Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bole parroquial outono18

426 vues

Publié le

Boletín Parroquial. Parroquía dos Tilos en Teo

Publié dans : Internet
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Bole parroquial outono18

  1. 1. INIORMACIONS -'l $ILOS fns Bmmffio$AffiffiffiT eouer�N pARRoeutAL DE sAN FRANctsco op as�s oc l ,l,r ,r,r i �, l l, lrirLttrll il,tlltr,ilt(,,t rlrt Irrr , ,, , I L r, r Lrlrllll{lt {rl tllllr{) tLt rlllt�ttc,,ir trrr ittlcr�ttttsc en grupos XEC r' r , r Lrrlnlrrrr r , '.rr r,,1ilil lrtr�tttilttltts, ilol Ill ttll01 lrilr it,r litrlr . r rllllIlr o lilt,r t]t (,nlllIllto (,trrlr,rl, l,,nrirrrrrrlr lirrJrlrrrf.rlrr,rvuirilrlull0,oiliilcnltiltu,,itrUlttst:il00rotdococolequilo. lIr ,rrlrrr mln,rrr], rl ri,r,trlulnul o (ult,,rllo l'tt,,lo(tl I'tttt0t�ltittl lri,lt" ll'. I,lt, ll I lvo r,,,ltlo ti,, vltltt ntitll0,, r0il,,UtIislil i[, r rrrrlrliltilr t|]t �t0l lllV|1,, | (,rrlnl r: ,lrrrr,, { r �ll,l rl. rrrrlrr:,,r,, l r�rr,,lrr,,, olltor ril ilrttttltrrttr)il10 c lr0tl0s iiliciufivos. llnr r, l)rl I llnl .l�ur(l rlr, f )rlllrtrr rtlrl rt ulllilltt rIl Millzo. ol l9 l)rr rlllrrl .r rrlrt rlr /,ftlrzrr rlrl l ullllrrrt rIr 0ulullro. ill 7tJ. ( lilrr r]n,], r rI r rillrlr o lrrrtiltto l)r,t�ltr,�,,,,' |,r',llvr', l)r, ',r,lrrrlrto l Xullrr 1,, I l) r: u,, I 7 I tt Ar�r,,ll rt, I I Vr",ll,'trt rlr, llntrilt r�rr', r' I r",ltvn', ',r,l,,lllrlo XlrJlrr rr,,.i ll (rtr rIrIrr�rr) Ar�rl lo rr', ,/l (r,rr r�r1lr,r�rr) Aclivirlodcs c cclcbruci�ns Xorrr�rIr �xrrrrrr�rrirrl rjc ( rlrihls, �rriltciro donringo de l�es. I orrnlrr lorr lIr; r rrkrr�rrirlrr,,, rlurrrirrr;us rle I 0:30 o I I :00. l'irrrrrolr rlrr (oll.,iur� rIr (rlrilrrs, rlllillos rn�rcores �s 20:30. 0lrrr roll rolrrllrlrltrl, ullirno,, xovr:s ris 20:30. lll',nio rir� rrrro �rrrrror�rrirrl, 0,, rl0n0 rlc 20.30 027.00. DE SAN FRANC�SCO DE ASIS DOS T cuRso 2018-2019 N�mero 209 "SEDE SANTOS, porque eu son santo" Queridos fregueses: Un ano m�is temos a oportunidade de seguir sendo mensaxei- ros e testemu�as do se�or. 0s tempos son cada d�a m�is apremiantes; Xes�s, para moitos, entre n�s, xa � un desco�ecido e, polo tanto, tam�n � desco�ecida a s�a mensaxe. A tarefa que temos por diante � dalo a co�ecer. como hai que facelo? 0 cami�o prop�nnolo o Papa Francisco na Exhoftaci�n Apos- t�lica Gaudete et exultate (Alegr�devos e saltade de gozo). Non hai outro cami�o e todos n�s, coa forza do Esp�rito, pod�molo percorrer. / Ser pobre no coraz�n... I Reaccionar con humilde mansedume. .. I Saber chorar cos demais, .. I Buscar a xustiza con fame e sede. .. I Mirar e actuar con misericordia... I Manter o coraz�n limpo de todo o que mancha a0 amor, .. I Sementar paz ao noso redor. . . I Aceptar o cami�o do Evanxeo a�nda que cause incomodidade... A proposta � posibte. Eu quero perc,rrer. "iso � SANTIDADE' Acomp��asme? Xuntos ser� m�is doado. Unha fo�e aperla, Benjam�n
  2. 2. ,TEN(I�N PARROSUIAT Hororio. �:30- /:30 do torde. (t�dolos d�os, menos srbodos e domingos). l'lorrrrio extro: [oncertor por tef .: 9Bl B0l 3l 5. TNSO PARROSUIAI Unho moneiro de senlirse membro do porroquio � cerrs�ndose nelo. Hoi uns impresos no porroquio �rrrro focelo. CONO�llIiA PARROOUIAT T�dolos servicios porroquiois son grotuitos, exteplo porn oquelos pers00s que, podendo, non coloboron no soslemento do vido porroquiol. l$o quere dicir que de- hcmos coloboror economiconrenle o sufrogor os gor los rlo porroquio. 