Young Marketers 5+1 + Đặng Quang Minh

Y O U N G M A R K E T E R S
5 + 1
Đ Ặ N G Q U A N G M I N H
A G E N D A1. Context - Objectives
2. Afamily – Brand role, Competitor
3. Segmentation - Target Audience
4. T.A Understanding - Insight
5. Strategic Approach
6. Big Idea
7. Deployment Plan - Execution
8. Budget Allocation - KPIs
C O N T E X T
O B J E C T
- I V E S
- Xâm häi tình dýc (XHTD) trẻ em – vấn đề nhĀc nhối täi Việt Nam. Mặc xã hội lên án, vçn nän
vẫn chþa đþĉc câi thiện.
- Tỉ lệ trẻ em bị XHTD: 1/4 bé gái & 1/6 bé trai.
- 832 vý XHTD đþĉc ghi nhận chỉ trong nāa đæu 2017.
- Gây tổn häi sâu sắc & lâu dài về thể chçt lẫn tinh thæn trẻ.
- Một trong nhĂng nguyên nhân là să thiếu sót trong giáo dýc giĆi tính tÿ bố mẹ.
S O C I A L B U S I N E S S
5.000.000 phý huynh có con 6 – 13 tuổi
nhận biết về chiến dịch.
30% ûng hộ, cam kết chû động đối thoäi
giĆi tính (ĐTGT) để bâo vệ con khỏi XHTD.
Thông qua chiến dịch,
phý huynh đánh giá cao & yêu thích
thþĄng hiệu Afamily.
A F A M I L Y
BRANDROLECOMPETITOR
Platform thông tin dành cho phý nĂ & gia đìnhCatagory
Popularity #2 – 65 triệu view/tháng #1
Strength Nguồn thông tin chçt lþĉng & uy tín Khâ năng trao đổi, thâo luận
qua diễn đàn vĆi chû đề rộng
Weakness
Thông tin 1 chiều
Chû đề giĆi hän hĄn
Nguồn thông tin đến tÿ ngþąi dùng nên khó
kiểm chĀng chçt lþĉng & độ tin cậy
Vấn đề XHTD trẻ em và ĐTGT có liên quan gì đến Afamily?
Afamily hþĆng tĆi phý nĂ và gia đình. XHTD trẻ em hiện là vçn đề nóng vĆi nhiều gia đình Việt.
 Giâi quyết vçn đề này là cách Afamily thăc hiện sĀ mäng và nâng cao hình ânh cûa mình.
Vì sao Afamily có khâ năng làm điều đó?
Là platform cho phý nĂ và gia đình phổ biến, Afamily có thể tiếp cận rộng rãi đến đúng đối
tþĉng mýc tiêu.
VĆi þu thế chçt lþĉng nguồn tin, thông điệp Afamily truyền tâi sẽ đþĉc tin cậy hĄn, tÿ đó việc
định hþĆng läi nhận thĀc cûa cha mẹ dễ dàng hĄn.
S E G M E N T A T I O N
Thông qua khâo sát 32 phý huynh có con trong độ tuổi tiểu học (6 – 11 tuổi), dăa trên 2 tiêu chí: Nhận thĀc đþĉc cần ĐTGT để bâo vệ
con khỏi XHTD (1) và Có thăc hiện ĐTGT vĆi con (2), có thể phân phý huynh thành 3 nhóm:
B Â O T H Ủ D O D Ự C Ở I M Ở
Segment size: 19% (6/32)
Mô tâ: Cha mẹ giĂ tþ tþćng bâo thû, cho rằng
chuyện giĆi tính là cçm kỵ, đặc biệt vĆi trẻ nhỏ.
“Con còn nhỏ, biết mấy chuyện này sớm khác
gì vẽ đường cho hươu chạy”
“Biết nhiều chỉ tổ tò mò chứ làm gì.”
Segment size: 65% (21/32)
Mô tâ: Cha mẹ biết ĐTGT là bâo vệ con khỏi
XHTD nhþng chþa nói vĆi con vì ngþĉng ngùng.
“Biết là phải giáo dục con nhưng tự nhiên nói
với con về mấy chuyện nhạy cảm vậy cứ thấy
không thoải mái. Nên là mấy lần định nói xong
lại thôi„”
Segment size: 16% (5/32)
Mô tâ: Cha mẹ nhận thĀc tốt về tæm quan
trọng cûa ĐTGT và ngay tÿ nhỏ đã giáo dýc
con vĆi mĀc độ khác nhau.
“Cho con có kiến thức để tự bảo vệ mình chứ
mình đâu có theo kè kè hoài được.”
“Không dạy, con học ở mấy nguồn bậy bạ lại
chết hơn!”
Chọn nhóm Do Dă là Target Audience vì:
- Có segment size lĆn nhçt
- Cha mẹ đã có ý thĀc về tæm quan trọng cûa việc ĐTGT
- Bài toán cæn giâi quyết là phá bỏ rào cân tâm lý để cha mẹ tÿ nhận thĀc đến đþĉc hành động
T A R G E T
A U D I E N C E
D E M O G R A P H I C
B U L L - E Y E S
Phý nĂ
28 – 45 tuổi
Có con nhỏ 6 – 13 tuổi
Nhân viên văn phòng & Ngþąi nội trĉ
A T T I T U D E
Thông qua các phþĄng tiện truyền thông, nhận thĀc đþĉc độ nghiêm trọng cûa vçn nän LDTD trẻ em.
Biết về tæm quan trọng cûa ĐTGT và muốn nói vĆi con để trang bị kiến thĀc bâo vệ con.
Tuy nhiên, luôn mang tâm lý ngäi ngùng khi nhắc tĆi chuyện giĆi tính,
do đó dù muốn ĐTGT vĆi con nhþng chþa làm đþĉc.
T . A
U N D E R S T A N D
- I N G
T Ô I B I Ế T Đ T G T L À
C Ầ N T H I Ế T C H Ứ !
Fact: 81% phý huynh biết ĐTGT vĆi
con là cần thiết để bâo vệ con.
Tôi biết ĐTGT là cần thiết để bâo vệ
con, nhçt là trong thąi điểm thông
tin về XHTD trẻ em/çu dâm liên týc
đþĉc báo đài đăng tâi hiện nay.
Fact: 91% phý huynh có tìm
hiểu/đã tÿng đọc qua các thông
tin về XHTD trẻ em/çu dâm trên các
phþĄng tiện truyền thông
Nhþ vậy, vấn đề cần educate cha mẹ không phâi là tầm quan trọng cûa ĐTGT nĂa. Cha mẹ biết về çu dâm, nhận thĀc đþĉc
con mình hoàn toàn có thể là nän nhân và rằng ĐTGT có thể giúp bâo vệ con.
