17 seo-2016-clicktools

www.clicktools.ir

‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
17‫دیگر‬ ‫که‬ ‫سئو‬ ‫افسانه‬‫سال‬ ‫در‬2016‫ندارند‬ ‫کارایی‬
‫مقدمه‬
‫بینیم‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫بروزرسانی‬ ‫چندین‬ ‫اغلب‬ ‫ما‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫حقیقت‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫بسیار‬ ‫اخیر‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫اینکه‬ ‫گفتن‬
‫بروزرسانی‬ ‫شامل‬ ‫امسال‬ ‫که‬Mobilegeddon‫بهار‬ ‫از‬2015‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫نحوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ .‫هستیم‬‫های‬
‫پاندای‬1
‫پنگوئن‬ ،‫گوگل‬2
‫مرغ‬ ‫الگوریتم‬ ‫و‬ ،‫مگس‬‫خوار‬3
‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫جهان‬‫بازاریاب‬ .‫داد‬ ‫تکان‬
ً
‫کامال‬ ‫را‬ ‫وجو‬‫و‬ ‫ها‬
‫سازمان‬‫بهینه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫وجو‬‫سازی‬4
‫ساخت‬ ‫و‬
‫ایجاد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حواس‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬‫محتوای‬‫با‬‫کیفیت‬‫متمرکز‬
.‫ساختند‬
1
Panda Algorithm
2
Penguin Algorithm
3
Hummingbird Algorithm
4
Link-Building
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫با‬ ‫محتوای‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫فقط‬ ‫سئو‬ ‫کارشناسان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫اما‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬‫کلی‬ ‫کلمات‬ ‫سازی‬‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫دی‬
‫بدهند؟‬ ‫آب‬ ‫سروگوشی‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫بسیار‬ ‫سئو‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬
‫بازاریاب‬‫در‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫واقعا‬ ‫فاکتورهایی‬ ‫چه‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬ ‫فاکتورهایی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫مطمئن‬ ‫ها‬
‫تالش‬ ‫رفتن‬ ‫هدر‬ ‫باعث‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ،‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫تغییر‬ ‫سوزنی‬ ‫سر‬ ‫یک‬ ‫واقع‬‫آن‬‫ه‬‫ا‬‫می‬‫شود؟؟‬
‫مهم‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫راهنمایی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬‫افسانه‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫رازها‬ ‫ترین‬‫چگونه‬ ‫سئو‬ ‫اینکه‬ ‫درباره‬ ‫ای‬‫کار‬
‫می‬‫در‬ ،‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫هدایت‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫نتیجه‬‫بی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫گیرید‬‫اهمیت‬‫در‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سئو‬2016‫نیستن‬ ‫مهم‬.‫ندهید‬ ‫هدر‬ ‫د‬‫سال‬ ‫در‬ ‫فاکتورها‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬2016.‫هستند‬ ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬
Let’s get started
.‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ :‫اول‬ ‫راز‬
‫بی‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫شانسی‬ ‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ ‫ایده‬‫معنی‬
.‫است‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫درحالیکه‬URL،‫کند‬ ‫معرفی‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایتش‬
‫جست‬ ‫موتور‬ ‫یک‬‫می‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫گوگل‬ ‫مانند‬ ‫وجو‬‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تواند‬Matt Cutts
‫می‬ ‫تشریح‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬.‫کند‬
‫را‬ ‫سایتم‬ ‫باید‬ ‫من‬‫کنم‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫شما‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫تضمینی‬ ‫هیچ‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫عنکبوت‬ ،‫دهد‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ها‬‫را‬‫مرور‬ ‫به‬
‫می‬ ‫ایندکس‬ ‫و‬ ‫پیدا‬ ‫زمان‬‫دوست‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫نباشید‬ ‫این‬ ‫نگران‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫کنند‬
‫از‬ ‫که‬ ‫دارید‬Matt‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫بیاموزید‬ ‫بیشتر‬‫می‬‫این‬ ‫کند‬‫ویدیو‬.‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫را‬
‫جست‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬‫جست‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫شما‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫وجو‬‫نمی‬ ‫وجو‬‫جست‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ .‫کنید‬‫فهر‬ ‫وجوی‬‫صف‬ ‫ست‬‫حات‬
‫وب‬‫گوگل‬‫دست‬ ‫یا‬ ‫هستید‬‫جست‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫تعداد‬ ‫بیشترین‬ ‫کم‬.‫شماست‬ ‫وجوی‬
‫برنامه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫ما‬‫نرم‬ ‫های‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫عنکبوت‬ ‫که‬ ‫افزاری‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫شوند‬‫دهیم‬‫عنکبوت‬ .‫جذب‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫ها‬‫صف‬‫حات‬
‫می‬ ‫جدید‬‫آن‬ ‫سپس‬ ،‫کنند‬‫لینک‬ ‫ها‬‫می‬ ‫دنبال‬ ‫صفحات‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫که‬ ‫را‬ ‫صفحاتی‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫به‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬‫م‬ ‫جذب‬ ‫کنند‬‫ی‬‫کنند‬
‫لینک‬ ‫تمام‬ ‫و‬‫می‬ ‫جذب‬ ‫صفحات‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫لینک‬ ‫ها‬‫می‬ ‫جذب‬ ‫نیز‬ ‫کنند‬‫غیره‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫هنوز‬ .
‫شا‬ ‫کردن‬ ‫ایندکس‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬‫خه‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تعداد‬ ،‫هستیم‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫هایی‬
‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫ماشین‬ ‫هزاران‬.‫اند‬
(Matt cutts in lesson 1.3 of How Search Works)
‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫گذشته‬ ‫در‬‫دامنه‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫بدون‬ ‫ممکن‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫تا‬ ‫ها‬‫لینک‬‫سئو‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫اینگونه‬ ‫ها‬
‫اینچنین‬‫می‬ ‫کار‬‫وب‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫بهتری‬ ‫رتبه‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫مطمئن‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫لینک‬ ‫ساخت‬ .‫گیرد‬‫ترین‬
‫است‬ ‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫فاکتورهای‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫معیاربندی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫د‬ ‫مهم‬ ‫فاکتور‬ ‫پنج‬ ‫جزو‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫فاکتور‬ ‫این‬ ‫وجو‬‫ر‬
‫شماره‬ ‫افسانه‬2
‫لینک‬ ‫تعداد‬‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫محتوای‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫بیشتر‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫رتبه‬‫ب‬‫داشتید‬ ‫عادت‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫متفاوت‬ ‫ساختاری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫شما‬ ‫بایستی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫ندی‬
.‫بسازبد‬
‫الگوریتم‬ ‫با‬ ‫مطابق‬penguin2.0‫ماه‬ ‫در‬ ‫که‬may‫سال‬ ‫در‬2013‫این‬ ‫تمامی‬ ،‫آمد‬ ‫بیرون‬‫امروزه‬ .‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫روی‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫های‬،‫لینک‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬‫کمیت‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ ‫کیفیت‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫های‬
‫لینک‬ ‫تعداد‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ .‫است‬‫کم‬ ‫های‬‫آن‬ ‫چگونه‬ ‫بدانید‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫تر‬‫راه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫بگیرید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫بهتر‬
‫می‬ ‫سوال‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫اوقات‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ‫این‬‫آید‬"‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫بر‬‫سرما‬ ‫است‬ ‫بهتر‬‫یه‬‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫کنم؟‬ ‫گذاری‬
‫محتوا؟‬ ‫تولید‬ ‫یا‬ ‫و‬"‫لینک‬‫وب‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫اعتبار‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫اگرچه‬ ،‫هستند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬
‫بودجه‬‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گذاری‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫کنی‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫کنم‬‫که‬ ‫د‬
‫بنویس‬ ‫شما‬ ‫برای‬.‫د‬
‫بیزنس‬ ‫هنگامیکه‬ ،‫اوقات‬ ‫اغلب‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫کنند‬‫لینک‬ ‫ها‬‫آن‬ ،‫کند‬ ‫سازی‬‫ل‬ ‫تعداد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫ینک‬
‫می‬ ‫تمرکز‬‫عدد‬ ‫مسابقه‬ ‫یک‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫اما‬ .‫لینک‬ ‫کیفیت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫بیش‬‫ب‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬‫روی‬ ‫ر‬
‫لینک‬ ‫ساخت‬‫سای‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫هایی‬.‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫شما‬ ‫ت‬
‫سرمایه‬ ‫محتوا‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫هنگامیکه‬‫می‬ ‫گذاری‬‫می‬ ‫محتواها‬ ‫این‬ ،‫کنید‬‫وبالگ‬ ،‫مختلف‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫پست‬ ،‫ها‬‫های‬
‫سایت‬ ‫در‬ ‫مهمان‬‫می‬ ‫که‬ ‫محتواهایی‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ،‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫توانند‬‫نیز‬‫به‬‫همراه‬
.‫بیاورند‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫ر‬‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫سوم‬ ‫از‬HTTPS!!!!‫نیست‬ ‫مهم‬
‫کرده‬ ‫توجه‬ ‫تاکنون‬ ‫آیا‬‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫اید‬URL‫با‬ ‫ها‬HTTP‫با‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شروع‬HTTPS‫شده‬ ‫متوجه‬ ‫شاید‬ ‫؟؟‬
‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬S‫سایت‬ ‫برای‬ ‫اغلب‬ ‫اضافی‬‫اطالعات‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫مهم‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫مهم‬
‫این‬ ‫از‬ ‫حساس‬ ‫و‬.‫هستید‬ ‫آنالین‬ ‫پرداخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫هنگامیکه‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫هستید‬ ‫ها‬ ‫سایت‬
‫آن‬ ‫برای‬‫دادن‬ ‫قرار‬ ،‫کنم‬ ‫بیان‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬S‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫ارتباط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫اضافی‬
‫کنن‬ ‫رهگیری‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سارقان‬ ‫و‬ ‫هکرها‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫رمزنگاری‬‫تکنولوژ‬ ‫این‬ .‫د‬‫که‬ ‫ی‬
‫یک‬ ‫به‬s‫می‬ ‫قدرت‬‫دهد‬‫تکنولوژی‬SSL‫امن‬ ‫سوکت‬ ‫الیه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خوانده‬5
.‫است‬
‫سال‬ ‫آگوست‬ ‫در‬2014‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫گوگل‬HTTPS‫رتبه‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫برای‬ ‫سیگنالی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫خود‬ ‫بندی‬‫استاندارد‬ ‫بر‬ ‫هنوز‬ ‫شما‬HTTP،‫دارد‬ ‫تاکید‬
.‫دهد‬ ‫آزار‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫میتواند‬ ‫شما‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬
‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬،HTTPS‫از‬ ‫کمتر‬ ‫اثر‬ ‫با‬ ‫روشن‬ ‫سیگنال‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬1%‫آمار‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫جهانی‬
.‫است‬ ‫گوگل‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫امنیت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واضح‬ ‫اگرچه‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
‫پروتکل‬HTTPS.‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫نکردید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هنوز‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ،‫کنند‬ ‫حرکت‬
‫به‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫تری‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫فاکتورهای‬‫آن‬،‫کند‬ ‫می‬ ‫نگاه‬ ‫ها‬‫د‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ر‬
.‫سایت‬
5
Secure Socket Layer
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
SSL‫لینک‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫مرورگر‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫رمز‬ ‫لینک‬ ‫یک‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫امنیتی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یک‬
‫می‬ ‫اطمینان‬‫داده‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫باقی‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تبادل‬ ‫مرورگر‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫مان‬.‫د‬
SSL.com
(Hubspot customers‫گواهینامه‬ ‫یک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ :
SSL‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫ولی‬ ‫هستید‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬HubSpot،‫ندارید‬ ‫را‬SSL
‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫قیمت‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ .‫بخرید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬
)‫کنید‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫س‬ : ‫چهارم‬ ‫راز‬.‫است‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫مورد‬ ‫در‬
ً
‫تماما‬ ‫ئو‬
‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫مکان‬ ‫بین‬ ‫قوی‬ ‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬
ً
‫قبال‬ ‫که‬ ‫نهایی‬ ‫عالی‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫وجو‬
.‫نیست‬ ‫بود‬
‫جست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬‫عالقه‬ ‫وجوگران‬‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫اولین‬ ‫به‬ ‫ای‬‫که‬ ‫وجو‬
‫توس‬‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫مطالعات‬ ‫اگرچه‬ .‫اول‬ ‫نتیجه‬ ‫سه‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫دارند‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫گوگل‬ ‫ط‬‫ن‬‫تایج‬
‫اولیه‬‫در‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫بعدی‬ ‫صفحات‬‫بعدی‬ ‫صفحات‬‫رفتار‬ ‫همان‬ ‫گوگل‬‫نتای‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫مشابه‬‫گو‬ ‫ج‬‫گل‬
‫و‬ ‫جست‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫سه‬ ‫که‬ ‫هد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬ ‫نتایج‬ .‫است‬‫را‬ ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫بیشترین‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫جو‬
‫ش‬ ‫پذیرفته‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫تر‬ ‫قبل‬ ‫خیلی‬ ‫حتی‬ .‫دارند‬‫د‬‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫تئوری‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫نیست‬ ‫بودن‬ ‫موفق‬ ‫بر‬ ‫دلیل‬ ‫ها‬ ‫رتبه‬ ،
