Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Boletin xaneiro 18

686 vues

Publié le

boletin parroquial

Publié dans : Spirituel
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Boletin xaneiro 18

  1. 1. QUE FAGO NO MEU TEMPO LIBRE? Cando te�o un traballo, cando te�o que atender as mi�as obrigas familiares ou outras tarefas persoais, familiares ou sociais estou enchendo a rni�a vida cos compromisos contra�dos. Pero cando a�nda as� me sobra tempo, que podo facer? Calquera cousa menos non facer nada. Logo de descansar das mi�as tarefas podo colaborar de moitas rnaneiras, axudando aos demais. As posibilidades de encher o tempo libre son moitas e variadas: voluntariado de C�ritas, Cruz Vermella, Mans Unidas, asociaci�ns sen �nimo de lucro, visitar a enfermos ou persoas que viven soas, etc. Mirando cara ao m�is pr�ximo, na nosa parroquia hai un grupo de C�ritas moi activo e reflexivo, e varios dos seus membros est�n a colaborar nos dife- rentes departamentos de C�ritas Interparoquial en Santiago. Tam�n hai xente nova que se encarga de embolsar os alimentos que as familias necesitadas levan todas as semanas ou que colaboran no departamento de Aulas, en C�ritas Interparroquial; tam�n hai xente nova e non tan nova nos Bancos de Alimentos. Outra maneira de encher o tempo libre � a trav�s da formaci�n: Aulas de Terceira idade, grupos de oraci�n e reflexi�n parroquiais; tarefas catequ�ti- cas, participar no coro parroquial, na comisi�n de econom�a e obras... Portas abertas hai moitas. A resposta depende de cada un de n�s, das nosas capacidades e das nosas posibilidades, al�n de onde te sintas m�is �til. Ao comezar un novo ano (2018) � un bo momento para dar un primeiro paso. An�mate! Ser�s ben recibido! BOLET�N PARROQUIAL No 203 - Xaneiro 2018 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE AS�S DOS TILOS ,.O RETNO DE DEUS EST� DENTRO DE Vӧ", di O SE�OT Cando falamos de reinado, de reis, de reino, estamos normalmente a falar de grandeza, dun amplo terreo xeogr�fico gobernado por un rei, dun se�or.de "san- gue azul" para diferencialo dos simples mortais, e que chega a ser rei por t�tulo herdado de familia a familia. Estes reinados, reis e reinos caracter�zanse sempre polo poder, pola autocracia, por ser xente de importancia. Pero estes termos, vistos dende a terrninolox�a relixiosa cristi�, f�lannos dunha realidade totalmente distinta. 0 termo "Reinado" significa unha serie de virtu- des/valores substentados no amor: servizo, humildade, proximidade, xustiza, paz, etc. O termo "Reirio" non indica territorio sen�n un colectivo de persoas que asume as actitudes do reinado coma s�as. O termo "Rei", identificado con Xesucristo, ten como prioridade servir, tendo como trono a Cruz que simboliza a total entrega aos demais como �nico cami�o para exercer este t�tulo real. Como descubrir este t�tulo real dentro de cada un de n�s? As grandes obras f�ronse facendo base�ndose en pequenos elernentos en mans de moitas persoas. Que � unha pedr,a, un ladrillo, a area, unha gota de auga? En canto a volume � algo insignificante, pero todos son necesarios e imprescindibles para conformar as grandes maravillas de cada etapa hist�rica. A grande obra do Reino de Xesucristo comeza nel e vainos ensinando para que as calidades que hai dentro de n�s vaian sa�ndo � luz dando p� a unha nova humanidade. Oxal� isto se faga realidade en cada un de n�s. e as� o reino de Xesucristo sexa un Reino de amor a Deus e aos irm�ns, presentes en toda a humanidade.
  2. 2. XANEIRO aofi O relato dos Magos v�n dar conta dun � a inhrici�n dos seus coraz�ns quen os principio fundamental: podemos bus- gu�a, atenta sempre a ese latexo que car verdade nos libros, a Deus nas fala de paz e xustiza, que se pon de estrelas, pero temos que saber que a parte dos �ltimos, que aposta polo verdadeira ensinanza sempre a d� a pequeno, polo sinxelo, polo fondo, Vida. Ante as vi.las concretas das per- lonxe das redes que enguedellan as soas concretas as teor�as e as leis te�en nosas vidas, as redes que non nos dei- que gardar respectuoso silencio. Rematamos o tempo de Nadal e entra- mos no Tempo ordinario, e a liturxia m�stranos actihrdes de seguimento. Os disc�pulos de Xoan que logo seguen a Xes�s, igual que os Magos ou os pri- meiros homes e mulleres que deixaron as preocupaci�ns da s�a vida coti� para seguir a Xes�s, son persoas sabias. Todas elas deixan algo: os seus estudos te�ricos, as s�as redes, as preocupa- ci�ns das s�as vidas coti�s... para ir ao encontro do Reino que chega. Entendede ben: non � que deixen de comer ou vestirse. 0 �nico que fan � romper o c�rculo desa l�xica material que v�n marcada polo vivir para traba- llar, traballar para comer, comer para vivir... anisc�ndose a ir m�is al�. As persoas que seguen a Xes�s desenmas- caran as trampas das simplezas l�xicas do coti�n, esas que non nos deixan ver m�is al� (estudos, traballos, familia...) para asumir unha causa maior � que po�er rumbo: o Reino. E dende o Reino dan sentido a todo o demais. xan ser. O que conseguen a cambio � todo un luxo: perm�tense gustar a Deus no fondo dos seus coraz�ns. C�RITAS A costa de xaneiro Moita xente vese obrigada a conter o que gasta en xaneiro por mor do desproporcionado consumo efec- tuado durante o Nadal. Outros colaboran con campa�as de axuda aos empobrecidos. Calquera das d�as situaci�ns, bas- tante frecuentes, te�en algo de con- tradici�n. No primeiro caso, o gasto desmedido nun ambiente de consumismo compulsivo que nos desequilibra; e no segundo, a�nda sendo loable pola xenerosidade que representa, refl�ctese unha falta de conciencia de que as perso- as ou familias empobrecidas te�en sifuaci�ns cr�nicas que nos'esixen estar permanentemente pendentes delas mentres non se pon remedio � s�a situaci�n. De a� que na parroquia se faga unha chamada mensual para pedir axuda e para lembrarnos que 'osem- pre hai pobres" e temos a obriga de socorrelos- A recompensa ser� grande: -Todo aquel que vos dea un vaso de auga... non quedar� sen recom- pensa" (Mc 9,41). PARROQUIA VIVA l.- Festa de Santa Mar�a, Nai de Deus. S� haber� misa �s 12 h. 6.- Festa dos Reis Magos. 8.- Grupo de reflexi�n, �s 20 h. 14.- Prosegue o curso catequ�tico, as 11 h. 15.- Grupo de oraci�n, �s l9:30 h. 2l.- Reuni�n dos pais/nais de nenos/as que recibir�n este ano os Sacramentos da Penitencia e da Eucarist�a; �s I I h, no sal�n de actos da asociaci�n. 22.- Grupo de oraci�n, �s l9:30 h. 26.- Pleno do Consello Pastoral Parroquial, �s 20:30 h. 28.- Xornada da Infancia Misioneira. 31.- Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 19:30 h. ACONTECEMENTOS Bautismos: Mart�n Rodr�guez Fern�ndez, de Juan Carlos e Mar�a {09-12-2017). Tatiana Perol P�rez, de V�ctor Manuel e Sofia (24-12-2017). tu=

×