Nhþng sao cha mẹ chþa nói vĆi con?
T Ô I C Ũ N G B I Ế T C O N T Ô I
C Ó T H Ể L À N Ä N N H Â N
Fact: Có 3/4 trong số 81% phý
huynh biết ĐTGT là cæn thiết cho
biết họ cüng nhận thĀc đþĉc con
mình cüng có thể là nän nhân
cûa XHTD vì:
- 95% ngþąi XHTD là ngþąi thân
quen cûa bé
- 85% vý XHTD diễn ra ngay trong
ngôi nhà cûa bé.
Tôi không chû quan, tôi biết con tôi
cüng có nguy cĄ bị häi. Vì thế, tôi luôn
cố gắng bâo vệ con bằng bçt cĀ giá
nào.
M Ở M I Ệ N G R A N Ó I “ M Ấ Y C H U Y Ệ N Ấ Y “ N G Ä I L Ă M . . .
“Mấy chuyện ấy” là mấy chuyện gì?
Khi đþĉc hỏi “Theo anh/chị, đối thoäi giĆi tính vĆi con
là nói vĆi con về chuyện gì?”
- 88% đề cập đến các bộ phận sinh dýc
- 81% đề cập đến quan hệ tình dýc, să thý thai
- 63% đề cập đến tuổi dậy thì, kinh nguyệt, mộng tinh,„
- Chỉ 6% (2/32 ngþąi) đề cập đến việc bâo vệ, quý trọng cĄ thể
V Ì S A O V Ậ Y ?
Tÿ phỏng vçn sâu rút ra đþĉc: Rào cân cûa cha mẹ bắt nguồn tÿ phông nền văn hoá xã hội & gia đình mà cha mẹ đã lĆn lên.
Tÿ trong gia đình, ông bà đã không däy cha mẹ về giĆi tính
khi còn nhỏ nhþ 1 cách bâo vệ bân thân.
Không chỉ vậy, khi nhác đến chû đề giĆi tính, ông bà dễ tính thì
tránh né, khó tính thì đánh mắng, cho là hþ hỏng.
Tÿ đó, văn hoá gia đình hình thành trong tiềm thĀc cha mẹ
rằng nói chuyện về giĆi tính là cấm kỵ và nhäy câm, ngþąi
đàng hoàng sẽ không ai mang chuyện này ra nói.
LĆn lên, cha mẹ biết đến nhĂng vçn đề này tÿ ngoài xã hội.
Tuy nhiên, ć thąi cûa cha mẹ, không có nhiều kênh thông tin
khoa học về giĆi tính.
Ngoài xã hội, cha mẹ tiếp xúc vĆi câu chuyện giĆi tính thông
qua khái niệm về bộ phận sinh dýc hay quan hệ tình dýc tÿ
nhiều cách gọi “thượng vàng hạ cám”, trong đó phổ biến phâi
kể đến nhĂng khi ngþąi ta mang các vçn đề trên ra đùa giĈn
hoặc chāi mắng nhau.
G I A Đ Ì N H N É T R Á N H X Ã H Ộ I G I E O Q U A N N I Ệ M S A I L Ầ M
I N S I G H T
Tôi đã lĆn lên trong một môi trþąng văn hoá nĄi mà chuyện giĆi tính bị xem là nhäy câm,
cçm kỵ hoặc bị mang ra đùa giĈn, chāi mắng nhau. Do đó, khi nhắc tĆi đối thoäi giĆi tính,
tôi lập tĀc hình thành tâm thế sắp phâi đề cập nhĂng vấn đề về tình dýc khó nói chĀ
không phâi tâm thế däy con về chuyện quý trọng và bâo vệ cĄ thể mình.
S T R A T E G I C
A P P R O A C H
Cho cha mẹ biết đþĉc thật ra bân chçt cûa ĐTGT khi con còn
nhỏ chþa phâi là nói sâu về tính dýc và tình dýc mà là däy con
rằng cĄ thể con là quý báu, vô giá, là bất khâ xâm phäm.
Tÿ đó giáo dýc con nhĂng quy tắc Āng xā phù hĉp để đề
phòng và tránh xa nhĂng va chäm không an toàn có thể dẫn
tĆi XHTD.
Kêu gọi cha mẹ thăc hiện ĐTGT vĆi con trên tâm thế däy con
nhận thĀc và bâo vệ cĄ thể mình để có nhĂng cách Āng xā
phù hĉp vĆi các đối tþĉng khác nhau.
Lan toâ thông điệp đến vĆi nhiều phý huynh khác.
B I G
I D E A
Tìm một hþĆng tiếp cận tÿ văn hoá để giâi quyết bài toán vĆi rào cân văn hoá„
Để nói về việc quý trọng và bâo vệ cĄ thể con, không ai tốt hĄn là nhĂng ngþąi đã täo nên cĄ thể ấy.
Tçt nhiên, đó là cha mẹ. Nhþng cha mẹ vẫn chþa chịu nói„
Vậy hãy nhą “nhĂng ngþąi khác” đã täo nên cĄ thể con nói vĆi cha mẹ!
1 3 B À M Ụ
1 3 B À M Ụ
W H Y T H I S I D E A ?
Theo văn hoá tín ngþĈng cûa ngþąi Việt, 12 Bà Mý là các vị thæn täo thành cĄ thể (Nắn tai, mắt, tĀ chi, ban cho să sống) và bâo hộ
trẻ em (Däy trẻ nói, cþąi, đi đĀng,„)
Ngþąi Việt tin vào să bâo hộ cûa 12 Bà Mý đối vĆi con trẻ. Các mẹ bæu khi mang thai và sinh con, các gia đình trong dịp trẻ 3 ngày
tuổi, đæy tháng, thôi nôi đều cæu nguyện và cúng 12 Bà Mý cæu mong să bâo hộ cho trẻ.
W H Y W I L L T H I S W O R K ?
12 Bà Mý là hình ânh gæn güi trong văn hoá ngþąi Việt  Cách tiếp cận gần güi nhþng mĆi lä.
12 Bà Mý đþĉc tin là ngþąi täo thành cĄ thể và bâo vệ trẻ, nên để giáo dýc về quý trọng, bâo vệ cĄ thể con, đåy sẽ là
hình ânh truyền tâi phù hĉp.
Do 12 Bà Mý đã quá quen thuộc, nên việc nhắc đến 13 Bà Mý sẽ khĄi gĉi să tò mò, chú ý tÿ TA: Bà Mý thĀ 13 là ai? Täi sao läi
có 13 Bà Mý?
D E P L O Y M E N T P L A N
P H A S E T R I G G E R – 1 W E E K E X P E R I E N C E - 8 W E E K S A M P L I F Y - 3 W E E K S
D E S I R E D
R E S P O N S E
Cha mẹ nhận thĀc đþĉc vçn đề: Ngäi
ngùng ĐTGT vĆi con nhìn nhận sai bân
chçt cûa ĐTGT mà nguyên nhân là tÿ