‫است‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ‫این‬ ‫آیا‬ .‫نیاورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫سکه‬ ‫اما‬ ، ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫زیادی‬ ‫ترافیک‬ ، ‫بگیرید‬ ‫رتبه‬ ‫حوزه‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫که‬.‫کنم‬ ‫نمی‬ ‫فکر‬ ‫اینگونه‬ ‫که‬ ‫من‬ ‫خواهید؟‬ ‫می‬
ً
‫واقعا‬ ‫شما‬
‫جست‬ ‫ترافیک‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫باالتر‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غلط‬ ‫تصور‬ ‫یک‬ ‫این‬‫لیس‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫وجو‬‫ت‬
‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫بیشتری‬ ‫کلیک‬ ‫تعداد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫وجوی‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬
‫دال‬ .‫کرد‬:‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫یل‬
1.‫به‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫کلماتی‬ ‫برای‬ ‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫ندارید‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫برای‬ ‫درستی‬ ‫استراتژی‬ ‫شما‬
.‫است‬ ‫نامربوط‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫حوزه‬
2.( ‫شما‬ ‫توضیحات‬ ‫متای‬meta description)‫جذاب‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫دعوت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬‫یت‬
.‫ندارد‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ،‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬google AdWords‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬
‫توضیحات‬ ‫متای‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫باشید‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫بیزنس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬6
‫ترافیک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫عالی‬
.‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫بیشتری‬
‫خوا‬ ‫مناسب‬ ‫سرانگشتی‬ ‫قاعده‬ ‫یک‬ ‫این‬‫کلیک‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫توضیحاتی‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫درباره‬ ‫بود‬ ‫هد‬
.‫کنید‬
# ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ‫مطمئنم‬ ‫من‬ ‫چیست؟‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬1‫آنها‬ ‫اما‬ .‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬
،‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫چیست‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گویند‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫هرگز‬‫تعداد‬ ‫شما‬ ‫خوانندگان‬‫بیشتری‬
.‫گذاشت‬ ‫خواهند‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫آورد‬ ‫خواهند‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مشتری‬
Alisa Meredith
6
Meta Description
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫ر‬‫توضیحات‬ ‫متای‬ : ‫پنجم‬ ‫از‬(Meta Description).‫دارد‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تاثیر‬
‫توضیحات‬ ‫متای‬،‫صفات‬HTML‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫محتوای‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬.‫کنند‬‫شما‬‫آن‬‫در‬
ً
‫قبال‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫دیده‬ ‫گوگل‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫صفحات‬‫اید‬)7
(SERPS‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫قطعه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توضیحات‬ ‫این‬
ً
‫معموال‬ ‫که‬ ،
‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ...‫و‬ ‫یاهو‬ ،‫گوگل‬ ‫مانند‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫کل‬ ‫نمایش‬ ‫پیش‬
‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫حساسیت‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫کند‬‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫متا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫الگوریتم‬ ‫که‬،.......‫درس‬‫ت‬
.‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫نه‬ ‫ولی‬ ،‫درست‬ ‫است؟‬
‫روش‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫گوگل‬‫سال‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫های‬2009‫رتبه‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫هیچ‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫متای‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ‫متای‬ ،
‫متا‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ‫نیست‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫طور‬ ‫این‬ .‫ندارد‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫بندی‬‫تگ‬‫ها‬‫موتورهای‬ ‫برای‬
‫اهم‬ ‫چندان‬ ‫دیگر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬‫عالی‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫متاتگ‬ ‫این‬ ‫داشتن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫ندارد‬ ‫یتی‬‫ت‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫برای‬‫ا‬
‫خواندن‬ ‫ارزش‬ ‫واقعا‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫متقاعد‬ ‫را‬ ‫جوگران‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جدا‬ ‫خود‬ ‫ردیفان‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫صنفان‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬
.‫دارد‬ ‫را‬ ‫بازدید‬ ‫و‬
‫ج‬ ‫میان‬ ‫تفاوتی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫توضیحات‬ ‫متاتگ‬ ،‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬‫می‬ ‫کلیک‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫ست‬‫کسی‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫می‬ ‫کلیک‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫بزنید‬ ‫حدس‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫کند‬‫کلیک‬ ‫نرخ‬،‫ب‬ ‫رتبه‬ ‫فاکتور‬ ‫اولین‬‫ندی‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫گوگل‬2015.‫است‬
7
Search Engine Result Pages
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
.‫است‬ ‫سئو‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫کلید‬ ‫یک‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ : ‫ششم‬ ‫راز‬
‫برای‬ ‫نوشتاری‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫بداریم‬ ‫نیاز‬ ،‫نباشند‬ ‫ما‬ ‫ذهن‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫مغز‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬
‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫ایجاد‬‫ن‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬‫ی‬‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫داریم‬ ‫از‬
.‫کنیم‬ ‫استفاده‬‫از‬ ‫گوگل‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫مطابق‬
ً
‫دقیقا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬
‫نهفته‬ ‫معنایی‬ ‫ارتباط‬8
‫فوریه‬ ‫در‬ ‫که‬ ،2004‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫آپدیت‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫درک‬ ‫قابل‬‫ش‬‫ود‬
‫می‬ ‫استفاده‬‫کند‬.
‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫های‬ ‫عنکبوت‬ ،‫گذاری‬ ‫ایندکس‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫با‬‫ترین‬ ‫رایج‬ ‫و‬ ،‫خزند‬ ‫می‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫وجو‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫صفحه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬LSI‫مترادفاتی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫چنین‬ ‫هم‬
‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬.‫ست‬
8
Latent Semantic Indexing(LSI)
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫برای‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ،‫امروزه‬‫کلمات‬ ‫که‬ ‫نیستید‬ ‫مجبور‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬
‫و‬ ‫مترادف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫بنویسید‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ .‫بدهید‬ ‫قرار‬ ‫محتوا‬ ‫در‬ ‫کلمه‬ ‫به‬ ‫کلمه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬
‫زمینه‬‫جست‬ ‫موتور‬ ،‫مرتبط‬ ‫های‬‫ر‬ ‫شما‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫وجو‬.‫فهمید‬ ‫خواهد‬ ‫ا‬
‫جست‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫کند‬ ‫تالش‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهم‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ،‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬‫وجویش‬‫نوشته‬
‫می‬‫کلمات‬ ‫پشت‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫مقصود‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫مطابقت‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شود‬
‫جست‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کلیدی‬‫می‬ ‫وجو‬‫می‬ ‫بنابراین‬ ،‫کنید‬‫توان‬.‫دهد‬ ‫مطابقت‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫د‬
‫جست‬ ‫موتورهای‬ :‫آخر‬ ‫خط‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫بی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ ‫تنبیه‬ ‫قصد‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫وجو‬‫گیر‬‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ند‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫غیرماهرانه‬ ‫صورت‬‫کنند‬‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬Title‫کلی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬‫نمی‬ ‫بهینه‬ ‫دی‬‫کن‬‫ند‬
.‫ندارند‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫این‬ ‫اما‬‫باال‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫تنبیه‬ ‫به‬ ‫همچنان‬ ‫وجو‬
‫می‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫ادامه‬ ‫کنند‬.‫دهد‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬
ً
‫دقیقا‬ ‫باید‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ :‫هفتم‬ ‫راز‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫می‬ ‫شما‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫تکرار‬ ‫کلمه‬ ‫به‬ ‫کلمه‬ ‫محتوا‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬‫ک‬ ‫کلمه‬ ‫خواهیداز‬‫لیدی‬
‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫یا‬ ‫و‬‫بایستی‬ ‫هدف‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مخاطبان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫برای‬ ‫تیترها‬‫ن‬‫تیتر‬ ‫یک‬ ‫وشتن‬
‫ستاره‬‫جاها‬ ‫باشد(بعضی‬ ‫ای‬4‫تا‬9.‫چیست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫واضح‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ )‫کلمه‬
‫نیس‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫احاطه‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫تیتر‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬‫ت‬.‫آن‬ ‫از‬ ‫بدتر‬‫اس‬ ‫این‬ ،‫ت‬‫یک‬ ‫که‬
.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تکرار‬
ً
‫مرتبا‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬
‫نه‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫خوانندگان‬ ‫برای‬ ‫هدف‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫هست‬ ‫نیز‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬ ‫برای‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫تیترها‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫قانون‬ ‫این‬
‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬.‫وجو‬
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چاشنی‬،‫خود‬ .‫است‬ ‫ممکن‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫اصطالحات‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫عمل‬
،‫گوگل‬Matt Cutts‫سال‬ ‫در‬2007‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫زیادی‬ ‫چاشنی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ . ‫داد‬ ‫هشدار‬
‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫باالتر‬‫نمی‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫مستران‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫بایستید‬ ‫وجو‬‫گیرن‬‫تا‬ ‫د‬‫ط‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫زمانیکه‬‫مداوم‬ ‫ور‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫بد‬ ‫محتوای‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ،‫پاندا‬ ‫مانند‬ .‫بیاید‬ ‫جدید‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫با‬.‫دهد‬
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫زیادی‬ ‫چاشنی‬100%.‫است‬ ‫خطرناک‬ ‫بازی‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گوگل‬ ‫مستران‬ ‫وب‬ ‫راهنماهای‬ ‫خط‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
‫الگوریتم‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫پیشرفته‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫گوگل‬ ‫های‬‫می‬ ‫تر‬‫پنالتی‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫بخواهید‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫شوند‬
.‫بگیرید‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
:‫هشتم‬ ‫راز‬H1.‫است‬ ‫صفحه‬ ‫عنصر‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬
H1‫فکر‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫ساختار‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬
‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫کنید‬‫در‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ .‫است‬ ‫وجو‬Title‫انتخاب‬ ‫صفحه‬
‫می‬‫چون‬ ‫نیست‬ ‫مهم‬ ‫کنید‬Title‫ک‬ ‫طرح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫زیادی‬ ‫تاثیر‬‫لی‬SEO‫تگ‬ ‫این‬ .‫ندارد‬Title‫چه‬ (H1‫یا‬ ‫باشد‬H2،H3)... ‫و‬
‫کرد‬ ‫رعایت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫فقط‬‫ن‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کلی‬ ‫فرم‬.‫شود‬H1‫از‬ ‫بخش‬ ‫یک‬CSS‫طراح‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬‫آن‬‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫جمع‬ ‫هم‬.‫کند‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫اما‬ ‫بود‬ ‫مهم‬
ً
‫قبال‬ ‫این‬‫باهوش‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫وجو‬‫می‬ ‫تر‬‫در‬ ‫مردم‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫ای‬ ‫مورد‬‫ن‬
‫خورده‬ ‫فریب‬ ‫مرگ‬ ‫حد‬ ‫تا‬‫هدری‬ ‫تگ‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهم‬
ً
‫واقعا‬ ‫بنابراین‬ .‫اند‬‫می‬ ‫استفاده‬‫مهم‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫کنید‬‫ترین‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مفاهیم‬‫برای‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫بهبود‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ .‫دهید‬
‫می‬ ‫شما‬ .‫باشید‬ ‫کاربران‬.‫چیست‬ ‫درباره‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫بگویید‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تیترهای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫توانید‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫نهم‬ ‫راز‬.‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫زیادی‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ :
‫کرده‬ ‫گذر‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫هرگز‬ ‫آیا‬‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫باشد؟‬ ‫شده‬ ‫پر‬ ‫شده‬ ‫کپی‬ ‫متن‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اید‬
‫درگاه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫باشند؟‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫متنی‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬‫ی‬‫ک‬ ‫فکر‬ ‫خود‬ ‫بیزینس‬ ‫به‬.‫نید‬
.‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫را‬ ‫آن‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫بسازید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عطف‬ ‫نقطه‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫شماست‬ ‫برای‬ ‫شانسی‬ ‫این‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫حساسیت‬ ‫ساده‬ ‫ورود‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ،‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫آسان‬ ‫شما‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫چیست‬‫مخصو‬ .‫کند‬‫ص‬
ً
‫ا‬
‫شما‬ ‫اسم‬ ‫وقتی‬Drop box‫است‬.
‫بازاریاب‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬‫م‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫نیازی‬ ،‫اگرچه‬ ،‫ها‬‫اندازه‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫شما‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫محتوا‬ ‫یزان‬‫ای‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ،‫هستید‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫هستید(در‬ ‫مستقر‬ ‫کجا‬ ،‫دهید‬local،)‫هستید‬
‫با‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫مخاطبان‬ ‫این‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫بایستی‬ ‫شما‬ ‫مخاطبان‬ ‫و‬ ،‫پیشنهادی‬ ‫مقدار‬‫مند‬ ‫رضایت‬‫سایت‬ ‫ی‬
.‫شدن‬ ‫گیج‬ ‫بدون‬
ً
‫مخصوصا‬ ‫و‬ ‫رضایت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫کنند‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫شما‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫ده‬ ‫راز‬.‫است‬ ‫بهتر‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫هرچه‬ :‫م‬
‫می‬ ‫تاکید‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫ترافیک‬ ‫شما‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫کنند‬
‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫صفحات‬ ‫داشتن‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫محتوا‬ ‫ایجاد‬ ،‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫آورد‬ ‫خواهید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬
‫کرد‬ ‫نخواهد‬‫می‬ ‫تمرکز‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ .‫کن‬‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫آن‬ ‫کمیت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ید‬‫شما‬
‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫آن‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫نخواهید‬ ‫دریافت‬ ‫خوبی‬ ‫رتبه‬ ‫شما‬ ،‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫خوبی‬ ‫محتوای‬‫هدف‬ ‫به‬ ‫اید‬
.‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫کمکی‬ ‫شما‬‫فکر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫منطقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫می‬‫کن‬‫ید‬‫بهتر‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫پای‬ ‫رد‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ ‫که‬
‫می‬.‫نیست‬ ‫درست‬ ‫هم‬ ‫سادگی‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫بگیرید‬ ‫رتبه‬ ‫توانید‬
‫می‬ ‫منتشر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هرآنچه‬ ،‫نخست‬‫نمی‬ ‫ایندکس‬ ‫کنید‬‫دوم‬ .‫شوند‬،‫ایندکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایندکس‬ ‫صفحات‬ ،‫اوقات‬ ‫گاهی‬
‫نمی‬ ‫باقی‬ ‫فهرست‬ ‫و‬‫صفحات‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫سوم‬ ‫و‬ .‫مانند‬‫و‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دارید‬ ‫شده‬ ‫ایندکس‬ ‫ی‬‫اجد‬
.‫هستید‬ ‫زیادی‬ ‫ترافیک‬ ‫گرفتن‬ ‫شرایط‬
‫نادیده‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫همچنین‬ ،‫هستند‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫صفحه‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ،‫متاسفانه‬
‫مح‬ ‫گرفتن‬‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫توای‬‫باشد‬ ‫این‬ ‫بایستی‬ ‫هدف‬ .‫است‬ ‫دشوار‬ ‫شکل‬ ‫دو‬ ‫هر‬‫مناسب‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫که‬‫تری‬‫و‬ ‫ن‬
‫مربوط‬.‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫ممکن‬ ‫حالت‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ .‫است‬ ‫ترین‬
‫در‬ ‫معرفی‬ ‫با‬‫فوریه‬2011‫بروزرسانی‬ ،‫امروزه‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ،‫بد‬ ‫محتوای‬ ‫کشف‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫پاندای‬ ‫الگوریتم‬ ‫های‬
‫گو‬ ‫پنالتی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ضعیفی‬ ‫محتوای‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬‫اطمینا‬ ‫بنابراین‬ ،‫شوید‬ ‫مواجه‬ ‫گل‬‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫ن‬
‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫ای‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫محتوای‬ ‫که‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫اید‬
،‫گذشته‬ ‫در‬‫برای‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫رتبه‬ ‫گرفتن‬،‫وجو‬‫داده‬ ‫دستکاری‬ ‫درباره‬
ً
‫تماما‬ ‫سئو‬‫بود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫اگرچه‬
‫کیفیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫راهنمای‬ ‫نشت‬ ‫با‬‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫افزودن‬ ‫مورد‬ ‫در‬
ً
‫تماما‬ ‫پیشرفته‬ ‫سئوی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشن‬ ‫روز‬ ‫مثل‬ ،‫گوگل‬ ‫توسط‬
‫ایجاد‬ ،‫باشد‬ ‫کاربر‬ ‫درباره‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫منتقل‬ ‫سمت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫استراتژی‬ ‫تمام‬ ‫ما‬ .‫است‬ ‫کمیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫محتوا‬
.‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جذاب‬ ‫محتوای‬
Phil Laboon
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫راز‬.‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫پاداش‬ ‫یک‬ ‫خوب‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ :‫یازدهم‬
‫به‬ ‫شروع‬ ‫گوگل‬‫الگوریتم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫توانایی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫کاربرانش‬ ‫برای‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬
‫جست‬‫سرمایه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫وجو‬‫کن‬ ‫گذاری‬‫ن‬‫سرمایه‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ .‫د‬‫گذاری‬،‫آن‬‫مانند‬ ‫جدید‬ ‫معیارهای‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫ها‬‫یک‬
‫می‬ ‫خود‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫الگوریتم‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬.‫کنند‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫حساسیت‬ ‫این‬‫کند‬‫که‬‫می‬ ،‫بفرستد‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫گوگل‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬‫ک‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫خواهد‬‫که‬ ‫ند‬
‫آن‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫خوب‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫شما‬‫ها‬‫که‬ ‫کنند‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫خواهند‬ ‫می‬‫ب‬ ‫صفحات‬ ‫این‬‫عد‬
‫حرف‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫از‬‫آن‬ ‫بنابراین‬ ،‫هستند‬ ‫بیزینس‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ها‬.‫ببرند‬ ‫لذت‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫کاری‬ ‫خواهند‬
‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫از‬‫آن‬ .‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫وجو‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫خودشان‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫صحه‬ ‫آن‬‫آن‬ .‫گذارند‬‫اط‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫حاصل‬ ‫مینان‬
.‫شوند‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫بازگشت‬ ‫سبب‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬
‫می‬ ‫شما‬ ، ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫بهبود‬ ‫منظور‬ ‫به‬،‫صفحه‬ ‫لودینگ‬ ‫زمان‬ ‫مانند‬ ‫مسائلی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خواهید‬Bounce Rate‫روی‬ ‫زمان‬ ،
،‫صفحه‬‫از‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫حد‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫و‬ ،‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬Scroll‫می‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬‫شود‬‫فکر‬
‫کنید‬‫می‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫ایجاد‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتوانند‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تواند‬
‫رتبه‬ ‫طبیعی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ .‫ببرند‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫خالصه‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬‫می‬ ‫ارتقا‬ ‫وجو‬‫ب‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫محتوای‬ ‫ه‬
‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬‫جست‬ ‫صدر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬.‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫وجو‬
‫استراتژی‬ ‫شما‬ ‫کجا‬ ‫در‬SEO‫می‬ ‫را‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫وقتیکه‬،‫کنید‬title‫تحت‬ ‫محتوای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫ها‬
‫پوشش؟‬،‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬‫سبب‬‫می‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫بازگشت‬.‫شود‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
:‫دوازدهم‬ ‫راز‬SEO‫نی‬ ‫مهم‬ ‫محلی‬.‫ست‬
‫نمی‬ ‫اسطوره‬ ‫این‬‫بهینه‬ ،‫هستید‬ ‫محلی‬ ‫بیزینس‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫تواند‬‫برای‬ ‫سازی‬
‫جست‬ ‫موتورهای‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫اما‬ ،‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫کمکی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫وجو‬‫شناسایی‬ ‫هستند‬ ‫نزدیک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫توسط‬ ‫کند‬
.‫کنند‬ ‫خرید‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دوست‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫شوید‬
‫با‬‫جلو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫هدف‬،‫گوگل‬‫با‬ ‫مطابق‬‫گام‬‫ها‬‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫محلی‬ ‫محتوای‬ ‫بهترین‬ ‫کردن‬ ‫بیان‬ ‫برای‬ ،‫اد‬ ‫وجو‬‫خواهد‬ ‫امه‬
‫اثبات‬ ‫به‬ .‫داد‬‫قضیه‬ ‫این‬‫جوالی‬ ‫در‬ ‫دارید؟‬ ‫احتیاج‬2014‫انتشار‬ ‫با‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫قدم‬ ‫یک‬ ‫گوگل‬ ،‫الگوریتم‬Pigeon
‫خود‬‫برداشت‬‫رتبه‬ ‫الگوریتم‬ .‫جست‬ ‫بندی‬‫محلی‬ ‫وجوی‬‫رتبه‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫بندی‬‫سنتی‬ ‫وجوی‬‫می‬ ‫عمل‬.‫کند‬
‫رتبه‬ ‫سیگنال‬ ‫صدها‬ ‫گرفتن‬‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫بندی‬‫الگوریتم‬ .Pigeon‫تثبیت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫راهی‬ ‫همچنین‬
‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫رتبه‬‫کند‬‫می‬ ‫بهبود‬.‫دهد‬
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
ً
‫احتماال‬ :‫نهایی‬ ‫خط‬SEO‫نسبت‬ ‫خیلی‬ ‫محلی‬‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫گذشته‬ ‫به‬‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫افتد‬
‫وب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ،‫هستید‬ ‫محلی‬ ‫بیزینس‬ ‫یک‬‫لیست‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫خیلی‬ ‫رنک‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫سایت‬‫جست‬ ‫های‬‫محل‬ ‫وجوی‬‫گوگل‬ ‫ی‬
‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫بازبینی‬ ،‫رمزگشایی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ،‫بگیرید‬ ‫رتبه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بخواهید‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫کافی‬
‫بیزنس‬google+‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫(ارجاع‬ .‫دارید‬‫بخواهید‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .)‫است‬ ‫من‬ ‫بیزینس‬ ‫صفحه‬ ،‫گوگل‬ ‫صفحه‬
‫وب‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫گوگل‬ ‫صفحه‬ ‫با‬ ،‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫گوگل‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ترافیک‬‫آن‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫رفتار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬
‫صفحه‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬Google+‫مر‬ ‫اطالعات‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خود‬‫از‬ ‫اعم‬ ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بیزنس‬ ‫به‬ ‫بوط‬
.‫بیزنس‬ ‫محلی‬ ‫کشور‬ ،‫بیزینس‬ ‫کامل‬ ‫نام‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫سایت‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫متوجه‬ ‫هرگز‬ ‫گوگل‬ :‫سیزدهم‬ ‫راز‬.‫دهند‬ ‫لینک‬ ‫من‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫بدی‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫بله‬‫الگوریتم‬ (‫ها‬‫می‬ ‫متوجه‬ )‫گوگل‬ ‫های‬.‫شوند‬
‫می‬ ‫نوئل‬ ‫بابا‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫درست‬‫بوده‬ ‫خوب‬ ‫شما‬ ‫داند‬‫می‬ ‫سفید‬ ‫دندان‬ ‫پری‬ ‫مانند‬ ‫درست‬ .‫بد‬ ‫یا‬ ‫اید‬‫شما‬ ‫که‬ ‫داند‬‫دن‬‫گم‬ ‫دان‬
‫کرده‬‫می‬ ‫شما‬ ‫والدین‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫درست‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫اید‬‫ش‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫حس‬ ‫تواند‬‫ما‬‫رفت‬ ‫مقررات‬‫نکرده‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫وآمد‬.‫اید‬
‫می‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫نکته‬‫آن‬ ‫نکنید‬ ‫سعی‬ .‫داند‬‫مرغ‬ ‫الگوریتم‬ ‫و‬ ‫پنگوئن‬ ،‫پاندا‬
ً
‫مخصوصا‬ .‫بزنید‬ ‫گول‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫مگس‬‫خود‬ ‫اتاق‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫یا‬ .‫خوار‬.‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫پنالتی‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شوید‬ ‫تبعید‬
‫می‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬‫سایت‬ ‫دانید‬‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫بدی‬ ‫های‬‫فقط‬ ،‫نیست‬ ‫دیر‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ .‫است‬ ‫خوب‬ ‫این‬ ،‫اند‬
‫آن‬.‫ببرید‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫رد‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫الگوریتم‬ ‫با‬، ‫پنالتی‬ ‫های‬SEO‫منفی‬‫گویی‬ ‫گزاف‬ ‫نرخ‬ ،‫ساختگی‬ ‫ترافیک‬ ‫قبیل‬ ‫از‬‫می‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫بدی‬ ‫تاثیر‬ ‫تواند‬‫ک‬‫سب‬‫وکار‬
‫سایت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مطالعاتی‬ ‫حتی‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شما‬‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬SEO‫خورده‬ ‫ضربه‬ ‫منفی‬‫لینک‬ ‫پروفایل‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اند‬
.‫نگیرید‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫سو‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫را‬ ‫آنالیتیکز‬ ،‫خود‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫عکس‬ :‫چهاردهم‬ ‫راز‬‫بهینه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫ها‬‫سازی‬.‫ندارند‬ ‫احتیاج‬
‫عکس‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خوب‬ ‫این‬ ،‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫یک‬ ‫برای‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫ندید‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫شدند‬
