Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Similaire à Czy zmiany w cenach transferowych staly sie faktem(20)

Plus de PwC Polska(20)

Publicité

Czy zmiany w cenach transferowych staly sie faktem

 1. Co się zmienia w cenach transferowych? Perspektywa władz a doświadczenia przedsiębiorców 2016 Webinarium, 4 października 2016 r. www.pwc.pl/cenytransferowe
 2. PwC Organy kontroli skarbowej, badając przestrzeganie przepisów polskiego prawa podatkowego przez podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z międzynarodowymi koncernami, będące jednocześnie podatnikami CIT, od kilku lat dostrzegają niekorzystne zjawiska wpływające na realny poziom opodatkowania części tych podmiotów.[…] Ceny transferowe są jednym z kluczowych obszarów zainteresowania organów podatkowych W ostatnich miesiącach Ministerstwo rozpoczęło działania, które mają na celu zapobieganie nadużyciom w zakresie stosowania cen transferowych, […]; w pierwszej kolejności Ministerstwo wydało komunikat, w którym zachęca przedsiębiorstwa do dobrowolnej korekty zeznań podatkowych w tym zakresie; w dalszej kolejności organy kontroli skarbowej i organy podatkowe rozpoczną kontrole dużych podmiotów gospodarczych, skoordynowaną i ukierunkowaną na ocenę prawidłowości stosowania cen transferowych Odpowiedź MF na interpelację nr 253 Pani Poseł Anny Elżbiety Sobeckiej Odpowiedź MF na interpelację Pana Posła Maksa Kraczkowskiego nr 33545 Ceny transferowe - dotychczasowe działania i zamiary MF Publikacja: 2016.02.05 07:24 18 grudnia 2015 r. MF poinformowało o jednym z priorytetów na 2016 r. jakim będzie badanie cen transferowych. […] W I kwartale br. MF skoncentruje się na rozbudowie własnych zasobów osobowych i pogłębieniu wiedzy na temat tych zjawisk. Natomiast w II kwartale 2016 r. zostaną przeprowadzone kontrole skoncentrowane na podmiotach, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT, pomimo znacznej dynamiki przychodów, co wskazuje na zaprojektowaną strukturę nakierowaną na obniżenie podstawy opodatkowania w RP do zera. […] W I półroczu tego roku wszczęto 170 kontroli - jest to znacznie więcej niż w poprzednich latach - a czynności analityczne prowadzimy w stosunku do 230 podmiotów. W tym roku na pewno będziemy wszczynali znaczną część kontroli wobec tych podmiotów. Łącznie to ok. 400 czynności. To jest zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach. Posiedzenie nr 21 w dniu 22-06-2016 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Jasiński 2 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych?
 3. PwC OECD Reakcja władz lokalnych Opinia publiczna Zainteresowanie opinii publicznej (w tym również polskich mediów) tematyką modeli biznesowych i optymalizacji podatkowych Dążenie do wyeliminowania braku opodatkowania. Zwiększone natężenie prac i liczby opublikowanych raportów (BEPS), wyznaczających światowe trendy zmian w zakresie cen transferowych. Również w Polsce: • nowe regulacje TP, • wzmożone kontrole, • wyspecjalizowane centra kompetencji, • nowe narzędzia. Polskie władze podatkowe podążają za trendami światowymi Zmiana podejścia 3 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych?
 4. PwC Jaki jest status wdrożenia nowego podejścia (BEPS) na świecie? 4 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych?
 5. PwC Główne obszary objęte raportem PwC 5 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych? 5 6 Zmiana regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych Wyższe kompetencje kontroli Czy podatnicy są przygotowani na zmianę? Alternatywne formy unikania i rozwiązywania sporów 2 3 4 1
 6. PwC Od 2017 roku dochodzi szereg nowych wymogów dokumentacyjnych Master file Opis działalności i modelu funkcjonowania grupy kapitałowej. 4 Local file Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych transakcji (w tym obowiązkowe studia porównawcze). 1 Country by country report (CbCR) Zagregowane informacje dotyczące alokacji dochodów i zapłaconych podatków przez grupę kapitałową w poszczególnych jurysdykcjach. 5 Local file Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych transakcji. Uzasadnienie rynkowego charakteru cen nie jest wymagane (studia porównawcze nie są obowiązkowe). 1 Deklaracja CIT-TP Sprawozdanie (informacje o podatniku i zawartych transakcjach) składane razem z zeznaniem podatkowym. 3 Oświadczenie Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej składane razem z zeznaniem podatkowym. 2 6 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych?
