Publicité
Jurnal mai 2020 ed maramures
Jurnal mai 2020 ed maramures
Jurnal mai 2020 ed maramures
Jurnal mai 2020 ed maramures
Prochain SlideShare
Jurnal nov dec_2020-ed maramuresJurnal nov dec_2020-ed maramures
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Jurnal mai 2020 ed maramures

  1. Anul XXVI, Nr. 5/Mai 2020 Jurnal CDIMMJurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM MaramureșBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409;Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Comisia Europeană propune crearea unui nou instrument de redresare, Next Generation EU Acum este momentul Europei: să reparăm preju- diciile aduse de criză și să pregătim viitorul pen- tru noua generație Comisia Europeană a prezentat Miercuri, 27 mai, o pro- punere privind un plan major de redresare. Pentru a asigura că redresarea este sustenabilă, echilibrată, favorabilă in- cluziunii și echitabilă pentru toate statele membre, Comisia Europeană propune crearea unui nou instrument de redresare, Next Generation EU (UE - generația viitoare), integrat într- un buget UE pe termen lung puternic, modern și revizuit. De asemenea, Comisia a prezentat versiunea ajustată a progra- mului său de lucru pentru 2020. Coronavirusul a zdruncinat din temelii Europa și în- treaga lume, punându-ne la încercare sistemele de sănătate și de protecție socială, societățile și economiile și modul în care trăim și colaborăm. Pentru a proteja viața și mijloacele de trai, pentru a repara piața unică, precum și pentru a asi- gura o redresare sustenabilă și prosperă, care să accelereze dubla tranziție către o societate digitală și verde, Comisia Europeană propune să se exploateze întregul potențial al bugetului UE. Instrumentul Next Generation EU, în valoare de 750 de miliarde EUR, precum și majorările bine țintite ale bugetului pe termen lung al UE pentru perioada 2021- 2027 vor aduce capacitatea financiară totală a bugetului UE la 1850 de miliarde EUR. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Planul de redresare transformă provocarea imensă cu care ne confruntăm într-o oportunitate, nu numai prin faptul că sprijină redresarea, ci și prin investițiile în viitorul nostru pe care le include: Pactul verde european și digita- lizarea vor stimula crearea de locuri de muncă și creșterea economică, reziliența societăților noastre și sănătatea mediu- lui nostru. Acesta este momentul Europei. Dorința noastră de a acționa trebuie să se ridice la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm toți. Prin intermediul instrumentului Next Generation EU, oferim un răspuns ambițios acestor provocări.” Comisarul Johannes Hahn, responsabil de bugetul UE, a declarat: „Bugetul nostru comun este în centrul planului de redresare al Europei. Capacitatea suplimentară oferită de instrumentul Next Generation EU și de cadrul financiar multianual consolidat ne vor oferi mijloacele de a fi solidari, astfel încât să putem sprijini statele membre și economia. Acționând împreună, vom face ca Europa să devină mai competitivă, mai rezilientă și mai suverană.” Vicepreședintele Maroš Šefčovič, responsabil cu relațiile interinstituționale și prospectiva, a declarat: „Redresarea va avea nevoie de o orientare politică puternică. Programul de lucru adaptat, care reflectă noua realitate, arată că ne vom concentra toate acțiunile pe obiectivele de a depăși criza, a ne impulsiona economia și a plasa Uniunea Europeană pe o traiectorie clară de redresare rezilientă, durabilă și echitabilă. Astfel vom putea să ieșim din criză mai puternici.” INVESTIȚII PENTRU VIITOR În completarea eforturilor naționale, bugetul UE se află într-o poziție unică pentru a susține o redresare socioeconomică echitabilă, a repara și a revitaliza piața unică, a garanta condiții de concurență echitabile și a sprijini investițiile urgente, în special în tranziția către o societate digitală și verde, elemente esențiale pentru prosperitatea și reziliența viitoare ale Europei. Instrumentul Next Generation EU va colecta fonduri prin ridicarea temporară a plafonului care se aplică resurselor proprii la 2,0 % din venitul național brut al UE, permițând Comisiei să își utilizeze ratingul de credit puternic pentru a împrumuta 750 de miliarde EUR de pe piețele financiare. Această finanțare suplimentară va fi direcționată prin inter- mediul programelor UE și rambursată pe o perioadă lungă de timp în bugetele viitoare ale UE – nu înainte de 2028 și nu mai târziu de 2058. Pentru ca acest lucru să se rea- lizeze în mod echitabil și partajat, Comisia propune o serie de resurse proprii noi. În plus, pentru a pune la dispoziție fondurile cât mai curând posibil astfel încât să se răspundă celor mai urgente nevoi, Comisia propune modificarea ac- tualului cadru financiar multianual 2014-2020 pentru a se pune la dispoziție fonduri suplimentare în valoare de 11,5 miliarde EUR deja în 2020. Fondurile colectate în cadrul instrumentului Next Ge- neration EU vor fi investite în trei piloni: 1. Sprijinirea statelor membre pentru a face investiții și reforme • Prin noul Mecanism pentru redresare și reziliență, în Continuare in pag. 2