ALT‫فایل‬ ‫نام‬ ‫و‬‫عکس‬ ‫های‬‫می‬ ‫رتبه‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ارتباط‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬.‫گرفتند‬‫اساس‬ ‫بر‬On-page‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫سئو‬
‫تصاوی‬ ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬ ‫بنابراین‬ ،‫بود‬ ‫هرچیزی‬‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫سبب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ر‬SEO.‫باشد‬ ‫بودن‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫جست‬ ‫موتورهای‬‫نمی‬ ‫وجو‬‫عکس‬ ‫توانند‬‫عکس‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بنابراین‬ ،‫ببینند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬‫یک‬ALT test‫و‬
‫شما‬ ،‫متن‬ ‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫بدون‬ .‫چیست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مطمئن‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫مرتبط‬ ‫فایل‬ ‫اسم‬‫اس‬ ‫ممکن‬‫این‬ ‫ت‬
‫می‬ ‫کمک‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫بدهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫هستید‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫فرصت‬‫کند‬
‫می‬ ‫اشاره‬ ‫نیز‬ ‫تصویر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫عکس‬ ‫جاییکه‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫متن‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬‫س‬ ‫همیشه‬ ‫بنابراین‬ .‫کند‬‫که‬ ‫کنید‬ ‫عی‬
‫عکس‬‫دهید‬ ‫ارجاع‬ ‫صفحه‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫نزدیک‬ ‫به‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫جاییکه‬ ‫ترین‬
‫در‬ ‫مشابه‬ALT text.‫فایل‬ ‫اسم‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫عنا‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫توصیه‬ ‫همچنین‬ ‫گوگل‬‫برچسب‬ ‫و‬ ‫وین‬‫عکس‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫شما‬ ‫های‬‫آن‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫درنظر‬ ‫بنابراین‬ ،‫کند‬‫در‬ ‫ها‬
.‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫جاییکه‬
‫عکس‬ ‫انواع‬‫می‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫کند‬ ‫ایندکس‬ ‫تواند‬BMP،GIF،JPEG،PNG،WebP‫و‬SVG‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫شود‬
‫انواع‬ ‫این‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬‫عکس‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫که‬ ‫کنید‬ ‫ممکن‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫دهید‬
‫آن‬.‫کند‬ ‫ایندکس‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫که‬ ‫بگذارید‬ ‫چیزی‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نام‬‫مانند‬ ‫چیزی‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫عکس‬ ‫به‬MG2394870.jpg.‫اینجا‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫بله‬
.‫دارند‬ ‫اهمیت‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫جعبه‬ :‫دواردهم‬ ‫راز‬‫پاسخ‬ ‫های‬‫کوتاه‬.‫هستید‬ ‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫اهمیت‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫فقط‬
‫غیر‬ ‫شاهکاری‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هرچند‬‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ممکن‬‫ض‬ ‫مورد‬ ‫گوگل‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬‫رب‬
‫عکس‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫شتم‬ ‫و‬‫وب‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫مثالی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫سایت‬‫کردند‬ ‫شتم‬ ‫و‬ ‫ضرب‬ ‫را‬ ‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫که‬‫نشان‬‫داده‬
‫است‬ ‫شده‬‫مثال‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫بود‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫ایجاد‬ ‫محتوایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫گ‬ ‫بزرگ‬ ‫بروزرسانی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫وگل‬
‫سال‬ ‫از‬2015:‫است‬ ‫شده‬ ‫متمرکز‬Mobilegeddon
‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫لیست‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫پست‬ ‫یک‬ ‫دیگر‬ ‫مثال‬‫سرچ‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫دهد‬‫نخس‬ " ‫کنم‬ ‫بالگ‬ ‫چگونه‬ " ‫کنم‬ ‫می‬‫این‬ ‫ت‬
‫می‬ ‫باال‬ ‫لیست‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گزینه‬‫هضم‬ ‫قابل‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ‫آید‬‫می‬ ‫یافت‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گوگل‬ ‫اطالعاتی‬ ‫قطعه‬ ‫ترین‬.‫شود‬
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬‫جعبه‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫تعجب‬‫این‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ،‫شود‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ترافیک‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬
‫بهینه‬‫بر‬ ‫سازی‬‫می‬ ‫ارزشمند‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫زمان‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫ای‬‫جعبه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بله‬ ‫کوتاه‬ ‫پاسخ‬ .‫سازد‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ها‬‫از‬ ،‫کند‬
‫خط‬# ‫نخست‬ ‫صدر‬ ‫تا‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بگذرید‬ ‫ها‬1‫مثال‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬ .‫بگیرید‬ ‫رتبه‬ ‫خاص‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫میبینی‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫د‬
‫می‬ ‫مقاله‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫واضح‬ ‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬‫ش‬ ‫بنابراین‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫ما‬‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫جزییات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫توانید‬
.‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مشخص‬ ‫موضوع‬
‫زمینه‬ ‫برخی‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫تالشی‬ ‫یک‬‫جست‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫ها‬‫شانسی‬ ‫و‬ ‫فرصت‬ ‫کجا‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وجو‬
‫می‬ ‫پیدا‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫وبالگ‬ ‫برای‬.‫کنید‬
‫صف‬‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫حاتی‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫کوناه‬ ‫های‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫ما‬ ‫سایت‬‫کند‬‫محتو‬ ،‫معتبر‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫صفحات‬‫با‬ ‫ای‬
‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫عالی‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫عالی‬ ‫ساختار‬‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫اند‬‫ترین‬‫منطبق‬ ‫پاسخ‬
.‫شود‬ ‫پیدا‬ ‫شما‬ ‫درخواست‬ ‫با‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫بهینه‬ ‫استراتژی‬ ‫به‬ ‫من‬ :‫شانزدهم‬ ‫راز‬.‫ندارم‬ ‫نیازی‬ ‫موبایل‬ ‫برای‬ ‫سازی‬
‫سال‬ ‫بهار‬ ‫در‬2015‫که‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫گوگل‬ ،Mobilegeddon‫موبایل‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬
‫سیگنالی‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫بودن‬ ‫پسند‬‫رتبه‬ ‫برای‬‫به‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ .‫داد‬ ‫گسترش‬ ‫بندی‬‫وب‬‫سایت‬‫های‬‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ی‬
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫می‬ ‫هدیه‬ ‫هستند‬ ‫کاربرپسند‬ ‫موبایل‬‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫موبایل‬ ‫برای‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫موبایل‬ ‫وجوی‬‫بهینه‬ ‫ی‬
‫نشده‬‫می‬ ‫پنالتی‬ ‫اند‬.‫دهد‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫پس‬15000‫وب‬ :‫است‬ ‫شرح‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کردیم‬ ‫پیدا‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ،‫ما‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫سایت‬‫هایی‬
‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نیستند‬ ‫کاربرپسند‬ ‫موبایل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬5%‫داشته‬ ‫ترافیک‬ ‫کاهش‬‫در‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫اند‬2009‫وب‬‫خود‬ ‫سایت‬
‫وب‬ ‫کردن‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫برای‬ ‫کامل‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫بزنید‬ ‫فریاد‬ ‫را‬‫و‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫را‬ ‫آن‬
‫در‬ .‫سازد‬ ‫همراه‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫انتظارات‬ ‫با‬‫تکنولوژی‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬‫مح‬ ‫دارید‬ ‫خود‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫دود‬
‫شده‬‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حرکت‬ ‫پیشرفته‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫رسده‬ ‫فرا‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫اید‬Responsive‫را‬
‫می‬ ‫ارسال‬‫کند‬.
‫ایده‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫شما‬ ‫شخص‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫آل‬Responsive.‫است‬‫طرح‬Responsive‫سبب‬
‫می‬‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫دارند‬ ‫مناسبی‬ ‫بزرگنمایی‬ ‫و‬ ‫سایز‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پذیرفته‬ ‫مخاطباتان‬ ‫توسط‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫شود‬
‫می‬ ‫خوانده‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫و‬ ‫شد‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫آسان‬ ‫بسیار‬ ‫شود‬
‫وب‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫برای‬ :‫نکته‬‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬HubSpot‫ب‬ ‫شما‬ ،‫دارند‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫خودکار‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫ه‬‫کنید‬
‫شامل‬ ‫که‬‫سایت‬9
COS‫می‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ .‫شود‬‫هر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫کاربرپسند‬ ‫موبایلی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫فرض‬
.‫بنشیند‬ ‫خوش‬ ‫مخاطبان‬ ‫دید‬ ‫به‬ ‫ابزاری‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬
‫می‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫سئو‬ :‫هفدهم‬ ‫راز‬‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانم‬IT.‫بدانم‬ ‫جدا‬
‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫مهار‬ ‫برخی‬ ‫نیازمند‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫رسد‬‫ت‬‫همچنان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تکنیکی‬ ‫های‬‫هم‬‫فنی‬،‫است‬
IT‫فنی‬ ‫احکام‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سئو‬ ‫به‬ ‫تکنیکی‬ ‫جزء‬ ‫یک‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫میتواند‬ ‫فقط‬
‫می‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬ ‫دارد‬ ‫احتیاج‬‫به‬ ‫کامل‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫طوالنی‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫خواهم‬IT‫اگرچه‬ .‫کنم‬ ‫فکر‬ ‫وب‬ ‫طراح‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫اس‬ ‫ممکن‬‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫اشخاص‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫ت‬‫وب‬ ‫سازی‬‫اح‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫تیاج‬،‫باشید‬ ‫داشته‬‫ایده‬ ‫از‬ ‫دور‬‫است‬ ‫آل‬‫که‬
‫وظایف‬ ‫فقط‬SEO‫به‬ ‫را‬IT‫متخصصان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫انتظار‬ ‫و‬ ‫بدهید‬IT
9
Content Optimization System
‫ماه‬ ‫بهمن‬1394
‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬.
Clicktools.irwww.
‫حوزه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬‫وب‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫هستند‬ ‫ماهر‬ ‫ها‬‫تغییر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫شدن‬ ‫خزیده‬ ‫قابلیت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬
‫فایل‬ ‫و‬ ‫مسیرها‬‫های‬XML‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬‫متخصصان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫اند...فقط‬IT‫روی‬ ‫بر‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ،
‫است‬ ‫خوب‬ ‫که‬ ... ‫پرینترها‬ ‫تنظیم‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫کارهایی‬‫یک‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫موثر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫مهارت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬
‫استراتژی‬SEO‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬.‫کند‬
SEO‫م‬ ‫موشک‬ ‫سوخت‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اختصاری‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬‫ی‬...‫ماند‬‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬‫هایی‬
‫مانند‬ ‫به‬HTML‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫با‬ .‫است‬‫ک‬ ‫میگیریم‬ ‫یاد‬ ‫ما‬ ،‫گوگل‬ ‫های‬‫ه‬SEO‫راحتی‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫بهتر‬‫به‬ ‫سادگی‬ ‫و‬
‫متخصصان‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫محتوای‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ .‫آید‬ ‫وجود‬IT‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کار‬
‫می‬ ‫خوانده‬ ‫خوب‬ ‫که‬ ‫چیزی‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫خوبی‬ ‫امتیاز‬ ‫هم‬ ‫تکنیکی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫شود‬.‫کند‬
‫گیری‬ ‫نتیجه‬
‫می‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫رایج‬ ‫رازهای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫حاال‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫سوزنی‬ ‫سر‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ،‫دانید‬‫چه‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫بدتر‬ ‫یا‬ ‫دهید؟‬
‫که‬ ‫هستید‬ ‫کاری‬SEO‫می‬ ‫قرار‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬‫حقیقت‬ ‫این‬ ‫دانستن‬ ‫دهد؟‬‫می‬ ‫سبب‬ ‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ها‬‫را‬ ‫شما‬ ‫شود‬
‫استراتژی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بیشتری‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کارآمدتر‬‫جست‬ ‫های‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫وجوی‬
‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بتوانید‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬،‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ،‫بردارید‬ ‫راهنما‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬SEO‫ت‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫کلی‬ ‫جربه‬
‫جست‬ ‫یک‬ ‫برای‬‫زدن‬ ‫رقم‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫تجربه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫وجوگر‬‫لحظه‬‫می‬ ‫ای‬‫آن‬ ‫که‬ ‫کند‬‫جست‬ ‫درخواست‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫را‬ ‫وجو‬
‫می‬ ‫وارد‬‫آن‬ ‫بهتر‬ ‫تجربه‬ .‫کنند‬‫نتیجه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ها‬‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫لیست‬ ‫از‬SERP‫می‬ ‫دریافت‬ ‫شما‬‫متن‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ،‫کنند‬
‫دست‬ ‫راه‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬‫به‬ ‫یابی‬‫آسان‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬،‫کند‬ ‫تر‬SEO.‫است‬ ‫بهتر‬ ‫نیز‬ ‫شما‬
‫منبع‬‫ترجمه‬:HubSpot

