Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bolenovembro18

312 vues

Publié le

BOLETIN PARROQUIAL NOVEMBRO 2018

Publié dans : Mode de vie
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Bolenovembro18

  1. 1. PROP��OCHE: . Se te paraches a ler e a reflexionar na primeira p�xina deste bolet�n, xa tes un punto de actuaci�n garantido: como seguir a Xes�s. Pero iso non abonda. Pono por obra! Actualmente todo vai marcado polas prcsas. Se vou no coche e atopo unha caravana ou un atasco, p��ome nervioso e, �s veces, incluso me comporto inadecuadamente. � importante vivir tranquilos e transmitir serenidade. . Outra actitude moi importante � a constancia; xa nos cremos persoas maduras e non valoramos a constancia nin nas relaci�ns humanas nin nas relaci�ns con Deus. O cami�o da constancia � o cami�o da virfude. . A sinxele'�a e a humildade. Non considerarnos m�is ca ningu�n. Non facer ostentaci�n do que terros nin do que somos. Tratarnos de igual a igual. Se debemos ser constantes no amor temos que coidar moito o respecto, a delica- deza, os xestos, as pequenas cousas; isto con todos, tam�n cos que compar- ten a vida coti� cun mesmo. . Busca sempre un momento de silencio pam a oraci�n, a lectura. A poder ser que este momento non estea vinculado ao m�bil, a tablet ou o ordenador. Grazas por ter en conta estes consellos. h� -G1r *i* 001 !B il10$ffiOLETIN PARROQUIAL No 210 - Novembro 2018 PARRoQUIA SAN FRANCISCo DE as�s DoS TILoS Di o refr�n: " Ditoso o mes que empeza por Santos e remata co S. Andr�s". No bolet�n anterioq tomando como referencia a Exhortaci�n Apost�lica Gaudete e exultate do Papa Francisco, diciamos que o cami�o da santidade bas�ase nas Benaverlturanzas, que o rnesmo Papa traduce nunha serie de actitudes concretas. Unindo a festa de Todos Os Santos � conmemoraci�n dos Fieis Defuntos, par�cenos que a santidade � como o punto final do percorrido vital de toda persoa, cando non � as�. Hai que ter en conta que a santidade � un cami�o que acada a s�a plenitude ao final deste percorrido; pero tam�n � certo que a�nda que hai moitas persoas boas que non te�en ao Se�or como o referente das s�as vidas, si debemos saber e recordar que a santidade como cami�o e meta ten sempre un exemplo para imitar: O Se�or -"Sede santos como eu O Se�or son santo"-; unha imitaci�n e un acompa�amento que fai connosco O Se�or e que ten na celebraci�n do lo de novembro (Todos Os Santos) e no remate do mes (festa de S. Andr�s) exemplos abundantes, uns con nome pro- pio reco�ecido pola lgrexa e outros moitos que forman parte da multitude dos lavados e branqueados no Sangue do A�o (Xes�s). A chamada � santidade segue sendo constante e actual; exemplos de santida- de temos moitos, alg�ns deles moi recentes (Monse�or Romero, S. Pablo VI, Sta. Tareixa de Calcuta, etc.), e outros reflectidos no nome que levamos ou como pak�ns das nosas parroquias, e que te�en como cumio de toda SAN- TIDADE: O Santo dos Santos (O Se�or Xes�s). "Fagamos do noso percorrido un cami�o de santidade"
  2. 2. ANTE UN NOVO CURSO PASTORAL O dia 15 de setembro, D. Benjam�n presentou en Asemblea parroquial o Programa pastoral diocesano baixo o lema: "Sentando � mesa con eles...", con referencia � escena evanx�lica que recolle o momento en que Xes�s acompa�a os disc�pulos de Ema�s que regresan � s�a casa desconsolados des- pois da mo�e de Xes�s en Xerusal�n. Transportados a este tempo segura- mente n�s tam�n necesitamos a com- pa�a de Xes�s para que se nos abran os ollos para mirar con valent�a cara adiante. Temos que rcgresar � parro- quia para contaxiarnos da mensaxe de Xes�s resucitado, presentala con valent�a e facela atraente- Qu�danos un reto importante para enfrontar, desde cada ur�a das comi- si�ns, o que iso significa: deixamos acompa�ar por Xes�s e acompa�ar, no