Publicité

Srimad Bhagavata katha 2022.pdf

12 Jan 2023
Publicité

Srimad Bhagavata katha 2022.pdf

 1. श्रीमद-भागवताची आरती
 2. जय हो जय हो श्री भागवता | आरती करू तुज भगवंता ||
 3. श्री शुकमुनििे | परम भनििे | िािा परीिे | गाईले ज्या हररचररता | आरती करर तुज भगवंता || धृ. ||
 4. जय हो जय हो श्री भागवता | आरती करू तुज भगवंता ||
 5. वेदतरुचे मधुर फळ | स्वादुरसे जे सोज्वळ | आत्माराम मुनि अचळ | सेवुिी कररती जि सफळ ||
 6. महापववणी | आली अविी | की अघहरणी | भव जल-तरणी, ती पनतता | आरती करर तुज भगवंता || १ ||
 7. जय हो जय हो श्री भागवता | आरती करू तुज भगवंता ||
 8. येथे व्यासाची वाणी | साथवक हररगुण गावोिी | शास्त्र पूराणी मुकु टमणी | परम प्रेमामृत जििी ||
 9. सहज सेवता | भानवक भिा | उदार दाता | मोक्ष तत्वता, दे हाता | आरती करर तुज भगवंता || २ ||
 10. जय हो जय हो श्री भागवता | आरती करू तुज भगवंता ||
 11. गमते जणू मािस तीथव | द्वादश सौपाि युि | निमवल भनि–जले भररत | नवहरे हरर हंसची तेथ ||
 12. श्लोक सुकमले | सत अनलकु ळ | सेवूनि रमले | भाि नवसरले, रस नपता | आरती करर तुज भगवंता || ३ ||
 13. जय हो जय हो श्री भागवता | आरती करू तुज भगवंता ||
 14. अपार मनहमा ग्रंथाचा | वदवेिा कोणा साचा | मेवा कनवकर संताचा | प्राणची कीतविकारांचा ||
 15. जणु बोधाचा | स्वयप्रभेचा | द्वादश कळीचा | रवी अंतरीचा तमहताव | आरती करर तुज भगवंता || ४ ||
 16. जय हो जय हो श्री भागवता | आरती करू तुज भगवंता ||
 17. ग्रंथ िव्हे हा श्रीकृ ष्ण | गीत वेधी मिपूणव | अिन्य होता या शरण | खनचत तळे जन्म मरण ||
 18. निताप जाती | चीर ये शांती | िाथ ही वदनत | राम पदी ठेवा माथा | आरती करर तुज भगवंता || ५ ||
 19. जय हो जय हो श्री भागवता | आरती करू तुज भगवंता ||
 20. हरे कृ ष्ण हरे कृ ष्ण | कृ ष्ण कृ ष्ण हरे हरे || हरे राम हरे राम | राम राम हरे हरे ||
Publicité