Recommandé

Seo alguritm-google [www.irpdf.com] par
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Hanieh Ghofrani
73 vues10 diapositives
کتاب آموزش سئو par
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
82 vues55 diapositives
طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 vues3 diapositives
seo par
seoseo
seoElham Gofranpoor
387 vues35 diapositives
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) par
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)kafeniaz
18 vues84 diapositives
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ par
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟Vahid Rostamibani
8 vues41 diapositives

Contenu connexe

Tendances

LinkedIn introduction par
LinkedIn introductionLinkedIn introduction
LinkedIn introductionKimiaRajaee1
14 vues10 diapositives
دیجی فالوور par
دیجی فالووردیجی فالوور
دیجی فالوورsanazhojati
12 vues3 diapositives
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت par
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایتHanieh Ghofrani
101 vues42 diapositives
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال par
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سالVahid Rostamibani
14 vues20 diapositives
کتاب سئو فروشگاهی صفر تا صد سئو در تجارت الکترونیک par
کتاب سئو فروشگاهی صفر تا صد سئو در تجارت الکترونیککتاب سئو فروشگاهی صفر تا صد سئو در تجارت الکترونیک
کتاب سئو فروشگاهی صفر تا صد سئو در تجارت الکترونیکMimos.ir Digital Marketing Agency
157 vues153 diapositives
seo par
seoseo
seoElham Gofranpoor
468 vues35 diapositives

Tendances(14)

-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت par Hanieh Ghofrani
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت
-seo-training-هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت
Hanieh Ghofrani101 vues
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال par Vahid Rostamibani
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
Google par vileh
GoogleGoogle
Google
vileh10 vues
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 vues
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی par Hanieh Ghofrani
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانیسئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani116 vues
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت par Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 vues
خرید فالوور اینستاگرام یا نه ؟ par digifollower
خرید فالوور اینستاگرام یا نه ؟خرید فالوور اینستاگرام یا نه ؟
خرید فالوور اینستاگرام یا نه ؟
digifollower20 vues
Behine saze site par danesh_fd
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
danesh_fd248 vues

Similaire à 17 seo-2016-clicktools

Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی par
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
138 vues10 diapositives
New Microsoft Word Document.docx par
New Microsoft Word Document.docxNew Microsoft Word Document.docx
New Microsoft Word Document.docxseoparviratech
2 vues2 diapositives
META IRAN par
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 vues11 diapositives
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم par
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارمسئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارمAmir Reza Shokouh
17 vues1 diapositive
https://rightitsolution.co/rit-college/ par
https://rightitsolution.co/rit-college/https://rightitsolution.co/rit-college/
https://rightitsolution.co/rit-college/lanternIRT1401
4 vues117 diapositives
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...Hanieh Ghofrani
157 vues20 diapositives

Similaire à 17 seo-2016-clicktools(20)

Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی par Hanieh Ghofrani
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani138 vues
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم par Amir Reza Shokouh
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارمسئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم
https://rightitsolution.co/rit-college/ par lanternIRT1401
https://rightitsolution.co/rit-college/https://rightitsolution.co/rit-college/
https://rightitsolution.co/rit-college/
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 vues
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی par Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 vues
بهترین هاست bememim.com.docx par KOBI HAMOO
بهترین هاست bememim.com.docxبهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docx
KOBI HAMOO4 vues
افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 vues
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx par MahdiyeRad
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
MahdiyeRad13 vues
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتآموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani99 vues
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانیآموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
Hanieh Ghofrani57 vues
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani54 vues
کمی درباره سئو و آموزش سئو par PouriaAriafar
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 vues