văn hoá gia đình & xã hội.
Cha mẹ biết đþĉc bân chçt đúng cûa
việc ĐTGT vĆi con để bâo vệ con khỏi
XHTD, tÿ đó cam kết sẽ ĐTGT vĆi con.
Lan toâ thông điệp đến nhiều
phý huynh hĄn.
K E Y
M E S S A G E
“Đi tìm Bà Mý 13 däy con bài học mĆi” “Mẹ Ąi, hãy là Bà Mý 13!” “Thêm nhiều Bà Mý 13”
K E Y
H O O K S
Viral clip
Paper & E-book publishing
Online petition & sharing
Nhäc kịch
T A C T I C S
Social media
KOLs sharing
PR Article
Print-ads
KOLs sharing
Social Media
KOLs sharing
PR Article
PHASE1-TRIGGER
V I R A L C L I P
“Đi tìm Bà Mý 13”
Actor: NSƯT Thành Lộc (Bà Mý 1 trong vć kịch “12 Bà Mý” nổi tiếng)
Mood & Tone: Hài hþĆc nhþng chân thành, khoa học
Nội dung: Bà Mý 1 kể về việc 12 Bà Mý bị quá tâi trong việc bâo hộ các trẻ em bći thăc träng XHTD trẻ em ngày càng tăng mà
cha mẹ không chịu giáo dýc con về giĆi tính để con tă vệ. Câu chuyện bắt đæu tÿ khi 12 Bà Mý nặn ra cha mẹ, quan sát cha
mẹ lĆn lên trong môi trþąng mà chuyện giĆi tính bị xem là cçm kỵ và nhäy câm. Do đó, 12 Bà Mý thông câm khi cha mẹ chþa
bỏ đþĉc tâm lý ngäi ngùng khi nói chuyện vĆi con. Tuy nhiên, các bà cüng không thể làm ngĄ trþĆc việc nhĂng đĀa trẻ các bà
täo ra bị xâm häi. Vì thế, 12 Bà Mý cæn tìm Bà Mý thĀ 13 chuyên lo việc däy trẻ cách quý trọng và bâo vệ cĄ thể khỏi nän XHTD.
Channel: Afamily.vn, Youtube, Fanpage Afamily.
S U P P O R T I N G T A C T I C S
Đặt banner trên trang chû Afamily.vn và cover photo trên fanpage Afamily
KOLs sharing: Các KOLs trong cộng đồng mẹ & bé: Mẹ Xu – Sim, Minh Trang,„
PR Article gĉi mć vçn đề trên Afamily.vn cüng nhþ các platform cho phý nĂ & gia đình khác
PHASE2-EXPERIENCE
B O O K P U B L I S H I N G
Nội dung: Quyển sách “Bà Mụ thứ 13” nói vĆi mẹ về nhĂng gì Bà Mý 13 cæn làm: NhĂng câu chuyện đĄn giân để khći đæu hành
trình ĐTGT vĆi con. Bà Mý 13 chỉ cæn nhắc nhć con rằng cĄ thể con là quý giá và bçt khâ xâm phäm, däy con về nhĂng quy
tắc Āng xā (quy tắc 5 ngón tay,„), nhĂng vùng trên cĄ thể mà ngþąi lä tuyệt đối không đýng vào, nhĂng đối tþĉng nào cæn
tránh xa,„ Ở cuối sách có thông điệp “Thật ra công việc của Bà Mụ thứ 13 không khó chút nào. Mẹ ơi, hãy là Bà Mụ thứ 13 của
con nhé!”
Distribution: Sách sẽ đþĉc phát hành dþĆi däng E-book trên trang Afamily.vn, đồng thąi 20.000 bân in sẽ đþĉc phát cho cha
mẹ ć các trþąng tiểu học, công viên giâi trí, siêu thị,„
S U P P O R T I N G T A C T I C S
O N L I N E P E T I T I O N
Cuối sách “Bà Mụ thứ 13” có 1 QR code dẫn mẹ đến trang kí cam kết sẽ nói chuyện giĆi tính vĆi con.
Sau khi ký tên, mẹ có thể share E-book và trang web này qua mäng xã hội cùng nhĂng chia sẻ về việc ĐTGT vĆi con để vận
động nhiều phý huynh hĄn nĂa tham gia và täo thêm UGC (user generated content) cho chiến dịch.
Khi thăc hiện ký cam kết và share quan điểm về ĐTGT vĆi con trên mäng xã hội hoàn tçt, mẹ và bé sẽ có cĄ hội đến xem vć
nhäc kịch ć Phase 3.
Print-ads về chiến dịch täi các trþąng học, công viên giâi trí, siêu thị,„ nĄi thu hút các gia đình.
KOLs sharing e-book và quan điểm về ĐTGT vĆi con cûa mình.
PHASE3-AMPLIFY
N H Ä C K Ị C H
“12+1 Bà Mý”
Vć kịch nổi tiếng “12 Bà Mụ” cûa sân khçu IDECAF sẽ đþĉc tái diễn vĆi bân dăng mĆi “12+1 Bà Mụ”. Câu chuyện đþĉc kể
trong vć diễn sẽ giống vĆi câu chuyện cûa viral clip trong phase 1. Xuyên suốt vć diễn sẽ lồng ghép nhĂng bài học về cĄ
thể và quy tắc Āng xā để phòng tránh XHTD cho bé và kinh nghiệm đối thoäi cho mẹ đến tÿ các nhân vật.
Vć nhäc kịch sẽ đþĉc diễn täi Hà Nội & TP.HCM vĆi khán giâ là nhĂng mẹ và bé đã tham gia vào phase 2 cûa chiến
dịch.
Vć nhäc kịch sau đó sẽ đþĉc quay läi và phát hành trên Youtube cûa Afamily.
S U P P O R T I N G T A C T I C S
Khán giâ và các KOLs chia sẻ trâi nghiệm vĆi vć nhäc kịch về social media.
PR Article về să thành công và lan toâ cûa vć nhäc kịch nói riêng và chiến dịch nói chung, đồng thąi động viên cha mẹ
tiếp týc duy trì ĐTGT vĆi con nhiều hĄn trong tþĄng lai.
B U D G E T
A L L O C A T I O N
S T T H Ä N G M Ụ C N G Â N S Á C H
1 Viral clip 100.000.000
2 Book publishing 500.000.000
3 Petition website 200.000.000
4 Print-ads 100.000.000
5 Nhäc kịch 600.000.000
6 KOLs + Social +PR 400.000.000
Tổng cộng 1,900,000,000
T H A N K Y O U !
1 sur 18

