 mln PLN w stosunku do 217,7 mln PLN zysku EBITDA 65,0 53,5 45,8 50,1 68,3 -12,7 18,6 -0,8 14,3 -42,5 -60 -30 0 30 60 90 1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22 EBITDA OCF 63,0 52,9 54,0 78,3 106,6 115,9 97,0 121,4 95,4 98,0 214,4 217,7 17,2 60,9 36,5 58,5 70,1 85,9 40,2 96,0 179,2 15,2 19,3 - 10,5 -30 0 30 60 90 120 150 180 210 240 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM EBITDA OCF
 • 13. Dług netto i stawki CIT  Na koniec 1Q 2022 dług netto wynosił 220,9 mln PLN, wskaźnik Dług netto/EBITDA na koniec marca 2022 ukształtował się na poziomie 1,0x  Efektywna stawka CIT w 1Q 2022 wyniosła 8,5%, a bieżąca stawka CIT wyniosła 16,9% 112,1 72,1 70,2 45,4 46,7 94,1 131,7 114,6 33,0 80,1 156,2 220,9 1,8 1,4 1,3 0,6 0,4 0,8 1,4 0,9 0,3 0,8 0,7 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 0 50 100 150 200 250 Dług netto Dług netto/EBITDA 12,3% 7,8% 1,7% 1,1% 6,9% 4,1% -4,7% 17,9% 18,8% 16,2% 16,1% 8,5% 11,4% 6,9% 4,7% 7,1% 7,8% 4,8% 6,0% 4,6% 4,5% 5,4% 17,1% 16,9% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Efektywna stawka CIT Bieżąca stawka CIT
 • 14. Inwestycja Hydro Aluminium AS w ALUMETAL S.A.  W październiku 2021 Zarząd powziął informację o rozmowach pomiędzy największym akcjonariuszem i Inwestorem  W listopadzie i grudniu 2021 odbyła się pierwsza część due diligence oraz prezentacja Zarządu, a w 1Q 2022 miał miejsce drugi etap due diligence  W kwietniu 2022 przeprowadzono finalne negocjacje zakończone przyjęciem wiążącej oferty  29 kwietnia 2022 zostały podpisane umowy inwestycyjne z dwoma członkami Rady Nadzorczej i wszystkimi członkami Zarządu zobowiązujące do sprzedaży 38,7% akcji w ramach wezwania ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS  Hydro Aluminium AS ogłosiło wezwanie na 100% akcji Alumetal S.A., ale zamierza kupić nie mniej niż 66% akcji, zastrzega jednak możliwość nabycia w ramach wezwania również mniejszej ilości akcji  Oferowana cena wynosi 68,40 zł/akcję (prawo do 6,80 zł/akcję dywidendy odłączyło się przed ogłoszeniem wezwania), termin zapisów rozpocznie się 13 czerwca i zakończy się 12 lipca, planowany dzień nabycia akcji to 15 lipca, a rozliczenia transakcji 19 lipca 2022  Zarząd ustosunkuje się do wezwania najpóźniej do 8 czerwca 2022
 • 15. Podsumowanie  Grupa Alumetal kontynuuje zdobywanie udziału w rynku pomimo trudnego otoczenia rynkowego – w 1Q 2022 sprzedaż nowych pojazdów samochodowych w UE i UK spadła o 12%, a ilość sprzedaży Grupy wzrosła o 5%  Wysokie ceny surowców powodowały istotny wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, ale dzięki silnemu bilansowi oraz bardzo dobrym wynikom finansowym Grupa Alumetal nie ma trudności z finansowaniem zwiększonego majątku obrotowego netto  Podtrzymujemy cel sprzedaży na poziomie co najmniej 250 tys. ton w 2022, chociaż sytuacja na rynku motoryzacyjnym w Europie aktualnie pogarsza się  Kontynuujemy nasze projekty inwestycyjne − projekt automatycznego przygotowania surowców złomowych w Nowej Soli przebiega zgodnie z harmonogramem (w kwietniu 2022 rozpoczął się etap montażu maszyn i urządzeń) − 28 lutego 2022 został przyjęty biznes plan rozbudowy mocy produkcyjnych stopów wstępnych w Gorzycach (wzrost zdolności produkcyjnych o około 7 tys. ton rocznie)  Dywidenda w wysokości 6,80 PLN na akcje zostanie wypłacona 27 lipca 2022  Zainteresowanie Norsk Hydro jest docenieniem rozwoju Grupy Alumetal na przestrzeni lat, nowoczesnych aktywów produkcyjnych oraz kompetencji kadry zarządzającej i pracowników i jest ważnym krokiem w strategii rozwoju Inwestora w obszarze recyclingu