17 seo-2016-clicktools

 • 1. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. 17‫دیگر‬ ‫که‬ ‫سئو‬ ‫افسانه‬‫سال‬ ‫در‬2016‫ندارند‬ ‫کارایی‬ ‫مقدمه‬ ‫بینیم‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫بروزرسانی‬ ‫چندین‬ ‫اغلب‬ ‫ما‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫حقیقت‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫بسیار‬ ‫اخیر‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫اینکه‬ ‫گفتن‬ ‫بروزرسانی‬ ‫شامل‬ ‫امسال‬ ‫که‬Mobilegeddon‫بهار‬ ‫از‬2015‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫نحوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ .‫هستیم‬‫های‬ ‫پاندای‬1 ‫پنگوئن‬ ،‫گوگل‬2 ‫مرغ‬ ‫الگوریتم‬ ‫و‬ ،‫مگس‬‫خوار‬3 ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫جهان‬‫بازاریاب‬ .‫داد‬ ‫تکان‬ ً ‫کامال‬ ‫را‬ ‫وجو‬‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬‫بهینه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫وجو‬‫سازی‬4 ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حواس‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬‫محتوای‬‫با‬‫کیفیت‬‫متمرکز‬ .‫ساختند‬ 1 Panda Algorithm 2 Penguin Algorithm 3 Hummingbird Algorithm 4 Link-Building
 • 2. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫فقط‬ ‫سئو‬ ‫کارشناسان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫اما‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬‫کلی‬ ‫کلمات‬ ‫سازی‬‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫دی‬ ‫بدهند؟‬ ‫آب‬ ‫سروگوشی‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫بسیار‬ ‫سئو‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫بازاریاب‬‫در‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫واقعا‬ ‫فاکتورهایی‬ ‫چه‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬ ‫فاکتورهایی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫مطمئن‬ ‫ها‬ ‫تالش‬ ‫رفتن‬ ‫هدر‬ ‫باعث‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ،‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫تغییر‬ ‫سوزنی‬ ‫سر‬ ‫یک‬ ‫واقع‬‫آن‬‫ه‬‫ا‬‫می‬‫شود؟؟‬ ‫مهم‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫راهنمایی‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬‫افسانه‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫رازها‬ ‫ترین‬‫چگونه‬ ‫سئو‬ ‫اینکه‬ ‫درباره‬ ‫ای‬‫کار‬ ‫می‬‫در‬ ،‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫هدایت‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫نتیجه‬‫بی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫گیرید‬‫اهمیت‬‫در‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سئو‬2016‫نیستن‬ ‫مهم‬.‫ندهید‬ ‫هدر‬ ‫د‬‫سال‬ ‫در‬ ‫فاکتورها‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬2016.‫هستند‬ ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬ Let’s get started .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ :‫اول‬ ‫راز‬ ‫بی‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫شانسی‬ ‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ ‫ایده‬‫معنی‬ .‫است‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫درحالیکه‬URL،‫کند‬ ‫معرفی‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایتش‬ ‫جست‬ ‫موتور‬ ‫یک‬‫می‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫گوگل‬ ‫مانند‬ ‫وجو‬‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تواند‬Matt Cutts ‫می‬ ‫تشریح‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬.‫کند‬ ‫را‬ ‫سایتم‬ ‫باید‬ ‫من‬‫کنم‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬
 • 3. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫تضمینی‬ ‫هیچ‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫عنکبوت‬ ،‫دهد‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ها‬‫را‬‫مرور‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫ایندکس‬ ‫و‬ ‫پیدا‬ ‫زمان‬‫دوست‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫نباشید‬ ‫این‬ ‫نگران‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫کنند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارید‬Matt‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫بیاموزید‬ ‫بیشتر‬‫می‬‫این‬ ‫کند‬‫ویدیو‬.‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫را‬ ‫جست‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬‫جست‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫شما‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫وجو‬‫نمی‬ ‫وجو‬‫جست‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ .‫کنید‬‫فهر‬ ‫وجوی‬‫صف‬ ‫ست‬‫حات‬ ‫وب‬‫گوگل‬‫دست‬ ‫یا‬ ‫هستید‬‫جست‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫تعداد‬ ‫بیشترین‬ ‫کم‬.‫شماست‬ ‫وجوی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫ما‬‫نرم‬ ‫های‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫عنکبوت‬ ‫که‬ ‫افزاری‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫شوند‬‫دهیم‬‫عنکبوت‬ .‫جذب‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫ها‬‫صف‬‫حات‬ ‫می‬ ‫جدید‬‫آن‬ ‫سپس‬ ،‫کنند‬‫لینک‬ ‫ها‬‫می‬ ‫دنبال‬ ‫صفحات‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫که‬ ‫را‬ ‫صفحاتی‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫به‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬‫م‬ ‫جذب‬ ‫کنند‬‫ی‬‫کنند‬ ‫لینک‬ ‫تمام‬ ‫و‬‫می‬ ‫جذب‬ ‫صفحات‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫لینک‬ ‫ها‬‫می‬ ‫جذب‬ ‫نیز‬ ‫کنند‬‫غیره‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫هنوز‬ . ‫شا‬ ‫کردن‬ ‫ایندکس‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬‫خه‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تعداد‬ ،‫هستیم‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫ماشین‬ ‫هزاران‬.‫اند‬ (Matt cutts in lesson 1.3 of How Search Works) ‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫گذشته‬ ‫در‬‫دامنه‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫بدون‬ ‫ممکن‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫تا‬ ‫ها‬‫لینک‬‫سئو‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫اینگونه‬ ‫ها‬ ‫اینچنین‬‫می‬ ‫کار‬‫وب‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫بهتری‬ ‫رتبه‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫مطمئن‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫لینک‬ ‫ساخت‬ .‫گیرد‬‫ترین‬ ‫است‬ ‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫فاکتورهای‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫معیاربندی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫د‬ ‫مهم‬ ‫فاکتور‬ ‫پنج‬ ‫جزو‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫فاکتور‬ ‫این‬ ‫وجو‬‫ر‬ ‫شماره‬ ‫افسانه‬2 ‫لینک‬ ‫تعداد‬‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫محتوای‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫بیشتر‬
 • 4. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫رتبه‬‫ب‬‫داشتید‬ ‫عادت‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫متفاوت‬ ‫ساختاری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫شما‬ ‫بایستی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫ندی‬ .‫بسازبد‬ ‫الگوریتم‬ ‫با‬ ‫مطابق‬penguin2.0‫ماه‬ ‫در‬ ‫که‬may‫سال‬ ‫در‬2013‫این‬ ‫تمامی‬ ،‫آمد‬ ‫بیرون‬‫امروزه‬ .‫کرد‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫روی‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫های‬،‫لینک‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬‫کمیت‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ ‫کیفیت‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫تعداد‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ .‫است‬‫کم‬ ‫های‬‫آن‬ ‫چگونه‬ ‫بدانید‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫تر‬‫راه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫بگیرید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫بهتر‬ ‫می‬ ‫سوال‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫اوقات‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ‫این‬‫آید‬"‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫بر‬‫سرما‬ ‫است‬ ‫بهتر‬‫یه‬‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫کنم؟‬ ‫گذاری‬ ‫محتوا؟‬ ‫تولید‬ ‫یا‬ ‫و‬"‫لینک‬‫وب‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫اعتبار‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫اگرچه‬ ،‫هستند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بودجه‬‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گذاری‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫کنی‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫کنم‬‫که‬ ‫د‬ ‫بنویس‬ ‫شما‬ ‫برای‬.‫د‬ ‫بیزنس‬ ‫هنگامیکه‬ ،‫اوقات‬ ‫اغلب‬‫می‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫کنند‬‫لینک‬ ‫ها‬‫آن‬ ،‫کند‬ ‫سازی‬‫ل‬ ‫تعداد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫ینک‬ ‫می‬ ‫تمرکز‬‫عدد‬ ‫مسابقه‬ ‫یک‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫اما‬ .‫لینک‬ ‫کیفیت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫بیش‬‫ب‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬‫روی‬ ‫ر‬ ‫لینک‬ ‫ساخت‬‫سای‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫هایی‬.‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫شما‬ ‫ت‬ ‫سرمایه‬ ‫محتوا‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫هنگامیکه‬‫می‬ ‫گذاری‬‫می‬ ‫محتواها‬ ‫این‬ ،‫کنید‬‫وبالگ‬ ،‫مختلف‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫پست‬ ،‫ها‬‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مهمان‬‫می‬ ‫که‬ ‫محتواهایی‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ،‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫توانند‬‫نیز‬‫به‬‫همراه‬ .‫بیاورند‬
 • 5. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫ر‬‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫سوم‬ ‫از‬HTTPS!!!!‫نیست‬ ‫مهم‬ ‫کرده‬ ‫توجه‬ ‫تاکنون‬ ‫آیا‬‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫اید‬URL‫با‬ ‫ها‬HTTP‫با‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شروع‬HTTPS‫شده‬ ‫متوجه‬ ‫شاید‬ ‫؟؟‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬S‫سایت‬ ‫برای‬ ‫اغلب‬ ‫اضافی‬‫اطالعات‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫مهم‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حساس‬ ‫و‬.‫هستید‬ ‫آنالین‬ ‫پرداخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫هنگامیکه‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫هستید‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫برای‬‫دادن‬ ‫قرار‬ ،‫کنم‬ ‫بیان‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬S‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫ارتباط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫اضافی‬ ‫کنن‬ ‫رهگیری‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سارقان‬ ‫و‬ ‫هکرها‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫رمزنگاری‬‫تکنولوژ‬ ‫این‬ .‫د‬‫که‬ ‫ی‬ ‫یک‬ ‫به‬s‫می‬ ‫قدرت‬‫دهد‬‫تکنولوژی‬SSL‫امن‬ ‫سوکت‬ ‫الیه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خوانده‬5 .‫است‬ ‫سال‬ ‫آگوست‬ ‫در‬2014‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫گوگل‬HTTPS‫رتبه‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫برای‬ ‫سیگنالی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫خود‬ ‫بندی‬‫استاندارد‬ ‫بر‬ ‫هنوز‬ ‫شما‬HTTP،‫دارد‬ ‫تاکید‬ .‫دهد‬ ‫آزار‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫میتواند‬ ‫شما‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬،HTTPS‫از‬ ‫کمتر‬ ‫اثر‬ ‫با‬ ‫روشن‬ ‫سیگنال‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬1%‫آمار‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫جهانی‬ .‫است‬ ‫گوگل‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫امنیت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واضح‬ ‫اگرچه‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫پروتکل‬HTTPS.‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫نکردید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هنوز‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ،‫کنند‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫تری‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫فاکتورهای‬‫آن‬،‫کند‬ ‫می‬ ‫نگاه‬ ‫ها‬‫د‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ر‬ .‫سایت‬ 5 Secure Socket Layer
 • 6. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. SSL‫لینک‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫مرورگر‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫رمز‬ ‫لینک‬ ‫یک‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫امنیتی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫می‬ ‫اطمینان‬‫داده‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫باقی‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تبادل‬ ‫مرورگر‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫مان‬.‫د‬ SSL.com (Hubspot customers‫گواهینامه‬ ‫یک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ : SSL‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫ولی‬ ‫هستید‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬HubSpot،‫ندارید‬ ‫را‬SSL ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫قیمت‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ .‫بخرید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ )‫کنید‬
 • 7. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫س‬ : ‫چهارم‬ ‫راز‬.‫است‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ً ‫تماما‬ ‫ئو‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫مکان‬ ‫بین‬ ‫قوی‬ ‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ً ‫قبال‬ ‫که‬ ‫نهایی‬ ‫عالی‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫وجو‬ .‫نیست‬ ‫بود‬ ‫جست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬‫عالقه‬ ‫وجوگران‬‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫اولین‬ ‫به‬ ‫ای‬‫که‬ ‫وجو‬ ‫توس‬‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫مطالعات‬ ‫اگرچه‬ .‫اول‬ ‫نتیجه‬ ‫سه‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫دارند‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫گوگل‬ ‫ط‬‫ن‬‫تایج‬ ‫اولیه‬‫در‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫بعدی‬ ‫صفحات‬‫بعدی‬ ‫صفحات‬‫رفتار‬ ‫همان‬ ‫گوگل‬‫نتای‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫مشابه‬‫گو‬ ‫ج‬‫گل‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫سه‬ ‫که‬ ‫هد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬ ‫نتایج‬ .‫است‬‫را‬ ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫بیشترین‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫ش‬ ‫پذیرفته‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫تر‬ ‫قبل‬ ‫خیلی‬ ‫حتی‬ .‫دارند‬‫د‬‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫تئوری‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫نیست‬ ‫بودن‬ ‫موفق‬ ‫بر‬ ‫دلیل‬ ‫ها‬ ‫رتبه‬ ، ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ‫این‬ ‫آیا‬ .‫نیاورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫سکه‬ ‫اما‬ ، ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫زیادی‬ ‫ترافیک‬ ، ‫بگیرید‬ ‫رتبه‬ ‫حوزه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬.‫کنم‬ ‫نمی‬ ‫فکر‬ ‫اینگونه‬ ‫که‬ ‫من‬ ‫خواهید؟‬ ‫می‬ ً ‫واقعا‬ ‫شما‬ ‫جست‬ ‫ترافیک‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫باالتر‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غلط‬ ‫تصور‬ ‫یک‬ ‫این‬‫لیس‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫وجو‬‫ت‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫بیشتری‬ ‫کلیک‬ ‫تعداد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫وجوی‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دال‬ .‫کرد‬:‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫یل‬ 1.‫به‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫کلماتی‬ ‫برای‬ ‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫ندارید‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫برای‬ ‫درستی‬ ‫استراتژی‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫نامربوط‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫حوزه‬ 2.( ‫شما‬ ‫توضیحات‬ ‫متای‬meta description)‫جذاب‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫دعوت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬‫یت‬ .‫ندارد‬
 • 8. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ،‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬google AdWords‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫متای‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫باشید‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫بیزنس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬6 ‫ترافیک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫عالی‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫بیشتری‬ ‫خوا‬ ‫مناسب‬ ‫سرانگشتی‬ ‫قاعده‬ ‫یک‬ ‫این‬‫کلیک‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫توضیحاتی‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫درباره‬ ‫بود‬ ‫هد‬ .‫کنید‬ # ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ‫مطمئنم‬ ‫من‬ ‫چیست؟‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬1‫آنها‬ ‫اما‬ .‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ،‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫چیست‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گویند‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫هرگز‬‫تعداد‬ ‫شما‬ ‫خوانندگان‬‫بیشتری‬ .‫گذاشت‬ ‫خواهند‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫آورد‬ ‫خواهند‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مشتری‬ Alisa Meredith 6 Meta Description
 • 9. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫ر‬‫توضیحات‬ ‫متای‬ : ‫پنجم‬ ‫از‬(Meta Description).‫دارد‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تاثیر‬ ‫توضیحات‬ ‫متای‬،‫صفات‬HTML‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫محتوای‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬.‫کنند‬‫شما‬‫آن‬‫در‬ ً ‫قبال‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دیده‬ ‫گوگل‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫صفحات‬‫اید‬)7 (SERPS‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫قطعه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توضیحات‬ ‫این‬ ً ‫معموال‬ ‫که‬ ، ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ...‫و‬ ‫یاهو‬ ،‫گوگل‬ ‫مانند‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫کل‬ ‫نمایش‬ ‫پیش‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫حساسیت‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫کند‬‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫متا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫الگوریتم‬ ‫که‬،.......‫درس‬‫ت‬ .‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫نه‬ ‫ولی‬ ،‫درست‬ ‫است؟‬ ‫روش‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫گوگل‬‫سال‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫های‬2009‫رتبه‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫هیچ‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫متای‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ‫متای‬ ، ‫متا‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ‫نیست‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫طور‬ ‫این‬ .‫ندارد‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫بندی‬‫تگ‬‫ها‬‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫اهم‬ ‫چندان‬ ‫دیگر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬‫عالی‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫متاتگ‬ ‫این‬ ‫داشتن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫ندارد‬ ‫یتی‬‫ت‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫برای‬‫ا‬ ‫خواندن‬ ‫ارزش‬ ‫واقعا‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫متقاعد‬ ‫را‬ ‫جوگران‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جدا‬ ‫خود‬ ‫ردیفان‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫صنفان‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫میان‬ ‫تفاوتی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫توضیحات‬ ‫متاتگ‬ ،‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬‫می‬ ‫کلیک‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫جوگری‬ ‫و‬ ‫ست‬‫کسی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کلیک‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫بزنید‬ ‫حدس‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫کند‬‫کلیک‬ ‫نرخ‬،‫ب‬ ‫رتبه‬ ‫فاکتور‬ ‫اولین‬‫ندی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫گوگل‬2015.‫است‬ 7 Search Engine Result Pages