Recommandé

Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng Dương par
Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng DươngYoung Marketers 5+1 + Trần Hoàng Dương
Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng DươngDương Trần Hoàng
3.9K vues18 diapositives
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG par
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNGYOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNGthienvan94
13K vues10 diapositives
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc par
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên PhúcYoung Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên PhúcPhúc Thiên
8.7K vues16 diapositives
Young Marketers 5+1 Ha Thanh Tuan par
Young Marketers 5+1 Ha Thanh TuanYoung Marketers 5+1 Ha Thanh Tuan
Young Marketers 5+1 Ha Thanh TuanHa Thanh Tuan
337 vues18 diapositives
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFF par
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFFYoung Marketers 8 Final Round - ON2OFF
Young Marketers 8 Final Round - ON2OFFUyen Nguyen
12.1K vues23 diapositives
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc par
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcYoung marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcPhúc Thiên
6.9K vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 par
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 Nguyet Ha
952 vues28 diapositives
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha par
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaYoung Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaHa Pham
813 vues13 diapositives
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG par
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNGYoung Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNGHoang BUI
1.9K vues18 diapositives
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9 par
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9ssuserf08d02
16.5K vues17 diapositives
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ... par
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...XuanAnMai1
622 vues14 diapositives
Young Marketers 5+1 + Trần Vinh Sơn par
Young Marketers 5+1 + Trần Vinh SơnYoung Marketers 5+1 + Trần Vinh Sơn
Young Marketers 5+1 + Trần Vinh SơnVinh Sơn Trần
492 vues17 diapositives

Tendances(20)

Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 par Nguyet Ha
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2
Nguyet Ha952 vues
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha par Ha Pham
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaYoung Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Ha Pham813 vues
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG par Hoang BUI
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNGYoung Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Hoang BUI1.9K vues
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9 par ssuserf08d02
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9
ssuserf08d0216.5K vues
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ... par XuanAnMai1
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...
Young Marketers Elite 7 - Assignment 2.1 - Phương Anh - Minh Huy - Ngọc Nhơn ...
XuanAnMai1622 vues
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh par nguyenxvinh
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân VinhYoung marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh
nguyenxvinh3.8K vues
Young Marketers Elite 8 | Assignment 1.1 | Team 2: Nhã Đình, Quốc Tuấn, Ny Ng... par Quang Vinh Pham
Young Marketers Elite 8 | Assignment 1.1 | Team 2: Nhã Đình, Quốc Tuấn, Ny Ng...Young Marketers Elite 8 | Assignment 1.1 | Team 2: Nhã Đình, Quốc Tuấn, Ny Ng...
Young Marketers Elite 8 | Assignment 1.1 | Team 2: Nhã Đình, Quốc Tuấn, Ny Ng...
Quang Vinh Pham680 vues
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9 par ssuserf08d02
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9
ssuserf08d0214.4K vues
Marketing Arena 2017 - ZC TEAM par Phúc Thiên
Marketing Arena 2017 - ZC TEAMMarketing Arena 2017 - ZC TEAM
Marketing Arena 2017 - ZC TEAM
Phúc Thiên3.3K vues
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền par Phong Lê
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn TuyềnYoung Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền
Phong Lê1.4K vues
Young Marketers Elite 8 - Assignment 1 - Team 4 par Phuong Thao Do
Young Marketers Elite 8 - Assignment 1 - Team 4Young Marketers Elite 8 - Assignment 1 - Team 4
Young Marketers Elite 8 - Assignment 1 - Team 4
Phuong Thao Do850 vues
Young Marketers 8 Final Round - LocalSquad par Uyen Nguyen
Young Marketers 8 Final Round - LocalSquadYoung Marketers 8 Final Round - LocalSquad
Young Marketers 8 Final Round - LocalSquad
Uyen Nguyen14.1K vues
Young Marketers Elite 3 - Assignment 3.1 - Nhóm 5 - Thiên Vân - Thanh Vy - T... par kieuthienvan
Young Marketers Elite 3 - Assignment 3.1 - Nhóm 5 - Thiên Vân - Thanh Vy - T...Young Marketers Elite 3 - Assignment 3.1 - Nhóm 5 - Thiên Vân - Thanh Vy - T...
Young Marketers Elite 3 - Assignment 3.1 - Nhóm 5 - Thiên Vân - Thanh Vy - T...
kieuthienvan1.1K vues
Marketing Challengers SS9 - ZC team par Phúc Thiên
Marketing Challengers SS9 - ZC teamMarketing Challengers SS9 - ZC team
Marketing Challengers SS9 - ZC team
Phúc Thiên2.3K vues
Young Marketers 5+1 Nguyễn Thái Phong par Phong Nguyen
Young Marketers 5+1 Nguyễn Thái PhongYoung Marketers 5+1 Nguyễn Thái Phong
Young Marketers 5+1 Nguyễn Thái Phong
Phong Nguyen1.3K vues
Nguyen Thanh Dat - Young Marketer Contest 9 par ssuserf08d02
Nguyen Thanh Dat - Young Marketer Contest 9Nguyen Thanh Dat - Young Marketer Contest 9
Nguyen Thanh Dat - Young Marketer Contest 9
ssuserf08d0213.9K vues
[Marketing Arena 2020] Nutrio Team par Bich Nguyen
[Marketing Arena 2020] Nutrio Team[Marketing Arena 2020] Nutrio Team
[Marketing Arena 2020] Nutrio Team
Bich Nguyen558 vues
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu Hoà par Trinh Huu Hoa
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu HoàYoung marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu Hoà
Young marketers 5+1 The Second Chance + Trịnh Hữu Hoà
Trinh Huu Hoa621 vues
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh par nguyenxvinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân VinhYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
nguyenxvinh814 vues

