Publicité
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
Prochain SlideShare
Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct Maramures
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Jurnal ian feb_2021-ed maramures

  1. Anul XXVII, Nr. 1-2/Ianuarie-Februarie 2021 Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ SURE – Instrumentul european de sprijin temporar SURE – Instrumentul european de sprijin tem- porar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență Statele membre care trebuie să mobilizeze mijloace fi- nanciare semnificative pentru a combate consecințele eco- nomice și sociale negative ale epidemiei de COVID-19 de pe teritoriul lor pot apela la Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE). Astfel, statele membre afectate pot primi de la UE asistență financiară de până la 100 de miliarde EUR, sub formă de împrumuturi, bani cu care să facă față creșterii bruște a cheltuielilor pu- blice pentru menținerea locurilor de muncă. Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice foarte grave ale pandemiei de COVID-19. Mai exact, Instrumentul SURE acționează ca o a doua linie de apărare, sprijinind schemele de șomaj teh- nic și măsurile similare, pentru a ajuta statele membre să protejeze locurile de muncă și, prin urmare, angajații și lucrătorii independenți, împotriva riscului de șomaj și de pierdere a veniturilor. Împrumuturile acordate statelor membre în cadrul In- strumentului SURE sunt susținute de un sistem de garanții voluntare din partea statelor membre. Contribuția fiecărui stat membru la valoarea totală a garanției corespunde cotei-părți relative care îi revine din venitul național brut (VNB) total al Uniunii Europene, pe baza bugetului UE pentru 2020. Înființarea SURE reprezintă încă o expresie tangibilă a solidarității Uniunii, prin care statele membre sunt de acord să se sprijine reciproc prin intermediul Uniunii, punând la dispoziție resurse financiare suplimentare cu ajutorul împrumuturilor. Consiliul a aprobat deja un sprijin financiar total de 87,9 miliarde EUR pentru 17 state membre. În plus, la 16 noiembrie, Comisia a propus un sprijin financiar în va- loare de 2,5 miliarde EUR pentru Irlanda, care are nevoie de aprobarea Consiliului. Cea mai recentă propunere a Comisiei aduce sprijinul financiar total din cadrul In- strumentului SURE la suma de 90,3 miliarde EUR (sumă rotunjită). 31 de miliarde EUR au fost deja vărsate Italiei, Spaniei, Poloniei, Greciei, Croației, Lituaniei, Ciprului, Sloveniei, Maltei și Letoniei. Statele membre pot depune în continuare cereri de sprijin financiar în cadrul Instrumentului SURE, care are o capacitate totală de până la 100 de miliarde EUR. Sprijinul financiar este oferit sub formă de împrumu- turi acordate de UE în condiții avantajoase statelor mem- bre. Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să facă față creșterilor bruște ale cheltuielilor publice menite să mențină locurile de muncă în contextul crizei provocate de pandemie. Mai exact, împrumuturile respective vor ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare puse în aplicare ca răspuns la pandemia de coronavirus, în special pentru lucrătorii independenți. În mod auxiliar, Instrumentul SURE ar putea finanța și unele măsuri legate de sănătate, în special la locul de muncă, menite să asigure revenirea în condiții de siguranță la o Continuare în pagina 2
  2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 01-02/2021 activitate economică normală. Obligațiunile UE cu impact social emise prin SURE Pentru finanțarea acestui instrument, Comisia emite obligațiuni cu impact social. Cadrul privind obligațiunile cu impact social este menit să le ofere investitorilor în aceste obligațiuni certitudinea că fondurile mobilizate vor servi unui obiectiv cu adevărat social. Pe 21 octombrie, Comisia Europeană a emis un set i- naugural de obligațiuni cu impact social în cadrul Instru- mentului SURE al UE. În valoare de 17 miliarde EUR, acesta este menit să contribuie la protejarea locurilor de muncă și la menținerea nivelului de ocupare a forței de muncă. Emisiunea a constat în două obligațiuni, suma de 10 miliarde EUR fiind exigibilă pentru rambursare în oc- tombrie 2030, iar suma de 7 miliarde EUR fiind exigibilă pentru rambursare în 2040. Investitorii s-au arătat foarte interesați de aceste instrumente cu rating ridicat. Cere- rile de subscriere au depășit de peste 13 ori capacitatea, ceea ce a mărit valoarea ambelor obligațiuni. Fondurile colectate vor fi transferate statelor membre beneficiare sub formă de împrumuturi, pentru a le ajuta să acopere direct costurile legate de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a unor măsuri similare, puse în aplicare ca răspuns la pandemie. La 27 octombrie, obligațiunea cu impact social emisă în cadrul Instrumentului SURE al UE a fost cotată la bursa din Luxemburg și va fi prezentată pe Luxembourg Green Exchange, platforma bursieră numărul unu din lume dedicată exclusiv valorilor mobiliare durabile. REZUMAT Statele membre care trebuie să mobilizeze mij- loace financiare semnificative pentru a combate consecințele economice și sociale negative ale epi- demiei de COVID-19 de pe teritoriul lor pot apela la Instrumentul european de sprijin temporar pentru a- tenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE). • Astfel, statele membre afectate pot primi de la UE asistență financiară de până la 100 de mi- liarde EUR, sub formă de împrumuturi, bani cu care să facă față creșterii bruște a cheltuielilor publice pentru menținerea locurilor de muncă. • Sprijinul financiar este oferit sub formă de îm- prumuturi acordate de UE în condiții avantajoa- se statelor membre. • Pentru finanțarea acestui instrument, Comisia emite obligațiuni cu impact social. • Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice foarte grave ale pandemiei de COVID-19. Mai multe detalii accesând link-ul: https://ec.europa.eu/romania/news/20201222_ini- tiative_ajutoare_stat_ro Continuare din pagina 1