 • 10. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. .‫است‬ ‫سئو‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫کلید‬ ‫یک‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ : ‫ششم‬ ‫راز‬ ‫برای‬ ‫نوشتاری‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫بداریم‬ ‫نیاز‬ ،‫نباشند‬ ‫ما‬ ‫ذهن‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫مغز‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫ایجاد‬‫ن‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬‫ی‬‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫داریم‬ ‫از‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬‫از‬ ‫گوگل‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ً ‫دقیقا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫نهفته‬ ‫معنایی‬ ‫ارتباط‬8 ‫فوریه‬ ‫در‬ ‫که‬ ،2004‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫آپدیت‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫درک‬ ‫قابل‬‫ش‬‫ود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫کند‬. ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫های‬ ‫عنکبوت‬ ،‫گذاری‬ ‫ایندکس‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫با‬‫ترین‬ ‫رایج‬ ‫و‬ ،‫خزند‬ ‫می‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫وجو‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫صفحه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬LSI‫مترادفاتی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬.‫ست‬ 8 Latent Semantic Indexing(LSI)
 • 11. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫برای‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ،‫امروزه‬‫کلمات‬ ‫که‬ ‫نیستید‬ ‫مجبور‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مترادف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫بنویسید‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ .‫بدهید‬ ‫قرار‬ ‫محتوا‬ ‫در‬ ‫کلمه‬ ‫به‬ ‫کلمه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫زمینه‬‫جست‬ ‫موتور‬ ،‫مرتبط‬ ‫های‬‫ر‬ ‫شما‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫وجو‬.‫فهمید‬ ‫خواهد‬ ‫ا‬ ‫جست‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫کند‬ ‫تالش‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهم‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ،‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬‫وجویش‬‫نوشته‬ ‫می‬‫کلمات‬ ‫پشت‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫مقصود‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫مطابقت‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شود‬ ‫جست‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کلیدی‬‫می‬ ‫وجو‬‫می‬ ‫بنابراین‬ ،‫کنید‬‫توان‬.‫دهد‬ ‫مطابقت‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫د‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ :‫آخر‬ ‫خط‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫بی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ ‫تنبیه‬ ‫قصد‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫وجو‬‫گیر‬‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫غیرماهرانه‬ ‫صورت‬‫کنند‬‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬Title‫کلی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬‫نمی‬ ‫بهینه‬ ‫دی‬‫کن‬‫ند‬ .‫ندارند‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫این‬ ‫اما‬‫باال‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫تنبیه‬ ‫به‬ ‫همچنان‬ ‫وجو‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫ادامه‬ ‫کنند‬.‫دهد‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ً ‫دقیقا‬ ‫باید‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ :‫هفتم‬ ‫راز‬
 • 12. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫می‬ ‫شما‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫تکرار‬ ‫کلمه‬ ‫به‬ ‫کلمه‬ ‫محتوا‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬‫ک‬ ‫کلمه‬ ‫خواهیداز‬‫لیدی‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫یا‬ ‫و‬‫بایستی‬ ‫هدف‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مخاطبان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫برای‬ ‫تیترها‬‫ن‬‫تیتر‬ ‫یک‬ ‫وشتن‬ ‫ستاره‬‫جاها‬ ‫باشد(بعضی‬ ‫ای‬4‫تا‬9.‫چیست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫واضح‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ )‫کلمه‬ ‫نیس‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫احاطه‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫تیتر‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬‫ت‬.‫آن‬ ‫از‬ ‫بدتر‬‫اس‬ ‫این‬ ،‫ت‬‫یک‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تکرار‬ ً ‫مرتبا‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫نه‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫خوانندگان‬ ‫برای‬ ‫هدف‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫هست‬ ‫نیز‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬ ‫برای‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫تیترها‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬.‫وجو‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چاشنی‬،‫خود‬ .‫است‬ ‫ممکن‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫اصطالحات‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫عمل‬ ،‫گوگل‬Matt Cutts‫سال‬ ‫در‬2007‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫زیادی‬ ‫چاشنی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ . ‫داد‬ ‫هشدار‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫باالتر‬‫نمی‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫مستران‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫بایستید‬ ‫وجو‬‫گیرن‬‫تا‬ ‫د‬‫ط‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫زمانیکه‬‫مداوم‬ ‫ور‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫بد‬ ‫محتوای‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ،‫پاندا‬ ‫مانند‬ .‫بیاید‬ ‫جدید‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫با‬.‫دهد‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫زیادی‬ ‫چاشنی‬100%.‫است‬ ‫خطرناک‬ ‫بازی‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گوگل‬ ‫مستران‬ ‫وب‬ ‫راهنماهای‬ ‫خط‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫الگوریتم‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫پیشرفته‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫گوگل‬ ‫های‬‫می‬ ‫تر‬‫پنالتی‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫بخواهید‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫شوند‬ .‫بگیرید‬
 • 13. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. :‫هشتم‬ ‫راز‬H1.‫است‬ ‫صفحه‬ ‫عنصر‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ H1‫فکر‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫ساختار‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫کنید‬‫در‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ .‫است‬ ‫وجو‬Title‫انتخاب‬ ‫صفحه‬ ‫می‬‫چون‬ ‫نیست‬ ‫مهم‬ ‫کنید‬Title‫ک‬ ‫طرح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫زیادی‬ ‫تاثیر‬‫لی‬SEO‫تگ‬ ‫این‬ .‫ندارد‬Title‫چه‬ (H1‫یا‬ ‫باشد‬H2،H3)... ‫و‬ ‫کرد‬ ‫رعایت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫فقط‬‫ن‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کلی‬ ‫فرم‬.‫شود‬H1‫از‬ ‫بخش‬ ‫یک‬CSS‫طراح‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬‫آن‬‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫جمع‬ ‫هم‬.‫کند‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫اما‬ ‫بود‬ ‫مهم‬ ً ‫قبال‬ ‫این‬‫باهوش‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫وجو‬‫می‬ ‫تر‬‫در‬ ‫مردم‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫ای‬ ‫مورد‬‫ن‬ ‫خورده‬ ‫فریب‬ ‫مرگ‬ ‫حد‬ ‫تا‬‫هدری‬ ‫تگ‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مهم‬ ً ‫واقعا‬ ‫بنابراین‬ .‫اند‬‫می‬ ‫استفاده‬‫مهم‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫کنید‬‫ترین‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مفاهیم‬‫برای‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫بهبود‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ .‫دهید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫باشید‬ ‫کاربران‬.‫چیست‬ ‫درباره‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫بگویید‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تیترهای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫توانید‬
 • 14. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫نهم‬ ‫راز‬.‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫زیادی‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ : ‫کرده‬ ‫گذر‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫هرگز‬ ‫آیا‬‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫باشد؟‬ ‫شده‬ ‫پر‬ ‫شده‬ ‫کپی‬ ‫متن‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫درگاه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫باشند؟‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫متنی‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬‫ی‬‫ک‬ ‫فکر‬ ‫خود‬ ‫بیزینس‬ ‫به‬.‫نید‬ .‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫را‬ ‫آن‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫بسازید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عطف‬ ‫نقطه‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫شماست‬ ‫برای‬ ‫شانسی‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫حساسیت‬ ‫ساده‬ ‫ورود‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ،‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫آسان‬ ‫شما‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫چیست‬‫مخصو‬ .‫کند‬‫ص‬ ً ‫ا‬ ‫شما‬ ‫اسم‬ ‫وقتی‬Drop box‫است‬. ‫بازاریاب‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬‫م‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫نیازی‬ ،‫اگرچه‬ ،‫ها‬‫اندازه‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫شما‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫محتوا‬ ‫یزان‬‫ای‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ،‫هستید‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫هستید(در‬ ‫مستقر‬ ‫کجا‬ ،‫دهید‬local،)‫هستید‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫مخاطبان‬ ‫این‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫بایستی‬ ‫شما‬ ‫مخاطبان‬ ‫و‬ ،‫پیشنهادی‬ ‫مقدار‬‫مند‬ ‫رضایت‬‫سایت‬ ‫ی‬ .‫شدن‬ ‫گیج‬ ‫بدون‬ ً ‫مخصوصا‬ ‫و‬ ‫رضایت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫کنند‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫شما‬
 • 15. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫ده‬ ‫راز‬.‫است‬ ‫بهتر‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫هرچه‬ :‫م‬ ‫می‬ ‫تاکید‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫ترافیک‬ ‫شما‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫صفحات‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫صفحات‬ ‫داشتن‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫محتوا‬ ‫ایجاد‬ ،‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫آورد‬ ‫خواهید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫کرد‬ ‫نخواهد‬‫می‬ ‫تمرکز‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ .‫کن‬‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫آن‬ ‫کمیت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ید‬‫شما‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫آن‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫نخواهید‬ ‫دریافت‬ ‫خوبی‬ ‫رتبه‬ ‫شما‬ ،‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫خوبی‬ ‫محتوای‬‫هدف‬ ‫به‬ ‫اید‬ .‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫کمکی‬ ‫شما‬‫فکر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫منطقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫می‬‫کن‬‫ید‬‫بهتر‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫پای‬ ‫رد‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫می‬.‫نیست‬ ‫درست‬ ‫هم‬ ‫سادگی‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫بگیرید‬ ‫رتبه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هرآنچه‬ ،‫نخست‬‫نمی‬ ‫ایندکس‬ ‫کنید‬‫دوم‬ .‫شوند‬،‫ایندکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایندکس‬ ‫صفحات‬ ،‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫نمی‬ ‫باقی‬ ‫فهرست‬ ‫و‬‫صفحات‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫سوم‬ ‫و‬ .‫مانند‬‫و‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دارید‬ ‫شده‬ ‫ایندکس‬ ‫ی‬‫اجد‬ .‫هستید‬ ‫زیادی‬ ‫ترافیک‬ ‫گرفتن‬ ‫شرایط‬ ‫نادیده‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫همچنین‬ ،‫هستند‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫صفحه‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ،‫متاسفانه‬ ‫مح‬ ‫گرفتن‬‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫توای‬‫باشد‬ ‫این‬ ‫بایستی‬ ‫هدف‬ .‫است‬ ‫دشوار‬ ‫شکل‬ ‫دو‬ ‫هر‬‫مناسب‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫که‬‫تری‬‫و‬ ‫ن‬ ‫مربوط‬.‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫ممکن‬ ‫حالت‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ .‫است‬ ‫ترین‬ ‫در‬ ‫معرفی‬ ‫با‬‫فوریه‬2011‫بروزرسانی‬ ،‫امروزه‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ،‫بد‬ ‫محتوای‬ ‫کشف‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫پاندای‬ ‫الگوریتم‬ ‫های‬ ‫گو‬ ‫پنالتی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ضعیفی‬ ‫محتوای‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬‫اطمینا‬ ‫بنابراین‬ ،‫شوید‬ ‫مواجه‬ ‫گل‬‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫ن‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫ای‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫محتوای‬ ‫که‬.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫اید‬ ،‫گذشته‬ ‫در‬‫برای‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫رتبه‬ ‫گرفتن‬،‫وجو‬‫داده‬ ‫دستکاری‬ ‫درباره‬ ً ‫تماما‬ ‫سئو‬‫بود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫اگرچه‬ ‫کیفیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫راهنمای‬ ‫نشت‬ ‫با‬‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫افزودن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ً ‫تماما‬ ‫پیشرفته‬ ‫سئوی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشن‬ ‫روز‬ ‫مثل‬ ،‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫ایجاد‬ ،‫باشد‬ ‫کاربر‬ ‫درباره‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫منتقل‬ ‫سمت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫استراتژی‬ ‫تمام‬ ‫ما‬ .‫است‬ ‫کمیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫محتوا‬ .‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جذاب‬ ‫محتوای‬ Phil Laboon
 • 16. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫راز‬.‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫پاداش‬ ‫یک‬ ‫خوب‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ :‫یازدهم‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫گوگل‬‫الگوریتم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫توانایی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫کاربرانش‬ ‫برای‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ‫جست‬‫سرمایه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫وجو‬‫کن‬ ‫گذاری‬‫ن‬‫سرمایه‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ .‫د‬‫گذاری‬،‫آن‬‫مانند‬ ‫جدید‬ ‫معیارهای‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫ها‬‫یک‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫الگوریتم‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫حساسیت‬ ‫این‬‫کند‬‫که‬‫می‬ ،‫بفرستد‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫گوگل‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬‫ک‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫خواهد‬‫که‬ ‫ند‬ ‫آن‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫خوب‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫شما‬‫ها‬‫که‬ ‫کنند‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫خواهند‬ ‫می‬‫ب‬ ‫صفحات‬ ‫این‬‫عد‬ ‫حرف‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫از‬‫آن‬ ‫بنابراین‬ ،‫هستند‬ ‫بیزینس‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ها‬.‫ببرند‬ ‫لذت‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫کاری‬ ‫خواهند‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫از‬‫آن‬ .‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫وجو‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫خودشان‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫اما‬ ‫کنند‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫صحه‬ ‫آن‬‫آن‬ .‫گذارند‬‫اط‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫احتیاج‬ ‫ها‬‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫حاصل‬ ‫مینان‬ .‫شوند‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫بازگشت‬ ‫سبب‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫می‬ ‫شما‬ ، ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫بهبود‬ ‫منظور‬ ‫به‬،‫صفحه‬ ‫لودینگ‬ ‫زمان‬ ‫مانند‬ ‫مسائلی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خواهید‬Bounce Rate‫روی‬ ‫زمان‬ ، ،‫صفحه‬‫از‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫حد‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫و‬ ،‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬Scroll‫می‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫هدایت‬ ‫صفحه‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬‫شود‬‫فکر‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫ایجاد‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتوانند‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫رتبه‬ ‫طبیعی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ .‫ببرند‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫خالصه‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬‫می‬ ‫ارتقا‬ ‫وجو‬‫ب‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫محتوای‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬‫جست‬ ‫صدر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬.‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫وجو‬ ‫استراتژی‬ ‫شما‬ ‫کجا‬ ‫در‬SEO‫می‬ ‫را‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫وقتیکه‬،‫کنید‬title‫تحت‬ ‫محتوای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫ها‬ ‫پوشش؟‬،‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬‫سبب‬‫می‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫بازگشت‬.‫شود‬