Similaire à Young Marketers 5+1 + Đặng Quang Minh

Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên par
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu HuyênYoung Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyênyangshuangno1
116 vues19 diapositives
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang Minh par
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang MinhYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang Minh
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang MinhQuang-Minh (Eddie) Dang
603 vues13 diapositives
Young marketers 5+1 + Trần Phương Kiều par
Young marketers 5+1 + Trần Phương KiềuYoung marketers 5+1 + Trần Phương Kiều
Young marketers 5+1 + Trần Phương KiềuKieuTranPhuong105
58 vues15 diapositives
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo Ngọc par
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo NgọcYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo Ngọc
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo NgọcNgoc Nguyenn
199 vues17 diapositives
Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh par
Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh
Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh Thai Pham
303 vues12 diapositives
Young marketers 5+1_Mai Thị Bảo Trâm par
Young marketers 5+1_Mai Thị Bảo TrâmYoung marketers 5+1_Mai Thị Bảo Trâm
Young marketers 5+1_Mai Thị Bảo TrâmTrâm Mai Thị Bảo
163 vues10 diapositives

Similaire à Young Marketers 5+1 + Đặng Quang Minh(20)

Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên par yangshuangno1
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu HuyênYoung Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên
yangshuangno1116 vues
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo Ngọc par Ngoc Nguyenn
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo NgọcYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo Ngọc
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Bảo Ngọc
Ngoc Nguyenn199 vues
Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh par Thai Pham
Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh
Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh
Thai Pham303 vues
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu par Hau Hoang
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn HậuYoung Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu
Hau Hoang137 vues
Young Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc Hân par Han Ngo
Young Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc HânYoung Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc Hân
Young Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc Hân
Han Ngo124 vues
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan130 vues
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan77 vues
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan71 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly par Ly Luong
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao LyYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly
Ly Luong201 vues
Young Marketer 5+1 + Huỳnh Gia Khánh par Khanh Huynh
 Young Marketer 5+1 + Huỳnh Gia Khánh Young Marketer 5+1 + Huỳnh Gia Khánh
Young Marketer 5+1 + Huỳnh Gia Khánh
Khanh Huynh396 vues
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung par sachisachi1259
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh DungYoung Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung
sachisachi1259113 vues
Young Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên par Thu Uyen Truong
Young Marketers 5+1 + Trương Thu UyênYoung Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên
Young Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên
Thu Uyen Truong308 vues
Young marketers 5+1 + trần thị cẩm vân par camvantran297
Young marketers 5+1 + trần thị cẩm vânYoung marketers 5+1 + trần thị cẩm vân
Young marketers 5+1 + trần thị cẩm vân
camvantran297114 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
 Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan334 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy Vy par VyNguyen0312
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy VyYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
VyNguyen0312135 vues

Dernier

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...Nguyen Thanh Tu Collection
19 vues359 diapositives
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
20 vues381 diapositives
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
39 vues92 diapositives
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...sividocz
5 vues26 diapositives
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... par
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...sividocz
8 vues26 diapositives
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... par
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...tcoco3199
10 vues67 diapositives

Dernier(20)

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz5 vues
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... par sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz8 vues
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... par tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vues
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 vues
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... par sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf par conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk177 vues
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... par tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 vues
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...