1 �rlolos ingresos, gostos e obros son xestionodos polo Iornisi�n de Economio e 0bros do porroquio. Hoi xente que oporto libremente (ben por domici- lioci�n boncorio ou ben persoolmenle) unho colo fixo � mes. 0utros fono con donotivos. Hoi ulgunhos fomilios que n0n poden coloboror e pro- c�rose oxudolos. Tr�lose de comportir. Codo ono, no Asembleo Porroquiol, inf�rmose �s coloborodores, comun�conselles t�dolos ingresos e gostos. Cremos que o nrellor formo de coloboror � o de cotos mensuois con domicilioci�n boncorio, pois, dese xeito, podemos pr0gr0nt0r o ono contondo x0 tuns fondos fixos. T�dolos oportoci�ns econ�micos (cotos ou donoiivos) desgrovon no Declorrrcr�n do Rendo (l 5%). A Porro- quio env�olle certificodo o codo toloborodor o princi pios de ono. MATR�MONIOS Avisor no Porroquio 2 ou 3 meses ontes do Motrimonio. � moi importonie o preporoci�n. Hoi enconfros de noivos (primeiro semono do mes)ou cutsi�os (�ltimo semono). PENITTN(IA Hoi tres celebroci�ns comunitorios con confesi�n individuol. Tctm�n se pode solicitor, sempre que se desexe, contor tondo co p�rroco. PRIflllEIRAS (OMU��NS Dous cursos de preporoci�n. �s / e B onos. [elebroci�ns comunilarios. A portir do mes de Decembro, reuni�ns cos poisy'rrris os terceiros venres de mes. GARTA AS FAMILIAS Queridas familias: Atop�monos un ano m�is nun novo curso de catequese. Espero que estes meses de vacaci�ns e descanso servisen para estar m�is preto dos vosos fillos e fillas. Como catequista deles dir�xovos esta ca�a. Preguntar�desi/os, �por que? Esta � unha boit ocasi�n para descubrir a importancia da familia na educaci�n cristi�. Tedes un fillo/a na catequese. Seguro que pensades no punto final: a celebraci�n do sacramento. lso est� ben, pero agora imos centrarnos na etapa presente. 0 proceso de catequese que est�n percorrendo. Neste tempo van vivir a experiencia de comunidade cristi� e do fundamental da vida e mensaxtl de Xes�s. Comprenderedes que por moito que fagamos os categuistas nunha hora, sempre serii pouco compar�ndoa coas 'l68 horas da semana. 0s vosos fillos necesitan vivir a experiencia de sentirse acompa�ados, de feito xa est�n vivindtl esa experiencia dende 0 seu nacemento de m�ltiples maneiras:familia, amigos, mestres, etc. A catequese � un cami�0, un itinerario. Neste cami�o da fe tam�n precisamos que algu�n nos acompa�e. A lgrexa sempre se sentiu, desde as s�as orixes e segundo o desexo de Xes�s, compa�eira e acompa�ante. N�s, catequistas, tam�n entendemos a nosa tarefa c0m0 acompa�antes deles no seu cami�o da fe, que v�s un d�a decidistes para eles no sacramento do bautismo. Neste cami�o axudar�moslles a co�ecer, celebrar, vivir, orar e testemu�ar a Xes�s. Por iso, est�t tarefa precisa de comunidades/parroquias vivas e acolledoras e de catequistas que acompa�ett na busca persoal. Do mesmo xeito comprenderedes que 0s catequistas insistamos na importancia da vosit implicaci�n e na mutua colaboraci�n nas tarefas da catequese. 