 • 17. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. :‫دوازدهم‬ ‫راز‬SEO‫نی‬ ‫مهم‬ ‫محلی‬.‫ست‬ ‫نمی‬ ‫اسطوره‬ ‫این‬‫بهینه‬ ،‫هستید‬ ‫محلی‬ ‫بیزینس‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫تواند‬‫برای‬ ‫سازی‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫اما‬ ،‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫کمکی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫وجو‬‫شناسایی‬ ‫هستند‬ ‫نزدیک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫توسط‬ ‫کند‬ .‫کنند‬ ‫خرید‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دوست‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫با‬‫جلو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫هدف‬،‫گوگل‬‫با‬ ‫مطابق‬‫گام‬‫ها‬‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫محلی‬ ‫محتوای‬ ‫بهترین‬ ‫کردن‬ ‫بیان‬ ‫برای‬ ،‫اد‬ ‫وجو‬‫خواهد‬ ‫امه‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ .‫داد‬‫قضیه‬ ‫این‬‫جوالی‬ ‫در‬ ‫دارید؟‬ ‫احتیاج‬2014‫انتشار‬ ‫با‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫قدم‬ ‫یک‬ ‫گوگل‬ ،‫الگوریتم‬Pigeon ‫خود‬‫برداشت‬‫رتبه‬ ‫الگوریتم‬ .‫جست‬ ‫بندی‬‫محلی‬ ‫وجوی‬‫رتبه‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫بندی‬‫سنتی‬ ‫وجوی‬‫می‬ ‫عمل‬.‫کند‬ ‫رتبه‬ ‫سیگنال‬ ‫صدها‬ ‫گرفتن‬‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫بندی‬‫الگوریتم‬ .Pigeon‫تثبیت‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫راهی‬ ‫همچنین‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫رتبه‬‫کند‬‫می‬ ‫بهبود‬.‫دهد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ً ‫احتماال‬ :‫نهایی‬ ‫خط‬SEO‫نسبت‬ ‫خیلی‬ ‫محلی‬‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫گذشته‬ ‫به‬‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫افتد‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ،‫هستید‬ ‫محلی‬ ‫بیزینس‬ ‫یک‬‫لیست‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫خیلی‬ ‫رنک‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫سایت‬‫جست‬ ‫های‬‫محل‬ ‫وجوی‬‫گوگل‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫بازبینی‬ ،‫رمزگشایی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ،‫بگیرید‬ ‫رتبه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بخواهید‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫کافی‬ ‫بیزنس‬google+‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫(ارجاع‬ .‫دارید‬‫بخواهید‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .)‫است‬ ‫من‬ ‫بیزینس‬ ‫صفحه‬ ،‫گوگل‬ ‫صفحه‬ ‫وب‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫گوگل‬ ‫صفحه‬ ‫با‬ ،‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫گوگل‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ترافیک‬‫آن‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫رفتار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬Google+‫مر‬ ‫اطالعات‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خود‬‫از‬ ‫اعم‬ ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بیزنس‬ ‫به‬ ‫بوط‬ .‫بیزنس‬ ‫محلی‬ ‫کشور‬ ،‫بیزینس‬ ‫کامل‬ ‫نام‬
 • 18. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫سایت‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫متوجه‬ ‫هرگز‬ ‫گوگل‬ :‫سیزدهم‬ ‫راز‬.‫دهند‬ ‫لینک‬ ‫من‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫بدی‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫بله‬‫الگوریتم‬ (‫ها‬‫می‬ ‫متوجه‬ )‫گوگل‬ ‫های‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫نوئل‬ ‫بابا‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫درست‬‫بوده‬ ‫خوب‬ ‫شما‬ ‫داند‬‫می‬ ‫سفید‬ ‫دندان‬ ‫پری‬ ‫مانند‬ ‫درست‬ .‫بد‬ ‫یا‬ ‫اید‬‫شما‬ ‫که‬ ‫داند‬‫دن‬‫گم‬ ‫دان‬ ‫کرده‬‫می‬ ‫شما‬ ‫والدین‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫درست‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫اید‬‫ش‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫حس‬ ‫تواند‬‫ما‬‫رفت‬ ‫مقررات‬‫نکرده‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫وآمد‬.‫اید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫نکته‬‫آن‬ ‫نکنید‬ ‫سعی‬ .‫داند‬‫مرغ‬ ‫الگوریتم‬ ‫و‬ ‫پنگوئن‬ ،‫پاندا‬ ً ‫مخصوصا‬ .‫بزنید‬ ‫گول‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مگس‬‫خود‬ ‫اتاق‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫یا‬ .‫خوار‬.‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫پنالتی‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شوید‬ ‫تبعید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬‫سایت‬ ‫دانید‬‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫بدی‬ ‫های‬‫فقط‬ ،‫نیست‬ ‫دیر‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ .‫است‬ ‫خوب‬ ‫این‬ ،‫اند‬ ‫آن‬.‫ببرید‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫رد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫الگوریتم‬ ‫با‬، ‫پنالتی‬ ‫های‬SEO‫منفی‬‫گویی‬ ‫گزاف‬ ‫نرخ‬ ،‫ساختگی‬ ‫ترافیک‬ ‫قبیل‬ ‫از‬‫می‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫بدی‬ ‫تاثیر‬ ‫تواند‬‫ک‬‫سب‬‫وکار‬ ‫سایت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مطالعاتی‬ ‫حتی‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شما‬‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬SEO‫خورده‬ ‫ضربه‬ ‫منفی‬‫لینک‬ ‫پروفایل‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اند‬ .‫نگیرید‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫سو‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫را‬ ‫آنالیتیکز‬ ،‫خود‬
 • 19. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫عکس‬ :‫چهاردهم‬ ‫راز‬‫بهینه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫ها‬‫سازی‬.‫ندارند‬ ‫احتیاج‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خوب‬ ‫این‬ ،‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫یک‬ ‫برای‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫ندید‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ALT‫فایل‬ ‫نام‬ ‫و‬‫عکس‬ ‫های‬‫می‬ ‫رتبه‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ارتباط‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬.‫گرفتند‬‫اساس‬ ‫بر‬On-page‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫سئو‬ ‫تصاوی‬ ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬ ‫بنابراین‬ ،‫بود‬ ‫هرچیزی‬‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫سبب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ر‬SEO.‫باشد‬ ‫بودن‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬‫نمی‬ ‫وجو‬‫عکس‬ ‫توانند‬‫عکس‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بنابراین‬ ،‫ببینند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬‫یک‬ALT test‫و‬ ‫شما‬ ،‫متن‬ ‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫بدون‬ .‫چیست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مطمئن‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫مرتبط‬ ‫فایل‬ ‫اسم‬‫اس‬ ‫ممکن‬‫این‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫بدهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫هستید‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫فرصت‬‫کند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫نیز‬ ‫تصویر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫عکس‬ ‫جاییکه‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫متن‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬‫س‬ ‫همیشه‬ ‫بنابراین‬ .‫کند‬‫که‬ ‫کنید‬ ‫عی‬ ‫عکس‬‫دهید‬ ‫ارجاع‬ ‫صفحه‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫نزدیک‬ ‫به‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫جاییکه‬ ‫ترین‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ALT text.‫فایل‬ ‫اسم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عنا‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫توصیه‬ ‫همچنین‬ ‫گوگل‬‫برچسب‬ ‫و‬ ‫وین‬‫عکس‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫شما‬ ‫های‬‫آن‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫درنظر‬ ‫بنابراین‬ ،‫کند‬‫در‬ ‫ها‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫جاییکه‬ ‫عکس‬ ‫انواع‬‫می‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫کند‬ ‫ایندکس‬ ‫تواند‬BMP،GIF،JPEG،PNG،WebP‫و‬SVG‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫انواع‬ ‫این‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬‫عکس‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫که‬ ‫کنید‬ ‫ممکن‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫آن‬.‫کند‬ ‫ایندکس‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫که‬ ‫بگذارید‬ ‫چیزی‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نام‬‫مانند‬ ‫چیزی‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫عکس‬ ‫به‬MG2394870.jpg.‫اینجا‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫بله‬ .‫دارند‬ ‫اهمیت‬
 • 20. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫جعبه‬ :‫دواردهم‬ ‫راز‬‫پاسخ‬ ‫های‬‫کوتاه‬.‫هستید‬ ‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫اهمیت‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫غیر‬ ‫شاهکاری‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هرچند‬‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ممکن‬‫ض‬ ‫مورد‬ ‫گوگل‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬‫رب‬ ‫عکس‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫شتم‬ ‫و‬‫وب‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫مثالی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫سایت‬‫کردند‬ ‫شتم‬ ‫و‬ ‫ضرب‬ ‫را‬ ‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫که‬‫نشان‬‫داده‬ ‫است‬ ‫شده‬‫مثال‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫بود‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫ایجاد‬ ‫محتوایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫گ‬ ‫بزرگ‬ ‫بروزرسانی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫وگل‬ ‫سال‬ ‫از‬2015:‫است‬ ‫شده‬ ‫متمرکز‬Mobilegeddon ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫لیست‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫پست‬ ‫یک‬ ‫دیگر‬ ‫مثال‬‫سرچ‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫دهد‬‫نخس‬ " ‫کنم‬ ‫بالگ‬ ‫چگونه‬ " ‫کنم‬ ‫می‬‫این‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫لیست‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گزینه‬‫هضم‬ ‫قابل‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ‫آید‬‫می‬ ‫یافت‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گوگل‬ ‫اطالعاتی‬ ‫قطعه‬ ‫ترین‬.‫شود‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬‫جعبه‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫تعجب‬‫این‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ،‫شود‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ترافیک‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫بهینه‬‫بر‬ ‫سازی‬‫می‬ ‫ارزشمند‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫زمان‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫ای‬‫جعبه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بله‬ ‫کوتاه‬ ‫پاسخ‬ .‫سازد‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ها‬‫از‬ ،‫کند‬ ‫خط‬# ‫نخست‬ ‫صدر‬ ‫تا‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بگذرید‬ ‫ها‬1‫مثال‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬ .‫بگیرید‬ ‫رتبه‬ ‫خاص‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫میبینی‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫د‬ ‫می‬ ‫مقاله‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫واضح‬ ‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬‫ش‬ ‫بنابراین‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫ما‬‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫جزییات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ .‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مشخص‬ ‫موضوع‬ ‫زمینه‬ ‫برخی‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫تالشی‬ ‫یک‬‫جست‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫ها‬‫شانسی‬ ‫و‬ ‫فرصت‬ ‫کجا‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وجو‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫وبالگ‬ ‫برای‬.‫کنید‬ ‫صف‬‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫حاتی‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫کوناه‬ ‫های‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫ما‬ ‫سایت‬‫کند‬‫محتو‬ ،‫معتبر‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫صفحات‬‫با‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫عالی‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫عالی‬ ‫ساختار‬‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫اند‬‫ترین‬‫منطبق‬ ‫پاسخ‬ .‫شود‬ ‫پیدا‬ ‫شما‬ ‫درخواست‬ ‫با‬
 • 21. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫بهینه‬ ‫استراتژی‬ ‫به‬ ‫من‬ :‫شانزدهم‬ ‫راز‬.‫ندارم‬ ‫نیازی‬ ‫موبایل‬ ‫برای‬ ‫سازی‬ ‫سال‬ ‫بهار‬ ‫در‬2015‫که‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫گوگل‬ ،Mobilegeddon‫موبایل‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫سیگنالی‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫بودن‬ ‫پسند‬‫رتبه‬ ‫برای‬‫به‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ .‫داد‬ ‫گسترش‬ ‫بندی‬‫وب‬‫سایت‬‫های‬‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ی‬
 • 22. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫می‬ ‫هدیه‬ ‫هستند‬ ‫کاربرپسند‬ ‫موبایل‬‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫موبایل‬ ‫برای‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫موبایل‬ ‫وجوی‬‫بهینه‬ ‫ی‬ ‫نشده‬‫می‬ ‫پنالتی‬ ‫اند‬.‫دهد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫پس‬15000‫وب‬ :‫است‬ ‫شرح‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کردیم‬ ‫پیدا‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ،‫ما‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫سایت‬‫هایی‬ ‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نیستند‬ ‫کاربرپسند‬ ‫موبایل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬5%‫داشته‬ ‫ترافیک‬ ‫کاهش‬‫در‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫اند‬2009‫وب‬‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کردن‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫برای‬ ‫کامل‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫بزنید‬ ‫فریاد‬ ‫را‬‫و‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫را‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫سازد‬ ‫همراه‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫انتظارات‬ ‫با‬‫تکنولوژی‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬‫مح‬ ‫دارید‬ ‫خود‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫دود‬ ‫شده‬‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حرکت‬ ‫پیشرفته‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫رسده‬ ‫فرا‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫اید‬Responsive‫را‬ ‫می‬ ‫ارسال‬‫کند‬. ‫ایده‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫شما‬ ‫شخص‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫آل‬Responsive.‫است‬‫طرح‬Responsive‫سبب‬ ‫می‬‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫دارند‬ ‫مناسبی‬ ‫بزرگنمایی‬ ‫و‬ ‫سایز‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پذیرفته‬ ‫مخاطباتان‬ ‫توسط‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خوانده‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫و‬ ‫شد‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫آسان‬ ‫بسیار‬ ‫شود‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫برای‬ :‫نکته‬‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬HubSpot‫ب‬ ‫شما‬ ،‫دارند‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫خودکار‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫ه‬‫کنید‬ ‫شامل‬ ‫که‬‫سایت‬9 COS‫می‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ .‫شود‬‫هر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫کاربرپسند‬ ‫موبایلی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫فرض‬ .‫بنشیند‬ ‫خوش‬ ‫مخاطبان‬ ‫دید‬ ‫به‬ ‫ابزاری‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫سئو‬ :‫هفدهم‬ ‫راز‬‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانم‬IT.‫بدانم‬ ‫جدا‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫مهار‬ ‫برخی‬ ‫نیازمند‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫رسد‬‫ت‬‫همچنان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تکنیکی‬ ‫های‬‫هم‬‫فنی‬،‫است‬ IT‫فنی‬ ‫احکام‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سئو‬ ‫به‬ ‫تکنیکی‬ ‫جزء‬ ‫یک‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫میتواند‬ ‫فقط‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬ ‫دارد‬ ‫احتیاج‬‫به‬ ‫کامل‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫طوالنی‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫خواهم‬IT‫اگرچه‬ .‫کنم‬ ‫فکر‬ ‫وب‬ ‫طراح‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اس‬ ‫ممکن‬‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫اشخاص‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫ت‬‫وب‬ ‫سازی‬‫اح‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫تیاج‬،‫باشید‬ ‫داشته‬‫ایده‬ ‫از‬ ‫دور‬‫است‬ ‫آل‬‫که‬ ‫وظایف‬ ‫فقط‬SEO‫به‬ ‫را‬IT‫متخصصان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫انتظار‬ ‫و‬ ‫بدهید‬IT 9 Content Optimization System
 • 23. ‫ماه‬ ‫بهمن‬1394 ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نوشته‬ ‫این‬. Clicktools.irwww. ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬‫وب‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫هستند‬ ‫ماهر‬ ‫ها‬‫تغییر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫شدن‬ ‫خزیده‬ ‫قابلیت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫مسیرها‬‫های‬XML‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬‫متخصصان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫اند...فقط‬IT‫روی‬ ‫بر‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ، ‫است‬ ‫خوب‬ ‫که‬ ... ‫پرینترها‬ ‫تنظیم‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫کارهایی‬‫یک‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫موثر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫مهارت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫استراتژی‬SEO‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬.‫کند‬ SEO‫م‬ ‫موشک‬ ‫سوخت‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اختصاری‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬‫ی‬...‫ماند‬‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬‫هایی‬ ‫مانند‬ ‫به‬HTML‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫تکرار‬ ‫هر‬ ‫با‬ .‫است‬‫ک‬ ‫میگیریم‬ ‫یاد‬ ‫ما‬ ،‫گوگل‬ ‫های‬‫ه‬SEO‫راحتی‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫بهتر‬‫به‬ ‫سادگی‬ ‫و‬ ‫متخصصان‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫محتوای‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ،‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ .‫آید‬ ‫وجود‬IT‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫می‬ ‫خوانده‬ ‫خوب‬ ‫که‬ ‫چیزی‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫خوبی‬ ‫امتیاز‬ ‫هم‬ ‫تکنیکی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫شود‬.‫کند‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫رایج‬ ‫رازهای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫حاال‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫سوزنی‬ ‫سر‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ،‫دانید‬‫چه‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫بدتر‬ ‫یا‬ ‫دهید؟‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫کاری‬SEO‫می‬ ‫قرار‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬‫حقیقت‬ ‫این‬ ‫دانستن‬ ‫دهد؟‬‫می‬ ‫سبب‬ ‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ها‬‫را‬ ‫شما‬ ‫شود‬ ‫استراتژی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بیشتری‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کارآمدتر‬‫جست‬ ‫های‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫وجوی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بتوانید‬ ‫شما‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬،‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ،‫بردارید‬ ‫راهنما‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬SEO‫ت‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫کلی‬ ‫جربه‬ ‫جست‬ ‫یک‬ ‫برای‬‫زدن‬ ‫رقم‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫تجربه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫وجوگر‬‫لحظه‬‫می‬ ‫ای‬‫آن‬ ‫که‬ ‫کند‬‫جست‬ ‫درخواست‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫را‬ ‫وجو‬ ‫می‬ ‫وارد‬‫آن‬ ‫بهتر‬ ‫تجربه‬ .‫کنند‬‫نتیجه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ها‬‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫لیست‬ ‫از‬SERP‫می‬ ‫دریافت‬ ‫شما‬‫متن‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ،‫کنند‬ ‫دست‬ ‫راه‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬‫به‬ ‫یابی‬‫آسان‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬،‫کند‬ ‫تر‬SEO.‫است‬ ‫بهتر‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫منبع‬‫ترجمه‬:HubSpot