Young Marketers 5+1 + Đặng Quang Minh

 • 1. Y O U N G M A R K E T E R S 5 + 1 Đ Ặ N G Q U A N G M I N H
 • 2. A G E N D A1. Context - Objectives 2. Afamily – Brand role, Competitor 3. Segmentation - Target Audience 4. T.A Understanding - Insight 5. Strategic Approach 6. Big Idea 7. Deployment Plan - Execution 8. Budget Allocation - KPIs
 • 3. C O N T E X T O B J E C T - I V E S - Xâm häi tình dýc (XHTD) trẻ em – vấn đề nhĀc nhối täi Việt Nam. Mặc xã hội lên án, vçn nän vẫn chþa đþĉc câi thiện. - Tỉ lệ trẻ em bị XHTD: 1/4 bé gái & 1/6 bé trai. - 832 vý XHTD đþĉc ghi nhận chỉ trong nāa đæu 2017. - Gây tổn häi sâu sắc & lâu dài về thể chçt lẫn tinh thæn trẻ. - Một trong nhĂng nguyên nhân là să thiếu sót trong giáo dýc giĆi tính tÿ bố mẹ. S O C I A L B U S I N E S S 5.000.000 phý huynh có con 6 – 13 tuổi nhận biết về chiến dịch. 30% ûng hộ, cam kết chû động đối thoäi giĆi tính (ĐTGT) để bâo vệ con khỏi XHTD. Thông qua chiến dịch, phý huynh đánh giá cao & yêu thích thþĄng hiệu Afamily.
 • 4. A F A M I L Y BRANDROLECOMPETITOR Platform thông tin dành cho phý nĂ & gia đìnhCatagory Popularity #2 – 65 triệu view/tháng #1 Strength Nguồn thông tin chçt lþĉng & uy tín Khâ năng trao đổi, thâo luận qua diễn đàn vĆi chû đề rộng Weakness Thông tin 1 chiều Chû đề giĆi hän hĄn Nguồn thông tin đến tÿ ngþąi dùng nên khó kiểm chĀng chçt lþĉng & độ tin cậy Vấn đề XHTD trẻ em và ĐTGT có liên quan gì đến Afamily? Afamily hþĆng tĆi phý nĂ và gia đình. XHTD trẻ em hiện là vçn đề nóng vĆi nhiều gia đình Việt.  Giâi quyết vçn đề này là cách Afamily thăc hiện sĀ mäng và nâng cao hình ânh cûa mình. Vì sao Afamily có khâ năng làm điều đó? Là platform cho phý nĂ và gia đình phổ biến, Afamily có thể tiếp cận rộng rãi đến đúng đối tþĉng mýc tiêu. VĆi þu thế chçt lþĉng nguồn tin, thông điệp Afamily truyền tâi sẽ đþĉc tin cậy hĄn, tÿ đó việc định hþĆng läi nhận thĀc cûa cha mẹ dễ dàng hĄn.
 • 5. S E G M E N T A T I O N Thông qua khâo sát 32 phý huynh có con trong độ tuổi tiểu học (6 – 11 tuổi), dăa trên 2 tiêu chí: Nhận thĀc đþĉc cần ĐTGT để bâo vệ con khỏi XHTD (1) và Có thăc hiện ĐTGT vĆi con (2), có thể phân phý huynh thành 3 nhóm: B Â O T H Ủ D O D Ự C Ở I M Ở Segment size: 19% (6/32) Mô tâ: Cha mẹ giĂ tþ tþćng bâo thû, cho rằng chuyện giĆi tính là cçm kỵ, đặc biệt vĆi trẻ nhỏ. “Con còn nhỏ, biết mấy chuyện này sớm khác gì vẽ đường cho hươu chạy” “Biết nhiều chỉ tổ tò mò chứ làm gì.” Segment size: 65% (21/32) Mô tâ: Cha mẹ biết ĐTGT là bâo vệ con khỏi XHTD nhþng chþa nói vĆi con vì ngþĉng ngùng. “Biết là phải giáo dục con nhưng tự nhiên nói với con về mấy chuyện nhạy cảm vậy cứ thấy không thoải mái. Nên là mấy lần định nói xong lại thôi„” Segment size: 16% (5/32) Mô tâ: Cha mẹ nhận thĀc tốt về tæm quan trọng cûa ĐTGT và ngay tÿ nhỏ đã giáo dýc con vĆi mĀc độ khác nhau. “Cho con có kiến thức để tự bảo vệ mình chứ mình đâu có theo kè kè hoài được.” “Không dạy, con học ở mấy nguồn bậy bạ lại chết hơn!”
 • 6. Chọn nhóm Do Dă là Target Audience vì: - Có segment size lĆn nhçt - Cha mẹ đã có ý thĀc về tæm quan trọng cûa việc ĐTGT - Bài toán cæn giâi quyết là phá bỏ rào cân tâm lý để cha mẹ tÿ nhận thĀc đến đþĉc hành động T A R G E T A U D I E N C E D E M O G R A P H I C B U L L - E Y E S Phý nĂ 28 – 45 tuổi Có con nhỏ 6 – 13 tuổi Nhân viên văn phòng & Ngþąi nội trĉ A T T I T U D E Thông qua các phþĄng tiện truyền thông, nhận thĀc đþĉc độ nghiêm trọng cûa vçn nän LDTD trẻ em. Biết về tæm quan trọng cûa ĐTGT và muốn nói vĆi con để trang bị kiến thĀc bâo vệ con. Tuy nhiên, luôn mang tâm lý ngäi ngùng khi nhắc tĆi chuyện giĆi tính, do đó dù muốn ĐTGT vĆi con nhþng chþa làm đþĉc.
 • 7. T . A U N D E R S T A N D - I N G T Ô I B I Ế T Đ T G T L À C Ầ N T H I Ế T C H Ứ ! Fact: 81% phý huynh biết ĐTGT vĆi con là cần thiết để bâo vệ con. Tôi biết ĐTGT là cần thiết để bâo vệ con, nhçt là trong thąi điểm thông tin về XHTD trẻ em/çu dâm liên týc đþĉc báo đài đăng tâi hiện nay. Fact: 91% phý huynh có tìm hiểu/đã tÿng đọc qua các thông tin về XHTD trẻ em/çu dâm trên các phþĄng tiện truyền thông Nhþ vậy, vấn đề cần educate cha mẹ không phâi là tầm quan trọng cûa ĐTGT nĂa. Cha mẹ biết về çu dâm, nhận thĀc đþĉc con mình hoàn toàn có thể là nän nhân và rằng ĐTGT có thể giúp bâo vệ con. Nhþng sao cha mẹ chþa nói vĆi con? T Ô I C Ũ N G B I Ế T C O N T Ô I C Ó T H Ể L À N Ä N N H Â N Fact: Có 3/4 trong số 81% phý huynh biết ĐTGT là cæn thiết cho biết họ cüng nhận thĀc đþĉc con mình cüng có thể là nän nhân cûa XHTD vì: - 95% ngþąi XHTD là ngþąi thân quen cûa bé - 85% vý XHTD diễn ra ngay trong ngôi nhà cûa bé. Tôi không chû quan, tôi biết con tôi cüng có nguy cĄ bị häi. Vì thế, tôi luôn cố gắng bâo vệ con bằng bçt cĀ giá nào.