0 voso fogar � o lugar principal onde tocar e palpar a realizaci�n pr�ctica da fe en Xes�s na vida diaria e nos pequenos detalles: a preocupaci�n polos demais, o cari�0, o posto de Deus na vida familiar (oraci�n, misa do domingo, maneira de comprender a realidade), o compromiso nas pequenas Cousas que a catequese esixe. Grazas por permitirnos ser parte da vida do voso fillo/a. An�manos a fe en Xes�s e o desexo de que o descubran como o grande acompa�ante. Como catequista dos vosos fillos, recibide un agarimoso sa�do. Bo cami�o! AUT�ZOS ulchroronse os primeiros domingos de mes no miso po or�ulnl rltrs I2. rnr�n os lerceiros s�bodos de mes �s B do ser�n. visor con tempo no porroquio poro o s�o preporoci�n. ONFIRMA(I�NS rcprtrocr�n semonol duronte, polo menos, dous cursos �rurlir dos l � onos. Ademois se hoi odultos que der xcrr confirmorse hober� preporoci�n duronte este curso lr lrororio o convir. NrrRMos (vrsrTAs) uro o visito �s enfermos, d�bese ovisor � p�rroco no rl�fono 98l B0l 315.
  3. 3. GALENDARIO PARROQUIAL 2018-2019 21, Asemblea inicial de curso. Presentaci�n do Programa Pastoral, �s 20:30 na Casa de Exercicios. 8. Cea de Mans unidas, �s 20,30. 1 0. Xornada de Mans Unidas. Colecta. 27, Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 19,30. 4. Reuni�n do grupo de catequistas, �s 20:30. 6. FXll Cantando no ser�n. Encontro de Corais, no templo parroquial, �s 20:30, coa participaci�n de: - Canta Compa�a de A Coru�a. - S. Sim�n de Ons de Cacheiras. - Grupo de Canto Aleceia dos Tilos. 7 . Festa do noso patr�n e comezo do curso de catequese, �s 11 :00. Eucarist�a solemne �s 12. Festa do compartir despois da Misa, 11. Comezan os grupos de oraci�n, Dirixe o P. lgnacio S.J. 21, D�a do Domund (Xornada mundial das misi�ns), 24, Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 20:30. 25. Pleno do Consello pastoral panoquial, �s 20:30. 28, Cambio de hora. A misa diaria pasa a ser �s 19:00. '1. Xoves, FestadeTodosos Santos 2. Misa por todos os familiares e vecl�os defuntos, �s 19:00. 25. Festa de Cristo, Rei do Universo. 28. Reuni�n de C�ritas, �s 19,30. 2. Primeiro domingo de Advento. L Festa da lnmaculada Concepci�n, 12. Reuni�n de C�ritas, �s 19,30. 16, Celebraci�n comunitaria da Penitencia, �s 1 1,00. 25. Nadal, So haber� misa, �s 12, 30. Festa da Sagrada Familia. 1. Festa de Santa Mar�a, Nai de Deus. S� habera misa �s 12. 6. Festa dos Reis Magos. 13. Prosegue o curso catequ�tico, �s 1i,00. 24. Pleno do Consello pastoral parroquial, �s 20,30. 27. Xornada da lnfancia misioneira. 30. Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 19,30. 6. M�rcores de Cinza. Comeza a Coresma. Misa e imposi- ci�n da cinza, �s 1 9:00, Xornada de xax�n e abstinencia. 17. Asemblea econ�mica parroquial, �s 12:30. 19. FestadeSanXos�. 27. Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 20:30. 31. Cambio de hora. A misa diaria pasa a celebrarse �s 20:00, 14. Domingo de Ramos. Bendici�n dos Ramos, antes da misa das 12:00, 18. Xoves Santo. 19, Venres Santo, 20, Sabado Santo, 24. Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 20:30. 28. Prosegue o curso de catequese, �s 11:00. 26. D�a do Enfermo. Unci�n de enfermos comunitaria 29. Reuni�n de C�ritas, �s 20:30. 2. Ascensi�n do Se�or. XXlll aniversario da bendici�n e in- auguraci�n do templo panoquial. Logo da misa de'12, festa do compartir.0s alimentos deben traerse antes das 1 1:30. Final do curso de Catequese, 6, Pleno do Consello de pastoral panoquial, �s 20:30. 9. Pentecoste. Confirmaci�n �s 12:00. 15. Festa Excursi�n panoquial dasfamilias da Catequese. 22. Celebraci�n comunitaria do perd�n, �s 1B:00. 23. Festa do Corpus Chrisii. Pnmeiras Comu��ns, �s 12:00. 26. Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 20:30. 30. Primeiras Comu��ns �s 12:00 (en galego). 2. Presentaci�n do Se�or. Bendici�n das candeas, �s 20,00. 15. Asemblea parroquial preparatoria para o curso 2019- 2020.

×