seu nome, a todos os que necesitan axuda, moitos m�is dos que cremos. A presentaci�n do Programa Pastoral Diocesano tivo lugar na Casa de Exercicios de Santiago coa presenza de Mons. Jes�rs Fem�ndez, bispo auxi- liar e vicario de pastoral, o d�a 2l de setembro. Presentou uns criterios iluminadores: . Xes�s env�a a anunciar pero tam�n a celebrar. . A fe cel�brase en comunidade, desta- cando a primac�a da parroquia segundo rnanifestou o Concilio. . Os sacramentos significan presenza de graza nos momentos m�is impor- tantes da vida. . O protagonista � Xes�s, actuamos no seu nome. PRESENTACI�N DO PLAN O Sr. Arcebispo, con motivo da presen- taci�n do plan para o curso 201 8-2A19, ofr�cenos unha posible axuda para vivir o compromiso cristi�n do noso bautismo, como base da nosa espiritua- lidade xunto coa Palabra de Deus e os demais sacramentos. Fai unha advertencia da terxiversaci�n que se est� facendo por alg�ns cristi�ns en canto � participaci�n na Eucarist�a e nos sacrarnentos en xeral, especial- mente o da Penitencia. At�cnica fahos velo case todo como manipulable. Facer e producir non soluciona todo na vida e incluso nos pode levar a situa- ci�ns sen sa�da. Rem�tenos aos primeiros cristi�ns que ti�an a Euc�rist�a como a principal lih�rxia cristi�, significaba acci�n de grazas. "Quen d�grazas reco�ece que recibiu ou a�nda recibe algo, expresan- do en agradecemento que ese don � necesario para el, pois vive del. Mentres esta concepci�n non sexa o fundamento a partir do cal se vive a participaci�n na celebraci�n eucar�stic4 non se pode esperar unha comprensi�n aut�ntica desta". Remata cunha exhortaci�n final que transcribimos: 'oComo sempre, pido a todos os dioce- sanos asumir o compromiso do Plan Pastoral Dioces�rno coa colaboraci�n e dispo�ibilidade tanto para os proxectos diocesanos como para os plans pamo- quiais. Arzobispo e bispo auxiliar, membros do Consello Episcopal, dele- gados diocesanos, p�rrocos, di�conos, persoas da vida consagrada, catequis- tas, consello pastoral diocesano e con- sellos parroquiais, asociaci�ns e move- mentos eclesiais, todos os colaborado- res nas actividades pastorais temos que secundar o Plan diocesano. Estou seguro de que a s�a posta en pr�ctica axudari� � edificaci�n espiritual na nosa tarefa apost�lica. Encomendando os froitos do Plan pastoral ao pah'ocinio do Ap�stolo Santiago e � intercesi�n da Virxe Mar�a, sa�davos con afecto e bendice no Seffor". COMPROMISOS DO ARCIPRESTADO Aparroquia de San Francisco deAs�s dos Tilos est� integrada no Arciprestado de Xiro da Cidade que asumiu para este curso os seguintes compromisos: . En relaci�n co obxectivo'Activar o esp�rito de oraci�n e crear espazos para ela na nosa comunidade cristi�", grupo de oraci�n na parroqui4 os segundos e cuartos xoves de mes �s 19:30 h. . En relaci�n con "Celebrar dignamen- te os sacramentos e preparar �s persoas que os celebran", encontros de prepara- ci�n ao matrimonio, nas paffoquias de San Antonio de Fonti�as, San Pedro e San Francisco dos Tilos. . Encontros dos p�rrocos de C�ritas Interparroquial, o �ltimo xoves de mes na sede de C�ritas Interparroquial. PARROQUIA V�VA 1.- Xoves. Festa de Todos Os Santos. 2.- Misa por todos os familiares e veci- �os defuntos, �s 19:00. 8.- Comezan os xoves de oraci�n, as 19:30, dirixidos polo P. Ignacio, xesu�ta. 25.- Festa de Cristo, Rei do Universo. 28.- Reuni�n de C�ritas, �s 19:30. ACONTECEMENTOS Bautismos: Lucas Boado Silva, de Rafael e Laura Romina (09-06-2018). Thais Godoy Gonzalo, de Francisco .Ios� e Stella (24-06-2018) Lidia Garc�a Garcia, de Emilio e Olalla (09-0e-2018) Defunci�ns: Jos� Ram�n Santos Rivas (05-06-2018) Manuel Antelo Pombo (05-07-2018) ftudencia Fernand% Pegenante (0249-20 I B) Manuel Seoane Mareque (l 3-1 0-20 1 8) Carmen Gon�lez Rodr�guez (25- I 0-20 1 8)

×