 • 8. M Ở M I Ệ N G R A N Ó I “ M Ấ Y C H U Y Ệ N Ấ Y “ N G Ä I L Ă M . . . “Mấy chuyện ấy” là mấy chuyện gì? Khi đþĉc hỏi “Theo anh/chị, đối thoäi giĆi tính vĆi con là nói vĆi con về chuyện gì?” - 88% đề cập đến các bộ phận sinh dýc - 81% đề cập đến quan hệ tình dýc, să thý thai - 63% đề cập đến tuổi dậy thì, kinh nguyệt, mộng tinh,„ - Chỉ 6% (2/32 ngþąi) đề cập đến việc bâo vệ, quý trọng cĄ thể V Ì S A O V Ậ Y ? Tÿ phỏng vçn sâu rút ra đþĉc: Rào cân cûa cha mẹ bắt nguồn tÿ phông nền văn hoá xã hội & gia đình mà cha mẹ đã lĆn lên. Tÿ trong gia đình, ông bà đã không däy cha mẹ về giĆi tính khi còn nhỏ nhþ 1 cách bâo vệ bân thân. Không chỉ vậy, khi nhác đến chû đề giĆi tính, ông bà dễ tính thì tránh né, khó tính thì đánh mắng, cho là hþ hỏng. Tÿ đó, văn hoá gia đình hình thành trong tiềm thĀc cha mẹ rằng nói chuyện về giĆi tính là cấm kỵ và nhäy câm, ngþąi đàng hoàng sẽ không ai mang chuyện này ra nói. LĆn lên, cha mẹ biết đến nhĂng vçn đề này tÿ ngoài xã hội. Tuy nhiên, ć thąi cûa cha mẹ, không có nhiều kênh thông tin khoa học về giĆi tính. Ngoài xã hội, cha mẹ tiếp xúc vĆi câu chuyện giĆi tính thông qua khái niệm về bộ phận sinh dýc hay quan hệ tình dýc tÿ nhiều cách gọi “thượng vàng hạ cám”, trong đó phổ biến phâi kể đến nhĂng khi ngþąi ta mang các vçn đề trên ra đùa giĈn hoặc chāi mắng nhau. G I A Đ Ì N H N É T R Á N H X Ã H Ộ I G I E O Q U A N N I Ệ M S A I L Ầ M
 • 9. I N S I G H T Tôi đã lĆn lên trong một môi trþąng văn hoá nĄi mà chuyện giĆi tính bị xem là nhäy câm, cçm kỵ hoặc bị mang ra đùa giĈn, chāi mắng nhau. Do đó, khi nhắc tĆi đối thoäi giĆi tính, tôi lập tĀc hình thành tâm thế sắp phâi đề cập nhĂng vấn đề về tình dýc khó nói chĀ không phâi tâm thế däy con về chuyện quý trọng và bâo vệ cĄ thể mình.
 • 10. S T R A T E G I C A P P R O A C H Cho cha mẹ biết đþĉc thật ra bân chçt cûa ĐTGT khi con còn nhỏ chþa phâi là nói sâu về tính dýc và tình dýc mà là däy con rằng cĄ thể con là quý báu, vô giá, là bất khâ xâm phäm. Tÿ đó giáo dýc con nhĂng quy tắc Āng xā phù hĉp để đề phòng và tránh xa nhĂng va chäm không an toàn có thể dẫn tĆi XHTD. Kêu gọi cha mẹ thăc hiện ĐTGT vĆi con trên tâm thế däy con nhận thĀc và bâo vệ cĄ thể mình để có nhĂng cách Āng xā phù hĉp vĆi các đối tþĉng khác nhau. Lan toâ thông điệp đến vĆi nhiều phý huynh khác.
 • 11. B I G I D E A Tìm một hþĆng tiếp cận tÿ văn hoá để giâi quyết bài toán vĆi rào cân văn hoá„ Để nói về việc quý trọng và bâo vệ cĄ thể con, không ai tốt hĄn là nhĂng ngþąi đã täo nên cĄ thể ấy. Tçt nhiên, đó là cha mẹ. Nhþng cha mẹ vẫn chþa chịu nói„ Vậy hãy nhą “nhĂng ngþąi khác” đã täo nên cĄ thể con nói vĆi cha mẹ! 1 3 B À M Ụ
 • 12. 1 3 B À M Ụ W H Y T H I S I D E A ? Theo văn hoá tín ngþĈng cûa ngþąi Việt, 12 Bà Mý là các vị thæn täo thành cĄ thể (Nắn tai, mắt, tĀ chi, ban cho să sống) và bâo hộ trẻ em (Däy trẻ nói, cþąi, đi đĀng,„) Ngþąi Việt tin vào să bâo hộ cûa 12 Bà Mý đối vĆi con trẻ. Các mẹ bæu khi mang thai và sinh con, các gia đình trong dịp trẻ 3 ngày tuổi, đæy tháng, thôi nôi đều cæu nguyện và cúng 12 Bà Mý cæu mong să bâo hộ cho trẻ. W H Y W I L L T H I S W O R K ? 12 Bà Mý là hình ânh gæn güi trong văn hoá ngþąi Việt  Cách tiếp cận gần güi nhþng mĆi lä. 12 Bà Mý đþĉc tin là ngþąi täo thành cĄ thể và bâo vệ trẻ, nên để giáo dýc về quý trọng, bâo vệ cĄ thể con, đåy sẽ là hình ânh truyền tâi phù hĉp. Do 12 Bà Mý đã quá quen thuộc, nên việc nhắc đến 13 Bà Mý sẽ khĄi gĉi să tò mò, chú ý tÿ TA: Bà Mý thĀ 13 là ai? Täi sao läi có 13 Bà Mý?
