Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Similaire à Troms fylkeskommune ved Bjørn Kavli(20)

Publicité

Troms fylkeskommune ved Bjørn Kavli

  1. Oppfølging av NTP og forvaltningsreformnen 29.oktober 2009 Bjørn H. Kavli
  2. Forvaltningsreformen fra 1. januar 2010 • Fylkeskommunen overtar ansvaret for nesten 1180 km y riksveg • 42 tunneler, 569 bruer, 15 fergesamband, 37 fergekaier • Tidligere fylkesveger 1728 km veg
  3. Endringer i adm organisering adm.organisering • Staten og Fylkene har fortsatt en sams vegadministrasjon, (St t d i i t j (Statens vegvesen), ) • Større ansvar for å følge opp også nasjonale målsetninger • Økt vekt og mer overordnet planlegging i FK • FK må videreutvikle bestillerkompetansen idere t ikle • Mer regional politisk styring (investeringer, drift og vedlikehold)
  4. Utfordringer • Ett l på det vegnettet vi overtar beregnet til ca Etterslep å d t tt t i t b t 900 mill kr • Etterslep på eksisterende fylkesvegnett beregnet til 900 mill kr • Kombinert med økonomiske utfordringer på tjenestekjøpsområdene + utdanning
  5. Økonomiske rammer • Investeringer 220 mill k pr å I t i ill kr år • Drift og vedlikehold 330 mill kr • Bilruter Bil t 220 mill k ill kr • Ferger 225 mill kr • Båtruter 55 mill kr
  6. Nasjonal transportplan • Hovedoppfølgingen av Nasjonal transportplan skjer gjennom fylkesplanen og fylkesvegplanen (2010 19) (2010-19) • Begge plandokumentene skal til politisk behandling i plandok mentene fylkestinget i desember
  7. Strategier Fylkesplan • A b id strategisk og analytisk i f h ld til f Arbeide t t i k l ti k forhold fremtidig tidi transportbehov. • Prioritere midler til vedlikehold høyt høyt. • Prioritere investeringer i infrastruktur til næringstransport og veger som knytter regioner sammen. • Videreføre og videreutvikle spleiselag og samordne innsatsen fra stat, fylke og kommune. • Styrke helhetlig areal- og transportplanlegging i y g g p p gg g samarbeid med kommune og stat.
  8. Overordnede transportkorridorer i nordområdene • F åi For ivareta nasjonale i t t j l interesser og f fremme regionalt i lt basert verdiskaping i nordområdene må det investeres i nasjonale og internasjonale transportkorridorer transportkorridorer. • Bidra til utvikling og samarbeid knyttet til transport- og logistikk knutepunkt logistikk-knutepunkt i nordområdene. • Fokus på transportvegene østover mot Finland og Øst- og Sentral-Europa. Alle transportformer ( g, sjø, luft g p p (veg, j , og bane) må sees i sammenheng.
  9. Overordnede transportkorridorer i nordområdene • Utvikling av reiseliv, fiskeri og havbruk samt olje- og gassrelatert næringsvirksomhet i nord er høyt prioritert. En effektiv infrastruktur er en forutsetning for at Troms skal kunne utnytte potensialet i disse næringene fullt ut
  10. Pågående og videre prosesser • NTP prosess: I f t kt t d i nordområdene Infrastrukturutredning d åd • Etablert dialog med SD, transportetatene, NTP- sekretariatet og nabofylkene • Behov for å involvere andre aktører: næringsliv, kommuner, kommuner • Utredninger etter KVU-modell (for eksempel jernbanetilknytninger til Troms) • Starte opp lokale og regionale prosesser som bidrar til å fremme Troms sine interesser samtidig som de g framskynder nasjonale prosesser
Publicité