  3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 01-02/2021 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Format: vor fi organizate 2 evenimente pentru tineri și studenți. Vom prezenta scurtmetraje axate pe mesajul “Europa – primul continent neutru din punct de vedere climatic”. După prezentare vom dezbate subiectele cu publicul, vom colecta opinii de la tineri participanți și de la profesori, funcționari publici, antreprenori care vor fi invitați, de asemenea. Data evenimentului: 21 ianuarie, de la ora 13:00 Am discutat ultimele acțiuni ale Uniunii Europene legate de climă și Pactul verde european. Am vizionat câteva scurtmetraje dedicate acestui subiect și am dezba- tut acțiuni pe care fiecare dintre noi le poate realiza pentru atingerea obiectivului ambițios de neutralitate climatică până în 2050. Multe informații și idei împărtășite în cadrul eveni- mentului nostru online „O Europă verde – prioritate pen- tru noi”. Câteva idei care s-au desprins: • schimbarea unui comportament nu este ușoară, dar nici imposibilă • fiecare dintre noi putem face acțiuni personale și să convingem prin puterea exemplului; • fiecare acțiune contează • acțiunile legate de protecția mediului și climă sunt ambițioase și trebuie să devină preocupări în toate dome- niile de activitate. Ca parte componentă a Pactului verde european, Pac- tul climatic oferă tuturor un spațiu pentru a face schimb de informații în legătură cu criza climatică, a dezbate pe această temă și a acționa, precum și pentru a face parte dintr-o mișcare europeană pentru climă, în continuă ex- pansiune. Numar de participanti: 84 Eveniment desfășurat online, la data de 24 FEBRU- ARIE 2021, ora 13:00, utilizând Platforma ZOOM. Du- rata evenimentului: 90 minute. Evenimentul a avut forma- tul unui Workshop (atelier de lucru) urmat de o dezbatere publică. Obiectivele acțiunii: • Creşterea gradului de cunoaştere în rândul grupului țintă cu privire la prioritățile Comisiei Europene pentru perioada 2019 - 2024. • ”Agenda digitală” trebuie adusă mai aproape de cetățean, instrumentele digitale disponibile trebuie pro- movate și popularizate pentru a elimina reacția de res- pingere a acestora, mai ales în mediile mai depărtate de centrele urbane importante, acasă la cetățeni. Temele puse în dezbatere sunt: • Platforme și Instrumente online pentru cetățeni • Securitatea cibernetică • Platforme și Instrumente de instruire online Laevenimentaufostinvitațisăparticipefuncționaridin administrația publică locală, profesori, tineri din grupele de vârstă 15 – 25 ani și 26 – 35 ani, profesioniști, lideri de opinie și manageri, cetățeni interesați de facilitățile ofe- rite de serviciile online. Au participat comunele Recea și Coroieni, jud. Maramureș. Mulțumim tuturor participanților și speaker-ilor, funcționarilor publici, cadrelor didactice și elevilor care au participat la aceste evenimente!
  4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; Internet www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN, Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 01-02/2021 PROGRAMUL PRIVIND CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTION- AREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu, definite conform Codului administrativ pot aplica pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ. • Sunt incluse aici orice clădiri publică în care se desfășoară activităţi de educație antepreşcolară, preșcolară, școlară, gimnazială și liceală, inclusiv an- exele acestora. • Finanțarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție. • Perioada de înscriere în aplicația informatică a date- lor tehnice aferente proiectelor începe pe data de 03 Mai 2021, ora 10:00 și se închide în data de 02 Iulie 2021, ora 14:00. • Programul de finanțare este gestionat deAdministrația Fondului pentru Mediu. Pentru detaliile exacte legate de acțiunile finanțate și condițiile de eligibilitate vă rugăm accesați următorul link care vă trimite la Ghidul de finanțare: • https://www.afm.ro/…/ghid_eficienta_energetica_ scoli.pdfe către Comisia Europeană. Orizont Europa 2021 - 2027 Comisia Europeană a prezentat programul de lucru pe 2021 al Consiliului European pentru Cercetare. Este primul program de lucru din noul program-cadru euro- pean pentru cercetare și inovare Orizont Europa, afer- ent perioadei 2021-2027. Include trei cereri principale de propuneri pentru acțiuni de cercetare de frontieră în cuantum total de 1,9 miliarde EUR. Consiliul European pentru Cercetare (CEC) oferă granturi cercetătorilor de vârf de pretutindeni din lume care sunt gata să vină sau să rămână în Europa pentru a-și duce mai departe descoper- irile științifice și tehnologice revoluționare care pot sta în viitor la baza unor noi industrii, piețe și inovații sociale. Primele cereri de propuneri din 2021 Conform planificării, pe toată durata bugetului pe ter- men lung al UE 2021-2027, Consiliul European pentru Cercetare va primi peste 16 miliarde EUR din programul- cadru Orizont Europa, ceea ce reprezintă o creștere cu 22 % față de Orizont 2020. În cadrul noii serii de concursuri, prima cerere de pro- puneri ce urmează a fi lansată este cea de granturi des- tinate cercetătorilor debutanți a Consiliului European pentru Cercetare, care îi va ajuta pe cercetătorii de vârf să pună bazele propriei echipe sau propriului program de cercetare independent. Cererea va fi lansată la 25 febru- arie, va avea un buget de 619 milioane EUR și data-limită 8 aprilie. Mai multe informații la următorul link: http://bit.ly/infoHorizonEU SURSE DE FINANȚARE
Publicité