  2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 5/2020 valoare de 560 de miliarde EUR, se va oferi sprijin finan- ciar pentru investițiile și reformele ce vor viza, în special, tranziția către o societate digitală și verde și reziliența economiilor naționale; aceste investiții și reforme vor fi corelate cu obiectivele incluse în semestrul european. Acest mecanism va fi integrat în semestrul european și va avea o facilitate de finanțare de până la 310 miliarde EUR și va putea să ofere până la 250 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi. Sprijinul va fi pus la dispoziția tuturor statelor membre, dar va fi concentrat în zonele cele mai afectate și acolo unde nevoile în materie de reziliență sunt cele mai mari. • Ținându-se seama de gravitatea impactului socioeconomic al crizei, în special de nivelul șomajului în rândul tinerilor și de prosperitatea relativă a statelor membre, până în 2022 se va aloca o sumă suplimentară de 55 miliarde EUR din programele actuale ale politicii de coeziune în cadrul noii inițiative REACT-UE. • O propunere de consolidare a Fondului pentru o tranziție justă cu până la 40 de miliarde EUR, pentru a sprijini statele membre în accelerarea tranziției către o neutralitate climatică. • O consolidare a Fondului european agricol pentru dez- voltare rurală în valoare de 15 miliarde EUR pentru a spri- jini zonele rurale să facă modificările structurale necesare în conformitate cu Pactul verde european și să realizeze obiectivele ambițioase ale strategiei în materie de biodiver- sitate și ale strategiei „de la fermă la consumator”. 2. Relansarea economiei UE prin stimularea investițiilor private • Noul Instrument de sprijin pentru solvabilitate va mobiliza resurse private pentru a sprijini urgent întreprinderile eu- ropene viabile din sectoarele, regiunile și țările cele mai afectate. Acesta poate fi operațional începând cu 2020 și va avea un buget de 31 de miliarde EUR, cu scopul de a deblo- ca 300 de miliarde EUR sub formă de sprijin pentru solva- bilitatea întreprinderilor din toate sectoarele economice și de a le pregăti pentru un viitor digital, rezilient și mai curat. • Suplimentarea cu 15,3 miliarde EUR a bugetului dedicat InvestEU, programul de investiții emblematic al Europei, în vederea mobilizării de investiții private în proiecte din întreaga Uniune. • Noul Mecanism de investiții strategice, gândit în cadrul InvestEU pentru a genera investiții de până la 150 de mi- liarde EUR care să sporească reziliența sectoarelor strate- gice, în special a celor legate de tranziția către o societate digitală și verde, și lanțurile valorice esențiale pe piața internă, datorită unei contribuții de 15 miliarde EUR din instrumentul Next Generation EU. 3. Lecții învățate în urma crizei • Noul program în domeniul sănătății, EU4Health pentru consolidarea securității sanitare și pregătirea pentru vii- toarele crize din acest domeniu, cu un buget de 9,4 miliarde EUR. • 2 miliarde EUR pentru consolidarea rescEU, mecanismul de protecție civilă al Uniunii, care va fi extins și consoli- dat pentru a spori capacitatea Uniunii de a se pregăti și a răspunde viitoarelor crize. • Suplimentarea cu 94,4 miliarde EUR a programului Ori- zont Europa, care va fi consolidat pentru a finanța cerceta- rea vitală în domeniul sănătății, al rezilienței și al tranziției către o societate digitală și verde. • Sprijinirea partenerilor globali ai Europei printr-o sumă suplimentară de 16,5 miliarde EUR pentru acțiuni externe, inclusiv ajutor umanitar. • Alte programe ale UE vor fi consolidate pentru a alinia pe deplin viitorul cadru financiar la nevoile în materie de re- dresare și la prioritățile strategice. Alte instrumente vor fi consolidate pentru a conferi bugetului UE un plus de flexi- bilitate și reactivitate. Este necesar ca în cadrul Consiliului European, până în iulie, să se ajungă rapid la un acord politic cu privire la instrumentul Next Generation EU și la bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027, pentru a da un nou dinamism redresării și a oferi UE un instrument solid de relansare a economiei și de constru- ire a viitorului. FUNDAMENTELE REDRESĂRII Relansarea economiei nu înseamnă revenirea la situația de di- nainte de criză, ci ieșirea din criză pe o traiectorie ascendentă. Trebuie să reparăm daunele cauzate pe termen scurt de criză într-un mod care să ne permită să investim, de asemenea, în viitorul nostru pe termen lung. Toate sumele colectate prin in- termediul instrumentului Next Generation EU vor fi canalizate prin intermediul programelor UE în cadrul bugetului UE pe ter- men lung revizuit: Pactul verde european ca strategie de redresare a UE: • un val masiv de renovări ale clădirilor și infrastructurilor și o economie mai circulară, care să creeze locuri de muncă la nivel local; • derularea de proiecte în domeniul energiei din surse re- generabile, în special bazate pe energia eoliană și solară, și lansarea unei economii curate, pe bază de hidrogen, în Europa; • transporturi și logistică mai puțin poluante, inclusiv insta- larea unui milion de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice și stimularea mobilității feroviare și a mobilității curate în orașele și regiunile noastre; • consolidarea Fondului pentru o tranziție justă care să sprijine recalificarea, ajutând întreprinderile să creeze noi oportunități economice. Consolidarea pieței unice și adaptarea acesteia la era digitală: • realizarea de investiții într-o conectivitate mai mare și de calitate mai bună, în special în instalarea rapidă a rețelelor 5G; • o prezență industrială și tehnologică mai puternică în