 7. PwC Pytanie: Czy Państwa Grupa zagwarantowała przygotowanie dokumentacji na poziomie centralnym przed końcem 2017? A. TAK – w całości B. TAK – tylko częściowo C. NIE 28 września 2016Co się zmienia w cenach transferowych? 7 21% 34% 45% ODPOWIEDZI Tak, w całości Tak, tylko częsciowo Nie
 8. PwC Nowe przepisy dokumentacyjne oznaczają dla podatników: Zwiększenie odpowiedzialności za jakość i spójność dokumentacji • Obowiązek sporządzenia nowych dokumentów i raportów (oświadczenie, dokumentacja grupowa, CIT TP, CbCR) • Zwiększenie zakresu obligatoryjnie ujawnianych informacji na poziomie krajowym (dokumentacja poszczególnych transakcji i zdarzeń) Wzrost transparentności • Zapewnienie spójności dokumentów (np. sprawozdania finansowego z polityką cen transferowych) - zwiększenie ryzyka uwypuklenia nieścisłości • Ujednolicony format dokumentacji ułatwi organom podatkowym analizę i dokonywanie porównań, co poprawi selekcję podmiotów i transakcji do kontroli Osobista odpowiedzialność za kwestie cen transferowych • Konieczność podpisania i złożenia do urzędu skarbowego oświadczenia o posiadaniu kompletnej dokumentacji • Obowiązek udokumentowania rynkowego charakteru rozliczeń przez podatnika 8 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych?
 9. PwC Czy podatnicy są przygotowani do nowych wymogów? Stan przygotowania do kontroli kolejnych 13% podatników biorąc pod uwagę najprostszy obowiązek, tj. posiadania kompletnej dokumentacji stoi, pod znakiem zapytania (dokumentacja została przygotowana przez grupę - może nie spełniać wymogów lokalnych). 19 % ankietowanych przedsiębiorstw nie przygotowało dotychczas dokumentacji cen transferowych. Kolejne 22% dysponuje jedynie analizami, które mogą nie spełniać polskich wymogów (analizy przygotowane przez grupę - mogą nie spełniać wymogów lokalnych). 56% przedsiębiorstw do tej pory nie przygotowywało żadnych analiz porównawczych. 9 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych?
 10. PwC Kontrole w zakresie cen transferowych – lepsza selekcja i wyższa skuteczność Nowe zasady selekcji do kontroli Wzrost kompetencji Nowe narzędzia • Nadzór i wsparcie MF oraz centrów kompetencyjnych • Systematyczne szkolenia dla kontrolujących • Wytyczne ds. kontroli • Dostęp do baz danych • Zakup narzędzi do selekcji podmiotów do kontroli i weryfikacji rynkowego poziomu cen (bazy danych) • Tworzenie własnych baz danych • Zwiększenie możliwości analitycznych • Selekcja podmiotów przez dedykowany zespół analityków • Selekcja w obszarach ryzyka TP 10 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych?
 11. PwC Podmioty o zwiększonym prawdopodobieństwie kontroli Wykazujące dochody zwolnione z opodatkowania Niewpłacające zaliczek na podatek dochodowy lub wpłacające relatywnie małe kwoty Dokonujące odliczenia strat z lat ubiegłych Wykazujące malejącą rentowność na działalności operacyjnej O rentowności znacznie odbiegającej od średniej dla branży Wykazujące niskie dochody w stosunku do zaangażowania (istotne funkcje, ryzyka, IP etc) Dokonujące istotnych korekt dochodu w związku z transakcjami grupowymi Podlegające restrukturyzacji 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Co się zmienia w cenach transferowych? 4 października 2016
 12. PwC Pytanie: W jakim obszarze widzą Państwo ryzyko dla swojej spółki? A. Straty podatkowe B. Niska rentowność C. Restrukturyzacja D. Wysokie korekty faktur na koniec roku Co się zmienia w cenach transferowych? 4 października 2016 12 31% 23% 25% 21% ODPOWIEDZI Straty podatkowe Niska rentowność Restrukturyzacja Wysokie korekty
 13. PwC Wyniki wybranych postępowań - oficjalna informacja MF z 5 lutego 2016 r. Dokonanie transakcji sprzedaży udziałów w podmiocie krajowym w ramach łańcucha podmiotów powiązanych - doszacowany dochód 500 mln PLN Zawarcie jednorazowej umowy z podmiotem zagranicznym, dzięki której wykazana została duża strata - zakwestionowanie straty na kwotę 300 mln PLN Uiszczenie przez podmiot krajowy opłaty licencyjnej na rzecz podmiotu zagranicznego w nierynkowej wysokości - zmniejszenie opłaty tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln PLN 1 2 13 3 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych?