 • 13. D E P L O Y M E N T P L A N P H A S E T R I G G E R – 1 W E E K E X P E R I E N C E - 8 W E E K S A M P L I F Y - 3 W E E K S D E S I R E D R E S P O N S E Cha mẹ nhận thĀc đþĉc vçn đề: Ngäi ngùng ĐTGT vĆi con nhìn nhận sai bân chçt cûa ĐTGT mà nguyên nhân là tÿ văn hoá gia đình & xã hội. Cha mẹ biết đþĉc bân chçt đúng cûa việc ĐTGT vĆi con để bâo vệ con khỏi XHTD, tÿ đó cam kết sẽ ĐTGT vĆi con. Lan toâ thông điệp đến nhiều phý huynh hĄn. K E Y M E S S A G E “Đi tìm Bà Mý 13 däy con bài học mĆi” “Mẹ Ąi, hãy là Bà Mý 13!” “Thêm nhiều Bà Mý 13” K E Y H O O K S Viral clip Paper & E-book publishing Online petition & sharing Nhäc kịch T A C T I C S Social media KOLs sharing PR Article Print-ads KOLs sharing Social Media KOLs sharing PR Article
 • 14. PHASE1-TRIGGER V I R A L C L I P “Đi tìm Bà Mý 13” Actor: NSƯT Thành Lộc (Bà Mý 1 trong vć kịch “12 Bà Mý” nổi tiếng) Mood & Tone: Hài hþĆc nhþng chân thành, khoa học Nội dung: Bà Mý 1 kể về việc 12 Bà Mý bị quá tâi trong việc bâo hộ các trẻ em bći thăc träng XHTD trẻ em ngày càng tăng mà cha mẹ không chịu giáo dýc con về giĆi tính để con tă vệ. Câu chuyện bắt đæu tÿ khi 12 Bà Mý nặn ra cha mẹ, quan sát cha mẹ lĆn lên trong môi trþąng mà chuyện giĆi tính bị xem là cçm kỵ và nhäy câm. Do đó, 12 Bà Mý thông câm khi cha mẹ chþa bỏ đþĉc tâm lý ngäi ngùng khi nói chuyện vĆi con. Tuy nhiên, các bà cüng không thể làm ngĄ trþĆc việc nhĂng đĀa trẻ các bà täo ra bị xâm häi. Vì thế, 12 Bà Mý cæn tìm Bà Mý thĀ 13 chuyên lo việc däy trẻ cách quý trọng và bâo vệ cĄ thể khỏi nän XHTD. Channel: Afamily.vn, Youtube, Fanpage Afamily. S U P P O R T I N G T A C T I C S Đặt banner trên trang chû Afamily.vn và cover photo trên fanpage Afamily KOLs sharing: Các KOLs trong cộng đồng mẹ & bé: Mẹ Xu – Sim, Minh Trang,„ PR Article gĉi mć vçn đề trên Afamily.vn cüng nhþ các platform cho phý nĂ & gia đình khác
 • 15. PHASE2-EXPERIENCE B O O K P U B L I S H I N G Nội dung: Quyển sách “Bà Mụ thứ 13” nói vĆi mẹ về nhĂng gì Bà Mý 13 cæn làm: NhĂng câu chuyện đĄn giân để khći đæu hành trình ĐTGT vĆi con. Bà Mý 13 chỉ cæn nhắc nhć con rằng cĄ thể con là quý giá và bçt khâ xâm phäm, däy con về nhĂng quy tắc Āng xā (quy tắc 5 ngón tay,„), nhĂng vùng trên cĄ thể mà ngþąi lä tuyệt đối không đýng vào, nhĂng đối tþĉng nào cæn tránh xa,„ Ở cuối sách có thông điệp “Thật ra công việc của Bà Mụ thứ 13 không khó chút nào. Mẹ ơi, hãy là Bà Mụ thứ 13 của con nhé!” Distribution: Sách sẽ đþĉc phát hành dþĆi däng E-book trên trang Afamily.vn, đồng thąi 20.000 bân in sẽ đþĉc phát cho cha mẹ ć các trþąng tiểu học, công viên giâi trí, siêu thị,„ S U P P O R T I N G T A C T I C S O N L I N E P E T I T I O N Cuối sách “Bà Mụ thứ 13” có 1 QR code dẫn mẹ đến trang kí cam kết sẽ nói chuyện giĆi tính vĆi con. Sau khi ký tên, mẹ có thể share E-book và trang web này qua mäng xã hội cùng nhĂng chia sẻ về việc ĐTGT vĆi con để vận động nhiều phý huynh hĄn nĂa tham gia và täo thêm UGC (user generated content) cho chiến dịch. Khi thăc hiện ký cam kết và share quan điểm về ĐTGT vĆi con trên mäng xã hội hoàn tçt, mẹ và bé sẽ có cĄ hội đến xem vć nhäc kịch ć Phase 3. Print-ads về chiến dịch täi các trþąng học, công viên giâi trí, siêu thị,„ nĄi thu hút các gia đình. KOLs sharing e-book và quan điểm về ĐTGT vĆi con cûa mình.
 • 16. PHASE3-AMPLIFY N H Ä C K Ị C H “12+1 Bà Mý” Vć kịch nổi tiếng “12 Bà Mụ” cûa sân khçu IDECAF sẽ đþĉc tái diễn vĆi bân dăng mĆi “12+1 Bà Mụ”. Câu chuyện đþĉc kể trong vć diễn sẽ giống vĆi câu chuyện cûa viral clip trong phase 1. Xuyên suốt vć diễn sẽ lồng ghép nhĂng bài học về cĄ thể và quy tắc Āng xā để phòng tránh XHTD cho bé và kinh nghiệm đối thoäi cho mẹ đến tÿ các nhân vật. Vć nhäc kịch sẽ đþĉc diễn täi Hà Nội & TP.HCM vĆi khán giâ là nhĂng mẹ và bé đã tham gia vào phase 2 cûa chiến dịch. Vć nhäc kịch sau đó sẽ đþĉc quay läi và phát hành trên Youtube cûa Afamily. S U P P O R T I N G T A C T I C S Khán giâ và các KOLs chia sẻ trâi nghiệm vĆi vć nhäc kịch về social media. PR Article về să thành công và lan toâ cûa vć nhäc kịch nói riêng và chiến dịch nói chung, đồng thąi động viên cha mẹ tiếp týc duy trì ĐTGT vĆi con nhiều hĄn trong tþĄng lai.
 • 17. B U D G E T A L L O C A T I O N S T T H Ä N G M Ụ C N G Â N S Á C H 1 Viral clip 100.000.000 2 Book publishing 500.000.000 3 Petition website 200.000.000 4 Print-ads 100.000.000 5 Nhäc kịch 600.000.000 6 KOLs + Social +PR 400.000.000 Tổng cộng 1,900,000,000
 • 18. T H A N K Y O U !