sec- toare strategice, inclusiv în inteligența artificială, în secu- ritatea cibernetică, în calculul de înaltă performanță și în serviciile de cloud; • construirea unei economii reale a datelor, ca motor al inovării și al creării de locuri de muncă; • creșterea rezilienței cibernetice. O recuperare echitabilă și favorabilă incluziunii pentru toți: • sistemul european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj (SURE), instituit pe termen scurt, va oferi 100 mi- liarde EUR pentru a sprijini lucrătorii și întreprinderile; • Agenda pentru competențe în Europa și Planul de acțiune pentru educația digitală vor asigura competențe digitale pentru toți cetățenii UE; • salarii minime corecte și măsuri obligatorii de asigurare a transparenței salariale vor ajuta lucrătorii vulnerabili, în special femeile; • Comisia Europeană intensifică lupta împotriva evaziunii fiscale, ceea ce va ajuta statele membre să genereze veni- turi. Mai multe informații: https://bit.ly/nextgenerationEU Continuare din pag. 1
  3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2020 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ În ziua de 9 Mai 2020 – ZIUA EUROPEI, Cen- trul Europe Direct Maramureş, din cadrul Fundației CDIMM Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – entitate afiliată în proiect, au organizat We- binarul Ziua Europei – ”Separați dar Împreună”. Eveni- mentul a marcat Ziua Europei printr-o acțiune organizată online, în parteneriat, evenimentul din 2020 aflându-se la ediția a XIII-a. Au fost înscrise 41 de lucrări, 40 grafică și o lu- crare de animație, ilustrând una dintre temele: • ”Un Pact ecologic european” – Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic • ”O economie în serviciul cetățenilor” – O U- niune a egalității • ”O Europă pregătită pentru era digitală” – Pregătirea pentru viitor prin educație și competențe Mulțumim tuturor participanților pentru suc- cesul primului eveniment online, webinar, organi- zat de Centrul Europe Direct Maramureș. Pentru detalii accesati pagina: http://europedirect.cdimm.org/webinarul-ziua- europei-2020
  4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; Internet www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN, Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2020 SURSE DE FINANȚARE Programul Innotech Student Prin intermediul prezentului apel de propuneri de proiecte, seareînvedereconsolidareagraduluideocuparealabsolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere. Solicitanți eligibili: • Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acredi- tate; • Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclu- siv parteneriate între acestea și sectorul privat/ centre de CDI; • Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române • Academia Română; • Asociaţii profesionale; • Camere de comerţ şi industrie; • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială; • Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, pu- blici şi privaţi; • Organizaţii sindicale şi patronate; • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică; • ONG-uri; • Parteneriate între categoriile mai sus menționate. Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat. Suma alocată prezentului apel este de 20.000.000 euro, din care contribuția UE este de 85%, iar contribuția națională este de 15%. Valoarea eligibilă a unui proiect este de maximum 2.000.000 euro. Acțiuni sprijinite: Etapa I – Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe an- treprenoriale, formarea de competente antreprenoriale – cu o durată maximă de 12 luni Activitități: • campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială; • selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organi- zate în cadrul programului de formare antreprenorială; • derularea programului de formare antreprenorială; • selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului; • organizarea și derularea de întreprinderi simulate; • efectuarea de stagii de practică; • furnizarea, de către administratorul schemei de antrepreno- riat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a pla- nurilor de afaceri; • asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinde- rilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului; Etapa II – Acordarea de sprijin financiar sub forma micro- granturilor pentru deschiderea unei afaceri Activități: • decontarea de către administratorul schemei de antrepreno- riat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului; • monitorizarea de către administratorul schemei de antre- prenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate; • Firmele nou înființate vor putea primi până la 100.000 euro în funcție de numărul de angajați (pentru o subvenție maximă, antreprenorii vor trebui să angajeze cel puțin 5 persoane). Durata implementării planurilor de afaceri va fi de 12 luni. Etapa III – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului Antreprenorii vor trebui să mențină cel puțin 6 luni după fi- nalizarea implementării planurilor de afaceri locurile de muncă nou create. Perioada de depunere proiecte de către potențialii admi- nistratori de grant: 15 iunie 2020, ora 16:00 - 31 august 2020, ora 16.00. SISTEMUL INFORMATIC MYSMIS 2014 VA FI DES- CHIS ÎN DATA DE 15 IUNIE 2020 ORA 16.00 ŞI SE VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE 31 AUGUST 2020, ORA 16.00.
Publicité