 14. PwC Wyniki wybranych postępowań - oficjalna informacja MF z 5 lutego 2016 r. Zastosowanie nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków pomiędzy centralę i polski oddział - nowy współczynnik uwzględniał faktycznie pełnione funkcje; doszacowany podatek 2 mln PLN Udzielanie pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku tj. bez wynagrodzenia i z okresem spłaty kilkudziesięciu lat – doszacowany podatek 7 mln PLN 4 5 14 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych?
 15. PwC Zmiana zestawu pytań zadawanych przez kontrolujących na trudniejszy Żądanie przedłożenia dokumentacji cen transferowych (również dowodów świadczenia usług) i weryfikacja poprawności formalnej dokumentacji 4 1 Weryfikacja rynkowego charakteru rozliczeń - kwestionowanie i / lub przeprowadzenie własnych studiów porównawczych 2 Szczegółowa analiza dokumentów kontraktowych i źródłowych Dotychczasowe podejście Nowe podejście 1 15 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych? Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym (ocena substancji biznesowej transakcji) 3 Rozszerzenie analizy cen transferowych na inne obszary i okresy 5
 16. PwC Doświadczenia z kontroli – na podstawie badania PwC Warto podkreślić, iż obecnie analizy rynkowe (tzw. Studnia porównawcze) uzasadniające rynkowy poziom cen nie są wymagane od polskich podatników. 26% ankietowanych przedsiębiorstw zostało poproszonych w trakcie kontroli o przedstawienie analiz rynkowych Przeprowadzanie własnych analiz przez organy podatkowe w trakcie kontroli staje się powoli faktem i jest potwierdzeniem coraz szerszego wykorzystania przez kontrolujących nowych narzędzi (baz danych). W 13% kontroli organy przeprowadziły własne analizy rynkowe 16 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych?
 17. PwC Co to wszystko oznacza dla podatników? • Konieczność zmiany podejścia z „raportowania” w kierunku „planowania” transakcji • Konieczna analiza ryzyka pod kątem ewentualnej kontroli (także nowych wymogów dokumentacyjnych) Zaostrzenie i zwiększenie liczby kontroli TP • Ceny transferowe są rzeczywiście kontrolowane (zwiększenie kompetencji, nowe narzędzia oraz poprawa współpracy międzynarodowej) • Zmiana jakościowa – obowiązek uzasadnienia rynkowości cen przez podatnika, uwzględnienie aspektów biznesowych • Zmiana ilościowa – więcej danych od podatnika i większa ich szczegółowość Nowe wymogi dokumentacyjne • Konieczność sprawdzenia stanu przygotowania • Konieczność zapewnienia spójności cen transferowych również w aspekcie międzynarodowym • Wzrost znaczenia / przydatności narzędzi takich jak uprzednie porozumienie cenowe (APA) • Rosnąca liczba postępowań MAP Organy podatkowe Podatnicy Rozszerzenie współpracy międzynaro- dowej organów 17 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych?
 18. PwC Alternatywne formy unikania i rozwiązywania sporów 4 października 2016Co się zmienia w cenach transferowych? 18 • To postępowanie ex ante - odpowiednik indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie ustalania cen transferowych - potwierdza rynkowy charakter cen O co chodzi: Korzyści: • W przypadku ewentualnej kontroli, ceny w transakcji objętej APA nie mogą być kwestionowane przez organy podatkowe pod warunkiem zrealizowania transakcji na warunkach ustalonych w APA. • To procedura ex post, w której władze podatkowe dwóch państw porozumiewają się co do wysokości alokacji dochodu podatkowego w każdym z nich, gdy dochodzi do podwójnego opodatkowania • Uniknięcie podwójnego opodatkowania MAP: Mutual Agreement Procedure / Procedura wzajemnego porozumiewania się APA: Advance Pricing Agreement / Uprzednie Porozumienie Cenowe
 19. PwC Dziękujemy za uwagę Sebastian Lebda Dyrektor, dział prawno-podatkowy Kom.:+48 502 184 675 E-mail: Sebastian.lebda@pl.pwc.com 19 Joanna Kubińska Dyrektor, dział prawno-podatkowy Kom.: +48 502 184 882 E-mail: joanna.kubinska@pl.pwc.com Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Co zmienia się w cenach transferowych? Perspektywa władz, a doświadczenia przedsiębiorców 2016 r.”
Publicité